Etiket: apiedit
Etiket: apiedit
104. satır: 104. satır:
 
* duanı yapar
 
* duanı yapar
 
*ve ellerini ters çevirerek yalnız Euzü ile [[Hizbün Nasr]] 7, 11 veya 21 kere okur ve ellerini katiyyen hiçbir yere değdirmeden ve düşmanını düşünerek ve göz önüne getirerek okuduklarını su serper gibi elinle o kimsenin başından aşağı serpersin.
 
*ve ellerini ters çevirerek yalnız Euzü ile [[Hizbün Nasr]] 7, 11 veya 21 kere okur ve ellerini katiyyen hiçbir yere değdirmeden ve düşmanını düşünerek ve göz önüne getirerek okuduklarını su serper gibi elinle o kimsenin başından aşağı serpersin.
 
   
 
== [[Tahassun duası]] ==
 
== [[Tahassun duası]] ==

12.54, 26 Mart 2017 tarihindeki hâli

 1. Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzili (k.s)

Konu: Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Hizbü'n Nasr Duası

Hizbü'n-Nasr_-_İmam_Hz.Abdülkadir_Geylâni_(el-Kulûbu'd-Dâria)-0

Hizbü'n-Nasr - İmam Hz.Abdülkadir Geylâni (el-Kulûbu'd-Dâria)-0

Arabi hurufla duanin asli

Arabi latino hurufla dua

Bismillahirrahmanirrahim

 • Allahumme ya men lâ terâhu'l-uyûn.
 • Ve lâ tuhâlituhu'z-zunûn.
 • Ve lâ yesıfuhu'l-vâsıfûn.
 • Ve lâ yehâfu'd-devâir.
 • Ve lâ tufnihi'l-avâkıbu ya'lemu mesâkile'l-cibâli ve mekâile'l-bihâr.
 • Ve adede katri'l-emtâr.
 • Ve adede varakı'l-eşcâri ve adede mâ ezleme aleyhi'l-leylu ve eşraka aleyhi'n-nehâr.
 • Ve lâ tuvâri minhu semâun min semâin ve lâ arzun min arzın ve lâ cibâlun illâ ya'lamu mâ fî ka'rihâ ve fî estikâneti azametihi's-semavâtu ve'l-arzu
 • Allahumme ecal hayre ameli havâtimehu ve hayre eyyâmi yevme'l-kâke fihi inneke ala kulli şey'in kadîrun
 • Allahumme men âdânî feâdihi ve men kâdenî fekidhu ve men beğa aleyye bimehleketin feehlikhu ve men nesabe lîye fehhân fehuzhu veetfi anni nâre men şebbe nârehu aleyye vekfini mâ ehemmeni min emri'd-dunyâ ve'l-âhireti ve saddık recâî bi'ttahkiki yâ şefiku yâ refiku ferric anni kulle zıkın.
 • Ve lâ tuhammilni mâ lâ etık. inneke ente'l-meliku'l-hakik.
 • Yâ müşrika'l-burhâni yâ men lâ yahlu minhu mekânun.
 • Uhrusnî biaynike'l-leti lâ tenâmu veknufni bikenefike veruknike'l-lezî lâ yurâmu innehu kad teyekkane kalbî inneke lâ ilâhe illâ ente ve inni lâ ehliku ve ente meî yâ rahmenu fârhamnî bikudretike aleyyî yâ azîmen yurce likulli azîmin
 • yâ Alîmu yâ Halîmu ve ente bihâli alimun ve ala halâsi kadîrun ve huve aleyke yesirun feemnun aleyye bikazâike yâ Ekreme'l-Ekremîn ve yâ ecvede'l-ecvedine ve yâ esraa'l-hâsibin
 • yâ Rabbe'l-âlemin ve yâ Erhame'r-Rahimin
 • Allahumme la tec'al liayşi keddaen.
 • Ve lâ liduâî redden ve lâ tec'alni ligayrike abden.
 • Ve lî tec'al fî kalbî lisivâke vudden feinni lâ ekulu leke zıddun ve lâ şerikâ ve lâ nidden inneke alâ kulli şey'in kadîrun.
 • Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi'l-aliyyi'l-azîm.
 • Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren.
 • İla yevmi'd-dîn. Âmin

