FANDOM


AYM

Bakınız

D: AYM AYM/BBY AYM/BBY/KHK BBY AYM/BBY/Hakim Fatih Genç Başvurusu Adaleti “bireysel” dağıtmak Zühtü Arslan Recai Akyel

TC

Anayasa Mahkemesi

Bireysel Başvuru Formu

Öncelik Verilerek İvedi İnceleme Talepli Başvuru

Başvurucu bir hakim ve savcı iken 23 Temmuz 2016 tarihli 667 sayılı KHK’nın 3 maddesine dayanılarak anayasanın 129 maddesini tamamen aykırı olarak hiçbir savunması alınmadan HSYK tarafından meslekten çıkarılmıştır.Hiçbir yargısal güvence sunulmadan hiçbir delil gösterilmeden bir terör örgütüne mensup olduğu sabitmiş gibi işlem yapılarak kamu görevinden çıkarılmış ve birçok sosyal Hakkı da elinden alınmıştır. Bir KHK hükümlerine dayalı olarak HSYK kararı ile terör örgütü üyesi olmakla suçlanmış, bu suç sabitmiş gibi ifadeler kullanılıp yargılanmadan mahkum edilmiştir. Böylece masumiyet karinesi ile adil yargılanma hakkının tüm güvenceleri açıkça ihlal edilmiştir. Terör örgütü üyesi ilan edilerek kamu görevinden çıkarılıp birçok sosyal hakkına son verilmesi, OHAL’in neden olduğu durumla ilgisiz ve ölçüsüzdür. Anayasanın birçok hükmü ihlal edilerek (A Y m. 15,35,36,38/4,121,129,138 vd. gibi) bahse konu tedbirler uygulandığı için ve ağır hak ihlallerine derhal son verilmesi açısından Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 68 ve 71/1. Maddeleri gereğince başvuruya öncelik verilerek ivedi olarak incelenip karar verilmesine talep olunur

Başvuru formu 10 sayfayı aştığı için içtüzüğü 60. Maddesi gereği hazırlanan özet ektedir. (Ek-1)


Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59.maddesine göre hazırlanmıştır.Açıklamalar Edit

A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti: Edit

1- Olayların ortaya çıkışı Edit

1- 15 Temmuz 2016 tarihli menfur darbe girişiminden hemen sonra 16 Temmuz 2016 tarihinde iddia olunan FETÖ/ PDY Terör örgütüne üyelik suçlamasıyla 2745 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Bahse konu tüm hakim ve savcılar hakkında aynı gün HSYK tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. 24 Ağustos 2016 ve 31 ağustos 2016 tarihli 2 HSYK kararı ile başvurucunun da aralarında bulunduğu toplam 3390 (2847 +543)Hakim ve savcı hakkında 667 sayılı khk. 3. maddesi gerekçe gösterilerek hiçbir savunma Hakkı tanınmadan meslekten ihraç kararı verilmiştir.

2- Meslekten çıkarma kararında özet olarak şu gerekçeye dayanmıştır. ‘’23/07/2016 Tarih ve 29779 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararnamenin 3/1’inci Maddesinde terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi genel kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkan ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca, Hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu genel kurulunca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay başkanının başkanlığında Başkan Yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmaları uygun olmadığına ve meslekten çıkarılamalarına karar verilir.”

Düzenlemesine yer verilmiştir 667 sayılı kanunun 5. maddesi kapsamında yapılarak yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere ilgililerin mesleğe kabulleri ile başlayan Eğitim Merkezi ve Türkiye Adalet Akademisindeki faaliyetleri, hizmet içi eğitim ve yabancı dil eğitimlere katılmalarına, yurtdışına gönderim üzerine özel yetkili savcılıklara veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hakim veya unvanlı olarak Teftiş Kurulu başkanlığına Başkan başkan yardımcısı veya müfettiş olarak idare kurumlara tetkik hakimi daire başkanı ve yardımcısı ve genel müdür veya yardımcısı vesaire şeklinde yapılan atamalar da dikkate alınan kriterler özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, ilgililer hakkında Hakimler Savcılar Yüksek kuruluna intikal eden şikayet ihbar inceleme ve soruşturma dosyaları ile bu dosyalar hakkında Cumhuriyet savcılarını bu dosyalarda yapmış oldukları işlemler ve verdikleri kararlar örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun FETÖ/PDY mensubu oldukları genel Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt üyeleri hakkında tayin ettiği Disiplin cezaları ve muhalefet yerleri sosyal çevre bilgileri, Ankara Cumhuriyet başsavcılığından tanzim edilen bilgi ve belgeler, ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın niteliği ve isnad edilen suçlamalar ile gözaltı ve tutuklama kararları, soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları, itirafçıların beyanları ile diğer bilgi ve belgeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin incelemesinde sunulmuş olup , Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24 8 2016 tarih 2016/426 karar no'lu kararı ile ekli listede yer alan 2847 hakim ve Cumhuriyet savcısının FETÖ/PDY örgütü ile irtibat iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden 667 sayılı KHK’nın 3. maddesi uyarınca meslekten çıkarılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir. Benzer bir gerekçe 31 ağustos 2016 tarihli kararda da tekrarlanmıştır.

3- Yukarıdaki gerekçeden de Anlaşılacağı gibi başvurucunun meslekten ihracını FETÖ/PDY örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu iddiası gerekçe gösterilmiştir. Aynı suçlama ile başvurucu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildiği de dikkate alındığında, başvurucunun bir terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edildiği açıktır. Başvurucu yargılamadan yargılanmadan bir terör örgütüne üye olmakla suçlanıp bir daha kamu görevinde çalışamayacak şekilde meslekten ihraç edildiği ve çok ağır bir yaptırıma tabi tutulduğu için bazı hususların açıklığa kavuşturulması gereklidir. İlk olarak adı geçen isimde bir terör örgütünün bulunup bulunmadığı, bu örgütün terör örgütü olduğunu gösteren somut deliller olup olmadığı, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin bu açıdan değerlendirilmesi, başvurucunun bu bu örgüte üye olup olmadığı ve bu açıdan masumiyet karinesinin ihlal edilip edilmediği HSYK kararında dayanılan faaliyetlerin suçlamalara dayanak olup olamayacağı ve bir hakim ve savcı hakkında doğrudan soruşturma açılıp açılamayacağı HSYK'nın bir OHAL KHKsına dayalı olarak hakim ve savcıların meslekten çıkartıp çıkarılamayacağı ve Duru ve bu durumun anayasa ve aihs ye uygun olup olmadığı gibi hususların olaylar temelinde kısa da kısaca da olsa irdelenmesi gerekmektedir.


2-FETÖ/PDY isimli örgütün varlığı iddiasına dayalı suçlamalar

4.Herkes tarafından bilindiği gibi, iddia edilen isim de mahkeme kararı ile kesinleşmiş bir terör örgütü bulunmamaktadır. Hatta 28 Şubat sürecinde bu hususta açılan bir Kamu davası iddia edilenin tam tersi bir şekilde karara bağlanmış ve bu karar Yargıtay ceza genel Kurulu'nun 2008 tarihli kararı ile kesinleşmiştir. En çok tartışılan konulardan biri olduğu için Bu hususun devlet yöneticileri ve yargı yönetenler tarafından bilinmemesi mümkün değildir. Bilindiği gibi hukukun temel ilkelerinden olan Masumiyet karinesi gereği herkes kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile mahkum oluncaya kadar suçsuz sayılır (AY 38/4). Başvurucu iddia edilen terör örgütüne üye (üye, iltisak, irtibat) olmakla suçlanıp meslekten ihraç edildiği için öncelikle bu durumun bilinmesinde yarar vardır.

5. Belirtilen isimle kast edilenin kamuoyunda Gülen hareketi veya cemaat olarak isimlendirilen oluşum olduğu herkesçe malumdur iddia edilen isimde bir terör örgütünün varlığı, “kanunla önceden kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme” tarafından ve adil yargılanma hakkının tüm güvenceleri ne saygı gösterilecek bir yargılama sonucu, bu başvurunun yapıldığı tarihe kadar kesin olarak kararlaştırılması için, masumiyet karinesine saygı ilkesi gereği, belirtilen örgütü ismine Yer verilmeyecektir bu başvuruya konu yargılamanın uluslararası yargı organları önüne gitme ihtimalim bulunması nedeniyle uluslararası kamuoyundaki tanınan ismiyle bu başvuru formunda Gülen hareketi ifadesi kullanılacaktır.


6 . Ayrıca bu konuda bir hususun daha altını çizmekte yarar vardır anayasaya göre hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir yer devlet yetkisi kullanamaz. (AY md 6/3) masumiyet karinesinin gerekleri dikkate alındığında suçluluğu hükmen yargılama sonucu sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.(AY md 38/4)  kişileri suçlu gösterme veya Mahkum etme bir yargısal işlerdir anayasanın 9. maddesine göre yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır Dolayısıyla Yargılama ve Mahkum etme konusunda yürütme veya yasama organı ya da başka bir organın karar verme yetkisi yoktur Her ne kadar adı geçen örgütü Ege ve bakanlar kurulu kararı ile terör örgütü ilan edilmiş olsada,  Bakanlar Kurulu kararı veya mg kararlarıyla kişiler ya da kişi grupları suçlu ilan edilemeyeceği gibi mahkum da edilemez Bu durum açık bir komisyon gaspına yol açar aynı anda anayasanın 6/ onları 39 ve 38/4 maddelerini ve Adil yargılama hakkına ilişkin tüm hükümlerini ihlal eder.

7.Bilindiği gibi bir kişinin terör örgütü üyeliği ile suçlanıp hakkında disiplin veya ceza soruşturması başlatılabilmesi için öncelikle bir terör örgütünün varlığını gösterilmesi gerekir bir terör örgütü olmadan hiç kimse olmayan terör örgütü üyeliği ile suçlanıp hakkında işlem yapılamaz terör örgütü üyeliği ne dayalı disiplin veya ceza soruşturması başlatılabilmesi açısından ya bahse konu terör örgütünün varlığı kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile ispatlanmış olmalı ya da objektif gözlemcileri ikna edecek ölçüde asgari yeterlik şüphenin varlığını gösteren ve toplumu dehşete düşürecek türden şiddet eylemlerine” TMK m 1ilişkin kanıtlar ortaya konulmalıdır.Daha sonra da bu örgüt ile suçlanan kişi arasında bağ gösteren somut kanıtlar gösterilmelidir somut olayda Gülen hareketinin bir terör örgütü oldu Herhangi bir mahkeme kararı ile kesin olarak ispatlanmış in bu gerekçeye dayalı hiç kimse hakkında disiplin veya ceza soruşturması açılamaz ancak Eğer bu hareketin yönetim kademeleri nin talimatlarıyla girişilmiş topluma dehşete düşüren Tedhiş şiddet eylemleri somut kanıtlar dayalı olarak gösterilirse bu durumda suça bulaşmış ilgililer hakkında Disiplin ve Ceza soruşturması başlatılabilir.

8.Bu açıdan ilk olarak şu hususu belirtmekte yarar vardır 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Gülen hareketinin şiddet eylemlerine başvurdun a dair obje objektif gözlemcileri ikna eder ölçüde yeterli şüpheyi gösteren somut kanıtlar ortaya konmadı gibi bu iddianın 1. sahipleri de bahse konu hareketin terör örgütü olduğuna inanmadıklarını 15 Temmuz 2016 sonrası yaptıkları açıklamalarda açıkça ortaya koymuşlardır.

9 .Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Temmuz 2016 tarihli, tarihinin ilk saatlerinde, at 3.20 civarında İstanbul havalimanında yaptığı açıklamada darbeci askerler henüz yakalanıp sorgulamada darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu açıkladıktan sonra bu grubun silahlı terör örgütü olduğu açığa çıkmıştır demiştir bu ifadeler Gülen hareketini daha önce mg kararıyla terör örgütü ilan edilmesine rağmen Cumhurbaşkanı'nın da 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Bilal hareketinin terör örgütü olduğuna inanmadığını göstermektedir 19 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim kalın Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yeni bir terör örgütü ile karşı karşıya olduğunu ifade etmiştir . Böylece cumhurbaşkanının en yakın mesai arkadaşlarından biri olan ve kendisine Uluslararası ilişkiler konusunda danışmanlık yaptığı bilinen Doçent Doktor İbrahim kalın da Gülen hareketinin 15 Temmuz 2016 tarihine kadar terör örgütü olduğuna inanmadığını açıkça beyan etmiştir AKP kurucularından olan TBMM eski başkanı ve başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın daha 21 Temmuz 2016 tarihinde silahlı terör örgütünün fethullahçı olduğunu o gece öğrendim açıklamasını yapmıştır Bülent Arınç birçok ne ygk ve Bakanlar Kurulu toplantısında bulunmuş tüm Tartışmalara birinci elden Vakıf bir devlet adamı olarak tüm iddialara ve en gizli devlet belgelerine Vakıf olmasına rağmen 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Gülen hareketinin terör örgütü olduğuna şiddete başvurduğuna Inanmadığını açıkça beyan etmiştir Böylece AKP 2 dairenin son 2 yıldır sürekli terör örgütü olmakla suçladığı Gülen hareketinin terör örgütü Olduğuna bu iddianın 1. sahiplerinin de 15 Temmuz 2016 tarihine kadar inanmadığı ifade edilmiştir.

10.Bu Iddiaya Hiç Kimsenin inanmadığı esasında iktidar yanlısı bir gazete olan karar gazetesinin darbe girişiminden 18 gün önce yayınlanan 27 Haziran 2016 tarihli manşetiyle de ilan edilmiştir son 2 yıldır Gülen hareketinin şiddete başvurduğunuz ispatlamak için devletin tüm imkanları kullanılmasına rağmen bir türlü delil elde edilemediği için söz konusu gazete paralelde ilk cinayet suçlaması başlığını atarak ilk şiddet olayını duyurmaya çalışmış Ancak bu iddiada temelsiz çıkmıştır bilindiği gibi toplumu dehşete düşürecek türden şiddet olaylarına başvurma terör örgütü suçunun olmazsa olmazlarındandır darbe girişiminden Çok önce mg kahve bakanlar kurulu kararı ile Gülen hareketi terör örgütü ilan edilmiş Olmasına rağmen YK başkanı olan Cumhurbaşkanı ile iyi olarak birçok Mega toplantısına katılmış Başbakan eski yardımcısı Arınç'ın 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ne kadar Gülen hareketinin terör örgütü olduğu tetiş eylemleri başvurdu iddiasına inanmadıkları anlaşılmaktadır

11. bu konudaki somut bilgiler Yürütme organı mensupları ile sınırlı değildir 22 Eylül 2016 tarihli Cumhuriyet gazetesinde beyanda bulunan HSYK başkanvekili Mehmet Yılmaz Ergenekon Balyoz askeri casusluk OdaTV Hüseyin Kurtoğlu şike davası gibi dosyalarla ilgili disiplin soruşturması vardı bu soruşturmalarda örgüt üyesi olanlar soruşturuluyor da biz Ayrıca örgütün yargı içindeki yapılanmasına ilişkin de soruşturma başlatmıştı Bununla ilgili Ankara Cumhuriyet başsavcılığında da adli soruşturma yapılıyordu.” soru şu darbe girişimi olana kadar neden Bunlar görevde tutuldu biliyorsunuz Bu örgütün silahlı terör örgütü olup olmadığı konusunda tartışma vardı Bunun kriminal hale gelmesi için silahlı terör örgütü tespitinin yapılması gerekiyordu O gün darbe gecesi bu örgütün terör örgütü olduğu yönünde Ayan Beyan kimsenin karşı çıkamayacağı deliller çıkınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunun örgüt üyeliği suçunu düzenleyen 314 maddesi gereği soruşturma açtı Böylece Ankara Başsavcılığı elindeki ceza soruşturmalarında Delilere geçtiği için silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakim ve savcılarla ilgili gözaltı kararı verdi” bu ifadelerden de açıkça anlaşıldığı gibi 15 Temmuz 2016 tarihli menfur darbe girişimi ne kadar Gülen hareketinin şiddet eylemlerine başvurdu iddiası konusunda herhangi bir delil elde edilemediği HSYK başkanvekili tarafından da beyan edilmiştir.

12. Tüm bu değerlendirmeler ve bahse konu hareketin son 2 yıldır devlet kurumları tarafından sürekli denetlendiği ve incelendiği dikkate alındığında şiddete başvurma unsuru açısından herhangi bir Somut delil tespit edilemediği devletin en gizli belgelerinde Vakıf yöneticilerinin beyanları dahil Yukarıdaki bayanlardan açıkça anlaşılmaktadır bu durumda Gülen hareketinin terör örgütü olup olmadığının değerlendirilmesi açısından tek kalan unsur 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimidir iktidarın ve iktidar tek elindeki Medya her ne kadar bahse konu darbenin Gülen hareketine mensup olduğu iddia edilen askerler tarafından yapıldığı iddia edilse de henüz şunlarla bir kısmı medyaya yansıyan ve aşağıda belirtilen somut deliller darbe gibi son derece karmaşık bir olayın küçük bir grubun yapamayacağı kadar son derece ciddi bir olgu olduğunu göstermektedir iktidar ve iktidar kontrolündeki medyanın iddia ettiğiniz aksi kanıtlanırsa başvurucu dahil kendisiyle birlikte açığa alınan gözaltına alınan ve veya tutuklanan ve son olarak meslekten ihraç edilen 3390 hakim ve savcının tamamen temelsiz şekilde bahse konu uygulamalara maruz bırakıldığı kanıtlanmış olacaktır Bu nedenle aşağıdaki somut olay olgu Kanıt ve bilgilere bu başvuru formunda yer verilmeye ihtiyaç duyulmuştur.

13. Bu konuda bir hususun da altını çizmekte yarar vardır. Bilindiği gibi 1960 darbesi, daha çok ordu içindeki sol eğilimli askerler tarafından, 1980 darbesi ise Emir komuta zinciri içerisinde bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiştir Aslında 15 Temmuz 2016 tarihine kadar her askeri müdahalenin özellikle Atatürkçü düşüncede olduğunu iddia eden askerler tarafından yapıldığı da bir vakıadır. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin sivil kanadının da olduğu, darbe sonrası bazı üst düzey iktidar partisi mensuplarının devletin üst düzey kadrolarına getirilecekleri, Cumhurbaşkanı ve Başbakan olacakları da medyada ileri sürülmüştür. Bilindiği gibi, son darbe girişimi nedeniyle ordudaki general ve amirallerin neredeyse yarısı tutuklanmıştır. Darbe teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla tutuklanan 163 general arasında koyu Atatürkçü kimliği ile bilinen 2 ordu komutanı Orgeneral Adem Huduti ve YAŞ eski üyesi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de vardır. 163 General ve amiralin Gülen hareketine mensup olduğu iddiası, somut bulgudan ve inandırıcılıktan tamamen yoksun olup yıllardır ordudan ihraç edilen subaylar dikkate alındığında bu tezin doğru olduğuna inanmak imkânsızdır. Darbeye girişen askerler arasında Gülen hareketine sempati duyan askerlerin var olduğu bir an için varsayılsa dahi bu durum, bu girişimle hiçbir ilgisi olmayan kişileri suçlu yapmaz. Bu durum haklarında soruşturma açılan sivil, bürokrat ve başvurucunun da aralarında bulunduğu yargıda görev yapan diğer kamu görevlilerini suçlu yapmayacağı gibi, bir bütün olarak bahse konu yapıyı da terör örgütü yapmaz . Aksi düşüncenin kabulü halinde darbeyi solcu veya Atatürkçü düşüncedeki askerlerin yapması (1960) durumunda, darbeciler dışındaki tüm Atatürkçü ve Solcular da terör örgütü üyesi olarak kabul edilebilecektir. Darbenin Emir komuta zinciri çerçevesinde yapılması (1980), durumunda ise tüm bir Ordu terör örgütü olarak kabul edilebilecektir. Ayrıca 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminde iktidar partisi mensubu bazı sivillerin de yer aldığı ortaya çıkarsa bu durumda ne iktidar partisi ve üyeleri de bir bütün olarak terör örgütü ve terör örgütü mensubu olarak kabul edilebilecektir .Kısaca suç ve cezaların şahsiliği prensibi dikkate alındığında, bir an için darbecilerin arasında Gülen'in fikirlerine sempati duyan subayların bulunduğu varsayılsa dahi hukuken sadece bu nedene dayalı olarak bahse konu yapının terör örgütü olduğuna karar verilemez; verilirse yukarıdaki tüm grupların da terör örgütü olduğu kabul edilir.

14. Suç ve cezaların şahsiliği prensibinin bir sonucu olarak, atılı suçla hiçbir ilgisi olmayan insanların veya insan gruplarının suçlu kabul edilmesi imkansız olduğu için, ne 1960 darbesi nedeniyle solcular, ne 1980 darbesi nedeniyle tüm bir ordu, ne de 2016 darbe teşebbüsü nedeniyle bir bütün olarak bir yapı veya iktidar partisi ya da başka bir grup terör örgütü olarak kabul edilemez. Kısaca, darbe girişiminde bulunan askerler, darbeye teşebbüs suçunu işlemişlerdir. Unutulmamalıdır ki, darbe girişiminin bir numarası (lideri), planlayıcıları veya beyin takımı (planlayıp azmettirenler) henüz tespit edilebilmiş değildir. Somut olaydaki suç tipi, eylem dikkate alındığında, TCK’da özel olarak düzenlenmiş olan darbeye teşebbüs suçu olup terör örgütü suçu değildir. Aksi düşünce, her darbe girişiminden sonra ( Türkiye'de bugüne kadar en az 5 askeri müdahale yaşanmıştır) o darbe girişiminin savunduğu siyasi düşünceye mensup herkes terör örgütü üyesi kabul edilir ki, suçun manevi unsuru (kasıt unsuru) ve suç ve cezaların şahsiliği prensibi dikkate alındığında, bu düşünceyi kabul etmek imkânsızdır. Darbe teşebbüsü özel bir suç tipi olup, henüz kimler tarafından organize ve orkestra edildiği bilinmeyen (Bakan Nabi Avcı ve iktidar tarafından bilinmesine rağmen açıklanmayan) özel bir suç tipidir. Ankara başsavcı vekilinin, hiçbir darbeci yakalanmadan ilan ettiğinin aksine, darbe teşebbüsünün kimler tarafından organize ve orkestra edildiği açığa kavuşturulmamıştır; her geçen gün ortaya çıkan yeni deliller darbe girişiminin gerçek aktörleri hakkında izler taşımaktadır. Yurtta Sulh Konseyi Başkanı oldukları iddia eden şahısların imzaladığı ve Kaleme aldığı bir belge, ele geçirildiği darbe girişiminin üzerinden 6 saat sonra Savcı tarafından açıklanmış olmasına rağmen 25 gün sonra yurtta sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğunun belirlenemediği açıklanmıştır.

3- 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi konusundaki somut bilgi ve bulgularEdit

15- 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Gülen hareketinin şiddete başvurduğuna dair herhangi bir tehdiş eylemi gösterilemediğine göre, bu tarihte gerçekleştirilen darbe girişiminin kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz kesin olarak ortaya konmuş değildir. Eğer bu darbe girişiminin organizatörlerin Gülen hareketi dışında birileri olduğu ortaya çıkarsa suç ve cezaların şahsiliği prensibi gereği başvurucu dahil tüm ihraç edilenlere yönelik ana suçlama terör örgütü üyeliği iltisakı veya irtibatı tamamen temiz kalır bu açıdan aşağıdaki somut bulguların başvurunun incelenmesi aşamasında dikkate alınması gerekir.

16- Türkiye'de 1960 yılından bu yana Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbe veya askeri müdahaleler geleneğine 15 Temmuz 2016 tarihinde bir Yenisi daha eklenmiştir gece saat 21.20 sularında başlayan darbe girişiminin ilk dakikalardan itibaren henüz hiçbir darbeci asker yakalanmamış olmasına karşın iktidar ve bazı muhalefet mensupları darbenin paralel yapı adı verilen yapıya mensup askerler tarafından gerçekleştirildiğini açıklamışlardır Oysa Cumhurbaşkanı ile Başbakan darbe girişiminden önceden haberdar olmadıklarını MİT müsteşarının kendilerine bilgi vermediğini ilk müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı ile darbe gecesi görüşemedik terimi darbe girişiminden enişte eş dost veya Korumalar aracılığıyla haberdar olduklarını beyan etmişlerdir.

17. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında yaşanan bazı önemli olaylar darbe girişiminin kimler tarafından organize ve orkestra edilmiş olabileceğine ışık tutmakta ve girişimin gerçek hedeflerine dair önemli veriler içermektedir söz konusu olaylar darbe girişiminin arkasında gerçekte kimlerin olabileceğine kimlerin darbeye müdahil olmuş olabileceğini ve önceden haberdar olmasına rağmen Gerekli tedbirleri almadığına Işık tutmaktadır.

18. 10 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminden Tam 5 gün önce AKP'li üst düzey yöneticilerin birçoğunun takip ettiği fotoğraf ve siyaset et foto siyaset isimli Twitter hesabı şu paylaşımlarda bulunmuştur bir Reis Cumhurbaşkanı Erdoğan kastedilmektedir hayatının en önemli hizmetini yapacak bu topraklarda bugün 6 asker harçlığı eşinin tutuklanması Bunun ilk adımı TSK da büyük temizlik iki gerçek Milli Ordu yolunda TSK içinde ne kadar gezici solcu paralel ve diğer cemaat derin ajanı varsa temizlenecek sona doğru TSK içinde her cemaatin adamı var örgütler bu pislik tamamen temizlenip İslam dünyasının umudu bir orada oluşacak başkomutan Reis 4 bu coğrafyada İslam dünyasının lideri olan reise yakışır bir Ordu kurulacak TSK TSK daki tüm Ajan Fareler Titresin büyük Harekat kapıda 5 bu yaz kurban temizliği zamanı TSK yönetim Ajan uzun dualar Kurban edilecek bu toprağa temizlenecek başkomutan Reis böyle biline 6 paralel pisliği temizleyiniz sıra TSK da tesis arka içinde ayyaş başörtüsü düşmanı namaz düşmanı ne kadar Deyyus varsa temizlenecek 7 Şu an terörün önündeki en büyük engel TSK içindeki Kripto yapılar millet düşmanları Bu yapıların elemanları temizlenecek 8 özellikle milli duruş ve din düşmanı Kemalist Hainler TSK dan paralel köpeklerle beraber temizlenecek Reis başkomutanı olduğunu gösterecek 9 darbeler hep laiklikten çıktı bu bitecek Ordu tamamen milli refleks hareket edecek Başkomutanlık gerçek kimliğiyle reis de görülecek on peygamber Ocağı diye dini sömürü ne olduğu değil gerçek bir peygamber Ocağı ve ordusu olacak gerçek Anadolu halife ordusu kurulacak...!

