FANDOM
19 Şubat 2014 Çarşamba Resmî Gazete

Sayı : 28918 Kanun Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 • Kanun No: 6518
 • Kabul Tarihi: 06/02/2014

Madde 1 – 21/6/1927 Tarihli Ve 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma KanunuNun 2 Nci Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan “10 Üyeden” İbaresi “On Bir Üyeden” Şeklinde Değiştirilmiş Ve Fıkraya Aşağıdaki Bent Eklenmiştir. “k) Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca En Az Daire Başkanı Düzeyinde Seçilecek Bir Üye,”

Madde 2 – 9/6/1932 Tarihli Ve 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu na Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“Ek Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti Adına 16/11/2001 Tarihinde Cape Town’da İmzalanan Ve 10/3/2011 Tarihli Ve 6192 Sayılı Kanun la Onaylanması Uygun Bulunan “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” Ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol” Çerçevesinde, “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme”Nin 8 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Haklarını Kullanan Güvence Lehtarı Ve 10 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Haklarını Kullanan Şartlı Satıcı Veya Kiralayan, Herhangi Bir Yargı Kararı Aranmaksızın, Hak Sahibi Olduğunu Gösteren Ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenecek Tescil Belgesiyle Ankara İcra Dairesine Başvurarak, Tercih Ettiği Hakkın Yerine Getirilmesini Talep Edebilir.

Talep Üzerine İcra Müdürü Tarafından Başkaca Herhangi Bir Araştırma Yapılmaksızın, Hak Sahibi Lehine Üzerinde Güvence Tesis Edilen Nesnenin Zilyetliği Veya Kontrolünün Devrine İlişkin Karar Verilir Ve Karar Borçluya Tebliğ Edilir.

Tebliğ Tarihinden İtibaren Üç İş Günü İçinde Borçlu Taraf, Bu Emri Yerine Getirmezse İcra Müdürü, Sözleşme’nin Anılan 8 İnci Ve 10 Uncu Maddeleri Çerçevesinde Gereğini Yerine Getirmesi İçin Almış Olduğu Kararı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Gönderir. Bu Madde Gereğince İcra Dairesince Yapılan İşlemler Nedeniyle, 492 Sayılı Harçlar Kanununun Hükümlerine Göre 10.000 Türk Lirası Maktu Harç Dışında Herhangi Bir Vergi, Resim Ve Harç Alınmaz. Harç Ve Giderler, Talep Edene Aittir. İcra Dairesince, Sözleşme Ve Protokol Çerçevesinde Yapılacak İş Ve İşlemler İle Takibe İlişkin Esas Ve Usuller Adalet Bakanlığı İle Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Çıkarılacak Yönetmelikle Düzenlenir.”


Madde 3 – 13/7/1956 Tarihli Ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu nun 39 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinde Yer Alan “(Ön Ödemeli Kart Satışları Dâhil)” İbaresi “(Ön Ödemeli Hatlara Yüklemeler İçin Yapılan Satışlar Dâhil)” Şeklinde, Aynı Maddenin İkinci Ve Yedinci Fıkraları Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Birinci Fıkranın (a), (b), (c) Ve (d) Bentlerinde Yer Alan Hizmetlerin Birlikte Veya Birbiriyle Bağlantılı Olarak Verilmesi İle Ön Ödemeli Hat Kullanıcıları Tarafından Yapılan Yüklemelerin Farklı Oranlara Tabi Hizmetlerde Kullanılması Hâlinde, Her Hizmet Tabi Olduğu Oran Üzerinden Vergilendirilir.” “Birinci Fıkradaki % 25 Ve % 15 Oranlarını Ayrı Ayrı Veya Birlikte % 5’e, % 5 Oranını İse Sıfıra Kadar İndirmeye Ve Bu Oranları Kanuni Oranlarına Kadar Artırmaya Bakanlar Kurulu, Vergiye İlişkin Usul Ve Esasları Belirlemeye, Ön Ödemeli Hatlara Yapılan Yüklemelerin Farklı Oranlara Tabi Hizmetlerde Kullanılması Hâlinde Fazla Tahsil Edilen Vergiyi Kullanıcıya Ödenmesi Koşuluyla Mükellefe İade Ettirmeye, Verilmesi Gereken Beyannamelerin Şekil, İçerik Ve Eklerini Belirlemeye Maliye Bakanlığı Yetkilidir.”

Madde 4 – 12/8/1960 Tarihli Ve 57 Sayılı Anadolu Ajansının Malları Ve Personeli Hakkında Kanun a Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“Ek Madde 1 – Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, 13/1/2011 Tarihli Ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 379 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Oran Sınırlamasına Tabi Olmaksızın, Kendi Paylarını, Doğrudan Veya Dolaylı Bir Şekilde, İvazlı Veya İvazsız Olarak İktisap Edebilir Ya Da Rehin Olarak Kabul Edebilir. Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Tarafından Kendi Payları İktisap Edilirken, 6102 Sayılı Kanunu n 379 Uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Şart Aranmaz. Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Sermaye Artırımına Katılabileceği Gibi, Ajans Yönetim Kurulu Sermaye Artırımı Neticesinde Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinin Kendisi Tarafından Kullanabileceğine De Karar Verebilir. Bu Madde Kapsamında Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Tarafından İktisap Edilen Paylar Üzerinde Hazinenin İntifa Hakkı Vardır. Söz Konusu İntifa Hakkı, Hazine Müsteşarlığı Tarafından Kullanılır.

İntifa Hakkı, Paylar Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Tarafından İktisap Edildikçe İktisap Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Şirket Pay Defterine İşlenir Ve Tescil Edilir. Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Tarafından İktisap Edilen Paylar, Genel Kurul Toplantı Nisabının Hesaplanmasında Ve Kâr Payı Gibi Hakların Dağıtımında Dikkate Alınır. Şirketin Herhangi Bir Nedenle Sona Ermesi Hâlinde Söz Konusu Paylara Ait Mülkiyete Bağlı Haklar İntifa Hakkı Sahibi Olan Hazineye Geçer. Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Tarafından İktisap Edilen Payların Halka Arzı Veya Sair Yöntemlerle Satışı, 24/11/1994 Tarihli Ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Çerçevesinde Gerçekleştirilir. Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Tarafından İktisap Edilen Veya Rehin Olarak Alınan Paylar Hakkında 6102 Sayılı Kanunun 384 Üncü Ve 385 İnci Maddeleri Uygulanmaz. 8/6/1984 Tarihli Ve 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 Tarihli Ve 399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 14/7/1965 Tarihli Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu , 4/7/2001 Tarihli Ve 631 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali Ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 Tarihli Ve 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/2/1954 Tarihli Ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu , 3/12/2010 Tarihli Ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu , 2/4/1987 Tarihli Ve 3346 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun , 4/1/2002 Tarihli Ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu , 5/1/2002 Tarihli Ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu , 8/9/1983 Tarihli Ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu , 10/12/2003 Tarihli Ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu , 5/1/1961 Tarihli Ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu , 9/11/1983 Tarihli Ve 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu İle Bunların Ek Ve Değişikliklerine İlişkin Hükümler Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Hakkında Uygulanmaz.”


Madde 5 – 18/11/1960 Tarihli Ve 132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu nun 4 Üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (c) Bendinin Başına “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” İbaresi Eklenmiştir.


Madde 6 – 132 Sayılı Kanun un 6 Ncı Maddesinin İkinci Fıkrasının (c) Bendinin Başına “Aile Ve Sosyal Politikalar,” İbaresi Eklenmiştir.


Madde 7 – 31/12/1960 Tarihli Ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 89 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasına Aşağıdaki Bent Eklenmiştir. “14. 1/7/2005 Tarihli Ve 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun a Göre Kurulan Korumalı İşyerlerinde İstihdam Edilen Ve İş Gücü Piyasasına Kazandırılmaları Güç Olan Zihinsel Veya Ruhsal Engelli Çalışanlar İçin Diğer Kişi Ve Kurumlarca Karşılanan Tutar Dâhil Yapılan Ücret Ödemelerinin Yıllık Brüt Tutarının Yüzde 100’ü Oranında Korumalı İşyeri İndirimi (İndirim, Her Bir Engelli Çalışan İçin Azami Beş Yıl Süre İle Uygulanır Ve Yıllık Olarak İndirilecek Tutar, Her Bir Engelli Çalışan İçin Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarının Yüzde 150’sini Aşamaz.). Bu Bentte Yer Alan Oranı, Engellilik Derecelerine Göre Yüzde 150’ye Kadar Artırmaya Veya Tekrar Kanuni Oranına İndirmeye Bakanlar Kurulu; Bendin Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirlemeye Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İle Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görüşünü Alarak Maliye Bakanlığı Yetkilidir.”


Madde 8 – 4/1/1961 Tarihli Ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı Bendi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “6. Vergi Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Niteliklerini Belirleyip Onayladığı Elektrikli, Elektronik, Manyetik Ve Benzeri Cihazlar Ve Sistemleri Kullandırmaya, Bu Cihaz Ve Sistemler Vasıtasıyla Bandrol, Pul, Barkod, Hologram, Kupür, Damga, Sembol Gibi Özel Etiket Ve İşaretlerin Kullanılmasına İlişkin Zorunluluk Getirmeye, Mükelleflere Bandrol, Pul, Barkod, Hologram, Kupür, Damga, Sembol Gibi Özel Etiket Ve İşaretlerin Verilmesinde, Mükelleflerin Maliye Bakanlığına Bağlı Vergi Dairelerine Vadesi Geçmiş Borcu Bulunmadığına İlişkin Belge Arama Zorunluluğu Getirmeye, Bu Zorunluluk Kapsamına Girecek Amme Alacaklarını Tür Ve Tutar İtibarıyla Tespit Etmeye Ve Hangi Hâllerde Bu Zorunluluğun Aranılmayacağına, Bandrol, Pul, Barkod, Hologram, Kupür, Damga, Sembol Gibi Özel Etiket Ve İşaretlerin Basımı, Dağıtımı İle Sistemin Kurulması Ve İşletilmesi Hizmetlerinin, 10/12/2003 Tarihli Ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu na Tabi Olmaksızın, Süresi 5 Yılı Geçmemek Üzere Ve 4/1/2002 Tarihli Ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (5 İnci Maddesinin Beşinci Fıkrası Hariç) Hükümleri Çerçevesinde; Yetkilendirilecek Gerçek Veya Tüzel Kişiler Tarafından Yerine Getirilmesine, Bu Hizmetlerde Ve Yetkilendirilecek Gerçek Veya Tüzel Kişilerde Bulunması Gereken Özellikleri, Yetkilendirilecek Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Faaliyetlerinin Yönlendirilmesi, İzlenmesi, Denetlenmesi, Yetkilendirmenin Sonlandırılması Ve Bunların Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirlemeye,”


Madde 9 – 2/7/1964 Tarihli Ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu na Ekli (1) Sayılı Tarifenin “III-Karar Ve İlam Harcı” Başlıklı Bölümünün Birinci Fıkrasının (a) Bendinde Yer Alan “Bakanlar Kurulu” İbaresinden Önce Gelmek Üzere “Tahkim Yargılamasında Bu Bende Göre Hesaplanan Harç Yüzde Elli Oranında Uygulanır.” İbaresi Eklenmiştir.


Madde 10 – 14/7/1965 Tarihli Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 72 Nci Maddesine Beşinci Fıkrasından Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir. “İlgili Mevzuatı Uyarınca Verilecek Rapora Göre Kendisi, Eşi Veya Birinci Derece Kan Hısımlığı Bulunan Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Fertleri Engelli Olan Memurların Engellilik Durumundan Kaynaklanan Yer Değiştirme Taleplerinin Karşılanması İçin Düzenlemeler Yapılır.”


Madde 11 – 14/6/1973 Tarihli Ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan “Cinsiyet” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “, Engellilik” İbaresi Eklenmiştir.


Madde 12 – 26/5/1981 Tarihli Ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun Mükerrer 44 Üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan “Öğrenci Yurtları” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “, Korumalı İşyerleri” İbaresi Eklenmiştir.


Madde 13 – 5/4/1983 Tarihli Ve 2813 Sayılı Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun un 8 İnci Maddesinin On Dördüncü Fıkrasında Yer Alan “Toplam Onbeşi” İbaresi “Toplam Yirmi Beşi” Şeklinde Değiştirilmiş Ve Ekli (1) Sayılı Listedeki Kadrolar İhdas Edilerek Anılan Kanuna Ekli (I) Sayılı Cetvele Eklenmiştir.


Madde 14 – 24/5/1983 Tarihli Ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu nun 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (f) Bendinin (6), (9), (12), (13) Ve (14) Numaralı Alt Bentleri Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “6. “Çocuk Destek Merkezleri”; Suça Sürüklenmesi, Suç Mağduru Olması Veya Sokakta Sosyal Tehlikelerle Karşı Karşıya Kalması Sebebiyle Haklarında Bakım Tedbiri Veya Korunma Kararı Verilen Çocuklardan Psikososyal Desteğe İhtiyaç Duyduğu Tespit Edilenlerin, Bu İhtiyaçları Giderilinceye Kadar Geçici Süre İle Bakım Ve Korunmalarının Sağlandığı, Bu Süre İçinde Aile, Yakın Çevre Ve Toplum İlişkilerinin Düzenlenmesine Yönelik Çalışmaların Yürütüldüğü; Çocukların Mağduriyet, Suça Sürüklenme, Yaş Ve Cinsiyet Durumuna Göre Ayrı Ayrı Yapılandırılan Veya İhtisaslaştırılan Yatılı Sosyal Hizmet Kuruluşlarını,” “9. “Aktif Yaşam Merkezi”; Engelli Bireylerin, Yaşam Kalitesinin Artırılması Ve Sosyal Hayata Aktif Katılımlarına Katkı Sağlanması Amacıyla, Engelli Bireyler İle Ailelerine Rehberlik Ve Destek Hizmeti İle Evde Gündüz Bakım Hizmeti Sunan Gündüzlü Sosyal Hizmet Kuruluşlarını,” “12. “Çocuk Evleri Sitesi”; Korunma İhtiyacı Olan Çocukların Bakımlarının Sağlandığı Aynı Yerleşkede Bulunan Birden Fazla Ev Tipi Sosyal Hizmet Biriminden Oluşan Kuruluşu, 13. “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri”; Çocuk, Kadın, Engelli Ve Yaşlılar İle Bakım Veya Barınma İhtiyacı Olan Kişilere Hizmet Verilen Mesken Niteliğindeki Yatılı Sosyal Hizmet Birimlerini, 14. “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi”; İl Müdürlüğü Bünyesinde Oluşturulan Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimlerinin Bağlı Olduğu Merkezi,”


Madde 15 – 2828 Sayılı Kanun un 16 Ncı Maddesine Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir. “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri, 22/5/2003 Tarihli Ve 4857 Sayılı İş Kanunu nun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmü Kapsamındadır.”

MADDE 16 – 2828 Sayılı Kanunun Mülga 19 Uncu Maddesi Aşağıdaki Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir. “Madde 19 – Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na, Bu Kanunda Öngörülen Temel Ve Sürekli Görevlere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Üretim Ve Hizmet Faaliyetlerini Sürdürebilmek İçin Gerekli Yerde Ve Sayıda Döner Sermaye İşletmesi Kurmak Amacıyla Kendi Kaynaklarından Karşılanmak Üzere Beş Milyon (5.000.000,00) Türk Lirası Sermaye Tahsis Edilmiştir. Tahsis Edilen Döner Sermaye Tutarını Artırmaya Bakanlar Kurulu Yetkilidir. Döner Sermaye, Ayni Yardımlar, Döner Sermaye Faaliyetlerinden Elde Edilecek Kârlar, Bağış Ve Yardımlardan Oluşur. Bağış Ve Yardımlar Tahsis Olunan Sermaye İle Sınırlı Olmaksızın Tahsis Olunan Sermaye Tutarına Eklenir. Döner Sermaye Faaliyetlerinden Elde Edilen Kârlar, Ödenmiş Sermaye Tutarı Tahsis Edilen Sermaye Tutarına Ulaşıncaya Kadar Sermayeye Mahsup Edilir. Ödenmiş Sermaye Tutarı Tahsis Edilen Sermaye Tutarına Ulaştıktan Sonra, Yılsonu Kârı Genel Bütçeye Gelir Kaydedilmek Üzere Nisan Ayının Sonuna Kadar İlgili Muhasebe Birimi Hesabına Yatırılır. Döner Sermaye İşletmesinin Gelirleri, Bu Maddenin Birinci Fıkrasında Sayılan Gelir Getirici Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerden Oluşur. İşletmenin Giderleri, Bu Maddenin Birinci Fıkrasında Belirtilen İş Ve Faaliyetlerin Gerektirdiği Harcamalar İle Döner Sermaye İşletmelerinde İstihdam Edilen Personele Genel Hükümlere Göre Yapılacak Ödemelerden Oluşur. İşletme Faaliyetleri, İhtiyaca Göre Kurulacak İşletmelerce Yerine Getirilir. İşletmeler, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanının Onayıyla Kurulur. Her Bir İşletmeye Tahsis Edilecek Sermaye Tutarını Belirlemeye Ve İşletmeler Arasında Karşılıklı Veya Karşılıksız Kaynak Aktarımına, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Yetkilidir. İşletmelerden Gerekli Görülenlerin Birleştirilmesine, Devredilmesine Ve Tasfiye Edilmesine Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün Teklifi Üzerine, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Yetkilidir. Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün Görevleri Ve Çalışmaları İle İşletmelerin Yönetimi, Faaliyet Alanları, İşleyişi, Sermaye Kaynakları, Her Türlü İdari Ve Mali İşlemlerine İlişkin Usul Ve Esaslar, Maliye Bakanlığının Görüşü Alınarak Çıkarılacak Yönetmelikle Belirlenir.”


