FANDOM


Akdeniz İhracatçı Birlikleri

BaşkanEdit

Genel SekreterEdit

 • ÜMİT SARI GNL. SEKR. V. 214-215 umitsari@akib.org.tr
 • OYA DURMAZ SEKRETER 216 oyadurmaz@akib.org.tr
 • SANTRAL
 • İMRAN İZMİRLİ SANTRAL 0-220 imranizmirli@akib.org.tr
 • NEDİM KARAKURT FAKS E-POSTA 225 arge@akib.org.tr

Eski Genel sekreterlerEdit

TARİHÇE Edit

Ürünlerimizin yurtdışında satılmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve değerine satılmasının temini ihtiyacı ile, ülkemiz ihracatçılarının örgütlenmeleri 1937 yılında başlamış ve 19.03.1940 yılında tek bir statü altında birleşmiştir.

İhracatçı Birliklerinin ilki, Ulu Önderimiz Atatürk’ün imzasıyla 3018 sayılı kanunun 7. maddesine istinaden, İktisat Vekilliğinin 30.01.1937 tarih ve 4887/62 sayılı teklifi üzerine imzalanan 4 Mart 1937 tarih ve 2/6107 sayılı kararname ile kurulmuştur.

1940 yılında üç İhracatçı Birliği (Çukurova Pamuk İhracatçıları Birliği, Cenup Vilayetleri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği, Mersin Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği) ile temeli atılan Akdeniz İhracatçı Birliklerinin çatısı altında bugün 8 ayrı İhracatçı Birliği bulunmaktadır. Aşağıda; Birlikler, kuruluş tarihleri, kuruluş aşamaları ve ilgili kararlar belirtilmiştir.

Birlik Adı

Kuruluş Tarihi

İlgili Karar Edit

Çukurova Pamuk İhracatçıları Bir. Çukurova Pamuk İhracatçıları Bir. Çukurova İplik, Hambez ve Mens İhr. Bir. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhr. Bir. Cenup Vilayetleri Canlı Hayvan İhr. Bir. Türkiye Cenup Sah. Tat. Su ve Deniz Mam. İhr. Bir. Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mam. İhr. Bir. Mersin Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhr. Bir. Akdeniz Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhr. Bir. Türkiye Narenciye İhracatçıları Birliği Akdeniz Yaş Meyve, Sebze ve Mam. İhr. Bir. AkdenizYaş Meyve, Sebze İhr. Bir. Türkiye Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Akdeniz Ağaç Mam. ve Orman Ürünleri İhr. Bir. Çukurova Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr. Bir. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr. Bir. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhr. Bir. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhr. Bir.


1939 19.03.1940 22.04.1975 30.10.1986 19.03.1940 10.05.1957 30.10.1986 19.03.1940 30.10.1986 02.11.1956 30.10.1986 31.08.1993 12.06.1973 30.10.1986 05.07.1983 30.10.1986 31.08.1993 31.08.1993


2/13094 7/9800 86/11159 2/13093 4/9006 86/11159 2/13094 86/11159 4/8231 86/11159 HDTM-İhr93/7 7/6624 86/11159 83/6808 86/11159 HDTM-İhr93-7 HDTM-İhr93-7

Geniş bir bölgeye hizmet veren Akdeniz İhracatçı Birliklerinin Adana, Antakya, İskenderun, Karaman ve Kayseri’de İrtibat Büroları bulunmaktadır.


1947 1947 1964 1984 1998

GÖREV VE FAALİYETLER Edit

İhracatçıların menfaatlerini birleştirmek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları İhracatçı Birlikleri, ihracatçıların teşkilatlanmak suretiyle üyelerinin mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek, karşılaştıkları sorunları gidermek, ülkemiz ihracatını arttırmak ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’nın vereceği görevleri ifa etmek üzere kurulmuştur.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ faaliyetlerini üç ana görevi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu üç görevi şöyle sıralayabiliriz :

* Üyelerinin ihracatlarını arttırmak ve menfaatlerini korumak amacıyla, çok yönlü çalışmalar yapmak.
  * Yürürlükteki ihracat mevzuatı çerçevesinde ihracat faaliyetlerini düzenlemek, özelliği olan maddelerin ihraç kayıtlarını ve iştigal konularına giren tüm maddelerin ihracat istatistiklerini tutmak.
  * İki yönlü yapılan bu çalışmaların yürütülmesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ihracatçı üyelerimiz arasında koordineli bir çalışma ortamının kurulmasına özen göstermek ve gerekli çalışmaları yapmak.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN genel olarak faaliyetler şunlardır :

* Üyelerimizin ihracat faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve gerekli tedbirleri almak.
  * Madde politikası ve alıcı piyasaların özellikleri itibarıyla üyelerinin müşterek hareket etmesi gereken hususlarda ortak hareket tarzı tesbit etmek, uygulanmasını sağlamak ve gerekli şartlarda tek tip sözleşme hazırlamak.
  * Alıcı ülkelerin dış ticarete ilişkin mevzuatını tetkik etmek ve uluslararası arbitraj kuralları hakkında üyelerine bilgi vermek.
  * Amaçlarını gerçekleştirmekte yardımcı olacak kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  * Üyelerinin ihracata yönelik faaliyetlerinde ortak hizmet verecek şirket, tesis, vakıf, labaratuar ve işletmeler kurmak.
  * Üyelerinin ihracatlarında karşılaşacakları güçlükleri gidermek, alıcısı tarafından haksızlığa uğradığı tesbit edilen üyenin haklarını korumak için yetkili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
  * Birliklerimiz iştigal konusuna giren maddelerin, cins ve miktar itibariyle ihraç potansiyelinin dış taleplere göre ayarlanabilmesini temin için çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, ürün raporları, ülke değerlendirmeleri ile ilgili bilgiler sunmak.
  * Birliğin çalışma konusuna giren ürünlerin yurt içi ve yurt dışı piyasa araştırmalarını yapmak istatistiklerini, fiyat seyrini, arz ve talep hareketlerini takip etmek, bunlara ilişkin bilgileri düzenli olarak üyelerine duyurmak ve konuyla ilgili çeşitli yayınlar çıkarmak.
  * Çalışma konusuna giren maddelerle ilgili olarak üyelerini bilgilendirmek amacıyla; seminer, panel ve toplantılar düzenlemek, sergiler açmak veya açılan fuar ve sergilere katılmak, yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Birliklerin görevleri 1993 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlendi. Birliklerimiz, dış ticaretle ilgili tüm kesimleri bilgilendirmek ve ihracat işlemlerine aracılık etmek üzere pek çok faaliyette bulunmaktadır. Bunlar ana başlıklar halinde ifade edilirse ;

* Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları’na ilişkin olarak 31/7/1997 tarih 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile, daha önce T.C. Merkez Bankası tarafından yürütülmekte olan İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin hesaplamalar İhracatçı Birlikleri tarafından yapılmaya başlanmıştır. İhracatçılarımız için büyük önem taşıyan bu işlemlerde Genel Sekreterliğimizin azami özen içinde ve en kısa sürede gerekli hak ediş hesaplamalarını yaparak provizyon temini için T.C.M.B. Şubelerine göndermesi firmalarımıza kazandırdığı zaman tasarrufu ve beraberinde getirdiği faydalar nedeniyle önemli bir gelişme olmuştur.
  * 08.07.1995 tarihinden itibaren İhracatı Teşvik Belgelerinin (İTB) ve 1996 yılında düzenlenmeye başlanan Hariçte İşleme İzin Belgeleri (HİİB) ve Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (DİİB), taahhüt kapatma, süre uzatma işlemleri ve söz konusu belgelerde yapılacak değişikliklerin bir çoğu artık İhracatçı Birliklerince sonuçlandırılmaktadır
  * Daha önce Merkez Bankası ön kontrolünden geçtikten sonra İhracat Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılan kapatma işlemlerinin ve değişikliklerin İhracatçı Birliklerince yapılması, işin Bölgesel bazda dağılmasından dolayı tek elden yapılmasından doğan aşırı yığılma ve süre kayıplarını önleyerek firmalara bir çok konuda kolaylık sağlamıştır.
  * Diğer taraftan, firmaların gerektiğinde işlemi yapan personelle birebir görüşme ve bir sorunla karşılaştığında bilgi alma imkanına sahip olması, ihracatçılarımıza büyük zaman ve bundan kaynaklanan maddi tasarruf sağlamıştır. Aylarca süren bu işlemler artık Genel Sekreterliğimizde günlerle ifade edilen sürelerde sonuçlandırılmaktadır.
  * Kredili, konsinye, kayda bağlı, bağlı muamele, takas ve ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat ile bedelsiz ihracata ilişkin başvuruların kabulünü yapmak.
  * Gümrük Kanunu’nun ilgili hükmü çerçevesinde gümrük idarelerinin kıymet araştırması taleplerinin karşılanması.
  * 2006/21 sayılı Tekstil ve Konfeksiyon, 2006/24 sayılı Deri ve Kürk Giyim Eşyası ithalatının kayda alınması.
  * AB ve diğer ülkelerce ülkemiz menşeli ihraç ürünleri aleyhine açılan anti-damping soruşturmalarını yürütmek.
  * Birliklerimizin çalışma konularına giren ürünlerin yurt içi ve yurt dışı piyasa araştırmalarını yapmak; istatistiklerini, fiyat seyrini, arz ve talep hareketlerini ve her türlü mevzuat değişikliklerini takip etmek, bunlara ilişkin bilgileri düzenli olarak üyelerine duyurmak.
  * Genel Mevzuat, ülke ve pazar bilgileri, fuarlar, dış kaynaklı yayınlar, muhtelif raporlar ve istatistiki veriler gibi, Genel Sekreterliğimize ulaşan bilgilerin değerlendirilerek, üyelerimizin bilgilerine sunulması.
  * Müşavirliklerimiz kanalıyla veya doğrudan Genel Sekreterliğimize ulaşan tüm alıcı taleplerini süratle üyelerimize duyurulması.
  * Muhtelif ülkelerde Ticaret Merkezleri oluşturulması çalışmalarını yürütmek.
  * 25.11.2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan 2005/4 sayılı yurt dışında ofis/mağaza açma, işletme ve marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi.
  * 23.12.2004 tarih ve 25679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan 2004/6 sayılı yurt dışı Fuar Katılımlarının desteklenmesi.
  * Çalışma konusuna giren maddelerle ilgili olarak, seminer, panel ve toplantılar düzenlemek.
  * Ülkemiz ihracatçıları ile yabancı alıcıları bir araya getirmek amacıyla hedef ülkelere ticari heyet programları düzenlemek ve yabancı ülkelerden ülkemize alım heyeti getirmek.
  * Ülkemiz ihraç ürünlerinin tanıtılması amacıyla çeşitli ülkelerde ihtisas fuarları düzenlemek veya düzenlenmiş fuarlara iştirak etmek.
  * Ticaret ve çevre konusunda, uluslararası platformda alınan kararların firmalara duyurulması, sektörün sorunlarının dile getirilmesi.
  * Kiralama yoluyla ihracat işlemlerinin firmaların bulundukları yerde sonuçlandırılması.
  * İhracat sektörüne ara eleman yetiştirilmesini sağlayacak olan meslek okullarının açılmasına katkıda bulunmak ve eğitim seminerleri düzenlemek.
  * Ülkemiz ihraç ürünlerinin yurtdışı tanıtımına yönelik veya üyelerimizi bilgilendirme amaçlı; dergi, broşür, kitap ve rehberler çıkarılması.

