Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.753
pages

ŞİR-İ MÂDER Ana sütü.

MURZÎ (MURZIA-SÜT ANNE)

Çocuğunu emziren kadın, süt anne; ikibuçuk yaşını doldurmamış çocuğa bir defa da olsa sütünü emziren kadın anlamında bir İslâm hukuku terimi. Süt emene "razî" ve "razîa", süt emme sebebi ile meydana gelen süt kardeşliğine de "razâ" denir.

Murzî'nin hukukî hükmü Kur'ân-ı Kerim'in en-Nisa sûresinin 4/123. ayetinde beyan edilmiştir. Bu ayette evlenilmesi haram olan kadınları sayan Allah Teâlâ şöyle buyurur: "... Sizi emziren süt analarınız, süt hemşireleriniz... (ile evlenmeniz) size haram kılınmıştır. " Bu ayetten çıkarılan hüküm, (saç, kollar vs. gibi başkalarının başkasının haram olduğu yerlerine) bakmanın helal, nikâhsız haram olmasıdır. Rızâ, sebebiyle mirasçı olunamaz.

Bir kadının murzi olabilmesi için zat-ı leben yani süt sahibi olması gerekir. Zat-ı leben olmayan bir kadının memesi çocuğun ağzına girmekle murzi' olmaz. Murzî sayılacak bir kadın dokuz yaşından daha küçük olamaz. Fakat bu kadının bakire olması, sinn-i iyas (hayzdan kesilme yaşı) haline ulaşıp ulaşmaması, ölü veya sağ olması değişmez. Süt de çocuğun midesine ağızdan veya burundan gitsin, memeyle veya emzikle verilsin, az veya çok olsun değişmez, süt emme hükmü ve murzîlik sabit olur. Suya, ilaca veya hayvan sütüne katılan kadın sütünde hüküm, çok olana göredir. Kadının sütü, katıldığı şeyden çoksa kadın murzî olur (Ö. Nasuhî Bilmen, Islılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, II, 78). Yemek yapılan, yemeğe katılan, pişirilen, peynir, yoğurt veya ayran halinde çocuğa verilen sütle kadın murzî olmaz (el-Mavsılî, Abdullah b. Mahmud, el-İhtiyar III, 119).

Bir kadının murzî olabilmesi için emzirdiği çocuğun, İmam Ebu Yusuf (ö. 182) ve İmam Muhammed (ö. 189)'e göre iki, İmam-ı Azam Ebu Hanife (ö.150)'ye göre iki buçuk yaşından büyük olmamalıdır. İkibuçuk yaşından büyük bir çocuğu emzirmekle murzî olunmaz.

Murzî, razî nin süt annesi; kocası, süt babası; çocukları süt kardeşleri olup nikâhları haram olur. Yani, süt emen erkek ise; emziren kadın anası, ninesi, kızları, torunları vs. ile; eğer kız ise, kadının kocası, oğulları, torunları, babası, dedesi vs. ile nikâhlanması haram olur. Hadis-i şerifte: "Raza yönünden haramlık nesep yönünden haramlık gibidir" (el-Emir Muhammed b. İsmail es-San'anî, Subulu's-Selam, Kahire 1960, III, 213) buyurulmuşsa da nesep yönünden haramlık daha umumîdir.

İslâm'da çocuk babaya ait sayıldığı için, eşler arasında meydana gelebilecek boşanma hallerinde, kadın çocuğu emzirmekle mükellef tutulamaz. Koca, çocuğu emzirecek bir murzî bulmak mecburiyetindedir. Eğer annesi çocuğunu emzirmek isterse öncelik hakkı ona aittir. Bu takdirde ayrıldığı eşinden emzirme parası alabilir. Ama çocuk başka murzilerin memesini almazsa, babanın veya çocuğun başka murzi tutacak varlığı yoksa, yahut da başka murzî bulamazlarsa bu takdirde ana, çocuğunu, emzirmeye diyaneten ve kazaen mecburdur (H. Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, İstanbul 1982 II, 344-345).

Murzîin çocuğu ne kadar süreyle emzireceği Bakara sûresi 2/233. ayette tafsilatıyla anlatılmıştır: "Emzirmeyi tamam yaptırmak isteyenler için anneler çocuklarını tam iki sene emzirirler. Bu annelerin nafakaları ve elbiseleri örfe göre babaya aittir. Hiç bir kimse gücünün üzerinde bir şeyle mükellef tutulamaz... Siz evladınızı başkasına emzirtmek isterseniz, vereceğiniz emzirme ücretini güzellikle teslim ettiğinizde size bir günah yoktur. Allah'tan korkunuz ve biliniz ki Allah yaptığınız her şeyi hakkıyla görendir."