19. Darbe teşebbüsünün yapıldığı gün darbe girişiminin başlamasından Yaklaşık 5 saat önce et medeniyet Vakfı isimli Twitter hesabı darbecilerin heveslerini kursaklarında bırakmak için kardeşlerimizi ve onurlu herkesi sokağa çıkmaya davet ediyoruz paylaşımında bulunmuştur et medeniyet Vakfı 4 58 PM 15 jul 2016

20. Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı olan Pana Film 15 Ağustos 2016 tarihinde Kurtlar Vadisi darbe isimli sinema filmi yapma kararı aldığını kamuoyuna açıklamıştır ancak bana film şirketi Kurtlar Vadisi darbe isimli marka tescil başvurusunun darbe girişiminden tam 50 gün önce 25 Mayıs 2016 tarihinde dönmeyin başvurusunu ise yaklaşık 2 ay önce 18 Mayıs 2016 tarihinde yapmıştır filminin başvuruları darbe planlamasının çok öncelerden yapıldığını ve bazı kurumların ve bir kısım İnsanların bu girişimden çok önceden haberdar olduğunu göstermektedir.

21. 24 Temmuz 2016 tarihli Alman Focus dergisi Erdoğan başlıklı haberinde sayfa 26 şu Bilge yer vermiştir darbe çatışmasının başlamasından yarım saat sonra İngiliz İstihbarat Kurumu gchq Türk hükümetinin telefon Email ve yazılı mesaj yazışmalarını ele geçirdi bu yazışmaların içeriğinde şu bilgiler geçiyor yarın temizlik operasyonları başlatırsın ve darbenin baş yöneticisi Gülen ilan edilsin çapulcu is 28 08 16 20 58 AK Parti Milletvekili Adnan boynukara saat 21.54 de Kahrolsun fethullahçı kalkışma paylaşımında bulunmuştur hep Adnan boynukara 15 7 2016 21.54 Milli Savunma Bakanı saat 0018 de askerler bunu ait bunlara itaat etmesinler emri pensilvanya'dan aldılar açıklamasını yapmıştır asker içerisinde var olan bir yapılanma bir kalkışma da bulundu demiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 23.30 civarında Facebook'tan aracılığıyla bağlandığı CNN Türk canlı yayınında bugünkü bir gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkışma hareketidir ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir istemiştir Cumhurbaşkanı 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 0317 civarında Atatürk havalimanında TSK içerisindeki bir azınlık ülkemizin beraberliğini kabullenemeyen bir grup paralel devlet yapılanmasının kendisiydi açıklamasını yapmıştır et Anadolu Ajansı 16 7 16 03 18 Cumhurbaşkanı aynı tarihte bu paralel devlet yapılanmasına da asla bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz temizleme operasyonu başladı bunların yerine yedik giriyoruz demiştir gazeteci Fatih Tezcan Fatih Tezcan 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 22.30 dan itibaren şu paylaşımlarda bulunmuştur siyah iyi destekli Fethullahçılar darbe sıkıyönetim yapmaya kalkarlarsa istisnası7z Herkes sokağa çıksın 81 şehrin tamamında dirilişe geçmi7eye hazırlanan Oyununuz da iki Seçtiğiniz Recep Tayyip Erdoğan'a müdafaa hazırlanayım darbe girişiminin başlamasının Üzerinden yarım saat geçmeden Focus dergisinin belirlediği mesajı mesajın yayılması darbenin başarısı olacağını önceden bilindiğini göstermektedir.

22. Vatan Partisi 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 23 48 de hep Vatan Partisi fethullahçı kalkışmayı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milleti bastıracak tır paylaşımı ile henüz hiçbir darbeci yakalanmamış olmasına karşın bu girişimin kimler tara7fından yapıldığını ilan etmiştir Vatan Partisi genel başkanı Doğu Perinçek et Doğu Perinçek de 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 23 24 te Bu amerikancı fethullahçı bir girişimidir Türk ordusu gelişimi basılacaktır milletimizin içi rahat olsun paylaşımında bulunmuştur Perinçek 2 saat sonra da bu kalkışma Fethullah terör örgütünün cumhuriyetin pençesinden Kurtarmak içindir 16 7 2016 0132 paylaşımında bulunarak darbe girişiminin amacını belirtmiştir.

23. Darbe girişiminin üzerinden 2 saat geçmeden saat 0010 sularında TRT 1 darbe Bildirisi yayınlanmış ve darbenin yurtta sulh Konseyi adı verilen bir oluşum tarafından gerçekleştirildiği ilan edilmiştir ancak yurtta sulh Konseyi ve bu Konseyi Grup yönettiği iddia edenler hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmeli anlaşılmaktadır darbe girişiminin üzerinden 6 saat geçmeden 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 0415 civarında et haberdar 7/16 16 04 16 V televizyonunda canlı yayına bağlanan Ankara Cumhuriyet başsavcı vekili Necip Cem İşçimen şu açıklamaları yapmıştır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daire teşebbüsünde bulunan paralel yapı terör örgütü ile irtibatı olan Yargıtay Danıştay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Askeri Yargıtay daire başkanından üyeleri HSYK da görev yapan fetö paralel devlet Yapı örgütü mensubu yerleri ile Sözde yurtta sulh komitesi mensubu General Amiral subay astsubay Erbaş ve Erler hakkında gözaltı kararı vermiştir eldeki bilgilere göre Kurmay Albay Cemil Turhan Tuğgeneral Mehmet Fatih göç yurtta sulh Konseyi Başkanı bu şahısların imzaladıkları ve kaleme aldıkları bir metin ele geçirmiştir Bunun yanı sıra 81 ile sıkıyönetim komutanı atmışlardır kendileri Ayrıca sıkıyönetim Mahkemesi görevlendirme listesi elimde bulunmaktadır bu şahısların atama atanmış oldukları bunların içerisinde Muharrem Köse Feto paralel örgüt üyesi olan kişidir Fethullah Gülen terör örgütü bir darbe yapmıştır Darbe yapmaya çalışmıştır yurtta sulh Konseyi ne ait belgeleri ele geçirdikleri niye açıklayan savcılık 10 Ağustos 2016 tarihinde darbeyi planladığı iddia eden yurtta sulh Konseyi kimlerden oluştuğunu birine verdiğini açıklamıştır Ayrıca bu başvurunun tarihine kadar darbenin bir numarasını kim olduğu da tespit edilememiştir.

24. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Temmuz 2016 tarihinde sabah saatlerinde HSYK dan Soruşturma izni almadan ilk derece mahkemelerinde görevli 2745 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı vermiştir HSYK toplantısı başlamadan önce medyada 5 HSYK üyesi ile iki Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında gözaltı kararı aldığına dair haberler yapılmıştır aynı gün 11 de toplanan HSYK Öncelikle 5 üyenin üyeliğini düşürmüştür daha sonra HSYK 3. Dairesi 2745 hakim ve savcı hakkında Soruşturma izni verilmesine teklif etmiş bu teklif HSYK başkanı adalet bakanı tarafından onaylanmıştır HSYK 2. Dairesi ise bahse konu hakim ve savcılar hakkında açığa alma karar vermiştir 2745 hakim ve savcı hakkındaki tüm bu işlemler 2 saat gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır hakkında gözaltı ve açığa alma karar verilen yargı mensuplarının bazılarının emekli olduğu bir Cumhuriyet savcısının ise yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştır

25. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar darbe girişiminin başlangıcında kendisinin genelkurmay'da General Mehmet dişli tarafından rehin alındığını belirtmiştir 16 Temmuz 2016 tarihinde öğle saatlerinde başbakanla görüşmek için Çankaya köşkü'ne General Mehmet dişli ile birlikte gitmiştir General Mehmet dişli Genelkurmay kağıda karargahında ki darbe operasyonunu yöneten şok isim olarak medyada ifade edilmiştir Ahmet takan Yeniçağ Gazetesi 18 Temmuz 2016 Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da General Mehmet Dişli'nin karargahta darbe girişimi bizzat yöneten asker olduğunu savcılığa verdiği ifadede doğrulamıştır Bu bilgiye örgel Orgeneral Akın Öztürk'ün savcılık ifadesi ile de teyit edilmiştir Bu konuda aşağıya bakınız.

26. 16 Temmuz 2016 günü Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Akıncı Hava üssünden kurtarıp Tümgeneral Mehmet dişli ile birlikte Çankaya Köşkü'nde götüren pilotlar sonradan darbeye destek verdikleri iddiası ile tutuklanmış dardır her iki pilot darbeye destek vermişler ise darbeye ilgisiz bir Genelkurmay Başkanı darbeci pilotların nasıl emanet edilmiştir Metehan Demir 30 08 2016 Genelkurmay Başkanı darbecilerin liderleri arasında olduğu Anlaşılan General Mehmet dişli ve darbeci oldukları iddiasıyla tutuklanan 2 pilotla aynı helikopterde Çankaya köşkü'ne Başbakana görüşmeye gitmiştir.

27. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminden Kısa bir süre sonra FaceTime aracılığıyla bağlandı NTV canlı yayınında darbe girişimi ile ilgili olarak bu tür olaylarda şişmiş Haberimiz Yok demiştir 16 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin başladığı saatten yaklaşık 6 saat sonra 3 7d İstanbul havalimanında yaptığı açıklamada ise darbeyi ne zaman öğrendin ilişkin olarak öğleden sonra bir hareketlilik silahlı kuvvetlerimizin de mevcuttu bilgisini vermiştir 18 Temmuz 2016 tarihinde katıldığı siyenen Türk canlı yayınında darbe girişiminden saat 22 civarında haberdar olduğu açıklanmıştır 21 Temmuz 2016 tarihinde Erciyes Rize El Cezire televizyonuna verdiği demeçte darbeyi eniştesinden saat 20 civarında öğrendiğini ifade etmiştir Aynı tarihte rotors haber ajansına verdiği Mülakatta ise eniştesinin kendisine 15 temmuz günü saat 16.16 30'da aradığını ve Beylerbeyi Sarayı civarında askerlerin yolu kestiğini haber verdiğini ifade etmiştir Oysa Beylerbeyi Sarayı civarında yönelik askerler saat 21 den sonra görüntülenmiştir cumhurbaşkanı 30 Temmuz 2016 tarihinde A Haber kanalında yaptığı açıklamada ise darbe girişiminden saat 21.30 gibi haberdar olduğunu beyan etmiştir.

28- MİT Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim kalın darbe olacağını saat 16'da haber verdiğini kamuoyuna açıklamıştır Genelkurmay Başkanlığı da darbe olacağını MİT'in kendilerine Saat 16 haber verdin açıklamıştır ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri hareketli eniştesinden haber aldın mı bu haberden sonra MİT müsteşarı ne aradığını kendisine ulaşamadığını 21 Temmuz 2016 tarihinde beyan etmiştir Cumhurbaşkanı başka bir açıklamasında ise 6 Ağustos 2016 tarihinde millet darbeyi koruma müdürü haber verdi istirahatteyim diye O bana haber vermemiş demiştir.

29. Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Yiğit Bulut 17 Temmuz 2016 tarihinde paylaştığı sahte darbe girişimi 195 bastırılmıştır Tweety de darbe teşebbüsüne sahte darbe girişimi olarak nitelendirmiştir et Yiğit Bulut

30. 30 Darbe gecesi yaşananlar ve bu konudaki üç önemli askeri aktörün şu ifadeleri dar Beni kimler tarafından organize edildiğini Işık tutmaktadır Hürriyet gazetesinin 18 Temmuz 2016 tarihli ilk sayfasındaki habere göre darbe girişiminin ilk dakikalarında özel kalem müdürü Tümgeneral Mehmet dişli genelkurmay başkanının başına silah dayayıp darbe bildirisini okumasını istemiştir bu gece ilişkin olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar savcılık ifadesinde Mehmet değişti Bana komutanım operasyon başlıyor herkese alacağız taburları Tugayları yola çıktı Biraz sonra göreceksiniz dedi Ben de hiddetle Ne diyorsun ulan sen ne operasyona sen manyak mısın Sakın ha şeklinde bağırdım demiştir General Mehmet değiştiyse savcılık ifadesinde tüm görüşmeleri komutan Hulusi Akar Emre'yle yaptın bütün her �ey komutan talimat vererek benim Cep telefonun varsa söyle benim üzerimden yapıyordu Hatta başbakan ve MİT müsteşarını benim cep telefonundan aradı cumhurbaşkanına ne da aradı ama ulaşamadı Başbakana insanlarımız ölmesin Siz polisi geri çekin Ben de Silahlı Kuvvetleri geri çekeyim dedim demiştir darbe girişiminin planlayıcı larından olduğu iddia eden Akın Öztürk ise ifadesinde 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde genelkurmay başkanının yanına gittim bir oda içerisinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Tümgeneral Kubilay Selçuk Tümgeneral Mehmet dişli ile çay içiyordu hemen Kurmay Başkanı bana bunlar bu işi yaptılar Bunlar da konuş ikna et dedi demiştir darbe girişiminin planlayıcı ve uygulayıcılarının dan baş aktörlerinden biri olduğu Anlaşılan General Mehmet değişti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban dişli Öz kardeşidir kendisinin paralel yapıya mensubu olup olmadığı yönündeki soruyorum bu soruyu hakaret sayarım şeklinde cevaplamıştır.

31. darbe girişimi sırasında rehin alınan Orgeneral Hulusi Akar ifadesinde Ayrıca Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan evrimin kendisine sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştü olabileceğini beyan ettiği iddia edilmiştir ancak General Hakan Evrim ifadesinde bu iddiayı yalanlanmış ve ftp ile kesinlikle bir bağlantım yok Fethullah Gülen'e veya başka bir örgüt yöneticisi ne tanımamak dayım benim Kesinlikle böyle bir örgüt ile bağımın bulunmamaktadır demiştir.

32. Darbe girişimi sonrası Gülen hareketi ile ilişkisi olduğunu 3 asker kabul etmiş ve bu hususu ifadelerinde de belirtmişlerdir bunlardan biri Sivas Garnizon komutanı Tuğgeneral Fatih Celalettin sağır Iğdır kenara sağır 21 Temmuz 2016 tarihinde medyaya yansıyan ifadesinde şunları belirtmiştir 1988-1992 yılları arasında cemaate yakın irtibatım vardı bu süre zarfında evlere ve yurtlara gidiyordum toplantılara katılıyorum 10 yıl süreyle cemaate hizmet ettim 2017 yılından sonra uzaklaşmaya başladın ilişkim askıya aldığı darbe girişimi ile ilgili en büyük saçma bulduğum için uygulama dım bu ifadeden bahse konu yapının General sahura V yaka toz şeklinde hiçbir talimatı olmadı kendisinde fiilen darbeyi ya katılmadım açıkça anlaşılmaktadır ikincisi Genelkurmay Başkanı'nı Yaver olan ve ağır işkence gördü 21 Temmuz 2016 tarihli Hürriyet Gazetesinin 1 sayfasındaki fotoğrafından net olarak Anlaşılan Yarbay Levent Türkkan Iğdır Türkkan belirtilen gazetede yine 1. Sayfada yayınlanan ve işkence altında alanında açık olan ifadesinde Gülen hareketi ile ilişkisini kabul etmesine rağmen darbe girişimi konusunda bu yapıdan talimat aldığına dair hiçbir ifadesi bulunmamaktadır uçuşu Çiğli hava üstündeki görevli 1 astsubaylar bu astsubay 15 Temmuz 2016 tarihinde komutanın endisine Akşama önemli bir operasyon yapılacağını nedenle Akşam göreve hazır olmasını emrettiğini ve darbe girişiminden habersiz bir şekilde komutanın emri gereği Çiğli Hava Üssü'nde bulunduğuna verilen emirlerini yerine getirildiğini belirtmiştir 27 Temmuz 2016 tarihli KHK ile 2 bine yakın rütbeyle silahlı kuvvetler mensubu oradan atılırken Gülen hareketi ile ilişkisi olduğunu kabul eden ve darbeye fiilen katılan Yarbay Levent Türkkan ihraç edilmemiştir yine darbe yarısıyla katılmamak da birlikte Gülen hareketiyle geçmişte irtibata olduğunu kabul eden general oradan ilaç edilmezken darbe girişimine MİT'e gidere ihbar eden Binbaşı 17 Ağustos 2016 tarihli KHK ile iddia edilen ftp değilse olduğu gerekçesiyle oradan ihraç edilmiş Ayrıca tutuklanmıştır.

33. 20 Temmuz 2016 tarihinde Anadolu Ajansı ve Hürriyet gazetesi 21 Temmuz 2016 tarafından yayınlanan bir haberde Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan iki elinide vücudunun orta kısmının tamamen beyaz salgı bezleri ile sarılı olduğu yüz ve baş kısmı daha iyi bir çok yerde açık ve Arda pizzanın bulunduğu açık işkence gördüğü bir resim yayınlanarak yaverin bazı itiraflarda bulundu ifade edilmiştir yaveri atfen özellikle emniyetteki sorgu sırasında bu şeyleri söylemeye ikna edilmediğini vermek istiyorum ben Emniyettepe Beklerken kağıt kalem isteyip kendi ifademi yazdım bu şekilde ifade vermem yönünde bir telkinde bulunan olmadı ifadeler yayınlanmıştır 2 eli neredeyse tamamen sargılı halde olan ve ağır işkence gördü Anlaşılan bir kişinin hiçbir baskı altında olmadan ifadesinde neredeyse tamamen saygılı ol lan elleriyle yazdığını belirtilmiştir işkence altında alınan ifade ederim en küçük delil değer ve inandırıcı da bulunmadığı gibi işkence yapanlar aleyhine yapılacak yargılama hariç hiçbir yoluyla kullanamayacağı Adil yargılanma hakkının temel kurallarından biridir.

34. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris'teki otele operasyon yaparak kendisine bulunduğu yerden alacak olan asker ekim 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 3.33 45 arası otelin bulunduğu alana ulaşmasına karşın Cumhurbaşkanı saat 3.20 de İstanbul havalimanında ki basın toplantısında Marmaris'teki otele saldırı yapıldığını açıklamıştır.

35. 17 Temmuz 2016 tarihinde medyaya yansıyan haberlere göre darbe girişiminde bulunan 8651 askerde kırkayak ın ın General olduğu belirtilmiştir dabulyu dabulyu dabulyu El Cezire com tr 17 Temmuz 2016 10.42 Oysa darbeye fiilen katılanlarla birlikte hiçbir şekilde darbeye katılmamış olmalarına rağmen birkaç gün içerisinde toplam 163 General ve Amiral gözaltına alınıp tutuklanmıştır test arkadaki toplam General sayısı belirtilen tarihte 348 olup darbe girişimine SSK'nın yüzde 1.2 S katılmasına rağmen generallerin %40 5'i tutuklanmıştır 23 Temmuz 2016 tarihli 667 sayılı KHK ile 149 General 1099 subay ve 436 astsubay oradan ihraç edilmiştir 27 Temmuz 2016 tarihli Genelkurmay Başkanlığı basın açıklamasına göre darbe girişiminde kullanılan Araç sayısının SSK'nın sahip olduğu tüm Araç sayısını oranları şekildedir 35 uçak yüzde 7.37 helikopter %8 246 Tank ve zırhlı araç yüzde 2.73 gemi yüzde 1 ve 3 1992 harfiyle yüzde 0.7 darbeye fiilen katılan 8651 askerden 1676 er ve erbaş 1214b askeri öğrenci diğerleri ise General subay astsubay ve uzman çavuş gibi Ordu mensuplarının olur Muş Tur 348 generalden fiilen darbeye katılmamış olan 120 General de tutuklanmıştır 700000 kişilik Ordu yöneten generallerin yarısına yakını tutuklanmış olmasına karşın onların yönettiği Ordu'nun sadece yüzde 1.2 fiilen darbeye iştirak etmiştir tutuklanan 163 General ve Amiral yüzde 45 sadece 8651 asker yüzde 0,1 ile darbeye kalkışmış tır.

36. 18 Temmuz 2016 tarihinde medyaya açıklamalarda bulunan bir önceki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Genelkurmay Başkanı olduğu dönem ile ilgili olarak son dönemlerde bazı isimler listeler halinde geldi bunları inceledi ancak kendi arşivimizde en ufak bir menfi bilgiye rastlayamadık açıklamasını yapmıştır Ayrıca darbe girişiminde ismi geçenlerin kendisine gülenci olarak sunulan liselerdeki askerler olmadığını da ifade etmiştir.

37. 21 Temmuz 2016 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile Türkiye genelinde olağanüstü hal OHAL ilan edilmiştir.

38. 22 Temmuz 2016 tarihinde sosyal medyada gösterilen bir görüntü de Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga yi Marmaris'te esir alan askere kasırganın neydi Emir darbe emrini kim verdi şeklindeki sorusuna yerde kolları arkadan bağlı olarak uzanmış Göz altındaki rütbeli asker Genelkurmay şeklinde cevap vermiştir kasırganın Genelkurmay Emir yayınladığı nasıl Emir yayınladı şeklinde sorusuna ise sıkıyönetim ilan edildi şeklinde cevap vermiştir Var mı elinizde o yazıları mi sorusuna ise gözaltındaki asker var şeklinde cevap vermiştir et Kazım kizil 20 27 16 308.

39. 23 Temmuz 2016 tarihinde NTV haber kanalında Oğuz Haksever in programına katılan Başbakan Binali Yıldırım darbe girişiminin kendisine önceden haber verilmediği hususu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır cumhurbaşkanımıza da bana da bu darbe ile ilgili önceden bir bildirim olmadı biz nasıl öğrendiğimizi de açıkladı kamuoyuna önce Cumhurbaşkanımız sonra Ben açıkladım ya ben bunu sordum genelkurmay başkanına da Milli İstihbarat Teşkilatı başkanına da sordum ama tatmin edici bir cevap alamadım.

40. 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi gazetede OHAL konusundaki ilk 667 sayılı kanun hükmünde kararname KHK yayınlanmış ve bu durum Avrupa Konseyi genel sekreterliğine bildirilmiştir bu kararnamenin 3 taksim 1 maddesine göre terör örgütlerine veya Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen Yapı oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi genel Kurulu'nun Salt çoğunluğu önce Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay 1. Başkanlığı kurulunca Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlığı kurulunca hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu genel kurul önce ara Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay başkanının başkanlığında Başkan Yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek 1 daire başkanı ve 1 üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilir görevlerine Son verilenlerin Silah ruhsatları ve hususi damgalı pasaportlar iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya Vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilir

41. 667 sayılı kanunun 32 maddesine göre ise 1. Fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemez de görevinden çıkarılanların UHD evlerinde bulunan her türlü Mütevelli heyet kurul komisyon yönetim kurulu Denetim Kurulu tasfiye kurulu ehli vesair görevleri de sona ermiş nedir bu fıkrada sayılan görevleri yürütmek ile birlikte kamu görevlisi sıfatını taşıyanlar taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır Aynı maddenin 3. Fıkrasına göre ise bu maddeye göre görevlerine Son verilenlerin Silah ruhsatları ve pilot ruhsatları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya Vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilir Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu orta ve çalışanı olamazlar.

42. Darbe süreci öncesinde birçok generalin yurtdışındaki hesabına örtülü ödenekten yüklü miktarlarda döviz yatırıldı medyada ifade edilmiştir darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Tuğgeneral Ali Osman Gürcan bankacılığı Yarın komandit Limited Tuğgeneral Mustafa kurutmaz yayınlayan Banker Trio Tuğgeneral Abdülkerim ünlü İngiliz bayrağı r.com Limited Tuğgeneral Metin Akkaya Union bancaire privee Tuğgeneral Faruk var bal b s i s a Bank Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır UBS Akbank Kurmay Albay İrfan Kızılaslan Union Bank Eyüp Rabia ve Albay Uğurcan Gencay iniyorsun Banker Premier İsviçre bankalarındaki hesaplarını örtülü ödenekten 1.3 ilyon dolar transfer edildiğine dair Ah Korkusuz kalem 30 17 16 0815 Haber yapan haber sitesinin bahse konu haberi http www halk medya com 2016/7 Araştırdık ortaya çıkarıyoruz 353 html soruşturma konusu yapılması gerekirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 587 840 no'lu kararı ile yayından kaldırmıştır.

