Uzak doğu


AKREDİTİF MUKAVELENÂMESİ : Akreditif emrini veren müşteri ile banka arasında akdolunan ve bankanın müşteriye açacağı kredinin şartlarını tesbit eden mukaveledir,

AKREDİTİF NEVİLERİ : 1. Basit akreditif, 2.Belgeli akreditif. Bu da : a) müeyyet, b) gayrimüeyyet, c) dönülebilir, d) dönülemez akreditif. 3. Devir veya temliki kabil akre- ditif. 4. Kabil-i nakil akreditif. 5. Kabil-i taksim akreditif. 6. Karşılıklı akreditif. 7. Devreden akreditif.

AKREDİTİF TALEPNAMESİ : Akreditif açmak isteyen müşterinin akreditifin koşullarını ve akreditif talebini bankaya bildiren mektuptur.

AKREDİTİFTE TARAFLAR : Genellikle akreditifle ilgili iki banka ve iki şahıs vardır.

Şahıslar; akreditif âmiri «İthalâtçı - alıcı -müşteri» ve lehdarı «ihracatçı - satıcı» Ban- kalar ise âmir «akreditifi açan» ve mutavassıt «lehdarın bankası» banka olup bunlar akreditifte tarafları teşkil eder.

AKROBASİ : (Fr.) Cambazlık, tel, ip cambazlığı gibi.

AKROMOTOPSİ- : (Tıp.) Renklerin hiçbirisinin görülmemesidir. Kırmızıya yakın renklere, mora yakın renklerden daha koyu, resim tablosunu yalnız siyah, beyaz ve gri renklerden yapılmış gibi görürler. Bak. Renk körlüğü. Âma-yi elvan.

AKSAL-EB : (İs. Huk.) İslâm devrini idrak eden son baba.

AKSAM : Kısımlar, parçalar.

AKSATA ; Alış - veriş.

AKSÂYI ŞARK : Uzak doğu,

AKSEPTASYON ; (Fr.) Bir bankanın üzerine çekilen poliçeyi vadesinde ödemeyi kabul

6

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.