Bu ayetten, süt emzirme müddetinin en fazla iki yıl olduğunu ve bu sürede çocuğun asıl anası olan murzî'in yiyecek ve giyecek giderlerinin normal ölçülerde olmak kaydıyla babaya ait bulunduğunu anlıyoruz. Baba bu giderleri gücü ölçüsünde yerine getirmekle yükümlüdür.

Boşanma hallerinde baba, çocuğunu annesi dışında bir başka murzî tutup emzirtebilir. Bu takdirde murzi'e anlaştıkları, emzirme ücretini vermelidir. Gerçi çocuğun annesinin şefkati herkesten fazla olduğundan emzirmeye daha çok hak sahibi olan validesi ise de, valide boşanıp başka kocaya varmış yahut çocuğun babasına eziyet için emzirmemek veya sütü kesilmek, hastalanmak, vs. gibi durumlardan başka murzî'e ihtiyaç duyulursa, başka kadınlarla pazarlık edip emzirtmekte sakınca yoktur. Şu kadar ki emzirmek üzere seçilecek kadının müslüman, namuslu, temiz ve hastalıksız olması lazımdır. Çünkü sütün çocuğun tabiatında bir etki bırakacağı tabii olduğundan babanın dikkât etmesi gerekir. Zaruret hallerinde bu özellikler aranmaz. Çünkü çocuğun hayatı her şeyden önemlidir (Mehmet Vehbi, Alıkam-ı Kuraniyye, İstanbul 1971 s. 168).

Yüce Allah'ın emir ve yasaklarının tamamının birer hikmeti vardır. Bu emir ve yasaklar kulların maslahatı için konulmuştur. Ama bazan bunlardaki hikmet ve maslahatlar kavranamaz. İçkinin haramlığı gibi bazı şeylerdeki hikmet gayet açık olmasına ve anlaşılmasına rağmen, süt emmenin bazı kimselerle evlenmeyi haram kılması gibi şeylerin hikmeti henüz anlaşılabilmiş değildir. Bu günün tıbbî imkanlarıyla anlayamadığımız bu hikmetleri belki de ilerde anlayabileceğiz.

Süt emmenin bazı evlenmeleri haramı kılmasının tehlikeli neticelerinden emin olmak için, zaruret almadıkça murzî'nin başka çocukları emzirmekten sakınması gerektiğini fakihlerimiz ifade etmektedirler (Ö. Nasuhî Bilmen, a.g.e., II, 78-92).

ANNE BEDDUASI

Bir kız Islâmî konularda annesini uyarsa, annesi de ona beddua etse durum ne olur? Annesinin bedduası tutar mı Uyarmasına hoşnutsuzluk göstermiyorsa, uyarılarına; daha okşayıcı, sevdirici, ve etkili yöntemlerle devam etmelidir. Allah (c.c.) tebligde en güzel yöntemin kullanılmasını (K.K. Isrâ 17/125), yumuşak söz söylenmesini (K. K. Tâ-hâ 20/44) emreder ve Rasûlüne de "Eğer sen sert ve kaba davransaydın etrafından dağılıp giderlerdi..." (K.K. Âli-Imrân 3/159) buyurur Onun Rasûlü de: "Müjdeleyin, nefret ettirmeyin..." (Buhârî, Megâzî 60, ahkâm 23; Müslim, esribe 71; Dârimî, mukaddime 24) buyurur. Dâvet yapılan Ebeveyn olunca, durum elbette daha çok nezâket ister, Çünkü onlar hakkında Allah (c.c.) "Dünyada onlarla iyi geçin..." (K.K. Lokman 31/15) buyurmuştur. Uyarısından hoşlanmıyorsa, bir defa uyarır, kabul etmezlerse artık uyarmaz ve onlar için dua ve istigfar eder. (Ibn Âbidîn VI/78) Beddua etmelerine gelince; Allah-hâşâ- kimsenin emir kulu değildir. Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz, haksız yere yapılan bir bedduanın (lânetin) onu yapana döneceğini haber vermiştir. (Tirmizî, birr 48; Ebû Dâvûd, edep 45) Dolayısıyle haksız beddualardan endîşe etmemek gerekir...

