FANDOM


-aç-[1]EditEdit

 • Yemek yeme ihtiyacıolan veya yemesi gereken, tok karşıtı.
 • Yiyecek bulamayan, yoksul kimse.
 • Gözü doymaz, haris.
 • Çok istekli, çok hevesli.
 • Karnıdoymamışolarak.

-aç / -eç

 • İsimden isim ve sıfat yapma eki: bakr-aç, top-aç, kır-aç vb.
 • Fiilden sıfat yapma eki: gül-eç vb.
 • Fiilden isim yapma eki: tıka-ç, say-aç, sür-eç vb.

aç acına

 • aç olarak, bir şey yemeden.

aç açık kalmak

 • yoksulluk içinde, evsiz barksız kalmak.

aç ayıoynamaz

 • kendisinden işbeklenilen kimseden emeğinin karşılığıesirgenmemelidir.

aç bırakmak

 • yiyecek vermemek veya karnınıdoyurmasına engel olmak.

aç bîilâç

 • Sürekli olarak aç ve bakımsız.
 • Sürekli olarak aç ve bakımsız.

aç doymam, tok acıkmam sanır

 • aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, varlıklıinsan ise var olanla yetinir gibi görünür.

aç doyurmak

 • yoksullarıbeslemek.

aç gezmektense tok ölmek yeğdir

 • yoksulluk ölümden de beterdir.

aç göz

 • Gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris.

aç gözlü

 • Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz.

aç gözlü

 • karşıtı.

aç gözlülük

 • Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah.

aç gözlülük

 • karşıtı.

aç gözlülük etmek

 • bir şeye karşıaşırıistek duymak, doyumsuzca davranmak, tamahkârlık etmek.

aç gözünü, açarlar gözünü

 • "uğraşılarda uyanık bulunmak gerekir, yoksa umulmadık bir anda büyük zararlarla yüz yüze gelirsin"

anlamında kullanılır. aç kalmak

 • karnınıdoyuramamak.
 • yoksulluğa düşmek.

aç karnına* mide boşken henüz birşey yiyip içmemişken. aç kurt gibi (yemek, üşüşmek veya saldırmak)

 • büyük bir istekle.

aç susuz kalmak

 • yoksulluktan yaşayamayacak bir duruma gelmek, yoksul bir duruma düşmek.

aç tavuk kendini arpa ambarında sanır

 • insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.

açacak

 • Açmaya yarayan araç.
 • Anahtar.

açalya

 • Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki, açelya, azelya.

açan

 • Açmak işini yapan.
 • Oynak kemiklerin arasındaki açılarıgenişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

açar

 • Anahtar.
 • İştah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif.

açelya

 • Bkz. açalya.

açı

 • Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı.
 • Birbirini kesen iki yüzey veya aynınoktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim,

zaviye.

 • Görüş, bakım, yön.

açıölçüm

 • Açıölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik.

açıcı

 • Açmak işini yapan.

açığa alınmak

 • görevine son verilmek.

açığa alma

 • bir görevliyi geçici bir süre işten alma.

açığa almak

 • görevine son vermek.

açığa çıkarmak

 • işinden çıkarmak.

açığa çıkmak

 • belli olmak, anlaşılmak.
 • işinden çıkarılmak.

açığa vurmak

 • belli etmek, ortaya çıkarmak.
 • gizli bir durumu ortaya çıkarmak.

açığıçıkmak

 • saklamakla görevli bulunduğu paranın veya malın eksik olduğu anlaşılmak.

açığınıkapatmak

 • eksiğini tamamlamak.

açık

 • Açılmış, kapalıolmayan, kapalıkarşıtı.
 • Engelsiz.
 • Örtüsüz, çıplak.
 • Boş.
 • Görevlisi olmayan, boş(iş, görev), münhal.
 • Aralığıçok.
 • İşler durumda olan.
 • Kolay anlaşılır, vazıh.
 • Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen.
 • Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.
 • (renk için) Koyu olmayan.
 • (kitap, resim, film için) Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan.
 • Kapalıolmayan (hava, işyeri).
 • Belli bir yerin biraz uzağı.
 • Denizin kıyıdan uzakça olan yeri.
 • Doğru olarak, açıkça.
 • Bir ihtiyacın karşılanamamasıdurumu.