STATÜ VE YÖNETMELİKLER

İhracatçı Birlikleri"nin işlev ve işleyişle ilgili olarak yayınlanmış olan statür ve yönetmelik dosyalarını bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki seçeneklerden dilediğinize tıklayınız.


* TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
  * TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

BİRLİĞİMİZ HAKKINDA Edit

AKDENİZ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AKDENİZ HUBUBAT, BAKLİYAT,YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACAT. BİRLİĞİ AKDENİZ YAŞ MEYVE - SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AKDENİZ AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ


AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ


AKDENİZ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULLARI

AKDENİZ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ


AKDENİZ HUBUBAT, BAKLİYAT,YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACAT. BİRLİĞİ


AKDENİZ YAŞ MEYVE - SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ


AKDENİZ AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ


AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ


AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

AKDENİZ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ


BAŞKANLAR KURULU Edit

Koordinatör Başkan

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

SASU SU VE TARIM ÜR. GIDA TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Koordinatör Başkan Yardımcısı

Akdeniz Yaş Meyve - Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

AKAŞ ALİ KAVAK TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Başkanlar Kurulu Üyesi

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

AŞUT FİBERGLASS TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

Başkanlar Kurulu Üyesi

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

KIVANÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Başkanlar Kurulu Üyesi

Akdeniz Hububat,Bakliyat,Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

ARBEL BAKLİYAT HUBUBAT SANAYİ E TİCARET A.Ş.


Başkanlar Kurulu Üyesi

Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

CEMAY MEYAN KÖKÜ SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.


 • Adnan Ersoy ULUBAŞ

Başkanlar Kurulu Üyesi

Akdeniz Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

KLASS DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

İHRACATÇI BİRLİKLERİNE ÜYELİK Edit

YASAL ZORUNLULUK


Beş bin civarında üyeye sahip olan Akdeniz İhracatçı Birlikleri sorumluluk bölgesi olan Mersin Adana, Antakya, Karaman, Kayseri illerinde bulunan ihracatçı firmaların ihracat yapabilmesi için herhangi bir ihracatçı birliğine üye olması yasal zorunluluktur.

ÜYELİK BAŞVURUSU

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne üye olabilmek için aşağıdaki linklerden karşınıza çıkacak formları doldurup, Birliğimiz merkezi (324) 237 71 17 nolu faksa göndermeniz ya da elden personel şubemize teslim etmeniz gerekmektedir.

SORUMLULUK BÖLGESİ Edit

5000"in üzerinde üyeye sahip olan Akdeniz İhracatçı Birlileri Genel Sekreterliği"nin Akdeniz Bölgesi"nin doğusunda sorumlu olduğu il sayısı 5"tir. Sorumuluk bölgemizde yer alan iller;

 • Mersin, yine irtibat bürolarımızın bulunduğu,
 • Adana,
 • ntakya,
 • Karaman ve
 • Kayseri"dir.

MEVZUAT Edit

 • İhracat Mevzuatı
 • İthalat Mevzuatı
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı
 • Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı
 • Personel Sınav Yönergesi

İHRACATTA PRATİK BİLGİLER Edit

 1. İhracatta Fiyatlandırma
 2. Yazışma Örnekleri
 3. İhracat Prosedureleri
 4. İhracatta Ödeme Şekilleri
 5. İhracatta Kullanılan Uluslararası Belgeler
 6. İhracatta Teslim Şekilleri & Nakliyat
 7. Dış Pazar Araştırması Nasıl Yapılır
 8. Satış Başvurularını Özendirmek ve Yanıtlamak
 9. İhracata Yönelik Finansman Araçları
 10. İş Yönetim Sistemi
 11. Tedarik Zinciri Yönetimi
 12. Ticareti Geliştirmeye Yönelik Öneriler
 13. Dış Ticaret Sözleşmeleri ve Müzakere Teknikleri


DEVLET YARDIMLARI Edit

AVUKATLIK - DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ KONUSUNDA YÖNERGE ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ 2005/4 SAYILI YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ İSTİHDAM YARDIMI 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge 2006/6 Sayılı Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ 2007/3 Sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği

İLETİŞİM Edit

 • Unvan : T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
 • Adres : Uray Cad. Turan İşhanı 33060 Mersin
 • Tel : +90 324 237 68 00
 • Fax : +90 324 237 71 17
 • email:info@akib.org.tr

ADANA

 • Adres: Emek Mahallesi Güney Sanayi Evleri 10. Sok. No:10 Adana
 • Tel: +90 322 433 38 25 - 433 38 29
 • Fax:+90 322 433 39 68

ANTAKYA

 • Adres: İskenderun Yolu Üzeri Büyük Dalyan Mevkii

11. Km SS Yapı Koop.Uluslararası Nak.Sitesi D.Blok No.4 Antakya/Hatay

 • Tel: +90 326 285 62 72-285 62 73
 • Fax:+90 326 285 62 73

İSKENDERUN Adres: Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/Hatay Tel: +90 326 613 74 36 Fax:+90 326 617 79 63

KARAMAN Adres: Organize Sanayi Bölgesi / Karaman Tel: +90 338 224 15 08 Fax:+90 338 224 15 09

KAYSERİ Adres: 1.Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:19 Melikgazi/Kayseri Tel: +90 352 321 16 36 Fax:+90 352 321 16 35

İLETİŞİM REHBERİ Edit

AD SOYAD GÖREVİ DAHİLİ EPOSTA

YÖNETİM Edit

 • ÜMİT SARI GNL. SEKR. V. 214-215 umitsari@akib.org.tr
 • OYA DURMAZ SEKRETER 216 oyadurmaz@akib.org.tr
 • SANTRAL
 • İMRAN İZMİRLİ SANTRAL 0-220 imranizmirli@akib.org.tr
 • NEDİM KARAKURT FAKS E-POSTA 225 arge@akib.org.tr