DOĞUMUNUN TEHLİKELİ OLMASI GİBİ BİR DURUMDA ANNE KÜRTAJ YAPTIRABİLİR Mİ?

Cenine ruh üflendikten sonra (yüzyirmi gün) kürtaj ya da düşük yapma annenin hayat tehlikesi dışında hiçbir sebeple câiz değildir. Hayat tehlikesini de ancak âdil (yani Islâmi her şeyiyle düstûr seçmis ve farz ibadetlerini yapan) bir doktor tesbit edebilir. Ruh üfleninceye kadar ise kürtaj ve düşürmenin sebepsiz yere yapılması yine haramdır, ya da bazılarına göre mekruhtur. Sebep varken yapılmasm ise bazı âlimler câiz görmüşlerdir. Ortamın bozuk olup çocuğun Islâm terbiyesiyle yetiştirilememe ciddi endişesi ve gebeliğin, emzirmekte olan kadının sütüne zarar vermesi bu tür sebeplerden sayılmıştır. Doğumun zor olması, hayatî tehlikeye dönüşmedikçe, kürtaj ve düşürme için bir sebep sayılamaz. Becerikli ebeler doğumu belli ölçüde kolaylaştırabilirler.

ANNE SÜTÜ

Alm. Muttermilch (f), Fr. Lait de Mére, İng. Mother milk. Kadının çocuğunu beslemek için memelerinden gelen besleyici beyaz sıvı. Yeni dünyaya gelen çocuğun hayatiyetini devam ettirebilmesi beslenmesine bağlıdır. Bebek için iyi beslenmede en önemli besin anne sütüdür.

Anne sütünü basit bir sıvı olarak görmemek lazımdır. Eğer anne sütü, yeterli mikdarda geliyorsa, çocuğa ilk altı ay hiçbir ek gıda vermeye gerek yoktur. Anne sütü, çocuğun gelişimi için gerekli bütün maddeleri ihtiva etmektedir.

Anne sütü yeni doğan bebeğin ve süt çocukluğu devrelerinin en ideal besinidir. 1970’lere kadar sun’i mamalar ve inek sütü ile beslenme giderek artmışsa da, son yıllar içinde anne sütü ile beslenmenin önemi daha iyi anlaşılmıştır.

Bu sütteki proteinlerin hazmı oldukça kolaydır. İnek sütündekilerin ise daha zordur. İnek sütünde, iyi kaynatılmadığı takdirde allerjiye (ekzama, ishal, kansızlık) yol açan bir madde (B. lakto globülin) vardır. Anne sütünde ise böyle bir madde yoktur. Anne sütünde laktofferin isimli bir madde, bağırsaklarda mikropların çoğalmasını önler ve vücut için gerekli olan demirin daha kolay emilmesini sağlar. İnek sütünde ve hazır mamalarda ise böyle bir madde yoktur.

Ayrıca anne sütünde, bebeği mikrobik hastalıklara daha dayanıklı hale getiren immünglobulinler ve lizozim isminde bazı maddeler vardır. İnek sütünde ise bu maddeler yoktur.

Anne sütü ile beslenen bebeklerin, anne sütü ile beslenmeyen bebeklere nazaran daha az ishal oldukları bir gerçektir. Çocuk için enerji kaynağı olan laktoz isimli madde, anne sütünde inek sütüne oranla daha fazla miktardadır.

Anne sütündeki mineraller (kalsiyum, fosfor v.s.) yeterli ve dengeli olduğu halde, diğer sütlerde bu denge yoktur.

Anne sütünün yağı, inek sütünden oldukça üstündür. Linoleik asit isimli madde, anne sütünde bulunur ve bu asit bulunmadığı hallerde çocuğun büyümesi yavaşlamakta, ciltte kuruluk ve kalınlaşma olmaktadır.

Anne sütünün yağı, kolay hazmedilmektedir. Çünkü bu hazmı kolaylaştıran lipaz isimli madde, süt mideye inince etkili olmaktadır. Halbuki mamalarda ve diğer sütlerde bu madde bulunmamaktadır.

İlk beş günlük anne sütü “ağız” veya “ağuz” (tıp dilinde kolostrum) çok zengin bir gıdadır. Kolostrumda, çocuk için çok önemli olan laktoferrin ve bifidium faktör veya diğer adıyla bifidus faktörü bol bulunmaktadır.

Çocuğun emzirilmesi anne sağlığı açısından da mühimdir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, meme kanserleri, çocuklarını emzirmeyen kadınlarda, emzirenlere oranla daha fazladır.

