FANDOM


   
Cquote1.svg
   
Cquote2.svg

KanunlarEdit

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu

711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun

634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

5593 sayılı Hava Taarruzlarına Karsı Korunma Kanununa Ek Kanun

3780 sayılı Milli Korunma Kanunu

697 sayılı Ulaştirma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun

KHKEdit

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

YönetmeliklerEdit

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıYetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

GenelgelerEdit

19.01.2010 gün ve 373 sayılı Genelge (2010/1 )

Jeolojik Etüt Raporları (Afet-Etüt) ile Plana Esas Jeolojik, Jeolojik-Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının düzenlenmesi ve onay işlemleri Hakkında

Afet Etüt Raporu Formatı-Etüt ve Arazi Gözlem Formları

19.08.2008 gün ve 10337 sayılı Genelge

Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları Genelgesi

10337 sayılı genelgenin yürürlüğüne ilişkin 11.11.2008 gün ve 13171 sayılı makam oluru

10337 sayılı genelge ile ilgili 03.04.2009 gün ve 3422 sayılı açıklamalar

01/08/2008 gün ve 3547 sayılı Genelge : Yeni Yerleşme Yerlerinin Tespiti, Temini, Planlanması ve Devir-Temliki Genelgesi

20/01/2010 gün ve 170 (384) sayılı Genelge : Acil Yardım Ödeneği talebi ve harcanması

20/01/2010 gün ve 171 (385) sayılı Genelge : Afet Yardımları hakkında

TebliğEdit

26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı Resmî Gazete yayınlanan Başbakanlık tebliği : Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin ve Özel İdarelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.