FANDOM


Bakınız

Şablon:OSİBbakınız d


OSİB
OSİB/Bakan OSİB/Bakan Yardımcısı OSİB/Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı OSİB/Özel Kalem Müdürlüğü OSİB/Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
OSİB/Müsteşar Prof. Dr. Lütfi AKCA OSİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı OSİB/Türkiye Su Enstitüsü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELDEMİR OSİB/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OSİB/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü OSİB/Personel Dairesi Başkanlığı
OSİB/Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ OSİB/Orman Genel Müdürlüğü OSİB/Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN OSİB/Meteoroloji Genel Müdürlüğü OSİB/Hukuk Müşavirliği OSİB/Strateji Geliştirme Başkanlığı OSİB/Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı OSİB/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU OSİB/Su Yönetimi Genel Müdürlüğü OSİB/Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı OSİB/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı OSİB/Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı
Bölge Müdürlükleri OSİB/I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) OSİB/II.Bölge Müdürlüğü (Bursa) OSİB/III.Bölge Müdürlüğü (Çanakkale) OSİB/IV.Bölge Müdürlüğü (Manisa) OSİB/V.Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) OSİB/VI.Bölge Müdürlüğü (Burdur) OSİB/VII.Bölge Müdürlüğü (Adana) OSİB/VIII.Bölge Müdürlüğü (Konya) OSİB/IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara) OSİB/X.Bölge Müdürlüğü (Sinop) OSİB/XI.Bölge Müdürlüğü (Samsun) OSİB/XII.Bölge Müdürlüğü (Rize) OSİB/XIII.Bölge Müdürlüğü (Erzurum) OSİB/XIV.Bölge Müdürlüğü (Van) OSİB/XV.Bölge Müdürlüğü (Malatya)
167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 3254 Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5531 Sayılı Orman Mühendisliği Kanunu 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunu
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 658 Sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Orman Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyleştirilmesi Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri Çalışma Usul ve Esasları İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Orman ve Su işleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Taşra Teşkilatı Hukuk Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtının Kuruluş Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Maksadıyla Yurtdışına Gönderilmesi Ususl ve Esasları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği]] Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği Ormancılık ve Su Şurası Yönetmeliği Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ Çevre Kanununun 20'nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Halkalama Lisansı Verilmesi İle Ulusal Halkalama Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Haline İlişkin 2014-1 Sayılı Yönerge2011-1 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi]] 2011-2 Yönerge 2011-3 Yönerge 2011-4 Yönerge 2012-1 Yönerge 2012-2 Yönerge 2012-3 Yönerge 2012-4 Yönerge 2013-1 Yönerge 2013-2.1 Yönerge 2013-2.2 Yönerge 2013-3 Yönerge 2013-4 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İş Bölümü Yönergesi 3-9-2013
Şablon:OSİB


SULAR HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 831

Kabul Tarihi : 28/4/1926

Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara

göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Madde 1 – Şehir ve kasabalarla köylerde ihtiyacı ammeyi temine mahsus suların tedarik

ve idaresi belediye teşkilatı olan mahallerde belediyelere, olmayan yerlerde Köy Kanunu

mucibince ihtiyar meclislerine aittir.

Madde 2 – Gerek vakfa ait olsun ve gerek suveri saire ile vücuda getirilmiş bulunsun

umumun istifadesine mahsus olarak şehir ve kasabalar ve köylere isale edilmiş suların idaresi,

kaffei müessesat ve menabii varidatiyle birlikte birinci madde veçhile belediye ve köy ihtiyar

meclislerine müdevver ve mevdudur. Ancak Devletçe ve mahalli idarelerle belediyelerce

mukaveleye merbut suların idaresi kemakan mukavelatı mahsusları ahkamına tabi olacağı gibi su

ile birlikte diğer hususatı hayriyeye ait olan vakıflar kemakan evkaf idaresi veya mütevellileri

tarafından idare ve varidattan sulara ait olan hisseler her sene evkaf idareleri veya mütevellileri

tarafından belediye ve köy ihtiyar meclislerine teslim olunurlar.

