FANDOM


Şark Alınlar Terlemeli Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Umar Mıydın?
Süleymaniye Kürsüsünde - Hakkın Sesleri - Fatih Kürsüsünde - Hatıralar (1917) - Asım (1924) Gölgeler (1933) - 1918-1933 arasında yazılmış 41 adet manzumeyi içerir.
Alınlar terlemeli
Bakınız

Şablon:Alınlar terlemeli - d


Alınlar terlemeli
Alınlar Terlemeli - Mehmet Akif Ersoy - Safahat
*Alınlar Terlemeli/1 Aslı tek sütun
*Alınlar Terlemeli/2 Aslı + Güncel Türkçesi
*Alınlar Terlemeli/3 Aslı + Güncel Türkçesi + İngilizce tercümesi
*Alınlar Terlemeli/4 Aslı + Güncel Türkçesi + İngilizce tercümesi + Osmanlıcası
*Alınlar Terlemeli/İngilizce Aslı + İngilizce tercümesi
*Alınlar Terlemeli/Osmanlıca Aslı + Osmanlıcası
*Alınlar Terlemeli/Video

Alınlar terlemeli

Alınlar Terlemeli

1 li linkliEdit

1 li linksizEdit

2li tabloEdit

3 lü tabloEdit

4'lü tabloEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Cihan altüst olurken, seyre baktın, öyle durdun da,
Bugün bir serserî,birderbedersin kendi yurdunda!
Dünya altüst olurken, seyre baktın, öyle durdun da,

Bugün bir serseri, bir avaresin kendi yurdunda!

You looked to movement, you stopped such when the world becomes up side down

Today, a bum is in own homeland!

Hayat elbette hakkın, lâkin ettir haykırıp ihkâk;
Sağırdır kubbeler, bir ses duyar: Da'vâ-yı istihkâk
Hayat elbette hakkın, fakat haykırıp bu hakkını al.Sağırdır kubbeler, ancak hak etme davasında yükselen sesi dinler.
Life is surely your right but you scream and you take this rightDomes are deaf but rising person to deserve a trial listens sound.
Bu milyarlarca da'vâdan ki inler dağlar, enginler;
Otumıuş, ağlıyan âvâre bir mazlûmu kim dinler?
Bu milyarlarca davadan ki inler dağlar, enginler;Oturmuş, ağlayan avare bir mazlumu kim dinler?
Extensives and Mountains moan from these billions lawsuit;Who listens to seated and crying a wanderer opressed?
Emeklerken, sabî tavrıyla, topraklarda sen hâlâ,
Beşer doğrulmuş, etmiş, bir de baktın, cevvi istîlâ!
'Daha sütten kesilmemiş bir çocuk tavrıyla emeklerken topraklarda sen hâlâ,'İnsanoğlu, bir bakmışsın ki doğrulup gök boşluğunu etmiş istilâ!
When a child is not cutten to milk yet crawl, you are still in soils,Mankind invaded to space of sky when you look flatting out!
 
Yanar dağlar uçurmuş, gezdirir beyninde dünyânın;
Cehennemler batırmış, yüzdürür kalbinde deryânın;
Yanar dağlar uçurmuş, gezdirir beyninde dünyanın;

Cehennemler batırmış, yüzdürür kalbinde deryanın;

Volcanic mountains blow and' walk around in brain of the world;'Hells sink and float heart of the world.
 
Eser a'mâkı, izler keşfeder edvâr-ı hilkatten;
Deşer âfâkı, birşeyler sezer esrârkudretten;
Eşer derinlikleri, izler keşfeder yaratılış devirlerinden;

Deşer ufukları, bir şeyler sezer kudret sahibinin sırlarından;

He blows depth, watches from creation ages,digs out horizons and intuits somethings from secrets of God.
 
Zemin mahkûmu olmuştur, zaman mahkûmu olmakta;
O, heyhât, istiyor hâkim kesilmek bu'd-i mutlakta!
Yeryüzü hükmüne boyun eğmiştir, zaman boyun eğmekte;Bizim için ne acı ki, hattâ o, hükmetmek istiyor sonsuz âlemin uzaklıklarına.
Earth bowed to provision of God, time is bowing;

Unfourtunately for us , even God wants to bow to far of the endless world.

