FANDOM


KURULUŞ ÇALIŞMA VE GÖREV YÖNERGESİ


T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

AB ve PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

(TASLAKTIR)


BİRİNCİ BÖLÜM :Genel Esaslar Edit

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. Ankara Valiliği AB ve Projeler Koordinasyon Merkezi, Valilik Makamı’nın 08.04.2010 tarih ve 6377 Sayılı onayı ile aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş olup temel görevleri şunlardır:

a. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde, Katılım Öncesi AB Mali Yardımlarından İlimizin daha etkin bir şekilde yararlandırılmasına yönelik olarak; kamu kurum ve kuruluşları, ilçe kaymakamlıkları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, kalkınma ajansları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde projeler yapılmasını sağlamak, proje üretmek isteyen kamu ve sivil kuruluşlar ile yerel idarelere proje ortağı bulmada yardımcı olmak, karşılaşılan sorunlarda teknik destek sağlamak,

b. Kamuoyuda AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı ve doğru olarak anlatılabilmesi ve kamuoyu oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmek ve Ankara halkını Avrupa Birliği vatandaşlığına hazırlamak

c. Avrupa Birliği üyesi ülkeler için bağlayıcı nitelik taşıyan müktesebatın benimsenmesi ve uygulanması konularında işbirliği, iletişim ve eşgüdüm sağlanması için gerekli çalışmalar yapmak.

Kapsam

Madde 2. Bu yönerge Ankara Valiliği ve Ankara ‘da AB alanındaki faaliyetlerinde yardım talep eden yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan AR-GE merkezleri, AB birimleri ve Proje Koordinasyon Merkezleri ile sivil toplum kuruluşlarına sunulacak hizmetler ile Ankara Valiliği AB Projeler ve Koordinasyon Merkezinde çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını kapsar. Bu yönerge kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlık ve ilgili bakanlıklarca kanun, tüzük ve yönetmeliklerle getirilen ve üst makamlarca AB mevzuatı gereği emredilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmelerine engel teşkil etmez.

Hukuki Dayanak

Madde 3. Bu yönerge;

1- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 2- 10.09.1988 tarih ve 19925 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 3- 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, 4- 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, 5- Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve (IPA), 6- 4 Şubat 2003 Tarihli Merkezi Finansman ve İhale Birimi ile Ulusal Fonun Kuruluşuna ilişkin Avrupa Birliği ile imzalanan Anlaşma, 7- 2004/52 sayılı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ile ilgili Genelge 8- 08 Nisan 2010 tarih ve 6377 Sayılı AB ve Projeler Koordinasyon Merkezi’nin kurulmasına dair Valilik Makamı’ndan alınan onay, 9- 4 Ocak 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu’na sunulan ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nce hazırlanan Türkiye’nin Katılım Süreci için Avrupa Birliği Stratejisi (Dördüncü Platform) 10- İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı’nın 26.01.2010 tarih ve 2010/6 sayılı AB Katılım Süreci hakkındaki genelgesi uyarınca düzenlenmiştir.

Sorumluluk

Madde 4. Bu yönergenin uygulamasından Vali, yönerge kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesinden Vali’nin genel yönetimi ve denetimi altında İl AB Daimi Temas Noktası ve Merkez Koordinatörü olan Vali Yardımcısı, İlçe Kaymakamları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının en üst yetkilileri sorumludurlar.

Tanımlar

Madde 5. Bu yönergede yer alan, Yönerge: Ankara Valiliği AB ve Projeler Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesini, Valilik: Ankara Valiliğini Vali: Ankara Valisini İlgili Vali Yardımcısı: İl AB Daimi Temas Noktası olarak görevlendirilmiş olan ve AB ve Projeler Koordinasyon Merkezinin çalışmalarından sorumlu olan Vali Yardımcısını AB UDYK: Valilik tarafından oluşturulmuş olan ve 25 ilçe kaymakamlığı, 1 büyükşehir belediyesi, 16 kamu kurumu, 12 sivil toplum kuruluşu ve 11 üniversite olmak üzere toplam 65 kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcilerinin yer aldığı AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu’nu İl Koordinatörü: Ankara Vali Yardımcısının teklifiyle Vali tarafından görevlendirilen, AB Koordinasyon Merkezi’nin verimli çalışmasından ve koordinasyonundan sorumlu olan görevliyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Yürütülecek HizmetlerEdit

