FANDOM


KitabesiEdit

Kaynak: http://www.tdk.gov.tr/belgin/Hazikmetin.htm

Tarih-i Medrese-i Münife-i Hacı Ahmed Paşa Der-Ahısha

Fecilatün Fecilatün Fecilatün Fecilün

1. Habbe-za asaf-ı yek-ta vü dilir ü dana

Ey güzide halef-i dude-i hayrü'l-vüzera

2. Kankı düstura nasib olmuş idi böyle eser

İşte aba-yı cizam işte kibar-ı kudema

3. Eyledi Hazret-i Mevla kerem ü lutfundan

Böyle asar-ı cemilesini şayan ü seza

4. cUlema kadri füzun oldu zemanında seniñ

Oldular her birisi şevk ile İbn-i Sina

5. Enbiya vü rüsülüñ varisi olmuş culema

diyü ikram buyurmuş Mevla

6. Nazar eyle nice tefsirin eder Beyzavi

Ta ki vazıhter ola rütbe-i kadr-i culema


R17a AE7a-7b T69a-69b Ü50b-51a

Tarih-i Medrese-i Münife-i Hacı Ahmed Paşa Der-Ahısha :

- AE; Tarih-iMedrese T; Tarih-i Medrese-i Ahısha Ü

2 aba-yı: ecdad-ı AE Ü

6 culema: dana AE T Ü

7. Anlara medrese tacyin ü müderris nasbı

İnkırazı var iken cilmi degil mi ihya

8. Sıddıka cariye olsa hasenatı yazılır (Bu bence "sadak-i cariye olsa" olmalı ESK)

Eseri ru-yı zemin üzre kalınca ber-pa

9. Medrese lik bulunmaz aña manend ü misal

Kasr-ı firdevs-i cinandır hüceratı guya

10. Tarhı matbuc u güzel resmi binası muhkem

Sahası sahn-ı İrem küngüresi ruh-feza

11. Enderununda olanlar ede tahsil-i culum

Sakin oldukça saña eyleyeler hayr duca

12. Sıdk u ihlas ile çun oldu bu asar-ı celil

Edelim biz de duca eyleye makbul-Link titlei Huda

13. Vasfını guş edecek söyledi Hazık tarih

Yapdı bu medreseyi himmet-i Ahmed Paşa

H 1166- M 1752

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.