 
Tabîat bin çelik bâzûya sahipken, cılız bir kol,
Ne kâhir saltanat sürmekte, gel bir bak da, hayrân ol!
Tabiat bin çelik bâzûya sahipken, cılız bir kol,'Ne ezici saltanat sürmekte, gel bir bak da, hayran ol!'
Nature have thousand steel chard, a undersized arm

reigns what a owerwhelming, come and look, become a fan!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şiir Metni

`Alinlar Terlemeli`

Güncel Türkçesi İngilizce tercüme

Osmanlıca


آلينلر ترله ملىCihan altüst olurken, seyre baktın, öyle durdun da,

Bugün bir serserî, bir derbedersin kendi yurdunda!


Hayat elbette hakkın, lâkin ettir haykırıp ihkâk;

Sağırdır kubbeler, bir ses duyar: Da'vâ-yı istihkâk


Bu milyarlarca da'vâdan ki inler dağlar, enginler;

Otumıuş, ağlıyan âvâre bir mazlûmu kim dinler?


Emeklerken, sabî tavrıyla, topraklarda sen hâlâ,

Beşer doğrulmuş, etmiş, bir de baktın, cevvi istîlâ!


Yanar dağlar uçurmuş, gezdirir beyninde dünyânın; Cehennemler batırmış, yüzdürür kalbinde deryânın;


Eser a'mâkı, izler keşfeder edvâr-ı hilkatten;

Deşer âfâkı, birşeyler sezer esrâr-ı kudretten;


Zemin mahkûmu olmuştur, zaman mahkûmu olmakta;

O, heyhât, istiyor hâkim kesilmek bu'd-i mutlakta!


Tabîat bin çelik bâzûya sahipken, cılız bir kol,

Ne kâhir saltanat sürmekte, gel bir bak da, hayrân ol!


Hayır, bir kol değil, binlerce, milyonlarca kollardır,

Yek-âheng olmuş, işler, çünkü birleşmekte muztardır:


Bugün ferdî mesâînin nedir mahsûlü? Hep hüsran;

Birer beyhûde yaştır damlayan tek tek alınlardan!


Cihan artık değişmiş, infırâdın var mı imkânı,

Göçüp ma'mûrelerden boylasan hattâ beyâbânı?


Yaşanmaz böyle tek tek, devr-i hâzır. Devr-i cem'iyyet. Gebermek istemezsen, yoksa izmihlâl için niyyet,


"Şu vahdet târumâr olsun!" deyip saldırma İslâm'a;

Uzaklaşsan da îmandan, cemâ'atten uzaklaşma.


İşit, bir hükm-i kat'î var ki istînâfa yok meydan:

"Cemâ'atten uzaklaşmak, uzaklaşmaktır Allah(c.c.)'tan.


Nedir îman kadar yükselterek bir alçak ilhâdı, Perîşân eylemek zâten perîşan olmuş âhâdı?


Nasıl yekpâre milletler var etrâfında bir seyret?

Nasıl tehvîd-i âheng eyliyorlar, ibret al, ibret!


Gebermek istiyorsan, başka! Lâkin, korkarım, yandın; Ya sen mahkûm iken, sağlık ölüm hakkın mıdır sandın?


Zimâmın hangi, ellerdeyse, artık onlarınsın sen;

Behîmî bir tahammül, varlığından hisse istersen!


Ezilmek, inlemek, yatmak sürünmek var ki, âdettir;

Ölüm dünyâda mahkûmîne en son bir sa'âdettir:


Desen bir kere "İnsânım!" kanan kim? Hem niçin kansın?

Hayır, hürriyetin, hakkın masûn oldukça insansın.


Bu hürriyet, bu hak bizden bugün âheng-i sa'y ister:

Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter.


İstanbul, 3 Teşrinievvel 1334 (1918)

türkçe

Dünya altüst olurken, seyre baktın, öyle durdun da,

Bugün bir serseri, bir avaresin kendi yurdunda!


Hayat elbette hakkın, fakat haykırıp bu hakkını al.

