Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Şablon:Adresbakınız - d {{Adresbakınız}}


Adres - İkamet

Adres beyanı
Adres değişikliği 20 gün içerisinde yapılmalıdır. Yoksa 2012 de 390 TL ceza ödenir. Gerçeğe aykırı beyanda 782 TL ödenir. ceza

Adres tanımları
Adres bileşenleri
Yerleşim yeri adresi
Diğer adres
Adres ile ilgili ilkeler
Adresleri ve görevlinin adı-telefonu

*Sistemler:
Adres Kayıt Sistemi < Ulusal Adres Veri Tabanı < Adres Standardı ve Adres Kayıt Sistemi < Kimlik Paylaşım Sistemi

*Kavramlar:
Nüfus < Nüfus olayları

*Teşkilat:
İlçe Nüfus Müdürlüğü < Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü < Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Mersin İlinin 31.12.2008 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi,Nufüs Durumu
Mevzuat
Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Adres kayıt sistemi yönetmeliği
Adres kayıt sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Adres kayıt sistemi uygulama yönergesi

Şablonlar
Şablon:Adresbakınız - Şablon:Adres - Şablon:Nüfus - Şablon:Nüfusbakınız - Şablon:Nüfus AKSS - Şablon:Nüfus Brifing - Şablon:Nüfus Faaliyet Raporu - Şablon:Nüfus Müdürlüğü Personeli - Şablon:Nüfus QMatik

Adres Kayıt Sistemi
Adres Kayıt Sistemi (AKS), adres işlemlerindeki dağınık yapının tek bir kurumda toplanması, vatandaşlara ait adres bilgilerinin standardının belirlenmesi, paylaşımının sağlanması ve koordinasyon işlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

ADRES KAYIT SİSTEMİ RESMİ SİTESİ
Adres Kayıt Sistemi konusundaki tüm bilgilere bu sayfa yoluyla erişebilirsiniz.[1]

ADRES KAYIT SORGULAMA
TC Kimlik No'nuzu girerek, Adres Kayıt Sistemi içerisinde kayıtlı olup olmadığınızı veya adresinizin doğru olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. [2]

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE İLGİLİ FORMLAR
Bu sayfada, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar için adres beyan formlarıyla, adres değişikliği bildirim listesi, yerleşim yeri ve diğer adres belgesini edinebilirsiniz.

İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesi ile adres değişikliği bildirimlerinin şahsen, posta ya da elektronik imza yoluyla yapılması öngörülmüştür. Yerleşim yeri ve diğer adres değişiklik bildirimlerinizi çevrim içi gerçekleştirmek için https://adres.nvi.gov.tr/pages/bildirim/internetbeyan/internetbeyan.aspx linkine tıklayınız.

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne göre ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yapılarak "adres"e bir standart getirilmiştir. Numarataj çalışmaları belediye ve özel idarelerce yeniden yapılmıştır. Vali ve kaymakamların başkanlığını yaptığı yürütme kurullarınca adres bilgileri ile T.C. Kimlik Numaralarının eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Devlet İstatistik Kurumu tarafından yapılan bu çalışmalar tamamlanarak oluşturulan "Ulusal Adres Veri Tabanı" Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 17.08.2007 tarihinde devredilmiştir. Sistem devreye girmiş olup, özel idare ve belediyeler yapı ruhsatlarını bu sistemden üretmeye başlamışlardır. Bu sayede UAVT de güncellenmeye başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde veri tabanındaki bilgiler KPS ile kurumların paylaşımına açılacaktır. (TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)


30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2011/2504

Ekli “Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”inyürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 28/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

' 'Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B. ARINÇ A. BABACAN F. ÇELİK B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı

İ. YILMAZ F. ŞAHİN E. BAĞIŞ Ö. DİNÇER

Adalet Bakanı V. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

'MADDE 1 ' 23/11/2006 tarihli ve 2006/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde adres bilgisine erişebilen kurumlarca ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalarca kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi veya yerleşim yeri ve adres bilgilerine ilişkin başkaca belge istenemez."

'MADDE 2 ' 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde kimlik bilgisine erişebilen kamu kurum ve kuruluşlarınca ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalarca kişilerden ayrıca nüfus cüzdanı örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenemez."

'MADDE 3 ' 12/10/1987 tarihli ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralıbendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Çocuğun T.C. Kimlik Numarasının beyanı,"

MADDE 4 '' Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

'MADDE 5 ' Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/11/2006' TAR'İ'HL'İ' VE 2006/11320 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI 'İ'LE Y'Ü'R'Ü'RL'ÜĞ'E

KONULAN Y'Ö'NETMEL'İĞİ'N YAYIMLANDI'Ğ'I RESM'Î' GAZETE'N'İ'N

TAR'İ'H'İ'

SAYISI

15/12/2006

26377

16/11/2006' TAR'İ'HL'İ' VE 2006/11249 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI 'İ'LE Y'Ü'R'Ü'RL'ÜĞ'E

KONULAN Y'Ö'NETMEL'İĞİ'N YAYIMLANDI'Ğ'I RESM'Î' GAZETE'N'İ'N

TAR'İ'H'İ'

SAYISI

8/12/2006

26370

16/11/2006' TAR'İ'HL'İ' VE 2006/11249 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI 'İ'LE Y'Ü'R'Ü'RL'ÜĞ'E

KONULAN Y'Ö'NETMEL'İ'KTE DE'ĞİŞİ'KL'İ'K YAPAN D'Ü'ZENLEMELER'İ'N

YAYIMLANDI'Ğ'I RESM'Î' GAZETE'N'İ'N

TAR'İ'H'İ'

SAYISI

5/8/2010

27663

12/10/1987' TAR'İ'H VE 87/12197 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI 'İ'LE Y'Ü'R'Ü'RL'ÜĞ'E KONULAN Y'Ö'NETMEL'İĞİ'N YAYIMLANDI'Ğ'I RESM'Î' GAZETE'N'İ'N

TAR'İ'H'İ'

SAYISI

8/12/1987

19658

12/10/1987' TAR'İ'H VE 87/12197 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI 'İ'LE Y'Ü'R'Ü'RL'ÜĞ'E

KONULAN Y'Ö'NETMEL'İ'KTE DE'ĞİŞİ'KL'İ'K YAPAN D'Ü'ZENLEMELER'İ'N

YAYIMLANDI'Ğ'I RESM'Î' GAZETE'N'İ'N

TAR'İ'H'İ'

SAYISI

15/2/1996

22555