Hizbu'n Nasr - Yardım Duası'nın Türkçe Anlamı:

Abdülkadir_Geylânî’nin_ve_İmam-ı_Şazeli_Hizbü’n-Nasr_Duası_Türkçe-0

Abdülkadir Geylânî’nin ve İmam-ı Şazeli Hizbü’n-Nasr Duası Türkçe-0

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey Allah'ım, ey gözlerin kendisini göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların kuşatamadığı, hiçbir vasfedicinin vasfedemedigi, (mahlûkata ait) felaketler korkusunun kendisinde olmadığı, akıbetlerin kendisini yok edemediği, (ezeli ve ebedi olan) dağların ağırlığını, denizlerin hacmini, yağmur damlalarının, ağaçlardaki yaprakların, üzerine gecenin örtüsüyle büründüğü ve güneşin doğduğu her şeyin miktarını ve sayısını bilen, göğün gökten, yerin yerden hiçbirşeyi kendisinden gizlemeyip, onu dibindekileri bilen ve semaların azametli büyüklüğü karşısında boyun büküp iki büklüm olduğu Rabbim. Ey Allah'ım, en hayırlı amelimi ömrümün sonunda işlediğim amel ve en hayırlı günümü ahir ömrümdeki gün eyle. Muhakkak senin gücün her şeye yeter.

Ey Allah'ım, kim ki bana düşmanca davranıp saldırgan tavırlar sergilerse ona iyi davranma, kim bana tuzak kurarsa tuzağını başına çevir, kim tehlikeli yerlerde bana haksızlık ederse sende onu helak et, kim bana tuzak kurarsa onu yakala, benim aleyhime ateş tutuşturanların (fitne yapanların) ateşini söndür, beni dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtar, ümit ettiğim hususları hakikate çevir. Ey şefkati bütün kâinatı çepeçevre sarmış olan, ey sevdiklerine her zaman dostluğuyla muamelede bulunan beni her türlü sıkıntıdan kurtar, bana altından kalkamayacağım yükü yükleme, muhakkak ki gerçek hükümdar sensin. Ey (varlığının) delillerini (kâinata) saçan, ey hiçbir mekânın kendisinden hali olmadığı (her yeri nuruyla kuşatan), daima uyanık olan, görme sıfatınla beni koru. Yardımınla ve sürekli desteğinle beni koru. Aksine ihtimal verilemeyecek bir katiyette inanıyorum ki senden başka ilah yoktur. Sen benimle beraberken ben helak olmam. Ey dünyada ayrım yapmaksızın herkese rahmet eden bana merhamet et. Ey altından kalkılamayacak işler için ümitlerin kendisine bağlandığı azim Rabbim.

Ey her şeyi ezelden bilen, ey cezalandırmakta hiç acele etmeyen, sen benim halimi en iyi bilensin. Beni (içine düştüğüm kötü durumdan) kurtarmaya gücün yeter, bu sana kolaydır, bunu bana lütfeyle. Ey keremlilerin en keremlisi, ey cömertlerin en cömerdi, ey hesap görenlerin en çabuk olanı. Ey âlemlerin Rabbi, ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey Allahım, bana maişetimde darlık yaşatma, duamı geri çevirme, beni senden başkasına kul etme, kalbime senden başkasının muhabbetini koyma. Muhakkak benim senin için bir zıt, ortak ve benzer kabullenmem söz konusu olamaz, (günahtan sakınmaya) kuvvet ve (ibadet etmeye) kudret ancak pek yüce ve pek büyük Allah'ın yardımıyladır. Allah, efendimiz Muhammed'e onun ailesine ve sahabesine ceza gününe dek çokça selam eylesin. Amin

