FANDOM


Afet öncesi yapılacak çalışmalarEdit

HatalarEdit

Bakınız:Mehmet Ersoy

 • Kızılay başkanına 10 dak ulaşılamıyor. Neden Araçta makamda vede tel rehberi yok. Sekreter ve makam şöförü yazı işleri acil duruma göre hazır değil.
 • Haberleşme sorumlusu olmalı
 • Ulaşım sorumlusu olmalı. Yollar tıkanmadan sorun çözülmeli.
 • Güvenlik sorumlusu olmalı: Jandat-rmanın karakolunda sorumlu var, ama afet yerinde sorumlu yok. Yerel destekli sorumlu olmalı.
 • Tüp sorunu: Kızılay tüp depolayamaz.
 • Son dakika da bu iş olmaz.
 • Bilgi alabileceğiniz muhatap yok. Sonradan oluyor. Ama olaya anında hakim olmalı. Buna önceden hazır olmalı.
 • Mutlaka olay yeri koordinatörü olmalı. En az şube başkanı düzeyinde olmalı. Her şeyi kaydetsin . Çadır dağıtılacaksa o dağıtsın. İlçe merkezinden dağıtılmasın!.
 • Bakan ve vali olay yerine geliyor. O vali yardımcısına hava atıyor ve bağırıyor. O da altına 3 aylık il müdürüne.

Afet AnındaEdit

HatalarEdit

 • MİA tam yetkilidir.
 • Olaya hakim olmalı. BB veya bir müdür açıklama yapmamalı ve dahi yaptırılmalı. (Çünkü beyanatı severler)

Yasayla değişenlerEdit

Afet işleri Genel Müdürlüğü ise afet sonrası ile ilgilenir. Sosyolojisi psiklojisi, afet öncesi, afet sonrası neler yapılacak ? yok. Acil Durum Genel Müdürlüğü ise sadece acil durumla ilgilenir. Yabancılar kiminle ilgileneceği ve muhatap alacağın bilmiyorlar. Emercency ne olacak NATO dan gelen bir belge kim? SS BM bir kim Başbakanlıkdan biri. Yabancılar ve Dünya Bankası baskı yapmış. Tek muhatap arıyoruz diyor.

FaaliyetlerEdit

Öğrencilere öğretiyor gibi yapma faaliyetleriyani bilgilendirme faaliyetleri:

TatbikatlarEdit

Basit gösterme eğitimiEdit

Gerçek A/V eğitimiEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

HaberlerEdit

Kurumların geçiş aşamasıEdit

Afet ile ilgili zarar azaltma, risk ve kriz yönetimi ile ilgili tüm yetkiler, tek elde toplanacak. Bu çerçevede, farklı kurumlar bünyesindeki ilgili 3 genel müdürlük kapatılacak ve Başbakanlığa bağlı "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" kurulacak.

Başbakanlıkta hazırlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağına göre, "afet ve acil durumlar ile sivil korunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" oluşturulacak.

Başbakan, başkanlıkla ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığıyla kullanabilecek. Başkanlık çatısı altında "Planlama ve Hazırlık", "Müdahale", "İyileştirme", "Sivil Savunma" ve "İdari Hizmet" olmak üzere 5 daire başkanlığı bulunacak. Yeni yapılanma çerçevesinde "Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu" ile "Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" oluşturulacak.

Başbakan veya görevlendireceği bir Başbakan Yardımcısını n başkanlığında Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan ile Çevre ve Orman bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, "afet ve acil durumlarla ilgili hazırlanan çalışma hedefleri, politikaları, yıllık çalışma raporu ve yıllık eylem planı onaylamakla" görevli olacak. Kurul, yılda en az 1 kez toplanacak.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna ise Başbakanlık Müsteşarı başkanlık edecek ve söz konusu bakanlıkların müsteşarları ile Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ve ihtiyaç duyulması halinde diğer kuruluşların üst yöneticileri yer alacak.

Koordinasyon Kurulu, afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirecek, önlemleri tespit edecek ve uygulanmasını sağlayacak. Kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon sağlamakla da yükümlü olacak kurul, ihtiyaç halinde Kurul başkanının çağrısı üzerine toplanacak. Başkanlık il düzeyinde de örgütlenecek ve valilikler bünyesinde " İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri" kurulacak. Müdürlüklerin başlıca görevleri arasında "İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek", "afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak", "il afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek", "afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak" yer alacak.

