Wikipedia-logo-tr.png
'den Adres kayıt sistemi uygulama yönergesi ile ilgili bir şeyler var.
World_Population

World Population

Watch human population grow from 1 CE to present and see projected growth in under six minutes. One dot = 1 million people. https://www.youtube.com/user/worldof7billion/videos

Şablon:Nüfusbakınız - d {{Nüfusbakınız}} Şablon:Nüfus


Demografi Galebe-i nüfus 5490 Nüfus Nefis Nefes Enfes Enfas Nefese Teneffüs
Son: Yeni ehliyet ve kimlik Nüfus işlemleri Nüfus cüzdanızı kaybederseniz Nüfus İşlemlerinde Uyulacak Kamu Hizmeti Standartları Tablosu
*Teşkilat: İlçe Nüfus Müdürlüğü Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü Mersin İl Nüfus Müdürlüğü <Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü *KavramlarNüfus Nüfus olayları Doğum Ölüm Evlenme Boşanma Adres *SistemlerAdres Adres Kayıt Sistemi Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Standardı ve Adres Kayıt Sistemi Kimlik Paylaşım Sistemi *RakamlarNüfus/Mersin Nüfus/Yenişehir Nüfus/Türkiye Mersin İlinin 31.12.2008 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi,Nufüs Durumu *Yenişehir : Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü Nüfus/Yenişehir mahalleleri Nüfus/Yenişehir seçmeni * Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü: Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Personel Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Görev dağılımı Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Brifing Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Eski-Yeni Hali Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Vatandaş rehberi Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/SSS * Denetim: Mülkiye Müfettişleri için İlçe Nüfus Müdürlüğü Teftiş Rehberi * Genel konular: SSS/Nüfus Portal:Nüfus Müdürlüğü Portal:Nüfus Nüfus mevzuatı *Nüfus mevzuatı:5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Nüfus mevzuatı 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının tutulması Hakkında Yönetmelik
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Şablonlar Şablon:Nüfus Şablon:Nüfusbakınız Şablon:Nüfus AKSS Şablon:Nüfus Brifing Şablon:Nüfus Faaliyet Raporu Şablon:Nüfus Müdürlüğü Personeli Şablon:Nüfus QMatik Şablon:Adresbakınız


Şablon:Adresbakınız - d {{Adresbakınız}}


Adres - İkamet

Adres beyanı
Adres değişikliği 20 gün içerisinde yapılmalıdır. Yoksa 2012 de 390 TL ceza ödenir. Gerçeğe aykırı beyanda 782 TL ödenir. ceza

Adres tanımları
Adres bileşenleri
Yerleşim yeri adresi
Diğer adres
Adres ile ilgili ilkeler
Adresleri ve görevlinin adı-telefonu

*Sistemler:
Adres Kayıt Sistemi < Ulusal Adres Veri Tabanı < Adres Standardı ve Adres Kayıt Sistemi < Kimlik Paylaşım Sistemi

*Kavramlar:
Nüfus < Nüfus olayları

*Teşkilat:
İlçe Nüfus Müdürlüğü < Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü < Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Mersin İlinin 31.12.2008 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi,Nufüs Durumu
Mevzuat
Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Adres kayıt sistemi yönetmeliği
Adres kayıt sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Adres kayıt sistemi uygulama yönergesi

Şablonlar
Şablon:Adresbakınız - Şablon:Adres - Şablon:Nüfus - Şablon:Nüfusbakınız - Şablon:Nüfus AKSS - Şablon:Nüfus Brifing - Şablon:Nüfus Faaliyet Raporu - Şablon:Nüfus Müdürlüğü Personeli - Şablon:Nüfus QMatik

Adres Kayıt Sistemi
Adres Kayıt Sistemi (AKS), adres işlemlerindeki dağınık yapının tek bir kurumda toplanması, vatandaşlara ait adres bilgilerinin standardının belirlenmesi, paylaşımının sağlanması ve koordinasyon işlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

ADRES KAYIT SİSTEMİ RESMİ SİTESİ
Adres Kayıt Sistemi konusundaki tüm bilgilere bu sayfa yoluyla erişebilirsiniz.[1]

ADRES KAYIT SORGULAMA
TC Kimlik No'nuzu girerek, Adres Kayıt Sistemi içerisinde kayıtlı olup olmadığınızı veya adresinizin doğru olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. [2]

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE İLGİLİ FORMLAR
Bu sayfada, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar için adres beyan formlarıyla, adres değişikliği bildirim listesi, yerleşim yeri ve diğer adres belgesini edinebilirsiniz.

İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesi ile adres değişikliği bildirimlerinin şahsen, posta ya da elektronik imza yoluyla yapılması öngörülmüştür. Yerleşim yeri ve diğer adres değişiklik bildirimlerinizi çevrim içi gerçekleştirmek için https://adres.nvi.gov.tr/pages/bildirim/internetbeyan/internetbeyan.aspx linkine tıklayınız.

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne göre ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yapılarak "adres"e bir standart getirilmiştir. Numarataj çalışmaları belediye ve özel idarelerce yeniden yapılmıştır. Vali ve kaymakamların başkanlığını yaptığı yürütme kurullarınca adres bilgileri ile T.C. Kimlik Numaralarının eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Devlet İstatistik Kurumu tarafından yapılan bu çalışmalar tamamlanarak oluşturulan "Ulusal Adres Veri Tabanı" Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 17.08.2007 tarihinde devredilmiştir. Sistem devreye girmiş olup, özel idare ve belediyeler yapı ruhsatlarını bu sistemden üretmeye başlamışlardır. Bu sayede UAVT de güncellenmeye başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde veri tabanındaki bilgiler KPS ile kurumların paylaşımına açılacaktır. (TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla, Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların yerleşim yeri adresinin ve diğer adres bilgilerinin aile kütüklerine kayıt edilmesine, güncellenmesine, geçici adres kütüğü oluşturulmasına ilişkin esaslar ile bu hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili yöntemleri saptayarak uygulamada birlik sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, adres bileşenlerinin, yerleşim yeri adresinin ve diğer adres bilgilerinin güncel olarak tutulmasına, bu bilgilerin kullanılmasına, geçici adres kütüğü oluşturulmasına, adres işlemlerinde kullanılacak formların şekli ile kapsamının belirlenmesine, formlardaki bilgilerin tesciline, arşivlenmesine ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu , 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu , 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu , 15/12/2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği , 08/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği , 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının tutulması Hakkında Yönetmelik ve 31/07/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Adres beyan formu: Yerleşim yeri adresi ve diğer adreslerin bildiriminde kullanılan,

şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenmiş olan form (A) ve form (B) yi,

b) Adres beyan formları dosyası: Adresle ilgili belgelerin elektronik ortama aktarılıncaya kadar ya da İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen sürenin bitimine kadar saklandığı dosyayı,

c) Adres bileşenleri: Numaralama işlemlerinde kullanılan unsurlardan; posta kodları, il, ilçe, köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafî konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgileri,

ç) Aile: Evlilik ile birbirlerine bağlanan eşler ile bunlara soy bağı ile bağlanan kişilerden oluşan topluluğu,

d) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

e) Belde: İl ve ilçe merkezi dışında kalan belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerini,

f) Bulvar: Yerleşim yeri içindeki geniş, trafikte gidiş geliş yönleri ayrılmış caddeyi,

g) Cadde: Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı,

ğ) Diğer adres: Kişinin yerleşim yeri adresi dışında bildirimde bulunduğu adresi,h) Geçici adres: Yerleşim yeri ve diğer adrese ilişkin beyan edilen adresin Ulusal adres veri tabanında yer almaması veya beyan edilen adreste başka bir kişinin bulunması halinde yerleşim yeri ve diğer adresin tespitine kadar geçici olarak kabul edilen adresi,