Çocuk dünyaya geldikten sonra, iki saat içinde anne, çocuğunu emzirmelidir. Böylece anne sütünün gelmesi oldukça çabuklaşmaktadır. Süt çocuklarında böbrekler tam fonksiyon göstermediği için fazla tuzun atılması ancak fazla su atılması ile olur. Fazla tuz alınması çocuklar için tehlikeli olan su kaybına sebeb olabilir. Anne sütündeki tuz ve mineral miktarı inek sütünün üçte biri kadardır. Eğer annenin sütü yoksa veya miktar olarak yetersizse ve bir hekim tarafından karar verilmişse (çocuğun kilo almadığı tesbit edilerek) ancak o zaman uygun terkipte hazırlanmış mama ve inek sütü verilmelidir.

Anne sütüyle beslenenlerde, ilk aylarda pişik, grip, farenjit ve süt allerjisine, ilerleyen yaşlarda da astıma daha az rastlanır.

Bütün bunlardan başka, çocuk ruh sağlığı için önemli olan anne-çocuk sevgi ve yakınlığı kadının çocuğunu emzirmesi ile başlar.

Anne Sütünü Artırıcı Tıbbi Bitkiler

Anason: Anne sütünü artırıcı özellikte olup, günde 0,5-1 gr alınabilir. % 1-2' lik çayından günde 2-3 bardak içilebilir. Gaz giderici olduğu için anneye ve bebeğe iyi gelir.

Sütotu: Bir çay kaşığı kadar ufalanmış sütotunun üzerine kaynar su dökülür, on dakika kadar bekletilip süzülür ve taze taze içilir. Tatlandırıcı olarak bal veya şeker katılabilir.

Rezen meyvesi (Raziyane): Toz halindeki rezeneden 0,5-1 gramlık haplar yapılarak günde 3 defa yutulur. Hap yapmak için bal, leblebi unu veya meyan balı kullanılır. İnfüzyon halinde de kullanılabilir. 2 gram toz rezene kaynar suya atılır, beş dakika kadar hafif ocakta tutulur ve karıştırılır, sonra tülbentten süzülerek çay gibi içilir. Rezene içen annenin sütü, çocuğun gazını da giderir.

ANNE VE BABAYA ZEKAT

Zekat, ancak Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş olan kimselere verilir. Binaenaleyh anne ile babanın maddi durumları müsait olsa tabi'atıyla onlara zekat verilmez. Maddi durumları müsait olmasa nafakaları zengin evladına aittir. Hanefi mezhebinde ise evlatları zengin iseler onların zekatını alamazlarsa da başkasının zekatını alabilirler. Hülasa: Hiç bir surette ne fürü usulüne. Ne de usul füru'una zekat verebilir. Ancak Şafii mezhebinde sırf borcu kapatmak için usul ve füru birbirine zekat verebilir. Damad kayın babasına, kayın baba damadına zekat verebilir. Bu hususta bir beis yoktur.

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Ana. Çocuğu doğuran. Ümm

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Farsça

Balance icon.svg Eş Anlamlılar

[1]

[]

[]

Durum Tekil Çoğul
Yalın anne anneler
Belirtme (-i) anneyi anneleri
Yönelme (-e) anneye annelere
Bulunma (-de) annede annelerde
Çıkma (-den) anneden annelerden
Tamlayan annenin annelerin
[1] [[{{{2}}}#Şablon:Akrabalık|{{{2}}}]] Çocuğu olan kadın.
[2] Doğuran kimse.

Balance icon.svg Eş Anlamlılar

[1] ana, valide

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

AF - Afv - af


AFFETMEK Affetmek
Af/Sözlük Af/WP Af/VP
Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
Kanuni Sultan Süleyman ın oğlunun babasından affedilme talepli şiiri. Affetmekle ilgili güzel yazılar AFF-I HUSUSİ Af kanunu İnfaz kanunu ile af 2020 infaz affı

: [1] [[moeder#

D. 3/134- 3/133-3/135- 3/136- Af- öfkesini yutmak

AF - Afv - af


AFFETMEK Affetmek
Af/Sözlük Af/WP Af/VP
Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
Kanuni Sultan Süleyman ın oğlunun babasından affedilme talepli şiiri. Affetmekle ilgili güzel yazılar AFF-I HUSUSİ Af kanunu İnfaz kanunu ile af 2020 infaz affı

|moeder]] (af), [[ma#

D. 3/134- 3/133-3/135- 3/136- Af- öfkesini yutmak

AF - Afv - af


AFFETMEK Affetmek
Af/Sözlük Af/WP Af/VP
Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
Kanuni Sultan Süleyman ın oğlunun babasından affedilme talepli şiiri. Affetmekle ilgili güzel yazılar AFF-I HUSUSİ Af kanunu İnfaz kanunu ile af 2020 infaz affı

|ma]] (af)