İl müdürü ile diğer personelin ataması vali tarafından yapılacak. Bölge arama ve kurtarma birlikleri de görev yaptıkları ilin valisi emrinde çalışacak.

3 GENEL MÜDÜRLÜK, 6 AY İÇİNDE KAPATILACAK

Taslağa göre, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kanunun yayımını takip eden 6 ay içinde kapatılacak. Söz konusu kurumlardaki genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanlarının görevleri, kanun yayımı tarihinde sona erecek. Bunlar en geç 1 yıl içinde durumlarına uygun boş kadrolara atanacaklar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilecekler.

Taslakta net olarak yer almayan tarih itibariyle fiilen çalışanlardan uygun görülenler, muvafakat aranmaksızın Başbakan onayıyla Başkanlık kadrolarına atanabilecekler. Kurumların kapatılacağı 6 ay içinde Başkanlık kadrolarına atamaları yapılmayan personel, kadrolarının bulunduğu bakanlıklarda uygun görülen birimlerde görevlendirilecek. Yeni düzenlemeye göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan veya gerekli şartları taşımayan personel, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak, durumlarına uygun boş kadrolara en geç 1 yıl içinde atanacak ve atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görev verilebilecek.

Kapatılan birimlerin il müdürlükleri ve ilçe müdürlükleri de kaldırılacak. Bu müdürlüklerde çalışan personel, valilik tarafından ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirilecek.

Kanunun yayımını takip eden 30 gün içinde Başkan ataması yapılacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı müşterek kararla, kurum personeli ise Başkan tarafından atanacak. Başkan ve daire başkanı kadrolarına atanmak için en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve kendi görev alanıyla ilgili en az 5 yıllık iş tecrübesi bulunma şartları aranacak. İl müdürü olarak atanabilmek için de en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezuniyet ve alanında 3 yıllık iş tecrübesi gerekecek.

Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcısı olabilmek için ise Devlet Memurları Kanunda öngörülen unsurlara ek olarak en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olma, açılacak yarışma ve yeterlilik sınavında başarı gösterme, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olma şartları esas alınacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak koşuluyla hazırlayacakları tezin kabulünden sonra yeterlilik sınavına girme hakkı kazanacaklar. Sınavda başarılı olanlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı kadrolarına atanacaklar. Üst üste 2 defa yeterlilik sınavında başarı gösteremeyenler, durumlarına uygun başka kadrolara nakledilecekler.

Kanun taslağında, Başkanlığa kadroların nasıl ihdas edileceğine ilişkin cetvellerde yapılacak düzenlemeye de yer verildi. Taslağa göre, genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları her türlü yatırımlar Başkanlıkça izlenecek ve koordine edilecek.

Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idareler bütçelerinden her yıl Başkanlıkça belirlenecek esaslar ve oranlarda afet ve acil durum yönetimi hizmetleri ile ilgili pay ayrılacak. Acil Destek Programına ait kaynaklar, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili işler için belirlenecek esaslar çerçevesinde Başkanlıkça tahsis edilecek. Bu kaynaklardan ihtiyaç duyulan kısmı planlama, müdahale, iyileştirme, sivil korunma çalışmaları ile denetim ve koordinasyon faaliyetleri için doğrudan Başkanlıkça kullanılacak. Bu kaynaklardan Başkanlığın uygun göreceği oranda il özel idareleri bütçelerine pay aktarılacak.

Başkanlık, kanunlarla öngörülen görevlerini yerine getirirken hizmet satın alabilecek. Afet ve acil duruma geçildiği hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamda yapacağı harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Sayıştay Kanunu ve Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olmayacak.

Taslaktaki geçici madde uyarınca da Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 2008 yılı bütçelerinin mevcut esas ve usuller çerçevesinde uygulanmasına 2008 yılı sonuna kadar devam edilecek. Bu kanun gereğince Başkanlığın yeni teşkilatlanma nedeniyle ihtiyaç duyacağı her türlü gider, Başbakan onayı ile devredilen genel müdürlüklerin bütçelerinden karşılanabilecek.