Madde 17 – 2828 Sayılı Kanun un 22 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan “Yetkili Ve Görevli Mahkemece” İbaresi “3/7/2005 Tarihli Ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu na Göre Yetkili Ve Görevli Mahkemece” Şeklinde Değiştirilmiş Ve Maddeye Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir. “Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Kendisine Teslim Edilen Çocuk Hakkında Yapacağı İnceleme Sonucunda Hazırlayacağı Raporda, 5395 Sayılı Kanunun 9 Uncu Maddesi Uyarınca Çocuğun Derhâl Korunma Altına Alınmasını Gerektiren Bir Durum Olmadığı Ve Ailesine Teslim Edilmesinde Herhangi Bir Sakınca Bulunmadığı Kanaatine Varması Hâlinde Mülki İdare Amirinin Onayı İle Çocuk Ailesine Teslim Edilebilir.”


Madde 18 – 2828 Sayılı Kanun un 23 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının İkinci Cümlesi Ve İkinci Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “Koruyucu Aileye, Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuğun Bakımı Ve Yetiştirilmesine Karşılık Olarak İkinci Fıkra Kapsamında Ödeme Yapılabileceği Gibi Koruyucu Aile Bu İşi Gönüllü Olarak Da Üstlenebilir.” “Koruyucu Aile Hizmeti Kapsamında Aile Yanına Yerleştirilen Çocukların Bakım, Eğitim, Kurs, Okul, Yemek Ve Taşıma Servisi, Harçlık Ve Benzeri İhtiyaçları Esas Alınarak Koruyucu Ailelere, Bu Giderlerin Tamamına Karşılık Toplu Bir Ödeme Yapılmasına Veya Her Bir Gider Türü İçin Ayrı Ayrı Yapılacak Ödemelerin Kapsamına, Ödeme Tutarlarına, Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esası İle Koruyucu Ailelerin Seçimine, Çocukla İlgili Sorumluluklarına Ve Hizmetin İşleyişine İlişkin Usul Ve Esaslar, Maliye Bakanlığının Uygun Görüşü Üzerine Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenir Ve Bu Kapsamda Verilecek Ödemelerden Hiçbir Kesinti Yapılmaz.”


Madde 19 – 2828 Sayılı Kanunun 34 Üncü Maddesinin İkinci Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “Darüşşafaka Cemiyeti Hariç Olmak Üzere Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Kapasitelerinin Yüzde Üçü, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Tespit Edilecek Kişilerin Ücretsiz Yararlanması İçin Ayrılır.”


Madde 20 – 2828 Sayılı Kanun un Ek 1 İnci Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.


“Ek Madde 1 – Bu Kanun Veya 5395 Sayılı Kanun Uyarınca Haklarında Korunma Veya Bakım Tedbir Kararı Alınmış Olup Fasılalı Olarak Geçen Yararlanma Süreleri Dâhil İki Yıldan Az Olmamak Üzere, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Çocuklardan Reşit Olduğu Tarih İtibarıyla Bu Hizmetlerden Yararlanmaya Devam Edenlerin İşe Yerleştirilmeleri Aşağıdaki Usul Ve Esaslar Çerçevesinde Yapılır:

 • a) Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Hangi Statüde Olursa Olsun Serbest Kadro Ve Pozisyonları Toplamının Binde Biri, Bu Madde Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin Ayrılır Ve Her Yıl Belirtilen Oranda Kişi İstihdam Edilir. Serbest Kadro Ve Pozisyon Toplamının Binden Az Olması Hâlinde Dahi Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında En Az Bir Hak Sahibi İstihdam Edilir.
 • b) Bu Hükümden Yararlanmak İsteyenler, 18 Yaşını Doldurdukları Ve Korunma Veya Bakım Tedbir Kararının Sona Erdiği Tarihten İtibaren İki Yıl İçinde Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Başvururlar. İşe Yerleştirmede Öncelik, Sırasıyla Lisans, Ön Lisans Ve Ortaöğretim Mezunlarına Verilir.
 • c) Bu Maddede Belirtilen İstihdam Hakkından Yararlanacak Kişilerin Yerleştirilmesinde, Devlet Memurluğuna Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezî Sınav Sonuçlarının Kullanılması Esastır. İhtiyaç Duyulması Hâlinde Bu Madde Kapsamına Giren Hak Sahiplerinin Yerleştirilmesinde Esas Alınmak Üzere Ayrı Bir Merkezî Sınav Yaptırılabilir. Ancak Öğrenim Durumu İtibarıyla Yapılacak Merkezî Sınava Giremeyeceklerin Yerleştirilmelerinde Kura Usulü Uygulanır.
 • ç) Yerleştirme Yapılacak Kadro Sayısı 13/12/1983 Tarihli Ve 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi Kurumların Serbest Memur Kadroları İle Sözleşmeli Personel Pozisyonları Ve İşçi Kadro Sayısının Toplamının Binde Biridir. Toplam Kadro Ve Pozisyon Sayısının Belirlenmesinde Yerleştirme Yapılacak Yılın Başındaki Veriler Esas Alınır. Devlet Personel Başkanlığınca Bu Madde Kapsamında Hak Sahiplerinin İstihdam Edileceği Toplam Kadro Sayıları Her Kurum İçin Tespit Edilerek Yerleştirme Yapılacak Yılın Şubat Ayı Sonuna Kadar Kurumlara Bildirilir. Kurumlar, Bildirilen Bu Kadroları Merkez Ve Taşra Teşkilatları İtibarıyla Dağıtımını Yaparak Nisan Ayı Sonuna Kadar Devlet Personel Başkanlığına Bildirir. Bu Madde Kapsamına Girenlerin Yerleştirilmeleri; Ortaöğrenim Ve Daha Üst Öğrenim Mezunları İçin Memur Unvanlı Kadrolara, Diğer Öğrenim Mezunları İçin İse Yardımcı Hizmetler Sınıfında Yer Alan Kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca Yapılır Veya Yaptırılır. Kurumlarca Teşkilat Bazında Yapılacak Dağıtımın Bildirilmemesi Hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca Belirlenecek Usul Ve Esaslar Dâhilinde Resen Yerleştirme Yapılır.
 • d) Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Bu Maddede Belirtilen Haktan Yararlanarak Yerleştirilen Ancak Herhangi Bir Nedenle İşten Ayrılan Personele İlişkin Belirlenecek Bilgileri İşten Ayrılmayı Takip Eden Bir Ay İçinde, Hâlen Çalışmakta Olanların Bilgilerini İse Yönetmelikte Belirlenecek Zamanda Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İle Devlet Personel Başkanlığına Bildirir.

Bu Madde İle Sağlanan İstihdam Hakkından Sadece Bir Kez Yararlanılabilir. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Kadro Ve Pozisyonlara Her Ne Surette Olursa Olsun Yerleştirilenler Bu Maddede Verilen Hakkı Kullanmış Sayılır. 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamı Dışında Kalan Kurumlar Da Bu Madde Kapsamında İstihdamla Yükümlü Oldukları Kadro Ve Pozisyonları Devlet Personel Başkanlığına Bildirmek Zorundadır. Ancak, Bu Kurumlara Yapılacak Yerleştirmelerde İlgili Kurumların Talep Ettikleri Kadro Ve Statüler Esas Alınır. Bu Madde Kapsamında Yapılacak Yerleştirmelerde; Yerleştirilen Kişinin Atama Onayının Alınması İle Birlikte Diğer Kanunlardaki Hükümlere Bakılmaksızın Ve Başka Bir İşleme Gerek Kalmaksızın Teklif Yapılan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Kadrolar İhdas, Tahsis Ve Vize Edilmiş Ve İlgili Kurumun 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki İlgili Cetvel Ve Bölümlerine Eklenmiş Sayılır. Bu Şekilde İhdas Edilen Kadrolar, Herhangi Bir Şekilde Boşalması Hâlinde Başka Bir İşleme Gerek Kalmaksızın İptal Edilmiş Sayılır. Yerleştirilen Hak Sahiplerine İlişkin Bilgiler, Göreve Başlama Tarihinden İtibaren En Geç Bir Ay İçinde Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İle Devlet Personel Başkanlığına Bildirilir. Birinci Fıkra Kapsamına Giren Kişilerin Özel Sektörde Çalıştırılmaları Hâlinde, 31/5/2006 Tarihli Ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 81 İnci Maddesine Göre Ödenmesi Gereken Ve Aynı Kanunun 82 Nci Maddesi Uyarınca Belirlenen Prime Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Hesaplanan Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası Primi, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Ve Genel Sağlık Sigortası Primi, Sigortalı Ve İşveren Hissesi Primlerinin Tamamı İle 25/8/1999 Tarihli Ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nun 49 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasına Göre Ödenmesi Gereken İşsizlik Sigortası Primi, Sigortalı Ve İşveren Hissesinin Tamamı Sigortalının İşe Giriş Tarihinden İtibaren Beş Yıl Süre İle Hazine Tarafından Karşılanır. Bu Fıkra Kapsamında Sağlanan Prim Teşvikinden İşverenler Yararlanır Ve Hazine Tarafından İşverene Sağlanan Sigortalı Primi Hissesi Teşviki Tutarının Sigortalıya Ödenmesi İşverenden Talep Edilemez. Bu Fıkra Uyarınca Teşvikten faydalanabilmek İçin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresi İçinde Verilmesi Ve Hazinece Karşılanmayan Primlerin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi Şarttır. İşe Yerleştirme yükümlülüğünün takip Ve denetimi, Yerleştirme Yapılacak Kadro Ve Pozisyonların Belirlenmesi, Yerleştirme Ve Kuraya İlişkin Usul Ve Esaslar İle Diğer Hususlar, Maliye Bakanlığı İle Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Olumlu Görüşleri Üzerine Devlet Personel Başkanlığı Tarafından Bu Kanunun Yayımını Takip Eden Üç Ay İçinde Yürürlüğe Konulacak Yönetmelikle Düzenlenir.”


Madde 21 – 2828 Sayılı Kanun un Ek 7 Nci Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.


“Ek Madde 7 – Her Ne Ad Altında Olursa Olsun Her Türlü Gelirler Toplamı Esas Alınmak Suretiyle, Hane İçinde Kişi Başına Düşen Ortalama Aylık Gelir Tutarı, Asgarî Ücretin Aylık Net Tutarının 2/3’ünden Daha Az Olan Bakıma İhtiyacı Olan Engellilere, Resmî Veya Özel Bakım Merkezlerinde Bakım Hizmeti Ya Da Sosyal Yardım Yapılmak Suretiyle Evde Bakımına Destek Verilmesi Sağlanır. Hanede Birden Fazla Bakıma İhtiyacı Olan Engelli Bulunması Hâlinde, Hane İçinde Kişi Başına Düşen Ortalama Aylık Gelir Tutarının Hesaplanmasında Birinci Bakıma İhtiyacı Olan Engelliden Sonraki Her Bakıma İhtiyacı Olan Engelli İki Kişi Sayılır. Bakıma İhtiyacı Olan Engellilere Özel Bakım Merkezlerinde Sunulacak Bakım Hizmetinin Karşılığı Olarak Belirlenecek Kişi Başına Aylık Bakım Ücreti Tutarı, (20.000) Gösterge Rakamı İle Memur Aylık Katsayısının Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutardan Fazla Olamaz. Bakıma İhtiyacı Olan Engellinin Evde Bakımına Destek İçin İse (10.000) Gösterge Rakamı İle Memur Aylık Katsayısının Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutar Kadar Aylık Sosyal Yardım Yapılır. Bakıma İhtiyacı Olan Engellilere Sunulacak Bakım Hizmet Modeline Ve Kapsamına, Bakım Hizmetinden Yararlanabileceklerin Başvuru Şekline, Bu Hizmetleri Verecek Olan Gerçek Ve Tüzel Kişiler Tarafından Açılacak Kuruluşlara Açılış İzni Verilmesine, Çalışmasına, Denetimine, Ücretlendirilmesine, İdari Para Cezalarının Ve Kapatılma İşlemlerinin Uygulanmasına, Özel Bakım Merkezlerine Bakım Hizmeti Karşılığı Yapılacak Ödemelere Ve Bakım Hizmeti Veren Resmî Kurumlara Yapılacak Yardımlara İlişkin Usul Ve Esaslar, Sağlık Bakanlığının Görüşü Alınarak Maliye Bakanlığı İle Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Müştereken Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenir. Bakıma İhtiyacı Olan Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin İş Ve İşlemler, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ve Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarınca Gerçekleştirilir. Bakıma İhtiyacı Olan Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Yapılacak Sosyal Yardımın Başvuru Şekline, Değerlendirilmesine, Ödenmesine Ve Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar, Sağlık Bakanlığının Görüşü Alınarak Maliye Bakanlığı İle Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Müştereken Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenir. Birinci Fıkra Kapsamındaki Bakıma İhtiyacı Olan Engellilere Sunulacak Bakım Hizmetinin Karşılığı Olarak Özel Bakım Merkezlerine Ödenecek Bakım Ücreti, Evde Bakımına Destek İçin Yapılacak Sosyal Yardım İle Bakım Hizmeti Veren Resmî Kurumlara Yapılacak Yardımlar Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bütçesinden Karşılanır. Bakıma İhtiyacı Olan Engellilere, Ücretleri Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bütçesinden Karşılanmak Suretiyle Sağlanacak Bakım Hizmetleri, 4/1/2002 Tarihli Ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Tabi Olmaksızın Temin Edilir. Bu Fıkranın Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Maliye Bakanlığının Görüşü Alınarak Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenir. Birinci Fıkra İle Belirlenen Hane Halkı Gelir Ölçütünü Aşan Gelir Değişikliğinin Tespiti Hâlinde Bu Madde Kapsamında Yapılan Ödemeler Durdurulur Ve Değişikliğin Meydana Geldiği Tarihten İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Genel Hükümlere Göre Takip Ve Tahsil Edilir.”


Madde 22 – 2828 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“Ek Madde 9 – Haklarında Korunma, Bakım Veya Barınma Tedbiri Kararı Alınarak Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Sosyal Hizmet Kuruluşlarına Yerleştirilmiş Olan Çocukların, Yüksek Yararları Gözetilmek Kaydıyla, Eğitimleri İle Hayat Veya Beden Bütünlüklerinin Korunması Açısından Zorunlu Olan Hâllerde, Veli Veya Vasiye Ait Yetkiler Çocuğun Bulunduğu Yer Sosyal Hizmet Kuruluşunun Belirlenecek Yetkilisi Veya Sorumlusu Tarafından Kullanılır. Yapılan İş Ve İşlemler Hakkında Veli Veya Vasiye Derhâl Bilgi Verilir. Bu Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Adalet Bakanlığının Görüşü Alınarak Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Çıkarılan Yönetmelikle Düzenlenir.”

Madde 23 – 2828 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“Ek Madde 10 – 65 Yaşını Doldurmuş Ve Her Ne Ad Altında Olursa Olsun Her Türlü Gelirler Toplamı Esas Alınmak Suretiyle, Hane İçinde Kişi Başına Düşen Ortalama Aylık Gelir Tutarı Asgari Ücretin Aylık Net Tutarının Üçte Birinden Az Olan Türk Vatandaşlarına 4734 Sayılı Kanun un 21 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Tabi Olduğu Usule Göre Hizmet Alımıyla Bakım Hizmeti Verilebilir.”


Madde 24 – 2828 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.


“Ek Madde 11 – Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Herhangi Birisinden Her Ne Ad Altında Olursa Olsun Bir Gelir Veya Aylık Hakkından Yararlananlar İle Uzun Vadeli Sigorta Kolları Açısından Zorunlu Olarak Sigortalı Olunması Gereken Bir İşte Çalışanlar Hariç Olmak Kaydıyla, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal Hizmet Kuruluşları İle Darülaceze Müessesesinde Ücretsiz Bakılan Veya Bakım Ücreti Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Ödenerek Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Ya Da Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Yardım Yapılmak Suretiyle Desteklenen Resmî Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Verilen Bakım Hizmetinden Yararlanıp Da Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal Hizmet Kuruluşlarınca Verilen Bakım Hizmetinden Ücretsiz Yararlanmaya İlişkin Koşulları Haiz Olan Yaşlılar İle Engelli Bireylere, Her Yıl Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu İle Belirlenecek Miktar Üzerinden Hiçbir Kesinti Yapılmaksızın Aylık Net Harçlık Verilir. Bu Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İle Maliye Bakanlığı Tarafından Müştereken Hazırlanacak Bir Yönetmelikle Tespit Olunur.”


Madde 25 – 2828 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.


“Geçici Madde 10 – 1/7/2014 Tarihine Kadar, Ek 7 Nci Madde Kapsamında Özel Bakım Merkezlerinde Veya İkametgâhında Bakım Hizmeti Verilenlerin Gelir Değişikliklerinin, Bu Hizmetlerden Yararlanmak İçin Başvurmuş Olanların İse Gelir Durumunun Tespitinde Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki Hükümler Uygulanmaya Devam Olunur.”


Madde 26 – 2828 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.


“Geçici Madde 11 – Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünce İşletmelere Verilen Borçlar, Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibarıyla Bir Defaya Mahsus Olmak Kaydıyla Ödenmez Ve Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Hesabına Gider Kaydedilir.”


Madde 27 – 2828 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.


“Geçici Madde 12 – 19 Uncu Maddede Öngörülen Yönetmelik Altı Ay İçinde Çıkarılır. Bu Yönetmelik Çıkarılıncaya Kadar Döner Sermaye İşletmelerine İlişkin Önceki Mevzuat Hükümlerinin 19 Uncu Maddeye Aykırı Olmayan Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Olunur.

Madde 28 – 2828 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.


“Geçici Madde 13 – Bu Kanunun Ek 11 İnci Maddesi Uyarınca 2014 Yılı İçinde Ödenecek Aylık Net Harçlık Tutarları (1620) Gösterge Rakamının İlgili Ay İtibarıyla Geçerli Olan Memur Aylık Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarı Geçmemek Üzere Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İle Maliye Bakanlığı Tarafından Müştereken Belirlenir.

Madde 29 – 2828 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.


“Geçici Madde 14 – Bu Kanunun 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (f) Bendinde Tanımlanan Çocuk Destek Merkezi, Aktif Yaşam Merkezi, Çocuk Evleri Sitesi, Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimi İle Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezine İlişkin Yönetmelikler Altı Ay İçinde Çıkarılır. Anılan Yönetmelikler Yürürlüğe Girinceye Kadar Mevcut Düzenlemelerin Bu Kanuna Aykırı Olmayan Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Olunur.

