Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.731
pages

Aile Aile < Aile danışmanlığı < Aile Danışma Merkezi < Aile terapisi < Evlilik okulu < Evlilik diploması

Mersinde psikolojik davranışmanlıkta yüksek lisans , ergen ve genç, aile terapisi, uzmanları==

EHL: Aile

(Ehil) Yabanci olmayan, alisik oldugumuz. * Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamiyla ehil ve ehliyet Islâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize isleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette isler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline verilirse isler düzgün gider, sonuçtan herkes memnun olur. Eger Islâma aykiri olarak ehliyet yerine es, dost, adam kayirma, parti menfaati vs. bayagi, hasis düsüncelere yer verilirse ve isler ehliyetsizlere terkedilirse bundan herkes zarar görür.

EHL-I ÂLEM Âlemin ehli olan insanlar.

EHL-I ARZ Dünyadakiler. Yerdekiler.

EHL-I BEYT Ev ehli, evdeki çoluk çocuk. Daha ziyade Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) evine mensub olanlar bu isimle anilirlar. (Bak: Âl-i Abâ)

EHL-I BID'A (Bak: Bid'at)(Ehl-i bid'a, ecnebi inkilâbcilarindan böyle mes'um bir fikir aldilar ki: Avrupa, Katolik Mezhebini begenmeyerek basta ihtilâlciler, inkilâbcilar ve feylesoflar olarak, Katolik Mezhebine göre ehl-i bid'a ve Mu'tezile telâkki edilen Protestanlik Mezhebini iltizam edip, Fransizlarin Ihtilâl-i Kebirinden istifade ederek, Katolik Mezhebini kismen tahrip edip, Protestanligi ilân ettiler.Iste, körü körüne taklidcilige alisan buradaki hamiyet-füruslar diyorlar ki: "Mâdem Hristiyan dininde böyle bir inkilâb oldu, bidâyette inkilâpçilara mürted denildi, sonra Hristiyan olarak yine kabul edildi. Öyle ise Islâmiyette de böyle dinî bir inkilâb olabilir?.."Elcevap : Din-i Isevîde, yalniz esasat-i diniye Hazret-i Isâ Aleyhisselâm'dan alindi. Hayat-i içtimaiyeye ve füruât-i ser'iyeye dair ekser ahkâmlar, Havariyyun ve sâir rüesâ-yi ruhaniye tarafindan teskil edildi. Kism-i a'zami, kütüb-ü sâbika-i mukaddeseden alindi. Hazret-i Isâ Aleyhisselâm, dünyaca hâkim ve sultan olmadigindan ve kavânin-i umumiye-i içtimaiyeye merci' olmadigindan; esâsât-i diniyesi, hariçten bir libas giydirilmis gibi, Seriat-i Hiristiyaniye nâmina örfi kanunlar, medeni düsturlar alinmis, baska bir suret verilmis. Bu suret tebdil edilse, o libas degistirilse, yine Hazret-i Isâ Aleyhisselâm'in esas dini bâki kalabilir, Hazret-i Isâ Aleyhisselâmi inkâr ve tekzib çikmaz. Halbuki : Din ve Seriat-i Islâmiyenin sahibi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm iki cihanin sultani, sark ve garb ve Endülüs ve Hind, birer taht-i saltanati oldugundan, Din-i Islâmin esasatini bizzat kendisi gösterdigi gibi, o dinin teferruatini ve sâir ahkâmini, hattâ en cüz'i âdâbini dahi bizzat o getiriyor. O haber veriyor, O emir veriyor. Demek, füruat-i Islâmiye degismeye kabil bir libas hükmünde degil ki; onlar tebdil edilse, esas din bâki kalabilsin. Belki; esâs-i dine bir ceseddir, lâakal bir cilddir. Onunla imtizaç ve iltiham etmis; kabil-i tefrik degildir. Onlari tebdil etmek, dogrudan dogruya sâhib-i seriati inkâr ve tekzib etmek çikar.Mezâhibin ihtilâfi ise: Sâhib-i seriatin gösterdigi nazari düsturlarin tarz-i tefehhümünden ileri gelmistir. "Zaruriyat-i diniye" denilen ve kabil-i te'vil olmiyan ve "muhkemat" denilen düsturlari ise, hiçbir cihette kabil-i tebdil degildir ve medâr-i içtihad olamaz. Onlari tebdil eden, basini dinden çikariyor. M.)

