FANDOM


Abdi Efendi (Lavtacı Abdi Efendi olarak da bilinir) Klasik Türk musikisinin önemli bestekârlarından biridir. Onsekizinci yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da yaşadığı ve 1750 yılı civarında öldüğü tahmin edilmektedir. Enderun'da yetişmiş olan Abdi Efendi saz eserleri ve büyük formda dindışı sözlü eserler bestelemiştir. Dini eser ve dindışı küçük formda eser bestelediği bilinmiyor. Günümüze kadar gelen ve Tulum Abdi Efendi'ye ait olduğu kabul edilebilecek bestelerin sayısı sekizdir.


Saz YapıtlarıEdit

Bu yapıtların notaları Hamparsum-Mandoli'de bulunmaktadır.

Sözlü YapıtlarıEdit

Saba Remel Beste: "Meyl eylese ağyâre anı sanma vefâdır" Güfte: Veysî (Kadı Üveys Efendi)

Saba Hafif Beste "Ol levendâne kesimle görüp ol sîm-teni" (Her iki Saba beste TRT repertuvarında Tulum Abdi adına kayıtlı iken, Yılmaz Öztuna ve bazı kaynaklar Tosunzade Abdullah Efendi'ye ait olarak kaydetmektedir.)

Uşşak Nim Devir Beste "Bakılmaz ârız-ı pür-tâbına ol mâh-i tâbânın" (Doğan Dikmen'in "Uşşak Faslı" albümünde Tulum Abdi'ye ait olarak gösterilen bu eser Yılmaz Öztuna ve TRT repertuvarında Basmacı Abdi Efendi'ye ait olarak kayıtlıdır.)

Isfahan Devr-i Kebir Beste "Sîne-i pür-şevkime meyhâneler reşk_eylesin" (Etem Ruhi Üngör'ün Türk Musikisi Güfteler Antolojisi adlı eserinde bahsedilen bu eserin diğer kaynaklarda adı geçmemektedir)


</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.