Madde 30 – 2828 Sayılı Kanun un;

 • a) 1 İnci Maddesinde Yer Alan “Muhtaç” İbaresi “İhtiyacı Olan”,
 • b) 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b), (d) Ve (e) Bentleri İle (f) Bendinin (1), (2), (4) Ve (11) Numaralı Alt Bentlerinde Yer Alan “Muhtaç” İbareleri “İhtiyacı Olan”,

c) 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c), (d), (h), (ı), (k) Ve (l) Bentlerinde Yer Alan “Muhtaç” İbareleri “İhtiyacı Olan”,

 • ç) 21 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının Birinci Cümlesinde Yer Alan “Muhtaç” İbareleri “İhtiyacı Olan”,
 • d) 22 Nci Maddenin Birinci Fıkrasında Yer Alan “Muhtaç” İbaresi “İhtiyacı Olan”,
 • e) 23 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan “Muhtaç” İbareleri “İhtiyacı Olan”,
 • f) 24 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinde Yer Alan “Muhtaç” İbaresi İle (C) Bendinde Yer Alan “Muhtaç Durumda Bulunan” İbaresi “İhtiyacı Olan”,
 • g) 25 İnci Maddesinin Başlığında Yer Alan “Muhtaç” İbaresi İle Birinci Ve Üçüncü Fıkralarında Yer Alan “Muhtaç” İbareleri “İhtiyacı Olan”,
 • ğ) 26 Ncı Maddesinin Başlığında Yer Alan “Muhtaç” İbaresi İle Birinci Fıkrasında Yer Alan “Muhtaç” İbaresi “İhtiyacı Olan”,
 • h) 29 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan “Muhtaç” İbaresi “İhtiyacı Olan”,

Şeklinde Değiştirilmiştir.


Madde 31 – 13/10/1983 Tarihli Ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Birinci Paragrafı Aşağıdaki Şekilde, Dördüncü Paragrafında Yer Alan “İki” İbaresi “Bir” Şeklinde, (b) Bendinin İkinci Paragrafında Yer Alan “Ayda” İbaresi “Üç Ayda” Şeklinde Değiştirilmiştir.

 • a) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu;

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Başbakanın Veya Görevlendireceği Başbakan Yardımcısının Başkanlığında, Adalet Bakanı, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı, Çevre Ve Şehircilik Bakanı, İçişleri Bakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Orman Ve Su İşleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı İle Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü Ve Karayolları Genel Müdüründen Oluşur. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Başkanı, Gerektiğinde Kurula Bilgi Sunmak Üzere Toplantıda Hazır Bulunur.”


Madde 32 – 25/10/1984 Tarihli Ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17 Nci Maddesinin Dördüncü Fıkrasına Aşağıdaki Bent Eklenmiştir.

 • “z) 13/6/2006 Tarihli Ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/B Maddesi Kapsamındaki Araştırma Ve Geliştirme, Yenilik İle Yazılım Faaliyetleri Neticesinde Ortaya Çıkan Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri Veya Satışı (Bu Kapsamda Vergiden İstisna Edilen İşlemler Bakımından Bu Kanunun 30 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Hükmü Uygulanmaz.).”


Madde 33 – 29/5/1986 Tarihli Ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu nun 9 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasına Aşağıdaki Bent Eklenmiştir. “

 • e) Her Türlü Döner Sermaye Ücretlerinden,”


Madde 34 – 3294 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“Ek Madde 3 – Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları Tarafından; İlgisine Göre Millî Eğitim Bakanlığı Veya İlgili Kamu İdaresinin Görüşü Alınarak, Vakıf Gelirleri Veya Fon Kaynakları Kullanılarak Yurt Veya Pansiyon Yapılabilir. Maliye Bakanlığınca Yurt Veya Pansiyon Yapılmak Amacıyla Belediyelere Tahsis Edilenler Hariç Olmak Üzere İlgili Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Hazineye Ait Taşınmazların Üzerinde De Adına Tahsis Yapılan Kamu İdaresinin Talebi Üzerine, Aynı Şekilde Yurt Veya Pansiyon Yapılabilir. Bu Taşınmazların Üzerinde İnşa Edilen Ve Kullanıma Hazır Hâle Getirilen Her Türlü Bina, Yapı Ve Tesisler Hiçbir İşleme Gerek Kalmaksızın Hazineye İntikal Eder Ve Adına Tahsis Yapılan Kamu İdarelerince Kullanılmaya Devam Olunur.”

Madde 35 – 3294 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“Ek Madde 4 – Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları Tarafından, Arsası Bağışlanan Veya Bağışla Alınan Ve Bu Arsalar Üzerindeki Bina, Yapı Ve Tesislerin Tamamı Bağışlanan Veya Bağışla Yapılanlar Hariç Olmak Üzere, Vakıf Gelirleri Veya Fon Kaynakları Kullanılarak Alınan Ve Üzerinde Yurt Veya Pansiyon Olarak Kullanılmak Üzere İnşa Edilen Ve Kullanıma Hazır Hâle Getirilen Her Türlü Bina, Yapı Ve Tesisler Bulunan Taşınmazlar Belediyeler Hariç İhtiyacı Olan Kamu İdarelerine Yapılış Amacında Kullanılmak Amacıyla Tahsis Edilmek Üzere Bedelsiz Olarak Hazineye Devredilir. Arsası Bağışlanan Veya Bağışla Alınan Ve Bu Arsalar Üzerindeki Bina, Yapı Ve Tesislerin Tamamı Bağışlanan Veya Bağışla Yapılanların Kullanım Veya İşletme Hakkı İse İlgisine Göre Millî Eğitim Bakanlığına Veya Belediyeler Hariç İlgili Kamu İdaresine Devredilir.”

Madde 36 – 3294 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“Geçici Madde 2 – Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları Tarafından, Fon Kaynakları Kullanılarak Hazineye Ait Taşınmazların Üzerinde Yurt Veya Pansiyon Olarak Kullanılmak Üzere İnşa Edilen Ve Kullanıma Hazır Hâle Getirilen Her Türlü Bina, Yapı Ve Tesisler Hiçbir İşleme Gerek Kalmaksızın Hazineye İntikal Eder. Bu Taşınmazlar Ve Üzerindeki Bina, Yapı Ve Tesisler, Belediyeler Hariç İhtiyacı Olan Kamu İdarelerinin Talebi Üzerine, Yapılış Amacı, Kullanım Durumu Ve İhtiyaçlar Da Dikkate Alınarak Maliye Bakanlığınca Belediyeler Hariç İlgili Kamu İdarelerine Tahsis Edilebilir. Ancak, Bunlardan Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları Tarafından Sözleşme Veya Protokol Yapılmak Suretiyle Üçüncü Kişilerin Kullanımına Bırakılanlar, Sözleşme Veya Protokolde Belirtilen Koşullarla, Süresi Sonuna Kadar Bu Kişiler Tarafından Kullanılmaya Devam Olunabilir. Kullanım Süresi Sonunda Bunlar Hakkında Da Bu Madde Hükümlerine Göre İşlem Yapılır.”

Madde 37 – 3294 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibarıyla Elektronik Sorgulama Dâhil Veri Paylaşımı İşlemleri Nedeniyle Tahakkuk Eden Döner Sermaye Ücretleri Terkin Edilir.”

Madde 38 – 7/5/1987 Tarihli Ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu na Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“Ek Madde 14 – Ülkemizde Tedavi Talebinde Bulunan Ve Bu Talepleri Dışişleri Bakanlığı İle Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygun Görülen Yılda En Fazla Dört Yüz Yabancı Hastanın; 31/5/2006 Tarihli Ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 63 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b), (c), (d) Ve (f) Bentleri Kapsamında Karşılanması Mümkün Olan Giderleri İle Gerektiğinde Hastaların Kendileri Ve En Fazla İki Kişiyi Geçmeyen Refakatçilerinin Her Biri İçin Günlük Olarak (1300) Gösterge Rakamının Memur Aylık Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutara Kadar Olan Konaklama Giderleri İle Gidiş-Dönüş Olmak Üzere Yol Masrafları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bütçesine Bu Amaçla Konulacak Ödenek Tutarının Aşılmaması Ve Tedavinin Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Devlete Ait Üniversite Hastanelerinde Yapılmış Olması Kaydıyla, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tarafından Karşılanır.”

Madde 39 – 28/5/1988 Tarihli Ve 3465 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı Ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun a 5 İnci Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Madde Eklenmiştir.

“Madde 5/a – Bu Kanun Kapsamında Yapılacak Görevlendirmelerde İhale Aşamasında 4/1/2002 Tarihli Ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun Ceza Ve Yasaklama Hükümleri, Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında 5/1/2002 Tarihli Ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun Ceza, Yasaklama Ve Sözleşmenin Feshi Hükümleri Uygulanır. Uygulamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Yönetmelikle Düzenlenir.”

Madde 40 – 12/4/1991 Tarihli Ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu nun Ek 1 İnci Maddesinde Geçen “İçişleri Bakanlığınca” İbareleri “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” Şeklinde, Son Fıkrasında Yer Alan “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” İbaresi “İçişleri Bakanlığı” Şeklinde Değiştirilmiş Ve Aynı Maddenin Yedinci Fıkrasına Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir. “Bu Madde Kapsamında Atama Teklifi Yapılarak Göreve Başlayanlar, Niteliklerini Taşıdıkları Veya Eğitim Durumları İtibarıyla İhraz Ettikleri Unvanlara İlişkin Kadro Ve Pozisyonlara, Görev Yaptıkları Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Atanabilir.”

Madde 41 – 3713 Sayılı Kanunu n Geçici 13 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan “İçişleri Bakanlığına” İbaresi “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına”, İkinci Fıkrasında Yer Alan “İçişleri Bakanlığınca” İbaresi “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” Şeklinde, Dördüncü Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Ek 1 İnci Maddeye Göre Yapılan Başvurularda Bu Madde Hükümleri Uygulanır.”

Madde 42 – 25/8/1999 Tarihli Ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nun 49 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasına Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir. “Korumalı İşyerlerinde Çalışan Ve İş Gücü Piyasasına Kazandırılmaları Güç Olan Zihinsel Veya Ruhsal Engellilerin İşsizlik Sigortası İşveren Payı Hazine Tarafından Karşılanır.”

Madde 43 – 27/10/1999 Tarihli Ve 4457 Sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanunu n 5 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinde Yer Alan “İkişer;” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” İbaresi, (b) Bendinde Yer Alan “Türkiye Ziraat Odaları Birliği İle” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “En Çok Engelliyi Temsil Eden Üst Kuruluştan Ve” İbaresi Eklenmiş Ve Aynı Fıkrada Yer Alan “Doksan” İbaresi “Doksan İki” Olarak Değiştirilmiştir.

Madde 44 – 22/11/2001 Tarihli Ve 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu nun 194 Üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Şerh in Verilmesini” İbaresinden Sonra Gelmek ÜzereTapu Müdürlüğünden” İbaresi Eklenmiştir.

Madde45 – 4/1/2002 Tarihli Ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3 Üncü Maddesine Aşağıdaki Bent Eklenmiştir. “

 • u) Yenilik, Yerlileşme Ve Teknoloji Transferini Sağlamaya Yönelik Sanayi Katılımı/Off-Set Uygulamaları İçeren Mal Ve Hizmet Alımları,”

Madde 46 – 4734 Sayılı Kanun un 10 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin (2) Numaralı Alt Bendine Aşağıdaki Paragraf Eklenmiş; Aynı Maddenin Üçüncü Fıkrasının Son Cümlesi “Denetim Ve Yönetim Faaliyetleri Nedeniyle Alınacak Belgeler Beşte Bir Oranında Dikkate Alınır. Ancak, Yapımla İlgili Hizmet İşlerinden Elde Edilen Belgeler Yapım İşlerinde Kullanılamaz.” Şeklinde Değiştirilmiştir. “

 • f) Teknoloji Merkezi İşletmelerinde, Ar-Ge Merkezlerinde, Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Kanunla Kurulan Vakıflar Tarafından Veya Uluslararası Fonlarca Desteklenen Ar-Ge Ve Yenilik Projelerinde, Rekabet Öncesi İş Birliği Projelerinde Ve Teknogirişim Sermaye Desteklerinden Yararlananlara, Yararlandıkları Destekler Çerçevesinde Yürüttükleri Proje Sonucu Ortaya Çıkan Mal Ve Hizmetlerin Piyasaya Arz Edilmesinden Sonra Proje Sonucu Ortaya Çıkan Hizmetler İle Yerli Malı Belgesine Sahip Ürünler İçin Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Kurumca Belirlenen Esaslar Çerçevesinde Düzenlenen Ve Piyasaya Arz Tarihinden İtibaren Beş Yıl Süreyle Kullanılabilecek Olan Belgeler.”

Madde 47 – 4734 Sayılı Kanun un 38 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan “37 Nci Maddeye Göre” İbaresi Metinden Çıkarılmış, İkinci Fıkrasında Yer Alan “Hususlarında Belgelendirilmek Suretiyle” İbaresi “Gibi Hususlarda” Şeklinde Ve Üçüncü Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “Kurum, İhale Konusu İşin Türü, Niteliği Ve Yaklaşık Maliyeti İle İhale Edilme Usulüne Göre Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Değerlendirilmesi Ve Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Amacıyla Sınır Değerler Ve Sorgulama Kriterleri Belirlemeye, İhalenin Bu Maddede Öngörülen Açıklama İstenilmeksizin Sonuçlandırılabilmesine, Ayrıca Yaklaşık Maliyeti 8 İnci Maddede Öngörülen Eşik Değerlerin Yarısına Kadar Olan Hizmet Alımları İle Yapım İşleri İhalelerinde Sınır Değerin Altında Olan Tekliflerin Bu Maddede Öngörülen Açıklama İstenilmeksizin Reddedilmesine İlişkin Düzenlemeler Yapmaya Yetkilidir. İhale Komisyonu Bu Maddenin Uygulanmasında Kurum Tarafından Yapılan Düzenlemeleri Esas Alır.”

Madde 48 – 4734 Sayılı Kanun un 43 Üncü Maddesinin İkinci Fıkrası Yürürlükten Kaldırılmış Ve Maddeye Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir. “Kurum, İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Teklifinin Sınır Değerin Altında Olması Hâlinde, Bu İstekliden Yaklaşık Maliyetin % 6’sından Az Ve % 15’inden Fazla Olmamak Üzere Alınacak Kesin Teminat Oranına İlişkin Düzenlemeler Yapabilir.”

Madde 49 – 4734 Sayılı Kanun un 53 Üncü Maddesinin (j) Fıkrasının (2) Numaralı Bendi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “

2) Yaklaşık Maliyeti Beş Yüz Bin Türk Lirasına Kadar Olan İhalelerde Üç Bin Türk Lirası, Beş Yüz Bin Türk Lirasından İki Milyon Türk Lirasına Kadar Olanlarda Altı Bin Türk Lirası, İki Milyon Türk Lirasından On Beş Milyon Türk Lirasına Kadar Olanlarda Dokuz Bin Türk Lirası, On Beş Milyon Türk Lirası Ve Üzerinde Olanlarda On İki Bin Türk Lirası Tutarındaki İtirazen Şikâyet Başvuru Bedeli.”

Madde 50 – 4734 Sayılı Kanun un 54 Üncü Maddesinin Sekizinci Fıkrasından Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir. “Başvuruların İhaleyi Yapan İdare Veya Kurum Dışındaki İdari Mercilere Ya Da Yargı Mercilerine Yapılması Ve Başvuru Dilekçelerinin Bu Merciler Tarafından İlgisine Göre İdareye Veya Kuruma Gönderilmesi Hâlinde, Dilekçelerin İdare Veya Kurum Kayıtlarına Girdiği Tarih, Başvuru Tarihi Olarak Kabul Edilir.”

Madde 51 – 4734 Sayılı Kanun un 63 Üncü Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “

Madde 63 – İhalelere Sadece Yerli İsteklilerin Katılması İle Yerli İstekliler Ve Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Tanınmasına İlişkin Olarak Aşağıdaki Düzenlemeler Esas Alınır:

 • a) Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Altında Kalan İhalelerde Sadece Yerli İsteklilerin Katılabileceğine İlişkin Düzenleme Yapılabilir.
 • b) Hizmet Alımı Ve Yapım İşi İhalelerinde Yerli İstekliler Lehine % 15 Oranına Kadar Fiyat Avantajı Sağlanabilir.
 • c) Mal Alımı İhalelerinde Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine % 15 Oranına Kadar Fiyat Avantajı Sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından İlgili Kurum Ve Kuruluşların Görüşleri Alınarak Orta Ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Arasından Belirlenen Ve Her Yıl Ocak Ayında Kurum Tarafından İlan Edilen Listede Yer Alan Malların İhalelerinde Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine % 15 Oranına Kadar Fiyat Avantajı Sağlanması Zorunludur.
 • d) Yerli Malı Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından İlgili Kurum Ve Kuruluşların Görüşleri Alınarak Belirlenir. İsteklilerce Teklif Edilen Malın Yerli Malı Olduğu, Bu Usul Ve Esaslara Uygun Olarak Düzenlenen Yerli Malı Belgesi İle Belgelendirilir.

e) Ortak Girişimlerin Yerli İstekli Sayılabilmesi İçin Bütün Ortaklarının Yerli İstekli Olması Gereklidir.”

Madde 52 – 4734 Sayılı Kanun un Geçici 4 Üncü Maddesine Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir. “Bu Kanunun 3 Üncü Maddesinin (u) Bendine İlişkin Usul Ve Esaslar, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından, Kurum İle Diğer İlgili Kurum Ve Kuruluşların Görüşleri Alınarak Belirlenir.”