ı) Geçici Adres Kütüğü: Beyan edilen yerleşim yeri ve diğer adres bileşenlerinin Ulusal adres veri tabanındaki adres bileşenleriyle eşleşmemesi halinde, kayıtların eşleştirilmesine kadar geçen sürede yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu kütüğü,

i) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

j) İşlemi gerçekleştirilemeyen adres beyan formları dosyası: Düzenlenmesi ve bildirilmesi usulüne uygun olmayan adres beyan formları ile mükerrer adres bildirimlerinde işleme alınmayan bildirimlerin tutulduğu dosyayı,

k) Kanun: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu,

l) Kimlik Paylaşımı Sistemi: Genel Müdürlükçe merkezî veri tabanından ayrı olarak elektronik ortamda tutulan ve alıcı kurumların istifadesine sunulan, sınırlandırılmış bilgiler ihtiva eden aile kütüğü kayıtlarının ve Ulusal adres veri tabanındaki adres bileşenlerinin paylaşılmasına imkan sağlayan sistemi,

m) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarını,

n) Küme evler: Bir sokağa bağlanması mümkün olmayan, dağınık birden fazla binanın oluşturduğu yerleşim alanını,

o) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birimi,

ö) MERNİS: Merkezî veri tabanı ve Kimlik Paylaşımı Sistemini de kapsayan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini,

p) Mevki: Halk tarafından isimlendirilen yerleşim yerleri dışında kalan alanları,

r) Meydan: Yerleşim yerlerinde caddelerin veya büyük yolların, bulvarların birleştiği geniş alanları,

s) Mezra: İdari olarak bir köye bağlı kırsal alanda olan ve birkaç evden oluşan İçişleri Bakanlığınca tescil edilmiş yerleşim alanını,

ş) Numaralama: Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve bina gibi adres bileşenlerine isim veya numara verilmesi işlemini,

t) Nüfus müdürlüğü: İlçe nüfus müdürlüğünü,

u) Posta: Kargo veya taahhütlü mektubu,

ü) Sabit tanıtım numarası: Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere karşılık gelecek şekilde, standart sayısal eş değer olarak verilen numaraları,

v) Site: Genellikle bir merkezden yönetilen binalar grubunu,

y) Sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli yolu,

z) Ulusal adres veri tabanı: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu merkezî veri tabanını,

aa) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi ile Türkiye’de yaşayan kişiyi,

bb) Yerleşim yeri adresi: Sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri,

cc) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi: Kişinin yerleşim yerini ve diğer adresini/adreslerini gösteren belgeyi,

çç) Yerleşim yeri adres değişikliği bildirim listesi (Form C): Müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumlularınca ilgili muhtarlıklara gönderilen adres değişikliklerini içeren listeyi,

dd) Yerleşim yeri adres değişikliği bildirim listesi (Form D): Nüfus müdürlüklerince ilgili muhtarlıklara gönderilen adres değişikliklerini içeren listeyi,

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Adres Standardı, Adres Beyan Formu ve TeminiAdres bilgilerinin tutulmasında standart

MADDE 5 – (1) Adres standardı; il, ilçe, köy, mezra, belediye adı; mahalle adı, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adı ve sabit tanıtım numarası ile site, blok, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası, posta kodu bileşenlerinden oluşur. Söz konusu standart uyarınca; bu bileşenlerden il, ilçe adı, dış kapı numarası ve posta kodunun her adreste yer alması zorunludur. Ayrıca;

a) İl merkezlerinde; İl adı, İlçe adı, mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından sadece birinin ve dış kapı numarası ile posta kodunun ve sabit tanıtım numarasının,

b) İlçe merkezlerinde; İl adı, İlçe adı, mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından sadece birinin ve dış kapı numarası ile posta kodunun ve sabit tanıtım numarasının,

c) Beldelerde; İl adı, İlçe adı, belde adı, mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından sadece birinin ve dış kapı numarası ile posta kodunun ve sabit tanıtım numarasının,

ç) Köylerde; İl adı, İlçe adı, köy adı, varsa mevki adı ve köye bağlı mezra adının, dış kapı numarası ve posta kodunun,

d) Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalarda iç kapı numarasının, varsa site ve blok adının, bulunması zorunludur.Yerleşim yeri adresi

MADDE 6 – (1) Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer olup, kişinin beyanıyla belirlenir.

(2) Kişinin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz.

(3) Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye’ de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin halen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır.

(4) İşyeri ile yerleşim yeri adresi aynı ise bildirilen adres, yerleşim yeri adresi olarak kabul edilir.

(5) Yerleşim yeri adresi beyan ve tescil edilmedikçe diğer adres tescil edilemez.

(6) Nüfus kayıtları tutulan yabancıların yerleşim yeri adresi ve bunlardaki değişiklikler yabancılar kütüğüne işlenir.

(7) Askerlik hizmetini yapanların yerleşim yeri adresi, askerlik öncesi son yerleşim yeri adresidir.

(8) Yatılı okul, çocuk ıslah evleri veya yetiştirme yurdu gibi yerlerde kalan ve ergin olmayanların yerleşim yeri adresi ana ve babanın sürekli kalma niyetiyle beyan ettiği yerleşim yeri adresidir.

(9) Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunan ya da sağlık, bakım kurumunda veya ceza evinde bulunanların yerleşim yeri adresi son yerleşim yeri adresidir.Diğer adres

MADDE 7 – (1) Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlara ait adres bilgileri kişinin talebi halinde diğer adres olarak tutulur.

(2) Kişilerin diğer adreslerini bildirme zorunlulukları yoktur. Ancak kişiler yerleşim yeri adresleri ile birlikte veya ayrıca diğer adreslerini de bildirebilirler.

(3) Askerlik hizmetinin yapıldığı yer, yatılı okul, çocuk ıslah evi, yetiştirme yurdu, hastane, cezaevi, öğrenci yurdu, huzurevi gibi kişinin geçici olarak kaldığı adresler diğer adres olarak kaydedilir.

(4) Her türlü doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı kişilere yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, spor salonu, yurt, huzurevi, sosyal ve eğitim tesisleri gibi yerler diğer adres olarak tutulur. Spor salonu ve sosyal eğitim tesisleri dışında kalan adreslerin Ulusal adres veri tabanında bulunması durumunda bu yerler Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeden sonra uygun görülmesi halinde kişilerin yerleşim yeri adresi olarak tutulabilir.

(5) Sığınma evi, şefkat evi ve bir olay üzerine tanıklık yapan kişilerin koruma altına alındıkları adresler diğer adrestir.Geçici adres

MADDE 8 – (1) Beyan edilen yerleşim yeri ve diğer adres bileşenlerinin Ulusal adres veri tabanındaki adres bileşenleriyle eşleşmemesi veya beyan edilen adreste bir başkasının bulunması halinde kişinin yerleşim yeri ve diğer adresi geçici adres olarak tutulur.Geçici adres kütüğü

MADDE 9 - ­­­­­­­(1) Beyan edilen yerleşim yeri ve diğer adres bileşenlerinin Ulusal adres veri tabanındaki adres bileşenleriyle eşleşmemesi veya beyan edilen adreste bir başkasının olması halinde işlemlerin sonuçlandırıncaya kadar geçen sürede yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri Genel Müdürlükçe elektronik ortamda geçici adres kütüğünde tutulur.Adres beyan formu

MADDE 10 – (1) Yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin değişikliğine ilişkin bildirimler şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenmiş olan formlar ile yapılır. Bildirimlerde kişilerin beyanı esas alınır.