Yeni yapılan düzenlemeyle değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümlere de yer verilen yasa taslağında, diğer mevzuatta, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar ile Başkanlığın görev alanına giren konularda, İçişleri Bakanlığına veya Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yapılmış olan atıfların, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına yapılmış sayılacağı belirtildi.

Taslağa göre, kapatılacak kurumlardaki her türlü taşınır ve taşınmazlar, taşıt, araç, gereç ve malzeme, lojman, hizmet binaları varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan bağışlar, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar Başkanlığın faaliyete geçtiği tarih itibariyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa devredilecek.

Başkanlık teşkilatı kanun esaslarına göre tamamen yeniden düzenleninceye kadar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut kadroların kullanımına devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı.

Not: Sendika Genel Merkezimiz, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü yetkilileriyle konuyla ilgili görüşme yapmış olup, yasanın içeriği ve yapılanmayla ilgili bilgi istemiştir.

Genel Müdürlük yetkilileri; Söz konusu çalışmanın henüz çok ham olduğunu, Başbakanlık ve ilgili kurum yetkililerin, taslak üzerinde görüşmelerinin devam ettiğini, bu nedenle net bir bilgi vermelerinin mümkün olmadığını beyan etmişlerdir.

Tasarının seyri hakkında elde edilecek bilgiler, sitemizde yayınlanacaktır.

İl müdürlükleriEdit

      Düzenleme yetkisi
      MADDE 17 – (1) Başkanlık görev alanına giren konularda düzenleme yapmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik Müdürlükleri

      İl afet ve acil durum müdürlükleri
      MADDE 18 – (1) İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur.
      (2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
      a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek.
      b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak.
      c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek.
      ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek.
      d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
      e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.
      f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak.
      g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.
      ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.
      h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.
      ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak.
      i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
      j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.
      (3) Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır.
      (4) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, il özel idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak İl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler,

Sayfa 7

10456


bu müdürlükler açısından valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

      (5) Afet ve acil durum il müdürü ile diğer personelin ataması vali tarafından yapılır.
      Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri
      MADDE 19 – (1) Başkanlık tarafından birlik müdürlüklerinin görev yerlerinin değiştirilmesi halinde, personel kadro ve pozisyonları ile birlikte yeni görev yerlerinin bulunduğu ilin il özel idaresine devredilmiş sayılır. Devredilen bu kadro ve pozisyonlar, il özel idaresi kadro cetvelinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.
      (2) Birinci fıkra çerçevesinde görev yeri değiştirilen sivil savunma arama kurtarma birliklerinde işçi statüsünde görev yapan personel bulunması halinde, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, eski görev yerinde geçen hizmet süreleri de dikkate alınarak işlem yapılır. Aynı şekilde görev yeri değiştirilen sözleşmeli personelin iş sonu tazminatı hesabına esas alınacak hizmet süresinin tespitinde, eski görev yerinde sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınarak işlem yapılır.
      (3) Müdürlükler görev yaptıkları ilin valisi emrinde çalışır. Müdürlüklerin il dışı geçici görevlendirmesi Başkanlıkça yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ve Mali Hükümler

      Atama
      MADDE 20 – (1) Başkan müşterek kararla, Başkanlık personeli ise Başkan tarafından atanır. Başkan bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde alt kademelere devredebilir.
      (2) Başkan ve daire başkanı kadrolarına atanabilmek için, bu kadrolara atanacaklarda aranan genel koşullara ek olarak; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, kamu veya özel sektörde atanacağı görev alanıyla ilgili en az beş yıllık iş tecrübesine sahip olmak gerekir.
      (3) İl müdürü olarak atanabilmek için, bu kadrolara atanacaklarda aranan genel koşullara ek olarak; en az dört yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olmak, kamu veya özel sektörde atanacağı görev alanıyla ilgili en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmak gerekir.
      Afet ve acil durum yönetimi uzmanlığı ve uzman yardımcılığına atanma
      MADDE 21 – (1) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
      a) Yönetmelikte belirtilecek en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
      b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.
      c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.
      (2) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar, afet ve acil durum yönetimi uzmanı kadrolarına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler, durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Sayfa 8