Madde 53 – 4734 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir. “Birden Fazla İdarenin Ortak İhtiyaçları İçin İhale Yapılması

Ek Madde 7 – Birden Fazla İdarenin Ortak İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Mal Ve Hizmet Alımları İle Bakım Ve Onarım İşlerine İlişkin, Bu Kanunda Yer Alan İhale Usulleri Uygulanarak Tek Bir İhale Yapılabilir. Birinci Fıkra Kapsamındaki İşler İçin İdareler, Düzenlenecek Bir Protokol İle Kendi Aralarından Bir İdareyi, Kesin Teminatın Alınması Ve Sözleşmenin İmzalanması Hariç Olmak Üzere Diğer İhale İşlemlerini Bu İdareler Adına Gerçekleştirmek Üzere Görevlendirir. Protokole Taraf Olan Her Bir İdare İle İhalenin Üzerine Bırakılmasına Karar Verilen İstekli/İstekliler Arasında Ayrı Ayrı Sözleşme İmzalanır. Protokole Taraf Diğer İdarelerin İhalelerinde Bu Kanunun 10 Uncu Ve 11 İnci Maddelerine Göre İhale Dışı Bırakılacak Ve İhaleye Katılamayacak Olanlar İle 58 İnci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Gereğince İhaleye İştirak Ettirilmeyecek Olanlar, Görevlendirilen İdarenin Yapacağı İhaleye De Katılamaz. Bu Madde Kapsamındaki İhale İşlemlerinde Görev Alanlar, Yürüttükleri İşlemlerle Sınırlı Olmak Kaydıyla İşlemlerin Mevzuata Uygunluğundan Sorumludur. Bu Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Kurum Tarafından Belirlenir.”

Madde 54 – 4734 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir. “Başlanmış Olan İhaleler

Geçici Madde 14 – Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar İlan Edilmiş Veya Yazılı Olarak Duyurulmuş İhaleler Hakkında, İlanın Veya Duyurunun Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan Hükümlerin Uygulanmasına Devam Olunur.”

Madde 55 – 4734 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“Geçici Madde 15 – Bu Maddenin Yürürlük Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Kamu İhale Uzmanlığına, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında 53 Üncü Maddenin (H) Fıkrasında Sayılan Yükseköğretim Kurumlarını Bitirerek Mesleğe Özel Yarışma Sınavı İle Giren Ve Meslek İçi Eğitim Sonrasında Yapılan Yeterlik Sınavı Sonucunda Başarılı Olarak Atanmış Personelden Kamu İhale Mevzuatı İle İlgili İnceleme, Denetleme, Uygulama Veya Danışma Konularında Görevi Bulunanlar İle Mühendislik Veya Mimarlık Fakültelerinde Lisans Eğitimini Tamamladıktan Sonra En Az Dört Yıl Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Kendi Görev Alanıyla İlgili Konularda Çalışmış Olanlar Arasından, Kurumlarının Muvafakati Alınmak Ve Meslek Personeli Kadro Sayısının % 5’ini Geçmemek Kaydıyla, 53 Üncü Maddenin (i) Fıkrasının Son Paragrafındaki Diğer Esaslar Çerçevesinde Başkanlıkça Görevlendirme Yapılabilir. Görevlendirme İşlemi Herhangi Bir Süreye Bağlı Olmaksızın Başkanlıkça Her Zaman Sonlandırılabilir. Bu Şekilde Görevlendirilenler Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere, Meslek Personeli Sınavına Giriş İçin Aranan Öğrenim Şartını Taşımak Ve Sınava Alındığı Tarihte Kırk Yaşını Doldurmamış Olmak Kaydıyla, Kurum Tarafından Yapılacak Sınavda Başarılı Olmaları Hâlinde Kamu İhale Uzmanı Kadrosuna, Başkaca Bir İzin Ve İşleme Gerek Kalmaksızın Atanabilir. Kurumda Görevlendirme, Kurum Kadrolarına Atanmada Kazanılmış Hak Veya Herhangi Bir Öncelik Hakkı Teşkil Etmez.”

Madde 56 – 6/6/2002 Tarihli Ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 7 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (2) Numaralı Bendine Aşağıdaki (b) Alt Bendi Eklenmiş, Mevcut (b) Ve (c) Alt Bentleri (c) Ve (d) Alt Bentleri Olarak Teselsül Ettirilmiş, Bu Şekilde (d) Alt Bendi Olan Alt Bent Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

 • “b) 87.03 G.T.I.P. Numarasında Yer Alan (Motor Silindir Hacmi 2.800 Cm3’ü Aşanlar, Bütün Tekerlekleri Motordan Güç Alan Veya Alabilenler, Sürücü Dâhil 8 Kişiye Kadar Oturma Yeri Olan Binek Otomobilleri, Yarış Arabaları, Arazi Taşıtları Hariç), Yük Taşımasında Kullanılıp Azami Ağırlığı 3,5 Tonu Aşmayan Ve Yolcu Taşıma Kapasitesi İstiap Haddinin % 50’sinin Altında Olanlar İle Sürücü Dâhil 9 Kişilik Oturma Yeri Olanların Engellilik Durumlarının Araçları Bizzat Kullanamayacak Ve Sürekli Olarak Tekerlekli Sandalye Veya Sedye Kullanmalarını Gerektirecek Nitelikte Olduğunu İlgili Mevzuat Çerçevesinde Alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporuyla Tevsik Eden Ve Engellilik Derecesi % 90 Veya Daha Fazla Olup Tekerlekli Sandalye Veya Sedye İle Binilmesine Ve Seyahat Edilmesine Uygun Tertibat Yaptıran Malûl Ve Engelliler Tarafından,”
 • “d) Bu Bendin (a), (b) Ve (c) Alt Bentleri Kapsamındaki Araçların Aynı Alt Bentlerde Belirtilen Malûl Ve Engelliler Tarafından İlk İktisabından Sonra Deprem, Heyelan, Sel, Yangın Veya Kaza Sonucu Kullanılamaz Hâle Gelmesi Nedeniyle Hurdaya Çıkarılmasında, Bu Alt Bentler Kapsamındaki Araçları Hurdaya Çıkaran Malûl Ve Engelliler Tarafından,”

Madde 57 – 22/5/2003 Tarihli Ve 4857 Sayılı İş Kanun unun 5 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “İş İlişkisinde Dil, Irk, Renk, Cinsiyet, Engellilik, Siyasal Düşünce, Felsefî İnanç, Din Ve Mezhep Ve Benzeri Sebeplere Dayalı Ayrım Yapılamaz.”

Madde 58 – 4857 Sayılı Kanun un 30 Uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan “Nasıl İşe Alınacakları,” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Görüşü Alınarak” İbaresi Eklenmiş, Altıncı Fıkrasında Yer Alan “Yüzde Ellisi” İbaresi “Tamamı” Şeklinde Değiştirilmiştir.

Madde 59 – 4857 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir. “Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretleri

Ek Madde 1 – Korumalı İşyerlerinde Çalıştırılan Ve İş Gücü Piyasasına Kazandırılmaları Güç Olan Zihinsel Veya Ruhsal Engellilere İşverenlerince Zamanında Ödenmiş Olan Ücretlerinin;

 • c) Korumalı İşyeri Statüsü Almak İçin İlgili Mevzuatla Çalıştırılması Zorunlu Olan Sayıdan Daha Fazla Engelli Çalıştıran İşyerlerinde, Zorunlu Sayının Üstünde Çalıştırılan Her Engelli İçin İlaveten (a) Bendi İle Belirlenen Tutarın Yüzde Yirmisi, Bu Ücretlere İlişkin Yasal Yükümlülüklerin De Tam Ve Zamanında Karşılanmış Olması Kaydıyla, Hazine Tarafından İşverene Ödenir. Birinci Fıkrada Belirlenen Ücret Kısımlarının Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar, Maliye Bakanlığı İle Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ve Hazine Müsteşarlığının Uygun Görüşü Alınmak Suretiyle Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenir.”

Madde 60 – 10/7/2003 Tarihli Ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 34 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “

 • a) Taşımacılık Faaliyeti Yapmak İsteyen Gerçek Ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar, Verilecek Yetki Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Belgeleri Ve Taşıt Kartları İle Diğer Belge Ve Hizmetlerin Ücret, Süre, Kapsam, Tür Ve Şekilleri, Her Belge Türü İçin Gerekli Olan Taşıt Kapasiteleri, Taşıtların Yaşı, Nitelikleri, İstiap Hadleri Ve Terminal Hizmetlerinde Öngörülecek Hususları,”

Madde 61 – 4925 Sayılı Kanun un 35 İnci Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “

Madde 35 – Bakanlık, Düzenleme Ve Kural İhdası İle 27 Nci Maddede Belirtilen Hususlar Hariç Olmak Üzere Gerektiğinde Teknik Ve İdari Kapasite, Teşkilat İmkânları, Hizmetin Hızlı, Etkin, Yaygın Olarak Üretilmesi İlkelerini Gözeterek; Bu Kanun Gereğince Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu Görev Ve Yetkilerinin Bir Kısmını Aşağıda Belirtilen Usul Ve Esaslar Çerçevesinde Yürütmek Hususunda Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf Ve Sanatkârları Konfederasyonu Ve Bunlara Bağlı Federasyon, Birlik Ve Odaları Yetkilendirebilir.

 • a) Yetkilendirme, Düzenlenecek Bir Protokol Veya Sözleşme İle Yapılır. Bu Protokol Veya Sözleşmede Yetkilendirmenin Konusu, Süresi Ve Mutabakata Varılan Hususlar Açıkça Belirtilir.
 • b) Yetkilendirme, Yetkilendirmenin Konusu Ve Niteliği Gözetilmek Suretiyle En Az Bir Yıl En Fazla Beş Yıl Süreyle Yapılabilir. Yetkilendirme, Süresinin Bitiminde Yenilenebilir.
 • c) Bakanlık Tarafından, Yetkilendirmenin Konusuna, Niteliğine Ve Özelliğine Göre Aynı Konuda Birden Fazla Kamu Kurum Ve Kuruluşu Veya Birlik Ya Da Oda Yetkilendirilebilir.
 • d) Yetkilendirme Kapsamında Üretilecek Hizmetler İçin Alınacak Veya Ödenecek Ücretler Bakanlık Tarafından Onaylanır.
 • e) Yetkilendirilenler İlgili Mevzuata Ve Bakanlıkça Yayımlanan İdari Düzenlemelere Uymakla Yükümlüdürler. Bakanlık, Yetkilendirilmenin Kullanımı İle İlgili Olarak Gerektiğinde Her Türlü Denetimi Yapar.
 • f) Yetkilendirilenlerin İlgili Mevzuata Ve Bakanlıkça Yayımlanan İdari Düzenlemelere Uymaması Hâlinde Yapılmış Olan Yetkilendirme, Bakanlık Tarafından İptal Edilir.
 • g) Yetkilendirme, Bakanlığın Görev, Sorumluluk Ve Yetkilerini Ortadan Kaldırmaz.”

Madde 62 – 1/7/2005 Tarihli Ve 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun un 1 İnci Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Kanunun Amacı; Engellilerin Temel Hak Ve Özgürlüklerden Faydalanmasını Teşvik Ve Temin Ederek Ve Doğuştan Sahip Oldukları Onura Saygıyı Güçlendirerek Toplumsal Hayata Diğer Bireylerle Eşit Koşullarda Tam Ve Etkin Katılımlarının Sağlanması Ve Engelliliği Önleyici Tedbirlerin Alınması İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasını Sağlamaktır.”

Madde 63 – 5378 Sayılı Kanun un 3 Üncü Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Kanunun Uygulanmasında;

 • a) Doğrudan Ayrımcılık: Engelliliğe Dayalı Ayrımcılık Temeline Dayanan Ve Engellinin Hak Ve Özgürlüklerden Karşılaştırılabilir Durumdakilere Kıyasla Eşit Şekilde Yararlanmasını Engelleyen, Kısıtlayan Veya Zorlaştıran Her Türlü Farklı Muameleyi,
 • b) Dolaylı Ayrımcılık: Görünüşte Ayrımcı Olmayan Her Türlü Eylem, İşlem Ve Uygulamalar Sonucunda Engelliliğe Dayalı Ayrımcılık Temeliyle Bağlantılı Olarak, Engellinin Hak Ve Özgürlüklerden Yararlanması Bakımından Nesnel Olarak Haklılaştırılamayan Dezavantajlı Bir Konuma Sokulmasını,
 • c) Engelli: Fiziksel, Zihinsel, Ruhsal Ve Duyusal Yetilerinde Çeşitli Düzeyde Kayıplarından Dolayı Topluma Diğer Bireyler İle Birlikte Eşit Koşullarda Tam Ve Etkin Katılımını Kısıtlayan Tutum Ve Çevre Koşullarından Etkilenen Bireyi,
 • d) Engelliliğe Dayalı Ayrımcılık: Siyasi, Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Medeni Veya Başka Herhangi Bir Alanda İnsan Hak Ve Temel Özgürlüklerinin Tam Ve Diğerleri İle Eşit Koşullar Altında Kullanılması Veya Bunlardan Yararlanılması Önünde Engelliliğe Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Her Türlü Ayrım, Dışlama Veya Kısıtlamayı,
 • e) Engellilik Durumu: Bireyin Engelliliğini Ve Engellilikten Kaynaklanan Özel Gereksinimlerini, Uluslararası Yöntemleri Temel Alarak Belirleyen Derecelendirmeler, Sınıflandırmalar Ve Tanılamaları,
 • f) Erişilebilirlik: Binaların, Açık Alanların, Ulaşım Ve Bilgilendirme Hizmetleri İle Bilgi Ve İletişim Teknolojisinin, Engelliler Tarafından Güvenli Ve Bağımsız Olarak Ulaşılabilir Ve Kullanılabilir Olmasını,
 • g) Erişilebilirlik Standartları: Türk Standardları Enstitüsünün Erişilebilirlikle İlgili Yayımladığı Standartları,
 • h) Habilitasyon: Engellinin Bireysel Ve Toplumsal İhtiyaçlarını Karşılayabilmesini Ve Yaşamını Bağımsız Bir Şekilde Sürdürebilmesini Sağlamayı Amaçlayan Fiziksel, Sosyal, Zihinsel Ve Mesleki Beceriler Kazandırmaya Yönelik Hizmetleri,
 • i) Korumalı İşyeri: İş Gücü Piyasasına Kazandırılmaları Güç Olan Zihinsel Veya Ruhsal Engellilere Mesleki Rehabilitasyon Sağlamak Ve İstihdam Oluşturmak Amacıyla Devlet Tarafından Teknik Ve Mali Yönden Desteklenen Ve Çalışma Ortamı Özel Olarak Düzenlenen İşyerini,
 • j) Makul Düzenleme: Engellilerin İnsan Haklarını Ve Temel Özgürlüklerini Tam Ve Diğer Bireylerle Eşit Şekilde Kullanmasını Veya Bunlardan Yararlanmasını Sağlamak Üzere Belirli Bir Durumda İhtiyaç Duyulan, Ölçüsüz Veya Aşırı Bir Yük Getirmeyen, Gerekli Ve Uygun Değişiklik Ve Tedbirleri,
 • k) Rehabilitasyon: Herhangi Bir Nedenle Oluşan Engelin Etkilerini Mümkün Olan En Az Düzeye İndirmeyi Ve Engellinin Hayatını Bağımsız Bir Şekilde Sürdürebilmesini Sağlamayı Amaçlayan Fiziksel, Sosyal, Zihinsel Ve Mesleki Beceriler Geliştirmeye Yönelik Hizmetleri,
 • l) Umuma Açık Hizmet Veren Yapı: Kamu Hizmeti İçin Kullanılan Resmî Binalar, İbadet Yerleri, Özel Eğitim Ve Özel Sağlık Tesisleri; Sinema, Tiyatro, Opera, Müze, Kütüphane, Konferans Salonu Gibi Kültürel Binalar İle Gazino, Düğün Salonu Gibi Eğlence Yapıları; Otel, Özel Yurt, İş Hanı, Büro, Pasaj, Çarşı Gibi Ticari Yapılar; Spor Tesisleri, Genel Otopark Ve Buna Benzer Umuma Ait Binaları, İfade Eder.”

Madde 64 – 5378 Sayılı Kanun un 4 Üncü Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Bu Kanun Kapsamında Bulunan Hizmetlerin Yerine Getirilmesinde;

 • a) Engellilerin İnsan Onur Ve Haysiyetinin Dokunulmazlığı Temelinde, Kendi Seçimlerini Yapma Özgürlüğünü Ve Bağımsızlığını Kapsayacak Şekilde Bireysel Özerkliğine Saygı Gösterilmesi Esastır.
 • b) Engelliliğe Dayalı Ayrımcılık Yapılamaz, Ayrımcılıkla Mücadele Engellilere Yönelik Politikaların Temel Esasıdır.
 • c) Engellilerin Tüm Hak Ve Hizmetlerden Yararlanması İçin Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Esastır.
 • d) Engellilerin Bağımsız Yaşayabilmeleri Ve Topluma Tam Ve Etkin Katılımları İçin Erişilebilirliğin Sağlanması Esastır.
 • e) Engellilerin Ve Engelliliğin Her Tür İstismarının Önlenmesi Esastır.
 • f) Engellilere Yönelik Hizmetlerin Sunumunda Aile Bütünlüğünün Korunması Esastır.
 • g) Engeli Olan Çocuklara Yönelik Hizmetlerde Çocuğun Üstün Yararının Gözetilmesi Esastır.
 • h) Engeli Olan Kadın Ve Kız Çocuklarının Çok Yönlü Ayrımcılığa Maruz Kalmaları Önlenerek Hak Ve Özgürlüklerden Yararlanmalarının Sağlanması Esastır.
 • i) Engellilere Yönelik Politika Oluşturma, Karar Alma Ve Hizmet Sunumu Süreçlerinde Engellilerin, Ailelerinin Ve Engellileri Temsil Eden Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımının Sağlanması Esastır.
 • j) Engellilere Yönelik Mevzuat Düzenlemelerinde Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Görüşü Alınır.”