(2) Yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin değişikliğine ilişkin bildirimlerin; Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız ve yabancılar tarafından Adres beyan formu (A), yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından ise Adres beyan formu (B) doldurulmak suretiyle yapılması zorunludur.

(3) Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

(4) Bu formların dışında yapılmış olan bildirimler işleme alınmaz.Adres beyan formlarının temini

MADDE 11 – (1) Adres beyan formları;

a) Genel Müdürlüğün www.nvi.gov.tr internet adresinden,

b) Nüfus müdürlüklerinden,

c) Hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlardan,

ç) Muhtarlıklardan,

d) Dış temsilciliklerimizden,

temin edilebilir.

(2) Ayrıca belirlenen standartlara uygun olmak şartı ile özel kuruluşlarca bastırılıp, dağıtımı yapılan adres beyan formları da kullanılabilir.

(3) Kurumlar, Bakanlığın belirlediği standartlara uygun adres beyan formlarını kendileri temin eder.Adres beyan formlarındaki zorunlu alanlar

MADDE 12 – (1) Adres beyan formu (A) da:

a) T.C kimlik numarası,

a) Adı,

b) Soyadı,

c) Beyan tarihi,

d) İmza

e) Varsa aynı yerleşim yerinde bulunan kişilerin T.C kimlik numarası, adı ve soyadı

f) Adres bilgileri,

g) Bildirilen yerleşim yerine taşınma tarihi,

doldurulması zorunlu olan alanlardır.

Yabancıların doldurdukları Adres beyan formu (A) da, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası alanına yabancılara mahsus kimlik numarası yazılır.

(2)Adres beyan formu (B) de:

a) T.C kimlik numarası,

b) Adı,

c) Soyadı,

d) Beyan tarihi,

e) İmza,

f) Varsa aynı yerleşim yerinde bulunan kişilerin T.C kimlik numarası, adı ve soyadı,

g) Adres bilgileri, (sadece Ülke ve Şehir adı)

h) Bildirilen yerleşim yerine taşınma tarihi,

doldurulması zorunlu olan alanlardır.Adres bildirim yerleri

MADDE 13 – (1) Bildirimler;

a) Nüfus müdürlüklerine,

b) Hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara,

c) Dış temsilciliklere,

d) Genel Müdürlüğe

yapılabilir.

(2) Kişiler, şahsen müracaatlarında yerleşim yeri adres değişikliğine ilişkin bildirimlerini yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne yapabilecekleri gibi, herhangi bir nüfus müdürlüğüne de yapabilirler.Adres Bildirim şekli

MADDE 14 – (1)Adres bildirimleri;

a) Şahsen,

b) Posta,

c) Sayısal imza sahiplerince elektronik posta ile yapılabilir.

(2) Adres bildiriminin şahsen ve kağıt ortamında yapılması halinde;

a) Bildirimlerde kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge istenir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı, meslek kuruluşlarınca verilmiş kimlik kartı, öğrenci belgesi, kurum kimlik kartı gibi fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin beyanları işleme alınmaz.

b) Formları işleme alan görevliler formun ön incelemesini yaparak, bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen standarda uygun olup olmadığını inceler. Standarda uygun değil ise, ilgiliye standarda uygun form vererek doldurması sağlanır.

c) Standarda uygun formda bu Yönergenin 12 nci maddesinde sayılan zorunlu alanların doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır.

d) Görevli Adres beyan formunu usulüne göre kaydeder. Adres beyan formunun kişide kalacak bölümünü onaylayarak ilgilisine verir. İlgili adres beyan formunun bu kısmını otuz gün süre ile hizmet almak üzere gittiği kurumlarda, ayrıca yeniden adres beyan formu doldurmaksızın kullanabilir.

(3) Adres bildiriminin kişinin sözlü beyanına göre elektronik ortamda görevli tarafından düzenlenmesi halinde;

a) Bildirimlerde kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge istenir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı, meslek kuruluşlarınca verilmiş kimlik kartı, öğrenci belgesi, kurum kimlik kartı gibi fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin beyanları işleme alınmaz.

b) Görevli tarafından adres beyan formu elektronik ortamda doldurulur. Çıktı alınarak ilgiliye imzalatılır.

c) Görevli, adres beyan formunu usulüne göre kaydeder. Adres beyan formunun kişide kalacak bölümünü onaylayarak ilgilisine verir. İlgili adres beyan formunun bu kısmını 30 gün süre ile hizmet almak üzere gittiği kurumlarda, ayrıca adres beyan formu doldurmaksızın kullanabilir.

(4) Adres bildiriminin iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile yapılması halinde;

a) Posta alındısı görevli tarafından teslim alındıktan sonra zarf üzerindeki isim ile adres beyan formundaki ismin aynı olması veya aile fertlerinden birine ait olması halinde işleme alınır ve usulüne uygun olarak kaydedilir.

b) Adres beyan formunun bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen standarda uygun olup olmadığı ve 12 nci maddesinde zorunlu alanların doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir.

c) Formun standarda uygun olmaması, doldurulması zorunlu alanlarda eksikliklerin bulunması, posta alındısı üzerindeki gönderici ismi ile adres beyan formundaki ismin farklı veya aile fertlerinden birine ait değil ise adres beyan formu usulüne uygun olarak kaydedilir. Ancak adres güncellemesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. İlgiliye bildiriminin işleme alınmama gerekçesini içeren bilgilendirme yazısı gönderilir ve evrak “işlemi gerçekleştirilemeyen adres beyan formları dosyasına takılır.

ç) Adi posta ile yapılan bildirimler işleme alınmaz. İlgiliye bildiriminin işleme alınmama gerekçesini içeren bilgilendirme yazısı gönderilir.

(5) Adres bildiriminin elektronik ortamda yapılması;

a) Adrese ilişkin bildirim, kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimliğine ilişkin bilgiler ve sayısal imzasının bulunması kaydıyla elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapılır.

b) Genel Müdürlükçe bildirimin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra herhangi bir eksiklik yoksa işleme alınır. Herhangi bir eksikliğin tespiti halinde, ilgiliye bildiriminin işleme alınmama gerekçesini içeren elektronik ileti gönderilir.Nüfus olaylarının bildirimi sırasında adresin güncellenmesi

MADDE 15 – (1) Nüfus olaylarının Nüfus müdürlüklerine şahsen bildirimi sırasında kişinin yerleşim yeri adresinin güncel olup olmadığı incelenir. Yerleşim yeri adresinin güncel olmadığının tespiti halinde, kişiye adres beyan formu doldurtularak adresi güncellenir.Beyan formlarının doldurulması

MADDE 16 – (1) Form kâğıt ortamında tüm alanlar koyu renkli tükenmez veya dolma kalem kullanılarak, belirlenen alanlardaki kutucukların dışına çıkılmadan, büyük harfle ve okunaklı olarak doldurulur.

