FANDOM


 1. REDIRECT Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği #

I.Bölüm:Amaç Kapsam ve Tanımlar Edit

AmaçEdit

Madde 1 - Bu Yönetmelik;

a. Kapsamına giren meslek mensuplarının atanma,değerlendirme ve yerdeğiştirme esaslarını; Hizmet gerekleri,sicil,liyakat ve kıdem gibi krıterler dikkate alınarak objektif ve gerçeğe uygun bir şekilde düzenlemek,

b. Meslek mensuplarına yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapma imkan ve mecburiyeti getirmek,amacı ile hazırlanmıştır.

KapsamEdit

Madde 2 - Bu yönetmelik;

a. Müşteşar,Müsteşar Yardımcısı,Genel Müdür ve bu seviyedeki Birim Başkanları,Mülkiye Müfettişleri ve Kaymakam Adayları dışında kalan Meslek Mensuplarının; atanma,değerlendirme ve yerdeğiştirmelerine esas olacak şartları,il ve ilçelerin sınıflandırılmasını,coğrafi bölgelerin tesbitini,hizmetlerin gruplandırılmasını,

b. Meslek mensuplarının; coğrafi bölgelerde ve hizmet gruplarındaki hizmet sürelerini,il ve ilçe ile eşdeğer görevler arası atanma ve yerdeğiştirmelerindeki şekil ve şartlar ile bunlarla ilgili çeşitli hükümleri, Kapsar.

Deyimler Edit

Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;

A. "Bakanlık" deyimi, İçişleri Bakanlığını,

B. "Bakan" deyimi, İçişleri Bakan`ını,

C. "Yönetmelik" deyimi, bu yönetmeliği,

D. "Meslek Mensupları" deyimi,kapsam maddesinde belirtilen Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından olanları,

E. "Coğrafi Bölge" deyimi, (Ek-III) de belirtilen bölgeleri,

F. "Sınıf" deyimi, il ve ilçelerin nitelikleri dikkate alınarak sınıflandırılmasını,

G. "Grup Hizmeti" deyimi, (Ek-IV) deki eşdeğer görev cetvelinde eşdeğer görevleri gösteren hizmet gruplarını,

H. "Grup Kıdemi" deyimi,meslek mensubunun grup kıdem tablosundaki yerini,

İ. "Eşdeğer Görev" deyimi,atama ve yerdeğiştirmelerde birbirine denk tutulan vali yardımcılığı,kaymakamlık,hukuk işleri müdürlüğü ve merkez teşkilatındaki görevleri,

J. "Eski Yönetmelik" deyimi, 5/11/1981 gün ve 17505 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama,Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğini,

K. "Grup Kıdem Tablosu" deyimi,aynı grup içinde yer alan meslek mensuplarının kıdem ve başarı durumları esas alınarak üst grup hizmete atanmalarındaki öncelik sırasını göstermek üzere düzenlenen tabloyu, ifade eder.

II. Bölüm : İl ve İlçelerin Sınıflandırılması ve Coğrafi Bölgeler Edit

İl ve İlçelerin Sınıflandırılması Edit

Madde 4 - Sosyal,kültürel,coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle,

A. İller,meslek mensuplarının (Vali yardımcısı ve hukuk işleri müdürlerinin) atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere; birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü sınıf olarak dört sınıfa ayrılmıştır. İllerin sınıfları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

B. İlçeler,meslek mensuplarının atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere; birinci,ikinci,üçüncü,dördüncü,beşinci ve altıncı sınıf olarak altı sınıfa ayrılmıştır. İlçelerin sınıfları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

İl ve İlçelerin Sınıflarının Değiştirilmesi Edit

Madde 5 - Her beş yılda bir il ve ilçelerin niteliklerinde meydana gelen değişme ve gelişmeler incelenir,gerekiyorsa sınıf değiştirmeleri yapılır.

İl ve ilçelerde sınıf değişikliğini gerektiren önemli durumlar meydana geldiğinde bu süre beklenmeksizin değişiklik yapılır.

Valiler,İller İdaresi Genel Müdürlüğü,Teftiş Kurulu Başkanlığı,Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü il ve ilçelerin sınıf değişikliğini gerektiren durumları, Bakanlığa duyurmakla görevlidirler.

Coğrafi Bölgeler Edit

Madde 6 - Meslek mensuplarının atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere,Türkiye beş coğrafi bölgeye ayrılmış olup,bunlar iller itibariyle ekli (III) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Coğrafi Bölge Hizmeti Edit

Madde 7 - Meslek mensupları imkanlar nispetinde ve gerektiğinde fasılalarla en az:

 • Birinci Coğrafi Bölgede 5 yıl,
 • İkinci Coğrafi Bölgede 5 yıl,
 • Üçüncü Coğrafi Bölgede 5 yıl,
 • Dördüncü Coğrafi Bölgede 5 yıl,
 • Beşinci Coğrafi Bölgede 5 yıl, hizmet yapmakla mükelleftirler.

III. Bölüm : Meslek Mensuplarının Değerlendirilmesi Edit

Değerlendirme Edit

Madde 8 - Meslek mensuplarının sicil amirleri,her yıl doldurmakla mükellef oldukları tezkiye varakalarında o meslek mensubunun halen ifa ettiği görevdeki başarı derecesini belirtmekle beraber,bulunduğu grup hizmetinde hangi görevi daha başarılı olarak yürütebileceği,üst gruba yükselmeğe muktedir olup olmadığı ve hangi üst görevi daha başarılı şekilde yürütebileceği hususlarında kanaatlerini belirtmek zorundadırlar.

Meslek mensuplarının sicil amirleri; her yıl doldurmakla mükellef oldukları tezkiye varakalarından ayrı olarak,her yıl sicil amiri oldukları meslek mensubu hakkında (ek-VI) daki forma uygun "Değerlendirme Raporu" düzenleyerek Bakanlığa gönderirler.

Mülkiye Müfettişleri,teftiş ettikleri meslek mensubu hakkında,gizli sicil raporu düzenleyerek birinci fıkrada sözü edilen hususlarda gözlem ve kanaatlarını bildirmekle mükelleftirler.

Değerlendirmeye Esas Olacak Unsurlar Edit

Madde 9 - Meslek mensupları grup hizmetlerinin son yılında veya gerekli görülduğü zamanlarda,o grupda çalıştığı süre içinde gizli tezkiye varakaları,sicil amirlerince düzenlenen değerlendirme raporu ve mülkiye müfettişlerince düzenlenen gizli sicil raporundaki notlar ile özlük dosyasındaki diğer bilgi ve belgelere göre Personel Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Değerlendirme Sonuçları Edit

Madde l0 - Personel Genel Müdürlüğü 9 uncu maddede belirtilen değerlendirme unsurlarını ve notlarını dikkate alarak meslek mensuplarını 100 tam not üzerinden değerlendirir.

Bu değerlendirmede;

 • 85-100 Üstün Başarılı,
 • 70-84 Başarılı,
 • 60-69 Yeterli,
 • 0-59 Yetersiz. Sayılır.

IV. Bölüm : Eşdeğer Görevler - Atama ve Yer Değiştirme Edit

Eşdeğer Görevler Edit

Madde 11 - Meslek mensuplarının ifa ettikleri görevlerden denk olanlar bir grupta toplanarak; beş "Grup Hizmeti" teşkil edilmiş ve gruplara giren görevler (Ek-IV) deki eşdeğer görev cetvelinde gösterilmiştir.

Her grup hizmeti için tespit edilen en az hizmet süresi; o grup içindeki görevlerden birisinde geçirilebileceği gibi birden çok görevlerde de geçirilebilir.