Madde 65 – 5378 Sayılı Kanun a 4 Üncü Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki 4/A Maddesi Eklenmiştir.

“Ayrımcılık Madde 4/a – Doğrudan Ve Dolaylı Ayrımcılık Dâhil Olmak Üzere Engelliliğe Dayalı Her Türlü Ayrımcılık Yasaktır. Eşitliği Sağlamak Ve Ayrımcılığı Ortadan Kaldırmak Üzere Engellilere Yönelik Makul Düzenlemelerin Yapılması İçin Gerekli Tedbirler Alınır. Engellilerin Hak Ve Özgürlüklerden Tam Ve Eşit Olarak Yararlanmasını Sağlamaya Yönelik Alınacak Özel Tedbirler Ayrımcılık Olarak Değerlendirilemez.”

Madde 66 – 5378 Sayılı Kanun a 4/a Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki 4/B Maddesi Eklenmiştir.

“Topluma Dâhil Olma

Madded 4/b– Engellilerin Toplumdan Tecrit Edilmeleri Ve Ayrı Tutulmaları Önlenir. Engellilerin Diğer Bireylerle Eşit Koşullarda Bağımsız Olarak Toplum İçinde Yaşamaları Esas Olup, Özel Bir Yaşama Düzenine Zorlanamazlar. Engellilerin Topluma Dâhil Olmaları Ve Toplum İçinde Yaşamaları Amacıyla Bireysel Destek Hizmetleri De Dâhil Olmak Üzere İhtiyaç Duydukları Toplum Temelli Destek Hizmetlerine Erişimleri Sağlanır.”

Madde 67 – 5378 Sayılı Kanun un İkinci Bölümünün Başlığı “Engellilik Durumu, Destek Ve Bakım, Habilitasyon Ve Rehabilitasyon, İstihdam, Eğitim Ve Öğretim, Erişilebilirlik” Şeklinde Ve 5 İnci Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Engellilik

Durumu Madde 5 – Bireyin Engelliliğini Ve Engellilikten Kaynaklanan Özel İhtiyaçlarını Belirleyen Derecelendirmeler, Sınıflandırmalar Ve Tanılamalarda Uluslararası Temel Yöntemler Esas Alınır. Engellilik Durumunun Tespit Ve Uygulama Esasları, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ve Millî Eğitim Bakanlığının Görüşleri Alınarak Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Ve Sağlık Bakanlığınca Müştereken Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenir.”

Madde 68 – 5378 Sayılı Kanun un 6 Ncı Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Destek Ve Bakım Madde 6 – Engellilerin Öncelikle Bulundukları Ortamda Bağımsız Yaşayabilmeleri İçin Durumlarına Uygun Olarak Gerekli Psikososyal Destek Ve Bakım Hizmetleri Sunulur. Destek Ve Bakım Hizmetlerinin Sunumunda Kişinin Biyolojik, Fiziksel, Psikolojik, Sosyal, Kültürel Ve Manevi İhtiyaçları Ailesi De Gözetilerek Dikkate Alınır. Destek Ve Bakım Hizmetlerinin Standardizasyonu, Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılması İçin Gerekli Olan Çalışmalar Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Yürütülür.”

Madde 69 – 5378 Sayılı Kanun un 7 Nci Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Erişilebilirlik

Madde 7 – Yapılı Çevrede Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması İçin Planlama, Tasarım, İnşaat, İmalat, Ruhsatlandırma Ve Denetleme Süreçlerinde Erişilebilirlik Standartlarına Uygunluk Sağlanır. Özel Ve Kamu Toplu Taşıma Sistemleri İle Sürücü Koltuğu Hariç Dokuz Veya Daha Fazla Koltuğu Bulunan Özel Ve Kamu Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Erişebilirliğine Uygun Olması Zorunludur. Bilgilendirme Hizmetleri İle Bilgi Ve İletişim Teknolojisinin Engelliler İçin Erişilebilir Olması Sağlanır.”

Madde 70 – 5378 Sayılı Kanun un 10 Uncu Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Habilitasyon Ve Rehabilitasyon

Madde 10 – Toplumsal Hayata Katılım Ve Eşitlik Temelinde Engellilere Habilitasyon Ve Rehabilitasyon Hizmetleri Verilir.

Habilitasyon Ve Rehabilitasyon Kararının Alınması, Planlanması, Yürütülmesi Ve Sonlandırılması Dâhil Her Aşamasında Engelli Ve Ailesinin Aktif Ve Etkin Katılımı Sağlanır. Habilitasyon Ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Mümkün Olan En Erken Evrede Başlaması Ve Engellinin Yerleşim Yerine En Yakın Yerde Verilmesi Esastır. Habilitasyon Ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde İhtiyaç Duyulan Personelin Yetiştirilmesine Yönelik Eğitim Programları Geliştirilir. Habilitasyon Ve Rehabilitasyonda Kullanılan Yardımcı Araç Gereçlere, Destek Teknolojilerine Ve Bunlara İlişkin Bilgiye Erişebilirliğin Sağlanması İçin Gerekli Tedbirler Alınır.”

Madde 71 – 5378 Sayılı Kanun un 13 Üncü Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Mesleki Habilitasyon Ve Rehabilitasyon

Madde 13 – Engellilerin Meslek Seçebilmesi Ve Bu Alanda Eğitim Alabilmesi İçin Gerekli Tedbirler Alınır. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Yapılan İş Ve Meslek Analizleri Doğrultusunda Engelliler İçin Millî Eğitim Bakanlığı Ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Mesleki Habilitasyon, Rehabilitasyon Ve Eğitim Programları Geliştirilir. Engellilerin Mesleki Habilitasyon Ve Rehabilitasyon Hizmetleri, Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Belediyeler Ve Diğer Gerçek Veya Tüzel Kişiler Tarafından Da Gerçekleştirilebilir. Bu Maddeye İlişkin Usul Ve Esaslar, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Müştereken Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenir.”

Madde 72 – 5378 Sayılı Kanun 5378 Sayılı Kanunun 14 Üncü Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Engellilerin İş Gücü Piyasası Ve Çalışma Ortamında Sürdürülebilir İstihdamı İçin Kendi İşini Kurmaya Rehberlik Ve Mesleki Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi De Dâhil Olmak Üzere Gerekli Tedbirler Alınır. İşe Başvuru, Alım, Önerilen Çalışma Süreleri Ve Şartları İle İstihdamın Sürekliliği, Kariyer Gelişimi, Sağlıklı Ve Güvenli Çalışma Koşulları Dâhil Olmak Üzere İstihdama İlişkin Hiçbir Hususta Engelliliğe Dayalı Ayrımcı Uygulamalarda Bulunulamaz. Çalışan Engellilerin Aleyhinde Sonuç Doğuracak Şekilde, Engelinden Dolayı Diğer Kişilerden Farklı Muamelede Bulunulamaz. Çalışan Veya İş Başvurusunda Bulunan Engellilerin Karşılaşabileceği Engel Ve Güçlükleri Ortadan Kaldırmaya Yönelik İstihdam Süreçlerindeki Önlemlerin Alınması Ve Engellilerin Çalıştığı İş Yerlerinde Makul Düzenlemelerin, Bu Konuda Görev, Yetki Ve Sorumluluğu Bulunan Kurum Ve Kuruluşlar İle İşverenler Tarafından Yapılması Zorunludur. Engellilik Durumları Sebebiyle İş Gücü Piyasasına Kazandırılmaları Güç Olan Engellilerin İstihdam Edildiği Korumalı İşyerlerinin Statüsü Ve Bu İşyerleriyle İlgili Usul Ve Esaslar Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Maliye Bakanlığı Ve Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Müştereken Çıkarılan Yönetmelikle Düzenlenir.”

Madde 73 – 5378 Sayılı Kanun un 15 İnci Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Hiçbir Gerekçeyle Engellilerin Eğitim Alması Engellenemez. Engelliler, Özel Durumları Ve Farklılıkları Dikkate Alınarak, Yaşadıkları Çevrede Bütünleştirilmiş Ortamlarda, Eşitlik Temelinde, Hayat Boyu Eğitim İmkânından Ayrımcılık Yapılmaksızın Yararlandırılır. Genel Eğitim Sistemi İçinde Engellilerin Her Seviyede Eğitim Almasını Sağlayacak Bütünleştirici Planlamalara Yer Verilir. Örgün Eğitim Programlarına Farklı Nedenlerle Geç Başlamış Engellilerin Bu Eğitime Dâhil Edilmesi İçin Gerekli Tedbirler Alınır. Üniversite Öğrencilerinden Engelli Olanların Öğrenime Etkin Katılımlarını Sağlamak Amacıyla Yükseköğretim Kurulu Koordinasyonunda, Yükseköğretim Kurumları Bünyesinde, Engellilere Uygun Araç-Gereç Ve Ders Materyallerinin, Uygun Eğitim, Araştırma Ve Barınma Ortamlarının Temini İle Eğitim Süreçlerinde Yaşadıkları Sorunların Çözümü Gibi Konularda Çalışma Yapmak Üzere Engelliler Danışma Ve Koordinasyon Merkezleri Kurulur. Engelliler Danışma Ve Koordinasyon Merkezinin Çalışma Usul Ve Esasları Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Ve Yükseköğretim Kurulunca Müştereken Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenir. İşitme Engellilerin Eğitim Ve İletişimlerinin Sağlanması Amacıyla Türk İşaret Dili Sistemi Oluşturulur. Bu Sistemin Oluşturulmasına, Geliştirilmesine Ve Uygulanmasına Yönelik Çalışmaların Esas Ve Usulleri Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Koordinatörlüğünde, Millî Eğitim Bakanlığı Ve Türk Dil Kurumu Başkanlığınca Müştereken Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenir. Engellilerin Her Türlü Eğitim, Sosyal Ve Kültürel İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Kabartma Yazılı, Sesli, Elektronik Kitap; Alt Yazılı, İşaret Dili Tercümeli Ve Sesli Betimlemeli Film Ve Benzeri Materyal Temin Edilmesine İlişkin Gerekli İşlemler Millî Eğitim Bakanlığı İle Kültür Ve Turizm Bakanlığınca Yürütülür.”

Madde 74 – 5378 Sayılı Kanun un 16 Ncı Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Bireylerin Eğitsel Değerlendirme, Tanılama Ve Yönlendirilmesi İle İlgili İş Ve İşlemler Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Bünyesinde Oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Tarafından Yapılır. Bu Sürecin Her Aşamasında Aile Bilgilendirilerek Görüşü Alınır Ve Sürece Katılımı Sağlanır. Eğitsel Değerlendirme Ve Tanılama Sonucunda Özel Eğitime İhtiyacı Olduğu Belirlenen Bireyler İçin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca Rapor Hazırlanır Ve Eğitim Planı Geliştirilir. Bu Planlama Her Yıl Revize Edilir. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu, Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyleri İlgi, İstek, Gelişim Özellikleri, Akademik Disiplin Alanlarındaki Yeterlilikleri İle Eğitim İhtiyaçları Doğrultusunda Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarına Yönlendirir. Kurulun Teşkili İle Çalışma Usul Ve Esasları Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İle Millî Eğitim Bakanlığınca Müştereken Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenir.”

Madde 75 – 5378 Sayılı Kanun 5378 Sayılı Kanunun Geçici 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan “Denetimlerinde Olan” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Sürücü Koltuğu Hariç Dokuz Veya Daha Fazla Koltuğu Bulunan Araçlarla Sağlanan” İbaresi, “Sekiz Yıl İçinde” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “, Sürücü Koltuğu Hariç Dokuz İla On Altı Oturma Yeri Olan Toplu Taşıma Araçları, Yolcu Gemileri İle Özel Ve Kamu Şehirler Arası Toplu Taşıma Araçları İle Turizm Taşımacılığı Yapılan Araçlar 7/7/2018 Tarihine Kadar” İbaresi Eklenmiş, İkinci Fıkrasında Yer Alan “Maddenin Birinci Fıkrasında” İbaresi, “Maddede” Şeklinde Değiştirilmiş, “Standartlarının” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Ve Yükümlülüklerinin” İbaresi, “Aile Ve Sosyal Politikalar ,” İbaresinden Sonra Ve Dördüncü Fıkrasında Yer Alan “Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar;” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Bilim, Sanayi Ve Teknoloji,” İbaresi, Birinci Fıkradan Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Fıkralar Eklenmiş Ve Diğer Fıkralar Teselsül Ettirilmiştir. “7/7/2018 Tarihine Kadar, Karayolu İle Turizm Taşımacılığı Yapan Veya Şehirler Arası Toplu Taşıma Hizmeti Veren Gerçek Ve Tüzel Kişiler, Engelli Bireyin Erişilebilir Toplu Taşıma Hizmeti Sağlanmasına İlişkin Talebini Azami Yetmiş İki Saat İçinde Karşılamakla Yükümlüdür. 7/7/2018 Tarihine Kadar, Servis Taşımacılığı Yapan Gerçek Ve Tüzel Kişiler, Engelli Personel Veya Öğrenciye Talep Hâlinde Erişilebilir Taşıma Hizmetini Sağlamakla Yükümlüdür. Bu Fıkranın Yürürlüğe Girdiği Tarihi Takip Eden Altı Aylık Süreden Sonra Üretilen, Sürücü Koltuğu Hariç Dokuz Veya Daha Fazla Oturma Yeri Olan Araçlardan Erişilebilir Olmayanlara Şehir İçi Ve Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti İçin Yetki Belgesi, İzin Veya Ruhsat Verilmez.”

Madde 76 – 10/11/2005 Tarihli Ve 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunu n  8/A Maddesinin Birinci Fıkrasına (N) Bendinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Bent Eklenmiş Ve Mevcut (O) Bendi (P) Bendi Olarak Teselsül Ettirilmiştir. “O) Satın Alma Veya Kiralama Yoluyla İthal Edilen Veya Türkiye’de İmal Edilen Hava Araçlarının, Uçuşa Elverişlilik Durumu Tespit Edilinceye Kadar Ticari Amaçla Uçmamak Kaydıyla Geçici Olarak Tescil Ve Terkin Edilebilmelerine İlişkin İşlemlerini Yapmak.”

Madde 77 – 16/5/2006 Tarihli Ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu nun 12 Nci Maddesinin İkinci Fıkrasındaki “8” İbaresi “11” Olarak Değiştirilmiştir.

Madde 78 – 5502 Sayılı Kanun un 20 Nci Maddesinin İkinci Fıkrasındaki “5” İbaresi “6” Olarak Değiştirilmiştir.

Madde 79 – 5502 Sayılı Kanun un 29 Uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına “Strateji Geliştirme Başkanı,” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Genel Müdür Yardımcısı,” İbaresi Eklenmiştir.

Madde 80 – 5502 Sayılı Kanunun 30 Uncu Maddesine Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir. “Başkanlık Merkez Teşkilatı nda Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı Veya Taşra Teşkilatında İl Müdürü Kadrolarında Toplam En Az Üç Yıl Görev Yapmış Olanlar, Atama Tarihi İtibarıyla Fiilen Bu Kadrolardan Birinde Bulunmak Şartıyla Sosyal Güvenlik Uzmanı Kadrosuna Atanabilir.”

Madde 81 – 31/5/2006 Tarihli Ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 63 Üncü Maddesinin İkinci Ve Dördüncü Fıkraları Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “Kurum, Finansmanı Sağlanacak Sağlık Hizmetlerinin Teşhis Ve Tedavi Yöntemleri İle (F) Bendinde Belirtilen Sağlık Hizmetlerinin Türlerini, Miktarlarını Ve Kullanım Sürelerini, Ödeme Usul Ve Esaslarını Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İle Sağlık Bakanlığının Görüşünü Alarak Belirlemeye Yetkilidir. Ancak, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Görüşünün Alınması (F) Bendinde Belirtilen Ortez, Protez Ve Diğer İyileştirici Nitelikteki Araç Ve Gereçlerin Miktarını, Standartlarını, Sağlanmasını, Uygulanmasını, Kullanma Sürelerini Ve Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım Ve Yenilenmesi Hususlarını Kapsar. Kurum, Bu Amaçla Komisyonlar Kurabilir, Ulusal Ve Uluslararası Tüzel Kişilerle İşbirliği Yapabilir. Komisyonların Çalışma Usul Ve Esasları Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı İle Sağlık Bakanlığının Görüşü Alınarak Kurumca Belirlenir.” “Bu Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ve Sağlık Bakanlığının Görüşü Üzerine Kurum Tarafından Çıkarılacak Yönetmelikle Düzenlenir.”

Madde 82 – 13/6/2006 Tarihli Ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/A Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Madde Eklenmiştir.

“Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna

Madde 5/B – (1) Türkiye’de Gerçekleştirilen Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik Faaliyetleri İle Yazılım Faaliyetleri Neticesinde Ortaya Çıkan Buluşların; 

 • a) Kiralanması Neticesinde Elde Edilen Kazanç Ve İratların,
 • b) Devri Veya Satışı Neticesinde Elde Edilen Kazançların,
 • c) Türkiye’de Seri Üretime Tabi Tutularak Pazarlanmaları Hâlinde Elde Edilen Kazançların,
 • ç) Türkiye’de Gerçekleştirilen Üretim Sürecinde Kullanılması Sonucu Üretilen Ürünlerin Satışından Elde Edilen Kazançların Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa Atfedilen Kısmının, % 50’si Kurumlar Vergisinden Müstesnadır. Bu İstisna, Buluşa Yönelik Hakların İhlal Edilmesi Neticesinde Elde Edilen Gelirler İle Buluş Nedeniyle Alınan Sigorta Veya Diğer Tazminatlar İçin De Uygulanır.