Madde 6. Ankara Valiliği AB ve Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülecek görevler şunlardır;

a. AB organlarıyla iletişim ve bilgi alışverişi içinde olarak adaylık döneminde olumlu gelişmelerden yararlanma yol ve yöntemlerini araştırmak b. Ankara için AB üyelik ve müzakere süreci ile paralel öncelikler belirleyerek AB konusunda mevcut ve yapılacak çalışmaları yönlendirmek c. AB organizasyonu ve işleyişi hakkında kamu kurum ve kuruluşları, basın, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yararlanmasına yönelik bilgi ve dokümantasyon merkezi kurmak ve sürekli bilgilendirme çalışmaları yapmak d. Başbakanlık ve AB Genel Sekreterliği, AB Türkiye Temsilciliği ve İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile doğrudan işbirliği ve koordinasyon yapmak, AB ve Projeler Koordinasyon Merkezi bünyesinde bulunan personelin yetiştirilmesi için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne (ABGS), Ulusal Ajansa, diğer ülkelerin AB merkezlerine ya da Avrupa Komisyonunun merkezine eğitim amaçlı gönderilmesini sağlamak, e. AB müktesebatının (kazanımların) daha iyi benimsenmesi ve kabul edilmesi için Valilik ana ve bağlı birimlerinde kapasite oluşturmak ve geliştirmek f. Ankara’yı AB üyeliğine kurumsal, yönetsel ve mali açılardan hazırlamak g. AB’ye son katılan üye devletlerin bilgi ve deneyimlerini Valilik önderliğinde Ankara’daki tüm özel sivil toplum ve kamu kuruluşlarına aktarmak h. AB’ye katılım sürecinde, ulusal düzeyde gerçekleştirilecek birçok etkinliğe, çeşitli toplantılara, tartışma platformlarına, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak ve görüş bildirmek i. Ankara özelinde bir dayanışma platformu oluşturularak Türkiye içindeki ve AB ülkelerindeki benzer oluşum ve ilgili kuruluşlarla işbirliği ve bilgi alışverişini teşvik etmek j. Valilik önderliğinde, AB üyeliği ve AB vatandaşı olmanın avantajları konusunda, kamuoyunu bilgilendirmek ve olumsuz önyargıları gidermek k. Çeşitli AB program ve projelerinde yer almak, yeni ve özgün projeler hazırlayarak; mevcut fon ve destek programlarından kaynak aktarılmasına ön ayak olmak l. Mevcut kamu kurum ve kuruluşların görevleri çerçevesindeki AB mevzuatına uyum çalışmaları ile ilgili her türlü çalışmayı izlemek, değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak m. İl Valisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Teşkilatlanma, Görev ve Sorumluluklar Edit

Madde 7 – AB’ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK) ve Yürüteceği Görevler

İl Valisi veya İl AB Daimi Temas Noktası görevini üstlenen Vali Yardımcısı Başkanlığında “Avrupa Birliği’ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu” oluşturulur. Yılda en az dört kez toplanması öngörülen ve üç ayda bir toplanacak bu kurulda ilçe kaymakamları, ilgili il müdürleri, il özel idaresi genel sekreteri, belediye başkanı veya yardımcısı, üniversite rektör yardımcısı, ticaret ve sanayi odaları ve borsalarından birer temsilci ve Valilikçe uygun görülen sivil toplum örgütlerinden birer temsilci yer alacaktır. AB ile ilgili gelişmelere paralel olarak Kurul Vali yada İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısının çağrısıyla gerekli olduğu durumlarda gereken sıklıkta toplanır. Vali başkanlığında yapılacak toplantılara kurul üyesi teşkilatların en üst yöneticilerinin katılımı esastır. Kurulun sekretarya görevi AB ve Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülür. Kurulun sekretarya faaliyetleri gereğince ifası için ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlardan görevlendirme suretiyle personel ve araç-gereç takviyesi yapılabilir. Bu çerçevede kurulun yürüteceği başlıca görevler şunlardır: a. Gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerinin il düzeyinde uygulama sonuçlarını izlemek, sorunlarını tespit etmek, sorunlarla ilgili mevzuat değişikliği de dahil çözüm önerilerini tespit ederek İçişleri Bakanlığı ve ABGS’ ye bildirmek, b. AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerini teşvik etmek, gerekli desteği sağlamak, yürütülmekte olan AB projelerinin koordinasyonunu, tanıtımını ve kamuoyu ile paylaşımını sağlamak ve ortaya çıkan tıkanıklıkları çözmek, il düzeyinde çözüm bulunamayanları üst mercilere bildirmek, c. Proje süreçleri için gerekli idari ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulmasına ve bu alanda sürekliliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri geliştirmek, d. AB üyelik sürecimizle ilgili olarak AB İletişim Stratejisi çerçevesinde sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak, e. İhtiyaç duyulması halinde kurulun görevleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bu çalışma gruplarının hazırladığı raporları değerlendirmek, f. AB ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında İçişleri Bakanlığı ve ABGS (Sivil Toplum İletişim ve Kültür Başkanlığı) ile iletişim halinde olmak, değerlendirme ve önerileri de içeren faaliyet raporunu Ocak ve Temmuz aylarında İçişleri Bakanlığı ve ABGS’ ye göndermek.