EHL-I CEBR Cebriyye, cebriyye firkasindan olan. (Bak: Ceberiye)

EHL-I CEHL Bilgisizler, câhiller.

EHL-I DALÂLET Dalâlette olanlar.

EHL-I DIKKAT Dikkatliler, dikkat sahipleri.

EHL-I DIL (Ehl-i kalb) Kalbi uyanik, basireti ziyade olan. Gönül ehli. Mâneviyata çok kiymet veren, kalben Cenab-i Hakk'a çok yakinlik hissedip çok hikmetlerden anlayan zât.

EHL-I DIYÂNET Din islerinden anlayanlar. Dindarlar.

EHL-I DÜNYÂ Dünyaya haddinden ziyade kiymet veren, maddeci kimse.

EHL-I EBED Ebedî olanlar, ebedîler.

EHL-I EMSAR Sehir halki, kasaba halki.

EHL-I GAFLET Gafletde olanlar. Gafiller.

EHL-I GARET Yagmaci, çapulcu.

EHL-I HADARET sehirlerde yasayan. Medeni.

EHL-I HAK f. Imân, Islâmiyet ve Hak yolunda olan. Hak mezhebde olan. Hakka, hakikata vâsil olmus olan.

EHL-I HÂL f. Hâlden anlayip, duruma göre idâre eden kimse. Ilâhi tecellilere ve mânevi feyze mazhar olan.

EHL-I HIBRE f. Ehl-i vukuf. Bilirkisi. Meselenin künhüne vâkif mütehassis zât.

EHL-I HIDAYET Hidâyette ve dogru yolda olanlar. Hidâyete erismis kimseler.

EHL-I HIKMET Hikmet ehli, hikmet bilen.

EHL-I HÜKÜMET Hükümete mensup kimseler, milleti idare edenler.

EHL-I IRZ Yüz akligi ve san, itibar sahibi olan, namuslu kimse. Serefli ve temiz olan. Namuslu, iffetli ve ismetli. Irz ehli.

EHL-I IHTISAS Ihtisas sahibi olan kimseler. Bu kisiler yalniz kendi meslekleriyle ugrasirlar, çesitli meslek ve meselelerle fikirlerini dagitmazlar. (Bak: Ihtisas)

EHL-I ILHAD f. Dogru meslek ve dinden, Hak yolundan çikip bâtil yola sapan, imansizlar, dinsizler.

EHL-I ISLÂM Islâm toplulugu. Müslümanlar.

EHL-I ISTIGRAK Manevi bir coskunlukla kendinden geçmis hâle giren zatlar.

EHL-I KELÂM (Bak: Mütekellimîn)

EHL-I I'TIZAL Mu'tezile'den olan. (Bak: Mu'tezile)

EHL-I KALB (Bak: Ehl-i dil)

EHL-I KESF f. Perdeli olan ve zâhir hislerle bilinmeyen hakikatlari, Cenab-i Hak'kin lütf u ihsani ile bilen veliler.

EHL-I KESF-IL KUBUR Kabir âleminde olanlari bilen, kabirdeki ölünün ahvâlini kesfedip dogru olarak haber veren veli, evliya.(Ehl-i kesf- il kuburun müsahedesiyle müteaddid vâkiatla, tahsil-i ulum âninda vefat eden bazi müstak ve ciddi bir talebe-i ulum, sehidler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle mesgul görüyor. Hattâ meshur bir ehl-i kesf-il kubur, vefat eden ve Ilm-i Sarf ve Nahv okuyan bir talebenin kabrinde Münker, Nekir'e nasil cevap verecek diye murakabe etmis ve müsahede edip isitmis ki; melek-i sual, ondan sordu: $ "Senin Rabbin kimdir?" dedigi zaman, o Nahv dersiyle istigal ederken vefat eden talebe, o melegin cevabinda demis:"Â mübtedâdir, onun haberidir." Nahiv ilmince cevab vermis, kendini medresede zannetmis. S.)