Madde 3 – (Mülga: 31/8/1956 - 6830/35 md. ile.)

Madde 4 – Suların tesis, isale, idame masarifi belediye ve köylerce temin ve tesviye

edilir.

Madde 5 – İşbu kanunun tarihi neşrinden itibaren azami beş sene zarfında belediye

teşkilatı bulunan mahaller belediyeleri tarafından hali hazırda mevcut su tesisatının miktar, evsaf

ve sair havas itibariyle o mahallin nüfusuna ve şeraiti hususiyesine göre hıfzıssıhha kavaidine

muvafık bir surette ıslah, tadil veya yeniden inşası için bir proje tertip ve tetkik ve tasdik

zımnında Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletine irsal olunur. Bu projelerin nihayet iki ay

zarfında vekaletçe tasdiki meşruttur. Projelerin tasdikinden itibaren mürur edecek iki sene

zarfında inşaat ve tesisata başlanılması mecburidir. Köylere getirilen ve getirilecek veya

mahallerinde tedarik olunmuş veya olunacak olan suların ve tesisatın dahi şeraiti lazimei sıhhiye

ve fenniyeyi haiz olmaları muktazi olup bu bapta mahalli memurini sıhhiyesinin rey ve

mütalaasıyla hareket olunur.

(1) Bu kanun ile ek ve değişikliklerindeki hükümler gereğince Belediyelere devredilmiş olan ve

bir kısmının işletilmesi 27/5/1933 tarih ve 2226 sayılı Kanunla İstanbul Belediyesine bağlı Sular

İdaresine verilmiş olan Vakıf Sularla bunların her türlü hak, yükümlülük ve tesislerinin

20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı Kanunla kurulan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel

Müdürlüğüne (İSKİ) devredilmesi mezkur kanunun geçici 1. maddesinin (a) bendi ile

sağlanmıştır

(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 1., 2., 6. ve 9 ncu maddelere bakınız.

Madde 6 – (Mülga: 31/8/1956 - 6830/35 md. ile)

Madde 7 – Müessesatı vakfiyeye veya efrada ait olup idarei belediyeye devrolunan

suların muhassasunlehleri, bu sularda hissei iştirak tediyesine mecbur tutulmaksızın kemakan

istifade ederler.

Ek Madde 1 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek

madde haline getirilmiştir.)

Bir belde veya belde halkının müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynakları belediye

sınırı dışında bulunsa bile su yollarının ve kaynaklarının bakımı, onarılması, temizlenmesi ve

suyun sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması belediyelere aittir.

Ek Madde 2 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek

madde haline getirilmiştir.)

Bir köy veya köy halkının müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynakları kendi sınırı

dışında ise yukarıdaki maddede yazılı yumuşları köy ihtiyar meclisi yapar.

Ek Madde 3 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup,

ek madde haline getirilmiştir.)

Şehir ve kasabalarla köylerin ortak sularındaki intifa payları mevcut belgelere ve

teammüllere göre tesbit olunur. Paylardan başlı başına istifade edilebilirse hisseler ayrılır.

Edilemezse tesbit olunup katileşen teamüllerine göre ortaklama idare olunur.

Ek Madde 4 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup,

ek madde haline getirilmiştir.)

Ortaklama idare olunacak suları,alakalı olan şehir ve kasabalarla köyler Belediye

Kanunu hükümlerine göre tesis edecekleri bir birlik marifetiyle de idare edebilirler.

Anlaşamamazlık yüzünden teamüllere göre veya birlik yapılarak idaresi yoluna

konulmayan ortak sular, en büyük idare amirinin kararı ve ekseriyetin reyi ile kurulacak bir birlik

tarafından idare olunur.