Ancak,bütün meslek mensupları en az iki yıl vali yardımcılığı yapmakla mükelleftirler.

İlk Defa Kaymakamlığa Atanma Edit

Madde 12 - Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren kaymakam adayları adçekme ile beşinci sınıf ilçe kaymakamlığına atanırlar.

Yeteri kadar 5 inci sınıf ilçe bulunmaması halinde 4 üncü sınıf ilçelerden uygun görülenler adçekmeye dahil edilirler.Bu şekilde 4 üncü sınıf ilçelere atananlar,boşalan 5 inci sınıf ilçelere nakledilebilirler. 4 üncü sınıf ilçelerde geçen süreler 5 inci sınıf ilçe hizmetinden sayılır.

6 ncı Sınıf İlçelere Atanma Edit

Madde 13 - 5 inci sınıf ilçe hizmetini tamamlayan kaymakamlar kıdem tablosundaki sıraya göre 6 ncı sınıf ilçelere atanırlar.

Kaymakamların 6 ncı sınıf ilçe hizmeti 2 yıldır.

(Değişik: 31/7/2000 - 2000/1122 K.) 5 inci sınıf ilçede hizmet süresini bitiren kaymakam bulunmaması halinde, 5 inci sınıf ilçelerde geçirdikleri süre esas alınarak 5 inci sınıf ilçelerde görev yapan kaymakamlardan 6 ncı sınıfa dahil ilçelere atama yapılabilir.

Bu durumda eksik kalan 5 inci sınıf ilçe hizmet süresi, 4 üncü grup hizmet süresine eklenir.

Üst Grup Hizmete Atanma Edit

Madde 14 - Gerekli şartları haiz olmak kaydıyla;

A. Eşdeğer görev cetvelinde grup dışı olarak gösterilen 6 ıncı sınıf ilçede hizmet süresini tamamlayan meslek mensupları (IV) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birine atanırlar.

B. Eşdeğer görev cetvelinin (IV) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları,burada en az dört yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (III) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birisine atanırlar.

C. Eşdeğer görev cetvelinin (III) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları,burada en az beş yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (II) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birine atanırlar.

D. Eşdeğer görev cetvelinin (II) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları,burada en az beş yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (I) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birisine atanırlar.

E. Eşdeğer görev cetvelinin (I) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensuplarının buradaki hizmet süresi beş yıldır. Diğer grup hizmetleri ile birlikte (I) numaralı grup hizmetindeki hizmet süresini bitirmiş olanlar en çok beş yıl görev yapmak üzere;

a. (II) numaralı grup hizmetindeki herhangi bir göreve,

b. İstekleri üzerine daha alt grup hizmetlerindeki görevlere,

c. Ancak (I) numaralı grup hizmetindeki süresini üstün başarılı olarak bitiren meslek mensupları hizmet gerekleri ve ihtiyaca binaen (I) numaralı grup hizmetindeki diğer eşdeğer görevlere, atanabilirler.

F. E fıkrasında belirtilen hizmet sürelerini de tamamlayan meslek mensupla- rı, eşdeğer görev,sınıf ve coğrafi bölge esasına bakılmaksızın Bakanlıkça uygun görülen yer ve görevlere atanabilirler.

Yerdeğiştirme Zamanı Edit

Madde 15 - Hizmet gerekleri ve idari zorunluluklar dışında yer değiştirmeler yılda bir defa yapılır. Yerdeğiştirme kararnamesi; yerdeğiştirecek meslek mensuplarının en geç Eylül Ayı içinde yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek zamana göre düzenlenir.

Üst Grup Hizmete Geçiş Sırası Edit

Madde 16 - Her grup hizmeti için bir "Grup Kıdem Tablosu" düzenlenir. Üst grup hizmete geçişte ehliyet ve liyakat ve "Grup Kıdemi Tablosu"ndaki sıra esastır.

Grup Kıdem tablosu; o grup hizmetinde,hizmeti en çok olandan en az olana doğru sıra ile meslek mensuplarını gösterir. 0 grup hizmetinde bulunan her görev için ayrı bir kıdem tablosu tanzim edilir.Üstün başarılı olarak değerlendirilenler hizmet süreleri aynı olan meslek mensuplarının önünde yer alır.

Üst Grup Hizmete Atanmada Yeterlilik Edit

Madde l7 - a. Görev ifa ettikleri grup hizmetinde; süresini tamamlayan ve "Üstün Başarılı" veya "Başarılı" veya "Yeterli" olarak değerlendirilen meslek mensupları üst grup hizmete atanmaya hak kazanırlar.

Üst grup hizmete atanmada öncelik sırası "Üstün Başarılı", "Başarılı" ve "Yeterli" şeklindedir.

b. Görev ifa ettikleri grup hizmetinde; üst üste veya aralıklı olarak iki yıl "Yetersiz" olarak değerlendirilen meslek mensupları aynı grup hizmetinde eşdeğer bir göreve atanırlar. Atandıkları görevde de "Yetersiz" olarak değerlendirilenler,Bakanlık Encümeninin teklifi ve Bakan`ın onayı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanabilirler.

c. 6 ncı sınıf ilçe hizmeti sonunda "Yetersiz" olarak değerlendirilen meslek mensupları, IV. grup hizmetindeki hukuk işleri müdürlüğüne atanırlar. Atandıkları görevde de "Yetersiz" olarak değerlendirilenler hakkında "b" fıkrası hükümleri uygulanır.

d. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış olmak şartıyla görev ifa ettikleri grup hizmetinde süresini tamamlayan ve "Üstün Başarılı" olarak değerlendirilen meslek mensupları bir üst grup hizmetine atanabilirler. Atandıkları grup hizmeti, ken- dileri için kazanılmış hak teşkil eder.

Bulunulan Grup Hizmetinde En Az Hizmet Süresi Tamamlanmadan Üst Grup Hizmete Atanma Edit

Madde 18 - Üst grup hizmetlere atanmak üzere; bulunduğu grup hizmetinde süresini tamamlamış ve 17. maddenin (a) bendindeki şartları haiz meslek mensubu bulunmaması hallerinde, Bakanlıkça duyulacak ihtiyaç ve hizmet gereklerine binaen; grup kıdemi tablosundaki sıraya göre bulunduğu grup hizmetinde en az iki yıl çalışmış ve "Üstün Başarılı" olarak değerlendirilmiş meslek mensupları, üst grup hizmetlere atanabilirler.

Bu maddenin tatbiki suretiyle üst grup hizmete atananların bu grup hizmetindeki süreleri; önceki grup hizmetinde eksik kalan süre kadar uzatılır.

Vali Yardımcılığına Atanma Edit

Madde 19 - Vali Yardımcılığına atanabilmek için 6 ıncı sınıf ilçe hizmetini yapmak şarttır.

Meslek mensupları; 5 inci coğrafi bölgede en az iki yıl Vali Yardımcılığı yapmakla mükelleftirler.

Ancak; 7. madde mucibince 5 inci coğrafi bölgedeki beş yıllık hizmet süresinin tamamını Kaymakam olarak ifa eden meslek mensupları, 5 inci coğrafi bölge dışındaki illerde en az iki yıl Vali Yardımcılığı yapmakla mükelleftirler.

Hukuk İşleri Müdürlüğüne Atanma Edit

Madde 20 - Meslek mensupları, istek, sağlık nedenleri veya hizmet gerekleri dikkate alınarak 6 ıncı sınıf ilçe hizmeti şartı aranmaksızın hukuk işleri müdürlüğüne atanabilirler.