EHL-I KIBLE Müslüman, kible ehli.

EHL-I KITAB f. Allah'in gönderdigi kitaplara inanan. * Müslüman, Hristiyan veya Yahudi olan. (Hakiki Hristiyanlik veya Yahudilikten çikmamis bulunan.)(Kur'an-i Kerim, o cümlede ehl-i kitabi imana tesvik etmekle, onlara bir ünsiyet, bir sühulet gösteriyor. Söyle ki:Ey ehl-i kitab! Islâmiyeti kabul etmekte size bir mesakkat yoktur. Size agir gelmesin! Zira, size bütün bütün dininizi terketmenizi emretmiyor. Ancak, itikadatinizi ikmal ve yaninizda bulunan esasat-i diniye üzerine bina ediniz; diye teklifte bulunuyor. Zira Kur'ân, bütün kütüb-ü sâlifenin güzelliklerini ve eski seriatlarinin kavaid-i esasiyelerini cem'etmis oldugundan, usulde muaddil ve mükemmildir. Yâni ta'dil ve tekmil edicidir. Yalniz, zaman ve mekânin tegayyür etmesi tesiriyle tahavvül ve tebeddüle maruz olan füruat kisminda müessistir. Bunda aklî ve mantikî olmayan bir cihet yoktur. Evet, mevasim-i erbaada giyecek, yiyecek ve sair ilâçlarin tebeddülüne lüzum ve ihtiyaç hasil oldugu gibi, bir sahsin yasayis devrelerinde, talim ve terbiye keyfiyeti tebeddül eder. Kezalik, hikmet ve maslahatin iktizasi üzerine, ömr-ü beserin mertebelerine göre ahkâm-i fer'iyede tebeddül vardir. Çünkü, fer'î hükümlerden biri, bir zamanda maslahat iken, diger bir zamana göre mazarrat olur. Veya bir ilâç, bir sahsa deva iken, sahs-i âhere dâ' olur. Bu sirdandir ki, Kur'ân, fer'î hükümlerden bir kismini nesh etmistir. Yâni vakitleri bitti, nöbet baska hükümlere geldi, diye hükmetmistir. I.I.)

EHL-I KUBUR Kabir ehli. Ölüler.

EHL-I KURA Köylerde, kasabalarda yasayan.

EHL-I MEDER Evde oturan. Medeni.

EHL-I NAMUS Namuslu kimse, namus ehli.

EHL-I NÂR Cehennemlik olan. Cehennem ehli.

EHL-I NEFIY Nefyedenler, aksini veya olmadigini iddia edenler.

EHL-I NÜBÜVVET Peygamberler.

EHL-I RUM f. Osmanli. Eskiden Anadolu'da yasayanlarin bir ismi. Çünkü: Osmanlilar Romalilarin (Rumlarin) çok bulundugu memleketlerini fethedip yerlestiler.

EHL-I SALÂH Huk: Hâli mestur, nâmuslu, dogru, adaletli olan kimse. Sâlih kimseler.

EHL-I SALIB f. Bayraginda salib (haç) bulunanlar. Hristiyanlar. * Osmanlilardan 209 sene evvelki tarihte Haçli Seferlerine katilan Hristiyan Ordusu.

EHL-I SEKR f. Akli ile hareket edemeyip hissi ve zevki ile hareket eden, sarhos. * Tas: Ilâhî bir tecelli ile istigrak halinde olanin kendinden geçmesi hali.

