Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.296
pages

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU (1)

Kanun Numarası:7338

Kabul Tarihi:8/6/1959

Yayımlandığı R. Gazete:Tarih:15/6/1959 Sayı:10231

Yayımlandığı Düstur:tertip:3 Cilt:40 Sayfa:1302

Gaibin Zuhuru

Madde 21- a) Gaip mirasçının Zuhuru

Gaip mirasçının zuhuru dolayısıyla evvelce tahakkuk eden Veraset ve İntikal vergisinin tadili icap ettiği taktirde zuhur eden mirasçının vereceği beyannameyi veya vergi dairesince yapılacak tahkikata göre sabit olacak matrah üzerinden vergi düzeltilir.

b) Gaip murisin zuhuru

Gaip muris ettiği taktirde nüfustaki ölüm kaydının terkinini müteakip, evvelce alınmış olan vergiler talep üzerine mükellefe geri verilir.

Mirasçılıkları Hükmen Sabit Olanlar

Madde 22- Veraset ve İntikal vergisinin ödenmesinden sonra bir malın vergi verenden başka bir şahsa ait olduğu mahkeme kararıyla sabit olur ve ilamın katileşmesinden sonra bir sene içinde müracaat edilirse fazla alınan vergi, verene iade ve hakiki mükelleften tahsil olunur.

Bankalardaki Kiralık Kasalar Muhteviyatının Tespiti

Madde 23-Bankalar nezdlerindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından yapılacak tespit hariç) vergi dairesinin salahiyetli bir memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur huzurunda tespit edilmedikçe muhteviyatının mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına müsaade edemezler.

Kaldırılan kanunlar ve Hükümler

Madde 24- Aşağıda yazılı kanunlar ve hükümler kaldırılmıştır:

a) 797,1836,4509,ve 5381 numaralı kanunlar. b) 4040 numaralı kanunun 30 uncu maddesiyle Tapu Harçları Kanununa ek 5625 numaralı kanunun birinci maddesinin bu kanuna uymayan hükümleri,

Geçici Madde 1- (Mülga: 15/2/1963-188/2 md.)

Geçici Madde 2-1/3/1957 tarihinden sonra vakı olan ölüm ve intikaller dolayısıyla yapılmış olan tarhiyat bu kanun hükümlerine göre düzeltilir ve bu düzeltmeye göre düzeltilir ve bu düzeltmeye fazla alınmış vergiler varsa mükelleflere ret ve iade olunur. Noksanı aranmaz.

Yukarıdaki fıkra hükmü halen ihtilaflı vergilerle itiraz ve Temyiz Komisyonları ve Devlet Şurası kararlarına iktiran etmek suretiyle kesbi katiyet etmiş olan vergilerle de şamildir.


(1) Bu kanun hükümlerinin; 2001 mali yılında genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak”İktisadi Transferler ve Yardımlar Hakkında” uygulanmayacağı, 20.12.2000 tarih ve 4611 sayılı “2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu”nun 68/g-(4) maddesi ile hüküm altına alınmıştır. (R.G.30.12.2000-24273 mük)