(2) İstisnanın Uygulanabilmesi İçin;

 • a) İstisna Uygulamasına Konu Buluşun, 24/6/1995 Tarihli Ve 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Patent Veya Faydalı Model Belgesi Verilerek Koruma Altına Alınan Buluşlar Arasında Yer Alması Ve Buluşa İlişkin İncelemeli Sistem İle Patent Veya Araştırma Raporu Sonucunda Faydalı Model Belgesi Alınması,
 • b) İstisna Uygulamasından Yararlanabilecek Kişilerin, 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 Nci Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşıması Ve Bu Kişilerin Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşu Geliştirme Yetkisini Haiz Bulunması Şartıyla, Patent Veya Faydalı Model Belgesinin Sahibi Ya Da Patent Veya Faydalı Model Belgesi Üzerinde Tekel Niteliğinde Özel Bir Ruhsata Sahip Olması,
 • c) İstisnadan Yararlanılacak İlk Yıl, Buluşun Oluşturacağı Katma Değer Dikkate Alınarak Devir Veya Satış Hâlindeki Değerinin Tespitine Yönelik Maliye Bakanlığı Tarafından Değerleme Raporu Düzenlenmesi, Gerekmektedir.

(3) İstisna Uygulamasına Patent Veya Faydalı Model Belgesinin Verildiği Tarihten İtibaren Başlanır Ve İlgili Patent Veya Faydalı Model Belgesi İçin Sağlanan Koruma Süresi Aşılmamak Kaydıyla Bu İstisnadan Yararlanılabilir. Her Bir Mükellef Tarafından Yararlanılabilecek İstisna Tutarı; Değerleme Raporunda Belirtilen Bedelin % 50’sini, Bu Madde Kapsamında Yararlanılabilecek Toplam İstisna Tutarı İse Değerleme Raporunda Belirtilen Bedelin % 100’ünü Aşamaz. Buluşun Üretim Sürecinde Kullanılması Sonucu Üretilen Ürünlerin Satışından Elde Edilen Kazançların, Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa Atfedilen Kısmı, Ayrıştırılmak Suretiyle Transfer Fiyatlandırması Esaslarına Göre Tespit Edilir.

(4) Bu Madde Gelir Vergisi Mükellefleri Hakkında Da Uygulanır.

(5) İstisna Uygulamasının Kesinti Suretiyle Alınan Vergilere Şümulü Yoktur. Ancak, Bu Madde Kapsamında İstisnadan Yararlanılan Serbest Meslek Kazançları İle Gayrimenkul Sermaye İratları Üzerinden Yapılacak Vergi Kesintisi % 50 Oranında İndirimli Uygulanır. Kazanç Ve İradı Kesinti Yoluyla Vergilenen Ve Beyanname Vermesi Gerekmeyen Mükellefler İçin İndirimli Vergi Kesintisi En Fazla 5 Yıl Süre İle Uygulanır.

(6) Bu Madde Kapsamında İstisna Uygulamasından Yararlanan Mükellefler, 26/6/2001 Tarihli Ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Yer Alan İstisna Uygulamasından Ayrıca Yararlanamaz.

(7) Birinci, Üçüncü Ve Beşinci Fıkralarda Yer Alan % 50 Oranını Ayrı Ayrı Ya Da Birlikte Sıfıra Kadar İndirmeye, % 100’e Kadar Artırmaya, Bu Oranları Sektörler İle Birinci Fıkrada Yer Alan Gelir, Kazanç Ve İratlar İtibarıyla Ya Da Patent Veya Faydalı Model Belgesine Göre Farklılaştırmaya, Üçüncü Fıkrada Yer Alan % 100 Oranını % 200’e Kadar Artırmaya, Tekrar Kanuni Seviyesine İndirmeye, Beşinci Fıkrada Yer Alan Süreyi 1 Yıla Kadar İndirmeye, Tekrar Kanuni Seviyesine Kadar Çıkarmaya Bakanlar Kurulu; İkinci Fıkranın (C) Bendinde Yer Alan Değerleme Raporunun Şekil, İçerik, Hazırlanması İle Üçüncü Fıkrada Yer Alan Transfer Fiyatlandırması Suretiyle Ayrıştırma Yöntemi Yerine Satış, Hasılat, Gider, Harcama Veya Benzeri Unsurları Dikkate Alarak Kazancın Ayrıştırılmasında Basitleştirilmiş Yöntemler Tespit Etmeye Ve Bu Maddenin Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirlemeye Maliye Bakanlığı Yetkilidir.”

Madde 83 – 5520 Sayılı Kanun un 10 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasına Aşağıdaki Bent Eklenmiştir.

 • “h) 1/7/2005 Tarihli Ve 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun a Göre Kurulan Korumalı İşyerlerinde İstihdam Edilen Ve İş Gücü Piyasasına Kazandırılmaları Güç Olan Zihinsel Veya Ruhsal Engelli Çalışanlar İçin Diğer Kişi Ve Kurumlarca Karşılanan Tutar Dâhil Yapılan Ücret Ödemelerinin Yıllık Brüt Tutarının % 100’ü Oranında Korumalı İşyeri İndirimi (İndirim, Her Bir Engelli Çalışan İçin Azami Beş Yıl Süre İle Uygulanır Ve Yıllık Olarak İndirilecek Tutar, Her Bir Engelli Çalışan İçin Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarının % 150’sini Aşamaz.). Bu Bentte Yer Alan Oranı, Engellilik Derecelerine Göre % 150’ye Kadar Artırmaya Veya Tekrar Kanuni Oranına İndirmeye Bakanlar Kurulu; Bendin Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirlemeye Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İle Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görüşünü Alarak Maliye Bakanlığı Yetkilidir.”

Madde 84 – 8/2/2007 Tarihli Ve 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu nun 13 Üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasına Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir. “Ücretsiz Okutmada; 12/4/1991 Tarihli Ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu , 3/11/1980 Tarihli Ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Veya 2330 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanarak Aylık Bağlanmasını Gerektiren Kanunlar, 8/6/1949 Tarihli Ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu nun 56 Ncı, Mülga 45 İnci Ve 64 Üncü Maddeleri İle 31/5/2006 Tarihli Ve 5510 Sayılı Kanunu n 47 Nci Maddesi Kapsamında Harp Veya Vazife Malulü Sayılanların İlk Ve Orta Öğretim Çağındaki Çocukları İle Haklarında Korunma, Bakım Veya Barınma Kararı Verilen Çocuklara Öncelik Verilir.”

Madde 85 – 4/5/2007 Tarihli Ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu n 2 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Aşağıdaki Bentler Eklenmiştir.

 • “n) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini,
 • o) Erişimin Engellenmesi: Alan Adından Erişimin Engellenmesi, IP Adresinden Erişimin Engellenmesi, İçeriğe (URL) Erişimin Engellenmesi Ve Benzeri Yöntemler Kullanılarak Erişimin Engellenmesini,
 • ö) İçeriğin Yayından Çıkarılması: İçerik Veya Yer Sağlayıcılar Tarafından İçeriğin Sunuculardan Veya Barındırılan İçerikten Çıkarılmasını,
 • p) URL Adresi: İlgili İçeriğin İnternette Bulunduğu Tam İnternet Adresini,
 • r) Uyarı Yöntemi: İnternet Ortamında Yapılan Yayın İçeriği Nedeniyle Haklarının İhlal Edildiğini İddia Eden Kişiler Tarafından İçeriğin Yayından Çıkarılması Amacıyla Öncelikle İçerik Sağlayıcısına, Makul Sürede Sonuç Alınamaması Hâlinde Yer Sağlayıcısına İletişim Adresleri Üzerinden Gerçekleştirilecek Bildirim Yöntemini,”

Madde 86 – 5651 Sayılı Kanun un 3 Üncü Maddesine Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir. “(3) Bu Kanun Kapsamındaki Faaliyetleri Yurt İçinden Ya Da Yurt Dışından Yürütenlere, İnternet Sayfalarındaki İletişim Araçları, Alan Adı, IP Adresi Ve Benzeri Kaynaklarla Elde Edilen Bilgiler Üzerinden Elektronik Posta Veya Diğer İletişim Araçları İle Bildirim Yapılabilir.”

Madde 87 – 5651 Sayılı Kanun un 4 Üncü Maddesine Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir. “(3) İçerik Sağlayıcı, Başkanlığın Bu Kanun Ve Diğer Kanunlarla Verilen Görevlerinin İfası Kapsamında; Talep Ettiği Bilgileri Talep Edilen Şekilde Başkanlığa Teslim Eder Ve Başkanlıkça Bildirilen Tedbirleri Alır.”

Madde 88 – 5651 Sayılı Kanun un 5 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Ve Aynı Maddeye Aşağıdaki Fıkralar Eklenmiştir. “

(2) Yer Sağlayıcı, Yer Sağladığı Hukuka Aykırı İçeriği Bu Kanunun 8 İnci Ve 9 Uncu Maddelerine Göre Haberdar Edilmesi Hâlinde Yayından Çıkarmakla Yükümlüdür.”

“(3) Yer Sağlayıcı, Yer Sağladığı Hizmetlere İlişkin Trafik Bilgilerini Bir Yıldan Az Ve İki Yıldan Fazla Olmamak Üzere Yönetmelikte Belirlenecek Süre Kadar Saklamakla Ve Bu Bilgilerin Doğruluğunu, Bütünlüğünü Ve Gizliliğini Sağlamakla Yükümlüdür.

(4) Yer Sağlayıcılar, Yönetmelikle Belirlenecek Usul Ve Esaslar Çerçevesinde Yaptıkları İşin Niteliğine Göre Sınıflandırılabilir Ve Hak Ve Yükümlülükleri İtibarıyla Farklılaştırılabilirler.

(5) Yer Sağlayıcı, Başkanlığın Talep Ettiği Bilgileri Talep Edilen Şekilde Başkanlığa Teslim Etmekle Ve Başkanlıkça Bildirilen Tedbirleri Almakla Yükümlüdür.

(6) Yer Sağlayıcılık Bildiriminde Bulunmayan Veya Bu Kanundaki Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Yer Sağlayıcı Hakkında Başkanlık Tarafından On Bin Türk Lirasından Yüz Bin Türk Lirasına Kadar İdari Para Cezası Verilir.” 

Madde 89 – 5651 Sayılı Kanun un 6 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendindeki “Ve Teknik Olarak Engelleme İmkânı Bulunduğu Ölçüde” İbaresi Çıkartılmış, Aynı Fıkraya Aşağıdaki (Ç) Ve (D) Bentleri Eklenmiş, Üçüncü Fıkrasında Geçen “(B) Ve (C)” İbaresi “(B), (C), (Ç) Ve (D)” Şeklinde Değiştirilmiştir. “Ç) Erişimi Engelleme Kararı Verilen Yayınlarla İlgili Olarak Alternatif Erişim Yollarını Engelleyici Tedbirleri Almakla, D) Başkanlığın Talep Ettiği Bilgileri Talep Edilen Şekilde Başkanlığa Teslim Etmekle Ve Başkanlıkça Bildirilen Tedbirleri Almakla,”

Madde 90 – 5651 Sayılı Kanun un 6 Ncı Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki 6/A Maddesi Eklenmiştir.

“Erişim Sağlayıcıları Birliği

Madede 6/A – (1) Bu Kanunun 8 İnci Maddesi Kapsamı Dışındaki Erişimin Engellenmesi Kararlarının Uygulanmasını Sağlamak Üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği Kurulmuştur.

(2) Birlik Özel Hukuk Tüzel Kişiliğini Haizdir. Birliğin Merkezi Ankara’dır.

(3) Birliğin Çalışma Usul Ve Esasları Kurum Tarafından Onaylanacak Tüzükle Belirlenir. Tüzük Değişiklikleri De Kurumun Onayına Tabidir.

(4) Birlik, Tüzüğünün Kurum Tarafından İncelenerek Uygun Bulunmasını Müteakip Faaliyete Başlar.

(5) Birlik, 5/11/2008 Tarihli Ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Kapsamında Yetkilendirilen Tüm İnternet Servis Sağlayıcıları İle İnternet Erişim Hizmeti Veren Diğer İşletmecilerin Katılmasıyla Oluşan Ve Koordinasyonu Sağlayan Bir Kuruluştur.

(6) Bu Kanunun 8 İnci Maddesi Kapsamı Dışındaki Erişimin Engellenmesi Kararları Erişim Sağlayıcılar Tarafından Yerine Getirilir. Kararların Uygulanması Amacıyla Gerekli Her Türlü Donanım Ve Yazılım Erişim Sağlayıcıların Kendileri Tarafından Sağlanır.

(7) Bu Kanunun 8 İnci Maddesi Kapsamı Dışındaki Erişimin Engellenmesi Kararları Gereği İçin Birliğe Gönderilir. Bu Kapsamda Birliğe Yapılan Tebligat Erişim Sağlayıcılara Yapılmış Sayılır.

(8) Birlik, Kendisine Gönderilen Mevzuata Uygun Olmadığını Düşündüğü Kararlara İtiraz Edebilir.

(9) Birliğin Gelirleri, Üyeleri Tarafından Ödenecek Ücretlerden Oluşur. Alınacak Ücretler, Birliğin Giderlerini Karşılayacak Miktarda Belirlenir. Bir Üyenin Ödeyeceği Ücret, Üyelerin Tamamının Net Satış Tutarı Toplamı İçindeki O Üyenin Net Satışı Oranında Belirlenir. Üyelerin Ödeme Dönemleri, Yeni Katılan Üyelerin Ne Zamandan İtibaren Ödemeye Başlayacağı Ve Ödemelere İlişkin Diğer Hususlar Birlik Tüzüğünde Belirlenir. Süresinde Ödenmeyen Ücretler Birlikçe Kanuni Faizi İle Birlikte Tahsil Edilir.

(10) Birliğe Üye Olmayan İnternet Servis Sağlayıcıları Faaliyette Bulunamaz.”

Madde 91 – 5651 Sayılı Kanun un 7 Nci Maddesinin İkinci Ve Üçüncü Fıkraları Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Ve Maddeye Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir.

“(2) Ticari Amaçla Olup Olmadığına Bakılmaksızın Bütün İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar, Konusu Suç Oluşturan İçeriklere Erişimin Engellenmesi Ve Kullanıma İlişkin Erişim Kayıtlarının Tutulması Hususlarında Yönetmelikle Belirlenen Tedbirleri Almakla Yükümlüdür.

(3) Ticari Amaçla Toplu Kullanım Sağlayıcılar, Ailenin Ve Çocukların Korunması, Suçun Önlenmesi Ve Suçluların Tespiti Kapsamında Usul Ve Esasları Yönetmelikte Belirlenen Tedbirleri Almakla Yükümlüdür.”

“(4) Bu Maddede Belirtilen Yükümlülükleri İhlal Eden Ticari Amaçla Toplu Kullanım Sağlayıcılarına, İhlalin Ağırlığına Göre Yönetmelikle Belirlenecek Usul Ve Esaslar Çerçevesinde Uyarma, Bin Türk Lirasından On Beş Bin Türk Lirasına Kadar İdari Para Cezası Verme Veya Üç Güne Kadar Ticari Faaliyetlerini Durdurma Müeyyidelerinden Birine Karar Vermeye Mahalli Mülki Amir Yetkilidir.”

Madde 92 – 5651 Sayılı Kanun un 8 İnci Maddesinin İkinci Fıkrasının Dördüncü Cümlesinden Sonra Gelmek Üzere “Erişimin Engellenmesi Kararı, Amacı Gerçekleştirecek Nitelikte Görülürse Belirli Bir Süreyle Sınırlı Olarak Da Verilebilir.” Cümlesi Eklenmiş, Dördüncü Fıkrasında Yer Alan “(2) Ve (5)” İbaresi “(2), (5) Ve (6)” Şeklinde Değiştirilmiş, Onuncu Fıkrasındaki “Altı Aydan İki Yıla Kadar Hapis Cezası” İbaresi “Beş Yüz Günden Üç Bin Güne Kadar Adli Para Cezası” Şeklinde Değiştirilmiştir.

Madde 93 – 5651 Sayılı Kanun un 9 Uncu Maddesi Başlığıyla Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “İçeriğin Yayından Çıkarılması Ve Erişimin Engellenmesi

Madde 9 – (1) İnternet Ortamında Yapılan Yayın İçeriği Nedeniyle Kişilik Haklarının İhlal Edildiğini İddia Eden Gerçek Ve Tüzel Kişiler İle Kurum Ve Kuruluşlar, İçerik Sağlayıcısına, Buna Ulaşamaması Hâlinde Yer Sağlayıcısına Başvurarak Uyarı Yöntemi İle İçeriğin Yayından Çıkarılmasını İsteyebileceği Gibi Doğrudan Sulh Ceza Hâkimine Başvurarak İçeriğe Erişimin Engellenmesini De İsteyebilir.

(2) İnternet Ortamında Yapılan Yayın İçeriği Nedeniyle Kişilik Haklarının İhlal Edildiğini İddia Eden Kişilerin Talepleri, İçerik Ve/Veya Yer Sağlayıcısı Tarafından En Geç Yirmi Dört Saat İçinde Cevaplandırılır.

(3) İnternet Ortamında Yapılan Yayın İçeriği Nedeniyle Kişilik Hakları İhlal Edilenlerin Talepleri Doğrultusunda Hâkim Bu Maddede Belirtilen Kapsamda Erişimin Engellenmesine Karar Verebilir.

(4) Hâkim, Bu Madde Kapsamında Vereceği Erişimin Engellenmesi Kararlarını Esas Olarak, Yalnızca Kişilik Hakkının İhlalinin Gerçekleştiği Yayın, Kısım, Bölüm İle İlgili Olarak (URL, Vb. Şeklinde) İçeriğe Erişimin Engellenmesi Yöntemiyle Verir. Zorunlu Olmadıkça İnternet Sitesinde Yapılan Yayının Tümüne Yönelik Erişimin Engellenmesine Karar Verilemez. Ancak, Hâkim URL Adresi Belirtilerek İçeriğe Erişimin Engellenmesi Yöntemiyle İhlalin Engellenemeyeceğine Kanaat Getirmesi Hâlinde, Gerekçesini De Belirtmek Kaydıyla, İnternet Sitesindeki Tüm Yayına Yönelik Olarak Erişimin Engellenmesine De Karar Verebilir.

(5) Hâkimin Bu Madde Kapsamında Verdiği Erişimin Engellenmesi Kararları Doğrudan Birliğe Gönderilir.

