FANDOM


Kuran-ı Kerim » 9 / Tevbe - 107
Sonraki Ayet : 108
Ayetin Tefsiri :

 

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Vellezînettehazû mesciden dırâren ve kufren ve tefrîkan beynel mu’minîne ve irsâden li men hâreballâhe ve resûlehu min kabl(kablu), ve le yahlifunne in erednâ illelhusnâ, vallâhu yeşhedu innehum le kâzibûn(kâzibûne).

 

1. ve ellezîne ettehazû : ve edinen o kimseler
2. mesciden : bir mescid
3. dırâren : zarar vermek için
4. ve kufren : ve küfrü kuvvetlendirmek için
5. ve tefrîkan : ve ayırmak, insanları gruplara bölmek, tefrika yapmak için
6. beyne el mu'minîne : mü'minlerin arasını
7. ve irsâden : ve gözleyerek, bekleyerek
8. li men hârebe allâhe : Allah'a karşı savaşan (harbeden) kişiyi
9. ve resûle-hu : ve onun resûlü
10. min kablu : önceden
11. ve le yahlifunne : ve mutlaka yemin ederler
12. in ered-na : biz istersek
13. illâ el husnâ : ancak iyilikler, güzellikler
14. vallâhu : ve Allah
15. yeşhedu : şahitlik eder
16. innehum : muhakkak onları
17. le kâzibûne : kesinlikle yalancılar

İmam İskender Ali Mihr

: Ve onlar, zarar vermek, küfrü (kuvvetlendirmek) ve mü'minlerin

arasını açmak ve daha önce Allah ve resûlüne karşı harbeden (savaşan) kişiyi beklemek (gözlemek) için bir mescid edindiler (mescidi dirar). Ve mutlaka: “Biz ancak iyilikler (güzellikler) isteriz.” diye yemin

ederler. Ve Allah, onların kesinlikle yalancılar olduğuna şahitlik eder.
Diyanet İşleri : Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler

arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama

Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.
Abdulbaki Gölpınarlı : Zarar vermek, kâfirlikte bulunmak, inananların aralarını açmak, daha

önce Allah'la ve Peygamberiyle savaşanın gelmesini gözlemek için mescit kuranlara gelince: Biz ancak iyilik istemekteyiz diye yemin edecekler ve

Allah'sa tanıklık etmektedir ki onlar yalancıdır.
Adem Uğur : (Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr

etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına

şahitlik eder.
Ali Bulaç : Zarar vermek, inkârı (pekiştirmek), mü'minlerin arasını ayırmak ve

daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey istemedik" diye yemin edenler (var ya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik

etmektedir.
Ali Fikri Yavuz : O kimseler ki, müminlerin arasını ayırmak için, küfürlerini

kuvvetlendirmek için, zarar yapmak için ve daha önce Allah’a ve Rasûlüne karşı harb eden kimseye (öteden beri peygambere düşmanlık eden ve sonrada Şam’a kaçan ve münafıklar tarafından tekrar kendilerine yardımcı olmak üzere geri gelmesi beklenen rahip Ebu Amir’a) yatak hazırlayıp onu beklemek için bir MESCİD edindiler: “- İyilikten başka bir şey murad etmedik”, diye yemin de edecekler. Fakat Allah şâhid ki, bunlar, gerçekten yalancıdırlar. (Fenalık için kurulan bu mescid, Peygamberin

emriyle yıktırılıp arsası çöplük yapıldı.)
Bekir Sadak : Zarar vermek, inkar etmek, muminlerin arasini ayirmak, Allah ve

Peygamber'ine karsi savasanlara daha onceden gozculuk yapmak uzere bir mescid kurup: «Biz sadece iyilik yapmak istedik» diye yemin edenlerin

yalanci olduklarina suphesiz ki Allah sahiddir.
Celal Yıldırım : Zarar vermek, küfrün gereğini yapmak, mü'minleri bölmek ; daha önce

Allah ve Peygamber'i ile savaşanı gözetlemek için mescid yapan lar var ya, «biz bununla ancak iyilik arzu ettik» diye yemîn ederler. Allah da

onların yalancı olduğuna hiç şüphesiz şehâdet eder.
Diyanet İşleri (eski) : Zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını ayırmak, Allah ve

Peygamber'ine karşı savaşanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescid kurup: 'Biz sadece iyilik yapmak istedik' diye yemin edenlerin

yalancı olduklarına şüphesiz ki Allah şahiddir.
Diyanet Vakfi : (Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr

etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına

şahitlik eder.
Edip Yüksel : Zarar vermek, inkarcılığı uygulamak, inananların arasını açmak ve