10457


      (3) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile afet ve acil durum yönetimi uzmanı ve afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
      Kadrolar (1)
      MADDE 22 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.
      (2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır.
      (3) Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
      (4) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
      Kaynak yönetimi
      MADDE 23 – (1) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin ifası amacıyla, Başkanlık bütçesinde afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği tefrik edilir. Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de, yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Başkanlık hesabına aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. Afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan yapılacak harcamalar, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir; aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.
      (2) Genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları her türlü yatırımlar Başkanlıkça izlenir ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin kendi bütçelerinde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir.
      (3) Başkanlık, kanunlarla belirlenen görevlerini yerine getirirken hizmet satın alabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

      Atıflar
      MADDE 24 – (1) Diğer mevzuatta bu Kanun kapsamına giren konularla ilgili olarak Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar ile Başkanlığın görev alanına giren konularda, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına veya


–––––––––––

(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.Sayfa 9

10458


Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yapılmış olan atıflar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgisine göre İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine yapılmış sayılır.

      Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
      MADDE 25 – (1) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
      (2) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
      (3) (9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
      (4) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (ı) bendi, 7 nci maddesinin (e) bendi ile 11/A maddesi; İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (h) bendi, 8 inci maddesinin (d) bendi, 27 nci maddesinde yer alan “İl sivil savunma müdürleri” ibaresi ile 12 nci maddesi; 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (g) bendi, 8 inci maddesinin (c) bendi, 9 uncu maddesinin (g) bendi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
      (5) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilatlanmalarına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan “Savunma Sekreterliği” ve “Savunma Uzmanlığı” birimleri kaldırılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar ile İçişleri Bakanlığında sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütülür. Sivil savunma uzmanlarının eğitimleri, idari statüleri, çalışma usul ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
      (6) Bu Kanunla kaldırılan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında yer alan Sivil Savunma Kolejinin adı, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi olarak değiştirilmiştir.
      (7) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Diyanet İşleri Başkanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.
      Üst yöneticilerin sorumluluğu
      MADDE 26 – (1) Bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesinden, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşların üst yöneticileri sorumludur.
      Devir hükümleri
      GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunla kaldırılması öngörülen Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2008 tarihi itibarıyla kullanılan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlığın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek

Sayfa 10

10459kalmaksızın Başkanlığa ve ilgili il özel idaresine devredilir. Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş olup bu Kanun ile kaldırılan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2008 tarihi itibarıyla kullanılmakta olan taşınmazlar, lojman ve hizmet binaları, Başkanlığın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın, tahsis amacında kullanılmak üzere Başkanlığa ve ilgili il özel idaresine tahsis edilmiş sayılır.

      (2) Kaldırılan birimlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Başkanlık muhatap alınarak verilmiş sayılır.
      (3) Kaldırılan birimlerce yapılmış olan iş ve işlemler sebebi ile açılmış veya açılacak davalar ve doğabilecek hukuki ihtilaflar ile ilgili işlemler yeni kurulacak Başkanlıkça yürütülür.
      Kadro ve görev unvanı değişikliği
      GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Başkan atanır. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere, Başkanlığın faaliyete geçtiğine dair Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıyla birlikte, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kaldırılır. Bu süre ihtiyaç duyulursa Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıla kadar daha uzatılabilir. Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde 31/12/2008 tarihi itibarıyla fiilen çalışanlardan uygun görülenler, muvafakat aranmaksızın, Başkanın teklifi ve Başbakanın onayıyla Başkanlık kadrolarına atanabilir.
      (2) Kaldırılan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, Başkanlığın faaliyete geçtiği tarihte sona erer. Bunlar, bu Kanuna ekli (3) sayılı liste ile bulundukları bakanlığa ihdas edilen müşavir kadrolarına atanmış sayılırlar; ancak, bu kadrolar herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
      (3) Kaldırılan genel müdürlüklerde görev yapmaktayken, bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan veya gerekli şartları taşımayan personel, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak durumlarına uygun boş kadrolara en geç bir yıl içinde atanır ve atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin

Sayfa 11

10460


atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iken bu fıkra gereğince görevleri sona erenlerden, daha düşük ek gösterge verilmesini gerektiren veya makam tazminatı ödenmesi gerekmeyen bir kadroya atananların, atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanmasında dikkate alınır.