(6) Hâkim Bu Madde Kapsamında Yapılan Başvuruyu En Geç Yirmi Dört Saat İçinde Duruşma Yapmaksızın Karara Bağlar. Bu Karara Karşı 4/12/2004 Tarihli Ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümlerine Göre İtiraz Yoluna Gidilebilir.

(7) Erişimin Engellenmesine Konu İçeriğin Yayından Çıkarılmış Olması Durumunda Hâkim Kararı Kendiliğinden Hükümsüz Kalır.

(8) Birlik Tarafından Erişim Sağlayıcıya Gönderilen İçeriğe Erişimin Engellenmesi Kararının Gereği Derhâl, En Geç Dört Saat İçinde Erişim Sağlayıcı Tarafından Yerine Getirilir.

(9) Bu Madde Kapsamında Hâkimin Verdiği Erişimin Engellenmesi Kararına Konu Kişilik Hakkının İhlaline İlişkin Yayının Veya Aynı Mahiyetteki Yayınların Başka İnternet Adreslerinde De Yayınlanması Durumunda İlgili Kişi Tarafından Birliğe Müracaat Edilmesi Hâlinde Mevcut Karar Bu Adresler İçin De Uygulanır.

(10) Sulh Ceza Hâkiminin Kararını Bu Maddede Belirtilen Şartlara Uygun Olarak Ve Süresinde Yerine Getirmeyen Sorumlu Kişi, Beş Yüz Günden Üç Bin Güne Kadar Adli Para Cezası İle Cezalandırılır.”

Madde 94 – 5651 Sayılı Kanun un 9 Uncu Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki 9/A Maddesi Eklenmiştir. “Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi

Madde 9/A – (1) İnternet Ortamında Yapılan Yayın İçeriği Nedeniyle Özel Hayatının Gizliliğinin İhlal Edildiğini İddia Eden Kişiler, Başkanlığa Doğrudan Başvurarak İçeriğe Erişimin Engellenmesi Tedbirinin Uygulanmasını İsteyebilir.

(2) Yapılan Bu İstekte; Hakkın İhlaline Neden Olan Yayının Tam Adresi (URL), Hangi Açılardan Hakkın İhlal Edildiğine İlişkin Açıklama Ve Kimlik Bilgilerini İspatlayacak Bilgilere Yer Verilir. Bu Bilgilerde Eksiklik Olması Hâlinde Talep İşleme Konulmaz.

(3) Başkanlık, Kendisine Gelen Bu Talebi Uygulanmak Üzere Derhâl Birliğe Bildirir, Erişim Sağlayıcılar Bu Tedbir Talebini Derhâl, En Geç Dört Saat İçinde Yerine Getirir.

(4) Erişimin Engellenmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eden Yayın, Kısım, Bölüm, Resim, Video İle İlgili Olarak (URL Şeklinde) İçeriğe Erişimin Engellenmesi Yoluyla Uygulanır.

(5) Erişimin Engellenmesini Talep Eden Kişiler, İnternet Ortamında Yapılan Yayın İçeriği Nedeniyle Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edildiğinden Bahisle Erişimin Engellenmesi Talebini Talepte Bulunduğu Saatten İtibaren Yirmi Dört Saat İçinde Sulh Ceza Hâkiminin Kararına Sunar. Hâkim, İnternet Ortamında Yapılan Yayın İçeriği Nedeniyle Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edilip Edilmediğini Değerlendirerek Vereceği Kararını En Geç Kırk Sekiz Saat İçinde Açıklar Ve Doğrudan Başkanlığa Gönderir; Aksi Hâlde, Erişimin Engellenmesi Tedbiri Kendiliğinden Kalkar.

(6) Hâkim Tarafından Verilen Bu Karara Karşı Başkanlık Tarafından 5271 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre İtiraz Yoluna Gidilebilir.

(7) Erişimin Engellenmesine Konu İçeriğin Yayından Çıkarılmış Olması Durumunda Hâkim Kararı Kendiliğinden Hükümsüz Kalır.

(8) Özel Hayatın Gizliliğinin İhlaline Bağlı Olarak Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde Doğrudan Başkanın Emri Üzerine Erişimin Engellenmesi Başkanlık Tarafından Yapılır. Bu Karara Karşı Sulh Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebilir.”

Madde 95 – 5651 Sayılı Kanun un 10 Uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (a) Bendinde Yer Alan “Yayınları Önlemeye” İbaresinden Sonra “, İnternetin Güvenli Kullanımını Sağlamaya, Bilişim Şuurunu Geliştirmeye” İbaresi Eklenmiş, Beşinci Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş, Maddeye Aşağıdaki Fıkralar Eklenmiştir.

“(5) Başkanlık; Bakanlık Bünyesinde 26/9/2011 Tarihli Ve 655 Sayılı Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri Uyarınca Oluşturulan İnternet Geliştirme Kurulunca İnternetin Yaygınlaştırılması, Geliştirilmesi, Yaygın Ve Güvenli Kullanılması Gibi Konularda Yapılacak Öneriler İle İlgili Gerekli Her Türlü Tedbir Veya Kararları Alır.”

“(6) Başkanlık, Ulusal Siber Güvenlik Faaliyetleri Kapsamında, Siber Saldırıların Tespiti Ve Önlenmesi Konusunda, İçerik, Yer, Erişim Sağlayıcılar Ve İlgili Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Koordinasyon Sağlar, Gerekli Tedbirlerin Aldırılması Konusunda Faaliyet Yürütür Ve İhtiyaç Duyulan Çalışmaları Yapar.

(7) Başkanlık; Kanunlarla Kendisine Verilen Görevlerin İfası Amacıyla Araştırma Ve Geliştirme Merkezleri Kurabilir.”

Madde 96 – 5651 Sayılı Kanun un 11 İnci Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan “Yer Veya Erişim Sağlayıcı Olarak Faaliyet İcra Etmesi Amacıyla Yetkilendirme Belgesi Verilmesine” İbaresi “Yer, Erişim Ve Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülüklerine” Şeklinde Değiştirilmiştir.

Madde 97 – 5651 Sayılı Kanun un Ek 1 İnci Maddesinin Dördüncü Fıkrasından Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Fıkralar Eklenmiş Ve Diğer Fıkra Buna Göre Teselsül Ettirilmiştir.

“(5) 8/6/1984 Tarihli Ve 217 Sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 Nci Maddesinde Sayılan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışanlar Kurumlarının, Hâkim Ve Savcılar İse Kendilerinin Muvafakati İle Aylık, Ödenek, Her Türlü Zam Ve Tazminatlar İle Diğer Mali Ve Sosyal Hak Ve Yardımları Kurumlarınca Ödenmek Kaydıyla Geçici Olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Emrinde Görevlendirilebilir. Bu Kapsamda Görevlendirilen Personel Sayısı Kurumun Kadro Sayısının Yüzde Yirmisini Geçemez. Bu Personel Kurumlarından İzinli Sayılır. İzinli Oldukları Sürece Memuriyetleri İle İlgili Özlük Hakları Devam Eder Ve Bu Süreler Terfi Ve Emekliliklerinde Hesaba Katılır. Terfileri Başkaca Bir İşleme Gerek Kalmaksızın Süresinde Yapılır.

(6) Başkanlık Personelinin, Kanunlar Kapsamındaki Görevlerini Yerine Getirirken, Görevin Niteliğinden Doğan Veya Görevin İfası Sırasında İşledikleri İddia Olunan Suçlardan Dolayı Haklarında Cezai Soruşturma Yapılması, Telekomünikasyon İletişim Başkanı İçin İlişkili Bakanın, Diğer Personel İçin İse Kurum Başkanının İznine Bağlıdır.”

Madde 98 – Ekli (2) Sayılı Listedeki Kadrolar İhdas Edilerek Öncelikle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 5651 Sayılı Kanun a Ekli (I) Sayılı Listeye Eklenmiştir.

Madde 99 – 5651 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“Ek Madde 2 – Başkanlığa Verilen Görevlerin Yürütülmesi İçin, 14/7/1965 Tarihli Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Diğer Kanunların Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Hükümlerine Bağlı Kalınmaksızın Özel Bilgi Ve İhtisas Gerektiren Konularda Başkanlıkta Sözleşmeli Personel Çalıştırılabilir. Bu Suretle Çalıştırılacakların Unvanı, Sayısı, Süresi, Ücretleri Ve Diğer Hususlar Bakanlar Kurulunca Yürürlüğe Konulacak Hizmet Sözleşmesi Esaslarına Göre Tespit Edilir. Bunlara Ödenecek Ücret, 657 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin (B) Bendine Göre Çalıştırılanlar İçin Uygulanmakta Olan Sözleşme Ücreti Tavanının Beş Katını, Çalıştırılabilecek Toplam Sözleşmeli Personel Sayısı İse Yetmiş Beşi Geçemez Ve Bu Fıkrada Belirtilen Ücret Dışında Herhangi Bir Ödeme Yapılamaz.

”Madde 100 – 5651 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – (1) Birliğin Kuruluşu Bu Kanunun Yayımı Tarihinden İtibaren Üç Ay İçinde Tamamlanır.

(2) Birlik, Mevcut İnternet Servis Sağlayıcıları İle Erişim Hizmeti Veren İşletmecilerin En Az Dörtte Birinin Katılımıyla İmzalanan Birlik Tüzüğünün Kurum Tarafından İncelenerek Uygun Bulunmasını Müteakip Faaliyete Başlar. Birliğin Kurulmasını Müteakip En Geç Bir Ay İçinde Hâlen Üye Olmayan İnternet Servis Sağlayıcıları Ve Erişim Hizmeti Veren İşletmeciler Üyeliklerini Tamamlamak Zorundadır.

(3) Belirtilen Sürede Birliğin Kuruluşunu Tamamlayamaması Hâlinde, Kurum Tarafından İnternet Servis Sağlayıcılarına Ve İnternet Erişim Hizmeti Veren Diğer İşletmecilere Bir Önceki Takvim Yılındaki Net Satışlarının Yüzde Biri Oranında İdari Para Cezası Uygulanır.

(4) Birliğin Kurulmasını Müteakip Bir Ay İçinde Üye Olmayan İnternet Servis Sağlayıcılarına Veya İnternet Erişim Hizmeti Veren Diğer İşletmecilere, Kurum Tarafından Bir Önceki Takvim Yılındaki Net Satışlarının Yüzde Biri Oranında İdari Para Cezası Uygulanır.”

Madde 101 – 28/2/2008 Tarihli Ve 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun un 4 Üncü Maddesinin Beşinci Fıkrasından Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Fıkra Eklenmiş, Takip Eden Fıkra Buna Göre Teselsül Ettirilmiştir. “

(6) Bu Kanunun 2 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendinde Yer Alan Elli Tam Zaman Eş Değer Ar-Ge Personeli Sayısını Otuza Kadar İndirmeye, Kanuni Seviyesine Kadar Artırmaya Veya Sektörler İtibarıyla Belirlenen Sınırlar Dâhilinde Farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu Yetkilidir.”

Madde 102 – 5/11/2008 Tarihli Ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu nun 5 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasına Aşağıdaki Bent Eklenmiştir.

“h) Ulusal Siber Güvenliğin Sağlanması Amacıyla Politika, Strateji Ve Hedefleri Belirlemek, Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Gerçek Ve Tüzel Kişilere Yönelik Siber Güvenliğin Sağlanmasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirlemek, Eylem Planlarını Hazırlamak, Siber Güvenlik Kurulunun Sekretaryasını Yapmak, İlgili Faaliyetlerin Koordinasyonunu Sağlamak, Kritik Altyapılar İle Ait Oldukları Kurumları Ve Konumları Belirlemek, Gerekli Müdahale Merkezlerini Kurmak, Kurdurmak Ve Denetlemek, Her Türlü Siber Müdahale Aracının Ve Millî Çözümlerin Üretilmesi Ve Geliştirilmesi Amacı İle Çalışmalar Yapmak, Yaptırmak Ve Bunları Teşvik Etmek Ve Siber Güvenlik Konusunda Bilinçlendirme, Eğitim Ve Farkındalığı Artırma Çalışmaları Yürütmek, Siber Güvenlik Alanında Faaliyet Gösteren Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Uyması Gereken Usul Ve Esasları Hazırlamak.”

Madde 103 – 5809 Sayılı Kanun un 6 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (ü) Bendinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki (v) Bendi Eklenmiş Ve Diğer Bent Buna Göre Teselsül Ettirilmiştir.

“v) Siber Güvenlik Ve İnternet Alan Adları Konularında Bakanlar Kurulu, Bakanlık Ve/Veya Siber Güvenlik Kurulu Tarafından Verilen Görevleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Veya Diğer Birimleri Marifetiyle Yerine Getirmek.”

Madde 104 – 5809 Sayılı Kanun un 56 Ncı Maddesine Üçüncü Fıkrasından Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Fıkralar Eklenmiş Ve Mevcut Dördüncü Fıkrası Altıncı Fıkra Olarak Teselsül Ettirilmiştir.

“(4) Kişinin Bilgisi Ve Rızası Dışında İşletmeci Veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi Veya İşlemi Veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamaz Ve Yaptırılamaz, Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemez, Evrakta Değişiklik Yapılamaz Ve Bunlar Kullanılamaz.

(5) Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlemek Veya Değiştirmek Suretiyle Kişinin Bilgi Ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Abonelikler Kullanılamaz.”

Madde 105 – 5809 Sayılı Kanun un 63 Üncü Maddesinin Onuncu Fıkrasında Yer Alan “İkinci Fıkrası Hükümlerine Aykırı Hareket Edenler Yirmi Günden Yüz Güne Kadar; Üçüncü Fıkrası Hükümlerine Aykırı Hareket Edenler Yüz Günden Beş Yüz Güne Kadar” İbaresi “İkinci, Üçüncü, Dördüncü Ve Beşinci Fıkralarına Aykırı Hareket Ederek Bu İşi Bizzat Yapanlar Elli Günden Yüz Güne Kadar” Şeklinde Değiştirilmiştir.

Madde 106 – 5809 Sayılı Kanun a Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir. “Siber Güvenlik Kurulu

Ek Madde 1 – (1) Siber Güvenlikle İlgili Olarak Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Gerçek Ve Tüzel Kişiler Tarafından Alınacak Önlemleri Belirlemek, Hazırlanan Plan, Program, Rapor, Usul, Esas Ve Standartları Onaylamak Ve Bunların Uygulanmasını Ve Koordinasyonunu Sağlamak Amacıyla; Bakanın Başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu Kurulmuştur. Siber Güvenlik Kurulunda Yer Alacak Bakanlık Ve Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Üyelerinin Temsil Düzeyi Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlenir.

(2) Kurulun Görevleri Şunlardır:

 • a) Siber Güvenlik İle İlgili Politika, Strateji Ve Eylem Planlarını Onaylamak Ve Ülke Çapında Etkin Şekilde Uygulanmasına Yönelik Gerekli Kararları Almak.
 • b) Kritik Altyapıların Belirlenmesine İlişkin Teklifleri Karara Bağlamak.
 • c) Siber Güvenlikle İlgili Hükümlerin Tamamından Veya Bir Kısmından İstisna Tutulacak Kurum Ve Kuruluşları Belirlemek.
 • ç) Kanunlarla Verilen Diğer Görevleri Yapmak.

(3) Siber Güvenlik Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Başbakanlıkça Çıkartılacak Yönetmelikle Belirlenir.”

Maddde 107 – 29/5/2009 Tarihli Ve 5902 Sayılı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının İlk Cümlesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Olarak Hazırlanan Plan, Program Ve Raporları Onaylamakla Görevli, Başbakan Veya Görevlendireceği Başbakan Yardımcısının Başkanlığında Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Çevre Ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı, Kalkınma Bakanı, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı İle Orman Ve Su İşleri Bakanından Oluşan Afet Ve Acil Durum Yüksek Kurulu Kurulmuştur.”

Madde 108 – 5902 Sayılı Kanun un 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının İlk Cümlesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “Afet Ve Acil Durum Hâlleri Öncesinde Hazırlık Ve Zarar Azaltma, Afet Ve Acil Durum Hâlinde Müdahale, Sonrasında İse İyileştirme Çalışmalarını Değerlendirmek, Bunlara İlişkin Alınacak Önlemleri Belirlemek, Bu Önlemlerin Uygulanmasını Sağlamak Ve Denetlemek, Kurum Ve Kuruluşlar İle Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki Koordinasyonu Sağlamak Amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının Başkanlığında, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarları İle Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Ve Afet Veya Acil Durumun Türüne Göre Kurul Başkanınca Görevlendirilecek Diğer Bakanlık Ve Kuruluşların Üst Yöneticilerinden Oluşan Afet Ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Kurulmuştur.”

Madde 109 – 25/6/2010 Tarihli Ve 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun un 10 Uncu Maddesine Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir.

“(5) Genel Müdürlüğün Teknik Hizmetler Sınıfına Ait Kadrolarına Kamu Personel Seçme Sınavı (b) Grubu Puan Sırasına Göre İlk Defa Açıktan Atanacak Personel, Alım Yapılacak Her Bir Unvan İçin Boş Kadro Sayısının Üç Katına Kadar Çağrılacak Adaylar Arasından Genel Müdürlükçe Yapılacak Sözlü Sınav Başarı Sırasına Göre Atanır. Genel Müdürlük Kadrolarına Yapılacak Atama Ve Nakil İşlemlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Yönetmelikle Düzenlenir.”