43 Başbakan Binali Yıldırım darbe olacak ihbarını öğleden sonra saat 15 de aldı açıklamasını yapmıştır darbe girişimini olacağını 15 Temmuz 2016 tarihli Öğle saatlerinde MİT'e bizzat giderek haber veren Binbaşı 7 Ağustos 2016 tarihinde görevinden alınarak iddia edilen ftpd üyesi olduğu iddiasıyla oradan atılmıştır

44. darbe girişimi nedeniyle tutuklanan Korgeneral İlhan Talu savcılığa verdiği ifadesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde Genelkurmay Başkanı aradı makama çıktığımda MİT Müsteşarı Hakan Fidan da vardı makamda 5 dakika Kaldım Ben çıkarken de Fidan oradaydı kendimi kankama giderken özel kuvvetlerden bir grubun genelkurmay başkanı ve 2. Başkanlık makamına girdiğini gördüm saat yaklaşık 20 50 olduğu için endişelendim

45 gazeteci Müyesser Yıldız'ın darbe Gecesi ile ilgili Akar Fidan ve Güler hakkında müthiş iddialar başlıklı 21 eylül 2016 tarihli köşe yazısında tutuklu Binbaşı Yusuf akdemir'in darbe gecesi Genelkurmay karargahında yaşananlar adayı ifadelerine yer verilmiştir Binbaşı Akdemir ifadesinde 15 Temmuz 2016 sabah saat 8.30 da karargahtaki görev yerine gittiğini mesai arkadaşlarıyla akşama kadar çalıştıklarını akşam saat 20 gibi Askeri Şura toplantıların yapıldığı Çakmak toplantı salonunda toplandıklarını ve toplantı başında Şube Müdürü Cemil Turan'ın gelip Sizi toplantıya başlayın talimat verip gittiğini ifade etmiştir Cemil Turan 20.45 21 sıralarında gelerek herkes dışarı çıksın dedikten sonra kendisine ve değeri hiçbir şey Siz kalın ve malzemeleri toplayıp yediğini ve kendisinin Oraların ayrıldığını belirtmiştir 15 dakika sonra bir gürültü ve Yere Yaz şeklinde bağırışlar duyduklarını Renault 10 15 dakika sonra göğsünün kesildiğini ifade etmiştir sonra Şura salonun kapısının vurulduğunu kapıyı açtıklarında Cemil Turan'ın karşılarında gördüklerini Cemil Turan'ın kendilerine geçin şubede bekleyen dediğini şubeye doğru giderken koridorda maskeli elinde uzun namlulu silahlar olan özel kuvvetlerden askerleri gördüklerinde de belirtmiştir gazeteci Müyesser Yıldız Binbaşı Yusuf akdemir'in hakimlik sorgusunda hakimin kendisine saat 02 du Çok yorgunuz ifadelerini sonucu değiştirmeyecek diyerek ifadesini kısalttı kısalttığını birçok detayı tutana geçiremedin öne sürerek söz konusu detaylar İlk görüşmede ailesine ve daha sonra onları yazdığı mektupta açıkladığını yazmıştır Binbaşı Akdemir Şube Müdürü Cemil Turan tarafından Çakmak salondan çıkarılıp odalarına götürürken sadece maskeli ve eli silahlı kişileri değil MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve personelin onların arasından çıkıp gittiğini gördüğünü de ifade etmiştir Ayrıca bu esnada Cemil Turan'ın anladığı kadarıyla telefonda şube başkanı ile görüştün mü elinde bir liste olduğunu ve sonradan anladı üzere polislerin sıkıyönetim Komutanlığına dahil işte olduğunu ve Cemil Turan'ın telefonda bu Listenin kimden geldiğini şube başkanı sorduğunda da Tarık olduğunu belirtmiştir şube Başkanı'na bu Listenin Genelkurmay 2 başkanından Orgeneral Yaşar Güler denk geldi ne söylediğini ve birliklere gönderen talimatı almış olmalı ki Cemil Turan'ın Emredersiniz Komutanım diyerek telefon kapattığını da ifade etmiştir Binbaşı Akdemir daha sonra Cemil Turan'ın yanındaki 2 telefonu kapattığını da ifade etmiştir Binbaşı akdeniz daha sonra Cemil Turhan'ın yanında iki astsubaya bunu çok gizli ibaresi ile birlikte de gönderin talimatı verdiğini ve onların da yarın odaya geçtiklerini belirtmiştir mi Başak Demir cezaevinde ilk görüşmesinde abisine Şunları da dediği belirtilmiştir Ümit ve Hulusi Akar işin içinde Oyun çok büyük bu süreçte yalan yanlış birçok şeyi duyacaksınız sakın bunlara itibar etmeyin televizyonlarda anlatılanların büyük çoğunluğunun yaşananlarla alakası yok O gece karargahtaki maskeli ve silahlı personel kim Ben bunların özel kuvvetler'den olduğunu bile inanmıyorum

———-

Dipnot etme Seher Yıldız 21 09 16 15 46 et Oda TV 21 09 16 13 49 facebook.com not yüzde C300 dbc bu konuda belirtmek isteriz ki başvuru yönelik suçlamalarla ilgili olduğu için ileride yapılacak yargılamanın Adil olması açısından bu iddiaların doğru olup olmadığı özellikle Genelkurmay Başkanlığı'nın her köşesinde bulunan kamera kayıtları ile ispatlanabilir Bu açıdan söz konusu kamera kayıtları 1. Deli niteliğindedir Adil yargılanmayı teminat altına almak isteyen savcılar öncelikle bu görüntüler eder hale el koymalı ve koruma altına almalıdır Aksi halde Yukarıdaki dağların doğruluğunu ispatlamaya engelleme açısından delilerin karartılması sözkonusu olur ki kamera kayıtlarının yok edilmesi veya adli mercilere verilmemesi Binbaşı akdemir'in iddiaların doğruluğuna Renault oluştur Ayrıca Binbaşı Akdemir ile ifadesinde isimlerini zikretmek kişilerin tanıklığı da 1. Derecede delil niteliğinde olup savcıların derhal bu kişilerin tanıklığına başvuru ifadelerini alması zorunludur Bu durum darbe girişiminin arkasındaki gerçek aktörleri ortaya çıkarma açısından son derece önemlidir bu belirtilenler yapılmazsa savcıdan darbe girişimini aydınlatma niyetinin ve amacının olmadığı apaçık ortaya çıkar umulur ki bu ifadelerinden sonra cezaevinde Binbaşı akdemir'in başına bir şeyler gelmez

46. 8 Ağustos 2016 tarihinde darbeyi kimin yaptığına dair sorulara cevap veren Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ darbeyi yapanlar darbenin başarısı olacağını biliyorlardı amaç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bitirmektir açıklamasını yapmıştır

47. 17 Ağustos 2016 tarihinde Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın programına katılan Vatan Partisi genel başkanı Doğu Perinçek Deniz Kuvvetleri'nde tümamiral de Soner Polat komutanımız bizim partimizin liderlerinden dir ona Rica ettin o arkadaşlarıyla oturdular geçmişte tahmin ettikleri bildikleri bütün insanlar temizlendi Jandarma içinde büyük ölçüde bunu Jandarma Kuvvetleri'nde çalışmış komutanlarımız tespit ediyor Hava Kuvvetleri Kara Kuvvetleri içinde %95 oranında temizlik oluyor açıklamalarıyla darbeye karışmış olanlar dışında binlerce askerin nasıl ve kimler tarafından Yıllar İçinde fişleme Daha sonra da ihraç edildiğine dair bilgiler vermiştir Perinçek bir başka konuşmasın da tasfiye edilen kamu görevlilerine ilişkin listeleri kendilerini hazırlayıp istiyorlar verdiklerinde açıklamıştır Perinçek 7 Haziran 2016 tarihli Yeni Yüzyıl gazetesinde verdiği demeçte ise biz aydınlıkçılar sadece MİT'te değil her yerde devletin Her kurumun etkiliyor açıklamasında bulunmuştur Doğu Perinçek Bir siyasi parti genel başkanı olur hiçbir kamu görevinin ya da kamusal yetkisinin bulunmadı da dikkate alındığında tek kişi ile yapılması imkansız olan on binlerce insan hakkındaki fişlemeler hangi yetkiyle kimlerle ve nasıl yapmaktadır Yukarıdaki beyanlarıyla Perinçek anayasa ile yasaklanmış ve suç olan söz konusu fişlemeleri devlet kurumlarında kendisine bağlı çalışan bir yapının üyeleri tarafından organize bir şekilde yaptıklarını İtiraf etmiştir Kısaca darbe girişimine hiçbir şekilde katılmamış binlerce TSK mensubunun hakim ve savcının diğer Kamu görevlilerinin önceden film Kayalar ile kamu görevinden ihraç edildiğine dair bilgi verdi işim bu olay başvuru açısından önemlidir

48 darbe girişimi sonrası 35 gün boyunca darbenin arkasında Gülen hareketinin oldu açıklanmış olmasına karşın Bakanlar Kurulu üyesi Bakan Nabi Avcı 21 ağustos 2016 tarihinde katıldığı CNN Türk canlı yayınında darbenin arkasında ki aktörü açıklanamayacak vermiyor şu şekilde ifade etmiştir darbe olayında arkasında kimin olduğunu biliyoruz devlet aklı bunu açıklamaya el vermiyor hep birlikte Türk 20 18 16 22 17 anlaşıldığı gibi ilk günden bu yana darbenin arkasında belirtilen yapının olduğu açıklamasına rağmen bunun gerçeklerle bir ilgisinin olmadığı bilinmekte ancak gerekçesi bilinmeyen bir nedenle gerçek kamuoyuna açıklanmaktadır 49 darbe girişiminin ilk günlerinde darbenin bir numarası olduğu iddia edilen ve Ankara Cumhuriyet başsavcı vekili tarafından iddia edilen Feto perdeye mensubu olduğu kuşkuya yer vermeyecek şekilde ilan edilen Albay Muharrem Köse 26 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Genelkurmay Başkanlığı Emir'in Ankara'ya atanmıştır Oysa belirtilen tarihe kadar darbe girişimindeki ile hiçbir müdahalesi dahi olmayan binlerce rütbeli asker iddia edilen yapıya mensup veya irtibatlı olduğu iddiasıyla oradan ihraç edilmiştir 27 Temmuz 2016 tarihli KHK ile 1684 rütbeli asker oradan ihraç edilirken darbe girişiminin başlangıcında Genelkurmay Başkanlığı etkisiz hale getirdi belirtilen ve belirtilen yapıya mensubu olduğu kabul etti olduğunu kabul ettiği iddia eden Yarbay Levent Türkkan ile darbe bildirisini yayına yanlardan biri oldu ve cumhurbaşkanının yerine yerini darbecilere bildirdiği belirtilen Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı başyaveri Albay Ali Yazıcı da oradan ihraç edilmemiştir Uysal Levent Türkkan darbeye filan katılmış oğlum darbe girişiminde kilit bir rol oynadığı anlaşılmaktadır

50. Darbe girişimi sonrası darbeyi hiçbir şekilde karışmamış yüzlerce silahlı kuvvetler mensubu gözaltına alınıp tutuklanmış Daha sonra da oradan ihraç edilmiştir 15 Temmuz 2016 karargahında yaklaşık im 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe karargahında yaklaşık 40 personel Akıncı üstünde bir generalin iki subay ve iki astsubay Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda biri General olmak üzere Yaklaşık 200 kişi teğmenlerin de gözaltına alındığı dikkate alındığında İzmir'de 10 kişi Batman'da beş kişi Şırnak'ta 1 General ve altunbay Diyarbakır'da 5 Tunceli'de 5 ve İstanbul'da Kocaeli'nde toplam 40 olmak üzere yaklaşık 315 jandarma personeli göz altına alınmıştır Ayrıca 16 17 Temmuz 2016 tarihlerinde darbe girişimine fiilen katılmadıkları halde yayımlanan sıkıyönetim emrinde Garnizon komutanı olarak görevlendirildikleri veya belirli görevleri atandıkları gerekçesiyle 8 General ve 43 Albay olmak üzere toplam 51 Jandarma personeli de gözaltına alınmıştır kısaca darbe girişimine fiilen katıldığı de katılması daire Site yönetiminde isimleri geçen personel sayısı dikkate alındığında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde doğrudan veya dolaylı darbe girişimi ile ilişkisi olan toplam personel sayısı 366 dır Buna rağmen 31 Temmuz 2016 tarih ve 669 sayılı KHK 59 General 909 subay 227 astsubay ve 51 Uzman çavuş olmak üzere toplam 1196 personelin Jandarma teşkilatı ile ilişkisi kesilmiştir 1 eylül 2016 tarihli 672 sayılı KHK ile de 323 personelden Jandarma Genel Komutanlığı ile ilişkisi kesilmiş Böylece darbe girişiminin üzerinden 45 gün geçmeden toplam 1519 Jandarma personeli kamu görevlileri sürekli olarak çıkarılmıştır bunlar arasında toplam 366 personelin doğrudan ve ya dolaylı darbe girişimi ile ilişkisinin olduğu dikkate alındığında 1153 Jandarma personelinin darbe ile hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen kamu görevinden çıkarıldığı anlaşılacaktır kısaca Jandarma teşkilatı ile iyileşir kesilen 1519 General subay astsubay ya da uzman çavuşun yüzde 80'e yakın mı darbe girişimi ile hiçbir şekilde fiilen Ne ilgisi olmuş ne de isimleri darbe belgelerinde görevlendirilenler arasında yer almıştır eş ifade ile jandarmadan ihraç edilenlerin büyük çoğunluğunun darbe teşebbüsü ile uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur Örneğin 15 Temmuz 2016 tarihinde Yurt dışı görevde olmalarına rağmen Jandarma Yüzbaşı Mehmet Altınel Kabil Afganistan Jandarma Yüzbaşı Ali Kılıç zenica bosna-hersek Jandarma Kurmay kıdemli Albay Aziz Altıntepe hazerbey a kurbağa Kurmay Albay Bahadır Yalçın Lizbon Portekiz Jandarma kurmay yüzbaşı Burçin büyükikiz Taşkent Özbekistan Jandarma Üsteğmen Ferhat Tura cardiff İngiltere Jandarma kurmay binbaşı Hüseyin Yalçınkaya Brezilya ABD Jandarma muharebe Yüzbaşı hobi İsa güçlü Haber'de aberdeen İngiltere Jandarma Kurmay Albay İsmail Özcan Gambiya Jandarma Kurmay kıdemli Binbaşı Metin Usame Yılmaz ringtone İngiltere Jandarma Üsteğmen istihbarat Muhammed ye Çoban Londra İngiltere Jandarma Kurmay Albay Musa deliçay Astana Kazakistan Jandarma kurmay yüzbaşı Ömer Özçelik Roma İtalya Jandarma Kurmay kıdemli Albay Ramazan Rıza Barut Santiago Şili Jandarma Kurmay Albay Sadık Gök Abuja Nijerya Jandarma Kurmay kıdemli Binbaşı Şahin Beyrut Lübnan Jandarma kurmay binbaşı Salih Durmuş Paris Fransa Jandarma Hava Teknik astsubay 2. Kademe kıdemli Başçavuş Selçuk kabak mont Belçika Jandarma Kurmay Yarbay Şemsettin Eray Cezayir Jandarma Yüzbaşı istihbarat Servet anket priştine Kosova Jandarma Hava Teknik Astsubay Kıdemli kademeli Başçavuş Sinan Yamanoğlu Washington ABD Jandarma Üsteğmen istihbarat Yusuf Ali Özkan Londra İngiltere Jandarma Üsteğmen istihbarat Abdullah Sefa Özalp cardiff İngiltere Jandarma pilot Kurmay kıdemli kıdemli Albay Mehmet Demirağ Roma İtalya Jandarma kıdemli Üsteğmen istihbarat Osman Erdem Pensilvanya ABD ve jandarma Kurmay Albay Oğuz Kahraman vicenza İtalya 669 sayılı ve 672 sayılı KHK larda Jandarma teşkilatından ihraç edilmişlerdir Ayrıca Bursa'da darbe gecesi hiç bir olay yaşanmamış Bursa İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yurdakul Akkuş O gece sabaha kadar Bursa valisi ile birlikte hareket etmişsin hiçbir şekilde darbe girişimi etmemiştir ancak buna rağmen önce görevden alınmış Daha sonra da tutuklanmıştır yine Bursa İl Jandarma Komutanlığı kom şubesinde görevli Jandarma Üsteğmen Hakan kurtkan da hiçbir faaliyete iştirak etmemesine ve hatta evinde akşam misafir bulunmasına rağmen 16 Temmuz 2016 sabaha gözaltına alınıp tutuklanmıştır Antalya ilinde darbe girişimi ile hiçbir ilgili hiç bir olay yaşanmamış olmasına rağmen 15 Temmuz 2016 tarihinde yıllık izni kullanan Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Murat Akyol önceden oradan ihraç edilmiş Daha sonra da tutuklanmıştır yine Antalya İl Jandarma Komutanlığı istihbarat şube müdürlüğünde 15 Temmuz gecesi nöbetçi olan Jandarma Üsteğmen Ferhat konuş da darbe girişimi ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen önce ihraç edilmiş sonra da tutuklanmıştır Burdur ilinde sözde be girişimi ile ilgili hiçbir olay yaşanmaması da rağmen Burdur il jandarma komutanı olarak görev yapan Jandarma kurmay yüzbaşı Gazi Özçelik de ihraç edilmiştir Kırıkkale'de de darbe girişimi kapsamında hiçbir olay yaşamama sana karşı Jandarma Üsteğmen Faruk Kılınç 1 eylül 2016 tarihli KHK ile ihraç edilmiş gemi takip et tutuklanmıştır Ayrıca 15 Temmuz tarihinde izinli olan Jandarma İkmal Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Keleş de İzin dönüşü tutuklanmıştır Çorum ilinde darbe girişimi kapsamında hiçbir olay yaşanmaması arkadaşım Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Teğmen Engin Suiçmez bir eylül 2016 tarih ve 672 sayılı KHK ile ihraç edilmiş ve tutuklanmıştır jandarmada ihraç edilenlerin yer aldığı ihraç listelerinde bazılarının bir yıl önce çalıştığı görev yerleri yazılı Oğlum bu durum ihraç listelerini en az 1 yıl önceden hazırlandığını göstermektedir Örneğin MEBBİS Başkanlığı veri yöneticisi olarak görev yapar Jandarma muhabere Yüzbaşı Ümit berberin görev yeri 18 Temmuz 2016 tarihinde yazan görevden el çektirme Yazın da bir önceki görev yer alan mevsim Başkanlığı teknoloji inceleme subay şeklinde yazılmıştır Eğer darbe girişimi Gülen hareketi var 70 olsa da ihraç edilen jandarma subay ve harekete mensubu olsaydı darbenin başarılı olması için tüm ihraç edilen subayların emirleri altındaki askerlerle birlikte darbeye katılmaları gerekmez miydi

51 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gelince bu Komutanlığı darbe girişimi fiilen karışan toplam 30 kişidir bu 30 kişinin dışında darbe geliyor Sakarya ve birliklerine giden personelin büyük çoğunluğu cep telefonundan atılan otomatik mesaj sonrasında Birliği'ne giren personelden oluşmaktadır Karaca ve birliklere giden ve emirlerin amirleri tarafından aranan personelin tamamı birlikte Karayazı'da terör saldırısı var tabancanı alıp derhal birliğe katılıp şeklinde mesaj sonrası karargaha ya da birine gitmiş askerlerdir darbe girişimi gecesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tek bir kurşun bile atılmamış olması belirtilenlerin açık göstergesidir İstanbul ve civarında gösterilen gönderilen mesajı istinaden evinden çıkıp birliğine varamadan polisler tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan birçok Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel bulunmaktadır Bu şekilde kumpasa maruz bırakılan Subaylar tutuklanmıştır bu durumda Aktaş'ı soru gelmektedir Terör saldırısı ihbar yapıldığında ve görev sorumlu dikkate alındığında komutan ya da Amirim birliğe çağırması durumunda birliğe gitmeyince Emre'yi tahsis itaatsizlik yapılmış olmaz mı Emre itaatsizliğin suç olur dikkate alındığında Bir subayın bu türden bir mesajı aldığında birliğe gitmeme seçeneği var mıdır sadece 30 kişi falan darbe girişimine katılmış olmasına rağmen yaklaşık 200 Deniz Kuvvetleri personeli Ordu'dan ihraç edilmiştir Bu durum Deniz Kuvvetleri'nde darbe girişimi sonrası ordudan atılanların yüzde 85'inin darbe girişimi ile uzaktan yakından hiçbir alakasının olmadığını göstermektedir

52 Tüm bu anlatılanlardan ve medya özgürlüğü yok edildiği için tek taraflı olarak da olsa medyada yansıyan sınırında bilgilerden ortaya dökün bu delillerden dahi hakim savcılık yapmış bir hukukçu olan başvurucu şu sonucu çıkarmaktadır darbeye 2004 yılında kabul edilen ve medyaya Gülen'i bitirme planı olarak yansıyan Milli Güvenlik Kurulu kararının uygulama aya geçirilmesinden ibaret görünmektedir darbeyi Ordu içerisindeki Gülen sempatizanları yapmamıştır darbe sonrası yaşananlar da dikkate alındığında darbenin hükümete karşı değil bu oluşuma karşı mi yapıldığı şüphesini ister istemez akla getirebilmesi ihtimali mevcut olabilir mi not isterseniz bu paramı çıkarabilirsiniz.

4- 15 Temmuz sonrası hakim ve savcılar hakkında yaşanan gelişmelerEdit

53. Darbe girişiminden önceden haberdar olmamasına karşın darbenin üzerinden 15 saat geçmeden 16 Temmuz 2016 tarihinde 2745 hakim ve savcı açığa alınmıştır açığa alınan savcılar arasında 23 Mayıs 2016 tarihinde vefat eden Savcı Ahmet Biçer ile daha önce emekli olmuş hakim ve savcılar da bulunmakta olup bu durum listelerini daha önceden hazırlandığını devlet mekanizmaları Kullanılıp suç işlenerek fişlemeler yapıldığı ve harekete geçmek için darbe girişiminin beklendiğini göstermektedir bu durum 21 eylül 2016 tarihinde Cumhuriyet gazetesine mülakat veren HSYK başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın beyanlarından ve 24 Ağustos ile 31 ağustos 2016 tarihli ihraç kararlarının gerekçelerinden açıkça anlaşılmaktadır Ayrıca açığa alınanlar listesinde açığa alınan hakim ve savcılardan bir kısmının 2 yıl önceki görev yerlerinin yazılı olduğu tespit edilmiş olup bu durum söz konusu ile sitenin en az iki yıl önce hazırlandığını göstermektedir darbe girişiminin üzerinden 5 gün geçmeden yaklaşık 61 mi kamu görevlisi açığa alınmış gözaltına alınmış tutuklanmış ve kamu görevin54 Kamu kurumlarından yapılan tasfiyeler ile ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 25 Temmuz 2016 tarihinde isimleri önceden tespit etmiştir et da biliyor Türkçeye 25 7/16 diyerek tasfiye Derin Darbe girişimi ile ilgisinin olmadığını ve darbe girişiminin bir fırsat olarak kullanıldığını göstermektedir enerji bakanı Berat Albayrak ise 26 Temmuz 2016 tarihinden işten uzaklaştırma listeleri emniyet o istihbaratın yoğun çalışmasıyla Hazırlandı demiştir bir diğer Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise A Haber kanalında 28 Temmuz 2016 tarihinde o kararı almasaydı 100.000 lira Şan kamu görevlilerini 15 yılda temizleyemez demiştir diğer Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş daha Kahkahalar aceleyle değil çok iyi bir hazırlığın sonucudur diğer ek tasfiye listelerinin çok önceden hazırlandığını ve darbe girişiminin beklendiğini ima etmiştir Savunma Bakanı da Savunma Bakanlığı da 29 Temmuz 2016 tarihinde tasfiyeler darbeden önce hazır demiştir Aynı konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire televizyonuna verdiği Mülakatta kimlerin Feto üyesi olduğunu biliyorduk kanunlar bize engel oluyordu açıklamasını yapmış ve bu ve kanunlar yürürlükte kaldı sürece ve hukuk Devleti'nin sınırları içerisinde bahse konu tasfiyeleri yapamayacaklarını ifade etmiştir bu açıklamalardan şu sonuç çıkmaktadır Aslında tasfiye edilen kamu görevlilerin hukuka aykırı herhangi bir eylemdir olmadığı için Pozitif hukuk kurallarına göre ve hukuka uygun olarak kendilerine kamu görevinden çıkarmak imkansızdı bu imkansızlığı açmak için mi bu kurallarını rafa kaldıracak bir gerekçe ihtiyaç vardı 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi bu gerekçeyi oluşturdu bu girişim bahane edilerek hukuk kuralları rafa kaldırılır Tüm bu tasfiyeler yapılabildiği dolayısıyla başvurucunun da aralarında bulunduğu kamu görevinden çıkarmalar darbe girişimi bahane edilerek Pozitif hukuk kuralları bertaraf edilir özellikle 15 121 ve 159 9 olmak üzere daha önce yapıldı Anlaşılan fişlemeler e dayalı olarak yüzbinleri Aşan kamu görevlisinin hukuka aykırı bir şekilde kamu görevinden çıkarıldığı anlaşılmaktadır

55 15 Temmuz 2016 tarihli menfur darbe girişiminden sonra onbinlerce kamu görevlisi bunu daha önce yapılan fişlemeler e dayanılarak kamu görevinden çıkarıldığını diğer bir ifadeyle fişleme yapıldığının kanıtıdır resmi gazetenin eklerinde kayda geçirilmiştir 31 Temmuz 2016 tarih ve 669 sayılı KHK ile Jandarma Genel komutanlığından ihraç edilen personelin isimlerinin yer aldığı 3 Nolu ek listede ihraç edilen personelin sadece rutbesi adı soyadı sicil numarasıyla görev yerine dair bilgiler yer alması gerekirken 23 nolu liste 1408 sırasında yer alan Jandarma Üsteğmen Adem küçük ün görevleri bölümünde istihbarat Grup Komutanlığı istihbarat kim komutandı ifadesini yanında eşi S5 cam ifadesi Yer almıştır aynı 1996 sırasında ise Jandarma Astsubay Başçavuş nder ay sabrım görev yeri bölümünde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü
Dipnot 18 normlar hiyerarşisine göre o halkaları dahil yasaları ve diğer her türlü diğer diğer hukuk kuralları anayasaya aykırı olamaz