PERSONEL SERVİSİ Edit

NURETTİN BARUTÇU ŞEF 227 nurettinbarutcu@akib.org.tr TUBA KİRİŞ UZMAN YRD. 229 tubakiris@akib.org.tr NUSRET EROĞLU İDARİ MEMUR 231 nusreteroglu@akib.org.tr BESTE YAVUZ İDARİ MEMUR 227 besteyavuz@akib.org.tr YUSUF AYGÜL (KAYIT) İDARİ MEMUR 234 yusufaygul@akib.org.tr

TARIM ŞUBESİ Edit

PINAR GÜRSOY ŞEF 237 pinargursoy@akib.org.tr Ş.DENİZ ETİLER UZMAN YRD. 240 denizetiler@akib.org.tr H.OKAN ŞENEL UZMAN YRD. 238 okansenel@akib.org.tr TAYLAN TURAY UZMAN YRD. 236 taylanturay@akib.org.tr SERPİL GÖRÜN İDARİ MEMUR 239 serpilgorun@akib.org.tr İSMAİL YÜREKLİ İDARİ MEMUR 301 ismailyurekli@akib.org.tr BENGÜ ERGENÇ İDARİ MEMUR 302 benguerdem@akib.org.tr SAADET SOR İDARİ MEMUR 303 saadetsor@akib.org.tr

İHRACAT YARDIM Edit

VEYSEL SAPAN ŞEF 244 veyselsapan@akib.org.tr NİHAT ZIRHLI İDARİ MEMUR 246 nihatzirhli@akib.org.tr CELAL DİNÇBAY İDARİ MEMUR 245 celaldincbay@akib.org.tr EBRU BERKLİ İDARİ MEMUR 247 ebruberkli@akib.org.tr PINAR VATANSEVER İDARİ MEMUR 248 pinarvatansever@akib.org.tr MUSTAFA OCAK İDARİ MEMUR 249 mustafaocak@akib.org.tr AHMET GÜNDÜZ İDARİ MEMUR 250 ahmetgunduz@akib.org.tr ŞENER KUNT İDARİ MEMUR 233 senerkunt@akib.org.tr SİNEM SOYUTÜRK İDARİ MEMUR 271 sinemsoyuturk@akib.org.tr

TEŞVİK ŞUBESİ Edit

DERYA YILMAZ ŞEF 252 deryayilmaz@akib.org.tr ERTAN RAHAT UZMAN 260 ertanrahat@akib.org.tr EROL ALBAYRAK UZMAN 254 erolalbayrak@akib.org.tr HAKAN ERSAN ESEN İDARİ MEMUR 259 hakanesen@akib.org.tr AYŞEGÜL ÖZCAN UZMAN YRD. 256 aysegulozcan@akib.org.tr SUMRU GİRGİN İDARİ MEMUR 253 sumrugirgin@akib.org.tr HAVVA NUR ŞEN İDARİ MEMUR 255 havvanursen@akib.org.tr AHMET YASEMİN İDARİ MEMUR 258 ahmetyasemin@akib.org.tr N.PINAR GENÇAY İDARİ MEMUR 257 pinargencay@akib.org.tr KORAY ERTAN İDARİ MEMUR 308 korayertan@akib.org.tr ÖZLEM DÖŞOĞLU İDARİ MEMUR 311 ozlemdosoglu@akib.org.tr

SANAYİ ŞUBESİ Edit

NESİBE YÜREKLİ ŞEF 263 nesibeyurekli@akib.org.tr BURCU AKBUDAK UZMAN YRD. 266 burcuakbudak@akib.org.tr MEHMET ÖZÇELİK UZMAN YRD. 264 mehmetozcelik@akib.org.tr VOLKAN TINASTEPE İDARİ MEMUR 304 volkantinastepe@akib.org.tr GÖKHAN KAYALAR HİZMETLİ 267 gökhankayalar@akib.org.tr

BİLGİ-İŞLEM ŞUBESİ Edit

CEYDA KOÇAK ŞEF 272 ceydakocak@akib.org.tr EĞİTİM YAYIN ORGANİZASYON ŞUBESİ ŞEBNEM TİNLİ ŞUBE MÜDÜRÜ 277 sebnemtinli@akib.org.tr SAMİ SÜYGÜN ŞEF 281 samisuygun@akib.org.tr AYFER YAŞA İDARİ MEMUR 278 ayferyasa@akib.org.tr ECE ÖNGEÇ İDARİ MEMUR 280 eceongec@akib.org.tr

AR-GE DIŞ İLİŞKİLER Edit

S.SULTAN BAYRAK ŞEF 287 sultanbayrak@akib.org.tr ERMAN YERMAN UZMAN 290 ermanyerman@akib.org.tr AYŞEGÜL KEÇECİOĞLU İDARİ MEMUR 289 aysegulkececioglu@akib.org.tr

MUHASEBE Edit

LEVENT CAN KAYAN ŞEF 294 leventkayan@akib.org.tr MAHMUT DOĞAN UZMAN YRD. 295 mahmutdogan@akib.org.tr İBRAHİM ENDER KALENDER İDARİ MEMUR 312 ibrahimkalender@akib.org.tr HARUN KUŞÇU İDARİ MEMUR 300 harunkuscu@akib.org.tr

ÜyelerEdit

Konfeksiyon Edit

BAŞKANLAR KURULU


Ali Can YAMANYILMAZ

Koordinatör Başkan

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

SASU SU VE TARIM ÜR. GIDA TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


Ali KAVAK

Koordinatör Başkan Yardımcısı

Akdeniz Yaş Meyve - Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

AKAŞ ALİ KAVAK TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİC.A.Ş.


Şerafettin AŞUT

Başkanlar Kurulu Üyesi

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

AŞUT FİBERGLASS TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.Zeki KIVANÇ

Başkanlar Kurulu Üyesi

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

KIVANÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Mahmut ARSLAN

Başkanlar Kurulu Üyesi

Akdeniz Hububat,Bakliyat,Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

ARBEL BAKLİYAT HUBUBAT SANAYİ E TİCARET A.Ş.