Madde 110 – 6001 Sayılı Kanun un 29 Uncu Maddesi Başlığıyla Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “Otoyolların Ve Tesislerin Değerlendirilmesi

Madde 29 – (1) Genel Müdürlüğün Sorumluluğunda Bulunan Otoyollar İle Bunlar Üzerinde Bulunan Bakım Ve İşletme Tesisleri, Hizmet Tesisleri Ve Diğer Mal Ve Hizmet Üretim Birimleri Ve Varlıkları İle İlgili Olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Tarafından Bunların Mülkiyetinin Devri Hariç Olmak Üzere 4046 Sayılı Kanun un 18 İnci Maddesinde Yazılı Yöntemler Ve Diğer Hükümler Çerçevesinde İşlem Yapılır. 3465 Sayılı Kanun Ve 3996 Sayılı Kanun Hükümleri Saklıdır. Bu Madde Kapsamında İşletme Haklarının Verilmesi İmtiyaz Addolunmaz. Bu Çerçevede İmzalanacak Olan Sözleşmeler Özel Hukuk Hükümlerine Tabidir. İşletme Haklarının Verilmesine İlişkin Haklar Ve Yükümlülükler, Ücretsiz Geçiş Yapacak Araçlar, Geçiş Ücretleri, Artış Oranları Ve Diğer Hususlar İşletme Haklarının Verilmesine İlişkin Sözleşmelerde Düzenlenir.

(2) 4046 Sayılı Kanun Çerçevesinde Hisse Satışı Yönteminin Uygulanmasına Karar Verilmesi Durumunda; Otoyollar İle Bunlar Üzerinde Bulunan Bakım Ve İşletme Tesisleri, Hizmet Tesisleri Ve Diğer Mal Ve Hizmet Üretim Birimleri Ve Varlıkların İşletme Hakları, İmzalanacak İşletme Hakkı Verilmesi Sözleşmesi/Sözleşmeleri İle Hiçbir Bedel Alınmaksızın, İşletme Hakkı Verilmesi Sözleşmesi/Sözleşmelerinin Yürürlük Tarihinden İtibaren Yirmi Beş Yıl Süre İle Genel Müdürlük Tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Kurulacak Anonim Şirkete/Şirketlere Verilir. Ayni Sermaye Konulması Açısından, Verilen İşletme Hakkı 1 (Bir) Milyar TL Olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Kurulacak Anonim Şirketin/Şirketlerin Sermayesine 4046 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde İlave Edilir. Hisse Satışında, Hisse Değerlemesi 4046 Sayılı Kanun Uyarınca Ayrıca Yapılır.

(3) İşletme Hakkı Verilenlerden Elde Edilecek Gelirler Anonim Şirkete/Şirketlere Aittir. Bu Şekilde İşletme Hakkı Verilmesi Sözleşmesine Konu Olan Otoyollar İle Bunlar Üzerinde Bulunan Bakım Ve İşletme Tesisleri, Hizmet Tesisleri Ve Diğer Mal Ve Hizmet Üretim Birimleri Ve Varlıkların Yapımı, Bakımı, Onarımı Ve İşletimi İle İlgili Her Türlü İşler Ve Her Türlü Giderler Genel Müdürlüğe Ait Olmak Üzere Anonim Şirket İle Genel Müdürlük Arasında Yapılacak Sözleşmeler Çerçevesinde Genel Müdürlük Tarafından Yapılır Veya Yaptırılır.

(4) Sözleşme Süresince Her Ay İçin Uygulanmak Üzere; İşletme Hakkı Verilenlerden Genel Müdürlük Tarafından Bir Ay İçinde Tahsil Edilen Tutarlar, Tahsil Edildiği Ayı Takip Eden Ayın On Beşine Kadar Anonim Şirkete/Şirketlere Aktarılır. Aktarılan Tutarlardan 25/10/1985 Tarihli Ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Ve 18/11/1983 Tarihli Ve 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu Gereğince Ödenmesi Gereken Tutarlar Kesildikten Sonra Kalan Tutarın Yüzde Yirmi Beşi Genel Müdürlük Payı Olarak Aktarma Tarihini Takip Eden On İş Günü İçinde, Anonim Şirket Tarafından Genel Müdürlüğe Ödenir. Bu Madde Kapsamında Genel Müdürlük Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler İle İlgili Olarak Genel Müdürlük Bütçesinde Yeterli Ödenek Öngörülür.

(5) Bu Madde Kapsamında İşletme Haklarının Verilmesine İlişkin Sözleşmeler Gereğince Genel Müdürlük Tarafından İşletme Hakkının İlgili Şirkete Devri 3065 Sayılı Kanun un Geçici 12 Nci Maddesi Hükmünün Uygulanması Açısından 4046 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin (A) Fıkrası Kapsamında Yapılmış Kabul Edilir. Bu Kapsamda İşletme Hakkının İlgili Şirkete Devrine İlişkin Düzenlenecek Sözleşmeler Damga Vergisinden, Yapılacak İntikal İşlemleri Veraset Ve İntikal Vergisinden Müstesnadır. (6) Bu Anonim Şirket/Şirketlerdeki Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Kamu Paylarının Satışı Tamamlanıncaya Kadar Bu Şirket/Şirketlerdeki Kamuya Ait Hisseler İle İmtiyazlı Hisseler 13/1/2011 Tarihli Ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Bakan Tarafından İdare Ve Temsil Edilir. Yönetim Kurulu, Yedi Üyeden Oluşur. Beş Üye Bakan Tarafından Bildirilen, İki Üye 4046 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Belirlenerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Tarafından Bildirilen Adaylar Arasından Genel Kurul Tarafından Atanır.”

Madde 111 – 13/10/2010 Tarihli Ve 6015 Sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Kanun a Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“Ek Madde 1 – (1) Müsteşarlıkça, Kamu Tarafından Doğrudan Veya Kamu Kaynakları Kullanılarak Başka Bir Kurum Veya Kuruluş Aracılığıyla Teşebbüslere Herhangi Bir Şekilde Mali Fayda Sağlayan Uygulamaların İzlenmesine Yönelik Yönetmelikler Üç Ay İçinde; Devlet Desteklerinin Bildirimi Ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikler İse Kurul Tarafından 31/12/2014 Tarihine Kadar Yürürlüğe Konulur. Bu Tarihi Birer Yıllık Sürelerle İki Defa Ertelemeye Bakanlar Kurulu Yetkilidir.

(2) Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Teşebbüslere Mali Fayda Sağlayan Uygulamalarına İlişkin Her Türlü Kayıt Ve Veriyi Müsteşarlıkça Çıkarılacak Yönetmeliklerle Belirlenen Usul Ve Esaslar Dâhilinde Müsteşarlık Bünyesindeki Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Aktarırlar.

(3) Bu Maddenin İkinci Fıkrası Hükümlerine Uyulmaması Hâlinde Sorumlu Birim Amirleri Hakkında 10/11/2005 Tarihli Ve 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu nun 54 Üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (B) Bendinde Belirtilen Tutarda İdari Para Cezası Uygulanır. İdari Para Cezası Uygulanmış Olması Bilgi Verme Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmaz.”

Madde 112 – Ekli (3) Ve (4) Sayılı Listelerde Yer Alan Kadrolar İhdas Edilerek 13/12/1983 Tarihli Ve 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Eki (I) Sayılı Cetvelin Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bölümüne Eklenmiştir. Bu Madde İle Taşra Teşkilatına İhdas Edilen Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyolog Ve Öğretmen Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Merkezî Yönetim Bütçe Kanunlarında Yer Alan Kısıtlamalara Tabi Tutulmadan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Kapsamında Atama Yapılır. 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvelin Kurumlara Ait Bölümleri İle Diğer İlgili Mevzuatta Yer Alan Programcı Ve Çözümleyici Unvanlı Kadroların Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Olarak Değiştirilmiştir.

Madde 113 – Ekli (5) Sayılı Listede Yer Alan Kadrolar İhdas Edilerek 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki (I) Sayılı Cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumu Bölümüne Eklenmiştir.

Madde 114 – 8/6/1984 Tarihli Ve 231 Sayılı Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir. “Bu Madde Kapsamında Genel Müdürlük Tarafından Anadolu Ajansına Yapılan Ödemeler, Hazinenin Ve/Veya Anadolu Ajansının, Ajanstaki Sermayeye İştirak Taahhütleri Bulunması Hâlinde, Öncelikle Bu Taahhütler İçin Kullanılır.”

Madde 115 – 27/6/1989 Tarihli Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan “Merkez Teşkilatlarının” İbaresi “Merkez Teşkilatları İle 5018 Sayılı Kanuna Ekli (III) Sayılı Cetvelde Sayılan Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumların” Şeklinde Değiştirilmiştir.

Madde 116 – 3/6/2011 Tarihli Ve 633 Sayılı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık, Merkez, Taşra Ve Yurt Dışı Teşkilatından Meydana Gelir.”

Madde 117 – 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 İnci Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan “Üç” İbaresi “Dört” Şeklinde Değiştirilmiştir.

Madde 118 – 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Dördüncü Bölümünün Başlığı “Taşra Ve Yurt Dışı Teşkilatı, Kurullar Ve Çalışma Grupları” Şeklinde Değiştirilmiş Ve 23 Üncü Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki 

23/A Maddesi Eklenmiştir.

“Yurt Dışı Teşkilatı

Madde 23/a – (1) Bakanlık, 13/12/1983 Tarihli Ve 189 Sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine Göre Yurt Dışı Teşkilatı Kurmaya Yetkilidir.”

Madde 119 – 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 Üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan “Kuruluşlarına Açar” İbaresi “Kuruluşları İle Mahalli İdareler Ve Türkiye Kızılay Derneğine Açabilir” Şeklinde Değiştirilmiştir.

Madde 120 – 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir. “Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Devri

Ek Madde 1 – (1) Bakanlığın Taşra Teşkilatında Yer Alan Sosyal Hizmet Kuruluşları Bakanlar Kurulu Kararıyla Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Devredilebilir. Bakanlık, Hizmet Alanları İle İlgili Olarak İl Özel İdareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Ortak Projeler Yürütebilir.”

Madde 121 – 11/10/2011 Tarihli Ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (E) Bendi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

 • “e) Afet Ve Acil Durumlara Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda İhtiyaç Duyulacak Haberleşme, İlaç, Tıbbi Ve Teknik Malzemelere Yönelik Planlama, Tedarik, Dağıtım Ve Depolama Faaliyetlerini Yürütmek, Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu İçin Gerekli Telsiz Haberleşme Altyapısını Kurup İşletmek.”

Madde 122 – 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“Geçici Madde 14 – (1) Türkiye Diyanet Vakfına Ait Hastaneler, Taşınır Ve Taşınmazları; Alt İşveren Veya Hizmet Alımı İlişkisi Olmaksızın Bir İş Sözleşmesine Dayalı Olarak 21/11/2013 Tarihi İtibarıyla Anılan Hastanelerde Çalışmakta Olup Da Sosyal Güvenlik Kurumuna Tescili Yapılmış Olanlardan 14/7/1965 Tarihli Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48 İnci Maddesinde Öngörülen Genel Ve İlgili Kadro Veya Pozisyon İçin Aranılan Özel Şartları Taşıyanlar Aşağıdaki Usul Ve Esaslar Çerçevesinde Vakfın Talebi Üzerine Bir Yıl İçinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Devredilir.

(2) Bu Maddenin Yayımı Tarihinden İtibaren Altı Ay İçinde;

a) Devredilen Hastanelerin Taşınır Ve Taşınmazları İle Bunların Bedeli Maliye Bakanlığı Temsilcisinin Koordinatörlüğünde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ve Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcilerinden Oluşacak Üç Kişilik Komisyonlar Tarafından Tespit Edilerek Tutanağa Bağlanır. Komisyonlar, Bedel Tespit Ederken Gerektiğinde Meslek Kuruluşlarından Veya Bilirkişilerden Yararlanabilir. Tespit Edilen Bedel Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca Belirlenecek Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının Döner Sermaye Gelirlerinden Bir Yıl İçinde Türkiye Diyanet Vakfına Ödenir.

 • b) Birinci Fıkrada Belirtilen Şartları Taşıyan Personelden Bir Ay İçinde Talepte Bulunanlardan;

1) Tabipler Ve Diş Tabipleri Çalışmakta Oldukları İldeki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun İhtiyaç Bulunan Sağlık Kurum Veya Kuruluşlarının Memur Kadrolarına Atanırlar.

2) Tabipler Ve Diş Tabipleri Dışındaki Diğer Personel, Yaptıkları İş, Eğitim Durumu Ve Bulundukları Pozisyon Dikkate Alınarak Devlet Personel Başkanlığının Görüşü Üzerine Maliye Bakanlığının İzni İle Çalışmakta Oldukları İldeki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun İhtiyaç Bulunan Sağlık Kurum Veya Kuruluşlarına, Döner Sermaye Adına Vizelenecek Pozisyonlarda İstihdam Edilmek Üzere, 657 Sayılı Kanun un 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası Hükümleri Uyarınca Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilir. Atamada Ve Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Geçirilmede, İş Sözleşmeleri Askıda Bulunanlar Dâhil Tam Zamanlı Çalışanlar İle Emeklilik Veya Yaşlılık Aylığı Kesilmek Suretiyle Çalışanlar Dâhil Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik Veya Yaşlılık Aylığı Bağlanmamış Olanlar Dikkate Alınır. İş Sözleşmesi Askıda Bulunanlar, İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasını Gerektiren Hâlin Bitiminden İtibaren Bir Ay İçinde Talepte Bulunmaları Kaydıyla Bu Madde Hükümlerinden Yararlandırılır.

(3) Personele, Memur Ve Sözleşmeli Personel Pozisyon Statüsüne Geçirilmeleri Sebebiyle, İş Mevzuatına Göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Veya Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Herhangi Bir Tazminat Ödenmez, Kullanmamış Oldukları Yıllık Ücretli İzin Süreleri İçin Herhangi Bir Ödeme Yapılmaz. Personelin Devir Tarihi İtibarıyla Türkiye Diyanet Vakfında Geçen Ve Kıdem Tazminatına Esas Alınabilecek Hizmet Süreleri, 8/6/1949 Tarihli Ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Uyarınca Ödenecek Emekli İkramiyesi Veya İlgili Mevzuatına Göre Ödenecek İş Sonu Tazminatına Esas Toplam Hizmet Süresinin Hesabında Dikkate Alınır. Personelin, Devir Tarihine Kadar Olan Döneme İlişkin Diğer Mali Ve Sosyal Haklarından Vakıf Sorumludur.

(4) Personelin Emekli İkramiyesi Veya İlgili Mevzuatına Göre Ödenecek İş Sonu Tazminatı Hesabına Dâhil Edilecek Hizmet Sürelerinden Kaynaklanan İlave Maliyetin Finansmanına Karşılık Olmak Üzere, Devir Tarihi İtibarıyla İlgililerin Atandıkları Kadro Veya Pozisyon Unvanı İle Derecesi Ve Kademesi İle Hizmet Süreleri Esas Alınarak Hesaplanacak Emekli İkramiyesi İle İş Sonu Tazminatı Toplam Tutarı, Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Bir Yıl İçinde Döner Sermaye Hesabına Ödenir Veya Devredilen Hastanelere Ait Taşınır Ve Taşınmaz Bedellerinden Mahsubu Yapılır.

(5) Bu Maddenin Uygulanmasında İlgili Kanunların Kadro Kısıtlamasına İlişkin Hükümleri Uygulanmaz.”

Madde 123 – Ekli (6) Sayılı Listede Yer Alan Kadrolar İhdas Edilerek 1/12/2011 Tarihli Ve 6253 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu na Ekli (1) Sayılı Listeye Eklenmiştir. Bu Maddenin Yayımını Takip Eden İki Ay İçinde Birinci Fıkrada Belirtilen (1) Sayılı Listede Yer Alan Boş Kadrolardan On Beş Adedi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Tarafından İptal Edilir.

Madde 124 – Bu Kanunun Yayımı Tarihinde; A) 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 8 İnci, 9 Uncu Ve 12 Nci Maddeleri,

 • c) 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 Uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrası, Yürürlükten Kaldırılmıştır. Diğer Mevzuatta Bu Kanunla Yürürlükten Kaldırılan Hükümlere Yapılan Atıflar, Bu Kanunla Düzenlenen İlgili Hükümlere Yapılmış Sayılır.

Geçici Madde 1 – (1) Kapatılan Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Tarafından 14/6/1997 Tarihinde Yapılan Personel Alımı Sınavı Sonucunda Asil Listede Yer Alan Ve Sınavın İptal Edilmesi Nedeniyle; Atanma Şartlarını Haiz Olduğu Hâlde Devlet Memurluğuna Atanmayan, Devlet Memurluğuna Atanıp Göreve Başlatılmayan Kişilerin Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Altı Ay İçinde Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Müracaat Etmeleri Hâlinde Ve Devlet Memuru Olabilmek İçin Aranan Genel Şartları Kaybetmemiş Olmaları Şartıyla, Mezkûr Bakanlığın Taşra Teşkilatının Durumlarına Uygun Memur Kadrolarına Herhangi Bir Sınırlamaya Tabi Olmaksızın Açıktan Atamaları Yapılır.

Madde 125 – Bu Kanunun;

 • a) 3 Üncü Maddesi Yayımı İzleyen Ay Başında,
 • b) 32 Nci Maddesiyle 3065 Sayılı Kanunu n 17 Nci Maddesinin Dördüncü Fıkrasına Eklenen (z) Bendi 1/1/2015 Tarihinden İtibaren Yapılacak Teslim Ve Hizmetlere Uygulanmak Üzere Yayımı Tarihinde,
 • c) 45 İnci, 46 Ncı, 51 İnci Ve 52 Nci Maddeleri Yayımı Tarihinden Yüz Seksen Gün Sonra,
 • ç) 47 Nci Ve 48 İnci Maddeleri Yayımı Tarihinden Doksan Gün Sonra,
 • d) 49 Uncu Maddesi Yayımı Tarihinden Otuz Gün Sonra,
 • e) 82 Nci Maddesi İle 5520 Sayılı Kanun a Eklenen 5/B Maddesi, 1/1/2015 Tarihinden İtibaren Elde Edilen Kazanç Ve İratlara Ve Bu Tarihten İtibaren Yapılacak Vergi Kesintilerine Uygulanmak Üzere Yayımı Tarihinde,
 • f) Diğer Hükümleri Yayımı Tarihinde, Yürürlüğe Girer.

Madde126 – Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

ASPB (1)
ASPB (2)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.