FANDOM


Naziat Abese

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Tekvir
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Ekşidi ve döndü
O qaşqabağını sallayıb üzünü yana çevirdi –
He frowned and turned away
Çünkü ona a'mâ geldi
yanına bir korun gəlməsinə görə.
Because the blind man came unto him.
Ne bilirsin o belki temizlenecek
Nə bilirdin ki, bəlkə o günahlardan təmizlənəcəkdi
What could inform thee but that he might grow (in grace)
Veya öğüt belliyecek de o öğüt kendine fâide verecek
və yaxud nəsihət dinləyib faydalanacaqdı.
Or take heed and so the reminder might avail him?
Amma istiğnâ edene gelince
Nəsihətə ehtiyacı olmayana gəlincə isə –
As for him who thinketh himself independent,
Sen onun sadâsına özeniyorsun
sən ona diqqət yetirirsən.
Unto him thou payest regard.
Onun temizlenmemesinden sana ne?
Onun təmizlənməməyinin sənə bir dəxli yoxdur.
Yet it is not thy concern if he grow not (in grace).
Ve amma sana can atarak gelen
Səy göstərib sənin yanına gələn,
But as for him who cometh unto thee with earnest purpose
Haşyet duyarak gelmişken
Allahdan qorxan kimsəyə gəlincə,
And hath fear,
Sen ondan tegafül ediyorsun
ona məhəl qoymursan!
From him thou art distracted.
Hayır hayır zinhar, çünkü o bir tezkiredir
Xeyr! Şübhəsiz ki, bu, bir nəsihətdir.
Nay, but verily it is an Admonishment,
İmdi onu dileyen tezekkür etsin
Kim istəsə, qoy onu xatırlayıb ibrət alsın.
So let whosoever will pay heed to it,
Tekrim edilir
Bu Quran kəramətli səhifələrdədir,
On honoured leaves
Yüksek tutulur mutahher sahîfelerde
yüksək və pak səhifələrdədir.
Exalted, purified,
Kiramı berabere
Bu səhifələr elçilərin əllərində –
(Set down) by scribes
Sefere ellerinde
möhtərəm və müti olanların əllərindədir.
Noble and righteous.
O kahrolası insan ne nankör şey
Qoy ölsün kafir insan! O necə də nankordur!
Man is (self) destroyed: how ungrateful!
O yaratan onu hangi şeyden yarattı?
Qoy baxıb görsün Allah onu nədən yaradıb?
From what thing doth He create him?
Bir nutfeden, yarattı da onu biçimine koydu
Allah onu nütfədən yaratdı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı.
From a drop of seed. He createth him and proportioneth him,
Sonra ona yolunu kolaylattı
Sonra da onun yolunu asanlaşdırdı.
Then maketh the way easy for him,
Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü
Sonra onu öldürüb qəbirə yerləşdirdi.
Then causeth him to die, and burieth him;
Sonra dilediği vakıt ona nüşur verecek
İstədiyi bir zaman onu dirildəcəkdir.
Then, when He will, He bringeth him again to life.
Hayır hayır, doğrusu o hiç onun emrini tam eda etmedi
Xeyr! O, hələ də Allahın ona buyurduğunu yerinə yetirməmişdir.
Nay, but (man) hath not done what He commanded him.
Bir de insan taamına baksın
Qoy insan yediyinə diqqət yetirsin bir az!
Let man consider his food:
Biz o suyu bir döküş dökmekteyiz
Həqiqətən, yağışı bol-bol Biz yağdırırıq.
How We pour water in showers
Sonra o Arzı bir yarış yarmaktayız
Sonra da yeri çat-çat yarıb
Then split the earth in clefts
Bu suretle onda daneler
orada taxıl yetişdiririk.
And cause the grain to grow therein
Üzümler, yoncalar
Habelə üzüm və yonca,
And grapes and green fodder
Zeytinlikler hurmalıklar
zeytun və xurma ağacları,
And olive trees and palm trees
Âfâka ser çekmiş dilber bağçeler
sıx-sıx bağlar,
And garden closes of thick foliage
Meyveler, çayırlar neler yetiştirmekteyiz
meyvələr və otlar da bitiririk.
And fruits and grasses:
Sizin ve davarlarınızın intifaı için
Bu nemətlər sizin istifadəniz və mal-qaranızın faydalanması üçündür.
Provision for you and your cattle.
Amma geldiği vakıt o Sahha (o sayhasını dinletecek belâ)
Qulaqbatırıcı bir səs gələndə –
But when the Shout cometh
O kaçacağı gün kişinin kardeşinden
o gün insan qaçacaq öz qardaşından,
On the day when a man fleeth from his brother
Ve anasından babasından
anasından, atasından,
And his mother and his father
Ve refîkasından ve oğullarından
arvadından və övladlarından!
And his wife and his children,
Onlardan her kişinin bir şe'ni vardır o gün başından aşar
O gün onlardan hər birinin yetərincə işi olacaqdır.
Every man that day will have concern enough to make him heedless (of others).
Yüzler vardır o gün ışılar
O gün neçə-neçə üzlər parlayacaq,
On that day faces will be bright as dawn,
Güler sevinir
güləcək və fərəhlənəcəkdir.
Laughing, rejoicing at good news;
Yüzler de vardır o gün üzerinde tortoz
O gün neçə-neçə üzlərə toz-torpaq hopacaq,
And other faces, on that day, with dust upon them,
Sarar onu bir kara
onları zülmət bürüyəcəkdir.
Veiled in darkness,
İşte onlar o keferei fecere
Məhz onlar kafirlər, günahkarlardır!
Those are the disbelievers, the wicked.
Abese Suresi/NAKİLLER - Abese Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri