FANDOM


AHBÂR

"Hıbr" veya "habr" sözcüğünün çoğulu olan ahbâr kelimesi; sözlükte; bilginler, din büyükleri ve güzel eserler anlamına gelir. Din terimi olarak ahbâr; Tevrat'ı ve hükümlerini iyi bilen Yahûdî din âlimlerine, hahamlara denir. Kur'ân'da bu kelime "rabbâniyyûn" (Mâide, 5/44, 63) ve "ruhban" (Tevbe, 9/31, 34) kelimeleriyle birlikte dört âyette geçmektedir. Hristiyan ve Yahûdilerin; ahbar ve ruhbanlarını (haham ve rahiplerini) Allah'tan ayrı rab edindikleri (Tevbe, 9/31), haham ve rahiplerin çoğunun insanların mallarını batıl yollarla yedikleri ve insanları Allah yolundan menettikleri (Tevbe, 9/34) bildirilmiş, insanları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmemeleri sebebiyle (Mâide, 5/63) kınanmışlardır. Buna mukabil Abdullah ibn Selâm gibi îman edip sâlih amel işleyenler övülmüştür (Âl-i İmrân, 3/113-114). (İ.K.)

AHBAR (Haber. C.) Haberler. (Bak: Haber-İhbar)

AHBÂR-I GAYB Bizce bilinmeyen gayb âlemlerine ve geleceğe dâir haberler.(... Hem de musibetlerin vakti muayyen olsa idi; musibet, başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki on mislinden ziyade mânevi bir musibet -o intizardan- çekmemesi için, hikmet ve rahmet-i İlâhiyye tarafından gizli, perdeli bırakılmış. Ve ekser hâdisât-ı kevniyye-i gaybiyye böyle hikmetleri bulunduğundandır ki, gaibden haber vermek yasak edilmiş. $ düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki, medar-ı teklif ve hakaik-i imaniyeden başka olan umur-u gaybiyyeden izn-i Rabbâni ile haber verenler dahi, yalnız, işaret suretinde perdeli ve kapalı ihbâr etmişler. Hatta "Tevrat" ve "İncil" ve "Zebur" da Peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler dahi bir derece perdeli ve kapalı gelmiş ki, o kitabların bir kısım tabileri te'vil edip iman etmediler. Fakat itikad-ı imâniyyeye giren mes'eleleri tasrih ile ve tekrar ile ihbar etmek ve açık bir surette tebliğ etmek hikmet-i teklifin muktezası olduğundan, Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan ve Tercümân-ı Zişanı (A.S.M.) umur-u uhreviyeden tafsilen ve hâdisât-ı istikbâliye-i dünyeviyeden icmâlen haber vermişler. Ş.)

AHBAR (Bak: Ehbâr)

AHBARÎ Rivayetçi, rivayet eden kişi.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (Haber. C.) Haberler. (Bkz: Haber-İhbar)
[2] (argo) Bir erkeğe hitap ederken "kardeşim" anlamında kullanılır.

Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola apps bookcase Köken "yeğpayır" (erkek kardeş)

Şablon:İlgili sözcükler

ahbarik

Şablon:Benzer Sözcükler

ehbâr

Books-aj.svg aj ashton 01f Kaynaklar Şablon:Aktunç, Hulki-BAS-2001

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.