FANDOM


   
Cquote1.svg
   
Cquote2.svg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2009 yılında kurulmuş olup anılan kanunla İçişleri Bakanlığına bağlı olan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü , Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı olan Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık bünyesinde olan Türkiye Acil Durum Genel Müdürlüğü gibi dağınık pek çok bakanlık ve genel müdürlük arasında dağıtılan görevleri tek elde birleştirmek ve tek sorumlu kurum oluşturmak için kurulmuş ve başına da Afet işlerinde tecrübeli Yalova Valisi Mehmet Ersoy atanmıştır


BaşkanEdit

Mehmet Ersoy, 1964 yılında, Sinop Boyabat’ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı İlçede tamamladı. 1982 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında Kastamonu Kaymakam Adayı olarak mesleğe kabul edildi. 1988 yılında bir yıl süreyle İngiltere’ye gönderildi. 1990 yılında Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayarak Balıkesir – İvrindi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla, Konya-Çeltik, Tunceli-Nazımiye Kaymakamlıkları, Mardin Vali Yardımcılığı, Denizli-Buldan, Adana-Kozan, İstanbul-Çatalca Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Buldan Kaymakamı iken 12 Kasım 1999 depreminden sonra üç ay süreyle Bolu Vali Yardımcılığına görevlendirildi. 25 Ekim 2005 tarihinde Sarıyer Kaymakamlığına, 19.12.2008 tarihinde Yalova Valiliğine atanan Mehmet ERSOY, İçişleri Bakanlığı Merkez Valisi olarak görev yapmakta iken, 3152 sayılı Kanunun 37' nci maddesine göre, 05.01.2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak görevlendirildi.

GörevleriEdit

a) Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kalkınma planları ve yıllık programlara, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans ölçütlerine, hizmet kalite ve standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi ilkesine uygun olarak yürütmek.

b) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplanması amacıyla Kurul Başkanına öneride bulunmak.

c) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek.

ç) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek belirlemek.

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca bir iç denetçi atamak.

e) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek


KurullarEdit

Afet ve Acil Durum Yüksek KuruluEdit

(1) Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazirlanan plan, program ve raporlari onaylamakla görevli, Basbakan veya görevlendirecegi Basbakan Yardimcisinin baskanliginda, Milli Savunma, Içisleri, Disisleri, Maliye, Milli Egitim, Bayindirlik ve Iskan, Saglik, Ulastirma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman bakanlarindan olusan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulmustur. Kurul toplantilarina, ilgili bakan, kurum ve kurulus, sivil toplum kuruluslari temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çagirilabilir.

(2) Kurul, yilda en az iki kez toplanir. Kurul, ayrica Kurul Baskaninin istegi üzerine toplanabilir. Kurulun sekretaryasini Baskanlik yürütür.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon KuruluEdit

(1) Afet ve acil durum hallerinde bilgileri degerlendirmek, alinacak önlemleri belirlemek, uygulanmasini saglamak ve denetlemek, kurum ve kuruluslar ile sivil toplum kuruluslari arasindaki koordinasyonu saglamak amaciyla, Basbakanlik Müstesarinin baskanliginda, Milli Savunma, Içisleri, Disisleri, Maliye, Milli Egitim, Bayindirlik ve Iskân, Saglik, Ulastirma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanliklari ve Devlet Planlama Teskilati müstesarlari, Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskani, Türkiye Kizilay Dernegi Genel Baskani ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul Baskaninca görevlendirilecek diger bakanlik ve kuruluslarin üst yöneticilerinden olusan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmustur.

(2) Kurul, yilda en az dört kez toplanir. Ayrica, ihtiyaç halinde Kurul Baskaninin çagrisi üzerine olaganüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasini Baskanlik yürütür.

Deprem Danışma KuruluEdit

(1) Depremden korunmak, deprem zararlarini azaltmak, deprem sonrasi yapilacak faaliyetler hakkinda öneriler sunmak ve depremle ilgili arastirmalar için politikalari ve öncelikleri belirlemek amaciyla Baskanin baskanliginda, Bayindirlik ve Iskan Bakanligi Temsilcisi, Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arastirma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu Baskani, Türkiye Kizilay Derneği Genel Baskani, deprem konusunda çalismalari bulunan ve Yüksekögretim Kurulu tarafindan bildirilecek en az on üniversite ögretim üyesi arasindan Baskan tarafindan belirlenecek bes üye ile akredite edilmis ilgili sivil toplum kuruluslarindan Baskan tarafindan belirlenecek üç üyeden olusan Deprem Danisma Kurulu kurulmustur.