önceden ALLAH ve elçisiyle savaşmış olanlara bir gözetleme yeri hazırlamak için mescid kullananlar da var. 'Amacımız sadece iyiliktir,'

diye yemin ederler. ALLAH onların yalancılığına tanıktır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de şunlar var ki tuttular bir mescid yaptılar, inadına ızrar

için, küfr için, mü'minlerin arasına tefrıka sokmak için, ve bundan evvel Allaha ve Resulüne harbeden herife bir pusu yapıvermek için, bununla beraber husni niyyetten başka bir muradımız yoktu diye yemin de

edecekler, fakat Allah şâhid ki bunlar şeksiz şüphesiz yalancıdırlar
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de inadına zarar vermek, kafirlik etmek, mü'minlerin arasına

tefrika sokmak ve daha önce Allah ve peygamberine karşı savaş açan bir herife pusu, gözcülük yapıvermek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla beraber, «İyi niyetten başka bir maksadımız yoktur!» diye yemin

edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de müslümanlara zarar vermek, kâfirlik etmek ve müslümanların

arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulü'ne karşı savaş açmış olanı beklemek için mescid yapanlar var. «İyilikten başka bir maksadımız yoktu.» diye yemin de edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı

olduklarına Allah şahittir.
Fizilal-il Kuran : Savaşa katılmayanların bir başka grubu da islâma zarar vermek,

kâfirliği pekiştirmek, mü'minler arasında ayrılık tohumu ekmek, daha önce Allah'a ve Peygamber'e karşı savaşmış birine gözetleme yeri hazırlamak amacı ile bir mescid yaptılar. Onlar, «iyilikten başka bir amacımız yoktu» diye yemin edeceklerdir. Oysa Allah şahittir ki, onlar

yalan söylüyorlar.
Gültekin Onan : Zarar vermek, küfretmek, inançlıların arasını ayırmak ve daha önce

Tanrı'ya ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey istemedik" diye yemin edenler (var ya,)

Tanrı onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik etmektedir.
Hasan Basri Çantay : Bir de (müslümanlar) zarar vermek için, küfr için, mü'minlerin

arasına ayrılık sokmak için ve daha evvel Allah ve Resulü ile harb eden (in gelmesini iştiyaak ile) beklemek ve gözetmek için bir (binâ yapıb onu) mescid edinenler ve: «(Bununla) iyilikden başka bir şey kasdetmedik» diye muhakkak yemîn edecek olanlar vardır. Allah, şâhidlik eder ki onlar

şeksiz, şübhesiz yalancıdırlar.
İbni Kesir : Zarar vermek, küfretmek, mü'minlerin arasını açmak ve daha evvel

Allah'a, peygamberine karşı savaşan kişiyi beklemek ve gözetlemek üzere bir mescid edinenler: Biz iyilikten başka bir şey istemedik, diye yemin

ederler. Allah şehadet eder ki; onlar hiç şüphesiz yalancılardır.
Muhammed Esed : Ve (birtakım) zararlı eylemlerde bulunmak, dinden çıkmayı

örgütlemek, müminler arasına ayrılık sokmak ve başından beri Allah ve O'nun Elçisi'ne karşı savaş tavrı içinde bulunanlara bir gözetleme yeri sağlamak için (ayrı) bir mabed kuran (münafık)lar (var). Bunlar (ey inananlar, size) muhakkak ki, şöyle yemin edecekler: "Biz (bununla) sadece iyilerin iyisini yapmak istemiştik!" Oysa, Allah onların

yalancılar olduğuna (Bizzat) tanıktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kimseler ki, zarar vermek için ve küfür için ve mü'minlerin

aralarını ayırmak için ve evvelce Allah Teâlâ ile ve Resûlü ile savaşa cür'et etmiş olanı beklemek için bir mescit edindiler ve yemin de edeceklerdir ki: «Biz iyilikten başka bir şey kasdetmedik.» Allah Teâlâ

ise şehâdet eder ki, onlar şüphe yok yalancı kimselerdir.
Şaban Piriş : Zarar vermek, inkar etmek, müminler arasında tefrika çıkarmak, Allah

ve Resulü’ne karşı daha önce savaşanlara gözcülük yapmak üzere bir mescit yapan kimseler: ‘Biz, yalnızca iyilik yapmak istedik.’ diye yemin

ederler. Onların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahitlik eder.
Suat Yıldırım : Bir de şunlar var ki: müminlere zarar vermek için, küfür ve küfranı

yaymak için, müminlerin arasına ayrılık sokmak için ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için, tuttular bir mescid yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar: "Bundan, iyilikten başka maksat gütmedik." diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki bunlar kesinlikle

yalancıdırlar.
Süleyman Ateş : (Seferden geri kalanlar arasında) Zarar vermek, nankörlük etmek,

mü'minlerin arasını açmak ve önceden Allâh ve Elçisiyle savaşmış olan(adamın gelmesin)i gözetlemek için bir mescid yapanlar da var. "İyilikten başka bir niyetimiz yoktu" diye de yemin edecekler. Oysa

Allâh onların yalan söylediklerine şâhittir.
Tefhim-ul Kuran : Zarar vermek, küfrü (pekiştirmek), mü'minlerin arasını ayırmak ve

daha önce Allah'a ve Resulüne karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: «Biz iyilikten başka bir şey istemedik» diye yemin edenler (var ya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik

etmektedir.
Ümit Şimşek : Müslümanlara zarar vermek, kâfirlik etmek, mü'minlerin içinde

ayrılık çıkarmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan kimseye yataklık etmek için mescid edinenlere gelince: 'Bizim niyetimiz iyilikten başka birşey değil' diye yemin ederler. Fakat Allah onların

yalancılıklarına şahittir.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir de şunlar var: Tutup bir mescit yapmışlardır: Zarar vermek için,

nankörlük için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve resulüyle savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. "İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz!" diye gerile gerile yemin de

edecekler. Allah şahittir ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar.

Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.