Birliğin ekseriyetle verdiği kararlara uymak bütün alakalılar için mecburidir.

Ek Madde 5 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek

madde haline getirilmiştir.)

Bu kanunda gösterilen tesbit ve ayırma işleri belediye encümenleri, ihtiyar meclisleri ve

muayyen hisseli hakiki ve hükmi şahıslar tarafından seçilecek birer aza ve belediye reisinin

reisliği altında toplanacak bir komisyon tarafından yapılır. Komisyona aza seçmekten kaçınanlar

namına mahallin en büyük idare amiri tarafından birisi gönderilir. Komisyonların ekseriyetle

verecekleri karar muteber olup belediyeye ve köy odalarına asılmak suretiyle ilan ve alakalılara

tebliğ olunur. Tebliğden on beş gün içinde alakalılar bu kararlara karşı idare heyetince yazılı

itirazda bulunabilirler. İdare Heyetleri bu itirazları her işten önce tetkik ve hallederler.

Bu kararlarla, gününde itiraz olunmayan ve idare amiri tarafından da tasdik olunmuş

bulunan kararlar katidir. Bu suretle tesbit olunan intifa payına razı olmayanlar mahkemeye

müracaat edebilirler. Şu kadar ki mahkemeden aksine kati bir karar alınıncaya kadar komisyonun

kararları tatbik olunur.

Ek Madde 6 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup,

ek madde haline getirilmiştir.)

Teamül tesbit olunarak katileştirildikten sonra su başından belediye sınırına kadar olan

müşterek su yollarının bakımı, onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şartlarına uygun bir

halde bulundurulması için gerekli olan masraflar belediye ile hisselilere payları nispetinde tevzi

ve tahsil olunarak sarfedilir.

Fevkalade hallerde belediye önce gerekli olan tedbirleri alır ve masrafları yapar ve

alakalılardan hisselerini ister.

Bedenen çalışmak isteyen alakalıların mesaileri iştirak hisselerine sayılır.

Alakalılar belediyenin, varsa birliğin tesbit edeceği masraf miktarına tebliğinden yedi

gün içinde o yerin idare heyetine yazılı itirazda bulunabilir. İdare heyetinin vereceği kararlar

katidir.

Ek Madde 7 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 7 nci maddesi hükmü olup, ek

madde haline getirilmiştir.)

İçme suları kaynaklarında zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açmak

ve hayvan bırakmak ve sulamak belediye veya ihtiyar meclisleri tarafından yasak edilebilir.

Ek Madde 8 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 8 inci maddesi hükmü olup, ek

madde haline getirilmiştir.)

Kaynağı belediye sınırı dışında bulunan suların kaynak ve yollarının bakımı, korunması,

sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için belediyelerin alacakları tedbir ve

kararlara ve yedinci madde hükümlerine göre yasaklarına aykırı hareket edenler hakkında

belediye ceza vermek salahiyeti, belediye sınırına bağlı olmaksızın kaynağa kadar gider. Birlik

kurulmuş ise bu salahiyeti birlik kullanır.

Ek Madde 9 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 9 uncu maddesi hükmü olup,

ek madde haline getirilmiştir.)

Masrafa iştirak paylarını vermeyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik

olunur.

Madde 8 – İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 9 – İşbu kanun ahkamının icrasına Başvekil, Dahiliye ve Sıhhiye ve Muaveneti

İçtimaiye Vekilleri memurdur.

(1) Bu maddede sözü edilen yedinci maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Ek Madde 7"

olarak değiştirilmiştir.

831 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun ve Kanun Hükümleri

Tarihi Sayısı Maddesi

28/4/1926 tarih ve 831 sayılı Kanunun 3. ve 6. maddeleri

31/8/1956 6830 35

831 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

2659 – 1/1/1935

6830 – 8/10/1956

http://www.harita.ktu.edu.tr/Arazi_Mevzuati/831.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.