(2) Kurul, yilda en az dört kez toplanir. Ayrica, ihtiyaç halinde, Kurul Baskaninin çagrisi üzerine olaganüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasini Baskanlik yürütür.

(3) Diger afet türlerine yönelik olarak da Bakanlar Kurulu karari ile afet danisma kurullari kurulabilir.

TEŞKİLAT VE GÖREVLEREdit

Başkanlık teşkilatıEdit

Başkanlık teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı.

b) Müdahale Dairesi Başkanlığı.

c) İyileştirme Dairesi Başkanlığı.

ç) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı.

d) Deprem Dairesi Başkanlığı.

e) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

Başkanın GörevleriEdit

a) Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kalkınma planları ve yıllık programlara, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans ölçütlerine, hizmet kalite ve standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi ilkesine uygun olarak yürütmek.

b) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplanması amacıyla Kurul Başkanına öneride bulunmak.

c) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek.

ç) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek belirlemek.

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca bir iç denetçi atamak.

e) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek.

Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi BaşkanlığıEdit

a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak.

b) Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek.

c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek.

ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek.

d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.

e) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

f) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin standardını belirlemek ve denetlemek.

g) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek.

ğ) Afet ve acil durumlara ilişkin;

1) Yönetim stratejilerini belirlemek.
2) Her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini kurmak ve işletmek.
3) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak.
4) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.
5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.


h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

1) Yönetim stratejilerini belirlemek.
2) Her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini kurmak ve işletmek.
3) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak.
4) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.
5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


Müdahale Dairesi BaşkanlığıEdit

a) Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek.

b) Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi merkezini idare etmek.

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açılması ve yönetilmesini sağlamak.

ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek.

d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek.

f) Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

g) Afet ve acil duruma ilişkin anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek.

ğ) Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği yapmak. h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


İyileştirme Dairesi BaşkanlığıEdit

a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin tedavi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek.

c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri denetlemek.

ç) Uluslararası acil yardımları yapmak ve kabul etmek.

d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme planlarını hazırlamak, hazırlanan planları Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayına sunmak, onaylanan planların uygulanmasını koordine etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme raporlarını hazırlamak.

e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


Sivil Savunma Dairesi BaşkanlığıEdit

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.

b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

c) Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek.

ç) Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve halkın moralinin korunmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


Deprem Dairesi BaşkanlığıEdit

a) Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi,

b) Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve proje işlemlerinin yürütülmesi,

c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin kullanımı,

ç) Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi, konularında uygulanacak politikaları belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak.

d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


Yönetim Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıEdit

a) Başkanlığın insan kaynakları politikasını ve performans ölçütlerini belirlemek.

b) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek.

c) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini yürütmek.

ç) Afet ve acil duruma ilişkin kaynakları yönetmek.

d) Ulusal seviyede lojistik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak.

e) Başkanlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.

f) Acil durum ve afet yönetimine ilişkin yayınları ve bilimsel çalışmaları derlemek, tasnif etmek, kütüphane hizmetleri vermek ve bu konularla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

g) Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat ile strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak.

ğ) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

(2) Başkanlık, yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin yardım kampanyaları düzenleyebilir.Merkezi idari yapıEdit

  • Merkezde Başkanlık, illerde tam yetkili ademi merkezi yapı.
  • Başkanı atama yetkisi sadece Başbakana ait onun dışında yetkisi yok.

SorunEdit

  • Kayak yönetimi; İl yönetimlerin kaynak sorunu çözülürse, ...

23.md. Özel ödenek konur ve harcalayabilir. Aktarma yapabilir. Mahalli idarelere aktarma yapabilir. Alabilir. İhale mevzuatına uymak zorunda değil der. Ama maliye afette yapabilir der.

Mesela bot, alacaksan bekleyecek.