İstek ve sağlık nedenleri dışında meslek mensuplarının hukuk işleri müdürlüğüne atanabilmesi için; son iki yıla ait tezkiyelerinden kaymakamlıkta veya vali yardımclığında başarılı olamadıklarının anlaşılması veya İl Valisinin veya Mülkiye Müfettişinin bu yönde gerekçeli teklifinin bulunması şarttır.

Hukuk işleri müdürleri Vali veya mülkiye müfettişlerinin teklifleri ve Bakanlığın kabulü üzerine tekrar kaymakamlık veya vali yardımcılığına atanabilirler.

İstek ve sağlık nedeniyle hukuk işleri müdürlüğüne atananlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Merkez Teşkilatındaki Görevlere Atanma Edit

Madde 21 -(Değişik: 31/7/2000 - 2000/1122 K.) 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış meslek mensupları 6 yıl fiilen kaymakamlık veya vali yardımcılığı yapmış olmak kaydıyla, Bakanlıkça duyulacak ihtiyaca binaen merkez teşkilatındaki görevlere atanabilirler.

Merkez teşkilatındaki görevlere atamalarda üstün başarılı veya başarılı olarak değerlendirilenler tercih edilir.

Merkezdeki bir görevde en çok hizmet süresini bitiren meslek mensupları bulunduğu grup hizmetindeki diğer eşdeğer görevlere atanırlar.

Aynı Grup İçinde Yerdeğiştirmeler Edit

Madde 22 - Aynı grup hizmeti içinde yerdeğiştirmeler aşağıdaki şekilde yapılır.

A. İki yıldan önce bulunulan İl, İlçe ve Merkez görevlerinde en az iki yıl hizmet görmek mecburidir. Bu süre bitmeden;

a. Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş sağlık durumu ve eş durumu özür gruplarının gerekli kıldığı hallerde,

b. Valinin (Ek-V) de gösterilen forma uygun olarak gerekçeli mütalaası üzerine,

c. Bakanlıkça Mülkiye Müfettişine yaptırılacak inceleme veya soruşturma sonucu Müfettişin gerekçeli raporu üzerine, bulunulan grup hizmetindeki aynı veya eşdeğer görevlere yerdeğiştirme suretiyle atama yapılabilir.

B. İki yıldan sonra

Bulunulan görevde yapılan hizmetin iki yılı aşmış olması halinde meslek mensubunun isteği ve Bakanlığın uygun görmesi veya hizmet gerekleri ve Bakanlıkça duyulan ihtiyaç üzerine; o grup hizmetindeki aynı veya eşdeğer görevlere yerdeğiştirme suretiyle atama yapılabilir.

C. Savaş, Sıkıyönetim, umumi hayata müessir afetler ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacıyla ülke çapında, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın meslek mensupları arasında yerdeğiştirme yapılabilir.

V. Bölüm : Çeşitli Hükümler Edit

Mani Hal Edit

Madde 23 - Meslek mensupları;

a. Kendisinin veya eşinin, nüfusa kayıtlı oldukları,

b. Kendisinin veya eşinin, yatırım veya ticari faaliyet niteliğinde maddi ilişkisinin bulunduğu,

c) (Ek: 31/7/2000 - 2000/1122 K.) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri, yerlere atanamazlar. (Son fıkra mülga: 1/9/1994 - 94/6195 K.)

Grup Hizmetinde Fazla Geçirilen Süreler Edit

Madde 24 - Grup hizmetleri için tespit edilen en az hizmet süresini doldurarak üst grup hizmetlere geçmek için gerekli şartları haiz olan meslek mensuplarının; herhangi bir sebeple üst grup hizmetlere atanamaması halinde, bulundukları grup hizmetinde geçirdikleri fazla süreler; I. grup hizmet hariç diğer üst grup hizmetlerinden sayılır.

Eksik Yaptırılabilecek Hizmet Edit

Madde 25 - 6 ncı sınıf ilçe hizmeti ve diğer grup hizmetleri idari nedenlerle en çok iki ay eksik yaptırılabilir.

Coğrafi Bölge ve Grup Hizmetlerinden Sayılacak Hizmet Süreleri Edit

Madde 26 - A. Yıllık ve mazeret izinlerinin tamamı; yılda toplam 30 günü geçmeyen sağlık izinleri; görevi nedeniyle yararlananların gerek tedavi kurumlarında gerekse raporlu olarak geçirdikleri sürelerin tamamı; toplam süresi 60 günü geçmeyen ve Bakanlıkça uygun görülen kurs, konferans, seminer süreleri; geçici bir görevin yerine getirilmesi amacıyla grup veya coğrafi bölge dışında geçirilen süreler ile tabii afetler dolayısıyla geçici olarak görevlendirilmelerde geçirilen sürelerin tamamı; coğrafi bölge ve grup hizmetlerinden sayılır.

B. TODAİE ve Devlet Memurları Yabancı Diller Okulunda başarılı olmak kaydıyla geçen süreler; staj veya eğitim ve öğrenim amacıyla yurtdışında geçirilen süreler; Yurt-içi eğitim ve öğretim kurumlarında akademik öğrenim için geçirilen süreler grup hizmetlerinden sayılır. Ancak bu süreler 6 ncı sınıf ilçe hizmeti ve 5 inci coğrafı bölge hizmetinden sayılmaz.

Başka bir Göreve Atanan Meslek Mensuplarının Bu Yönetmeliğe Tabi Görevlere Tekrar Atanmaları Edit

Madde 27 - Mülkiye Müfettişliğine; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatındaki görevlere; 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun değişik 3. maddesinin (C) bendinde yazılı kurumlardaki görevlere atanan meslek mensuplarından; bu yönetmeliğe tabi görevlere dönmek isteyenler;

A. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmamış ise 6 ncı sınıf ilçeye,

B. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış ise yukarıda sayılan görevlerde geçirdikleri süreler ayrıldıkları grup hizmeti üzerine ilave edilerek yükselmesi gereken grup hizmetindeki görevlere, atanabilirler.

Birinci fıkranın (A) bendine göre yapılan atamalarda; 6 ncı sınıf ilçe hizmetinin bitişinden itibaren önceki görevlerde geçirilen süreler değerlendirilir.

Ancak, Birinci fıkrada sayılan görevlerde geçirilen süreler 5 inci coğrafi bölge hizmetinden sayılmaz, diğer bölge hizmetlerine eşit olarak bölünür.

Çekilenlerin, Naklen Bakanlık Teşkilatından Ayrılanların ve Emekli Olanların Tekrar Göreve Alınmaları Edit

Madde 28 - Çekilerek veya emekli olarak veya naklen Bakanlık teşkilatından ayrılanlar tekrar göreve dönmek istedikleri takdirde; ayrıldıkları grup hizmetinde eşdeğer görevlerden birisine atanabilirler. (Mülga: 31/7/2000 - 2000/1122 K.)

İstek Üzerine Alt grup Hizmetlere Atanma Edit

Madde 29 - Meslek mensupları istedikleri ve Bakanlığın uygun görmesi üzerine bulundukları grup hizmetinden, alt grup hizmetlere atanabilirler. Bu durumda, alt grup hizmetlerde geçen süreleri ayrıldıkları grup hizmetinden sayılır.

Askerlik Görevinden Sonra Atanma Edit

Madde 30 - Bulundukları İl veya ilçede hizmet sürelerini bitirmeden askerlik görevini yapmak üzere silah altına alınanlar, askerlik süresince ücretsiz izinli sayılırlar. Terhislerinden sonra açık olması halinde herhangi bir atama işlemine gerek kalmaksızın aynı göreve başlarlar. Ayrıldıkları görevin açık olmaması halinde de aynı grup hizmeti içindeki bir göreve atanırlar. Askerlik hizmetinde geçen süreler, grup hizmetlerinden sayılmaz.