Gayretullah duası -İmam-ı Ebil Hasaniş Şâzelî İnkataat emaluna ve izzetuke illa minke(Emellerimiz kesildi ve izzet illa senden)
Ve habe recauna ve hakkık illa fike (Recalarımız haybete uğradı ve tahakkuku illa seninle)
İn ebdeet garetu-l erhami v-ebteadet (Yakınların gayreti kesildi ve uzaklaştılar)
Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Bundan sonra seyru sefer yaklaştı bizden gayretullah) Ya Garet-allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah seyri indukte et) Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için ey Gayretullah) Ade-l adûn ve carû (Düşmanlar adilik ettiler ve cevru cefa ettiler) Ve recevna Allaha muciran (Allah'tan recamız ecir buyurması) Ve kefa billahi veliyyan (Ve Veliyy olarak Allah yeter) Ve kefa billahi nasiran (Ve Nasir olarak Allah yeter)

Şablon:Gayretullah - d


Gayr غير غيرت غيرة غيرة الله Gayret Gayretullah Allah'tan başkası
Gar Ğar غار الغَارُ Hucum Atak Garret-ül cevviyye Hava hücumu أغار غارة غارةالله Allah'ın atağı
Allahım acil yardımın! demektir Garetullah Gayretullah duası Ya Garet Allah Acil yardımın Allahım Gayretullaha dokunur ne demek? GAyretullaha dokunmaya az kaldı Zulmün artsın, zulmün artsın Gayretullahı isteme duası Hizbün Nasr Duası Havası
gayûr
Gayret Türkçemizde, çalışma çabalama, bir işi yapmak için azimli, istekli ve heyecanlı olma anlamına gelir. Çok gayretli olana 'gayûr' denir. Fikret'in, 'Vatan gayûr insanların omuzları üstünde yükselir' mısraında olduğu gibi.
Gayr kelimenin aslı Arapçadır, gayrimüslim bileşik ismindeki gibi 'ğayr' kökünden gelir. Gayr başka, diğer anlamındadır. Bu kökten gelen 'gayret' kelimesi, kişinin bir durum karşısında sanki değişmesini, başkalaşmasını anlatır. 'Gayretullah' deyince de sanki ortada Allah'ın hoşlanmadığı, kızdığı, rahmetinin gazabıyla yer değişmesi gibi bir durum var demektir. Bu O'nun anında müdahalesini ve azabının inmesini, yani gayrete gelmesini sonuç verir.
Aslında iyi düşünüldüğünde, kızdığı ya da sevindiği için 'gayrlaşmak', Allah'a yaraşmaz, bunlar kulun vasıflarıdır. Çünkü bunlar zaafı, değişmeyi ve eksikliği ihsas eder. Oysa Allah değişmez. O halde 'gayret' Allah için mecaz olarak kullanılır.

Hizbü'n-Nasr_-_İmam_Şâzili_(k.s)

Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzili (k.s)

İmam_Şâzilî’nin_k_s_Hizbü’nasr_duası_Türkçe

İmam Şâzilî’nin k s Hizbü’nasr duası Türkçe

Kınamakta bir garetullah çeşitidir. Ebter demek gibi . Hz Peygambere ebter yani çocuğu yok sözünü kinle söyeleyenin kendi zürriyeti esas kökten bitti. Yani garetullah sonucu ebter oldu. çoluk çocuk nedir bilmez aile nedir bilmez gibi


Gayretullah duası

 • İnkataat emaluna ve izzetuke illa minke(Emellerimiz kesildi ve izzet illa senden)
 • Ve habe recauna ve hakkık illa fike (Recalarımız haybete uğradı ve tahakkuku illa seninle)
 • İn ebdeet garetu-l erhami v-ebteadet (Yakınların gayreti kesildi ve uzaklaştılar)
 • Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Bundan sonra seyru sefer yaklaştı bizden garetullah)
 • Ya Garet-allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah seyri indukte et)
 • Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için ey Gayretullah)
 • Ade-l adûn ve carû (Düşmanlar adilik ettiler ve cevru cefa ettiler)
 • Ve recevna Allaha muciran (Allah'tan recamız ecir buyurması)
 • Ve kefa billahi veliyyan (Ve Veliyy olarak Allah yeter)
 • Ve kefa billahi nasiran (Ve Nasir olarak Allah yeter)

Kenzül Hizbün Nasr Duasının havası ve faziletleri

view-source:http://www.kenzul.com/havas-dualari/20151-hizbun-nasr-duasi-havasi.html

İhtar

İmam-ı Ebil Hasaniş Şâzelî Hazretlerinin tertip buyurdukları bu hizip (hizbün nasr duası), kahr-ı a’dayı din hususunda son derece müessir bir duadır.