Ifadesinin yanında eşi sözleşmeli astsubay Ağrı İl Jandarma Komutanlığı bilgisine yer verilmiştir resmi gazetenin eki olarak yayımlanan ve resmi gazetenin mütemmim cüzü olan ekte yer alan yer verilen ihraç edilen personelin eşine dair bu bilgiler söz konusu personelin daha önce fişlendiğini listelerin kontrol dahi edilmeden işlere ait bilgilere de yer verilerek ihraç listesi ne dönüştürüldüğünü açık kanıtıdır kısaca Resmi Gazete ihraç edilen Jandarma personeli ne eşlerine dair bilgiler eklenerek anayasa ile yasaklanmış ve TCK anlamında suç oluşturan fişleme yapıldı resmi belge ile kayıtlara geçirilmiştir daha önce yapılmış kişi temele dayanarak kamu görevinden çıkarmaya 2. Kalıntı ise HSYK tarafından meslekten ihraç edilen 2745 hakim ve savcı ilişkin listede Yer almıştır hakimlik ve savcılık mesleğinden HSYK kararı ile çıkar alanlardan bazıları daha önce emekli olmuş bir savcı ise 2016 yılının Mayıs ayında futbol oynarken hayatını kaybetmiştir yaklaşık 2 ay önce ölmüş bir savcının meslekten çıkarılması akıl sınırlar ötesinde bir uygulama olduğuna göre bu durumda 15 Temmuz 2016 sonrası açığa alınan haklarında gözaltı kararı verilen tutuklanan ihraç edilen hakim ve savcılara ilişkin Listenin de çok önceden fişlemeleri dayalı olduğunu ve devlet organlarının fişleme yaptın açıkça göstermektedir Esasen 24 ve 31 ağustos 2016 tarihli ihraç kararlarına fişleme yapıldı karar gerekçelerin de dayanılan unsurlar dikkate alındığında açıksa yazılıdır �ran Anayasa'nın 159 maddesi hükmü uyarınca HSYK ya ilgili dairesinin talebi ve HSYK başkanı onay olmadan hiçbir hakim veya Savcı hakkında inceleme başlatılamadı gibi soruşturmada açılamaz diğer bir ifade ile Disiplin ve Ceza soruşturması yürütülemez inceleme başlatmadan ve soruşturma açmadan bir hakim ya da savcı hakkında bilgi toplama telefon kayıtlarını inceleme ve kaydetme kullanılan haberleşme aracının tespit etme sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları arşiv eleyip kullanmam özel hayatına ve aile hayatına ilişkin diğer bilgileri araştırıp kaydetme gibi durumlar açıkça illegal bilgi toplama olur özel hayata ve aile hayatına müdahale oluşturur yasal danaya dayanağı olmadığı için bu Hakkı ihlal eder özel hayata ilişkin bilgileri yasadışı olarak toplama ve arşivleme fişleme dir tek başına yapılamayacağına göre organize olarak suç işlenerek bahse konu fişlemeler yapılmıştır başvurucunun da aralarında bulunduğu 2745 hakim ve savcı hakkında Anayasa'nın 159 maddesi hükmüne uygun soruşturma 16 Temmuz 2016 tarihi öğlen saatlerinde açık açılmıştır Dolayısıyla Ancak bu saatten sonra hakim ve savcıların özel hayatına ve aile hayatına müdahale oluşturan deliller elde edilebilir toplanabilir CMK 161/8 hükmü bu konudaki illegal bilgi toplamaları dayanak olamaz

Dipnot Anayasa'nın 159 9 hükmü dikkate alın da cm YK'nın 160 18 71 hakim ve savcı hakkında soruşturma başlatmaya dayanak olamayacağı aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır
56. 16 Temmuz 2016 tarihinde akşam saatlerinde kısıklı'daki evinin önünde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce yargı mensubu açığa alındı kararlı bir şekilde Yürüyoruz açıklamasını yapmıştır @CNN TÜRK 16 7 16 19 52

57. 18 Temmuz 2016 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 109 hakim ve savcı hakkında daha gözaltı kararı almıştır Böylece toplam 2854 ilk derece mahkemesi hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı alınmıştır 58 19 Temmuz 2016 tarihinde Venedik Komisyonu başkanı Gianni Buquicch Türkiye'deki askeri darbe girişimini kınadığını açıklamış ve yargı mensupları için Hukukun üstünlüğü ne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştur @VeniceComm 19 7 16 13 54 20 Temmuz 2016 tarihinde ise Avrupa Konseyi Avrupa hakimleri dayanışma Konseyi bir bildiri yayınlayarak CCJ-BU 2016 4 Türk makamlarına açığa alma uygulamasını sadece darbe girişimi ile somut bağlantısı olan hakimler ve sınırlandırma diğer hakimlerin bağımsızlığına ve hakimlerin görevden alınması ilkesine saygı gösterme ve ilgili Hakimler için Adil yargılanma hakkını güvence altına alma konularında Çağrı yapmıştır

dip 4.20 the bureau of the CCJE V spec plus Turkish oturayım expansion of members of the Dome concentrates peşindenin Walking Dead

Aynen Aynı tarih aynı tarihte uluslararası Barolar Birliği insan hakları Enstitüsü de bir bildiri yayınlayarak Türkiye'de darbe girişiminden sonra yoğun şekilde gerçekleşen hakimlerin görevden alınmaları kınadığını açıklamıştır

Dipnot 21 the International bar Association Human rights institute Kondom Siemens removal of charges Follow Me Up in Turkey twenty July 2016

59. 24 Temmuz 2016 tarihinde HSYK başkanvekili Mehmet Yılmaz hakim ve savcılar darbeden değil fetö'den görevden alındı açıklamasını yapmıştır Eğer öyle değilse neden darbe girişimi beklemiştir hangi somut suç delilleri darbe girişiminin üzerinden 12 saat geçmeden elde edilmiş ve 1 tatil günü 2745 hakim ve savcı nasıl görevden alınmıştır 3000'e yakın yargı mensubu hangi ağır cezalık suçu aynı anda işlemek iradesiyle hareket etmiş ve söz konusu ağır cezalık suçüstü halinde aynı anda nasıl yakalanmışlar Iğdır 2802 sayılı yasanın 88 maddesine göre ağır cezalık suçüstü hali hariç hakim ve savcılar yakalanamaz kurala dikkate alındığında 2745 yargı mensubu aynı ağır cezalı turşu aynı anda işleme iradesinde nasıl birleşmişlerdir ki aynı gün haklarında gözaltı kararı verilmiştir neden başka bir gün değil de darbe gir eminden saatler sonrasında hiçbir somut delil bulunmadan bu yasadışı karar alınmıştır HSYK 3. Dairesinin teklifi ve HSYK başkanı nolu olur olmadan bir hakim veya Savcı hakkında HSYK 3 dairesinin teklifi hayranı olduğunu bana hiçbir hakim ve savcı hakkında inceleme başlat alamayacağı gibi soruşturmada açılamaz anayasa maddesi 159 anayasanın bu Amir hükmü dikkate alındığında CMK 161 İnci maddesi hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatmaya gerekçe gösterilemez normlar hiyerarşisinde anayasa en üst var mı oldu ve CMK kanun Anayasaya aykırı olamayacağı ilkesi dikkate alındığında CMK 161 maddesi de Savcı hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmadan gözaltı kararı vermek Anayasa'nın 159 maddesi ne açıkça aykırıdır inceleme başlatılıp soruşturma açılmadan özel hayata müdahale oluşturacağı için şüpheliler hakkında hu hukuka uygun hiçbir deli toplanmamış olması gerektiğine göre tüm hakim ve savcılar hakkında Soruşturma izni 16 Temmuz 2016 tarihinde en erken tahminde Saat 13 civarında verilmiş olup 2745 hakim ve savcı hakkında hukuka uygun hiçbir Somut delil olmadan gözaltı kararı ve daha sonra da görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir Eğer fişleme yapıldıysa Bunlar tamamı illegal olup hukuka aykırı elde edilen deliller anayasanın Amir hükmü gereği iş bir yargılama veya disiplin soruşturması dahil soruşturmada kullanılamaz anayasa maddesi 38/6

22 Dipnot kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez anayasa maddesi 38/6

Ayrıca fişleme suç olduğu için tek kişinin 2745 hakim ve savcı hakkında fişleme yapamayacağına göre suç oluşturan fişleme Deri Organize şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır 60 29 Temmuz 2016 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza hakimliği tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan tüm hakim ve savcıların mal varlıklarına CMK 128 maddesi uyarınca tek bir konu olduğuna dair medyada haberler yayınlanmış ancak söz konusu karar muhataplarına tebliğ edilmemiştir CMK 128 maddesine göre bu türden bir tedbir ancak söz konusu mal varlığının suçtan elde edildiğine dair kuvvetli suç şüphesi ne bulunması halinde ağır ceza mahkemesince oybirliğiyle kararlaştırılabilir karar verirse dahi itirazında başka bir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedilmesi gerekir her ne kadar Oh arkası ile Sulh Ceza hakimliklerinin tek başına bu türden kararlar alabileceği düzenlenmiş olsa da mal varlığına el koymanın Sulh Ceza hakimliğinde alınabilmesi hususunun o hale neden olan şiddet olayları ile hiçbir alakası yoktur ysa Anayasanın 15 ve 121 maddelerine göre o halka ayaklarıyla sadece konu ve zaman yönünden sınırlı tedbirler alınabilir OHAL ile ilgisi olmayan kalıcı tedbirler alınamaz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. Maddesine göre de OHAL durumunda sadece durumun kesinlikle gerektirdiği türden tedbirler alınabilir mal varlığına el koymaya hangi mahkemenin karar vereceğini şiddet olaylarının bastırması ile hiçbir ilgisi olmadığı için bu türden bir konuda bir KHK ile değişiklik yapılamaz kısacatedbir o halin neden olduğu durumun kesinlikle gerektiği türden bir tedbir olmadığı için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15 ve Anayasanın 15 ve 121 maddelerine açıkça aykırıdır normlar hiyerarşisinde kayaların üzerinde olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa hükümleri dikkate alındığında sus ceza hakimliklerinin bu hususta yetkisi bulunmamaktadır Bu nedenle söz konusu malvarlığının suçtan elde edildiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunup bulunmadığı Susun bir yana bu konuda Sulh Ceza hakimlikleri yetkisidir aksini düşünmek anayasaya Avrupa İnsan Hakları sözleşmesini yok sayma anlamına gelir kaldı ki hakkında gözaltı kararı alınan 3 bine yakın hakim ve savcının tüm hakkında aynı karar alındığı için karar gerekçesi kesinleştirilmemiş hangisi 3 delillerini olduğu her bir hakim ve savcı açısından somut şekilde hangi suç işlenerek gelir elde edildi gösterilmemiştir karar bu açılardan CMK 128 maddesindeki koşulları da karşılamakta olup Kanuni dayanaktan yoksun olduğu için mülkiyet hakkından barışçıl yararlanma hakkını açıkça ihlal etmektedir

61. 13 Ağustos 2018 tarihli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HSYK başkanvekili Mehmet Yılmaz Masumiyet karinesi ihlal edilerek hain darbe teşebbüsü sonrası silahlı terör örgütü üyesi oldukları hususu kesin kanıtlanan yargı mensupları hızla görevden uzaklaştırıldı et Mehmet Yılmaz 0 73 13.08 2016 14.03 açıklamasını yapmıştır terör örgütü üyeliği kesin kanıtlandığını göre artık mahkemelerde yargılanmayı ihtiyaç kalmamıştır.

62. 24 Ağustos 2016 tarihinde HSYK Genel Kurulu tarafından 667 sayılı OHAL KHK ısının 3. Maddesi uyarınca suçlamaları neler olduğu kendilerine bildirilip karşı görüşleri ve savunmaları alınmadan Avukat yardımından ve diğer savunma haklarından yararlandırılması ve somut hiçbir delile dayandırılan varsayımlara ve birçoğu kanunların verdiği Yetkilerin kullanılmasına ilişkin olan ve dolayısıyla suç oluşturmayan karar ve faaliyetler gerekçe gösterilerek her bir iddia her bir hakim ve savcı açısından kişiselleştirmeden 2847 hakim ve savcı ve bir daha kamu görevinde çalışamayacak şekilde hakimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmıştır aynı tarihte HSYK başkanvekili Mehmet Yılmaz Twitter hesabından HSYK Genel Kurulu Feto örgüt üyesi olduğu kanaatine varıldı 2847 hakim ve savcı hakkında 667 sayılı KHK maddesi gereği İhraç kararı verdi paylaşımında bulunmuştur mahkemelerin bağımsızlığının olmazsa olmazlarından Biri de hakimlerin görev süreleri dolmadan atandıkları mahkemeden anlamamaları kuralıdır Hakimler Sadece çok ciddi gerekçe ve somut bulgulara dayalı olan hatalı veya suç oluşturan davranışları ve yetersizlikleri nedeniyle ve acil bir yargılanma sonucu açığa alınabilir veya meslekten çıkarılabilir 23 dipnot Turkey Çarşamba span ederim Evet onlar 18 gram zor misconduct oring computers After Player Pro settings and you and Human rights 27 7 16 19 00 açığa alınıp meslekten çıkarıldıktan sonra yapılacağı iddia edilen soruşturmaların veya yargılamaların Adil olup olmamasının Bu açıdan Hiçbir önemi yoktur bir hakimi terör örgütü üyesi gösterip yargılama yapmadan bunun kesin kanıtlandığını iddia edilerek meslekten atıp daha sonra adil yargılama yapılacağı iddiası yargı bağımsızlığını ve hakimlik teminatını Anayasa madde 138 ve diğerlerini tanımam aktır Önemli olan önceden Adil yargılamanın güvence altına alınması olup Bunun nedeni hakimlik teminatını ve mahkemelerin bağımsızlığını garanti altına almaktır yaklaşık iki üç ay önce vefat etmiş bir savcıyla daha önce emekli olmuş veya istifa etmiş hakim ve savcıları açığa alıp meslekten çıkarma çok net bir şekilde alınan kararların hiçbir inceleme yapılmadan çok önceden hazırlanmış bir liste üzerinden alındığını ve hakim ve savcıların meslekten çıkarıldıkları ne göstermektedir

63 21 eylül 2016 tarihinde HSYK başkanvekili Mehmet Yılmaz karar gazetesinden Elif Çakır'a verdiği Mülakatta şu beyanda bulunmuştur 15 Temmuz darbe gecesinin sabahında HSYK 2. Dairesi olarak 2740 hakim ve savcıyı açığa aldık Ancak o listede bir gecede hazırlanmış bir liste değil 3 yıldır üzerinde çalışıyorduk Oysa bir hakim ve savcı hakkında inceleme veya soruşturma karar alınmadan hiçbir inceleme ve soruşturma işlemi özel hayatına dair herhangi bir bilgi toplama ve dolayısıyla fişleme yapılamaz anayasanın 159/9 hükmüne uygun olarak bahse konu 2740 hakim ve savcı hakkında inceleme ve Soruşturma izni 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 13 civarında verildi anlaşılmaktadır yasadışı fişlemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesi ve anayasanın 20. Maddesi ile korunan hakları ihlal ettiği ve Ceza kanunlarında suç olarak düzenlendi dikkate alındığında yargıyı yöneten bir organın nasıl karar aldı anlaşılır bu türden fişleme derin tek kişiyle yapılmasının İmkansız olduğu dikkate alındığında Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın ifadeleriyle organize bir yapının organize şekilde Son 3 yıldır suç işledi ifade edilmektedir bir Devleti ve hukuk Devleti'ni anayasanın maddesi 2 darbecilerden peçetelerden ayıran en önemli özelliği anayasa ve diğer hukuk kurallarına uygun davranmasıdır Anayasa'nın 159 9 hükmü hiyerarşide CMK madde 161 dahil tüm yasaların üzerinde olup HSYK ilgili dairesinin teklifi ve HSYK başkanı olur olmadan hiçbir hakim veya Savcı hakkında disiplin veya ceza soruşturması başlatılamaz hiç durma başlatılamadı hakim ve savcılar hakkında hiçbir disiplin veya ceza soruşturması işlemi yapılamaz haklarında hiçbir delile ya bilgi toplanıp arşil denemez fişleme yapılamaz Anayasa'nın 159 9 hükmüne göre hükmüne aykırı toplanan her türlü delil illegaldir . anayasanın 38/6 3 hükmü uyarınca, illegal deliller disiplin soruşturması dahil hiçbir soruşturmada kullanılamaz

64. 22 Eylül 2016 tarihli Cumhuriyet gazetesine beyanda bulunan HSYK başkanvekili “Mehmet Yılmaz Ergenekon Balyoz askeri casusluk OdaTV Hüseyin Kurtoğlu şike davası gibi dosyalarla ilgili disiplin soruşturması vardı bu soruşturmalarda o örgütün üyesi olanlar soruşturuluyor da biz Ayrıca örgütün yargı içindeki yapılanmasına ilişkin de soruşturma başlatmıştı Bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma yapılıyordu sonra şu darbe girişimi olana kadar neden bunları görevde tutuldu biliyorsunuz Bu örgütünün silahlı terör örgütü olup olmadığı konusunda tartışma vardı Bunun kriminal hale gelmesi için silahlı terör örgütü tespitini yapılması gerekiyordu O zamana kadar biz dış dünyaya yansıyan eylemi olan hakim avcılarla ilgili Gereğini yaptık MİT tırları soruşturmasında savcılarla ilgili kovuşturma izni verdik ve yargıtayda dava açıldı ama henüz mahkeme çıkmamıştı Bir de çalışmalarımızı devam ettirip örgüte iltisaklı olanları saptadık bu çalışma hem savcılıkta hem de Teftiş kurulunda devam ediyordu o gün darbe gecesi de bu örgütün terör örgütü olduğu yönünde Ayan Beyan kimsenin karşı çıkamayacağı Deliler çıkınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunun örgüt üyeliği suçunu düzenleyen 314 maddesine gereği soruşturma açtı

Dipnot 24 başkan vekili Yılmaz'ın ifadelerinde Aslında yasadışı anayasa maddesi 159 aykırı açılan bir soruşturmanın daha önceden başlatıldı anlaşılmaktadır

Başsavcılık ceza muhakemesi kanunu 160/1 maddesine göre resen yani HSYK onayına ihtiyaç duymadan gözaltı kararı verdi CMK'nın 161. Maddesinde TCK 314 maddesinin de aralarında olduğu bazı suçlardan dolayı savcının doğrudan soruşturma yapma yetkisi olduğu belirtilmiştir Yani bu durumda diğer kanunlardaki soruşturmayı engelleyici hükümdar uygulanamaz Böylece Ankara Başsavcılığı elindeki ceza soruşturmasında delil elde ettiği için silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakim ve savcılarla ilgili gözaltı kararı verdi bu karar bize ulaşınca hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmaktan dolayı gözaltı kararı verilen hakim ve savcıları Göreve devam ettirmemiz mümkün olmayacağı için açığa alma karar verdik böyle bir durumda bu hakim ve savcıların Göreve devam etmelerini hiçbir ülke kabul edemez Bu kişileri ihraç etmedik Çünkü bu yetkimiz olanda yoktu ihraçlar kaya kaya dayandı 667 sayılı KHK da terör örgütleri ile iltisaklı hakim ve savcıların HSYK Cami emniyetten ihraç edilecekleri düzenlendiği için z de ihraç kararlarına verdik buha KHK Daha önce yoktu ki hepsini indir den ihraç edelim ihraç kararlarımız KHK ya dayandı.dip not25

Dipnot 25 Anayasa Mahkemesi'nin ikiye hakkında verdiği 4 Ağustos 2016 tarihli kararı da açıkça belirttiği gibi bir hakimi kamu görevinden bir daha çıkamayacak şekilde meslekten çıkarma geçici değil kalıcı bir tedbirdir Oysa Anayasanın 15 maddesi ve 121. Maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15 maddeleri uyarınca OHAL durumunda sadece geçici tedbirler kararlaştırılabilir Bu nedenle HSYK'nın dayandığı KHK hükümleriyle HSYK'nın 24 ve 31 ağustos 2016 tarihli ihraç kararları anayasaya açıkça aykırıdır Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesi uyarınca durumun kesinlikle gerektirdiği türden tedbirlerden değildir Hakimler darbe hiçbir şekilde karışmadıklarına göre OHALe neden olan şiddet olayları ile hiçbir ilgisi yoktur Bu nedenle OHAL gerekcesiyle savunmasız ve adil yargılanma güvenceleri hiçe sayılarak hakim ve savcılar mesleklerinden ihraç edilemez.

KHK çıkmasıyla elimizdeki disiplin soruşturmasına devam edecektik Ankara Başsavcılığı da bunlarla ilgili iddianame hazırlayacaktır ve bir savunmalarını aldıktan sonra yine ihraç kararları verecek verebilecek bu durumda terör örgütü üyeliği suçundan mahkum ayetleri de beklenebilir rüyada mahkum olmasalar bile iltisaklı görünenleri hakimler ve savcılar kanunu 69 son maddesine göre ihraç edebilirdik o yönünü o günün sabahından itibaren Bütün arkadaşlar olarak tetkik hakimleri üyeler her türlü bilgiyi derili yeni baştan değerlendiriyor yeni baştan gözden geçiriyoruz her hakim savcı hakkında disiplin soruşturması yapıyor gibi deli dosyası hazırlıyoruz bunları yeniden inceleme aşamasında titizlikle değerlendireceğiz

Dipnot 26 yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı gereği 3390 hakim ve savcıyı soruşturma açmadan savunma haklarına ve adil yargılanma güvenceleri ne saygı göstermedim Masumiyet karinesi ihlal ederek leke dedikten sonra meslekten atıp daha sonra titiz bir inceleme yapılacağını açıklaman Hiçbir önemi yoktur Avrupa insan hakları mahkemesine göre adil yürütülmüş bir disiplin soruşturması sonucu olanlar hariç bir hakimin atandığı mahkemedeki görev süresi dolmadan bu ay kimin görevine son verilmesi mahkemelerin bağımsızlığı ilkesini ihlal eder Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açısından bu konuda anayasal veya yasal güvence lerin olmaması daha önemli değildir Bu şekilde güvenceler olmasa da önemli olan bu uygulamada hakimlerin görev süreleri dolmadan görevlerinden alınmaması ilkesine uygun davranılması Iğdır anayasada bunu emretmektedir kısaca başkanvekili Yılmaz'ın sonradan titizlikle inceleme yapacağı yönünde ki ifadelerinin yargı bağımsızlığı açısından Hiçbir önemi yoktur yasaları tersine çevirme anlamına gelir hakimlik teminatı ile yargı bağımsızlığı belirtilerin tam tersini gerektirir hukuk devleti ilkesinin emrettiği gibi önce yasaların öngördüğü kurallara uygun olarak soruşturma açıp savunma haklarına saygı göstererek adil bir soruşturma yürütmek ve daha sonra disiplin suçu sabit olmuşsa meslekten ihraç etmek gerekir sonradan Titiz inceleme yapılacağını açıklamanın yargı bağımsızlığını Garanti etme açısından Hiçbir önemi yoktur.