açık açık

 • Saklamaksızın, gizli yer bırakmaksızın, içtenlikle.

açık ağıl

 • Koyunların ve keçilerin barındırıldıklarıüstü açık, etrafıtaşduvar veya ölü çitlerle çevrili basit barınak.

açık ağızlı* Aptal, sersem, ahmak. açık alınla

 • başarıve övünç ile.

açık artırma

 • Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış.

açık bilet

 • Yolculuklarda dönüştarihi kararlaştırılmamış, belirli bir dönem için geçerli, gidişdönüşbileti.

açık bono

 • Para hanesi boşbırakılarak imza edilen bono.

açık bono vermek

 • sınırsız yetki tanımak.

açık bölge

 • Gümrük sınırlamalarının olmadığıbölge, serbest bölge, serbest mıntıka.

açık celse

 • Açık duruşma.

açık ciro

 • Senet veya çek arkasına kime ödeneceği belirtilmeden imzalanma yoluyla yapılan ciro.

açık çek

 • Üzerine para miktarıyazılmamış, çek.

açık deniz

 • Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü.
 • Yakın karalarla çevrili olmayan deniz, engin.

açık devre

 • İçinden sürekli akım geçmeyecek bir yalıtkanla kesilmişelektrik devresi.

açık dolaşım sistemi

 • Genellikle bütün eklem bacaklılarda ve birçok yumuşakçada bulunan atardamar ve kan boşluğundan

oluşmuşaçık bir dolaşım sistemi. açık duruşma

 • Mahkemede herkesin duruşmayıdinleyebileceği oturum.

açık düşme

 • Yağlıgüreşte pehlivanın kıç üstü düşerek yenilmişsayılması.

açık eksiltme

 • Yaptırılacak bir işin veya satın alınacak bir malın ucuza sağlanmasıiçin işi yapacak veya malısatacak kişiler

arasında fiyat düşürme yarışına dayanan işlem. açık elli

 • Cömert.

açık ellilik

 • Cömertlik.

açık fikirli

 • Olaylarıve özellikle yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılayabilen, düşündüğünü olduğu gibi söyleyebilen

(kimse). açık fikirlilik

 • Açık fikirli olma durumu.

açık hava

 • Bulutsuz hava.
 • Bahçe, park gibi yapıdışıolan yer.

açık hava sineması

 • Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanlarıkapalısinema.

açık hava tiyatrosu

 • Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanlarıkapalıtiyatro.

açık hece

 • Ünlü ile biten hece.

açık hesap

 • Peşin para veya bono vermeden yapılan alışveriş.

açık imza

 • Üzeri boşbırakılan bir kâğıdın altına, dolduracak olana güvenilerek atılan imza.

açık işletme

 • Maden yatağınıörten verimsiz topraklar kaldırıldıktan sonra açık havada yapılan işletme.

açık kahverengi

 • Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı.

açık kalp ameliyatı

 • Kalbin içi açılmadan önce dolaşım sun'î kalp denilen bir aygıta devredildikten sonra yapılan kalp ameliyatı.

açık kalpli

 • Bkz. açık yürekli.

açık kalplilik

 • Bkz. açık yüreklilik.

açık kapamak

 • (bütçe) gider fazlasınıpara sağlayarak gidermek.

açık kapıbırakmak

 • gereğinde, bir konuya yeniden dönebilme imkânıbırakmak, kesip atmamak.

açık kapıpolitikası

 • Yabancımallarıbir ülkeye serbestçe sokma politikası.

açık kapısiyaseti

 • Açık kapıpolitikası.

açık konuşmak

 • gerçeği çekinmeden söylemek.