(2) Belirlenen alanlardaki kutucuklara adres ve kimlik bilgilerinin sığmaması halinde, sığmayan kısmı yazılmaz.

(3) Birden fazla ad ve soyadı kısaltılmadan, aralarında bir boşluk bırakılarak yazılır.

(4) Adres beyan formları üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz, yanlışlık yapılması halinde form yeniden düzenlenir.

(5) Elektronik ortamda doldurulup çıktısı alınarak kullanılan adres beyan formlarında da yukarıdaki esaslara uyulur.

(6) Aynı yerleşim yerinde bulunan kişi bilgilerine ait formda yer alan satırların yetersiz kalması ya da birden fazla diğer adresin bildirilmesi durumunda, ikinci bir form doldurulur.Beyan formlarının imzalanması

MADDE 17 – (1) Adres beyan formları bildirimde bulunan tarafından

imzalanır.

(2) Bildirimde bulunanların okuma yazma bilmemeleri durumunda, düzenlenen adres beyan formları kendilerine okunur ve imzalattırılır. Kişi imza atamaz ise imza yerine sol el işaret parmağının izi alınır. Sol el işaret parmağının bulunmaması halinde parmak izi sırası; başparmak, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak şeklindedir. Eğer sol elin parmakları eksikse, parmak izi sırasına göre mevcut olan parmağın izi alınır. Sol elin olmaması halinde sağ el için, sol elde belirtilen işlem uygulanır ve bu durum adres beyan formunun arka yüzündeki diğer açıklamalar bölümünde belirtilir. Kişinin iki elinin de olmaması durumunda, sözlü beyanda bulunulduğu yolunda beyanı alınarak, konuya ilişkin tutanak düzenlenir.

(3) Bildirimde bulunanın sağır, dilsiz ve aynı zamanda okur yazar olmaması halinde işaret dilini bilen bir kişi aracılığıyla adres beyan formu doldurulur. Beyanı veren kişi ile birlikte işaret dilini kullanan kişinin de adı soyadı ve imzası beyan eden kişinin imzasının yan tarafına yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adres Bildirim Yükümlülüğü, İşlemler ve SürelerAdres bildirim yükümlülüğü,

MADDE 18 – (1) Ergin kişilerin adres bildirimlerini şahsen yapmaları esastır.

(2) Aynı konutu paylaşan ve aralarında aile bağı olan ergin kişiler birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.

(3) Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi ana ve babasının adresidir. Çocukların adres bildirimi ana veya babası tarafından yapılır. Ana ve babanın ortak yerleşim yeri yok ise, çocuğun yerleşim yeri velayetin bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeri adresidir. Bu durumda velayetin bırakıldığı kişi adres beyanı vermekle yükümlüdür.

(4) Çocukların ve kısıtlıların yerleşim yeri adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

(5) Noterce düzenlenen adres bildirimine ilişkin özel temsil yetkisini belirten belgeyi ibraz edenler; temsil ettikleri kişinin, yerleşim yeri aynı olan eşinin ve ergin olmayan çocuklarının yerleşim yeri ve diğer adresi ile ilgili bildirimde bulunabilirler. İlgili memur bu belgenin aslını ya da aslını gördükten sonra suretini alıp tasdik ederek Adres beyan formu (A) ile birlikte bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapar.

(6) Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiştirme yurdu, çocuk yuvası, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri ilgili kurum yetkililerince bildirilir.

(7) Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri bağlı bulundukları vesayet makamınca nüfus müdürlüğüne bildirilir.

(8) Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunan ve yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimler muhtarlarca yapılır.Kişilerin bildirim süresi

MADDE 19 – (1) Bu Yönergenin 18 inci maddesinde sayılan adres beyanı ile yükümlü kişiler yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde bildirmek zorundadır.Nüfus müdürlüklerinde adres beyan formlarının tescili öncesi yapılacak işlemler

MADDE 20 – (1) Bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde ön incelemesi tamamlanan adres beyan formundaki adres bilgilerinin Ulusal adres veri tabanından, kimlik bilgilerinin ise aile kütüğü kayıtlarından sorgulaması yapılır. Doğruluğu tespit edilen bilgiler hakkında tescil işlemine geçilir. Doğruluğu tespit edilemeyen adres beyan formları işlem yapılmadan değerlendirilmek üzere İşlemi gerçekleştirilemeyen adres beyan formları dosyasında tutulur.Kurumlarca yapılacak işlemler

MADDE 21 – (1) Elektronik ortamda adres ve kimlik bilgilerine ulaşabilen kurumlarca, başvuru sırasında kişinin yerleşim yeri adresinin güncel olup olmadığı incelenir. Yapılan inceleme sonucunda;

a) Kişinin yerleşim yeri değişikliği nedeniyle hizmet almak için yapılan müracaatlarda beyan edilen adresin Ulusal adres veri tabanında yer alıp almadığı sorgulanır. Sorgulama sonucunda adresin mevcut olduğunun tespiti halinde adres beyan formu alınır. Yerleşim yeri adresi bilgilerinin güncellenmesi için elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir.

b) Yapılan inceleme sonucunda Ulusal adres veri tabanında beyan edilen adresin bulunmaması halinde, talep formu alınmakla birlikte bu Yönergenin 34 üncü maddesi gereğince işlem yapılır.

c) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması durumunda kağıt ortamında düzenlenen adres beyan formuna göre işlem yapılır. Kağıt ortamında düzenlenen adres beyan formları daha sonra elektronik ortama aktarılarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Elektronik ortamda adres ve kimlik bilgilerine ulaşamayan kurumlarca; kişinin yerleşim yeri değişikliği nedeniyle hizmet almak için yapılan müracaatlarda adres beyan formu alınır. Yerleşim yeri adresi bilgilerinin güncellenmesi için kurumun bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne 10 iş günü içinde gönderilir.Dış temsilciliklerimizce yerleşim yeri adresi konusunda yapılacak işlemler

MADDE 22 – (1) Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının Adres beyan formu (B) ile yapacakları bildirimler bu Yönergenin 14 üncü maddesine göre ön incelemesi yapılıp uygun bulunanlar dış temsilcilik görevlilerince evrak kaydına alınır.

(2) Evrak kaydı yapılan form (B) ler 20 iş günü içinde ilgili birimce Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne kağıt ortamında gönderilir.

(3) Dış temsilciliklerimizin bulunmadığı ülkelerdeki vatandaşlarımız, adres bildirimlerini posta ile nüfus kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğüne veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderebilirler.Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi

MADDE 23 – (1) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi; nüfus müdürlükleri, dış temsilciliklerimiz veya Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlardan belge üretebilen muhtarlıklarca düzenlenir.

(2) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi düzenleyen memur veya muhtar tarafından imzalanarak ilgilisine verilir. Verilen belgenin geri izlemesi sistemde tutulur. Ayrıca evrak kaydı yapılmaz.

(3) Kimlik Paylaşımı Sistemine erişebilen kurumlarca kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istenmez.

(4) Ulusal adres veri tabanında yer almaması nedeniyle geçici adres kütüğüne kayıt edilmiş olan adreslere ilişkin verilecek olan belgelerde bu husus açık şekilde belirtilir.