Madde 8- İl AB Daimi Temas Noktası ve İl Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları

İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 2010/6 sayılı Genelgesi uyarınca Vali tarafından bir Vali Yardımcısı İl AB Daimi Temas Noktası olarak görevlendirilir. Görevlendirilen İl AB Daimi Temas Noktası bu yönerge hükümlerinin işleyiş ve uygulanması, merkezin sevk ve idaresinden Vali’ye karşı sorumludur.

Bu çerçevede İl AB Daimi Temas Noktası ve İl Koordinatörü; a. AB Projelerinin niteliğinin gerektirdiği, teknik ve detaya ilişkin konularda, zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliği sağlamak üzere ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistiki tabloları ilgili kuruluşlardan doğrudan talep edebilir. AB ve Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından projelerin teknik detayları ile ilgili olarak bilgi ve yardım istenen kurum ve kuruluşlar, söz konusu isteğe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. Koordinatör gerek duyulduğu hallerde proje ilgililerini de toplantıya çağırabilir, kurum ve kuruluşlarla projenin teknik detayları ile ilgili olarak Vali adına yazışmalar yapabilir, b. Valinin başkanlık ettiği kurul toplantılarının hazırlıklarını yürütür. Valinin görev vermesi durumunda kurul toplarında yapılan çalışmalar konusunda kurul üyelerini bilgilendirir. Valinin katılmadığı toplantılarda İl AB Daimi Temas Noktası olarak Kurula başkanlık eder. c. Gerek ABGS gerekse AB Komisyonu tarafından duyurusu yapılan ve ülkemizin kullanımına açık programlar ve fonlarla ilgili, kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, yerel ve ulusal basını bilgilendirmek üzere toplantı, seminer ve diğer etkinlikleri düzenleyebilir veya diğer kurumlarca düzenlenmiş bu tür etkinliklere katılabilir, d. AB projelerinin nitelikleri gereği belli bir sürede tamamlanıp, ilgili kuruma sunulması gerektiğinden, ihtiyaç duyulması halinde mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de çalışılması için gerekli tedbirleri alır, e. Merkezde görevlendirilen merkez görevlileri arasından eğitim, kariyer, yetenek ve becerilerini dikkate alarak iş bölümü ve görevlendirme yapar ve Vali’nin onayına sunar, f. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek; merkezin çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına İl AB Daimi Temas Noktası olarak Ankara Valiliğini temsilen aktif olarak katılır, görüş bildirir ve gerektiğinde organize eder, g. Potansiyel yararlanıcı kitlesi için, merkez personelinin bilgi, deneyim ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için ulusal ve uluslar arası düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımını sağlar. h. Başbakanlık ve AB Genel Sekreterliği, AB Türkiye Temsilciliği ve İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile doğrudan işbirliği ve koordinasyon sağlar. i. Bu yönerge kapsamında İl Valisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.