Şu ana kadar şu ana kadar genel kurulu kararlarına karşı 2500 dilekçe geldi tek tek okuyup değerlendiriyoruz 5 yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı gereği 3390 hakim ve savcıya soruşturma açmadan savunma haklarına ve Adil yargılanma güvenceleri ne saygı göstermeden Masumiyet karinesi ihlal ederek diledikten sonra meslekten atıp daha sonra titiz bir inceleme yapılacağını açıklaman Hiçbir önemi yoktur adil yürütülmüş bir disiplin soruşturması sonucu olanlar hariç bir hakimin atandığı mahkemede görev süresi dolmadan bir hakimin görevine son verilmesi mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi de idare eder Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açısından bu konuda anayasal veya yasal güvence verin olmaması daha önemli değildir belirtilen türden yasal veya anayasal güvenceler olmasa dahi Önemli olan uygulamada hakimlerin görev süreleri dolmadan görevlerinden alınamaması ilkesine sayı gösterilmesidir anayasada bunu emretmektedir kısaca başkanvekili Yılmaz'ın sonradan titizlikle incele ne yapılacağı yönündeki ifadelerinin yargı bağımsızlığı açısından Hiçbir önemi yoktur yasalara tersine çevirme anlamına gelir hakimlik teminatı ile yargı bağımsızlığı belirtilerinin tam tersini gerektirir hukuk devleti ilkesinin emrettiği gibi önce yasaların öngördüğü kurallara uygun olarak soruşturma açıp savunma haklarına karşı savunma haklarına saygı göstererek acil bir soruşturma yürütmek ve daha sonra disiplin suçu sabit olmuşsa meslekten ihraç etmek gerekir sonradan Titiz inceleme yapılacağını açıklamanın yargı bağımsızlığına Garanti etme açısından Hiçbir önemi yoktur yargı bağımsızlığı teminatı başkalarının sözlü teminatına bırakılamayacak kadar önemlidir

66 Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Böylece Ankara Başsavcılığı elindeki ceza soruşturmasında delil ile geçtiği için silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakim ve savcılarla ilgili gözaltı kararı verdi cümlesi ile kastedilen delil olsa olsa darbe girişimi esnasında ele geçen Deliler olup hakim ve savcıların bu darbe girişimi ile hiçbir ilgisi yoktur başvuru cubur menfur darbe girişimini şiddetle kalmaktadır şiddetle kınadı bir eyleme dayalı olarak başvurucunun sorumlu tutulması ceza hukukunun tüm ilkelerini suçunuz kurucu unsurlarını inkar anlamına gelir suçun manevi unsuru silahlı örgütünün varlığını bile bile bu örgüte üye olmak ve yardım etmektir anlaşıldığı kadarıyla HSYK başkanvekili Mehmet Yılmaz da bahse konu oluşumun darbe girişimi ne kadar şiddete bulaştığına dair hiçbir delil olmadığını Kabul etmekte ve darbe girişimi sonrası şiddete başvurma unsurun ortaya çıktığını iddia etmektedir bir an için 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Gülen hareketi terör örgütü olarak kabul edilse ve başvurucunun belirtilen tarihten önce bu yapıyla iltisakı ya da irtibatı olduğu varsa yasada he he kendisi buğday reddetmektedir 15 Temmuz 2016 tarihinden önce bahse konu oluşumun şiddet eylemlerine başvurduğunda dairenin küçük delil başlangıcı olmadı Ve bu duruma devletin en üst düzey yöneticilerine kabul etti bu konuda Yukarıya bakınız dikkate alındığında başvurucunun 15 Temmuz 2016 tarihli ve sonrası eylemlerden sorumlu tutulması imkânsızdır terör örgütü üyeliği için özel kaset gerekir başvurucunun şiddete bulaşmış herhangi bir yapıya üye olması veya iltisaklı ya da irtibatta olması imkansız olup bu nedenle somut olayda suçum kasıt unsuru oluşmaz bu durumda atılı suç açısından önemli olan 15 Temmuz 2016 tarihi sonrası eylem ve faaliyetler olur bu konuda başvurucu ya affedilecek en küçük somut bulgu yoktur isnad edilen eylemlerin tamamı geçmişe aittir Ancak bu başvuru formunda belirtilenlerden Anlaşılacağı gibi darbe girişiminin arkasında gerçek aktörün Gülen hareketi olduğuna inanmak için Somut delil ortaya konmamış ken darbenin Sıla organizatörleri ne dair birçok beri Bu metinde yer almaktadır Bakan Nabi Avcı da bu durumu darbe girişiminden 35 gün sonra kamuoyuna açıklamıştır yukarıda belirtildiği gibi suç ve cezaların şahsiliği prensibi dikkate alındığında bir an için darbecilerin arasında belirtilen yapıya mensup bazı subayların var olduğu varsa ise daha iyi bu durum bir bütün olarak bugüne kadar şiddete bulaşmadı Anlaşılan söz konusu oluşumu terör örgütü yapmaz aksinin kabulü durumunda 1960 darbesi nedeniyle tüm Solcular 1980 Darbesi nedeniyle tüm Ordu ve her askeri müdahale ndng tüm atatürkçüler terör örgütü üyesi olarak yargılanır Ama kime denir Eğer 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin arkasında kim sivil aktörlerin AK Partili bazı siyasiler olduğu ortaya çıkarsa bir bütün olarak AK Parti mensupları aynı sonuçla karşı karşıya kalır Bu nedenle ve Suç ve cezaların şahsiliği prensibi ve suçun manevi unsuru yani özel kaset dikkate alındığında Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın bahse konu değerlendirmesinin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

67. Başkan vekili başkan vekili Yılmaz'ın Biz de çalışmalarımızı devam ettirip örgüte iltisaklı olanları saptadık bu Çalışmaya mı savcılıkta hem de Teftiş kurulunda devam ediyordu ifadeleri konusunda belirtmek isteriz ki Anayasa'nın 159 Taksim 93 mi dikkate alındığında bir hakim ya da savcı hakkında HSYK ilgili dairesinin teklifi ve HSYK başkanı oluru olmadan inceleme ya da soruşturma başlatılamaz Bu açıdan CMK 161 maddesi bahane oluşturamaz Zira normlar hiyerarşisinde anayasa cm YK'nın üzerinde olup anayasanın açık hükmüne rağmen CMK nun 161 maddesine dayanarak hakim ve savcılar hakkında doğrudan inceleme ve soruşturma yürütülen yiyeceği gibi hiçbir disiplin işlemi de yapılamaz aksi uygulamalar delil toplama bahanesi altında hakim ve savcıların özel hayatına ve aile hayatına ilişkin bilgilerin yasadışı şekilde toplanması ve fişlemeleri anlamına gelir ki bu suç oluşturmaktadır ihraç edilen hakim ve savcılar hakkında nceleme ve Soruşturma izni 16 Temmuz 2016 tarihli de uzun olmadan hiçbir hakim veya Savcı hakkında ne Ankara Başsavcılığı ne de HSYK Teftiş Kurulu hiçbir disiplin veya ceza soruşturması yürütemez hiçbir bilgi toplayamaz aksi durum Anayasa'nın 159 hükmüne ay yok saymaktır ayrıca Hakimler ve savcıların soruşturması ve yargılanması konusunda 2802 sayılı yasa gibi özel kanun hükümleri bulunmakta olup özel kanun 2802 sayılı yasa ile genel kanun CMK çalıştığında hukuk başlangıcı kitaplarında belirtildiği gibi uygulayıcılar özel kanun hükümlerine 2802 sayılı kanunun 88 maddesi gibi dikkate almak zorundadırlar hakim ve savcılar açısından özel kanun olan 2802 sayılı hâkimler ve savcılar kanunu 88 İnci maddesine göre ağır cezalık suçüstü hali hariç hakim ve savcılar yakalanamaz aranamaz yakalanamayan bir hakim gözaltına da alınamaz ve tutuklanamaz 1745 hakim ve savcının birbirleriyle görüşmeden aynı anda aynı ağır cezalık suçu işte Mail adresinde birleşmeleri imkansız olup Ankara Başsavcılığı'nın verdiği gözaltı kararı bu açıdan da tamamen illegal dir.

67. Başkanvekili Yılmaz'ın Biz de çalışmalarımızı devam ettirip örgüte iltisaklı olanları saptadık bu çalışma hem savcılıkta hem de Teftiş kurulunda devam ediyordu ifadeleri konusunda belirtmek isteriz ki Anayasa'nın 159 hükmü dikkate alındığında bir hakim ya da savcı hakkında HSYK ilgili dairesinin teklifi ve HSYK başkanı oluru olmadan inceleme ya da soruşturma başlatılamaz Bu açıdan CMK 161 maddesi bahane oluşturmaz Zira normlar hiyerarşisinde anayasa camekanın üzerinde olup anayasanın açık hükmüne rağmen cm YK'nın 161 maddesine da yanılıp hakim ve savcılar hakkında doğrudan inceleme ve soruşturma yürütülen yiyeceği gibi hiçbir disiplin işleminde yapılamaz Ah şu uygulamalar delil toplama bahanesi altında hakim ve savcıların özel hayatına ve aile hayatına ilişkin bilgilerin yasadışı şekilde toplanması ve fişlemeleri anlamına gelir ki bu suç oluşturmaktadır ihraç edilen hakim ve savcılar hakkında inceleme ve Soruşturma izni 16 Temmuz 2016 tarihlidir bu izin olmadan hiçbir hakim veya Savcı hakkında ne Ankara Başsavcılığı ne de HSYK Teftiş Kurulu hiçbir disiplin veya ceza soruşturması yürütemez hiçbir bilgi toplayamaz aksi durum Anayasa'nın 159 maddesi hükmüne hükmünü yok saymaktır ayrıca Hakimler ve savcıların soruşturulması ve yargılanması konusunda 2802 sayılı yasa gibi özel kanunu imleri bulunmakta olup özel kanun 2802 sayılı kanun ile genel kanun cmyk çalıştığında hukuk başlangıcı kitaplarında belirtildiği gibi uygulayıcılar özel kanun hükümlerini 2802 sayılı kanunun 88 maddesi gibi dikkate almak zorundadırlar hakim ve savcılar açısından özel kanun olan 2802 sayılı hâkimler ve savcılar kanununun 88 İnci maddesine göre ağır cezalık suçüstü hali hariç hakim ve savcılar yakalanamaz aranamaz yakalanan bir hakim gözaltına da al namaza tutuklanamaz 2745 hakim ve savcının birbirine görüşmeden aynı anda aynı ağır cezada suçu işte Mail adresinde birleşmeleri imkansız olup Ankara Başsavcılığı'nın verdiği gözaltı kararı bu açıdan da tamamen illegal dir

68. Başkan Vekili Mehmet Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Yani bu durumda diğer kanunlardaki soruşturma engelleyici hükümler uygulanmaz iddiası konusuna gelince diğer kanunlardaki soruşturmayı engelleyici hükümler uygulanmaz Ada anayasada öngörülmüş engelleyici hükümleri anayasa maddesi 159 CMK 161 maddesi ortadan kaldırmaz aksini düşünmek anayasanın üstünlüğü ilkesini normal hiyerarşisini ve bu ilkeleri de kapsayan hukukun üstünlüğü ilkesini inkar anlamına gelir hakim ve savcılar hakkında soruşturma engelleri diğer yasalarından değil anayasadan kaynaklanmaktadır.

5- Anayasa'nın 159 9 hükmüne rağmen CMK 161 maddesi hakim ve savcılar hakkında doğrudan soruşturma açılmasına ve gözaltı kararı verilmesine dayanak oluşturabilir mi

69. 12 12 Eylül 2010 tarihli referandumda kabul edilerek yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile hakimler ve savcılar hakkında inceleme ve soruşturmaların nasıl başlatılacağı Anayasa'nın 159 9 maddesini açık ve somut Olarak düzenlenmiştir Bu maddeye göre hakim ve savcıların görevlerini kanun tüzük yönetmelik derewe genelgeleri Hakimler için idari nitelikteki genelgeleri uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediğini hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri ilgili dairenin teklifi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu başkanın oluru ile kurum müfettişlerine yaptırılır soruşturma ve inceleme işlemleri hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olanlardan daha kıdemli hakim veya savcı ile yaptırılabilir.

70. Anayasanın bu isminden Anlaşılacağı gibi anayasanın bu isminden Anlaşılacağı gibi bir hakim hakkında inceleme ve soruşturma başlatılabilmesi ön koşulu HSYK ilgili dairesinin teklifi ve HSYK başkanının olur'un alınmasıdır Ve başlangıcından açıkça Anlaşılacağı üzere inceleme ve soruşturma işlemlerine başlayabilmek için HSYK HSYK ilgili dairesinin teklifine HSYK başkanı olur vermesi gerekir ne HSYK ilgili dairesine de HSYK başkanı tek başına inceleme veya Soruşturma izni verme yetkisi yoktur inceleme ve soruşturma işlemini Ancak bu iki dairenin uyuşması ile başlanabilir Ayrıca bu işlemi zincirleme bir işlem olup Öncelikle HSYK ilgili dairesinin teklif etmesi Daha sonra da HSYK başkanı nolu vermesi gerekir Aksi uygulamada Anayasa'nın 159 maddesi hükmüne aykırı olur Zira olmayan bir teklife olur vermek İmkansız olduğu gibi teklifin ne olduğu belli olmadan olur verip daha sonra teklifte bulunmak da imkansızdır.

71. Hakimler ve savcılar hakkında hakimler ve savcılar hakkında bu kadar katı bir soruşturma mekanizmasının öngörülmüş olmasının temel amacı yargı bağımsızlığını ve dolayısıyla tüm gerçek ve tüzel kişilerin adil yargılanma hakkına teminat altına almaktır Bu açıdan büyük oranda yargı camiasını temsil eden HSYK ilgili dairesi ile siyasi irade HSYK başkanı Adalet bakanıdır Birlikte karar almaya zorlanarak bu husustaki yetkinin kötüye kullanılması engellenmek istemiştir Bu nedenle 2 idarenin 2 iradenin uyuşuk Soruşturma izni vermediği sürece Hakimler hakkında hiçbir inceleme ve soruşturma işlemi yapılamayacağı gibi Şeyma'ya kadar öngörülen koruma tedbirlerine gözaltı ve tutuklama tedbirlerini dahi başvurulamaz hakimlerin iletişimlerinin tespitine ve HTS kayıtlarının elde edilmesine karar verilemez Aksu uygulama Anayasa'nın 159 9 hükmünün açık ihlaline yol açar anayasada açıkça öngörülen güvenceleri yok edeceği İçin anayasa koyucunun kurucu iktidarın iradesini yok sayma anlamına gelir Anayasa'nın 159 9 maddesinin açık hükmüne hükmü dikkate almadan soruşturma işlemleri yapmak hukuk devleti ilkesinin yok eder anayasa gibi normal normlar hiyerarşisinde en üstte yer alan bir hukuk normunun dikkate almadan karar alma açık bir keyfilik olup keyfilik hukuk devleti ilkesinin tersine bir anlama sahiptir anayasal hükümleri takmama dikkate almama tanımama tipik bir keyfilik örneğidir.

72. Ayrıca 2010 anayasa değişikliğinden sonra 11 12 20 tarihi ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kanunu HSYK Kanunu çıkarılmıştır bu kanunun 9. Maddesinin C Bendi kendine göre HSYK 3. Dairesinin görevlerinden biri de hakim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemedik lerine hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını kurulu müfettişleri veya müfettiş yetkililerinin müfettiş yetkilerini haiz kıdemli hakim veya Savcı edeceğiz araştırma gerekti ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri ile inceleme ve soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemler için teklifte bulunmak tır HSYK Kanunu hakim ve savcılar açısından Ayrıca özel kanun hükmünde olup bu maddeden Anlaşılacağı gibi bir hakim veya Savcı hakkında soruşturma açılması açısından HSYK ilgili Dairesi'nin yetkisi sadece teklifte bulunmaktan ibarettir tek başına soruşturma açılmasına karar verme yetkisi yoktur

73 Sonuç olarak Anayasa'nın 159 9 hükmü dikkate alındığında bir hakim ya da savcı hakkında soruşturma işlemlerinin başlayabilmesi için öncelikle HSYK 3. Dairesinin bu yönde teklifte bulunması Daha sonrada HSYK başkanı adalet bakanının olur vermesi gerekir Bu iki irade bir araya gelmeden bir hakim ve savcı hakkında asla soruşturma işlemleri yapılamaz Aksu uygulama Anayasa'nın 159 9 hükmüne aykırıdır Bir ülkenin en üst normal olan nayasa hükümleri açıkça aykırı olan bir her işlem tamamen hukuk dışı olup bunu buna rağmen yapılan işlemlerin hukuken hiçbir değeri yoktur HSYK 3. Dairesinin soruşturma talebini HSYK başkanı olur vereceği tarihe kadar bir disiplin ya da ceza soruşturması İle bağlantılı işlemler Örneğin açığa alma arama yakalama gözaltı ifade alma sorgulama tutuklama iletişimin tespiti ve HTS kayıtlarını elde edilmesi gibi işlemler için herhangi bir karar alınamaz.

74. Bir hakim ya da savcı hakkında soruşturma açılabilmesi için belirtilen katı şartlarının görülmesinin özellikle yargı bağımsızlığını teminat altına alarak vatandaşların adil yargılanma hakkını güvence altına alma düşüncesi kamu yararı vardır Bu nedenledir ki hakimlerin yargılanması özel koşullara tabi tutulmuş ve böylece yargının bağımsızlığı ve hakimlik teminatı nın bir tutuklama kararının diğer yargı mensupları üzerinde doğuracağı olumsuz etkiler yargıya duyulan güvenin korunması gibi hukuk devleti açısından son derece önemli olan hususlar korunmak istenmektedir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde yargı mensuplarına verilecek bir cezanın yapısı gereği caydırıcı bir etkiye sahip olduğunu bunun yalnızca ceza verilen yargı mensubu açısından değil bizzat mesleğin kendi açısından da geçerli olduğunu yargı teşkilatına Güven duyulabilmesi için halkın yargı mensuplarının hukuk Devleti'ni etkili bir şekilde temsil etme yetkisine sahip olduklarını inanmaları gerektiğini ifade etmiştir yargı bağımsızlığını korumak amacıyla Iğdır ki Avrupa yargıçlar danışma Konseyi de hakimlerin kararlarından ötürü hukuki veya idare yaptırma uğradı sistemlerde yargı bağımsızlığından söz edilemez ccc opinion on pe62 değerlendirmesinde bulunmuştur unutulmamalıdır ki ihraç kararlarında dayanılan gerekçelerden biri de budur tüm Bu nedenlerle özellikle yargı bağımsızlığını teminat altına alıp tüm bireylerin adil yargılanma hakkını güvence altına almak için hakimlerin disiplin soruşturması ve yargılanması özel kurallara tabi tutulmuştur bu kurallara uyulmadan yapılacak her türlü işlem bir taraftan yasadışı ve geçersiz olacağı gibi diğer taraftan da yargı bağımsızlığı ve bir bütün olarak adil yargılanma hakkı açısından tehiri oluşturur

75. Hakim ve savcılar hakkında her türlü soruşturma işlemi yapma ve haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verme bir kişinin tutuklana bilmesi için öncelikle hakkında hukuka uygun olarak kap başlatılmış bir ceza soruşturması bulunmalıdır ceza soruşturmasında kullanılmak üzere delil tespitine başlama Onların özel hayatlarına doğrudan ilgilendiren geçmişe dönük HTS kayıtlarının tespitini bir hakimden talep etme ve bir hakimin bütün bunlara karar verebilmesi için öncelikle ilgili hakim ile savcı hakkında Anayasa'nın 159 90 ve HSYK kanunun ilgili maddelerine uygun bir soruşturma başlatılmış olması şarttır

76. anayasaya uygun bir soruşturma açılmadan Hakimler kesinlikle yakalanamaz evlerinde ve işyerlerinde arama yapılamaz gözaltına alınan masada tutuklanamaz CMK ya göre bir kişi hakkında ceza soruşturması açılmadan asla tutuklama Tedbiri ne başvurulamaz Ziraat bir kişinin tutuklama bilmesi için bir suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunmalıdır bir kişi hakkında kuvvetli şüphe oluşturacak dediler toplanmış sağ zaten hakkında bir soruşturma açılmıştır CMK ya göre savcılık herhangi bir soruşturma başlatmadan bir kişi hakkında tutuklama talebi edemez Dolayısıyla henüz başlatılmamış gerek gelecekte açılıp açılamayacağı henüz şüpheli bir soruşturma nedeniyle bir hakim ve savcının tutuklanmasını talep etme yetkisi de yoktur Dolayısıyla Anayasa'nın 159 9 maddesine uygun bir soruşturma açılmadan bir hakim ve savcının tutuklanması iç hukuka açıkça aykırı bir tutma olup bu durum vrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 51 ve Anayasanın 19 ekimi 2 hükmünü açıkça ihlal eder Zira bu iki hükme göre de bir kişinin hürriyetinden mahrum bırakma bilmesi için bu duruma izin veren yasal bir dayanak olmalı ve tutuklama söz konusu yasalara usul ve esas açısından tamamen uygun olarak uygulamaya geçirilmelidir

77. Cm kalın 161 802 bahane gösterilerek bir hakim ya da savcı hakkında Anayasa'nın 159 9 hükmü devre dışı bırakılarak soruşturma işlemleri yapılamaz CMK 161 8 maddesine göre anayasal düzene karşı görev sırasında veya görevinden dolayı işlenen suçlarda Cumhuriyet savcılığınca doğrudan soruşturma yapılır Anayasa'nın 159 9 maddesinin hakim ve savcılara ilişkin özel düzenlenmesi ve bu kuralın normlar hiyerarşisindeki üstünlüğü dikkate alındığında hakim ve savcıların soruşturulması açısından cmyk Hanım 161 a801 kesinlikle uygulanamaz Anayasa'nın 159 9 maddesi uyarınca bir hakim ve savcının soruşturulması başına başlayabilmek için ilgili HSYK dairesinin teklifi ve HSYK başkanı Noldu şarttır Cem YK'nın 161 sekiz maddesinin hakim ve savcılar açısından uygulanacağı kabul edilecek olursa Anayasa'nın 159 9 maddesi Bu kanun hükmünde değiştirmiş olur ki bu türden bir görüş anayasanın açık hükümlerine ve özel olarak 11 maddesini açıkça aykırı olur Anayasa'nın 159 9 hükmüne göre hakim ve savcılar hakkındaki soruşturmalar ancak HSYK ilgili dairesinin teklifi ve HSYK başkanı olur başlatılabilir başvuru üstü normal Anayasa'nın 159 9 maddesi ve özel Kanun hükmündeki HSYK Kanun hükümleri dikkate alınarak ancak soru sorabilir aranabilir gözaltına alınabilir ve tutuklama dedi anayasaya göre al Türk'üm HSYK kandırırsın Ben genellikle niteliğindeki cm ekranın 161 8 maddesi bahane yapılarak hakim ve savcılar hakkında doğrudan soruşturma yürütülemez taksimi kabul etmek hakim ve savcılara Anayasa'nın 159 9 Ekim ile verilen Seher fatura değiştirilmesi 377 milletvekilinin oyunu gerektiren bir normun güvenceyi basit bir yasa değişikliği CMK madde 161 8 salça olup da yapılan Yasa ve geri almak anlamına gelir kim bir hukuk devletinde bunun kabul imkânsızdır kısaca CMK nun 161 802 Anayasa'nın 159 9 maddesi ışığında hakim ve savcıları kesinlikle uygulanamaz.

78. Belirtilen nedenlerle hakimler ve savcılar hakkında Anayasa'nın 159 9 maddesine uygun soruşturma başlatılmadı sürece suçlama ne olursa olsun hakim ve savcılar hakkında Disiplin ve soruşturma işlemlerine giriş ile mes açığa alınamaz evleri aranamaz ağır cezalık suçüstü hali hariç 802 sayılı yasa madde 88 yakalanamaz ve tutuklanamaz 3000'e yakın hakim ve savcının aynı anda ağır cezalık suçüstü halinde aynı suç işleme iradesi gösterme ihtimalleri İmkansız olduğu için ağır cezalık suçüstü halinde bahsedilmesi imkânsızdır tüm bu disiplin işlemleriyle tutuklamaları yapmak için menfur darbe gelişmenin yapılması mı eklenmiştir eğer 3 bine yakın hakim ve savcılık atılı suçu işlemiş dilerse daha önceden neden herhangi bir işlem yapılmamış da örneğin açığa alınma işlemi için 667 sayılı KYK mı yayınlanması beklemiştir darbe girişiminin ertesi gün Hem de bir tatil günü beklermiş ve tüm işlemler yapılmıştır Anayasa'nın 159 9 hükmüne uygun soruşturma başlatılmadan hiçbir delil top alamayacağı için 16 Temmuz 2016 tarihi öğle saatlerine kadar bir kaç saatte hangi Deliler toplanmıştır ki 3000 civarında ki hakim ve savcı terör örgütü üyesi kabul edilip gözaltı kararı verilmiş bir açı alınmıştır unutulmamalıdır ki açığa alınan tüm hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve Soruşturma izni en erken 16 Temmuz 2016 tarihinde alınmış olmalıdır belirtilen sayıda hakim ve savcı ile ilgili hangisi mutluluklar aynı anda bir günde ortaya çıkmıştır bu durum tutuklamaların ve Disiplin işlemlerinin Kanunlara tamamen aykırı olarak yapıldığını açık kanıtıdır önceden hazırlanmış listelere dayalı alınmış kararlar söz konusu oğlum darbe girişimi ve anayasaya aykırı 150 99 a y m gözaltı kararı bahane edilerek bir tatil günü 2745 hakim ve savcı açığa alınmıştır yoksa iki ay önce vefat etmiş bir sadece hakkında nasıl gözaltı ve açığa alma karar verilir kaldı ki HSYK başkanvekili Mehmet Yılmaz Ankara Cumhuriyet başsavcılığında ve Teftiş kurulunda bahse konu hakim ve savcılar hakkında önceden yürütülen bir soruşturma olduğunu ayı İtiraf etmiştir 16 Temmuz 2016 tarihine kadar alınmış bir inceleme ve Soruşturma izni bulunmadığı dikkate alındığını anayasal düzene karşı suçlar soruşturan savcılık Anayasa'nın 159 9 hükmüne aykırı olarak nasıl ve hangi yetkiye dayanarak soruşturma yürütmüştür aynı soru Teftiş Kurulu için de geçerlidir..

6- kriptolu kriptolu iletişim araçlarının kullanıldığı konusuna dair değerlendirmeler

79. 24 ve 31 ağustos 2016 tarihli meslekten ihraç kararlarında delil olarak kısaca şu gerekçeye de dayanmıştır örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar tam olarak bilinmesine rağmen medyada sıklıkla ifade edildiği için şifreli programından kastedilen bayrak isimli haberleşme uygulamasının kullanılması kast edilmiş olmalıdır alarında başvurucunun da bulunduğu darbe girişimi ile hiçbir ilgisi olmayan onbinlerce gözaltı ve tutuklama inandırıcı ya da meşru göstermek için bir de gizli haberleşme senaryosuna işte ihtiyaç duyulmuş olmalı ki bazı gazetecilere bu yönde haberler yaptırılmıştır söz konusu haberlere göre TÜBİTAK'tan birilerinin ürettiği bayılıp isimli bir uygulamayı sadece ve sağ veya %90 dokuzu Gülen hareketi mensubu kişiler cep telefonlarına indirmiş ve bu uygulama üzerinden yaptıkları gizli haberleşme lerle 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi gerçekleştirilmiştir Ayrıca MİT'in bu uygulamayı cep telefonuna indiren 40 bin kamu görevlisini tespit etti gi ve bu nedenle ve bu kişilerin kamu görevinden çıkarıldığı iddia edilmiştir.

80. Bilim anayi ve Teknoloji Bakanı Faruk özlü 8 Eylül 2016 tarihli Anadolu ajansına verdiği Mülakatta belirttiği gibi Bylock isimli haberleşme uygulanmasını asgari 215 bin kişi kullanmıştır by Lock kurucusunun 15 Kasım 2014 tarihli açıklamasında kullanıcı sayısını neredeyse 1000000 rakamına ulaştı belirtilmiştir Yukarıdaki 41 rakamı ile by Lock un yayında olduğu dönemde Android ve iOS marketlerde serbestçe İndirilebilen bir uygulama olduğu dikkate alındığında Bağkur sadece veya %90 dokuzu belirtilen yapıya mensup olduğu iddia edilen kişilerin kullanmadığı sabittir Bu nedenle ve herkesin kullanımına açık bir uygulama olması nedeniyle mail oku örgütsel bir iletişim aracı olarak gösterilemez bakanın verdi rakamlar dikkate alınırsa dahi bu uygulamayı sadece belirtilen oluşuma mensubu olduğu iddia edilen kişilerin kullanmadı onların dışında en az 170 gün kılıcını daha kuduz olduğu kesindir kamuya açık bir haberleşme uygulamasını kullanmak suç ise bu suç diğer 175 bin kişi içinde suç olup bunlar arasında cuma işten Ahmet iyimaya Osman Aktan Belma satır ve Vecdi Gönül gibi AK Partili milletvekillerinin bulunduğu da cep telefonu numaraları ile birlikte medyada ifade edilmiştir Ayrıca baylok isimli uygulama 2014 yılı sonunda App Store ve Google Play'den çıkarılmak ve kalmamış yayından tamamen kaldırdım kaldırılmış olup bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra gerçekleştiren darbe girişiminde ve dolayısıyla suç işlemek için kullanıldığı iddiasının inandırıcı hiçbir temeli yoktur Medya organları by Lock isimli uygulamayı bazı kişilerin elden ele diğer kişilerin cep telefonuna indirdiği iddia edilmiş olsa dahi Bu uygulamanın darbe girişimiyle kullanıldığının en küçük inandırıcı olanın olmadı sabittir dolayısıyla bir an için doğru olduğu varsa yasada He by Lock uygulamasını kullanmanın darbe girişimi sonrası yapılan ve somut hiçbir delile dayanmayan kitlesel 2000'den fazla hakim ve savcının gözaltına alınıp tutuklanmasını meşru göstermesi imkânsızdır somut hiçbir delilin olmadığını Başbakan Binali Yıldırım'ın ifadeleri açıkça ortaya koymaktadır Biz onları yakalayacağız onlar suçsuzluk tane bize ispat edecekler.