Yerdeğiştirmelerde Gözönünde Tutulacak Özürler Edit

Madde 31 - Yerdeğiştirmelerde gözönünde tutulacak özürler aşağıda gösterilmiştir.

A. Sağlık

Tam teşekküllü devlet hastahanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye koyacağını belgeleyenler, bu özürleri sebebiyle nakil isteğinde bulunabilirler.

Atama isteğine esas olan sağlık kurulları raporlarının geçerliliği iki yıldır.

İkinci ve daha sonraki raporlar, Bakanlığın uygun göreceği Ankara`daki bir devlet hastahanesinden alınır. Bu hususta başka yerlerden alınan raporlar geçerli sayılmaz.

Gerektiğinde, ilk defa alınan sağlık raporlarının da, Bakanlığın uygun göreceği bir devlet hastahanesinden alınması istenebilir.

B. Eş Durumu

Meslek mensuplarında, kocaya bağlı olarak atanma asıldır.

Coğrafi bölge ve grup hizmetlerini aksatmamak kaydıyla meslek mensubu eşi sebebiyle nakil isteğinde bulunabilir.

Sağlık veya eşdurumu özürleri nedeniyle vaki olan nakil istekleri imkanlar nisbetinde yerine getirilebilir.

Atama ve Yerdeğiştirmelerde Müracaat Usulü Edit

Madde 32 - Atama sırası gelenler ile herhangi bir nedenle yerdeğiştirmek isteyenlerin dilekçeleri, sicil amirleri kanalıyla ve amirlerin kanaat ve mütalaaları eklenerek her yıl en geç Şubat ayının sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan müracaatlar işleme konulmaz.

Yönetmelik Eki Cetvellerde Değişiklik Yapma Yetkisi Edit

Madde 33 - Yönetmelik eki cetvellerde, değişiklik yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Hükümler Edit

Geçici Madde 1 - Meslek mensuplarının coğrafi bölgelerde yaptıkları eski hizmetler bu yönetmeliğe göre değerlendirilir.

Geçici Madde 2 - Eski yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve meslek grup hizmetlerini tamamlamış olanlar, bu yönetmelikte eşiti bulunan grup hizmetlerini bitirmiş sayılırlar.

Geçici Madde 3 - Eski yönetmeliğe göre alt sınıf hizmetlerde eksiği kalmış olan meslek mensupları, eksik kalan sürelerini, bu yönetmeliğe göre bulundukları grup hizmetinde tamamlarlar.

Geçici Madde 4 - Bu yönetmelik ile sınıfı değişen ilçelerde halen hizmet görenlerin o ilçede geçirdikleri süre eski sınıfından sayılır.

Kaldırılan Hükümler Edit

Madde 34 - 5/11/1981 gün ve 17505 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği ve bunun ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük Edit

Madde 35 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Edit

Madde 36 - Bu yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

İllerin Sınıf Listesi Edit

I. Sınıf İller Edit

 • Adana .....Edirne........Konya
 • Ankara ....Eskişehir.....Manisa
 • Antalya ...Gaziantep.....Sakarya
 • Aydın......Hatay.........Samsun
 • Balıkesir..İçel..........Tekirdağ
 • Bursa......İstanbul......Trabzon
 • Denizli....İzmir.........Zonguldak
 • Kayseri....Yalova
 • Kırıkkale
 • Kocaeli

II. Sınıf İller Edit

 • Afyon ... Giresun ... Kahramanmaraş
 • Malatya
 • Aksaray ... Isparta ... Muğla
 • Bartın ... Karabük ... Nevşehir
 • Bilecik ... Kırklareli ... Ordu
 • Bolu ... Kırşehir ... Osmaniye
 • Burdur ... Kütahya ... Sinop
 • Çanakkale ... Sivas
 • Çankırı ... Tokat
 • Çorum ... Uşak
 • Diyarbakır
 • Düzce
 • Erzurum

III. Sınıf İller Edit

 • Amasya
 • Batman ... Kastamonu
 • Kilis
 • Elazığ ... Niğde
 • Erzincan ... Rize
 • Karaman ... Şanlıurfa
 • Kars ... Van
 • Yozgat

IV. Sınıf İller Edit

 • Adıyaman ... Bitlis
 • Ağrı ... Gümüşhane ... Siirt
 • Ardahan ... Hakkari ... Şırnak
 • Artvin ... Iğdır ... Tunceli
 • Bayburt ... Mardin
 • Bingöl ... Muş

I. Sınıf İlçeler Edit

İLİ..............İLÇESİ...............İLİ.......................İLÇESİ

ADANA ...........Ceyhan ..............İSTANBUL .................Kağıthane .................Kadirli........................................Kadıköy .................Seyhan ........................................Kartal .................Osmaniye.......................................Küçükçekmece .................Yüreğir........................................Maltepe ANKARA...........Altındağ.......................................Pendik .................Çankaya........................................Sarıyer .................Etimesgut......................................Silivri .................Keçiören.......................................Sultanbeyli .................Mamak..........................................Şile .................Polatlı........................................Şişli .................Yenimahalle....................................Tuzla ANTALYA..........Alanya.........................................Üsküdar .................Manavgat.......................................Yalova AYDIN............Kuşadası.......................................Zeytinburnu .................Nazilli..............İZMİR.....................Aliağa .................Söke...........................................Balçova ................................................................Bornova BALIKESİR........Ayvalık........................................Buca .................Bandırma.......................................Çiğli .................Burhaniye......................................Gaziemir .................Edremit........................................Karşıyaka .................Gönen..........................................Konak ................................................................Narlıbahçe BURSA............Gemlik.........................................Ödemiş .................İnegöl.........................................Tire .................Mustafakemalpaşa......KAYSERİ..................Melikgazi .................Nilüfer........................................Kocasinan .................Orhangazi .................Osmangazi KIRKLARELİ.......Lüleburgaz .................Yıldırım KOCAELİ..........Gebze EDİRNE...........Keşan Gölcük HATAY............Dörtyol Karamürsel .................İskenderun İÇEL.............Kırıkhan .................Anamur .................Tarsus................KONYA.....................Akşehir İSTANBUL.........Adalar..........................................Ereğli .................Bakırköy........................................Karatay .................Bayrampaşa......................................Meram .................Beşiktaş........................................Selçuklu .................Beykoz................MANİSA....................Akhisar .................Beyoğlu.........................................Salihli .................Büyükçekmece....................................Turgutlu .................Çatalca...............ORDU......................Ünye .................Avcılar...............SAMSUN....................Bafra .................Bağcılar........................................Çarşamba .................Bahçelievler..........TEKİRDAĞ..................Çorlu .................Eminönü...............ZONGULDAK.................Ereğli .................Esenler .................Eyüp .................Fatih .................Gaziosmanpaşa .................Güngören .................Ümraniye