EHL-I SEVAHIL f. Sahilde, deniz veya göl kenarinda yasayanlar.

EHL-I SUFFA (Bak: Ashab-i Suffa)

EHL-I SÛK f. Çarsi halki, esnaf.

EHL-I SÜNNET f. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) söz ve hareketlerine süphesiz, kat'i ve saglam delillerle uyan. Sahabe ve onlara tâbi' olanlarin mezhebi ve o mezhepte olan. Bunlarin muhaliflerine "ehl-i bid'a" veya "firak-i dâlle" denir.

EHL-I SEKAVET Islâmiyetin müsâade etmedigi çesitli rezâlet isleyen bedbaht.

EHL-I SIA sia ehli. (Bak: sia)

EHL-I SUHUD f. Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, Ilâhi ve gizli sirlarini Hakkin izni ile gören suhud ehli. Veli. * Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar.

EHL-I TAHKIK Hakikatleri delilleri ile bilen âlimler. * Tahkik ehli.

EHL-I TAKIB Takip edenler, pesinden gidenler.

EHL-I TESEYYU' siilik iddia edenler. (Bak: sia)

EHL-I TEVHID Cenab-i Hakk'in birligini bilip inanan ve sadece bir Allah'a baglanip ibadet eden kimse. (Bak: Tevhid)

EHL-I UKUL Akillilar, akil sâhibleri.

EHL-I VEBER VE BÂDIYE Çadirda oturan bedevi Arab, çöl ahalisi.

EHL-I VIFAK Begenilen islerde birbirine muvafakat edip uyanlar, anlasanlar.

EHL-I VUKUF Bir mes'ele hakkinda bilgi sahibi olan salâhiyetli kimseler. Vukuf ehli. Bilirkisi.

EHL-I ZEVK Zevklenenler, lezzet alanlar. * Tas: Cenab-i Hakk'a yakinlikla, kurbiyetle veya uyanik kalble iman ve Kur'an hakikatlarindan zevk alanlar.

EHL-I ZIMMET Islâm Devletinin tâbiiyetinden olan Hiristiyanlar. Islâm Devleti tarafindan korunan müslümandan baska kimse. Zimmi.

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Erbap

[]

[]

Durum Tekil Çoğul
Yalın usta ustalar
Belirtme (-i) ustayı ustaları
Yönelme (-e) ustaya ustalara
Bulunma (-de) ustada ustalarda
Çıkma (-den) ustadan ustalardan
Tamlayan ustanın ustaların

Ico libri.png Anlamlar

[1] Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi plânlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen, ustalık belgesi sahibi olan kişi
[2] Bir konuda meleke, beceri, maharet ve bilgi sahibi işinin eri kişi
[3] Zanaatçılar için kullanılan unvan
[4] Tecrübeli kişi
[5] (mecaz) Akıl veren, yol gösteren
[6] (mecaz) Kurnaz, becerikli kişi
[7] Sanat öğrencisi
[8] Güzel sanatlarda usta deyimi yerine üstad sözcüğü kullanılmaktadır.Ayrıca,ustalıkta hüner meleke esas olduğundan ve güzel sanatlarda meleke alışkanlığının yeri olmadığı için,alışılmış şeyler yapanlar için de bu usta sözcüğü kullanılmaktadır.

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken üstad

Balance icon.svg Eş Anlamlılar

[7] mürebbi

Crystal Clear app Community Help.png Atasözleri

Analık usta, yumağı ufak yapar; çocuklar usta, ekmeği çifte kapar
Bakmakla usta olunsa kasap olurdu

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


 • Türkmence: [[ussa#Türkmence|ussa]] (tk)
 • Türkmence: [[halyypa#Türkmence|halyypa]] (tk)
 • Şablon:Krc: [[çemer#Şablon:Krc|çemer]] (krc)
 • {{{1}}}: [[osta#{{{1}}}|osta]] (tt)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] (toplum bilimi) Çoğunlukla anne-baba ve çocuklarından meydana gelen en küçük toplumsal birim. ehl