81. Bylock uygulamasını uygulamasını kullanmaya ilişkin iddianın hukuki boyutuna gelince Öncelikle Anayasa'nın 159 9 hükmüne uygun soruşturmanın 16 Temmuz 2016 tarihinde başlatıldı hatırlanmalıdır bahse konu iletişimin tespitinin çok öncelerden yapıldığı ihraç kararlarından anlaşıldığına göre hangi yetkiyle 16 Temmuz 2016 tarihine kadar 3390 hakim ve savcının hangi iletişim aracını kullandı ve mesajların içeriği araştırılmış ve arşivlenmiştir ihraç kararlarında dayanılan bu ifade ile 3390 hakim ve savcı hakkında Anayasa'nın 159 9 maddesine uygun inceleme ve soruşturma açılmadan Anayasaya aykırı olarak inceleme ve soruşturma başlattı bir türlü yasadışı delil toplandığı iletişimlerinin içeriklerine varıncaya kadar incelenip ele geçirildiği ve suç işlendi kararda açıkça yazılmıştır Anayasaya aykırı olarak yapıldığı için Kanuni dayanaktan yoksun bu müdahaleyle �zel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ve haberleşme özgürlüğü açıkça ihlal edilmiştir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 8 Anayasa madde 20 illegal olan işlemler suç oluşturmasının yanı sıra yasadışı elde edilen bu bilgiler anayasanın 38/6 hükmü uyarınca hiçbir yargılamada delil olarak kullanılamaz bu suç organize olarak işlenmiş olup karar da kimlerin iletişimlerinin ele geçirildiği belirtilmediği için toplam mağdur sayısı 3390 dır.

82. Ayrıca Ayrıca haberleşmenin gizliliği Kural olup haberleşme özgürlüğünün özel hayata saygı hakkının kapsamı ve koruması altında olduğu en temel insan haklarından biri olduğu herkesçe bilinmektedir Bu kapsam ve korumaya haberleşme araçları mektup Telefon telgraf eposta haberleşme uygulamaları Whatsapp Viber Tango by Lock Telegram SMS gibi araçlarda dahildir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesi sadece haberleşmeye dair mesaj içeriklerini değil aynı zamanda iletişim kanallarını ya da araçlarında koruma altına almıştır Bu nedenle kişiler sadece herhangi bir haberleşme aracını veya uygulanmasını kullandıkları için suçla namazları hukuka uygun elde edilmiş ve suç oluşturan içerik yani yazışma içeriği ortaya konmadı sürece hiç kimse sadece bir uygulamayı cep telefonuna indirdi için suçlanamaz kamuya açık bir uygulamayı indirmek tek başına suç olarak değerlendirilirse bu durum özel hayata ve iletişim özgürlüğüne saygı hakkını ihlal eder Önemli olan herhangi bir uygulamayı kullanarak gönderilen mesajlarla iletişim içeriği ile hangi suçun işlendiğinin tespit edilmesi ve ona göre işlem yapılmalıdır diğer bir ifade ile haberleşme uygulamalarını cep telefonuna indirme değil bahse konu uygulama araçlarıyla gönderilen mesaj mesaj içerikleri suçlamalara dayanak olabilir haberleşme araçları ve uygulamaları değil kişinin gönderdiği mesajın içeriği ceza hukukunun ilgi alanına girer mektup Telefon telgraf WhatsApp eposta ve SMS gibi araçların kullanılması ceza hukukunun konusu dışında haberleşme özgürlüğünün kapsamındadır bu Kural'ın aksine kabul etmek bir gün herkesin potansiyel suçlu olmasına yol açar ki kanunsuz Suç ve Ceza olmaz ilkesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 7 buna engel olur

Dipnot 27 ceza kanunları Sanığın aleyhine olacak şekilde en elastik bir plastik gibi geniş yorumlayıp uygulanamaz ceza kanunları dar yorumlanıp uygulamak zorundadır Seda Birleşik Krallık temel haklar suç delili olarak gösterilemez. 83 uluslararası Arena'da Telegram isimli uygulamayı özellikle İŞİD daeş mensuplarının kullandığı iddia edilmektedir Eğer bizzat haberleşme araçları suç unsuru olarak kabul edilirse bu uygulamayı cep telefonuna indirip kullananlar bir gün potansiyel İŞİD daeş üyesi olarak suçlanabilir Eğer bizzat bir haberleşme uygulamasını kullanmak suç delili olarak kabul edecek olursa birçok gazeteciyiz siyasi ve Kamu görevlilerinin bu uygulamayı kullandığım edyada ifade edilmekte olup bu durum dikkate alındığında bu kişilerin IŞİD daha işe üye olduğu sonucu çıkarmanıza yol açar kısaca bir milyon veya en az kaldı rakamla 215.000 kullanıcı arasında iddia edilen 40 bin lira rakamı dikkate alındığında Salt by Lock uygulaması kullanmak suçlamalara delil oluşturamaz bu uygulamayı kullanarak kişilerin hangi suçu işlediklerini hangi suç talimatını verdiklerini veya hangi talimata göre hareket ederiz suç işlediklerini mesaj içerikleri ile ortaya konması gerekir Aksi uygulama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesini ihlal ettiği gibi ceza kanunlarının geniş yorumlanmasının yanısıra selektif ve ayrımcı uygulamasına da yol açar da kanunsuz Suç ve Ceza olmaz ilkesinin ihlali Ne yol açtığı gibi bu ülkeden yararlanmada ayrımcılık anlamına da gelir ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7 ve 14 maddelerini ihlal eder bayilik veya Telegram uygulaması kullanmak suç ise herkes için suç değilse hiç kimse için suç değildir Bazı milletvekilleri için Suç olmayan bir durum bayrak uygulamasını kullanmak diğer bireyler içinde suç delil olarak gösterilemez Aksu uygulama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7 ve 14 maddelerini ihlal eder

B- bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar

1 . Adil yargılanma hakkının ihlali

a- mahkemeye erişim mahkemeye erişim hakkı ile kanunla önceden kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma hakkı ihlali ihlalleri ihlali Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 6/1

84. Başvurucu bir OHAL KHK sına dayalı olarak hakimlik ve savcılık mesleğinden bir daha kamuda çalışması imkansız şekilde çıkarılmıştır başvurucunun hakimlik ve savcılık mesleğinden çıkarıldığı tarihten veya Temmuz 2016 tarihinden bu yana yargı alanında yaşananlardan önce meslekten çıkarma kararına karşı Danıştay dava açma hakkı bulunmaktaydı meslekten çıkarma kararı ile idare ve başvurucu arasında bir Uyuşmazlık çıkmış olup Temmuz 2016 öncesi bu konuda hakim ve savcıların Danıştay önünde iptal davası açma hakkı bulunduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin eskelinen ve diğerleri Finlandiya büyük daire kararı para 62 kkate alındığında ortada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi anlamında Medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin bir Uyuşmazlık olduğundan en küçük kuşku yoktur Bu nedenle somut olayda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasında ki tüm güvenceleri uygun bir yargılama yapılarak söz konusu uyuşmazlığı karara bağlanmalıdır bu güvence lerin başında mahkemeye erişim Hakkı kanunu önceden kurulmuş Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma hakkı gelir.

85. a i h m ye göre enel olarak hakimlerin atandığı süre içerisinde yetkileri devam ederken görev süreleri dolmadan görevlerine son verilememesi ilkesi hakimlerin bağımsızlığının olmazsa olmazlarından ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin gereklerinden biridir ancak iş hukuku hakimlerin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilen ebesinin açıkça öngörülmemiş olması doğrudan bağımsızlık ilkesinin ihlaline yol açmaz Önemli olan uygulamada hakimlerin atandıkları Süre dolmadan görevlerine son verilememesi ve bağımsızlık açısından diğer şartlara uygun davran almış olmasıdır Campbell and ve the United Kingdom para 80 bu işte alttan Anlaşılacağı gibi bir hakimin atandığı görevden görev süresi dolmadan alınması yargı bağımsızlığını yok eder ve hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturur.

86. Başvurucunun HSYK tarafından meslekten çıkarılması kararına karşı başvurabileceğim yargı organı Danıştay Iğdır bilindiği gibi Danıştay üyeleri yasa gereği zorunlu emeklilik yaşlarını ulaşınca kadar danıştay'a at almışlardır Danıştay üyeleri atandığı Süre dolmadan çalıştıkları mahkemeden veya Danıştay üyeliğinden alınırsa bunun yönetiminin yasal ya da anayasal düzenleme ile olmasının Hiçbir önemi yoktur bu durumda Danıştay bağımsızlığını kaybeder bağımsız olmayan mahkemeye de aihm'ye göre mahkeme Dönmez bam Martin Fransa bağımsızlık ve tarafsızlık bir mahkemenin olmazsa olmaz unsurlarındandır

87. bilindiği gibi 2016 yılının ilk aylarında hazırlıkları başlanan ve 23 Temmuz 2016 tarihinde cumhurbaşkanınca onaylanan Kanun ile Yargıtay ve Danıştay'ın tüm üyelerin üyelikleri ne yasa ile son verilmiştir Böylece görev süreleri dolmadan asgari emeklilik yaşında erişmeden tüm dayına Danıştay üyelerinin üyelikleri sonlandırılmıştır Daha sonra ise Danıştay'ın yüzde 25 üyesinin tamamı Cumhur Cumhurbaşkanı tarafından atanmış diğerleri ise kısa sürede HSYK tarafından belirlenmiştir 2016 yılının Eylül ayında ise Danıştay 5 dairesi ilk derece yargı organı olarak hakim ve savcıların açacağı iptal davaları için belirlenmiştir Böylece AİHM anlamında bağımsız ve tarafsız bir mahkeme kalmadığı gibi başvurular ile idare HSYK arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın ve Danıştay 5 dairesinin yetkilendirilmesi tarihleri dikkate alındığında kanunlar önceden kurulmuş mahkeme önünde yargılanma hakkı da ihlal edilmiştir başvurucunun da dahil olduğu hakim ve savcılar temmuz ve Ağustos 2016 tarihlerinde açığa alınmış ve akabinde 24 ve 31 ağustos 2016 tarihlerinde meslekten ihraç edilmişlerdir açığa alma işlemi meslekten ihraç kararlarının ilk aşaması olduğu için uyuşmazlığın başlangıç tarihi temmuz ve Ağustos 2016 Iğdır bir an için ihraç tarihi kabul edilse dahi Danıştay 5 dairesi ihraç dairelerin en çok daha sonra yetkilendirilmiştir.

88. Ilk olarak başvurucunun HSYK Genel kurulunun oy birliği ile verdiği karara karşı yine HSYK Genel kuruluna yeniden inceleme talebinde bulunma Hakkı bulunsa da oybirliği ile meslekten ihraç kararı verilir ybirliğiyle incelenmeden Aksi halde ölmüş ya da emekli ayrılmış bir yargı mensubu hakkında nasıl meslekten ihraç karar verilir verildi Anlaşılan bir kararı veren organın tüm üyeleri daha önce görüşlerini açıkladıkları işin tamamının görüşü bilindiğinden ihsası Rey yeniden inceleme aşamasında tarafı olacakları düşünmek mümkün değildir kaldı ki HSYK da anayasa gereği Bağımsız ve tarafsız olması gerekirken 15 Temmuz 2016 tarihinde 5 yaşını hiçbir savunma Hakkı vermeden Birkaç saat içinde hiçbir adil yargılanma imkanı sunmadan görev süreleri dolmadan üyelikten çıkarmıştır Bu nedenle Yukarıdaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahı da dikkate alındığında HSYK'nın da bağımızı olduğunu düşünmek hukuken mümkün değildir Dolayısıyla yeniden inceleme aşaması Bağımsız ve tarafsız bir organ tarafından yapılamayacağı için HSYK Genel Kurulu Bu açıdan biri yargı organı olarak değerlendirilemez ve o Martin Fransa.

89 2. Olarak Danıştay'ın 23 Temmuz 2016 tarihli yasa ile tüm üyeliklerine görev süreleri Dolmadan Son verilmesi ile bu mahkeme hem bağımsızlığını kaybetmiştir hem de bu tarihten sonra yeniden oluşturulan Danıştay oluşumu ve başvurusu ile HSYK arasındaki uyuşmazlığın ortaya çıktı uyuşmazlığın tarihi dikkate alındığında kanunlar önceden kurulmuş mahkeme ilkesine aykırılık oluşturmuştur bağımsız olmayan bir mahkemenin tarafsız olması da imkânsızdır bu nedenle ilk derece yargı organı sıfatıyla Danıştay aşamasında kanunlar önceden kurulmuş Bağımsız ve tarafsız mahkeme önünde yargılanma hakkına aykırılık oluşturduğu için ilk derece yargı organı olarak Danıştay 5 dairesi bir mahkeme olarak değerlendirilemez ben Martin Fransa

90. Üçüncü olarak hakim ve savcıların Danıştay 5 dairesi tarafından vereceği kararın temyiz mercii Danıştay idari dava daireleri genel kurulu olup Bu organın üyelik üyeleri de Danıştay'ın tüm üyelerine son verilen 23 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren yasadan sonra belirlenmiş ve kompozisyonu çok Sonraları oluşur Sonraları oluşmuştur bahse konu idari dava daireleri genel kurulunda üyelerinin görev süreleri dolmadan üyeliklerine yasa ile son verilip daha sonra yeni üyeler seçilmiş ve onlar arasında genel kurul üyeleri daha sonra belirlenmiştir Dolayısıyla başvurucunun davasını kaybetmesi durumunda kararı temiz edeceği Danıştay idari dava daireleri genel kurulu da kanunlar önceden kurulmuş Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme özelliklerinden yoksundur Bu organın vereceği karardan sonra başvurulacak başkaca hiçbir yargı mercii bulunmama haftadır.

91. Yukarıdaki Yukarıdaki olaylar bölümünde belirtildiği gibi darbe girişiminden önceden haberdar olmamasına rağmen bu girişimin üzerinden 6 saat geçmeden 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 0.15 civarında en TV televizyonda canlı yayına bağlanan Ankara Cumhuriyet başsavcı vekili Necip Cem İşçimen aralarında 48 Danıştay üyesi de bulunduğu yüksek yargı mensupları hakkında darbe teşebbüsü gerekçesiyle gözaltı Kararı Vermiş Bu çerçevede onlarca Danıştay üyesi kısa sürede gözaltına alınıp tutuklanmıştır bilindiği gibi Danıştay üyelerinin suç işlemeleri durumunda nasıl hareket edileceği anayasa Ve yasalarda açıkça öngörülmüştür ağır cezalık suçüstü hali hariç bir Danıştay üyesi hakkında basit bir savcılığın soruşturma açıp gözaltı kararı vermesi ve 1 Sulh Ceza hakiminin de tutuklanmak ğrı vermesi yetkisi yoktur suçüstü hali TCK nun 2. Maddesinde bir işlenmesi olan suçu 2 henüz üste işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği Sucu 3 film pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suç ifade eder darbeyi Danıştay üyeleri mi yapmıştır ki suçüstü halinde yakalanmış olsunlar darbe girişiminden hiçbir şekilde haberi olmayan herkes gibi medyadan öğrenmiş 48 Danıştay üyesi hangi suçu işlemek üzere anlaşmış ve suçüstü halinde yakalanmış vardır ki haklarında yetkisiz bir Savcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir 48 Danıştay üyesi aynı anda aynı ağır cezalık suçu İşte mail adresine nasıl birleşmişlerdir 2 haklarında gözaltı kararı verilebilir miştir 48 Yüksek Mahkeme üyesinin ağır cezalık suçüstü halinde olduğuna Akli melekeleri yerinde olan hiç kimse inanmaz ceza kanunları dar yorumlanıp uygulanmak zorundadır aksi durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. Maddesini ihlal eder Birleşik Krallık hiçbir şekilde tanımadı askerler tarafından yapılan darbe girişimi bahanesi darbe ile hiçbir ilgisi olmayan Danıştay üyelerini suçu suçüstü yapılmasına bahane oluşturamaz suç ve cezaların şahsiliği prensibi de dikkate alındığında darbeyi Danıştay üyeleri yapmamıştır ki darbe girişimi onlar için suçüstü hali olarak değerlendirebilirsin somut olayda ceza kanunları en elastik bir plastik gibi yorumlanıp keyfi olarak uygulanmıştır kısaca 48 üyesi illegal şekilde darbe girişimini bahane edilerek yetkisiz bir savcı tarafından gözaltına alınıp yetkisiz bir hakimlik tarafından tutuklanan bir Yüksek mahkemenin bağımsız olduğuna inanma imkanı kalmamıştır mesai arkadaşlarının anayasa ve yasaları hiçe sayılarak gözleri önünde gözaltına alındı tutuklandığını gören bir Danıştay üyesinin özgürce ve korkmadan idare aleyhine karar verme imkanı bulunmamaktadır orkarak kaygılarla hareket ederek karar veren Hakimler bağımız olamaz kendisinin de bahane eden sebeplerle söz konusu yapı ile irtibatlı olduğu İddia edelim tutuklama riski altında çalışan bir Danıştay üyesinin Yürütme organı aleyhine veya onun boşuna gitmeyin karar verme imkanı bulunmamaktadır başvurucunun da tutuklanan Danıştay üyelerinin üyesi olduğu iddia edilen yapı ile irtibatlı olduğu için meslekten çıkarıldığı dikkate alındığında Bu Dağlarda Danıştay üyeleri 5 daire ve idari dava daireleri daireleri genel kurulu yürütmeden korkmadan bağımsız şekilde karar verme imkanından uzaktır Bu nedenlerle de Danıştay artık Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme değildir.

92. Kısaca başvurucu ile idare arasında ortaya çıkan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi anlamında Medine hak ve yükümlülükleri ilişkili olarak uyuşmazlığı giderecek kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme mevcut değildir başvurucunun uyuşmazlığını yargılanacağı iade uyuşmazlığı çözümlenecek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi anlamında bir kanunlar önceden başlıyor kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme bulunmadığı için öncelikle mahkemeye erişim Hakkı ihlal edilmiştir belirtildiği gibi AİHM ye göre bağımsız tarafsız olmayan bir organa mahkeme denemez BeauMartin Fransa

93. Bir an için Yukarıda belirtilen mercilerin varlığı nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edilmedi kabul edilecek olsa dahi Yukarıda açıklanan aynı gerekçelerle başvurucunun kanunlar önceden kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma hakkı her halükarda ihlal edilmiştir.

b- Masumiyet karinesinin ihlali AİHS madde 6/2

94. HSYK Genel HSYK Genel Kurulu 667 sayılı kanunun 3. Maddesinin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunda Devleti Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan olduğuna karar verilen Yapı oluşum veya gruplara üye niye mensubiyeti veya 7 saat ve yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu genel kurulunca meslekten meslekte kalmalarının uygun olmadığını veya meslekten çıkarılma larına karar verilir içinde dayanılarak aralarında başvurucunun da bulunduğu 3390 hakim ve Cumhuriyet savcısının Feto PYD ye örgütü ile irtibat ve iltisak ları bulunduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılma larına oy birliğiyle karar verilmiştir başvurucu yargılamadan hiçbir mahkeme kararı olmadan terör örgütüne üyelik ile irtibat ve iltisak bu olmak da bir kahkaha veya ona dayalı HSYK kararı ile suçlanmış mahkum edilmiş gibi gösterilmiştir başvurucu yargılanmadan bir kanun hiç günündeki KYK ve ona dayanan HSYK kararı ile iddia edilen bir terör örgütü üyesi olarak gösterilmiş ve böylece Masumiyet karinesi den yararlanma Hakkı açıkça ihlal edilmiştir kelime oyunları ile oynamaya gerek yoktur iktisatçı veya irtibatlı göstermenin de beylikten farklı bir anlam ya da algılanması toplum nezdinde de başvurucu ve yakın çevresi nezdinde de yoktur kaldı ki terör örgütüne üyelik suçlaması ile bahse konu yargı mensupları için gözaltı kararı da verildi dikkate alındığında belirtilen kelimelerden üyelik dışında farklı bir anlam çıkarmak imkânsızdır HSYK başkanvekili aşağıdaki beyanı da eklendiğinde üyelik dışında başkaca alınan çıkarılmasını mümkün değildir kaldı ki HSYK'nın ihraç kararında 2802 sayılı kanunun 94 maddesi kapsamında ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halini mevlüt olduğu tespitinden hareketle iltisak düzeyinde de olsa örgütle bağlantısı tespit edilen hakim ve cumhuriyet savcıları yönünden adli soruşturmaya Başkan olduğu ifade edilerek etkisi hakkında ceza hukuku anlamında suç oluşturduğu açıkça ifade edilmiştir.

95. Hatırlatmak gerekir ki anayasanın 15. Maddesine göre OHAL durumunda dahi masumiyet karinesini den yararlanma Hakkı askıya alınamaz yasal düzenleme ve kayalarla ya da HSYK veya bakanlar kurulu kararı veya Mega kararlarıyla kişiler ya da kişi grupları suçlu ilan edilemeyeceği gibi mahkum da edilemez Bu durum açık bir fonksiyonun gaspına yol açar anayasaya göre hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz Anayasa madde 63 masumiyet karinesinin gerekleri dikkate alındığında suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz Anayasa madde 38 4 kişileri suçlu gösterme ve Mahkum etme bir yargısal işlerdir anayasaya göre yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır Anayasa madde 9 Bakanlar Kurulu yürütme yasama organı veya HSYK gibi bir başka organ tarafından değil.

96. Ayrıca ihraç Ayrıca ihraç kararının gerekçesinde kimlerin yaptığı daha iyi soruşturmadan tüm ihraç edilen hakim ve savcıları kapsar şekilde Şu ifadeler kullanılmış ve tüm ihraç edilenlere birçok suçlamada bulunurmuş ve bu suçlamalar sağ bitmiş gibi ifadeler kullanılmıştır

Feto PYD terör örgütü üyelerinin tam bir Sadakat Ülkesi içerisinde ahlak ve hukuk dışı bir her türlü eylemleri bir bak gördük dedi mehdilik inancı ile yandaşları için soru çalma masumiyet karinesine çiğneyerek haklarındaki suçlamaları dahi bildirmeden insanlara cezaevlerine yıllarca tutarak hürriyetlerini kutladıkları Bu şekildeki şartlarını pervazı şekilde ihlal etmek ayırma Yalan söyleme delil uydurma iftirada bulunmak hedefleri oranı ahlak ve hukuk dışı eylemleri gerçekleştirmede ve suç işlemede Behiç görmemişlerdir devletin bu örgütün farkına varması ve etkin şekilde mücadele etmesi karşısında Mevlüt kadro kadrolarını muhafazada zorlandığında ekonomik ve siyasi yönden zayıfladığında tasfiye sürecine girmiş mağdur edebiyatı stratejisi üzerine kurulu algı yönetiminden de bir sonuç alınamayacağını anlaması üzerine 15 Temmuz 2016 tarihinde TC hükümetini ortadan kaldırmak anayasa düzeni değiştirmek amacıyla darbe teşebbüsünde bulunmuştur örgü devletin gizli bilgilerini gizli toplantılar ne gizli telefon görüşmelerini her yolu mübah gören ele geçirmiş ve bunları montajlanarak Medya ortamlarında yayınlamıştır yargı içerisinde illegal faaliyetler yürüten cemaat yumurtası şeklinde bir yapılanmanın oluşturulur Bu sayede tasfiye edilmesi ne düşündükleri kişi ve gruplara karşı terörle ve mafya ile mücadele mücadele edildiği görüntüsü altında kasıtlı taraflı ve dilsiz davalar açıldı sınav sorularını kendilerine sınavdan birkaç gün önce temin edildi usulsüz soruşturmalar açıldı baskı tehdit şantaj aldatma gizli Tanık ayarlama İsimsiz imzasız ihbar dilekçeleri ile incelemeye başlatmak lehe delilleri toplamak tanıkları yönlendirerek veya baskı kurarak Teftiş Kurulu Başkanlığının bir silah olarak kullanıldığı,örgüt üyelerinin rehine işlemler yapıldığı, … hukukun insanların hayatlarını karartmak için bir silah olarak kullanıldığı, … örgütün sahte delilleri aramalardan önce yerleştirdiği (askeri casusluk davaları) kamu görevlilerine bu şekilde tasfiye ettiği, 2012 MİT olayı ile hükümetin Güneydoğudaki Barış sürecini durdurmak için yargıyı kullandığı bu şekilde hükümeti yıpratıp Gözdağı verdiği, … ybp adayları hakkında iftira ve karalama kampanyası yürüttükleri gibi suçu oluşturan eylemler atfedilmiştir bu ifadelerde yer alan suçlamaları konusunda verilmiş ve kesinleşmiş hiçbir mahkeme kararı bulunmayıp hangi hakim ve savcının bu eylemlere hangi tarihte ve ne zaman yaptık burada da ayrı ayrı belirtilmediği için tüm bu atın ailemle nedeniyle başvurucunun Masumiyet karinesi ayrı Aile Hilal edilmiştir ayrı ayrı ihlal edilmiştir.