2. Sınıf İlçeler Edit

İLİ......................İLÇESİ...................İLİ..............İLÇESİ ADANA....................Kozan....................İZMİR............Bergama ...................................................................Çeşme AFYON....................Bolvadin..................................Dikili .........................Dinar.....................................Foça .........................Sandıklı..................................Güzelbahçe AMASYA...................Merzifon..................................Kemalpaşa .........................Suluova...................................Menderes ANKARA...................Çubuk.....................................Menemen .........................Gölbaşı...................................Seferihisar .........................Elmadağ .........................Sincan....................................Selçuk .........................Şereflikoçhisar...........................Torbalı ANTALYA..................Kemer.....................................Urla .........................Serik AYDIN....................Çine .........................Germencik .........................Yenihisar BİLECİK..................Bozhüyük BALIKESİR................Erdek .........................Susurluk .........................Gerede BURDUR...................Bucak....................KASTAMONU........İnebolu BURSA....................Gürsu .........................İznik....................KAYSERİ..........Develi .........................Karacabey.................................Talas .........................Kestel...................KIRLARELİ........Babaeski .........................Mudanya..................KOCAELİ..........Körfez ...................................................................Derince ÇANAKKALE................Bayramiç.................KONYA............Beyşehir .........................Biga......................................Seydişehir .........................Çan......................KÜTAHYA..........Tavşanlı .........................Gelibolu.................MANİSA...........Alaşehir ...................................................................Gölmarmara ÇORUM....................Osmancık..................................Soma .........................Sungurlu..................................Demirci EDİRNE...................Uzunköprü................MUĞLA............Bodrum GAZİANTEP................Kilis.....................................Fethiye .........................Nizip.....................................Marmaris .........................Şahinbey..................................Milas .........................Şehitkamil NİĞDE Bor GİRESUN..................Bulancak.................ORDU.............Fatsa .........................Görele...................SAKARYA..........Akyazı .........................Tirebolu..................................Geyve ...................................................................Hendek ...................................................................Sapanca ISPARTA..................Eğirdir..................SİNOP............Ayancık .........................Yalvaç....................................Boyabat ...................................................................Gerze TEKİRDAĞ.................Çerkezköy .........................Hayrabolu .........................Malkara .........................Marmaraereğlisi .........................Muratlı .........................Şarköy İÇEL.....................Silifke TOKAT....................Turhal TRABZON..................Akçaabat .........................Sürmene UŞAK.....................Banaz YALOVA...................Çınarcık .........................Çiftlikköy YOZGAT...................Sorgun .........................Yerköy ZONGULDAK................Safranbolu

3. Sınıf İlçeler Edit

İLİ.....................İLÇESİ..................İLİ..................İLÇESİ ADANA...................Bahçe..................ÇANKIRI...............Ilgaz ........................Düziçi.................ÇORUM.................Alaca ........................İmamoğlu.....................................İskilip ........................Yumurtalık AFYON...................Çay....................DENİZLİ...............Acıpayam ........................Emirdağ......................................Buldan .....................................................................Çivril .....................................................................Sarayköy .....................................................................Serinhisar .....................................................................Tavas DİYARBAKIR.............Bismil .......................................Ergani .......................Silvan ANKARA.................Akyurt..................ELAZIĞ................Sivrice .......................Beypazar................ERZURUM...............Oltu .......................Haymana.................ESKİŞEHİR.............Çifteler .......................Kalecik.......................................Sivrihisar .......................Kazan...................GAZİANTEP.............Islahiye .......................Kızılcahamam............GİRESUN...............Espiye .......................Nallıhan......................................Eynesil ANTALYA................Elmalı........................................Keşap .......................Finike........................................Şebinkarahisar .......................Gazipaşa................HATAY.................Belen .......................Kaş...........................................Korkuteli .....................................................................Erzin .....................................................................Kumluca .....................................................................Reyhanlı .....................................................................Samandağ ARTVİN.................Arhavi..................İÇEL..................Aydıncık .......................Hopa..........................................Bozyazı AYDIN..................İncirliova....................................Mut .......................Koçarlı.................İZMİR.................Bayındır .......................Köşk..........................................Kınık .......................Sultanhisar KIRIKKALE..............Bahşili .......................Keskin BALIKESİR..............Bigadiç .......................Havran.................KIRŞEHİR...............Kaman .......................Marmara................KARS...................Sarıkamış .......................Savaştepe..............KASTAMONU..............Cide .......................Sındırgı......................................Taşköprü .....................................................................Tosya BARTIN.................Amasra BİLECİK................Osmaneli...............KAYSERİ................Bünyan .......................Söğüt.........................................Pınarbaşı BİTLİS.................Tatvan........................................Yahyalı KOCAELİ................Kandıra KONYA..................Cihanbeyli .......................Çumra BURSA..................Orhaneli .......................Doğanhisar .......................Yenişehir .......................Ilgın ÇANAKKALE..............Ayvacık .......................Kadınhanı .......................Eceabat .......................Karapınar .......................Ezine .......................Kulu .......................Gökçeada .......................Sarayönü .......................Lapseki................KÜTAHYA................Gediz .....................................................................Simav MANİSA.................Ahmetli................SAMSUN.................Alaçam .......................Gördes........................................Havza .......................Kırkağaç......................................Terme .......................Kula..........................................Vezirköprü .......................Sarıgöl .......................Saruhanlı SİVAS..................Suşehri .......................Şarkışla K.MARAŞ................Afşin .......................Elbistan MARDİN.................Kızıltepe...............TEKİRDAĞ..............Saray .......................Nusaybin MUĞLA..................Dalaman .......................Datça .......................Köyceğiz................TOKAT.................Erbaa .......................Ortaca........................................Niksar .......................Ula...........................................Zile .......................Yatağan.................TRABZON...............Araklı NEVŞEHİR...............Avanos........................................Beşikdüzü .......................Ürgüp.........................................Çarşıbaşı ORDU...................Perşembe......................................Of .....................................................................Vakfıkebir RİZE...................Ardeşen.................ŞANLIURFA.............Birecik .......................Çayeli........................................Siverek .......................Pazar.........................................Viranşehir SAKARYA................Ferizli .......................Karasu .......................Kocaali .......................Söğütlü UŞAK...................Eşme...................YALOVA.................Altınova .....................................................................Armutlu .....................................................................Termal VAN...................Erçiş YOZGAT................Boğazlıyan ZONGULDAK.............Alaplı ......................Çaycuma ......................Devrek

4. Sınıf İlçeler Edit

İLİ...................İLÇESİ...................İLİ....................İLÇESİ ADANA.................Karaisalı................ANTALYA.................Kale ......................Karataş ......................Pozantı ARDAHAN...............Göle AYDIN.................Bozdoğan ......................Buharkent ADIYAMAN..............Besni ......................Karacasu ......................Gölbaşı ......................Kuyucak ......................Kahta ......................Yenipazar AFYON.................Dazkırı ......................İscehisar ......................Sincanlı ......................Sultandağı ......................Şuhut AĞRI..................Doğubeyazıt.............BALIKESİR................Dursunbey ......................Eleşkirt.........................................Gömeç ......................Patnos...........................................İvrindi AKSARAY...............Ortaköy ......................Kepsut ......................Güzelyurt ......................Manyas AMASYA................Gümüşhacıköy ......................Taşova ANKARA................Ayaş ......................Bala ......................Çamlıdere