 • Şablon:De: [1] Mutter (de)
 • Arapça: [1] أم (ar)
 • Şablon:Sq: [1] [[nënë#Şablon:Sq|nënë]] (sq), [[mëmë#Şablon:Sq|mëmë]] (sq)
 • Şablon:Ast: [1] [[ma#Şablon:Ast|ma]] (ast)
 • : [1] [[taica#|taica]] (ay)
  • Şablon:Eu: [1] [[ama#Şablon:Eu|ama]] (eu)
  • Şablon:Bs: [1] majka (bs)
  • Şablon:Br: [1] [[mamm#Şablon:Br|mamm]] (br)
  • Şablon:Bg: [1] майка (bg)
  • Şablon:Rmr: [1] [[bata#Şablon:Rmr|bata]] (rmr), [[dai#Şablon:Rmr|dai]] (rmr)
  • Şablon:Cs: [1] matka (cs), maminka (cs), máma (cs), mamča (cs)
  • Chinese: {{{1}}}: [1] [[妈妈#Chinese: {{{1}}}|妈妈]] (zh), [[母亲#Chinese: {{{1}}}|母亲]] (zh)
  • Şablon:Da: [1] mor (da)
  • Şablon:İd: [1] [[ibu#Şablon:İd|ibu]] (id), [[bunda#Şablon:İd|bunda]] (id), [[induk#Şablon:İd|induk]] (id)
  • Şablon:Eo: [1] [[patrino#Şablon:Eo|patrino]] (eo), [[panjo#Şablon:Eo|panjo]] (eo)
  • Şablon:Et: [1] ema (et)
  • Şablon:Fo: [1] [[móðir#Şablon:Fo|móðir]] (fo)
  • Farsça: [1] [[مادر#Farsça|مادر]] (fa), [[مامان#Farsça|مامان]] (fa)
  • Şablon:Fi: [1] äiti (fi)
  • Şablon:Fr: [1] mère (fr), maman (fr)
  • Şablon:Cy: [1] [[mam#Şablon:Cy|mam]] (cy)
  • Şablon:Gl: [1] [[nai#Şablon:Gl|nai]] (gl)
  • Şablon:Gu: [1] [[મા#Şablon:Gu|મા]] (gu)
  • Şablon:Ka: [1] [[დედა#Şablon:Ka|დედა]] (ka)
  • Şablon:Nl: [1] moeder (nl), mama (nl), mamma (nl), mammie (nl), mamie (nl)
  • Şablon:Hr: [1] mati (hr), majka (hr)
  • Şablon:Hi: [1] [[मां#Şablon:Hi|मां]] (hi), [[माता#Şablon:Hi|माता]] (hi), [[अम्मा#Şablon:Hi|अम्मा]] (hi)
  • Şablon:He: [1] אמא (he), אם (he)
  • (İngilizce): [1] [[mother#(İngilizce)|mother]] (en), [[mom#(İngilizce)|mom]] (en), [[mommy#(İngilizce)|mommy]] (en), [[mum#(İngilizce)|mum]] (en), [[mummy#(İngilizce)|mummy]] (en), [[mama#(İngilizce)|mama]] (en)
  • Şablon:Ga: [1] [[máthair#Şablon:Ga|máthair]] (ga), [[mamaí#Şablon:Ga|mamaí]] (ga)
  • Şablon:Es: [1] madre (es)
  • Şablon:Sv: [1] mamma (sv), mor (sv), morsa (sv)
  • (İtalyanca): [1] madre (it), mamma (it)