açık kredi

 • Bankaların güvendikleri müşterilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para.

açık liman

 • Bütün gemilerin formalite yönünden kolayca girip çıktıklarıliman.
 • Hava şartlarından kolayca etkilenen liman.

açık maaşı

 • Görevinden alınan birine yasaca tanınan, belirli bir süre içinde ödenen aylık.

açık mavi

 • Mavinin bir ton açığı.

açık mektup

 • Zarfıyapıştırılmamışmektup.
 • Yazıldığıkimseye gönderilmeyip basın yoluyla açıklanan mektup.

açık olmak

 • (o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak.

açık ordugâh

 • Kırda kurulan ordugâh.

açık oturum

 • Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak

tartışıldığıtoplantı. açık oy

 • Verenin adınıgösteren ve konuşulan sorun üzerindeki düşüncesini belli edecek yolda verilen oy.

açık öğretim

 • Ders konularıradyo ve televizyon gibi araçlarla yayımlanan veya posta ile ilgililere ulaştırılan öğretim

yöntemi. açık önerme

 • İçerisinde değişken bulunan ve bu değişkenin alacağıdeğerle doğruluğu veya yanlışlığıkesinleşen önerme.

açık pazar

 • Gümrük kaydıolmayan, her devletin malınıserbestçe satabileceği şehir veya ülke.

açık pembe

 • Pembenin bir ton açığı.

açık poliçe

 • Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe.

açık rejim

 • Parlâmenter rejim.

açık saçık

 • Göreneğe aykırıderecede çıplak veya örtüsüz.

açık saçık konuşmak

 • cinsî konularla ilgili sözler söylemek.

açık sarı

 • Sarının bir ton açığı.

açık sayım

 • Bir seçim sonunda verilen oyların açık olarak sayılması, aleni tadat.

açık seçik

 • Çok açık, çok belirgin.

açık senet

 • Bkz. açık bono.

açık söylemek

 • anlaşılmamışyönünü bırakmadan anlatmak veya çekinmeden söylemek.

açık sözlü

 • Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen.

açık sözlülük

 • Açık sözlü olma durumu.

açık şehir

 • Düşman saldırısına karşısavunma önlemleri alınmamış, içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu

durumu önceden ilân edilmişolan şehir. açık taşıt

 • Üstü örtülmemiştaşıt (araba, otomobil vb.).

açık teşekkür

 • Herhangi birine basın yoluyla edilen teşekkür.

açık tohumlular

 • Tohumlarıkozalak pullarıüzerinde açık olarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrıldığıiki büyük daldan biri.

açık tribün

 • Açık havadaki spor müsabakalarında seyircilerin oturduğu ve üstü kapalıolmayan bölüm.

açık tutmak

 • bir işyerinin çalışır durumunu sürdürmek.

açık vermek

 • gelir, gideri karşılamamak.
 • gizlenmek istenen bir olayı, bir düşünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak, açıklamak.

açık yara

 • Kapanmamış, sürekli işleyen yara.

açık yeşil

 • Yeşilin bir ton açığı.

açık yürekle

 • özü sözü bir olarak, hiçbir şey saklamaksızın.

açık yürekli

 • Düşündüğünü olduğu gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimî, açık kalpli.

açık yüreklilik

 • Açık yürekli olma durumu, samimiyet, açık kalplilik.

açık zaman

 • Tutkalın yüzeye sürüldüğü an ile pres edilip, sıkılmasıgereken an arasında geçen süre.

açıkağız

 • Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris).

açıkça

 • Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde.

açıkçası

 • Doğrusu, açık olanı, anlaşılır biçimi, gizli kapaklıolmayan yanı.
 • Açık olarak.

açıkçı

 • Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan (kimse).

açıkgöz

 • Uyanık davranarak çıkarınısağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasınıbilen.

açıkgözlük

 • Açıkgözlülük.

açıkgözlülük

 • Açıkgöz olanın durumu, açıkgöze yakışacak davranış.