İLİ...................İLÇESİ.....................İLİ....................İLÇESİ BARTIN................Kurucaşile.................ERZURUM................Aşkale ......................Ulus..............................................Hınıs BATMAN................Kozluk............................................Horasan BİLECİK...............Gölpazarı.........................................Ilıca ......................Pazaryeri.........................................İspir BİNGÖL................Solhan............................................Pasinler BİTLİS................Adilcevaz.........................................Tortum ......................Ahlat BOLU..................Cumaova ......................Gölyaka....................ESKİŞEHİR..............İnönü ......................Göynük............................................Mahmudiye ......................Gümüşova...................GAZİANTEP..............Araban ......................Mengen............................................Oğuzeli ......................Mudurnu....................GİRESUN................Dereli ......................Yeniçağa..........................................Piraziz BURDUR................Yeşilova ......................Gölhisar BURSA.................Keles......................GÜMÜŞHANE...............Kelkit ÇANAKKALE.............Bozcaada...........................................Şiran ......................Yenice ÇANKIRI...............Çerkeş.....................HAKKARİ.................Yüksekova ......................Eldivan ......................Eskipazar..................HATAY...................Altınözü ......................Kurşunlu...........................................Hassa ......................Orta...............................................Yayladağı ÇORUM.................Bayat ......................Kargı ......................Mecitözü DENİZLİ...............Çal........................ISPARTA.................Gelendost ......................Çardak.............................................Akköy ......................Kale...............................................Keçiborlu .........................................................................Babadağ .........................................................................Senirkent .........................................................................Şarkikaraağaç .........................................................................Güney .........................................................................Uluborlu İÇEL.................Gülnar DÜZCE................Kaynaşlı DİYARBAKIR...........Çermik .....................Çınar......................İZMİR....................Karaburun .....................Lice................................................Kiraz KARABÜK..............Yenice.....................KARAMAN..................Ermenek EDİRNE...............Enez.......................KARS.....................Kağızman .....................Havsa .....................İpsala .....................Meriç KASTAMONU............Abana .....................Araç .....................Bozkurt .....................Çatalzeytin .....................Devrekani .....................Küre ELAZIĞ...............Baskil.....................KAYSERİ..................Hacılar .....................Keban...............................................İncesu .....................Kovancılar..........................................Yeşilhisar .....................Maden......................KIRIKKALE................Delice .....................Palu................................................Yahşihan ERZİNCAN.............Refahiye...................KIRKLARELİ...............Demirköy .....................Tercan..............................................Pınarhisar .....................Üzümlü .....................Vize KIRŞEHİR.............Çiçekdağı .....................Mucur SİNOP................Erfelek .....................Türkeli SİİRT................Kurtalan KONYA................Bozkır.......................SİVAS...................Divriği .....................Yunak................................................Gemerek KÜTAHYA..............Emet.................................................Gürün MALATYA..............Akçadağ..............................................Hafik .....................Battalgazi...........................................Kangal .....................Darende..............................................Yıldızeli .....................Doğanşehir...........................................Zara .....................Hekimhan .....................Yeşilyurt TOKAT................Reşadiye .....................Almus TRABZON..............Arsin .....................Çaykara .....................Maçka K.MARAŞ..............Göksun .....................Yomra .....................Pazarcık......................ŞANLIURFA...............Akçakale .....................Türkoğlu..............................................Bozova ...........................................................................Ceylanpınar ...........................................................................Harran MARDİN...............Derik.................................................Suruç .....................Mazıdağı .....................Midyat........................ŞIRNAK..................Cizre .....................Savur.................................................Silopi .....................Yeşilli NEVŞEHİR.............Derinkuyu......................UŞAK...................Karahallı .....................Gülşehir..............................................Sivaslı .....................Hacıbektaş............................................Ulubey .....................Kozaklı........................VAN....................Başkale ...........................................................................Edremit NİĞDE................Altunhisar............................................Gevaş .....................Çamardı...............................................Muradiye .....................Çiftlik .....................Ulukışla ORDU.................Aybastı .....................Çaybaşı .....................Gölköy.........................YOZGAT.................Akdağmadeni .....................Gürgentepe............................................Çayıralan .....................İkizce................................................Çekerek .....................Kumru.................................................Sarıkaya .....................Mesudiye..............................................Şefaatli .....................Ulubey .....................Korgan OSMANİYE.............Toprakkale RİZE.................Fındıklı SAKARYA..............Pamukova SAMSUN...............Ladik .....................19 Mayıs .....................Tekkeköy

5. Sınıf İlçeler Edit

İLİ...................İLÇESİ........................İLİ......................İLÇESİ ADANA.................Aladağ........................BOLU.....................Çilimli ......................Feke...................................................Dörtdivan ......................Saimbeyli..............................................Kıbrıscık ......................Tufanbeyli.............................................Seben AFYON.................Başmakçı...............................................Yığılca ......................Bayat ......................Çobanlar.......................BURDUR..................Ağlasun ......................Evciler................................................Altınyayla ......................Hocalar................................................Çavdır ......................İhsaniye...............................................Çeltikçi ......................Kızılören..............................................Karamanlı .............................................................................Kemer .............................................................................Tefenni BURSA.................Büyükorhan AKSARAY...............Ağaçören ......................Harmancık ......................Eskil ......................Gülağaç.......................ÇANKIRI..................Atkaracalar ......................Sarıyahşi..............................................Kızılırmak .............................................................................Korgun AMASYA................Göynücek...............................................Şabanözü ......................Hamamözü...............................................Yapraklı ANKARA................Evren ......................Güdül ANTALYA...............Akseki.........................ÇORUM...................Boğazkale ......................Gündoğmuş..............................................Dodurga ......................İbradi.................................................Oğuzlar ARTVİN................Borçka.................................................Ortaköy AYDIN.................Karpuzlu...............................................Uğurludağ BALIKESİR.............Balya BİLECİK...............İnhisar.......................DENİZLİ..................Baklan ......................Yenipazar..............................................Bekili .............................................................................Beyağaç .............................................................................Bozkurt .............................................................................Çameli .............................................................................Honaz EDİRNE................Lalapaşa ......................Süloğlu......................KASTAMONU.................Ağlı .............................................................................Azdavay .............................................................................Daday ESKİŞEHİR.............Alpu ......................Beylikova ......................Hanönü ......................Günyüzü ......................İhsangazi ......................Han ......................Seydiler ......................Mihalgazi ......................Mihalıççık..................KAYSERİ....................Akkışla ......................Sarıcakaya.............................................Felahiye ......................Seyitgazi..............................................Özvatan GAZİANTEP.............Karkamış...............................................Sarıoğlan ......................Nurdağı................................................Sarız ......................Yavuzeli...............................................Tomarza GİRESUN...............Alucra......................KIRIKKALE..................Balışeyh ......................Çanakçı................................................Çelebi ......................Güce...................................................Karakeçili ......................Doğankent..............................................Sulakyurt ......................Yağlıdere...................KIRKLARELİ.................Kofçaz GÜMÜŞHANE.............Torul..................................................Pehlivanköy HATAY.................Kumlu.......................KIRŞEHİR...................Akpınar ISPARTA...............Aksu...................................................Boztepe ......................Atabey ......................Gönen.......................KONYA......................Akören ......................Sütçüler...............................................Altınekin ......................Yenişarbademli.........................................Çeltik İÇEL..................Çamlıyayla.............................................Derbent .............................................................................Derebucak İZMİR.................Beydağ.................................................Emirgazi KARAMAN...............Başyayla...............................................Hadim ......................Kazımkarabekir.........................................Halkapınar ......................Sarıveliler............................................Hüyük ......................Ayrancı................................................Taşkent ......................Tuzlukçu ......................Yalıhüyük