(5) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren 30 gündür.Yerleşim yeri ve diğer adres bilgisinin nüfus kayıt örneğinde verilmesi

MADDE 24 – (1) İlgilinin talebi halinde çıkartılacak nüfus kayıt örneğinde, yerleşim yeri ve diğer adres bilgisi de yer alır. Yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlı olduğundan sadece nüfus kayıt örneği talep eden kişinin kendisinin ve velayetindeki çocuklarının yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerine yer verilir. Aynı ailedeki diğer kişilerin adres bilgileri ancak vekillik belgesinin ibrazı ile mümkündür.Müstakil konut sahipleri ve yöneticilerin sorumluluğu

MADDE 25 (1) Müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumluları, sorumluluk alanlarında bulunan yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri, konuta taşınanlarla birlikte takip ederek, ortaya çıkan farklılıkları yirmi iş günü içinde muhtarlara bildirmekten sorumludurlar.

Bu amaçla;

a) Müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumluları, sorumluluk alanlarındaki kişilerin yer değiştirmesi durumunda bu değişikliğin tespiti amacıyla iki örnek Form C düzenler. Form C de yerleşim yerinden ayrılanlar ve yeni yerleşenler yer alır.

b) Bu formların bir örneği bağlı bulunulan muhtara imza karşılığı teslim edilir. İkinci örneği de muhtarın imzası alınmak suretiyle düzenleyen tarafından teslim alınarak dosyalanır.

c) Herhangi bir değişiklik bulunmaması durumunda Form C düzenlenmez.Muhtarlarca yapılacak iş ve işlemler

MADDE 26 – (1) Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimleri; muhtarlarca elektronik ortamda Genel Müdürlüğe, mümkün olmaması halinde ise kâğıt ortamında bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne yapılır.

(2) Muhtarlar, nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listeleri (form D)ni incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adresi değişiklikleri ile karşılaştırmak ve varsa bildirilmemiş olan değişiklikleri her ayın son haftası içinde bağlı bulunduğu yerin ilçe nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(3) Muhtarlar, müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumlularından almış oldukları yerleşim yeri adres değişikliklerine ilişkin form (C) ler ile form (D)’yi karşılaştırır. Form ( C) de bulunup form (D) de bulunmayan değişiklikler ile ayrıca muhtarın tespit ettiği düzeltme, ilave veya iptaller form (D) ye işlenir. Form (D) ler her ayın son haftasında ilgili nüfus müdürlüğüne elektronik veya kağıt ortamında gönderilir. Muhtarlar listelerin nüfus müdürlüklerine verilmesi sırasında teslime ilişkin alındı belgesi ile form (C) leri dosyasında saklar.Muhtarlardan gelen form (D) lere göre Nüfus Müdürlüğünce yapılacak işlemler

MADDE 27 – (1) Form (D) leri elektronik ortamda alınması halinde form (D) deki değişiklikler sisteme işlenerek güncelleme yapılır.

(2) Form (D) lerin muhtarlarca kâğıt ortamında geri gönderilmesi halinde kaydedilir ve varsa değişiklikler işleme alınarak saklanır.Yabancıların bildirim şekli ve süresi

MADDE 28– (1) Nüfus kayıtları tutulan yabancılar, yerleşim yeri ve diğer adreslerindeki değişiklikleri yirmi iş günü içinde adres beyan form (A) ile nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Ayrıca, yabancıların adres değişiklikleri, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi düzenleyen kurumca yirmi gün içerisinde Genel Müdürlüğe elektronik ortamda bildirilir.Adres değişikliğine ilişkin bildirimin diğer kurumlarda da kullanılması

MADDE 29 – (1) Hizmet almak üzere kurumlara yapılan yerleşim yeri değişikliğine ilişkin bildirimlerde kullanılan adres beyan formunun alındı kısmı onaylanarak ilgilisine teslim edilir. Eğer kişi hizmet almak üzere başka kurumlara da başvuruda bulunacaksa ilk başvuruda bulunduğu kurum tarafından kendisine verilen onaylı adres beyan formunun alındı kısmını ibraz ederek işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Kurumlar tarafından verilen onaylı adres beyan formu alındı belgesi otuz gün süreyle geçerlidir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Adres Veri TabanıUlusal adres veri tabanının oluşturulması

MADDE 30 – (1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan il, ilçe, köy, mezra, belde adı, mahalle adı ve sabit tanıtım numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adı ve sabit tanıtım numarası ile site, blok, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası, posta kodu bileşenlerinin Genel Müdürlükte işlenmesi suretiyle Ulusal adres veri tabanı oluşturulur.

(2) Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının bir başka belde veya köye katılması ya da ayrılması, veya yeni bir köy ya da belde kurulması ve adının değişmesi durumunda, adreslerin idari bağlılıklarında meydana gelen değişiklikler bu işlemlerin kesinleşmesinden sonra Ulusal adres veri tabanına, Genel Müdürlük tarafından işlenir.Ulusal adres veri tabanının güncel olarak tutulması

MADDE 31 – (1) Belediye sınırları içinde bulunan yerlerde belediyelerce, Büyükşehir belediye sınırları içinde Büyükşehir belediyelerince; bu alanlar dışında kalan yerlerde ise il özel idarelerince adres bileşenlerindeki değişiklikler ile yeni oluşturulan adres bileşenleri takip eden on iş günü içinde Ulusal adres veri tabanına işlenir. Ulusal adres veri tabanına bağlanamayan il özel idareleri ve belediyeler, mahallî adres bilgilerini tespit edip güncelliğini takip ederek Ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere değişikliği takip eden on iş günü içinde elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe gönderir. Nüfus müdürlüğüne gönderilen bildirimler işlem yapılmak üzere elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük bu adres bilgilerine ilişkin değişiklikleri Ulusal adres veri tabanına işler.

(2) Yapımına başlanacak binalar için, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesine göre, belediye sınırları içinde belediye, büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyesi, bu alanlar dışında kalan yerlerde il özel idareleri tarafından verilen yapı ruhsatı formlarının adres bileşenleri, Ulusal adres veri tabanı esas alınarak oluşturulur. Ulusal adres veri tabanında arsa olarak görülen bir adres için yapı ruhsatı formunun verilmesini takiben, adres bilgisi niteliği uygun hale getirilir.

(3) Tamamen ve kısmen biten yapılar için, 3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yetkili idare tarafından verilen yapı kullanma izin belgesinin adres bileşenleri Ulusal adres veri tabanı kullanılarak oluşturulur. Ulusal adres veri tabanında inşaat olarak görülen bir adres için yapı kullanma izin belgesi verilmesi durumunda, o adres için hazırlanacak form Ulusal adres veri tabanı esas alınarak işleme konur. Yapı kullanma izin belgesinin onaylanmasını takiben adres bilgisi niteliği adresin kullanım amacına uygun olarak düzeltilir.

(4) Bir binanın yanması, yıkılması durumunda; yanan-yıkılan yapılar formu, Ulusal adres veri tabanı esas alınarak işleme konulur. Formun onaylanmasını takiben yanan yıkılan binalara ait Ulusal adres veri tabanındaki adreslerin nitelik bilgisi, uygun niteliğe dönüştürülür.

(5) Yapı belgeleri, Ulusal adres veri tabanına işlenip usulüne uygun onaylanmasını takiben, Ulusal adres veri tabanından onay numarası alınır.