açıklama

 • Açıklamak işi, izah.

açıklama cümlesi

 • Bir önceki cümleyle bağlantıkuran yani, demek ki, öyle ki gibi bağlayıcılarla başlayan, söz konusu duygu

veya düşünceyi bütünleyen cümle. açıklama yapmak

 • herhangi bir konuyu aydınlığa kavuşturmak amacıyla konuşmak veya yazmak.

açıklamak

 • Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri vermek, izah etmek.
 • Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcıbilgi vermek, tavzih etmek.
 • Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.
 • Açıkça söylemek, ifşa etmek.
 • Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek.

açıklamalı* Birtakım açıklamalarla anlaşılması, öğrenilmesi kolaylaştırılmış, izahlı. açıklanan

 • Açıklamalar sonunda ortaya çıkmasıbeklenen kavram.

açıklanma

 • Açıklanmak işi.

açıklanmak

 • Açıklamak işi yapılmak, izah edilmek, ifşa edilmek.

açıklar livası

 • İşi gücü olmayan, boşta kalan kimse.

açıklar livası

 • işi gücü olmayan, boşta kalan kimse.

açıklar livasıolmak

 • işbulamayarak işsiz ve kazançsız kalmak.

açıklaşma

 • Açıklaşmak durumu almak.

açıklaşmak

 • Açık duruma gelmek.
 • Rengi açılmak.

açıklaştırma

 • Açıklaştırmak işi.

açıklaştırmak

 • Açık duruma getirmek.
 • Rengini açtırmak.

açıklatma

 • Açıklatmak işi.

açıklatmak

 • Açıklamasınısağlamak.

açıklayan

 • Açıklamalar sonucunda elde edilen kavram.

açıklayıcı* Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan.

 • Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk yeni Türkiye'nin

kurucusu, daima saygıile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır. açıklayış

 • Açıklamak işi veya biçimi.

açıklığa kavuşturmak

 • (bir konu veya sorunu) aydınlatmak, kapalılıktan kurtarmak, anlaşılır duruma getirmek.

açıklık

 • Açık olma durumu.
 • Uzaklık, mesafe.
 • Örtüsüz, çıplak yer.
 • Boşve genişyer.
 • Bir yerin uzaklara kadar bakılabilecek ve bakanın içinde ferahlık doğuracak durumda olması.
 • Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu.
 • Bir söz veya yazıda maksadın açık olmasıözelliği, vuzuh.
 • Dürbün, fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

açıklık getirmek (veya kazandırmak)

 • (bir konu veya sorunu) anlaşılır duruma getirmek.

açıklıkölçer

 • Bir mikroskobun açıklığınıölçmeye yarayan alet.

açıkta bırakmak

 • işve görev vermemek, yersiz yurtsuz bırakmak veya birkaç kişiye birlikte sağlanan bir iyilikten birini

yararlandırmamak. açıkta kalmak (veya olmak)

 • işve görev bulamamak, yersiz yurtsuz kalmak veya birkaç kişinin birlikte eriştiği bir iyilikten

yararlanamamak. açıktan

 • Bir yerin uzağından.
 • Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak.
 • Emek ve para harcamadan.

açıktan (para) kazanmak

 • emek ve sermaye olmadan para kazanmak.

açıktan açığa

 • Belirgin olarak, göz göre göre.

açıktan kazanmak

 • emek ve sermaye koymadan kazanç sağlamak.

açıktan para almak

 • bir işveya mal için, kararlaştırılmışücret veya değer dışında para almak.

açıktan tayin

 • Derece ve belli bir sıra gözetilmeksizin yapılan atama.

açılama

 • İleride, içlerinde en uygununun seçilebilmesi için, güç bir sahnenin çeşitli açılardan çekiminin yapılması.

açılım

 • Açılma.
 • Bir yıldızla gök ekvatoru arasındaki uzaklık; kuzeye doğru olanıartı, güneye doğru olanıda eksi işaretiyle