Taşra yapılanmasıEdit

İl Afet ve Acil Durum MüdürlükleriEdit

Mersin İl Afet ve Acil Durum MüdürlüğüEdit

  • Merkezde bir yere bağlamalı.
  • İl Özel İdareye bağlanmalı. Buna bağlı olması olabilir. Ama uygulamada örneği olmadığı için net durum değil. İller idaresine bağlı olarak çözmeye çalışıyoruz.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum MüdürlüğüEdit

=İstanbul Afet ve Acil Durum MüdürlüğüEdit

Radyosu da olan bir il müdürlüğü.

Afet mevzuatıEdit


KanunlarEdit

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu

711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun

634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

5593 sayılı Hava Taarruzlarına Karsı Korunma Kanununa Ek Kanun

3780 sayılı Milli Korunma Kanunu

697 sayılı Ulaştirma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun

KHKEdit

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

YönetmeliklerEdit

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıYetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

GenelgelerEdit

19.01.2010 gün ve 373 sayılı Genelge (2010/1 )

Jeolojik Etüt Raporları (Afet-Etüt) ile Plana Esas Jeolojik, Jeolojik-Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının düzenlenmesi ve onay işlemleri Hakkında

Afet Etüt Raporu Formatı-Etüt ve Arazi Gözlem Formları

19.08.2008 gün ve 10337 sayılı Genelge

Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları Genelgesi

10337 sayılı genelgenin yürürlüğüne ilişkin 11.11.2008 gün ve 13171 sayılı makam oluru

10337 sayılı genelge ile ilgili 03.04.2009 gün ve 3422 sayılı açıklamalar

01/08/2008 gün ve 3547 sayılı Genelge : Yeni Yerleşme Yerlerinin Tespiti, Temini, Planlanması ve Devir-Temliki Genelgesi

20/01/2010 gün ve 170 (384) sayılı Genelge : Acil Yardım Ödeneği talebi ve harcanması

20/01/2010 gün ve 171 (385) sayılı Genelge : Afet Yardımları hakkında

TebliğEdit

26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı Resmî Gazete yayınlanan Başbakanlık tebliği : Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin ve Özel İdarelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ


İletişimEdit

Başkan (Sekreter) : 0 (312) 220 26 00 - 0 (312) 220 26 01 - 0 (312) 220 26 02 - 0 (312) 220 26 03 - 0 (312) 220 26 12

Afet ve Acil Durum TedbirleriEdit

Afetlerden KorunmaEdit

Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Alınacak TedbirlerEdit

İkaz Alarm İşaretleriEdit

İlkyardım BilgileriEdit

Kurtarma TeknikleriEdit

SığınaklarEdit

Yangından KorunmaEdit

DeğerlendirmeEdit

Amaç yetkiyi tek elde tutmaktır. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü . Türkiye Acil Durum Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, kaldırıldı. Buna olan atıflar başkanlığa geçti.

Afet işleri Genel Müdürlüğü ise afet sonrası ile ilgilenir. Sosyolojisi psiklojisi, afet öncesi, afet sonrası neler yapılacak ? yok. Acil Durum Genel Müdürlüğü ise sadece acil durumla ilgilenir. Yabancılar kiminle ilgileneceği ve muhatap alacağın bilmiyorlar. Emercency ne olacak NATO dan gelen bir belge kim? SS BM bir kim Başbakanlıkdan biri. Yabancılar ve Dünya Bankası baskı yapmış. Tek muhatap arıyoruz diyor.

  • Başbakanlığa bağlı.


Dış linklerEdit

Dip notlarEdit

3152sayılı kanunun 37 md [1] :

VALİLERİN MERKEZDE GÖREVLENDİRİLMESİ

Madde 37 - Valiler, atanmalarındaki usule göre, valilik kadro ve unvanlarını muhafaza etmek suretiyle merkezde görevlendirilebilirler. Merkezde görevlendirilen valiler, Bakan tarafından İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı, Bakanlık 1 inci Hukuk Müşavirliğinde; veya inceleme, araştırma, soruşturma ve eğitim işlerinde; Başbakanlığın talebi üzerine, Başbakanlık ve diğer bakanlıkların, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdürlük ve bu görevlere eşdeğer durumda olan diğer üst kademe yöneticiliklerinde; unvan ve özlük hakları saklı kalmak kaydı ile görevlendirilebilirler. Valilik sıfat ve unvanını kazanmış olanlar, valilik dışında atandıkları görevlerde de bu unvanlarını kullanabilirler. İllerde fiilen valilik yapmamış olanlar, vali olarak merkezde görevlendirilemezler.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.