  |} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

  • Japonca: [1] お母さん (ja),  (ja), 母親 (ja)
  • Şablon:Ca: [1] mare (ca)
  • Şablon:Qu: [1] [[mama#Şablon:Qu|mama]] (qu)
  • Şablon:Ko: [1] 어머니 (ko)
  • Şablon:Ku: [1] daya (ku)
  • Şablon:La: [1] mater (la)
  • Polonya Bayrağı Polonya: [1] matka (pl), mama (pl)
  • Şablon:Lv: [1] [[māte#Şablon:Lv|māte]] (lv)
  • Şablon:Lt: [1] [[motina#Şablon:Lt|motina]] (lt)
  : [1] anya (hu), mama (hu), édesanya (hu), anyu (hu)
  • Şablon:Mg: [1] [[reny#Şablon:Mg|reny]] (mg)
  • Şablon:Ms: [1] [[emak#Şablon:Ms|emak]] (ms)
  • Şablon:Mt: [1] [[omm#Şablon:Mt|omm]] (mt)
  • Şablon:Mr: [1] [[आई#Şablon:Mr|आई]] (mr), [[माता#Şablon:Mr|माता]] (mr)
  • Şablon:Mn: [1] [[эх#Şablon:Mn|эх]] (mn)
  • Şablon:No: [1] madre (no)
  • Şablon:Oc: [1] [[maire#Şablon:Oc|maire]] (oc)
  • Şablon:Pt: [1] mãe (pt)
  • Şablon:Rap: [1] [[matu’a vahine#Şablon:Rap|matu’a vahine]] (rap)
  • Şablon:Rm: [1] [[mamma#Şablon:Rm|mamma]] (rm)
  • Şablon:Ro: [1] mamă (ro), maică (ro)
  • Şablon:Ru: [1] мать (ru)
  • Şablon:Sa: [1] [[अम्बा#Şablon:Sa|अम्बा]] (sa)
  • Şablon:Sw: [1] [[mama#Şablon:Sw|mama]] (sw), [[mzazi#Şablon:Sw|mzazi]] (sw), [[mzaa#Şablon:Sw|mzaa]] (sw)
  • Şablon:Sr: [1] мајка (sr)
  • Şablon:Sk: [1] mama (sk), matka (sk)
  • Şablon:Sl: [1] máti (sl)
  • {{[[Şablon:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}: [1] [[nanay#{{[[Şablon:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}|nanay]] (tl), [[ina#{{[[Şablon:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}|ina]] (tl), [[inay#{{[[Şablon:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}|inay]] (tl)
  • Şablon:Th: [1] [[แม่#Şablon:Th|แม่]] (th), [[มารดา#Şablon:Th|มารดา]] (th)
  • Şablon:Uk: [1] [[мати#Şablon:Uk|мати]] (uk)
  • Şablon:Yi: [1] [[muter#Şablon:Yi|muter]] (yi)
  • Şablon:Elbakınız - d {{El}}


   El Masaj El masajı Ayak masajı
   Nefes darlığı ve ayak masajı Nefes darlığı ve el masajı
   Peygamberleri el mucizeleri

   : [1] μαμά (el)
  • Şablon:Zu: [1] [[umama#Şablon:Zu|umama]] (zu)

  |}

  |}

  af:anne az:anne de:anne el:anne en:anne es:anne fa:anne fi:anne fr:anne hy:anne io:anne ka:anne ko:anne ku:anne ky:anne lo:anne lt:anne nl:anne pt:anne ru:anne sv:anne vi:anne zh-min-nan:anne

  []

  []

  Şablon:TabloResmi
  Durum Tekil Çoğul
  Yalın ana analar
  Belirtme (-i) anayı anaları
  Yönelme (-e) anaya analara
  Bulunma (-de) anada analarda
  Çıkma (-den) anadan analardan
  Tamlayan ananın anaların

  Ico libri.png Anlamlar

  [1] Çocuğu olan kadın.

  Nuvola apps bookcase.svg Köken

  [1] Nuvola apps bookcase.svg Köken ana (viii+ Uy)

  Balance icon.svg Eş Anlamlılar

  [1] anne, valide

  Honyakuaimai.png Türetilmiş Kavramlar

  [1] anaç , kaynana , hacıana , hanımana , mollaana , efendiana , garibana ,ana kucağı , anayurt , anakara , anadirek , üvey ana ,Anadolu

  Crystal Clear app Login Manager.png Deyimler

  ana baba eline bakmak
  ana baba kuzusu
  meryem Ana kandili gibi
  [1] ana baba eline bakmak, ana baba kuzusu, anan turp baban şalgam sen nereden çıktın gülbeşeker

  Crystal Clear app Community Help.png Atasözleri

  Ana besler hurmayla, eloğlu karşılar yarmayla
  Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer?
  Ana gibi yar olmaz, Bagdat gibi diyar olmaz
  Ana hakkı Tanrı hakkı
  Ana ile kız, helva ile koz
  Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar
  Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış
  Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz
  Ağlarsa anan ağlar gerisi yalan ağlar
  Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al

  Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

  • Türk Dil Kurumu: "ANNE"
  • Sözlerin Soyağacı: ANNE
  • Şablon:Kaynak-EtymDict

  Crystal Clear app internet.png Çeviriler

  AF - Afv - af


  AFFETMEK Affetmek
  Af/Sözlük Af/WP Af/VP
  Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
  Kanuni Sultan Süleyman ın oğlunun babasından affedilme talepli şiiri. Affetmekle ilgili güzel yazılar AFF-I HUSUSİ Af kanunu İnfaz kanunu ile af 2020 infaz affı

  : [1] [[moeder#

  D. 3/134- 3/133-3/135- 3/136- Af- öfkesini yutmak

  AF - Afv - af


  AFFETMEK Affetmek
  Af/Sözlük Af/WP Af/VP
  Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
  Kanuni Sultan Süleyman ın oğlunun babasından affedilme talepli şiiri. Affetmekle ilgili güzel yazılar AFF-I HUSUSİ Af kanunu İnfaz kanunu ile af 2020 infaz affı

  |moeder]] (af), [[ma#

  D. 3/134- 3/133-3/135- 3/136- Af- öfkesini yutmak

  AF - Afv - af


  AFFETMEK Affetmek
  Af/Sözlük Af/WP Af/VP
  Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
  Kanuni Sultan Süleyman ın oğlunun babasından affedilme talepli şiiri. Affetmekle ilgili güzel yazılar AFF-I HUSUSİ Af kanunu İnfaz kanunu ile af 2020 infaz affı

  |ma]] (af)
  • Şablon:De: [1] Mutter (de)
  • Arapça: [1] أم (ar)
  • Şablon:Sq: [1] [[nënë#Şablon:Sq|nënë]] (sq), [[mëmë#Şablon:Sq|mëmë]] (sq)
  • Şablon:Ast: [1] [[ma#Şablon:Ast|ma]] (ast)
  • : [1] [[taica#|taica]] (ay)
   • Şablon:Eu: [1] [[ama#Şablon:Eu|ama]] (eu)
   • Şablon:Bs: [1] majka (bs)
   • Şablon:Br: [1] [[mamm#Şablon:Br|mamm]] (br)
   • Şablon:Bg: [1] майка (bg)
   • Şablon:Rmr: [1] [[bata#Şablon:Rmr|bata]] (rmr), [[dai#Şablon:Rmr|dai]] (rmr)
   • Şablon:Cs: [1] matka (cs), maminka (cs), máma (cs), mamča (cs)
   • Chinese: {{{1}}}: [1] [[妈妈#Chinese: {{{1}}}|妈妈]] (zh), [[母亲#Chinese: {{{1}}}|母亲]] (zh)
   • Şablon:Da: [1] mor (da)
   • Şablon:İd: [1] [[ibu#Şablon:İd|ibu]] (id), [[bunda#Şablon:İd|bunda]] (id), [[induk#Şablon:İd|induk]] (id)
   • Şablon:Eo: [1] [[patrino#Şablon:Eo|patrino]] (eo), [[panjo#Şablon:Eo|panjo]] (eo)
   • Şablon:Et: [1] ema (et)
   • Şablon:Fo: [1] [[móðir#Şablon:Fo|móðir]] (fo)
   • Farsça: [1] [[مادر#Farsça|مادر]] (fa), [[مامان#Farsça|مامان]] (fa)
   • Şablon:Fi: [1] äiti (fi)
   • Şablon:Fr: [1] mère (fr), maman (fr)
   • Şablon:Cy: [1] [[mam#Şablon:Cy|mam]] (cy)
   • Şablon:Gl: [1] [[nai#Şablon:Gl|nai]] (gl)
   • Şablon:Gu: [1] [[મા#Şablon:Gu|મા]] (gu)
   • Şablon:Ka: [1] [[დედა#Şablon:Ka|დედა]] (ka)
   • Şablon:Nl: [1] moeder (nl), mama (nl), mamma (nl), mammie (nl), mamie (nl)
   • Şablon:Hr: [1] mati (hr), majka (hr)
   • Şablon:Hi: [1] [[मां#Şablon:Hi|मां]] (hi), [[माता#Şablon:Hi|माता]] (hi), [[अम्मा#Şablon:Hi|अम्मा]] (hi)
   • Şablon:He: [1] אמא (he), אם (he)
   • (İngilizce): [1] [[mother#(İngilizce)|mother]] (en), [[mom#(İngilizce)|mom]] (en), [[mommy#(İngilizce)|mommy]] (en), [[mum#(İngilizce)|mum]] (en), [[mummy#(İngilizce)|mummy]] (en), [[mama#(İngilizce)|mama]] (en)
   • Şablon:Ga: [1] [[máthair#Şablon:Ga|máthair]] (ga), [[mamaí#Şablon:Ga|mamaí]] (ga)
   • Şablon:Es: [1] madre (es)
   • Şablon:Sv: [1] mamma (sv), mor (sv), morsa (sv)
   • (İtalyanca): [1] madre (it), mamma (it)