      (4) İl sivil savunma müdürleri ve ilçe sivil savunma müdürlerinin görevleri Başkanlığın faaliyete geçmesi üzerine sona erer. Bunlar atamaya yetkili amirlerce en geç bir yıl içinde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Atama işlemi gerçekleştiğinde bunların önceki kadroları kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Ancak, söz konusu personel atama işlemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iken bu fıkra gereğince görevleri sona erenlerden, daha düşük ek gösterge verilmesini gerektiren bir kadroya atananların, atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanmasında dikkate alınır. 
      (5) İl ve ilçe sivil savunma müdürleri hariç; il sivil savunma müdürlükleri ve ilçe sivil savunma müdürlüklerine tahsis edilmiş kadro ve pozisyonlara atanmış olanlar ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde afet işlerine tahsis edilmiş kadro ve pozisyonlara atanmış olanlar, bu Kanunun yayımını müteakip altı ay içerisinde bulundukları yerlerdeki il özel idarelerine kadro veya pozisyonlarıyla birlikte devredilir ve bunlardan durumları yeni ihdas edilen kadro veya pozisyonlara uygun olanlar bu kadro veya pozisyonlara atanır. İl özel idarelerine devredilen kadro ve pozisyonlar ile bu birimlere tahsis edilmiş boş kadro ve pozisyonlar ilgili bakanlık kadro veya vize cetvellerinden çıkarılmış sayılır. Devredilen kadro veya pozisyonlar, il afet ve acil durum müdürlüklerine ilişkin olarak oluşturulacak kadro cetvellerine ilave edilir; ancak, bunlardan istifa, ölüm ya da yeni ihdas edilen kadro veya pozisyonlara ya da diğer kadro veya pozisyonlara nakil sebebiyle boşalma hali dahil herhangi bir sebeple boşalmış olan kadro ve pozisyonlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.
      (6) Beşinci fıkra kapsamında il özel idarelerine devredilen personelden, kadro veya pozisyonlarının bulunduğu yerdeki il ve ilçe belediyelerine yazılı olarak müracaat ederek bu belediyelerin itfaiye teşkilatlarına tahsis edilmiş durumlarına uygun boş kadro veya pozisyonlara atanma talebinde bulunan ve bu taleplerinin uygun görüldüğü bildirilenler, valinin izni ile belediyelere atanabilirler.


Sayfa 12

10461


      (7) Bu Kanunla adı değiştirilen Sivil Savunma Kolejinde Sivil Savunma Kolej Müdürü ve Sivil Savunma Kolej Müdür Yardımcısı olarak görev yapanlar bu Kanun ile ihdas edilen Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü ve Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadrolarına diğer personel ise bu Kanun ile ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.
      (8) İl Afet ve Acil Durum müdürü atanıncaya kadar, müdürlük görevi vali tarafından görevlendirilecek bir personel tarafından yürütülür.
      (9) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri teşkilat ve personeli ile birlikte bulundukları il özel idaresine devredilir ve il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir; yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Bu birlikler Başkanlıkça uygun görülmesi halinde bölge eğitim merkezi olarak görev yapabilirler.
      Uzmanlık kadrosuna geçiş
      GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şartıyla, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde en az üç yıl görev yapan memurlar ile kurumların sivil savunma uzmanı kadrolarında fiilen çalışanlar, Başkanlığın faaliyete geçtiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Başkanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak yazılı ve mülakat sınavı ortalama başarı sırasına göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Ancak bu şekilde atanacakların sayısı, toplam uzman kadro sayısının yüzde ellisini geçemez.
      Bütçe işlemleri
      GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 2009 yılı bütçelerinin mevcut esas ve usuller çerçevesinde uygulanmasına 2009 yılı sonuna kadar devam edilir. Bu Kanun gereğince, Başkanlığın yeni teşkilâtlanma nedeniyle ihtiyaç duyacağı her türlü gider, genel müdürlüklerin bütçelerinden karşılanabilir.
      (2) Bu Kanunun uygulanmasında teşkilat, personel, kadro, taşınır devri ile taşınmazların tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye merkezde Başbakan veya ilgili bakan, illerde valiler yetkilidir.
      Malzeme devri
      GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Kaldırılan genel müdürlüklerin envanterinde kayıtlı bulunan makine, teçhizat, araç, gereç ve diğer malzemelerden Başkanlıkça uygun görülenler Türkiye Kızılay Derneğine devredilebilir.
      Yürürlük
      MADDE 27 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
      Yürütme
      MADDE 28 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.