Madde 9 – Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon Merkezi ve Yürüteceği Görevler

Bu yönerge kapsamında verilen görevleri yürütmek üzere Vali tarafından görevlendirilen İl AB Daimi Temas Noktası; Vali Yardımcısının koordine ve sorumluluğunda, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde AB ve Projeler Koordinasyon Merkezi kurulmuştur.Merkezin yürüteceği hizmetlerde öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut görevlilerden yararlanılır. Görevin gereğince ifası için ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirme suretiyle merkeze personel ve araç-gereç takviyesi yapılabileceği gibi sivil toplum kuruluşlarından da gönüllü eleman çalıştırılabilir. Görevlilerden biri İl AB Daimi Temas Noktasının teklifi ve Valinin onayı ile Merkez Sorumlusu olarak görevlendirilebilir. Merkez Sorumlusu; İl AB Daimi Temas Noktasının talimatları doğrultusunda ofisin etkili ve verimli çalışması için gerekli önlemleri alır. Merkezde görevlendirilen görevliler ile diğer görevlilerin çalışma, işbölümü ve ofisin düzeninden İl AB Daimi Temas Noktasına karşı sorumludur.

Bu çerçevede Ankara Valiliği AB ve Projeler Koordinasyon Merkezinin yürüteceği başlıca görevler şunlardır:

a. Yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve sahip bulunulan deneyim ve bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak, b. Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, projeler için ortak bulmalarına yardım etmek, mevcut projelere ortak olarak katılmalarına yardımcı olmak, c. Valilik ana ve bağlı birimlerinde AB Müktesebatının Uygulanmasına İlişkin Türkiye Ulusal Programı ve ulusal kalkınma planlarına uygun, gerekli idari ve kurumsal kapasite oluşturmak ve geliştirmek, d. Gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek, e. AB tarafından sağlanan fonların kullanımında il ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla ihtiyaca uygun projeler üretilmesini sağlamak, eğitici ve yönlendirici çalışmalar yapmak, f. AB mali yardımlarından etkin biçimde yararlanılmasını ve hibe programlarına mükerrer başvuruları önlenmek üzere il genelinde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan projelere ilişkin bir Ankara İli AB Projeleri Veri Tabanı oluşturmak ve ilgili tüm tarafların erişimine sunmak g. Üye ülkeler, Ulusal Ajans, AB Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği kurulması konusunda ilişkileri yürütmek, h. AB ve Projeler Koordinasyon Merkezince ilde gerçekleştirilen AB ile ilgili tüm faaliyetlerin envanterini tutmak ve verilen eğitimler ve bilgilendirmelere ilişkin istatistiksel bilgileri tutmak üzere Ankara İli ve AB Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları Veri Tabanı oluşturmak, i. Ulusal ve uluslararası tüm fon kaynakları konusunda literatür taraması yaparak, ülkemizin yararlanabileceği tüm fonların tanıtılmasını sağlamak ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla AB, Dünya Bankası, ülkemizdeki büyükelçilikler, Ulusal Ajans, diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan proje teklif çağrılarını, bu kapsamda yapılan her türlü etkinliği, proje faaliyetlerini ilgili kurumlara, sivil toplum örgütlerine, proje yapabilecek kurum ve kuruluşlara, tüm vatandaşlara www.ankara.gov.tr adresinden duyurmak, bu siteyi sürekli güncellemek, Ankara ve Türkiye’de bu alana ilgi duyanların faydalanacağı bir referans noktası haline getirmek, j. AB ve Projeler Koordinasyon Merkezinde görev alacak personelin yetiştirilmesi ve gerekli görüldüğü durumlarda valilikçe görevlendirilmiş bağlı birimlerdeki personelin de eğitimi için Ulusal Ajansa, ABGS’ ye, AB ülkelerine, AB Komisyonu Merkezine ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim ihtiyacını belirlemek ve eğitimleri organize etmek, k. İlçe kaymakamlıkları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında AB konularında faaliyet gösterecek bürolar oluşturulmasını sağlamak, bu bürolarda Kurumsal AB İrtibat Noktaları belirleyerek etkin bir koordinasyon sağlamak, l. Projesi kabul edilen kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırma faaliyetleri konusunda destek olmak, hazırlanan projelerden uygun gördükleri için iştirakçi mektubu, ortaklık taahhütnameleri gibi gerekli bilgi, belge ve dokümanları hazırlamak ve ilgili birimlere vermek, m. Avrupa Birliği’ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek, Kuruldan gelen teklif ve öneriler doğrultusunda çalışmalar yapmak, Kurul toplantılarında alınan kararların uygulanmasında koordinasyonu sağlamak, n. Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon Merkezi kanalıyla Avrupa Birliği konularında yürütülen proje ve çalışmalar hakkında kamuoyu oluşturmak amacıyla tanıtıma yönelik yazılı ve görsel medyada programlar yaptırmak, o. Kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediye ve diğer kurumlar bünyesinde faaliyetlerine devam eden AB çalışma birimlerini koordine etmek, işbirliği içinde projeler üretilmesini sağlamak, p. İlgili fasıl ve programların açılmasını beklemeksizin ilgili projeler yapmak veya yaptırmak suretiyle bir proje havuzu oluşturmak, q. Ankara’nın AB ve diğer uluslar arası hibe ve fonlardan faydalanma oranlarını takip etmek ve ülke genelinde ilin yerini görebilmek için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü projeler hakkındaki raporların 6 ayda bir merkeze gönderilmesini sağlamak (İlçelerde yürütülen projeler kaymakamlıklar, sanayi ve iş kesiminin yürüttüğü projeleri Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, okullarda yürütülen projeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Koordinasyon Birimi, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen projeler İl Dernekler Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilir). r. İl Valisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Madde 10 – Kaymakamlıklar ile Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılanma

İlçelerde ilçe kaymakamları, İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında da birimlerin en üst amirleri tarafından benzer hizmetleri yürütmek üzere imkânlar ölçüsünde AB Büroları kurulur veya kurdurulur. İlçelerde; Kaymakam onayı ile AB projeleri ve ilçe koordinasyonundan sorumlu olacak bir görevli (mümkün olduğu takdirde İngilizce bilen ve/veya daha önce bu alanlarda proje faaliyetlerine katılmış olanlardan arasından) “AB İlçe Koordinatörü” tayin olunur. İlçe koordinatörleri Kaymakamın sevk ve idaresinde Ankara Valiliği AB ve Projeler Koordinasyon Merkezinin, ilçe düzeyindeki gerekli faaliyetlerini yerine getirir. Bu görevli ilçede yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak, söz konusu bürolar AB ve Projeler Koordinasyon Merkezi ile koordineli olarak çalışır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :Teşkilat, Merkezde Çalışacakların Vasıfları, Göreve Atanma, Yerleşim ve Bütçe Edit

Teşkilat

Madde 11. Merkezin yürüteceği hizmetlerde öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut görevlilerden yararlanılır, bu nitelikte eleman bulunmadığı takdirde sivil toplum kuruluşlarından gönüllü eleman çalıştırabilir. Merkez Koordinatörünün sevk ve idaresinde yeteri kadar uzman ve personel ile gerekli hizmetler yürütülür.

Merkezde Çalışacakların Vasıfları ve Göreve Atanmaları

Madde 12. AB Projeler ve Koordinasyon Merkezinde çalıştırılacak olan Merkez Koordinatörü ve uzmanlar, iyi derecede İngilizce bilen (KPDS veya dengi uluslar arası geçerliliği olan dil yeterliliği belgesi- IELTS veya TOEFL- sahibi) ve tercihen daha önce AB projeleri veya benzeri alanlarda uluslararası proje yapma deneyimi olanlar arasından, kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından geçici görevli ya da gönüllü olarak atanır. Bu görevliler, projenin niteliği gerektirdiği takdirde proje yöneticisi ya da herhangi bir ad altında proje bütçesinden sağlanan harcırah ve diğer mali katkılardan yaralanabilirler. Bu merkezde çalıştırılacak olan Koordinatör ve diğer görevliler, ilgili Vali Yardımcısının teklifi ve İl Valisinin onayı ile atanır. Görevlerine son verilmesinde de aynı usul takip edilir.

Yerleşim

Madde 13. Merkez, hizmetlerini Valiliğin uygun göreceği bir alanda sürdürür. 


Bütçe

Madde 14. Ofis görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için mal ve hizmet alımı yapabilir. Her türlü teknik ve idari giderler Ankara Valiliğince karşılanır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme


Yürürlük

Madde 15- Bu Yönerge hükümleri Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümleri Ankara Valisi tarafından yürütülür.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.