ölçülür. açılıp saçılmak

 • (kadın için) çok açık saçık giyinmeye başlamak.
 • (kadın için) eskisine göre ölçüsüz davranışlarda bulunmaya başlamak.

açılış

 • Açılmak işi veya biçimi.
 • Yeni bir yapının, yerin veya yeni bir kuruluşun çalışmaya başlaması, küşat.

açılışkonuşması

 • Herhangi bir toplantının açılmasısırasında yapılan ilk konuşma.

açılıştöreni

 • Bir açılışıkutlamak için yapılan toplantı, resmiküşat.

açılma

 • Açılmak işi.
 • Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama.
 • Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmalarıiçin dağınık düzene girmesi.
 • Çatlama.

açılmak

 • Açmak işi yapılmak veya açmak işine konu olmak.
 • (renk için) Koyuluğunu yitirmek.
 • Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak.
 • (gemi) Gitmek, uzaklaşmak.
 • Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak.
 • (kuruluşlar için) İlk kez veya yeniden işe başlamak.
 • İşini gereğinden veya götürebileceğinden geniştutmak.
 • Genişlemek, bollaşmak.
 • Delinmek, yırtılmak.
 • (sis, karanlık, duman için) Dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.
 • Gereken güce ulaşmak.
 • Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarınıbirine söylemek.
 • (pencere, kapı, yol için) Geçit vermek.
 • Ayrıntıya girmek.
 • (yüzerken) Kıyıdan uzaklaşmak.

açım

 • Açma, açılış, küşat.

açımlama

 • Açımlamak işi, teşrih, şerh.

açımlamak

 • Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih

etmek. açımlanma

 • Açımlanmak işi.

açımlanmak

 • Açımlamak işine konu olmak.

açındırma

 • Açındırmak işi.

açındırmak

 • Açınmasınısağlamak.
 • Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak.

açınım

 • Açınmak işi, inkişaf.
 • Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması.

açınma

 • Açınmak işi.

açınmak

 • Gelişmek.
 • (tohum, hastalık için) İçindeki yetenekler uyanarak amacına varmak, gelişmek, inkişaf etmek.

açınsama

 • Açınsamak işi, istikşaf.

açınsamak

 • Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak, istikşaf etmek.

açıortay

 • Bir açısal bölgeyi, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru.

açıortay düzlemi

 • İki düzlemli bir açıyıiki komşu ve eşit açıya bölen düzlem.

açıölçer

 • Bkz. iletki.

açısal

 • Açıile ilgili.

açısal bölge

 • Açıile iç bölgesinin birleşiminden oluşan düzlem parçası.

açısal çap

 • Ay ve Güneşgibi gök cisimlerinin iki doğrusu arasındaki açı.

açısal hız

 • Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının birim zamanda taradığıaçı.

açısal ivme

 • Açısal hızın birim zamanda değişen niceliği.

açısal sapma

 • Belli bir açıdüzeyinde gerçekleşen sapma.

açısal uzaklık

 • Gök cisimlerinin (yıldız veya gezegen) birbirlerinin karşılaşma düzlemine göre uzaklığı.

açısal yol

 • Hareket eden cismin birim zamanda gözlemciye göre aldığıyol.

açış

 • Açmak işi veya biçimi.
 • Bir kuruluşu çalışmaya başlatma.

açışkonuşması

 • Herhangi bir toplantıyıbaşlatmak için yapılan ilk konuşma.

açıt

 • Bir duvarda açık bırakılmışbulunan kapı, pencere, kemerleme benzeri açıklık.

açkı

 • Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah.
 • Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.
 • Anahtar ve her türlü açma aracı.

açkıcı

 • Açkıyapan (kimse), perdahçı.
 • Anahtarcı.

açkılama

 • Açkılamak işi.

açkılamak

 • Açkıile parlatmak.

açkılanma

 • Açkılanmak işi.

açkılanmak

 • Açkıyapılmak, perdahlanmak.

açkılatma

 • Açkılatmak işi.