(6) Kişilerin adres bileşenlerindeki değişiklikleri bildirme sorumluluğu yoktur.İdari bağlılıkta meydana gelen değişiklikler

MADDE 32 – (1) Aşağıda belirtilen işlemler, yapılan değişikliklerin kesinleşmesinden sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 10 (on) iş günü içinde Ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilir.

a) Bir bucağın bir ilçeden bir başka il veya ilçeye bağlanması veya merkezin değiştirilmesi,

b) Bir veya birkaç köy ve belediyenin bağlı bulunduğu bucaktan ayrılarak başka bir mülki idari birimine bağlanması bir veya birkaç köye ait bağlılardan bazılarının bağlı bulundukları idari biriminden ayrılarak başka bir köyle birleştirilmesi,

c) Yeniden köy kurulması, merkezlerinin belirlenmesi veya değiştirilmesi bir köy veya belediye bağlısının ayrılarak ayrı bir köy kurulması, bazı köy veya belediye bağlılarının bağlı oldukları idari birimlerden ayrılarak kendi aralarında birleşip bağımsız bir köy kurmaları, iki veya daha çok köyün birleşerek bir köy haline gelmesi,

ç) Bir belediye’ye bağlı mahallelerden bir veya birkaçının bağlı bulundukları belediyeden ayrılarak başka bir köyle birleştirilmesi,

d) Köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması,

e) Yeni bir il veya ilçe kurulması yada mevcut isimlerin değiştirilmesi,

(2) Belediye kurulması, belediye sınırı içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi ve isimleriyle sınırlarının değiştirilmesi, bir beldenin isminin değiştirilmesi, durumunda ise Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce Ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere yapılan değişiklikler elektronik ortamda 10 (on) iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) İdari birim değişiklikleri nedeniyle yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri Genel Müdürlükçe güncellenir.Adres bileşenlerindeki eksiklikler

MADDE 33 – (1) Ulusal adres veri tabanına erişen kurumlar, adres bileşenlerinden tespit ettikleri eksiklik ve hataları belediyelere, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyelerine ve il özel idarelerine bildirirler. Bu bildirimler ilgili belediye ve il özel idaresi tarafından değerlendirilerek 10 (on) iş günü içinde gereği yapılır.Alanda olduğu halde Ulusal adres veri tabanında yer almayan adresler

MADDE 34 – (1) Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda yerleşim yeri veya diğer adresin Ulusal adres veri tabanında yer almadığının anlaşılması halinde:

a) Tespit kurum tarafından yapılmışsa; beyan edilen adres formu geçici adres kütüğüne kaydedilmek üzere yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca beyan edilen adresin mevcut olup olmadığı ilgili belediye veya il özel idaresinden sorulur. Bu hususun belediye ve il özel idaresince on iş günü içinde cevaplandırılması zorunludur. Konuya ilişkin işlem sonucu nüfus müdürlüğüne de bildirilir.

b) Tespit Nüfus müdürlüğünce yapılmışsa; beyan edilen adrese ilişkin adres beyan formu geçici adres kütüğüne kaydedilir. Ayrıca beyan edilen adresin mevcut olup olmadığı ilgili belediye veya il özel idaresinden sorulur. Bu hususun belediye ve il özel idaresince on iş günü içinde cevaplandırılması zorunludur.

c) Bahse konu adresin alanda mevcut olduğunun anlaşılması durumunda ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından Ulusal adres veri tabanına işlenir. Bu süreçte geçici adres kütüğünde tutulan adres nüfus müdürlüğünce veya Genel Müdürlükçe kişiyle eşleştirilerek tescil işlemi yapıldıktan sonra geçici adres kütüğündeki bilgi silinir.Alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanında olan adresler

MADDE 35 – (1) Alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanına işlenmiş olan adres bileşenlerinin ilgili belediye veya il özel idaresince tespiti halinde durum tespite ilişkin belge ile birlikte nüfus müdürlüğüne bildirilir. Nüfus müdürlüğünce belediye veya il özel idaresinden durum tespitine ilişkin gelen belge Genel Müdürlüğe gönderilerek adres bileşeninin silinmesi istenir. Genel Müdürlük alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanında işlenen adres bileşenlerini siler.

(2) Alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanına işlenmiş adres bileşenlerinin olduğunun ihbar edilmesi veya bildirilmesi halinde belediye ve il özel idaresince ihbar konusunun gerçek olup olmadığı birinci fıkrada belirtildiği şekilde incelendikten sonra iddianın gerçek olduğunun belirlenmesi durumunda yukarıda belirtildiği şekilde silinme işlemi yapılır.Ulusal adres veri tabanına adres bileşenlerinin eksik bildirilmesi

MADDE 36 – (1) Ulusal adres veri tabanına adres bileşenlerinin eksik bildirilmesinin tespiti halinde eksiklik ilgili il özel idaresi veya belediyece usulüne uygun olarak giderilir.BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Tescile İlişkin EsaslarTescil görevi ve süresi

MADDE 37– (1) Kişilerce doldurulan veya kurumlarca onaylanan adres beyan formları nüfus müdürlüklerine gönderildiğinde elektronik ortamda tutulan gelen evrak kayıt defterine kaydedilir.

(2) Adres beyan formunun ilgili alanına evrak kayıt tarih ve numarası yazılır. Adres kayıt formunun ön incelemesi yapılarak, usule uygun olarak doldurulmuş olduğunun tespit edilmesi halinde form işleme alınarak tescili yapılır.

(3) Tescil işleminden sonra adres beyan formlarına özel kütük numarası ve tescil yılı numarası verilir ve formun ilgili bölümüne işlem yapan memurca adı, soyadı , işlem tarihi yazılır ve form imzalanarak imha işlemi yapılmak üzere adres beyan formları dosyasına takılır.

(4) Elektronik ortama atılamayan adres beyan formları İçişleri Bakanlığı Evrak ve Arşiv Yönetmeliğinde öngörülen süre kadar saklanır.


(5) Nüfus müdürlüğünce düzenlenen veya kişilerce nüfus müdürlüğüne elden teslim edilen adres beyan formu işlem anında, posta ile ya da diğer kurumlarca düzenlenerek gönderilen adres beyan formu ise nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde elektronik ortamdaki aile kütüklerine tescil edilir.

(6)Nüfus müdürlüklerine sözlü bildirimde bulunulan adres değişikliklerinde yapılacak iş ve işlemler;

a) Kişinin T.C kimlik numarası ile kişi bilgileri veya kişi bilgilerinin bulunduğu kimliği ile T.C kimlik numarası sorgulanır. Yapılan sorgulama sonucunda bilgilerin doğruluğu tespit edilir.

b) Kişinin sözlü beyanı üzerine bildirdiği adres bilgilerinin Ulusal adres veri tabanında yer alıp almadığı, bildirilen adreste başkasının olup olmadığının kontrolü yapılır. Bir engel bulunmadığının anlaşılması halinde adres beyan formunun çıktısı alınarak beyanda bulunana imzalatılarak tescil işlemi gerçekleştirilir.

c) Kişinin sözlü bildirimindeki adreste başkası var ise adres beyan formu düzenlenip ilgilinin imzası alındıktan sonra beyan edilen adres geçici adres kütüğüne kayıt edilir. Kişinin adres beyanına ilişkin bilgilerinin doğruluğunun anlaşılması halinde geçici adres kütüğündeki bilgiler aile kütüğüne aktarılır.