Sınırsız tesiri kadar haksız yapılan beddualarda kullanıldığı takdirde yapan da o derece müthiş, manevi bir bela veren iki taraflı keskin bir kılıçtır.

Bu sebeple son derece tesirli ve kuvvetli olan bu duaları okurken bin kere düşünüp bir kere yapmak gerektiğini hatırdan çıkarmamalı ve bin defa düşündükten sonra bir defa okumalıdır.

Okumanın şartları:

 • Evvela gusül abdesti alınır.
 • Tenha bir mahalde rızaen lillâh iki rekat namaz kılınır.
 • Birinci rekatta, Sübhâneke ve Fatiha’dan sonra yedi kere Fil suresi,
 • İkinci rekatta da Fatiha’dan sonra yedi kere Nasr suresi okunur.
 • Selam verdikten sonra üç İhlas bir Fatiha on salavatı okuyup sevabı Cenabı Hazreti Fahri Alem Efendimiz Hazretlerinin Ravza-i Mutahhere'lerine ihda olunur.
 • Sonra diğer Peygamberan- ı İzam Efendimizde, ashab-ı kiram hazeratınm ervahı tayyibelerine, kutbü'l-aktab hazretlerine, üçlere, yedilere, kırklara ve hassaten Ebil Haseni’ş-Şazelî Hazretlerinin ruhu muattarlarına hediye ettilir.
 • Sonra Besmele-i Şerif ile bir kere Kadir suresi okunur.
 • Selam kelimesine gelince sağına, soluna, üstüne, altına önüne, arkana ve yedincide bütün etrafına selamün diye elinle de işaret ederek selam verdikten sonra ayet-i kerimeyi nihayete kadar okur
 • ve yedi defa da etrafına tahassün duasını okuyarak nefes eder ve kendine de üfledikten sonra ellerinle yüzünden Suresi’nin yetmiş birinci sayfasındaki 173. ayet-i kerimesi olan:

Bismillâhirrahmânirrahıym

 • Ellezîne kale lehümün nâsü innen nâse kad cemeû leküm fahşevhüm fe zâdehüm îmânen ve kâlû hasbUnellâhü ve nı’mel vekîl
 • Fenkalebû bi m’metin minellâhi ve fadlin lem yemseshüm sûün vettebeû rıdvânellâh* Vallâhü zû fadlin azıym*

Ayet-i kerimesini (19) kere okur,

 • duanı yapar
 • ve ellerini ters çevirerek yalnız Euzü ile Hizbün Nasr 7, 11 veya 21 kere okur ve ellerini katiyyen hiçbir yere değdirmeden ve düşmanını düşünerek ve göz önüne getirerek okuduklarını su serper gibi elinle o kimsenin başından aşağı serpersin.

Tahassun duası

Bismillâhirrahmânirrahıym

 • Tehassantü bi zil mülki vel melekût
 • ve aksemtü zil izzeti vel ceberût
 • ve tevekkeltü alel hayyil kayyûm
 • elhalîmüllezî lâ yenâmü ve lâ yemût
 • dehaltü fî hıfzıllâhi
 • dahaltü fî emânillâhi
 • dehaltü fî hırzillâhi
 • bi hakkı kef ha ya ayn sad
 • kufîtu ha mim ayn sın kaf
 • humıtu bı la havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym
 • İnnî tevekkeltü alellâhi rabbî ve rabbiküm
 • Mâ min dâbbetin illâ hüve âhızün binâsıyetihâ
 • inne rabbî alâ sıratın müstekıym
 • Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin zil hulukıl azıym
 • Ve alâ âlihî ve sahbihî bi adedi ılmillâhil azıymi
 • Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.