2278 - 1 Edit

İLİ......................İLÇESİ......................İLİ....................İLÇESİ KÜTAHYA................Altıntaş.....................SİNOP...................Dikmen .......................Aslanapa.............................................Durağan .......................Çavdarhisar..........................................Saraydüzü .......................Domaniç .......................Dumlupınar...................SİVAS...................Akıncılar .......................Hisarcık.............................................İmranlı .......................Pazarlar.............................................Koyulhisar .......................Şaphane..............................................Ulaş MALATYA................Arapkir MANİSA.................Köprübaşı .......................Selendi K.MARAŞ................Andırın MUĞLA..................Kavaklıdere NEVŞEHİR...............Acıgöl.......................TOKAT...................Artova ............................................................................Başçiftlik ............................................................................Pazar ORDU..................Akkuş.................................................Sulusaray ......................Çamaş.................................................Yeşilyurt ......................Çatalpınar...................TRABZON..................Tonya ......................Gülyalı...............................................Dernekpazarı ......................Kabadüz...............................................Düzköy ......................Kabataş...............................................Hayrat ............................................................................Köprübaşı ............................................................................Şalpazarı OSMANİYE..............Hasanbeyli ......................Sumbas YOZGAT................Aydıncık ......................Çandır ......................Saraykent ......................Yenifakılı RİZE..................Derepazarı ......................Güneysu ......................Hemşin ......................İkizdere....................ZONGULDAK.................Eflani ......................İyidere...............................................Gökçebey ......................Kalkandere............................................Kurucaşile SAKARYA...............Karapürçek............................................Yenice ......................Kaynarca ......................Taraklı SAMSUN................Ayvacık ......................Asarcık ......................Kavak ......................Salıpazarı ......................Yakakent


2278-2 Edit

6. Sınıf İlçeler Edit

İLİ...................İLÇESİ....................İLİ.......................İLÇESİ ADIYAMAN..............Çelikhan.................DİYARBAKIR.................Gerger ......................Çüngüş..............................................Dicle ......................Samsat..............................................Eğil ......................Sincik..............................................Hazro ......................Tut AĞRI..................Diyadin.............................................Hani ......................Hamur...............................................Kocaköy ......................Taşlıçay............................................Kulp ......................Tutak ARDAHAN...............Çıldır...................ELAZIĞ.....................Ağın ......................Damal...............................................Alacakaya ......................Arıcak ......................Hanak ......................Karakoçan ......................Posof ARTVİN................Ardanuç..................ERZİNCAN...................Çayırlı ......................Murgul..............................................İliç ......................Şavşat..............................................Kemah ......................Yusufeli............................................Kemaliye BATMAN................Beşiri..............................................Otlukbeli ......................Gercüş...................ERZURUM....................Çat ......................Hasankeyf...........................................Karaçoban ......................Sason...............................................Karayazı ..........................................................................Narman ..........................................................................Köprüköy ..........................................................................Şenkaya BAYBURT...............Aydıntepe...........................................Pazaryolu ......................Demirözü BİNGÖL................Adaklı ......................Genç ......................Olur ..................... Yayladere. ..................... Tekman

            Karlıova                       Uzundere
            Kığı
           
            Yedisu

GİRESUN................Çamoluk GÜMÜŞHANE..............Köse BİTLİS.................Güroymak .......................Kürtün .......................Hizan .......................Mutki....................HAKKARİ...................Çukurca ÇANKIRI................Bayramören.........................................Şemdinli ..........................................................................Ovacık IĞDIR..................Aralık .......................Karakoyunlu .......................Tuzluca ÇORUM..................Laçin


2278-3 Edit

İLİ....................İLÇESİ....................İLİ......................İLÇESİ KARS...................Akkaya....................MUŞ......................Bulanık .......................Arpaçay............................................Hasköy .......................Digor..............................................Korkut .......................Susuz..............................................Malazgirt .......................Selin..............................................Varto KASTAMONU..............Doğanyurt .......................Pınarbaşı .......................Şenpazar KIRŞEHİR...............Akçakent KİLİS..................Elbeyli .......................Musabeyli .......................Polateli KONYA..................Ahırlı .......................Güneysınır MALATYA................Arguvan .......................Doğanyol...................RİZE....................Çamlıhemşin .......................Kale .......................Kuluncak...................SİİRT...................Aydınlar .......................Pütürge............................................Baykan .......................Yazıhan............................................Eruh K.MARAŞ................Çağlayancerit......................................Pervari .......................Ekinözü............................................Şirvan .......................Nurhak SİVAS..................Altınyayla .......................Doğanşar .......................Gölova MARDİN.................Dargeçit....................ŞIRNAK.................Beytüşşebap .......................Ömerli.............................................Cizre ..........................................................................İdil ..........................................................................Güçlükonak ..........................................................................Uludere

2278-4 Edit

İLİ İLÇESİ İLİ İLÇESİ

TUNCELİ Çemişgezek VAN Bahçesaray

                Hozat                        Çaldıran
                Mazgirt                       Çatak
                Nazimiye                    Gürpınar
                Ovacık                       Özalp
                Pertek                        Saray
                Pülümür        YOZGAT     Kadışehri

ŞANLIURFA Halfeti

                Hilvan
                              Ek: III
            Coğrafi Bölgeler Cetveli
  I. Coğrafi Bölge
     Aydın           Edirne       Kocaeli
     Balıkesir        İstanbul      Manisa
     Bilecik          İzmir        Sakarya
     Bursa           Kırklareli    Tekirdağ
     Çanakkale                   Yalova
     Düzce
  II. Coğrafi Bölge
     Adana          Hatay
     Antalya         Isparta
     Burdur          İçel
     Denizli          Kilis
     Gaziantep       Muğla
                      Osmaniye
                2278 - 5

III. Coğrafi Bölge

                   Karabük
         Amasya       Kastamonu        Sinop
         Bartın       Ordu          Tokat
         Bolu        Rize          Trabzon
         Çorum        Samsun         Zonguldak
         Giresun

IV. Coğrafi Bölge

         Afyon        Kırıkkale        Niğde
         Aksaray       Kırşehir        Uşak
         Ankara       Konya          Yozgat
         Çankırı       Kütahya
         Eskişehir      Nevşehir
         Karaman
         Kayseri

V. Coğrafi Bölge

         Adıyaman      Erzincan        Muş
         Ağrı        Erzurum         Siirt
         Ardahan       Gümüşhane        Sivas
         Artvin       Hakkari         Şırnak
         Batman       Iğdır          Tunceli
         Bayburt       Kars          Urfa
         Bingöl       Malatya         Van
         Bitlis       Kahramanmaraş
         Diyarbakır     Mardin
         Elazığ

EŞDEĞER GÖREV CETVELİ Edit

Grup Hiz- Grup metinde Hz. Geçecek No. Yıl. Kaymakam Vali Yardımcısı Hukuk İşleri Müdürü --- ----- ---------- ---------------- ------------------- -----------------

I  5 Yıl I.Sınıf İlçe I ve II.Sınıf İl  I.Sınıf İl Hukuk  Genel Müdür Yar-
     Kaymakamlığı Vali Yardımcılığı İşleri Müdürlüğü  dımcısı Hukuk
                                Müşaviri Daire
                                Başkanı

II 5 Yıl II.Sınıf İlçe I.ve II.Sınıf İl I.ve II.Sınıf Genel Müdür Yar-

     Kaymakamlığı  Vali Yardımcılığı İl Hukuk İş.    dımcısı Hukuk
                      Md.ğü       Müşaviri Daire
                                Başkanı

III 5 Yıl III.Sınıf İlçe II ve III.Sınıf II ve III Sınıf Genel Müdür Yar-

      Kaymakamlığı  İl Vali Yardım  İl Huk.İş.Md.lüğü dımcısı Hukuk
                                Müşaviri Daire
                                Başkanı

IV 4 Yıl IV.Sınıf İlçe III ve IV.Sınıf III ve IV.Sınıf Şube Müdürü

     Kaymakamlığı  İl Vali Yardım-  İl Huk.İş.Md.lüğü Eğitim Uzmanı
             cılığı