   |} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

   • Japonca: [1] お母さん (ja),  (ja), 母親 (ja)
   • Şablon:Ca: [1] mare (ca)
   • Şablon:Qu: [1] [[mama#Şablon:Qu|mama]] (qu)
   • Şablon:Ko: [1] 어머니 (ko)
   • Şablon:Ku: [1] daya (ku)
   • Şablon:La: [1] mater (la)
   • Polonya Bayrağı Polonya: [1] matka (pl), mama (pl)
   • Şablon:Lv: [1] [[māte#Şablon:Lv|māte]] (lv)
   • Şablon:Lt: [1] [[motina#Şablon:Lt|motina]] (lt)
   : [1] anya (hu), mama (hu), édesanya (hu), anyu (hu)
   • Şablon:Mg: [1] [[reny#Şablon:Mg|reny]] (mg)
   • Şablon:Ms: [1] [[emak#Şablon:Ms|emak]] (ms)
   • Şablon:Mt: [1] [[omm#Şablon:Mt|omm]] (mt)
   • Şablon:Mr: [1] [[आई#Şablon:Mr|आई]] (mr), [[माता#Şablon:Mr|माता]] (mr)
   • Şablon:Mn: [1] [[эх#Şablon:Mn|эх]] (mn)
   • Şablon:No: [1] madre (no)
   • Şablon:Oc: [1] [[maire#Şablon:Oc|maire]] (oc)
   • Şablon:Pt: [1] mãe (pt)
   • Şablon:Rap: [1] [[matu’a vahine#Şablon:Rap|matu’a vahine]] (rap)
   • Şablon:Rm: [1] [[mamma#Şablon:Rm|mamma]] (rm)
   • Şablon:Ro: [1] mamă (ro), maică (ro)
   • Şablon:Ru: [1] мать (ru)
   • Şablon:Sa: [1] [[अम्बा#Şablon:Sa|अम्बा]] (sa)
   • Şablon:Sw: [1] [[mama#Şablon:Sw|mama]] (sw), [[mzazi#Şablon:Sw|mzazi]] (sw), [[mzaa#Şablon:Sw|mzaa]] (sw)
   • Şablon:Sr: [1] мајка (sr)
   • Şablon:Sk: [1] mama (sk), matka (sk)
   • Şablon:Sl: [1] máti (sl)
   • {{[[Şablon:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}: [1] [[nanay#{{[[Şablon:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}|nanay]] (tl), [[ina#{{[[Şablon:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}|ina]] (tl), [[inay#{{[[Şablon:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}|inay]] (tl)
   • Şablon:Th: [1] [[แม่#Şablon:Th|แม่]] (th), [[มารดา#Şablon:Th|มารดา]] (th)
   • Şablon:Uk: [1] [[мати#Şablon:Uk|мати]] (uk)
   • Şablon:Yi: [1] [[muter#Şablon:Yi|muter]] (yi)
   • Şablon:Elbakınız - d {{El}}


    El Masaj El masajı Ayak masajı
    Nefes darlığı ve ayak masajı Nefes darlığı ve el masajı
    Peygamberleri el mucizeleri

    : [1] μαμά (el)
   • Şablon:Zu: [1] [[umama#Şablon:Zu|umama]] (zu)

   |}

   |}

   Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri

   • Türkmence: [[ene#Türkmence|ene]] (tk)
   • Eski Türkçe: apa (tr)
   • Eski Türkçe: ana (tr)
   • Kırım Tatarca: anniy, anne, ana
   • Şablon:Kk: [[апа#Şablon:Kk|апа]] (kk)
   • Şablon:Ky: [[апа#Şablon:Ky|апа]] (ky)
   • Şablon:Uz: [[она#Şablon:Uz|она]] (uz)
   • Şablon:Ug: [[ئاپا#Şablon:Ug|ئاپا]] (ug)

   Ural - Altay Dilleri[]

Advertisement