Nuvola apps bookcase.svg Köken Nuvola apps bookcase.svg Köken

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

 • Şablon:Fi: perhe (fi)
 • (İngilizce): [[family#(İngilizce)|family]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}


Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


 • Azerice: [[ailə#Azerice|ailə]] (az)
 • Türkmence: [[maşğala#Türkmence|maşğala]] (tk)
 • Türkmence: [[maşgala#Türkmence|maşgala]] (tk)
 • Kırım Tatarca: [[aile#Kırım Tatarca|aile]] (crh)
 • Eski Türkçe: oguşlug (tr)
 • Eski Türkçe: oguşlanmak (tr)
 • {{{1}}}: [[ğailä#{{{1}}}|ğailä]] (tt)
 • {{{1}}}: [[gailä#{{{1}}}|gailä]] (tt)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] kanat

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] aile

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

 • Şablon:De: [1] Meister (de)
 • (İngilizce): [1] [[adept#(İngilizce)|adept]] (en), [[expert#(İngilizce)|expert]] (en), [[master#(İngilizce)|master]] (en), [[skilled#(İngilizce)|skilled]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

 • Şablon:Fr: [1] maître (fr)

|}

|}

Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

Gagavuzca
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] usta

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

 • (İngilizce): [1] [[master#(İngilizce)|master]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

 • Şablon:Kaynak-EtymDict

Hırvatça
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] ağız


[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] ağız


Slovence
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] ağız


Sırpça
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] ağız

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Erbap

[]

[]

Durum Tekil Çoğul
Yalın usta ustalar
Belirtme (-i) ustayı ustaları
Yönelme (-e) ustaya ustalara
Bulunma (-de) ustada ustalarda
Çıkma (-den) ustadan ustalardan
Tamlayan ustanın ustaların

Ico libri.png Anlamlar

[1] Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi plânlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen, ustalık belgesi sahibi olan kişi
[2] Bir konuda meleke, beceri, maharet ve bilgi sahibi işinin eri kişi
[3] Zanaatçılar için kullanılan unvan
[4] Tecrübeli kişi
[5] (mecaz) Akıl veren, yol gösteren
[6] (mecaz) Kurnaz, becerikli kişi
[7] Sanat öğrencisi
[8] Güzel sanatlarda usta deyimi yerine üstad sözcüğü kullanılmaktadır.Ayrıca,ustalıkta hüner meleke esas olduğundan ve güzel sanatlarda meleke alışkanlığının yeri olmadığı için,alışılmış şeyler yapanlar için de bu usta sözcüğü kullanılmaktadır.

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken üstad

Balance icon.svg Eş Anlamlılar

[7] mürebbi

Crystal Clear app Community Help.png Atasözleri

Analık usta, yumağı ufak yapar; çocuklar usta, ekmeği çifte kapar
Bakmakla usta olunsa kasap olurdu

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


 • Türkmence: [[ussa#Türkmence|ussa]] (tk)
 • Türkmence: [[halyypa#Türkmence|halyypa]] (tk)
 • Şablon:Krc: [[çemer#Şablon:Krc|çemer]] (krc)
 • {{{1}}}: [[osta#{{{1}}}|osta]] (tt)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}


Crystal Clear app internet.png Çeviriler

 • Şablon:De: [1] Meister (de)
 • (İngilizce): [1] [[adept#(İngilizce)|adept]] (en), [[expert#(İngilizce)|expert]] (en), [[master#(İngilizce)|master]] (en), [[skilled#(İngilizce)|skilled]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

 • Şablon:Fr: [1] maître (fr)

|}

|}

Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

Gagavuzca
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] usta

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

 • (İngilizce): [1] [[master#(İngilizce)|master]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

 • Şablon:Kaynak-EtymDict

Hırvatça
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] ağız


[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] ağız


Slovence
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] ağız


Sırpça
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] ağız
Advertisement