V 3 Yıl 5 Sınıf İlçe

     Kaymakamlığı    ---        ---        ---

Grup 2 Yıl 6 Sınıf İlçe Dışı Kaymakamlığı --- --- ---

                2278-6

24/6/1986 TARİH VE 86/10782 SAYILI KARARNAME İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞİN EKİ CETVELLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTESİ

  Değişiklik Yapan
  Kanun ve Tebliğin    Yayımlandığı Resmi Gazete`nin   Değişiklik Gören
   Numarası        Tarihi     Sayısı        Cetvel
  1988/1       11/2/1988    19722        II
   3508         14/12/1988    20019        II
  1989/1         23/1/1989    20058        II
   3578         21/6/1989    20202        I,II,III
  1989/2          8/7/1989    20219        I,II,III
   3647         18/5/1990    20522 Mük.     I,II,III
   3644         20/5/1990    20523        II
  1990/1         17/7/1990    20577        I,II,III
  1990/2         15/11/1990    20696        II
  1991/1          4/6/1991    20891        II
  1991/2         13/9/1991    20990        I,III
  1992/1         22/5/1992    21235        II,III
  1992/2         21/7/1992    21291        I,II,III
  1992/2         31/12/1992    21452        II
  1993/1          7/9/1993    21691        II
  1993/2         29/12/1993    21803        II
  1994/1         17/3/1994    21877        II
  1994/2         23/3/1994    21883        II
  1994/3         27/7/1994    22003        I,II
  1995/1         30/5/1995    22298        I,II
  1995/2         29/6/1995    22328        I,II,III
  1996/1          6/9/1996    22749        II
  1997/1         10/8/1997    23076        I,II
  1998/1         21/7/1998    23409        I,II
  2000/1         26/1/2000    23945        I,II,III

YER DEĞİŞTİRME TEKLİF FORMU Edit

I. Genel Bilgiler

Hakkında teklif yapılan kaymakamların;

Adı ve Soyadı :

Görevi ve Görev yeri :

Görevli olduğu il veya ilçede kaldığı süre :

0 il veya ilçede vali ile birlikte çalıştığı süre :

Vali ile daha önce birlikte çalıştığı görev, yer ve tarih :

........................................................................

II Gerekçeli mütalaa :

........................................................................

III. Sonuç ve Teklif : ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................


Valinin adı,imzası ve tarih

(Boş illerde vali vekilinin)

Not: 1. Formun nasıl doldurulacağına dair açıklamalar arkadadır.

2. Ayrılan yerler yetmediği takdirde,boş kağıt eklenir ve hangi kısmın devamı olduğu belirtilerek oraya yazılır.

FORMUN D0LDURULUŞU HAKKINDA AÇIKLAMA

1. Formun "GEREKÇELİ MÜTALAA" kısmı doldurulurken şu hususlara uyulacaktır:

a. Teklif yapılmasına sebep olan olaylar ve durumlar açık ve seçik olarak özetlenecek; varsa bunları kuvvetlendirici diğer olay ve durumlar da belirtilecektir.

b. Belirtilen olayların ve durumların kamu hizmeti ve görev yapılan ortam bakımından görülen etkileri belirli bir şekilde açıklanacaktır.

c. Bu olaylara ve durumlara sürükleyici sebepler üzerinde ayrıca durulacaktır.

2. Formun "SONUÇ VE TEKLİF" kısmı doldurulurken şu hususlara uyulacaktır:

a. Meslek mensubunun yerdeğiştirmesini gerektiren sebepler ve yine ayrılmadığı takdirde doğabilecek sakıncalar (yukarıda açıklanan olay ve durumlara dayanarak) açık ve kesin bir şekilde belirtilecektir.

b. Bu sebep ve sakıncaları gidermek için,yerdeğiştirme dışında başka bir tedbir düşünülüp düşünülmediği; bu tedbirlerin alınıp alınmadığı; bu tedbirlerin neler olduğu; kimin tarafından ve nasıl alındığı ve sonuçlarının neler olduğu açıklanacaktır.

c. Yapılacak teklif kesin ve açık bir ifadeyle olacak ve ne zaman ayrılması gerektiğine de ayrıca işaret edilecektir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORU

A. Değerlendirmeye Tabi Tutulan

Mülki İdare Amirinin

1. Adı, Soyadı :

2. Görevi :

3. İli :

4. İlçesi ve İlçenin Sınıfı :

5. Göreve Başladığı Tarih :

B. Değerlendirmeyi Yapan Sicil

Amirinin

1. Adı, Soyadı :

2. Görevi :

C. Değerlendirme Tarihi :


A. Görev Mahallinin Özellikleri


Mülki İdare Amirinin görev yaptığı yerde: Devlet-Vatandaş münasebetlerini ve kamu hizmet- lerini müsbet ve menfi yönde etkileyen coğrafi, iktisadi,sosyal ve kültürel şartlar nelerdir)


B. Mülki İdare Amirinin Değerlendirilmesine Esas Olan Kriterler


1. ŞAHSİ NİTELİKLERİ


a. Kılıf-kıyafeti nasıldır)


b. Çevreyle münasebeti ve arkadaş seçmede isabet derecesi nasıldır)


c. Amirlerine,arkadaşlarına ve vatandaşa itimad telkin eden bir şahsiyetmidir)


d. İnceleme ve okuma alışkanlığı, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti nasıldır)


e. Mülki İdare Amirine yakışmayan dikkat çekici hal ve hareketleri varmıdır)


2. İDARECİLİK BİLGİSİ VE KABİLİYETİ


a. GÖrevine bağlılığı ve sorumluluk kabul edebilme kabiliyeti nasıldır)


b. İleriyi görmede; tahlil ve kararlarında isabetlimidir)


c. Koordinasyon sağlamadaki başarı derecesi nedir)


d. Mevzuat bilgisi nasıldır)


e. İşleri planlama,programlama, teşkilatlandırma,sonuçları izleme ve değerlendirme kabiliyeti nasıldır)


f. Devir-teftiş ve denetime verdiği önem. Emrinde çalışan kamu görevlileri üzerindeki müessiriyeti, nasıldır)


3. ANA HİZMET DALLARINDA YAPTlĞI ÇALIŞMALAR : (Devlet-Vatandaş işbirliği ile yaptığı okul,yol,içme suyu,köprü,camii,sağlık evi,Sağlık ocağı v.s. gibi)


4.EKONOMİK GÜCÜ ARTlRICI İSTİHDAM YARATICI ÇALIŞMALAR YAPlYORMU. BU KONULARDA ÜST MAKAMLARA İSABETLİ TEKLİFLER GÖTÜRÜYORMU )


C. SONUÇ :(Görevinde başarı derecesi nedir) Üst grup görevlere yükselmeye muktedirmidir) Vali Yardımcılığı,kaymakamlık,hukuk işleri müdürlüğü,mülkiye müfettişliği görevlerinden hangisinde daha başarılı olur. İstikbal vaadeden bir idarecimidir))


Sicil Amirinin İmzası

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.6.1986 TARİH VE 86/10782 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE


Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararname ve Tebliğin


Farklı Tarihte

                                   Yürürlüğe
 Tarihi        Numarası                                    Yürürlüğe
                                    Giren                   Giriş Tarihi
                                    Maddeleri
1/9/1994 94/6195 - 19/12/1994

Tebliğ-

6/8/2000 2000/2 - 6/8/2000

Tebliğ-

13/10/2000 2000/3 - 13/10/2000

Tebliğ-

7/11/2000 2000/4 - 7/11/2000

Tebliğ-

10/11/2000 2000/5 - 10/11/2000

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.