açkılatmak

 • Açkıişi yaptırmak, perdahlatmak.

açkılı

 • Açkıyapılmış, perdahlanmış, perdahlı.

açkısız

 • Açkıyapılmamış, perdahlanmamış, perdahsız.

açlığıöldürmek

 • açlık hissini geçiştirmek, yatıştırmak.

açlık

 • Aç olma durumu.
 • Kıtlık.
 • Yoksulluk.
 • Aşırıistek içinde bulunmak.

açlık çekmek

 • yoksulluk içinde bulunmak.

açlık grevi

 • Kendisine veya başkalarına yapılan bir haksızlığıprotesto için bir kimsenin aç durarak gösterdiği tepki.

açlıktan gözü (veya gözleri) kararmak (veya dönmek)

 • çok acıkmak.

açlıktan imanıgevremek

 • çok acıkmak.

açlıktan nefesi kokmak

 • yoksulluk içinde bulunmak.

açlıktan ölmek

 • dayanılmaz derecede acıkmak, çok acıkmak.

açlıktan ölmeyecek kadar

 • (yiyecek, içecek için) pek az (yemek, içmek).
 • gereğinden az.

açma

 • Açmak işi.
 • Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
 • Bir çeşit susamsız, kalınca yağlısimit.

açmacı

 • Açma yapan veya satan kimse.

açmak

 • Bir şeyi kapalıdurumdan kurtarmak.
 • Bir şeyin kapağınıveya örtüsünü kaldırmak.
 • Engeli kaldırmak.
 • Sarılmış, katlanmış, örtülmüşveya iliklenmişolan şeyleri bu durumdan kurtarmak.
 • Oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak.
 • Tıkalıbir şeyi, bu durumdan kurtarmak.
 • Çevresini genişletmek.
 • Birbirinden uzaklaştırmak.
 • Yarmak.
 • Düğümü veya dolaşmışbir şeyi çözmek.
 • Bir kuruluşu, bir işyerini, bir yeri işler veya ilk defa kullanılır duruma getirmek.
 • Bir aygıtı, bir düzeni vb.lerini çalışır duruma getirmek.
 • Alışverişi başlatmak.
 • Rengin koyuluğunu azaltmak.
 • Yakışmak, güzel göstermek.
 • Ferahlık vermek.
 • Bir konu ile ilgili konuşmak.
 • Savaşla almak, fethetmek.
 • Avunmak veya danışmak için söylemek.
 • Yapmak, düzenlemek.
 • Ayırmak, tahsis etmek.
 • Sıkılganlığını, utangaçlığınıgidermek.
 • Görünür duruma getirmek.
 • (hava için) Bulutların dağılmasıyla gök yüzü aydınlanmak.
 • Geçit vermek.
 • İçini dökmek.

açmalık

 • Kiri çıkarmak veya eşyayıiyice temizlemek için kullanılan her türlü madde.

açmaz

 • Satranç oyununda şahıkoruyan taşlardan birinin yerinden oynatılmamasıdurumu.
 • İçinden zor çıkılır durum.
 • (tulûatta) Karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığınıveren söz.

açmaz halatı

 • Gemilerin limana bağlanmasıve sahilden esecek rüzgârla rıhtımdan uzaklaşmamasıiçin kıyıya dikine

bağlanan halat. açmaza düşmek

 • içinden çıkılmasıgüç durumda kalmak.

açmaza getirmek (veya düşürmek)

 • düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak.

açmazlık

 • Açmaz olma durumu.
 • Ağzıpek sıkıolma durumu, ketumiyet.

açtıağzını, yumdu gözünü

 • öfkelenerek veya kızarak ağır sözler söyledi.

açtırma

 • Açtırmak işi.

açtırma kutuyu, söyletme kötüyü

 • kötü konuşabilecek birine, bildiklerini açıklama fırsatıverilmemesi gerektiğini öğütler.

açtırmak

 • Açmak işini yaptırmak.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.