Mehmet Bülent AYMEN

Başkanlar Kurulu Üyesi

Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

CEMAY MEYAN KÖKÜ SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.Adnan Ersoy ULUBAŞ

Başkanlar Kurulu Üyesi

Akdeniz Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

KLASS DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.


TekstilEdit

Tekstil

A.B.E.TEKS.İTRİYAT KOZ.PLAS.ORÜRÜN.PAZ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞT Yetkili: Adres: CENGİZ TOPEL CAD.TAYLAN APT. KAT:3/3 Tel: (324) 2378315 Fax: (324) 2330739 Email: abeltd@superonline.com Url:


A.B.HOLDİNG A.Ş. Yetkili: Adres: *MECLİSİ MEBUSAN CD.NO:139/A ATLANTİKHAN KAT:2 Tel: (212) 2456242 Fax: (212) 2520203 Email: Url:


ABA TEKSTİL TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ Yetkili: Adres: İSTİKLAL CAD.MODERN ÇAR.NO:16 Tel: (326) 2125571 Fax: (326) 2252592 Email: Url:


ABDULLAH NACİ ÖZDEMİR ÖZDEMİR TEKSTİL Yetkili: Adres: KARASOKU MAH.ULUCAMİ CAD.NO:8 Tel: (322) 3514906 Fax: (322) 3597544 Email: Url:


ABDİOĞULLARI PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Yetkili: Adres: H.SABANCI ORGANİZE SAN.BÖLGESİNO:8 Tel: (322) 3943627 Fax: (322) 3943737 Email: abdiogullari@abdiogullari.com Url: www.abdiogullari.com


ADANA MENSUCAT SAN.TİC.A.Ş Yetkili: Adres: HACI SABANCI ORG.SAN.BÖL.23 CD.NO:2 Tel: (322) 3943838 Fax: (322) 3943526 Email: info@adanamensucat.com.tr Url: www.adanamensucat.com.tr


ADVANSA SASA POLYESTER SAN.A.Ş Yetkili: Adres: TARSUS YOLU ÜZERİ 11.KM PK:371 Tel: (322) 4410053 Fax: (322) 4410114 Email: sasa2@dupontsa.com Url: www.advansa.com


AFA FERMUAR AKSESUAR TEKSTİL SAN.TİC.LTD. Yetkili: Adres: SANCAKTEPE SANAYİ MAH.KANARYA CAD.GÜR SOK.NO:5/3 A Tel: (212) 6378856 Fax: (212) 6377126 Email: Url:


AHMET BULUT- FER TEKSTİL DIŞ. TİC. Yetkili: Adres: CUMHURİYET MH.TENNURİ CD. KULOĞLU İŞH.N:21 Tel: (352) 2229172 Fax: (352) 2229133 Email: info@ferimpex.com Url: www.ferimpex.com


AHMET DURU Yetkili: Adres: CAMİŞERİF MAH.MÜCAHİTLER CAD. GÖNEN İŞH.NO:8 Tel: (324) 2375515 Fax: (324) 2321302 Email: Url:


AHMET NERGİZ-AHMET RUGS. Yetkili: Adres: *ATATÜRK CD.NO:365 Tel: (322) 3466362 Fax: Email: Url:


AK ELYAF TEKNİK TEKSTİL SAN. A.Ş. Yetkili: Adres: HACILAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGES2.CADDE NO:6 Tel: (352) 3220480 Fax: (352) 3220490 Email: refikakdag@akelyaf.com tr sevcan@akelyaf.com.tr Url: www.akelyaf.com.tr


AKA TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: REŞATBEY MAH.250 SOK.İPEK APT.KAT:1 NO:1 Tel: (322) 4581588 Fax: (322) 4571781 Email: Url:


AKA TEKSTİL SANAYİ VE TİC.A.Ş. Yetkili: Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 43.CADNO:20 Tel: (352)3220913 Fax: (352)3220914 Email: info@akatekstil.com Url: www.akatekstil.com


AKALA PAM.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: ÇINARLI MAH.14 SK.GÜVEN APT. KAT.9/18 Tel: (322) 4578800 Fax: (322) 4563031 Email: huseyin@akalapamuk.com.tr Url:


AKÇA TEKS.OTO.END.EKİP.SAN. TİC.A.Ş. Yetkili: Adres: ORG.SAN.BÖLG.25.CD.NO:18 YAKAPINAR Tel: (322) 3943670 Fax: (322) 3943669 Email: akca@akcatekstil.com Url:


AKCAN TOP.VE PER.EV TEKST.TUHFYÜN.İPL.SAN.TİC.A.Ş. Yetkili: Adres: PLEVNE CAD.NO:84 Tel: (312) 3632021 Fax: (312) 3637383 Email: akcan@akcan.com.tr Url:


AKPAMUK TEKSTİL KOMÜSYONCULUK TAR.ÜR.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: ÇINARLI MAH.13 SK.GÖZDE APT. KAT.2 NO:6 Tel: (322) 3513269 Fax: (322) 3592176 Email: Url:


AKREZ TEKS.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: YENİDOĞAN MAH.72 SK.NO:1 KAT.1 Tel: (322) 3468140 Fax: (322) 3468142 Email: cem.korez@akrez.com Url:


AKTARIM TEKS.BİTK.ÜR.AKAY.OTO.KİR.TURZ.SAN.VE TİC.A.Ş. Yetkili: Adres: *HACI SABANCI ORG.SAN.BÖL. ATATÜRK BULV.NO:22 Tel: (322) 3944646 Fax: (322) 3944655 Email: Url:


AKTAY TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. Yetkili: Adres: HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:6 Tel: (322) 3943994 Fax: (322) 3943998 Email: aktaytekstil@ttnet.net.tr Url:


AKUĞUR TEKSTİL SAN.VE PAZAR. LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: H.SABANCI ORGANİZE SAN.BÖLGESİCELAL BAYAR CAD.NO:3 Tel: (322) 3943822 Fax: (322) 3943987 Email: info@akugur.com , sultan@akugur.com Url: wwww.akugur.com.tr


AKŞİF PAMUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yetkili: Adres: ADANA CAD.NO.364 Tel: (324) 6243153 Fax: Email: Url:


AL-TEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: KÜÇÜK DALYAN BELDESİ ATATÜRK ÇINAR SOK.NO:119 Tel: (326) 2145792 Fax: Email: Url:


ALMER TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. Yetkili: Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 22.CADNO:2 Tel: (352) 3211250 Fax: (352) 3211249 Email: almertekstil@hotmail.com Url:


ALMİNA TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. Yetkili: Adres: VELİKÖY SANAYİ BÖLGESİ Tel: (282) 7461019 Fax: (282) 7461018 Email: fmutlu@akmina.com.tr oguz@akmina.com.tr Url: www.almina.com.tr


ALPAT DAYANIKLI TÜK.VE TEKSTİLMAMÜL.PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. Yetkili: Adres: GİRNE BULV.ASRİ MEZARLIK KARŞ.NO:159 (YATAŞ) Tel: (322) 3226868 Fax: (322) 3222121 Email: Url:


ALTERSOY GIDA TAR.PET.İNŞ.TAAHİTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: F.ÇAKMAK 1706 SK.33/36 TARSUS Tel: (324) 6144450 Fax: (324) 6136968 Email: Url:


ALTINAPA DEĞİR.TİC.VE SAN.A.Ş. Yetkili: Adres: ANKARA YOLU ÜZERİ NO:259 Tel: (332) 2343060 Fax: (332) 2389516 Email: disticaret@altinapa.com.tr Url: www.altinapa.com.tr


ALTINER ORT. AHMET KAYIHAN Yetkili: Adres: DURAK MH.7 SANAYİ SOK. NO:4 Tel: (324) 2392463 Fax: Email: Url:

Yaş meyve sebzeEdit

Yaş meyve sebze

ALYANS GIDA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK OTO.DAY.TÜK.MAD.ORM.ÜRN.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: KARAALİ BELDESİ ATATÜRK MAH. 2. SOK. NO:25 HATAY Tel: +90(326)225 36 73 Fax: +90(326)225 36 71 Email: Url:


A.D.D. GİY.GID.DANŞ.ORG.BİL. SİST.TUR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD. Yetkili: Adres: GİMAT 13. BLOK NO:350 MACUNKÖY Tel: (312) 3971025 Fax: (312) 3971025 Email: Url:


A.KORKMAZ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: İSKENDERUN YOLU ÜZERİ KARAALİ KÖPRÜSÜ CİVARI 8.KM. Tel: (326) 2855132 Fax: (326) 2855064 Email: Url:


A.S YAŞA GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞTİCARET LTD.ŞTİ Yetkili: Adres: KÜLTÜR MAH.CENGİZ TOPEL CAD. YALI APT.A/BLOK KAT:1 NO:1 Tel: (324) 2326468 Fax: (324) 2385773 Email: ayasa2002@hotmail.com Url:


A.Y.M. LOJİSTİK NAK.TAR.ÜRN. TUR.TEKS.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: MESUDİYE MH.5111 SK.EKREM ÖRKÜN İŞH.NO:71 K:2/4 Tel: (324) 3362141 Fax: (324) 3362140 Email: dermojen_21@windowslive.com Url:


ABDULHALUK ZENGİN Yetkili: Adres: V.DALOKAY HAL KOMPLEKSİ 3 PERON NO:138 Tel: (322) 4285423 Fax: (322) 4285423 Email: Url:


ABDULLAH CANÇELİK-ÇUKUROVA KOMİSYON EVİ Yetkili: Adres: YENİHAL KOMPLEKSİ C-1 BLOK NO:22 Tel: (324) 2352326 Fax: (324) 2355942 Email: Url:


ACEM TAAH.TİC.SAN.VE PAZ.LTD. ŞTİ. Yetkili: Adres: *MENDERES CAD.GÖKSU İŞH.NO:5/A Tel: (324) 7145749 Fax: (324) 7149868 Email: Url:


ACEMOĞLU DIŞ TİC.VE PAZ.LTD. ŞTİ. Yetkili: Adres: 2.ORG.SAN.BÖL.CELAL DOĞAN BLV.NO:41 Tel: (342)3379340 Fax: (342)3379343 Email: Url:


AĞAHANLAR TAR.ÜRN.NAK.GIDA İNŞSAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: YENİHAL KOMPLEKSİ U-BLK.NO:12 Tel: (532) 3128008 Fax: Email: Url:


ADANA TEKNİK KİMYA MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: KURTTEPE MAH.S.DEMIREL BULVARITUNA APT.83120 SK.NO:4 Tel: (322) 2473417 Fax: (322) 2473418 Email: Url:


ADANAR SEBZE -MEYVE İLAÇ.TAR. İNŞ.TAAH.NAK.TURZ.OTO.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: *REŞATBEY MH.ORDU CD.NO:7 DİNÇKAN APT.A/BLOK KAT.1 D.2 Tel: (322) 4562776 Fax: (322) 4562775 Email: Url:


ADANİA ŞALGAMCILIK İÇECEK MAD.GIDA TEMZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: YEŞİLOBA MAH.157 SK.NO:13 Tel: (322) 4297657 Fax: (322) 4297659 Email: info@adaniasalgam.com Url: www.adaniasalgam.com


ADAPAK MAK.VE ENDÜSTRİYEL MAK.ÜRETİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: YEŞİLOBA MAH.MERKEZ SAN.SİT.6 BLOK 55 SK.NO:6/A ADANA Tel: +90(322)429 10 06 Fax: +90(322)429 10 26 Email: Url:


ADAREM TURİZM EMLAK DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: *BAHÇELİEVLER MH.1844 SK.MURATAPT.ALTI NO:8/A Tel: (324) 2371519 Fax: (324) 2375887 Email: Url:


ADNAN ZİRAİ ÜRÜN.KUAFÖRLÜK KUYUM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: *YAVUZ SELİM CAD.RECEP DÜŞER ÇARŞISI B/BLOK NO:43 Tel: (326) 2253537 Fax: (326) 2253537 Email: Url:


ADOL İNŞAAT ELKETRİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: CAMİŞERİF MAH. 5217 SOK. T.KAYIN İŞHANI NO:1/2 MERSİN Tel: 0(324) 237 86 06 Fax: 0(324) 237 67 90 Email: Url:


AĞRO-STAR TURZ.TAR.DEPOLAMA NAK.NAREN.PAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: CUMHURİYET MAH.1.SOKAK ALİ ANTEPÜZÜMÜ İŞMRKZ.KAT:1 NO:1 Tel: (322) 3239109 Fax: (322) 3239116 Email: Url:


ADİL TRANS ULUSLARARASI NAK.VETİCARET LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: 100.YIL CAD.ETHEM YAHYA İŞHANIA/BLOK NO:21 Tel: (326) 2250059 Fax: Email: Url:


AGRO GLOBE TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ Yetkili: Adres: *NUSRATİYE MH.5003 SK.NO:23/B Tel: (324) 3373409 Fax: (324) 3373410 Email: agroglobe@agroglobe.com Url: www.agroglobe.com


AGROFOOD GIDA TAR.TEKS.İNŞ.TURİTH.İHR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: MAHMUTLAR KAS.YENİ MH.BELD.CD.GÜNEŞ APT./2 Tel: Fax: Email: Url:


AGİLİTY LOJ.TAŞ.ANT.DEP.HİZM. GID.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: MERSİN TARSUS KARAYOLU EVCİ KÖYÜ BAĞCILAR BELDESİ Tel: (324) 5454242 Fax: (322) 5454292 Email: Url:


AHMET AYDENİZ Yetkili: Adres: MEBUSEVLERİ AYTEN SOKAK NO:9 Tel: (312) 2156145 Fax: (312) 2156145 Email: info@ayfrost.com Url: www.ayfrost.com


AHMET CEMAL DİNÇAY Yetkili: Adres: TAHSİN ÜNAL MH.ATATÜRK BULV. KARAMAN İŞ MER.NO:23 Tel: (224) 2575100 Fax: (224) 2575153 Email: ahmet@bumerangexport.com Url: www.bumerangexport.com


AHMET PINARBAŞI Yetkili: Adres: F.ÇAKMAK MH.KOTTİM SAN. SİTESİ10576.SK. NO:42 Tel: (332) 3423941 Fax: (332) 3423946 Email: ipek_san@hotmail.com Url:


AK AVRUPA TÜTÜN GIDA TAR.PET. ÜRN.TURİZM NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Yetkili: Adres: 71 EVLER MH.ZEKİ YILMAZ MATBAACILAR ST.NO:5-6 Tel: (222) 2375637 Fax: (222) 2375758 Email: Url:


AK DERYA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: CAMİŞERİF MAH.ÇAKMAK CADDESİ GAZİOĞLU İŞMRK. A.BLOK 5/8 Tel: (324) 2377640 Fax: (324) 2377663 Email: hasansimsek5@hotmail.com Url:


AK ÜMİT TARIM ÜRÜN.İTH.İHR.NAKSAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: *İSKENDERUN YOLU ÜZERİ MİGROS KARŞISI BURÇ AP.NO:86 KAT:3 Tel: (326) 2855021 Fax: (326) 2855026 Email: alimdik@hotmail.com Url:


AK-MEY GIDA END.H.MAD.İNŞ.EĞT.DAN.ELEKT.TUR.İTH.İHR.S.T.L.Ş. Yetkili: Adres: LİBYA CD.32/10 Tel: (312) 4308750 Fax: (312) 4307204 Email: ak-mey@hotmail.com Url: www.ak-mey.com


AK-ORUÇ GIDA İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: İSKENDERUN YOLU ÜZERİ 11.KM (POLİS OKULU ARKASI) Tel: (326) 2673420 Fax: (326) 2673402 Email: Url:


Hububat Edit

Hububat

2000 GIDA MADDELERİ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: İMES SAN SİT.B BLOK 205 SOK. NO:2 Tel: (216) 4209609 Fax: (216) 4209610 Email: info@2000gida.com.tr Url: www.200gida.com.tr


A.S.C.ZİRAİ ÜRN.MÜT.KİMYA ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: CAMİŞERİF MAH.İSTİKLAL CAD. 5206 SOK.NO:9/1 Tel: (324) 2319572 Fax: (324) 2339414 Email: asc@asctrading.com Url: www.asctrading.com


ABEL GIDA TEM.İML.İHR.İTH.PAZ.SAN.TİC.A.Ş. Yetkili: Adres: ZİYAPAŞA MAH.M.KEMALPAŞA BLV. NO:143/B Tel: (322) 4579019 Fax: (322) 4579109 Email: Url:


ABİT DALKILIÇ-NEFİS UN FAB. Yetkili: Adres: ADANA-MERSİN E-5 KARAYOLU ÜZERHATAYLILAR PETROL YANI Tel: (324) 6513667 Fax: (324) 6513667 Email: Url:


ACARSAN MAKARNA UN GIDA SAN.VETİC.A.Ş. Yetkili: Adres: 3 ORG.SAN.BÖLG.2 NOLU CAD.NO: 44 Tel: (342) 3379898 Fax: (342) 3379892 Email: Url:


ACETOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ OTOM. NAK.İNŞAAT GIDA LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: CAMİ ŞERİF MAH. URAY CAD. 5210 SOK. NEDİM SABAH İŞHANI NO:2/5 MERSIN Tel: Fax: Email: Url:


AÇIKLAR UN FABRİKASI NAK.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: SAHABİYE MAH. FEVZİOĞLU CAD.NO:21 KAYSERI Tel: +90(352)222 91 48 Fax: Email: Url:


ADEM MADEN MOBİLYA GIDA MAKİNAİTH.İHR.DAH.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: *MEYDAN MAH.5.CAD.NO:2 Tel: (326) 2855982 Fax: (326) 2855982 Email: Url:


ADNAN NEPHANOĞLU Yetkili: Adres: CAMİŞERİF MH.5207 SK.KARDEŞLERAPT. NO:4/A Tel: (324) 2390663 Fax: (324) 2384288 Email: Url:


AF-TU DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ Yetkili: Adres: BÜYÜKDERE CADDESİ KRAL APT. NO:75/10 Tel: (212) 2168513 Fax: (212) 2117701 Email: nesrin@aftuexport.com Url: www.aftuexport.com


AGRO SERVİS DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: KOÇMAN C.POLAT İŞ MRK.A BLOK NO:10 K:4 Tel: (212) 6515242 Fax: (212) 6516261 Email: info@agroservis.biz Url:


AGROMAR TARIM VE GIDA ÜRN.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: BARBAROS BULVARI BAŞARAN APT. KAT:4 DAİRE:8 NO:69 Tel: (212) 2586249 Fax: Email: sema.altintas@deninvest.com Url:


AGROMER DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: URAY CAD.BÖLGE İŞHANI NO:16 Tel: (324) 2319845 Fax: (324) 2373248 Email: Url:


AGROSAN TARIM ÜRÜN.DIŞ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: ÇAKMAK CAD.İSTASYON KARŞISI GAZİOĞLU İŞMERKEZİ A BLOK 4/7 Tel: (324) 2334240 Fax: (324) 2339088 Email: info@agrosan.com.tr Url: www.agrosan.com.tr


AGROTEK TOHUMCULUK TARIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: *ALTIYAKA MAH.2401SOK.NO:2/1 Tel: (242) 4343333 Fax: (242) 4343632 Email: Url:


AGROTRADE TAR.İLAÇ SAN.TİC.LTDŞTİ. Yetkili: Adres: SANAYİ SİTESİ 1.CD.NO:46 Tel: (326) 2167674 Fax: (326) 2167764 Email: Url:


AHMET ÇAKRAN-ÇAKRAN İTH.İHR Yetkili: Adres: KUSEYRİ CAD.KAVAKÇILAR SOKAK NO:39 Tel: (326) 2127830 Fax: (326) 2138584 Email: ahmetcakran@hotmail.com Url:


AHMET ERDAL İNDAP Yetkili: Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH.SİVAS CAD.NO:107/A KOCASİNAN KAYSERİ Tel: +90(352)233 30 66 Fax: Email: Url:


AHMET NUR Yetkili: Adres: MERKEZ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:1 Tel: (326) 5238255 Fax: (326) 5238255 Email: betay_ticaret@hotmail.com Url:


AHMET SEVİM Yetkili: Adres: ÖZGÜRLÜK MH.6212 SK.NO:3 Tel: +90(535)256 23 85 Fax: Email: Url:


AHMET TURAN KADIOĞLU-KADIOĞLU TİCARET Yetkili: Adres: SERDAR CAD.HAVUZLU HAN NO:11/F Tel: (352) 2222424 Fax: (352) 2224849 Email: Url:


AHSEN GIDA TAR.VE ZİRAİ ÜRÜN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: İSTİKLAL CAD.3 ADA ÇARŞISI NO:17 Tel: (326) 2160130 Fax: (326) 2152720 Email: kahraman@ttmail.com Url:


AK-SO UN YEM VE TAR.ÜR.SAN.TİCİTH.İHR.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: ADANA-CEYHAN D400 KARAYOLU 15.KMNO:64 BİRMAN UN FABRİKASI Tel: (322) 3852861 Fax: (322) 3852863 Email: yusuf_sonuc@hotmail.com Url:


AK-SÖZ UN TARIMSAL ÜRÜN.GIDA TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: U.MUMCU CAD.NO:13/A Tel: (326) 2217400 Fax: (326) 2211116 Email: Url:


AKAN-SEL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yetkili: Adres: ATAŞ KAVŞAĞI GMK BULV.AKAN SEL TIR GARAJI BİNA Tel: (324) 2214500 Fax: (324) 2214501 Email: info@akan-sel.com.tr Url: www.akan-sel.com


AKAY GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: CAMİŞERİF MAH.MÜCAHİTLER CAD. NİMET İŞH.ZEMİN KAT NO:10 Tel: (324) 2382494 Fax: (324) 2372861 Email: akaygida@akaygida.com.tr Url: www.akaygida.com.tr


AKAŞ ALİ KAVAK TAR.ÜR.İNŞ.AHŞ.VE PLAS.AMB.SAN.VE TİC.AŞ. Yetkili: Adres: ATATÜRK CAD.MARTI APT.115/1 Tel: (326) 2855525 Fax: (326) 2855525 Email: akasalikavak@gmail.com Url:


AKBAŞ GIDA VE TEKSTİL SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş. Yetkili: Adres: BÜYÜK ŞIRE PAZARI 5.BLOK NO:5 Tel: (422) 2375105 Fax: (422) 2375107 Email: Url:


AKÇAKAYA TARIM MAK.TURİZM İNŞ.SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: HÜKÜMET CAD.NO:337 Tel: (282) 2621116 Fax: (282) 2625919 Email: Url:


AKÇİN AKARYAKIT TAR.SAĞ.OTOGAZMADEN LTD.ŞTİ. Yetkili: Adres: HANIMIN ÇİFTLİĞİ CİHANBEY MAH.3.SOKAK NO:1 Tel: (422) 3612044 Fax: (422) 3612046 Email: akcin@akcinexport.com Url: www.akcinexport.com

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.