97. HSYK kara gün bir kısmının özetlendiği Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında Masumiyet karinesi ihlal edilerek henüz kesinleşmiş bir yerde kararı olmadan bir yapılanma kesin ifadelerle terör örgütü ilan edilmiş başvurucu da bu öldür ister iltisak lise irtibat ısı olarak kabul edilmiştir kararda Kin ve nefret söylemi kapsamına girecek türden bir yar için asla kullanamayacağı ifadeleri yer verilerek karar alıcı üyeler önyargılarını karara ve resmi gazeteye kayıp ettirmişlerdir Böylece tarafsız olmadıklarını açıkça ortaya koymuşlardır HSYK karar organları anayasa gereği yargısal güvercinlere sahip olarak asgariye yarı yargısal organlar olup tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar vermek zorundadırlar tarafsızlık önyargıya sahip olmaması demektir masumiyet karinesini ihlal eden ve Kin ve nefret söylemi oluşturacak ölçüleri önyargılarını bir HSYK kararname yazan tüm Yener karayolu oybirliğiyle alınmıştır tarafsız olmadıklarını kararname yazmışlardır anayasa gereği Bağımsız ve tarafsız şekilde karar vermeleri gerekirken tarafsız olmadıklarını kararlarına yazan HSYK üyeleri bundan sonraki tüm süreçler açısından da İhsan Soley de bulundukları için tarafsız kabul edilemezler Bu nedenle HSYK önündeki itiraz ve yeniden inceleme gibi başvuru Yolları Artık tamamen Etkisiz bir kanun yolu olup tüketilmesi dahi gerekmez etkili başvuru merciinin olmazsa olmaz özelliklerinden biri de bağımsızlık ve tarafsızlık tır.

98. İkinci olarak yukarıda olaylar bölümünde belirtilen ve HSYK başkanvekili Mehmet Yılmaz tarafından açıklanan bayanlarda masumiyet karinesini açıkça ihlal etmiştir diğer beyanları da masumiyet karinesini ihlal ediyor olsa da 13 Ağustos 2016 tarih Twitter hesabından yapılan açıklama net bir ihlale yol açmıştır hain darbe teşebbüsü sonrası silahlı terör örgütü üyesi oldukları olursa kesin kanıtları yargı mensupları hızla görevden uzaklaştırıldı hep Mehmet Yılmaz 0 73 13.08 2016 14.03 açıklamasından başkaca sonu çıkarılmasını imkânsızdır. Başvurucu hakkında aynı suçlamayla 16 Temmuz 2016 tarihinde başlattığı belirtilen ceza soruşturmasında dikkate alındığında bu beyan açık bir Masumiyet karinesi ihlal ne yol açmış olduğu Hilal'e gidermek için başvurulacak etkili hiç bir mercii yoktur.

C- adil yargılanma hakkının adil yargılanma hakkının kişiye karşı yöneltilmiş suçlama boyutu açısından tüm ilkeleri ihlal edilmiştir AİHS m6/1, 6/3, a,b,c,d,e,f

99. 667 sayılı kanun 3. Maddesinde öngörülen ifadeler ve bu maddeye dayalı olarak HSYK'nın verdiği 2 kararda kullandığı ifadeler dikkate alındığında aralarında başvurucunun da bulunduğu 3390 hakim ve savcı yargılanmadan iddia edilen bir terör örgütünün mensubu aynı zamanda bu suçtan mahkum olmuş gibi kesin ifadeler kullanılarak bir daha ömrü boyunca çalışması imkanınız olacak şekilde kamu görevinden çıkarılmıştır diğer bir ifade ile başvurucu bu kanun hükmünde kararname ve ona dayalı bir HSYK kararı ile OHAL KHK dayanılarak meslekten çıkarılması ile avukatlık yapması dahi imkansız hale getirilmiştir.

100. A i h m ye göre sözleşmenin 6. Maddesi anlamında kişiye karşı öneltilmiş suçlama kavramı Özerk yorumlanır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bu açıdan devletlerin iç hukukundaki nitelemeler ile bağlı değildir suçlamanın niteliği cezanın ya da yaptırımın niteliği ve ağırlığı Bu açıdan aihm'nin dikkate aldığı öğütler olup a i h m bu ölçütlerden her birini tek tek dikkate alarak somut olayda ceza hukuku anlamında kişiye karşı yöneltilmiş bir suçlama bulunup bulunmadığını kararlaştırılır engel ve diğerleri Hollanda Eğer bir söz suçlama hiç Çubuk'ta zaten ceza hukuku anlamları suç olarak nitelendirilmiş ise bu durumda sözleşmenin 6. Maddesinin ceza hukuku ilkeleri somut olaya doğrudan uygulanır.

101. Somut olayda başvurucu yöneltilen suçlama terör örgütüne üyelik bir Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında başvurucu terör örgütüne üyelik ve suçlanmıştır Türk Ceza Kanunu ile terörle mücadele kanunu Türk ulusal hukuku terör örgütü üyeliği ceza hukuku anlamında bir suç olarak nitelendirmiştir TCK madde 314 TCK madde 1 ve devamı hükümlerine bakarız terör örgütü üyeliği Çubuk'ta şüpheye yer vermeyecek şekilde ceza hukuku anlamında suç olarak nitelendirildi yine o başvuru rüyada bu suçlama işte edildiğine göre somut olayda sadece Bu nedenlerle ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi kapsamına giren kişiye karşı yeni atılmış bir suçlama vardır.

102. Ayrıca suçlamanın niteliği bir yana cezanın niteliği ile ağırlığı dikkate alındığında da somut olayda kişiye karşı yöneltilmiş bir suçlama bulunmaktadır başvurucu herhangi bir hapis cezasına çarptırılmış olmasına karşın kendisi bir daha kamu görevinden hayatı boyunca çalışamayacak ve avukatlık daha yapamayacak bir şekilde kamu görevinden çıkarılmakta ve terör örgütü üyesi olarak algılanmaktadır kamu görevinde çalışamam asıl bir yana resmi gazetede yayınlanan ve internete de aynı gün özellikle yüklendi anlaşılan Bir HSYK kararıyla ismi açıkça tüm dünyaya duyurulacak terörist gibi yaşamayan bahsetmekte damgalanmak da ve özel sektöre dahil iş bulması neredeyse imkansız açmaktadır bu durum kişinin sivil olarak ölümüne ivil ölüme yol açacak ağırlıkta bir cezalandırmaya neden olup yaptırımı ağırlığı ve niteliği dikkate alındığında da somut olayda sözleşmenin 6. Maddesi anlamında kişiye karşı yöneltilmiş bir suçlama vardır tüm Bu nedenlerle sözleşmenin 6. Maddesinin cezayı yaptırımlara ilişkin tüm ilkeleri ve garantileri somut olayda uygulanır benzer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi paylaşın bakınız HUDOC

103.. Oysa başvuruya konu Oysa başvuruya konu olayda hiçbir yargılama yapılmadan başvurusu bir HSYK kararı ile suçlu ve mahkum olarak gösterilmiş ve son derece ağır ve cezaya çarptırılır hiçbir yargılama yapılmadan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 63 maddesindeki en asgarisi sanık haklarından hiçbiri kendisine sağlanmadan bir kişi idari ve organ niteliğindeki HSYK kararı ile mahkum etmek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 61 62 63 hükmündeki tüm güvenceleri ihlal eder Açık verdin aile of Justice oluştur Sonuç olarak başvurucunun ömrü boyunca bir daha kamu görevinde çalışamayacak sevgiyle hakimlik ve savcılık mesleğinden HSYK kararıyla çıkarılması ve hiçbir yargılama yapılmadan terör örgütü üyesi olarak suçlanır mahkum edilmesi ve belirtilen cezaya çarptırılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi esimdeki tüm güvenceleri açıkça ihlal etmiştir bu ihlali de giderecek isminin terör örgütü üyesi olarak gösterildiği resmi gazetede ve İnternet sitelerinden çıkarılmasını sağlayacak ihlali tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıracak hiçbir etkili Merci bulunmamaktadır.

2- özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ve ayrımcılık yasağının ihlali am8004

104.Özel hayata ve aile hayatına saygı Hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesinde koruma altına alınmıştır Bu hakka yönelik bir müdahale varsa bu müdahale kanunla öngörülmüş olmalı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 82 maddesinde sınırlı olarak belirtilen meşru amaçlardan en az birini gerçekleştirmek amacıyla gitmeli ve müdahale demokratik toplumda çok temel bir sosyal İhtiyaca cevap vermeli ölçülü olmalıdır Bu kurallara aykırı bir uygulama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesini ihlal eder

105 yukarıda olaylar kısmında detaylı olarak açıklandığı gibi başvurucunun da aralarında bulunduğu 3390 hakim ve savcı hakkında Anayasa'nın 159 9 maddesine uygun bir inceleme ve soruşturma kararı almadan özel hayata ve aile hayatına müdahale oluşturan birçok işlemi başvurulmuş bilgi toplanmış hangi haberleşme yönteminde kullandığı ve içeriği incelenmiş mesajları ele geçirmiş Tüm bu bilgiler arşivlenmiş ve dolayısıyla fişleme yapılmış ve bu bilgiler meslekten çıkarma kararına dayanak yapılır bu durum hem kararlarda hem de HSYK başkanvekili beyanlarından da açıkça ifade edilmiştir yukarıda 3 Başbakan yardımcısının ve diğer yürütme mensuplarının beyanları da bu durumu teyit etmektedir ayrıntılı açıklandığı gibi bir hakim veya Savcı hakkında Anayasa'nın 159 9 hükmünü uygun inceleme ve soruşturma başlatmadan bu mu müdahalelerinin hiçbirine başvurulamaz meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar hakkında en erken 16 Temmuz 2016 tarihinde Anayasa'nın 159 9 maddesine uygun bir soruşturma başlatıldığı dikkate alındığında ihraç kararında dayanılan ve özel hayata bir aile hayatına müdahale oluşturan tüm fişleme ve bilgi toplamalar Kanuni yani anayasal dayanaktan yoksun olduğu için sadece bu nedenle başvurucunun özel hayata ve aile hayatına saygı Hakkı ihlal edilmiştir

106 Ayrıca başvurucu hakim ve savcı sınıfından bir kamu görevlisi olarak sadece Adil bir yargılama sonucu mesleğinden çıkarılabilir kamu kamu görevlileri kural olarak zorunlu emeklilik yaşına kadar kendileri işlemedikçe mesleklerinden çıkaramazlar bir kişinin herhangi bir mesleği seçmesi ve mesleki ilişkileri çerçevesinde çevresine oluşturması arkadaşlıklar kurup kişiliğini geliştirmesi bir meslekte çalışıp kazanç elde etmesi ve bu kazançlı ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılaması da özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının kapsamındadır kısaca bireylerin meslek ve profesyonel hayatı da özel hayata saygı hakkının kapsamı ve koruması altındadır Davraz en dizi hatasız Litvanya ap no 55 480 00 dolayısıyla bir hakim ya da savcının görevinden sürekli olarak çıkarılması özel hayata ve aile hayatına saygı hakkına müdahale oluşturur yukarıda belirtildiği gibi bu durumda Kanuni dayanaktan yoksun olduğu için özel hayata ve aile hayatına saygı Hakkı Bu açıdan da ihlal edilmiştir

107 kamu görevinden sürekli olarak çıkarılma testleri kesin nitelikli ve o halin sona ermesi ile sona ermeyecek türden bir tek bir olup masumiyet karinesini de ihlal ettiği için bu konu o halka Yakası ile düzenlenemez I'm madde 15 ve 121 Ayrıca bir kamu görevlisinin normal yargısal güvenceler sunulmadan bir OHAL Kaya kası ile kamu görevinden sürekli olarak çıkarılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. Maddesi anlamında o halin kesinlikle getir gerektirdiği türden bir tedbir olmadığı için kalıcı ve konusu itibariyle Oh arka arkası ile kararlaştırılması durum Anayasanın 15 ve 121 maddelerine de aykırı olur o halkaları OHAL KYK ları bile sadece o halin gerektirdiği ölçüde I'm 15 o halin neden olduğu konularla ve OHAL süresi ile sınırlı tedbirler alınabilir ay madde 121 Anayasa Mahkemesi'nin de 2 üyesi hakkında verdiği 4 Ağustos 2016 tarihli kararı da kabul ettiği gibi bir hakim ya da savcı mesleğinden çıkarmak kalıcı nitelikte bir tedbir olup Anayasanın 15 ve 121 maddeleri ile 1991 tarihli AVM kararları gereği o halkaları ile bu türden tedbirler kararlaştırılan az Anayasaya aykırı bu tedbirler Dolayısıyla o halkaları ile bu türden tedbirler kararlaştırılması Anayasaya aykırı bu tedbirler Dolayısıyla Kanuni dayanaktan yoksundur Kanuni Kanuni dayanaktan yoksun olduğu için sadece bu gerekçeyle kamu görevinden sürekli çıkarılma Tedbiri özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal etmiştir

108 yrıca hakimlik ve savcılık mesleğinden dönüşü olmayacak şekilde ve asgari yargısal güvenceleri sunulmadan çıkarma o hali neden olduğu şiddet olaylarının bastırılması ile hiçbir ilgisi bulunmayan hiçbir meşru amaç bitmedi gibi kamu düzeninin yeniden tesis etme ile ilgisizdir hiçbir temel sosyal İhtiyaca cevap vermemekte ve Güzele ne amaçla tamamen ölçüsüdür Oo harika ayakları ile o anın gerektirdiği ölçüde madde 15 ve sadece o halin gerektirdiği konularla sınırlı tedbirler alınabilir I'm madde 121 Buna rağmen bir kamu görevlisinin mesleğinden çıkarırım bu konudaki uyuşmazlığın Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde hukuku yönetiminden daha iyi geçir MMS Hukukun üstünlüğü ilkesi ile taban Tabana zıt olup bahse konu müdahaleyi tamamen yasadışı kadar kısaca başvuru Eğer bir terör örgütüne üye sildiyse ve bu hususta yeterli Kanıt bulunmaktaydı ise normal Kanuni süreç işte trip mesleğinden çıkarılabilir ve bu hususta ortaya çıkan Uyuşmazlık bir mahkeme tarafından karara bağla bilirdi ve bunu hiç kimse itiraz da etmezdi yukarıda olaylar kısmında da belirtildiği gibi somut olayda Bu durumun tam tersi söz konusudur cumhurbaşkanı darbe girişiminden hemen sonra kimlerin Feto üyesi olduğunu biliyorduk kanunlar bize engel oluyordu demiştir başvurucu bir terör örgütü üyesi olsa ve bu hususta Kanıt olsaydı kamu görevinden çıkarılması için hiçbir kanun bu duruma engel olmazdı terör örgütü üyesi olmak hem Ceza Kanunu anlamında hem de Disiplin Hukuku açısından suç olup bu türden bir suçu işleyenlerin hakimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmasına hiçbir yasa engel değildir esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız ifadesi başvurucu dahil hakimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılanlar hukuka aykırı ismi ne eylemlerin bulunmadığını açık kanıtıdır başvurucunun adil bir yargılama sonucu kamu görevinden çıkarılması OHAL ilanına neden olan şiddet olaylarının bastırılmasına da hiçbir şekilde engellemez diğer bir ifadeyle başvurucunun mesleğini hiçbir mahkemeye başvurma yazacak şekilde çıkarılmasına ilişkin olan özel hayatı ve aile hayatına ait hayatına açık müdahale oluşturan tedbir OHAL durumunun kesinlikle gerektiği türden bir tedbir olmayıp tamamen ölçüsüdür kaldı ki hakimlik ve savcılık mesleğinden çıkarma ve bu tedbirin süresiz olması ve Ömür boyu bir kişinin kamu görevine bir daha girememesi ve avukatlık daha iyi yapamaması tedbirin orantısızlığı ne açıkça göstermektedir Bu nedenle de başvurucunun özel hayata ve aile hayatına saygı Hakkı ihlal edilmiştir

109 Diğer taraftan içbir somut delil olmadan hiçbir yerde alma yapılan yapılmadan bir hakim ve savcının isminin Resmi Gazete'de yayınlanarak hiçbir savunma hakkına saygı göstermeden HSYK kararı ile bir terör örgütünün üyesi ilan edilip meslekten çıkarılması bu konudaki kararın İnternet ortamında yayınlanması kendisinin dalgalanarak diğer insanlar tarafından terörist olarak dalgalanmasına ve böylece kendi benzerleriyle hayatının sonuna kadar bir daha olan ilişki ve arkadaşlık kuramama sana yol açan Dış Dünya kendisine sürekli en hafif ifadeyle şüpheyle yaklaşıyor kendisine devlet tarafından terörist damgası yapıştırılan bir bireyin Özel sektörde iş bulması neredeyse imkânsızdır resmi gazetede yayınlanan bir HSYK kararında teröristler listesinde ismi yayınlanan ve kamuda çalışması sürekli olarak yasaklanan 1 hakim ve savcının Özel sektörde iş bulması imkansız açacağı için hayatını devam ettirecek , ailesinin ve kendisinin geçimini sağlayacak bir işte çalışıp gelir elde etmesi ve askeri insan onuruna yakışır standartlarda yaşamını sürdürmesi de imkansızlaşır avukatlık dahi yapamayacak bir hukukçunun yıllarca sarf ettiği emek boşa gitmiş olup bu durum sivil ölüm anlamına da gelir kayasu Türkiye bu durumda özel hayata ve aile hayatına saygı hakkına müdahale oluşturur bu müdahalede tamamen yasadışı masumiyet karinesini ihlal eden tedbirlerin alınamaz Anayasa madde 15 olduğu gibi hiçbir meşru amaçla gitmemektedir Ayrıca tamamen ölçüsüz olup Avrupa �vurucu mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edildiği için diğer bireylerle arasında açık ayrımcılık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 14 de yapılmıştır Böylece hem özel hayata bir aile hayatına saygı Hakkı tek başına Hem de özel hayatı ve aile hayatına saygı hakkından yararlanma da ayrımcılık yasağı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. Maddesi ile birlikte ihlal edilmiştir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde sekiz ve 10410 hiçbir yargılama yapılmadan bir HSYK kararı ile bir terör örgütü üyesi ilan edilmesi bu kararı resmi gazetede ve internet yağlanması başvurucunun Ayrıca Şeref ve itibarına saygı hakkında da müdahale oluşturmuştur Şerefe itibara saygı Hakkı da özel hayata saygı hakkının kapsamında olup çağı ve diğerleri Fransa ap no 64 91 501 OHAL döneminde başvurulamayacak bir tek bir olması hasebiyle nayasaya aykırı bu müdahale Kanuni dayanaktan yoksun Dur Bu nedenle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesi ihlal edilmiştir

111 başvurusu gibi o halka ayarlarına dayalı meslekten ihraç edilenlere dair Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinde işe son verme nedir Ne olarak OHAL k.h.k. kaydı düşünülmekte ve bu kişiler Ayrıca fişlenmek TV damgalanmak iş aramak istediklerinden başvurular işveren veya kurum bu durumu dikkate alarak başvurucu ya iş vermeyecek ve adeta sosyal açıdan başvurucu sivil bir ölümle karşı karşıya kalacaktır of işten eve damgalanma Sadece kendisi ile sınırlı kalmayacak çocuklarının geleceğini de etkileyecektir Böylece sadece başvurucu değil aynı zamanda aile fertleri de etkilenmiş olacaktır sprey olacak o lan bu fişleme ve damgalama anında özel hayata ve aile hayatına saygı hakkında müdahale oluşturduğunda kuşku yoktur bu müdahalenin de Yukarıda açıklanan nedenlerle Kanuni hiçbir dayanağı bulunmadığı gibi yol açtığı sonuçlar itibariyle de ölçüsüz ve başvurucunun özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal etmiştir bahse konu kayıt ve yol açtığı Sonuçlar da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesini de devam eden şekilde idare etmektedir
112 Ayrıca başvurucu ve Aile fertlerinin Sosyal güvenceleri ihraç kararının üzerinden 100 gün geçtikten sonra tamamen ortadan kalkacaktır başvurucunun tüm mal varlığına illegal şekilde el konuldu Ne işi bir gelin de kalmadı dikkate alındığında ve tüm bunların yasal dayanaktan yoksun bu şekilde yapıldı göz önünde bulundurulduğunda meslekten çıkarma kararı başvurucunun ve Aile fertlerinin tüm sosyal güvenlik haklarını hiç bir yargılama yapmadan yasaların aradı koşullara uyumadan yok etme sonucunu doğurduğu için de özel hayata ve aile hayatına saygı Hakkı Bu açıdan da ihmal edilmiştir sonuç olarak kamu kuruluşları mensuplarına savunma Hakkı tanınmıştır Yukarıdaki tüm hak ihlallerinin kaynağı meslekten ihraç kararı olup bu kararın dayanağı olan KYK anayasanın açık hükmüne aykırı bir karar alınmasına imkan verdiği için Anayasaya aykırı bir KYK özel hayata müdahale dayanak yapıldığı için özel hayata yönelik müdahale yasal dayanaktan yoksun dur norm normlar hiyerarşisinde o halkaları dahil Anayasaya aykırı olamayacağı için Dolayısıyla özel hayata müdahaleye Kanuni dayanak oluşturamaz özel hayatına saygı hakkının ihlal eder somut olayda da söz konusu olan budur.

3 mülkiyet hakkının ihlali vrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek bir protokol madde 1

114. Türk hukukunda kamu görevlileri adil yargılanma hakkının temel güvenceleri ne uygun bir yargılanma sonucu meslekten çıkarılma dıkları ve kendileri talep etmedikleri sürece zorunlu emeklilik yaşına kadar kamu görevinde kalma ve sundukları kamu hizmetinin karşılığı olarak düzenli şekilde maaş gelir elde etme ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na Kurumu'na düzenli ve zorunlu olarak ödedikleri katkı payı nedeniyle de hemen bir emeklilik yaşında emeklilik maaşına sahip olma hakkına sahiptirler Hatta anayasaya göre hakimlik sınavının olanlar açısından da bu bence çok daha sağlam anayasal temelleri sahip olup bir Hakimin görevi sona erse dahi emeklilik yaşına kadar Kendisine maaş ödemek zorundadır zorunludur bunun gerekçesi hakimlik teminatını sağlamak ve kimliklerin hakimlerin bağımsızlığını güvence altına almaktır tüm bunlar mülkiyet hakkının kapsamında ve koruması altındadır Bu durumun istisnasını yasalara göstermiştir iç hukuka göre meslekten çıkarmayı gerektirecek disiplin suçu işlenmedi ve huzur ve bu hususta adil bir yargılama sonucu karar verilmeye süreceğim başvurucu ya maaş ödenmesine son verilemez meslekten çıkarılarak süresinde emeklilik haklarını elde etmesi engellenemez darbe girişimine hiçbir şekilde başlamamış olan başvurucunun adil yargılanma olmadan kamu görevinden çıkarılmasının o halin neden olduğu şiddet olaylarının bastırmasıyla bastırılması ile hiçbir ilgisi yoktur Bu nedenlerle Eğer kamu görevinden çıkarılıp maaş elde etmesi ve kanunların öngördüğü zamanda emeklilik hakları elde etmesi engellenecek idiyse bunun yolu olağan kanun Yolları'nın işletilmesi idi bir OHAL KYK ile görevine son verilip maaş alması ve emeklilik haklarını zamanında elde edememesi tamamen yasa dışı olup bu durum mülkiyet hakkına yönelik müdahaleyi Kanuni dayanaktan yoksun bırakır 115 Mülkiyet hakkı sadece maddi mal varlığını kapsamakta Buna ek olarak maddi değeri olan her türlü mallar da kapsamaktadır Örneğin 1 alacak bir ticarethanenin müşterisi Van Marilyn Hollanda ve bir gazetenin okurları bir konut projesine bağlı ekonomik çıkarlar ine Valley İrlanda Fikri haklar ve kayıt tarihinden itibaren bulunduğu ülkenin iş hukukuna uygun olarak kayıt altına alınmış bir ticari marka anheuser-busch Dinç Portekiz da Avrupa İnsan hakları sözleşmesine ek 1 nolu protokol 1. Maddesi anlamında bir mal varlığı olarak değerlendirilmektedir 116 iç hukukta yeterli yasal dayanağı sahip olması kaydıyla henüz elde edilmemiş olan meşru beklenti Dayı Örneğin bir şirketin makul olarak elde ettiğim e Bu çerçevede gelecekte de elde edeceği ticari kar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ilk olarak nitelendirilir nitelendirilmiştir kopecky Slovakya rupa İnsan Hakları Mahkemesinde görev ulusal ölçekte televizyon yayını yapma hususunda imtiyaz sahibi olan bir şirketin kendisine yayın frekansı tahsis edilmesini beklemesi ek-1 protokolun 1. Maddesi anlamında Meşru bir beklenti legitimate expectation olup şirketin mal varlığını pos eşim kapsamına da kapsamında korunur Contra Europa yediği srl Andy sistem pano İtalya 7 Haziran 2012 Park 177 179
117 Türk hukukunda hukuka uygun olarak davrandığın sürece bir kamu görevlisi emeklilik yaşına kadar çalışma ve maaş elde etme ve emeklilik haklarına sahip olma hakkına ahiptir disiplin suçu işlemedikçe ve bu türde bir İddaa varsa adil bir yargılama sonucu kamu görevinden çıkarılma dıkça kamu görevlileri düzenli olarak maaş alır ve emekli oluncaya kadar da bu maaşı almaya devam ederler hakim sınıfından olanlar söz konusu olduğunda çalıştıkları mahkemenin varlığına son verirse dahil emeklilik yaşına kadar hakimlere maaş ödenir Dolayısıyla Hakimler söz konusu olduğunda emekli oluncaya kadar alınan maaş konusundaki meşru beklenti çok daha ileri seviyededir Türk yasaları ve anayasa sıra hakim sınıfından olan kamu görevlilerine maaşı alma ve emeklilik haklarını sürecinde elde etme konularında son derece sağlam hukuki dayanaklar meşhur beklendi sunmaktadır. kısaca iç hukuka dikkate alındığında hakim ve savcılar yasalara uygun davrandıkları sürece emekli oluncaya kadar maaş alma ve emekli farkları ne kazanma konusunda sağlam Meşru bir beklentiye legitimate expectation sahiptirler nasıl maaş ve emeklilik hakları Bu nedenle mülkiyet hakkının kapsamı ve koruması altındadır yasalara uygun davranalım davranmadığın tesbihi de ancak bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kararlaştırılabilir bu durum Hiç bir savunma hakkına ve adil yargılanma güvenceleri ne saygı göstermeden bir HSYK kararı ile kararlaştırılan