(7)Tescili sonuçlandırılan adres beyan formlarına her yıl birden başlayarak zincirleme özel kütük numarası verilir.Veri girişi sırasında yapılan maddi hatalar

MADDE 38–(1) Veri girişi sırasında adres bilgilerinde yapılan maddi hatalar ilgililerin müracaatı üzerine veya nüfus müdürlüğünce tespiti halinde adres beyan formuna göre Nüfus Müdürlüklerince düzeltilir.Beyanda şüphe

MADDE 39 – (1) Beyan edilen adres değişiklikleri hakkında şüpheye düşülmesi veya bu Yönergenin 18 inci maddesindeki düzenlemeye aykırı beyanların tespiti halinde, mülki idari amirinin yazılı emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve inceleme yapılarak sonucu nüfus müdürlüğüne bildirilir.

(2) Yapılan soruşturma sonucunda belirtilen adreste yaşanmadığının anlaşılması halinde geçici adres kütüğündeki kayıt silinir. İlgili hakkında 5490 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde öngörülen şekilde işlem yapılır. Beyanın doğru olduğunun anlaşılması halinde ise kişinin geçici adres kütüğündeki kaydı aile kütüğüne aktarılarak geçici adres kütüğündeki kaydı silinir.Adreslerin silinmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 40 – (1) Gerçeğe aykırı adres bileşenlerinin Ulusal adres veri tabanına işlendiğinin tespiti halinde adres bileşenleri Genel Müdürlükçe silinir. Silinen bileşenlerin ait olduğu yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgileri ile geçici adres kütüğünde bulunan adresler güncellenir.

(2) Gerçeğe aykırı yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin MERNİS veri tabanına işlenmesinin tespiti halinde; yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri nüfus müdürlüğünce veya Genel Müdürlükçe usulüne uygun olarak silinir.Geçersiz belge düzenlenmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 41 - (1) Kimlik Paylaşımı Sistemi veya nüfus müdürlüklerinden temin edilecek yerleşim yeri ve diğer adres belgesi dışında üretilecek yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri geçersizdir. Bu şekilde düzenlenmiş belgeler ile herhangi bir işlem tesis edilemez. Bu tür belge düzenlendiğinin tespiti halinde belge düzenleyenler hakkında işlem yapılmak üzere durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir.ALTINCI BÖLÜM

Görev ve YetkiYetki

MADDE 42 – (1) Genel Müdürlük, Ulusal adres veri tabanını elektronik ortamda tutarak;

a) Özel idareler ve belediyeler tarafından yapılacak olan adres bileşenlerindeki değişikliklerin güncellenmesi ve koordinesini,

b) Yerleşim yeri, diğer ve geçici adreslerinin kişilerle ilişkilendirilmesini,

c) İdari birim bağlılıklarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Ulusal adres veri tabanının ve kişilere ait adreslerin güncellenmesini,

ç) Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden adreslerin kurumlarla paylaşılmasını,

d) Adresle ilgili bütün iş ve işlemlere ait geri izleme bilgilerinin elektronik ortamda tutulmasını,

e) Ulusal adres veri tabanının yedeklenmesini ve güvenliğini,

f) Adres iş ve işlemlerinde kullanılacak form ve belgelerin üretilmesini,

g) Adres kayıt sisteminin tanıtımını ve bu işte görev alacak tüm personelin eğitimini,

sağlar.Adres bilgisini alma yetkisi

MADDE 43 – (1) Adres bilgisini;

a) Bakanlık,

b) Kurumlar,

c) Adres Kaydının sahipleri,

almaya yetkilidir.

(2) Bunların dışında bu konuda yetki verildiğine dair özel vekillik belgesini ibraz edenler alabilir. Bu belgeler nüfus müdürlüklerince ilgili dosyasında saklanır.

(3) Özel bir hükümle koruma altına alınan veya kamu güvenliği ya da yaptığı görev nedeniyle belirlenen kişilerin adres bilgileri hiçbir kişi ve kurumlara verilmez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır.

(4) Evli olan kişilerin ergin olmayan çocuklarının adres bilgileri ana ya da babası tarafından alınabilir.

(5) Evlikleri sona ermiş kişilerin ergin olmayan çocuklarına ait adres bilgileri velayet verilen kişi tarafından alınabilir.

(6) Yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgileri kurumlar ve muhtarlıklarca Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden temin edilebilir. Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden adres bilgisini alamayan kurumların gerekçesini açıkça yazılı olarak belirtmeleri halinde Bakanlık veya Mülki İdare amirinin emriyle adres bilgisi verilebilir. Bunun dışında yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır.Adres bilgilerinin kullanılması

MADDE 44– (1) Kurumlar ve diğer kişiler, iş ve işlemlerinde MERNİS veri tabanındaki adres bilgilerini esas alırlar.

(2) İlgili kurum, hizmet sunumunda Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerine göre işlem tesis eder. Kişinin beyan ettiği adresle Kimlik Paylaşımı Sistemindeki adresin farklı olması durumunda; mevzuatın engel teşkil etmemesi halinde, kişiye adres beyan formu doldurtularak hizmet sunumu gerçekleştirilir. Formu alan kurumca bu Yönergenin 34 üncü ve 35 inci maddelerinde belirtilen şekilde işlem tesis edilir.

Adres bileşenlerine erişim yetkisi

MADDE 45– (1) İl özel idareleri ve belediyeler Ulusal adres veri tabanına, kendi sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini görme, ekleme, çıkarma ve değiştirme yapmak üzere erişirler.

(2) İl özel idareleri ve belediyelerin Ulusal adres veri tabanında, yaptıkları güncelleme işlemlerine ait bilgilerin geri izlemesi Genel Müdürlükçe tutulur.

(3) Sorumluluk alanının değişmesi durumunda erişim yetkisi Genel Müdürlükçe yeniden belirlenir.

(4) Erişimle ilgili her türlü bilgi güvenliği Genel Müdürlükçe sağlanır.Adres bilgilerinin gizliliği

MADDE 46 – (1)Adres kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bu kayıtlar ve belgeler, yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiş ve denetim yetkisi olanların dışında görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır.

(2) Adres kayıtlarına bu bilgileri işleyen memurlar ve Kimlik Paylaşımı Sistemi kapsamında adres kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.YEDİNCİ BÖLÜM

Adres Bilgilerinin Saklanması, Formların Arşivlenmesi ve İmhasıElektronik ortamdaki bilgiler

MADDE 47– (1) Yerleşim yeri adresi veya diğer adresleri değişen kişilerin beyan ettiği önceki adresleri elektronik ortamda on yıl süreyle saklandıktan sonra silinir. Ancak kişinin kaydındaki son yerleşim yeri adresi muhafaza edilir.Kağıt ortamındaki belgeler

MADDE 48 –(1) Elektronik ortamda tutulan yerleşim yeri adresinin bildirimine ilişkin adres beyan formları (Form A,B,C,D) taranarak elektronik ortama aktarıldıktan sonra imha edilir.

(2) Sistemden alınan imha tutanağı, Genel Müdürlük veya nüfus müdürlüklerindeki imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanarak dosyasında muhafaza edilir.

(3) Kurumlar adres beyan formlarının arşiv ve imhasına ilişkin işlemleri kendi mevzuatlarındaki usul ve esaslara göre yapar.

