Şablon:Adresbakınız - d {{Adresbakınız}}


Adres - İkamet

Adres beyanı
Adres değişikliği 20 gün içerisinde yapılmalıdır. Yoksa 2012 de 390 TL ceza ödenir. Gerçeğe aykırı beyanda 782 TL ödenir. ceza

Adres tanımları
Adres bileşenleri
Yerleşim yeri adresi
Diğer adres
Adres ile ilgili ilkeler
Adresleri ve görevlinin adı-telefonu

*Sistemler:
Adres Kayıt Sistemi < Ulusal Adres Veri Tabanı < Adres Standardı ve Adres Kayıt Sistemi < Kimlik Paylaşım Sistemi

*Kavramlar:
Nüfus < Nüfus olayları

*Teşkilat:
İlçe Nüfus Müdürlüğü < Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü < Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Mersin İlinin 31.12.2008 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi,Nufüs Durumu
Mevzuat
Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Adres kayıt sistemi yönetmeliği
Adres kayıt sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Adres kayıt sistemi uygulama yönergesi

Şablonlar
Şablon:Adresbakınız - Şablon:Adres - Şablon:Nüfus - Şablon:Nüfusbakınız - Şablon:Nüfus AKSS - Şablon:Nüfus Brifing - Şablon:Nüfus Faaliyet Raporu - Şablon:Nüfus Müdürlüğü Personeli - Şablon:Nüfus QMatik

Adres Kayıt Sistemi
Adres Kayıt Sistemi (AKS), adres işlemlerindeki dağınık yapının tek bir kurumda toplanması, vatandaşlara ait adres bilgilerinin standardının belirlenmesi, paylaşımının sağlanması ve koordinasyon işlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

ADRES KAYIT SİSTEMİ RESMİ SİTESİ
Adres Kayıt Sistemi konusundaki tüm bilgilere bu sayfa yoluyla erişebilirsiniz.[1]

ADRES KAYIT SORGULAMA
TC Kimlik No'nuzu girerek, Adres Kayıt Sistemi içerisinde kayıtlı olup olmadığınızı veya adresinizin doğru olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. [2]

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE İLGİLİ FORMLAR
Bu sayfada, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar için adres beyan formlarıyla, adres değişikliği bildirim listesi, yerleşim yeri ve diğer adres belgesini edinebilirsiniz.

İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesi ile adres değişikliği bildirimlerinin şahsen, posta ya da elektronik imza yoluyla yapılması öngörülmüştür. Yerleşim yeri ve diğer adres değişiklik bildirimlerinizi çevrim içi gerçekleştirmek için https://adres.nvi.gov.tr/pages/bildirim/internetbeyan/internetbeyan.aspx linkine tıklayınız.

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne göre ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yapılarak "adres"e bir standart getirilmiştir. Numarataj çalışmaları belediye ve özel idarelerce yeniden yapılmıştır. Vali ve kaymakamların başkanlığını yaptığı yürütme kurullarınca adres bilgileri ile T.C. Kimlik Numaralarının eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Devlet İstatistik Kurumu tarafından yapılan bu çalışmalar tamamlanarak oluşturulan "Ulusal Adres Veri Tabanı" Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 17.08.2007 tarihinde devredilmiştir. Sistem devreye girmiş olup, özel idare ve belediyeler yapı ruhsatlarını bu sistemden üretmeye başlamışlardır. Bu sayede UAVT de güncellenmeye başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde veri tabanındaki bilgiler KPS ile kurumların paylaşımına açılacaktır. (TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)