118 adil yargılanma hakkının tüm güvenceleri ihlal edilerek bir kamu görevlisini kamu görevinden çıkarma bir daha kamu görevinde çalışamayacak şekilde meslekten atma ve avukatlık dahil başkaca benzer meslekleri icra etmeyi yasaklama ve zorunlu katkı payı ödeyerek zamanında emeklilik haklarını elde etmeyi engelleme mülkiyet hakkını açık bir müdahaledir bu müdahalenin Öncelikle yasal dayanağı bulunmalıdır somut olayda söz konusu mülkiyet hakkına müdahale oluşturan meslekten çıkarma kararı bir OHAL kakasına dayandırılmış olup Anayasanın 15 38 421 ve 138 ve devamı maddelerine açık aykırı bir uygulama ile bu karar alınmıştır O halde hakları ile kalıcı tedbirlerin kararlaştırılması imkânsızdır küşleme çıkarsız imkansızken anayasaya açık aykırıyken buna rağmen hakim ve savcılar kalıcı şekilde ve Masumiyet karinesi de açıkça ihlal edilerek Anayasa madde 15 aykırı olarak mesleklerinden ihraç edilmişlerdir Bu nedenle mülkiyet hakkına müdahale oluşturan HSYK kararı anayasanın öngördüğü koşulları ihlal ettiği için mülkiyet hakkına ilişkin müdahale Kanuni dayanaktan yoksun hale gelmiştir ilk olarak bu açıdan Mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir

119 2. Olarak OHAL kaynakları ile OHAL in gerektirdiği ölçüde Anayasa madde 15 ve sadece o halin gerektirdiği konularla sınırlı tedbirler alınabilir Anayasa madde 121 hakim ve savcıların tüm yargısal güvenceleri yok edilerek mesleğinden bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde Masumiyet karinesi ihlal edilerek çıkarılması ve bu işlemin bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde denetlenir memesini bu konuda Yukarıya bakınız sonucu tüm gelirini ve bir süre sonra en kısa sürede elde edeceği emekli ilişkin hakları ile Sosyal Güvenlik haklarını kaybetmesinin O halde neden olan şiddet olaylarının bastırılması ile hiçbir ilgisi yoktur. Avrupa insan hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesine göre de sözleşmeye taraf devletler o hal ve benzeri durumlarda sadece durumun gerektirdiği durumun kesinlikle gerektirdiği türden tedbirler alabilirler aksi durum ölçülülük ilkesi ne aykırı olacağı için hak ihlaline yol açar somut olayda da başvurucu’nun mülkiyet hakkı Ve bu açıdan da ihlal edilmiştir anayasa Mahkemesi’nin iki AYM üyesinin üyelikten çıkarılmasına ilişkin verdiği 4.08.2016 tarihli kararda belirttiği gibi 667 sayılı K he K hükümlerine dayalı olarak bir kamu görevlisinin meslekten çıkarılması çıkarılma kararı geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran olağan üstü tedbir niteliğindedir para 79 oysa OHAL durumunda sadece durumun gerektirdiği türden geçici tedbirler alınabilir dolayısıyla HSYKnın kanunlarda öngörülen soruşturma usülleri ne ve adil yargılama hakkına ilişkin güvencelere tamamen aykırı olarak aldığı meslekten çıkarma kararı nihai Sonucu doğuran kalıcı bir tedbir niteliğinde olduğu için bu karar o halkaya karşı bahane yapılarak alınamaz Bu nedenle hem anayasanın 15 ve 121 hem de Avrupa insan hakları sözleşmesinin 15. maddesine aykırı olduğu için kanuni dayanaktan yoksun olan söz konusu müdahale nedeniyle de fiyat hakkı ihlal edilmiş mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir 120 ayrıca mülkiyet hakkına yönelik tüm müdahalelerin dayanağı meslekten çıkarma disiplin cezası olup Anayasası’nın 120 de 109. maddesine göre memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez ispiyon kararları yargı denetimi dışında bırakılanmaz somut olayda hiçbir savunma hakkı tanınmadıdan başvurucu mesleğinden 667 sayılı kaya kanın üçüncü maddesi uyarınca keyfi olarak ihraç edildiği için anayasanın 129. maddesine aykırı davranmıştır o hal KHKlarının anayasanın üzerinde olamayacağı açık oldum biri o hal KHKsı ile anayasanın 129. maddesinde hüküm yok edilemez bu açıdan da anayasaya aykırı bir o halkı arkasına dayanılarak alınan meslekten çıkarma kararı sonrası oluşan mülkiyet hakkına yönelik müdahalenin kanuni dayanağı yoktur anayasaya açıkça aykırı olan bir kayaka yokuşunu dedi 121 ayrıca bir hakim ya da savcı hiçbir somut delil ortaya koymadan masumiyet karinesini ihlal ederek terörist ilan edip hiçbir yargısal güvence sunmadan mesleğinden ebediyen çıkarmanın hiçbir kamu yararına bulunmamaktadır oysa mülkiyet hakkının sadece kamu yarari bulunması durumunda müdahale edilebilir tüm bu nedenlerle başvuracağım ülke dakikada ilan edilmiş 122 Son olarak başvurucu’nun mal varlığına önce Amerika’nın 128. maddesinde öngörülen koşullar hiçbir gerçekleşmeden el koyma kararı verilmiş ancak aradan iki ay yakın bir süre geçmesine rağmen bu kararı kendisine tebliğ edilmemiştir oysa karar hemen uygulanmaya konmuş olup başvurucu tamamen legal yollarla maaşıyla elde ettiği birikimlerinde kullanılmaktadır bu durum mülkiyet hakkına açık müdahale oluşturup cm yakanın 128. maddesine aykırı olduğu ve bir suç ceza hakimliği tarafından karara bağlandığı için bu konuda yukarıdaki olaylar kısmında açıklamalara bakınız kanuni dayanaktan yoksun dur bu nedenle de başvurucu’nun mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir itiraz yoluna hiçbir yetkili yönü bulunmadığını da Sulh ceza hakimlikleri’nin bugüne kadar uygulamalari ışığında ifade etmekte yarar bulunmaktadır kaldıki kararı gerekçeli olarak tebliğ edildiğinde gerekçeye dayalı olarak itiraz edelim Sonucuy yemeye bildirilecektir

4. ihlal edilen diğer haklar

not Aşağıdaki durumlardan sizin durumunuza uygun olduğunu olabileceğini düşündüğünüz paragrafları kullanıp diğerlerini siliniz.

123 24 ve 31 ağustos 2016 tarihli HSYK ihraç kararlarında gerekçe olarak hakim ve savcıların verdikleri Bazı kararlar ve bu kararlar da sarf ettikleri görüşleri de ihraç nedeni olarak gösterilmiştir hakim ve savcıların verdikleri kararlar da açıkladıkları görüşleri ifade özgürlüğünün kapsamı ve koruması altındadır kayası Türkiye iğer kararlar dahi görüşler zaten ifade özgürlüğünün korunması ve kapsamı altında olup özellikle tartışıldığı için Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda ki görüşlere değinmekte yarar vardır bu davalarda karar veren hakim ve savcıların kumpas kurdu iddiası ile ilgili olarak belirtmek isteriz ki bahse konu da havalarda yargılanan birçok kişi aihm'ye makul şüphe olmadan toplandıkları veya mahkum şüphe olmadan soruşturma başlatılıp ceza soruşturması ile özel hayatlarına müdahale edildiği önünde şikayetlerde bulunulmuş ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu başvuruların büyük çoğunluğunda Bu iddianın açıkça dayanaktan yoksun olduğunu belirterek hak ihlali iddialarına reddetmiştir bu konuda Doğan Türkiye 2010 Karacabey karabeyoğlu Türkiye 2016 ve diğer birçok karara bakınız bir ceza soruşturmasında makul ya da yeterli şüphe varsa Savcı soruşturma başlatabilir Ve Kamu davası açabilir kamuda bazı açılınca hakimlerde yargılama yapmak zorunda olup eldeki delillere dayalı olarak Beraat ve mahkumiyet kararı verebilirler Türkiye'de Verilen kararlar yaklaşık yüzde 70 lira Varan'ın mahkemelerce bozuldu dikkate alındığında bahse konu yargılamalarda verilen kararların sonradan bozulduğu gerekçesiyle bu davalarda kumpas kuruldu iddiası temelsiz bir hukuki hata yapılmış olması bahse konu yargılamaların hiçbir Somut delil olmadan tüm sanatlara karşı kumpas kurulduğu sonucunu doğurmaz Dolayısıyla belirtilen davalar dahil bir savcı ya da hakimin bir karar ya da adli Bir metinde yaz da görüşte nedeniyle meslekten ihraç edilmesi ifade özgürlüğünü ihlal eden HSYK'nın belirtilen türden gerekçesi kişiselleştirmeyi için herkesi kapsar nitelikte olup meslekten çıkarılan tüm hakim ve savcılar ifade özgürlüğünü ihlal etti etmiştir

124 başvurucunun bir derneğe üye olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılması kendisinin barışçıl örgütlenme özgürlüğüne müdahale oluşturur 31 OHAL kakası ile düzenlenemeyecek için OHAL kesesi nayasanın 15 ve 121 maddeleri ile Anayasa Mahkemesi'nin 1991 yılında verdiği karara açıkça aykırı olduğu için örgütlenme özgürlüğüne yönelik müdahaleyi Kanuni dayanak oluşturamaz Dolayısıyla Kanuni dayanaktan yoksun olan söz konusu müdahale Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11 inci maddesinde korna örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmiştir

125 başvurucunun kamu görevinden çıkarılmasına herhangi bir iletişim aracını kullandı veya akıllı telefonlar herhangi bir uygulama indirdi gerekse gösterilmişse Bu durumun hiçbir yasal temeli olmadığı için bu neden kendisinin haberleşme özgürlüğünü ve dolayısıyla özel hayata saygı hakkını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde sekiz de ihlal edilmiştir Zira yukarıda belirtildiği gibi başvuracağı hakkında Anayasa'nın 159 9 hükmüne uygun soruşturma 16 Temmuz 2016 tarihinde başlatılmış olup bu tarihten önce elde edilmiş tümden ile bilgiler yasadışı olup özel hayata müdahale oluşturan uygulamayı da kanunu de Kanuni dayanaktan yoksun kadar yasal dayanağı olmayan müdahale özel hayata saygı Hakkı ihlal eder.

126 başvurucu hakimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmasına evinde bulunan veya okuduğu kitap ve yazılı bazı eserleri ile bazı gazete ya da dergileri abone olması dayanak yapılmışsa bu durum ifade özgürlüğüne açıkça müdahale oluşturur söz konusu kitap eserleri ile gazete ve derginin hiçbirini içeriğinde şiddeti teşvik eden içeren ayrımcılığa dayalı yabancı düşmanlığı ve ışığı ile Kin ve nefret söylemi yer almakta olup tamamı ifade özgürlüğünün kapsamında koruması altındadır görevinde sürekli çıkarmayı dayanak gösterilmesi bilgiye ve habere erişme hakkını ifade ve basın özgürlüğünü ihlal etmiştir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 10 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi'ne yaptığı bildirimde OHAL durumunda dahi ifade özgürlüğünü askıya almayacağı teminatı vermiş olup bu durum OHAL ke ke ke si ile düzenlenemeyecek için ifade özgürlüğüne yönelik bu müdahalede Kanuni dayanaktan yoksun dur Kanuni dayanaktan yoksun her müdahale ifade özgürlüğünü ihlal eder.

127 başvurucunun hakimlik savcılık mesleğinden sürekli olarak çıkarılmasına Bank Asya isimli bankada hesabının olması ve veya Bu bankanın verdiği kredi kartını kullanması ya da bu bankaya para yatırması dayanak göstermiş ise bu durumda mülkiyet hakkını ve özel hayata sadece kendi özel hayata saygı hakkını helal eder bireyler sahip oldukları mevduatı hangi bankada değerlendireceklerini sadece kendileri karar verir yasalara uygun olarak kurulmuş ve faaliyetlere devletçe izin verilmiş bir bankada hesap açmanın veya Bu bankanın kredi kartını kullanmanın ya da bu bankaya vadeli para yatırmanın bir gün disiplin suçu delil olarak kamu görevinden sürekli çıkarmaya dayanak gösterilebilecek hiçbir hukuk devletinde öngörülemez bireyler mal varlıkları istedikleri gibi değerlendirebilir mevduatlar açısından en karlı görünen istedikleri bankaya para yatırabilir ler Mülkiyet hakkı ve devlet tarafından devlet ara ndan faaliyetleri izin verilmiş istedikleri bankanın kredi kartını kullanabilirler özel hayata saygı Hakkı kamu görevinden çıkarma kararına belirtilen durumların gerekse gösterilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8 ile bir protokol nin 1. Maddelerinde korunan haklara müdahale oluşturur Yukarıda belirtilen Aynı gerekçelerle bu tedbire de o halkası ile başvurulamaz Üstelik dayanılan yasal düzenlemeler erişilebilir olsa da bir bankaya para yatırmanın bir gün cezalandırmaya dayanak olacağına ilişkin yasalar kesinlikle öngörülebilir açık net ve belirgin olmadığı için ortada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi anlamında yasa yoktur yasal dayanaktan yoksun müdahale Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8 ila birinci protokolünün 1. Maddesini ihlal etmiştir başvurucunun kamu görevinden çıkarılmasına bir özel okula çocuklarını göndermesi Türkçe Olimpiyatları'na katılması ve veya yurt dışında açılan bazı okulları ziyaret etmesi gereken gösterilmişse bundan Bunlardan ilki eğitim hakkının Avrupa İnsan hakları sözleşmesine ek protokol madde 2 diğerleri ise tamamen özel hayata saygı hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde sekiz kapsamı ve koruması altındadır disiplin suçları dair hiçbir suçun samına giremez Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermede kamu görevinden çıkarmaya dayanak yapılmışsa fakir öğrencilere burs vermek hiçbir suçu kapsamına girmeyeceği gibi sivil toplum faaliyetlerini kapsamında ve bir dernek ya da vakıf aracılığıyla bu faaliyet yürütüldüğü için örgütlenme özgürlüğünün koruması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 11 altındadır tamamı Temel hak temel insan haklarının kapsamındaki bu faaliyetlere suç delili olarak göstermek ceza kanunlarının keyfi ve geniş yorumlar yorumlanması olup bir kişi ömür boyunca bir defa bir daha kamu görevinde çalışamayacak şekilde kamu görevinden çıkarma Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından ceza kanunları anlamında bir cezadır Bu nedenle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7 ile anayasanın 38'inci maddesinde korunan kanunsuz Suç ve Ceza olmaz ilkesi mide ihlal ederim Seda biliyor Birleşik Krallık belirtilen ayetlerden bir ya da birkaçının hakimlik savcılık mesleğinden çıkarmaya gerekse gösterilmesi söz konusu hakları ihlal etmiştir. 129. Ayrıca yukarıda sayılan ve neredeyse tamamı temel bir hakkın kullanımı kapsamında olan faaliyetleri suç olarak değerlendirmek kanunsuz Suç ve Ceza olmaz ilkesinin ihlalidir zirai Bir Ceza Kanununun maddesi belirtilen faaliyetleri suç olarak düzenlenmiş değildir ceza kanunları geniş geniş geniş yorumlanarak belirtilen faaliyetler bir ceza maddesinin kapsamında değerlendirilemez da Birleşik Krallık. Eğer söz konusu faaliyet veya davranışlar suç ise herkes için suç olarak değerlendirilmelidir bir eylem ya da faaliyete Ceza Kanunu anlamında suç ise herkes için suç değil hiç kimse için suç değildir Aksu uygulama suç ve cezaların kanuniliği ilkesi nin uygulanmasında ayrımcılık anlamına gelir Yukarıdaki faaliyetlerin birçoğuna Cumhurbaşkanı başbakanı birçok bakkala birlikte birçok AK Parti milletvekili veya mensubu da katılmış veya iştirak etmiştir birçok hakim ve savcı çocuklarına bahse konu okullarda okutmuş ve belirtilen türden iletişim uygulamalarına akıllı telefonlara yüklemiştir Eğer bu eylemler suç oluşturmuş ise oluşturmakta ise ceza kanunları selektif ve ayrımcı şekilde uygulanamaz somut olayda belirtilen faaliyetlerin başvuracağı açısından suçsa ile diğer bazı insanlara bazı yargı mensupları için tuş sayılmaması tek başına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin . Maddesini ihlal ettiği gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7 ile 14 maddeleri birlikte de ilan edilmiştir ihlal etmiştir

C- başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının açıklanması

130 başvurucunun bireysel haklarından özellikle adil yargılanma hakkı özel hayata ve aile hayatına saygı Hakkı ayrımcılık yasağı ile Mülkiyet hakkı ile Yukarıda belirtilen diğer adları güncel olarak doğrudan ve kişisel olarak ihlal edilmiştir

III - başvuru yollarının tüketildiğini ilişkin bilgiler

Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar 131 adil yargılanma hakkı özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile Mülkiyet hakkı ve diğer adlar açısından oluşan ihmalleri ihlallere HSYK'nın ihraç kararları bu kararı resmi gazete ve internette yayınlanması ve HSYK başkanvekili beyanları neden olduğu için Danıştay'ın bağımsız ve tarafsız olmadığı da dikkate alındığında bu konuda Yukarıya bakınız söz konusu şikayetler açısından başvurulacak etkili bir başvuru mercii yoktur. Zira Avrupa insan hakları mahkemesine göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. Maddesi anlamında bir başvuru merci etkili olarak kabul edilebilmesi için en azından bu merciin asgari bağımsız ve tarafsız olması gerekir kayasu Türkiye yukarıda olaylar bölümünde belirtildiği gibi darbe girişiminden önceden haberdar olmamasına rağmen bu girişimin üzerinden 6 saat geçmeden 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 0415 civarında NTV televizyonunun televizyonuna canlı yayına bağlanan Ankara Cumhuriyet başsavcı vekili Necip Cem İşçimen aralarında 48 Danıştay üyesinin de bulunduğu yüksek yargı mensupları hakkında darbe teşebbüsü gerekçesiyle gözaltı Kararı Vermiş ve Bu çerçevede onlarca Danıştay üyesi kısa sürede gözaltına alınıp tutuklanmıştır bilindiği gibi Danıştay üyelerinin suç işlemeleri durumunda nasıl hareket edileceği anayasa ve salata açıkça öngörülmüştür ağır cezalık suçlar hariç hali hariç bir Danıştay üyesi hakkında basit bir savcıların soruşturma gözaltı kararı vermesi ve 1 Sulh Ceza hakiminin de tutuklama kararı verme yetkisi yoktur suçüstü hali TCK nun 2. Maddesinde bir işlenmekte olan suçu 2 henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu 3 failin pek az önce işlendiğini film pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suç ifade eder darbeyi Danıştay üyeleri mi yapmıştır ki suçüstü halinde yakalanmış olsunlar darbe girişiminden hiçbir şekilde haberi olmayan herkes gibi medyadan öğrenmiş 48 Danıştay üyesi hangi suçu işlemek üzere anlaşmış ve suçüstü halinde yakalanmışlar Iğdır ki haklarında yetkisizlik yetkisiz bir savcı tarafından gözaltı kararı verilmiştir 48 Danıştay üyesi aynı anda aynı ağır cezalık suçuşleme iradesinde nasıl birleşmişlerdir ki haklarında gözaltı kararı verilebilir miştir 48 Yüksek Mahkeme üyesinin ağır cezalık suçüstü halinde olduğunu Akli melekeleri yerinde olan hiç kimse inanmaz ceza kanunları dar yorumlanıp uygulanmak zorundadır aksi durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. Maddesini ihlal eder ise da biliyor Birleşik Krallık hiçbir şekilde tanımadığı askerler tarafından yapılan darbe girişimi bahanesi darbe ile hiçbir ilgisi olmayan Danıştay üyelerini suçüstü yapılmasına bahane oluşturamaz suç ve cezaların şahsiliği prensibi de dikkate alındığında darbeyi Danıştay üyeleri yapmamıştır ki darbe girişimi onlar için suçüstü hali olarak değerlendirilebilir somut olayda ceza kanunları en elastik bir plastik gibi yorumlanıp keyfi olarak uygulanmıştır kısaca 8 üyesi illegal şekilde darbe girişimi bahane edilerek yetkisiz bir savcı tarafından gözaltına alındı yetkisiz bir hakimlik tarafından tutuklanan bir Yüksek mahkemenin bağımsız olduğuna inanma imkanı kalmamıştır mesai arkadaşlarının anayasa ve yasaları hiçe sayılarak gözleri önünde gözaltına alınıp tutuklanan beni gören bir Danıştay üyesinin özgürce ve korkmadan idare aleyhine karar verme imkanı bulunmamaktadır korkarak kaygılarla hareket ederek karar veren Hakimler hiçbir şekilde bağımsız olamaz kendisinin de bahane eden sebeplerle söz konusu yapı ile irtibatlı olduğu iddia edilip tutuklanma riski altında bulunan bir Danıştay üyesinin Yürütme organı aleyhine veya onun hoşuna gitmeyen mi karar verme imkanı bulunmamaktadır başvurucunun da tutuklanan Danıştay üyelerinin üyesi olduğu iddia edilen yargıyla yapı ile irtibatlı olduğu için meslekten çıkarıldığı dikkate alındığında bu davada Danıştay üyeleri 5 daire ve idari dava daireleri genel kurulu yürütmeden korkmadan bağımsız şekilde karar verme imkanından uzaktır 23 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile tüm üyelerin üyeliğine son verilmesi bu konuda Yukarıdaki açıklamalara bakınız durumu da dikkate alındığında kanunlar önceden kurulmuş Bağımsız ve tarafsız mahkeme olmadığı için Danıştay bir bütün olarak Bağımsız ve tarafsız bir oradan olarak bir organ olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle etkili bir başvuru mercii olmadığından doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur.

132. kaldı ki karara dayanak olan 667 sayılı KYK Anayasanın 15 38 421 ve 129 maddelerine aykırı olup Danıştay'ın bu kafayı iptal etmesi iptal yetkisi yoktur yasal dayanağı Anayasaya aykırı olduğu için alınan kararın Anayasaya aykırı olduğu açıktır Danıştay'ın bahse konu meslekten çıkarma kararının dayanağını iptal yetkisi olmadığı için de ortaya çıkan insan hakkı ihlallerine son verme ve ihlalleri giderme yetkisi olmadığı için de doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur Böylece Masumiyet karinesi kişiye karşı yöneltilen suçlama açısından adil yargılanma hakkının tüm ilkelerin ihlali Şeref ve itibarın ihlali ihlallere son verme yetkisi de bulunmadığından doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur resmi gazetede terör örgütü üyesi olarak gösterilmeye ve bu bilginin tüm internete yayılması gibi ihlalleri HSYK kararını İptal etsek dahi Danıştay'ın son verme yetkisi ve imkanı bulunmamaktadır.

133 belirtilen nedenlerle yukarıda belirtilen hak ihlallerine son verilerek etkili hiçbir mercie bulunmadı için doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur

134 unutulmamalıdır ki bu başvurudaki ihlallerin büyük çoğunluğu devam eden türden olur tebligat Kanunu'na uygun bir tebligat yapılmadığı için de 30 günlük başvuru süresi işlemesini gerekçeli karar usulüne uygun tebliğ edilmediği sürece başvuracağım Ahu süre verilip başvurusunu hazırlama fırsatı verilmemiş olur tebligat kanunu'ndaki hükümdar bir OHAL Kaya kası ile askıya alınamaz bilgi edilemez ve değiştirilemez Zira Oh arka ayakları sadece durumun gerektirdiği türden asgari tedbirlerin alınmasını izin verir Dava açma ve mahkemeye erişim Hakkı gibi son derece temel hakları etkileyen tebligata ilişkin yasal düzenlemeler o halka ayaklarının Konusu olamaz Zira bir kişiye dava açma Hakkı Sunat ve bu açıdan makul süre tanıyan ve gerekçeli kararı görüp ona göre hazırlıklarını yapmasına imkan veren yasal yollara uygun tebligat kurallarına uygun davranalım davranmasının davranmanın o hale neden olan şiddet eylemlerini bastırma ile hiçbir ilgisi yoktur Dolayısıyla tebligat yasasına uygun herhangi bir tebligat yapılmadı için başvuru süresi tüm hak ihlalleri açısından henüz işlemeye başlamamıştır B başvuru Yolları tüketildiği eve başvuru yolu öngörülmemiş de ihlalin öğrenildiği tarih

Bir karar veren mahkeme Merci makam HSYK

2 kararı tarih ve sayısı 24 veya 31 ağustos 2016 tarih ve nokta nokta sayılı karar

3 tebliğ veya öğrenme tarihi Eylül 2016 öğrenme tarih olarak başvurunun yapıldığı tarihten geriye doğru 30 gün öncesini yazınız aşvurucu HSYK'nın gerekçeli kararı kendisine tebligat kanunu uyarınca tebliğ edilmediği için belirtilen tarihte açık kaynaklardan öğrenmiştir bir yargı kararının sonucuna dair haber alma ile gerekçeli kararı öğrenme arasında fark vardır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de belirttiği gibi kanun Yollarına başvuru süreleri mahkemeye erişme hakkı ile doğrudan ilgili olup etkili bir itiraz yada dava açabilme imkan verdiği için gerekçeli kararı öğrenme ile başlar Zira gerekçeli kararı görmeden


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.