(4) Teknik yetersizlik nedeniyle taranamayan form A,B,C ve D ler İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde öngörülen saklama süresi sonunda usulüne göre imha edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Süreler ve Hesaplanması

Süreler

MADDE 49 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında kişilerce uyulması zorunlu olan süreler aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönergenin, “Adres bildirim yükümlülüğü” başlığı altındaki 18 inci maddesinde sayılan kişilerin yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri bildirmeleri yirmi iş günü,

b) Apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumlularının, sorumluluk alanlarında bulunan yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri konuta taşınanlarla birlikte takip ederek ortaya çıkan farklılıkları form (C) ile muhtarlara bildirmeleri yirmi iş günü,

c) Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlar ile yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimler muhtarlarca nüfus müdürlüğüne/ Genel Müdürlüğe bildirilmesi yirmi iş günü,

ç) Nüfus müdürlüklerinin adres değişikliğine ilişkin bildirim listelerini muhtarlıklara göndermesi her ayın ilk haftası içinde,

d) Muhtarların nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adres değişiklikleri ile karşılaştırmak ve varsa, bildirilmemiş olan değişiklikleri ekleyerek bağlı bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne bildirmesi her ayın son haftası içinde,

e) Nüfus kayıtları tutulan yabancıların kendileri ile ilgili yerleşim yeri adresini ve bunlardaki değişiklikleri nüfus müdürlüğüne bildirmek yirmi iş günü,

f) Hizmet alınacak kurumlara teslim edilen adres değişikliğine ilişkin adres beyan formlarının kurumlarca nüfus müdürlüğüne/Genel Müdürlüğe gönderilmesi en geç on iş günü,

g) Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres beyan formu (B) ile yapacakları bildirimlerin dış temsilciliklerimizce, Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilmesi yirmi iş günü,

ğ) Hizmet almak üzere kurumlara yapılan yerleşim yeri adres değişikliğine ilişkin bildirimlerde kurumlarca ilgiliye verilen onaylı adres beyan formu alındı belgesinin geçerlilik süresi otuz gün,

h) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerlerde belediyelerce, büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerince, bu alanlar dışında kalan yerlerde il özel idarelerince adres bileşenlerindeki değişiklikler ile yeni oluşturulan adres bileşenlerinin Ulusal adres veri tabanına işlenmesi on iş günü,

ı) Ulusal adres veri tabanına bağlanamayan belediyelerin ve il özel idarelerinin mahalli adres bilgilerini tespit edip güncelliğinin takip ederek Ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere nüfus müdürlüğüne/Genel Müdürlüğe göndermeleri değişikliği takip eden on iş günü içinde,

i) İdari bağlılıkta meydana gelen değişiklikler sonuçlandığında, söz konusu değişikliklerin İller İdaresi Genel Müdürlüğü veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce Genel müdürlüğe bildirilmesi on iş günü içinde,

j) Ulusal adres veri tabanına erişen kurumların adres bileşenlerinde tespit ettikleri eksiklik ve hataların belediyeler ve il özel idareleri tarafından giderilerek, kuruma ve nüfus müdürlüğüne bildirim süresi on iş günü,

k) Nüfus müdürlüğünce düzenlenen veya kişilerce nüfus müdürlüğüne elden teslim edilen adres beyan formlarının elektronik ortamdaki aile kütüklerine tescil edilmesi işlem anında,

l) Kurumlarca kağıt ortamında düzenlenerek veya posta ile nüfus müdürlüğüne/Genel Müdürlüğe gönderilen adres beyan formlarının elektronik ortamdaki aile kütüklerine tescil edilmesi, ilgili birime intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde,

m) Kişinin yerleşim yeri ve diğer adres bilgisini kapsayan adres belgesinin geçerlilik süresi otuz gün,

n) İşlemi gerçekleştirilen adres beyan formlarının imha edilmesi, tarama işleminden sonra,

o)Yabancıların adres değişiklikleri, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi düzenleyen kurumca Genel Müdürlüğe elektronik ortamda yirmi gün içerisinde bildirilir.

Sürelerin hesaplanması

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin hesaplanmasında olayın meydana geldiği tarihi izleyen gün başlangıç olarak alınır. Süreler; tayin edilen müddetin son günü, son gün resmî tatile rastlarsa, tatili izleyen ilk iş günü çalışma saatinin bitiminde sona erer.

(2) Posta ile yapılan müracaatlarda adres beyan formunun postaya veriliş tarihi esas alınır.DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli HükümlerDiplomatik misyon mensupları

MADDE 51 – (1) Diplomatik misyon mensuplarının adres bildirim yükümlülüğü yoktur. Adres beyanında bulunmaları halinde bildirilen adres yabancılar kütüğüne tescil edilir ve bu bildirimle ilgili idari para cezası uygulanmaz.Ceza uygulanmayacak haller

MADDE 52 – (1) Aşağıdaki hallerde idari para cezası uygulanmaz:

a) Muhtarlar tarafından bildirimi yapılacak kimsesizler için,

b) Her türlü doğal afet ve yangın hali gibi mücbir sebeplerde,

c) Postadaki gecikmelerde,

(2) Kurumun adres değişiklik beyan formunu ilgili nüfus müdürlüğüne göndermemesi veya beyan formunun Nüfus Müdürlüğünce tescil edilmemesi halinde kişiler yeniden adres beyan formu doldurur. Kurumdan veya Nüfus Müdürlüğünden alınan adres beyan formuna ait alındı belgesinin ibrazı halinde kişiler için cezai işlem uygulanmaz.Diğer hususlar

MADDE 53–(1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda nüfus mevzuatının öngördüğü hükümlere göre işlem tesis edilir.Formların ve belgelerin üretilmesi

MADDE 54 – (1) Bakanlık, adres bilgilerinin tutulmasında kullanılacak her türlü basılı kağıt ve formları hazırlamaya, uygulamaya koymaya veya kaldırmaya, bunlar üzerinde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

(2) Yerleşim yeri ve diğer adreslere ilişkin formları nüfus müdürlüklerinden, kurumlardan, köy ve mahalle muhtarlıklarından veya Genel Müdürlüğün internet adresinden temin edilebileceği gibi standartlara uygun olmak şartı ile özel kuruluşlar tarafından da bastırılıp, dağıtımı yapılabilir.

(3) Adres bilgilerinin tutulmasında kullanılacak her türlü basılı kağıt ve formlar Genel Müdürlüğünün…. www.nvi.gov.tr adresinde yayınlanır.Eğitim

MADDE 55 – (1) Kurumlar, nüfus müdürlüğü, il özel idaresi ve belediye personeli ile muhtarlara belirlenen aralıklarla Adres Kayıt Sistemi ile ilgili uygulamalar hakkında eğitim verilir.Adres beyan formlarının elektronik ortama aktarılamaması

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Teknik alt yapı eksikliği nedeniyle adres beyan formlarının taramasını yapamayan veya elektronik ortama aktaramayan nüfus müdürlüklerinde bu formlar, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre saklanır.Ulusal adres veri tabanında işlem yapılamaması

GEÇİCİ MADDE 2– (1) Kanunda öngörülen süre içerisinde Ulusal adres veri tabanına bağlanamayan il özel idareleri ve belediyeler, mahallî adres bilgilerini tespit edip güncelliğini takip ederler ve Ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere elektronik ortamda ilçe nüfus müdürlüklerine gönderirler. Bu bilgiler İlçe nüfus müdürlüğünce elektronik ortamda Ulusal adres veri tabanına işlenir. Teknik bir nedenle uzun bir süre işlenememesi durumunda veriler posta yoluyla Genel Müdürlüğe gönderilir.Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönerge 15/08/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.