Adres ile ilgili İlkeler

Adres ile ilgili ilkeler ve kavramlar 1. Yerleşim yeri tekdir.
2. Kişiler yerleşim yeri adreslerini bildirmekle yükümlüdür.
3. Yerleşim yeri dışında kalan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres olarak tutulur.
4. Kişilerin diğer adresleri bildirme zorunlulukları yoktur.
5. Kişinin diğer adresini bildirmemesi hizmet almasına engel teşkil etmez.
6. Kişilerin, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikleri bildirme zorunluluğu yoktur. Bu değişiklikler belediye ve il özel idaresi tarafından yapılacaktır.
7. Adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar adres değişikliğini Kanunda belirtilen süreler içerisinde bildirmek zorundadır.
8. Kurumlar adresle ilgili iş ve işlemlerinde adres standardına uymak zorundadır.
9. Kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte Ulusal Adres Veri Tabanında tutulan adres bilgilerini esas alırlar.
10. Kurumlar adres ve adres bileşenlerine ilişkin ellerindeki bilgileri Genel Müdürlükle paylaşmak zorundadır.
11. Genel Müdürlüğümüz Ulusal Adres Veri Tabanını elektronik ortamda yedekleme sistemleri ile birlikte güncel olarak tutmak ve devamlılığını sağlamakla sorumludur.
12. Kişiler sayısal imzaları olmak kaydıyla elektronik ortamda da adres beyanında bulunabileceklerdir.
13. 18 yaşından küçüklerin adresi anne, babalarının yerleşim yeri adresidir. Ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeri adresidir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri yerleşim yeri sayılır.
14. Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir.
15. Öğrenci yurdu, pansiyon vb. amaçlı geçici kalmalarda yerleşim yeri adresi ana babasının yerleşim yeri adresidir.
16. Adres değişikliğine ilişkin bildirimler 20 iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, dış temsilciliklere veya adrese dayalı hizmet veren kurumlara bildirilir.
17. Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine bildirilen adres değişikliği bildirimlerini 10 iş günü içerisinde nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe bildirmekle sorumludur.
18. Beyan edilen adresler TC Kimlik numarası esas alınarak tutulacaktır.
19. Beyan edilen adresin mutlaka UAVT adres bileşenleri ile eşleşmesi gerekmektedir.
20. Teknik altyapısı uygun olan muhtarlar ancak KPS ye bağlanabiliyorlarsa adrese ilişkin yerleşim yeri ve diğer adres belgesi verebileceklerdir.
21. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresleri ülke ve şehir itibariyle tutulacaktır.
22. Belediye/il özel idare, Yapı Ruhsat Formu, Yapı Kullanım İzin Belgesi, Yanan Ve Yıkılan Binalar Formu ancak UAVT ye işledikten sonra verecektir.
23. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.
24. Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunan ya da eğitim, sağlık, bakım kurumunda veya ceza evinde bulunanların yeni yerleşim yeri adresi son yerleşim yeri adresidir.
25. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından UAVT’ ye işlenmek üzere gönderilen idari birim değişiklikleri Genel Müdürlüğümüz tarafından güncellenir.
26. Bakanlık, adrese ilişkin her türlü bilgiyi kurumlardan istemeye yetkilidir. Kurumlar söz konusu isteğe yirmi gün içinde cevap vermekle yükümlüdür.
27. Yerleşik yabancılar yerleşim yeri adresini ve bunlardaki değişiklikleri yirmi iş günü içinde yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.
28. Apartman ve site yöneticiler ve müstakil konut sahipleri sorumluluk alanlarına yeni taşınan ve ayrılanları (Form C) ile muhtarlığa bildirir.
29. Muhtarlar, nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listelerini (Form D) incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adresi değişiklikleri ile karşılaştırmak ve varsa bildirilmemiş olan değişiklikleri ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
30. Muhtarlar, kendilerinin tespit ettiği yada yöneticiler tarafından Form C ler ile bildirilen değişiklikleri Form D’ye işleyerek, ilgili nüfus müdürlüğüne her ayın son haftasında gönderirler.
31. Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimler muhtarlarca yapılır.
32. Kurumlar, Bakanlığın belirlediği standartlara uygun adres beyan formlarını özel kuruluşlardan temin edebileceği gibi kendisi de bastırıp dağıtabilir.
33. Bakanlığın belirlediği standartlara uygun formlar dışında yapılmış olan bildirimler işleme alınmaz.
34. Bakanlık, adres bilgilerinin tutulmasında kullanılacak her türlü basılı kağıt ve formları hazırlamaya, uygulamaya koymaya veya kaldırmaya, bunlar üzerinde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.
35. Adres beyan formları; Genel Müdürlüğün www.nvi.gov.tr internet adresinden, nüfus müdürlüklerinden, adrese dayalı hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlardan, muhtarlıklardan, dış temsilciliklerimizden ve özel kuruluşlardan temin edilebilir.
36. Bildirimler; nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara, dış temsilcilikler ve Genel Müdürlüğe yapılabilir.
37. Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişikliklerini şahsen yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne bildirebileceği gibi herhangi bir nüfus müdürlüğüne de bildirebilir.
38. Adres bildirimleri; şahsen, posta, sayısal imza sahiplerince yapılabilir.
39. Adrese dayalı hizmet almak üzere kurumlara yapılan yerleşim yeri adres değişikliğine ilişkin bildirimlerde kurumlarca onaylı adres beyan formu alındı belgesi verilir..
40. Ulusal adres veri tabanına erişen kurumlar, adres bileşenlerinde tespit edilen eksiklik ve hataları; belediyelere, il özel idarelerine ve nüfus müdürlüklerine bildirir.
41. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi nüfus müdürlüğü, dış temsilcilik ve KPS’ ye bağlanabilen muhtarlıklardan verilebilecektir.
42. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin geçerlilik süresi otuz gündür.
43. Yerleşim yeri adresi beyan ve tescil edilmedikçe diğer adres tescil edilmez.
44. Normal posta ile yapılan bildirimler işleme alınmaz.
45. Adres beyan formları beyanda bulunan tarafından imzalanır.
46. Form üzerindeki bilgilerin eksik olması, okunamaması ya da imzasız olması halinde işleme alınmaz.
47. Adres değişiklikleri bildirimlerinde şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen formlar kullanılır.
48. Kimlik Paylaşımı Sistemine erişebilen kurumlar kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istemez.
49. Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki adres bilgileri kurumlara protokolle verilir.
50. Kurumlar aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz.
51. Bakanlık Kimlik Paylaşımı sistemi veri tabanında tutulan adres bilgilerini mevzuattaki esas ve usuller çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir.
52. Türk vatandaşlarının ve yabancıların yerleşim yeri adresleri ve diğer adresleri güncel olarak elektronik ortamda tutulur.
53. Adres Kayıt Sisteminin işletilmesinde ve sistemden yararlanmada özel hayatın gizliliği esas alınır.
54. Yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır.
55. Adres bilgisini; Bakanlık, kurumlar, kaydın sahipleri almaya yetkilidir.
56. Üçüncü kişilerin adres bildiriminde bulunabilmeleri ve adres bilgisi almaları ancak noterce düzenlenen vekillik belgesiyle mümkündür.
57. Adres beyan yükümlüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında cezai işlem uygulanır.
58. Genel Müdürlük alanda olmadığı halde Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmiş adres bileşenlerini siler.
59. Sürelerin hesaplanmasında yerleşim yeri ve diğer adres değişikliğinin gerçekleştiği tarihi izleyen gün başlangıç olarak alınır.
60. Ulusal adres veri tabanına bağlanabilen kurum ve kuruluşların erişim yetkisi kendi sorumluluk alanlarıyla sınırlıdır.
61. Sorumluluk sınırlarının değişmesi durumunda erişim yetkisi Bakanlıkça yeniden düzenlenir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.