Sağırdır kubbeler, ancak hak etme davasında yükselen sesi dinler.


Bu milyarlarca davadan ki inler dağlar, enginler;

Oturmuş, ağlayan avare bir mazlumu kim dinler?


Daha sütten kesilmemiş bir çocuk tavrıyla emeklerken topraklarda sen hâlâ,

İnsanoğlu, bir bakmışsın ki doğrulup gök boşluğunu etmiş istilâ!


Yanar dağlar uçurmuş, gezdirir beyninde dünyanın;

Cehennemler batırmış, yüzdürür kalbinde deryanın;


Eşer derinlikleri, izler keşfeder yaratılış devirlerinden;

Deşer ufukları, bir şeyler sezer kudret sahibinin sırlarından;


Yeryüzü hükmüne boyun eğmiştir, zaman boyun eğmekte;

Bizim için ne acı ki, hattâ o, hükmetmek istiyor sonsuz âlemin uzaklıklarına.


Tabiat bin çelik bâzûya sahipken, cılız bir kol,

Ne ezici saltanat sürmekte, gel bir bak da, hayran ol!


Hayır, bir kol değil, binlerce milyonlarca kollardır.

Birlikte uyum içinde çalışır, çünkü beraber çalışmaya mecburdur;


Bugün ferdî çalışmanın nedir kazandırdığı? Hep zarar ve ziyan;

Boş yere akan terdir damlayan tek tek alınlardan!


Dünya artık değişmiş, ayrı durmanın var mı imkânı!

Göçüp şehirlerden, kır ve çöllere gitsen dahi,


Yaşanmaz böyle tek tek, birlikte yaşama zamanıdır şimdiki zaman.

Gebermek istemezsen, yok olup gitmek değilse niyetin,


"Şu birlik dağılsın!" deyip saldırma İslama;

Uzaklaşsan da imandan, topluluktan uzaklaşma.


İşit, kesin bir hüküm var ki itiraz edip bozmaya yok meydan:

" Topluluktan uzaklaşmak, uzaklaşmaktır Allah'tan"


İman derecesine yükseltip de aşağılık dinsizliği,

Nedir perişan etmek, zâten perişan olmuş ferdi.


Nasıl tek bir vücut olmuş milletler var etrafında bir seyret!

Nasıl düzenli bir birlik göstermekteler, ibret al, ibret!


Gebermek istiyorsan, başka! Fakat, korkarım yandın;

Sen boyunduruk altındayken sağlık ve ölüm hakkın mıdır sandın?


Yuların hangi ellerdeyse, artık onlarınsın sen;

Hayvan gibi yük yüklenmek, varlığından pay istersen!


Ezilmek, inlemek, yatmak, sürünmek var ki, âdettir;

Dünyada boyunduruk altındakilere ölüm en son bir mutluluktur.


Desen bin kerre "İnsanım!" kanan kim? Hem niçin kansın?

Hayır, hürriyetin, hakkın korunduğu sürece insansın.


Bu hürriyet, bu hak bizden bugün uyumlu bir çalışma ister:

Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter.


İstanbul, 3 Ekim 1918

You looked to movement, you stopped such when the world becomes up side down

Today, a bum is in own homeland!Life is surely your right but you scream and you take this right

Domes are deaf but rising person to deserve a trial listens sound.Extensives and Mountains moan from these billions lawsuit;

Who listens to seated and crying a wanderer opressed?When a child is not cutten to milk yet crawl, you are still in soils,

Mankind invaded to space of sky when you look flatting out!Volcanic mountains blow and walk around in brain of the world;

Hells sink and float heart of the world.

He blows depth, watches from creation ages,

digs out horizons and intuits somethings from secrets of God.Earth bowed to provision of God, time is bowing;

Unfourtunately for us , even God wants to bow to far of the endless world.Nature have thousand steel chard, a undersized arm

reigns what a owerwhelming, come and look, become a fan!No, not an arm, thousands and millions arms.

They works in harmony together, because they are forced to work together;Today , what is gained of individual working? Always damage and

always loss; Sweat flows unnecessarily and drops particularly from foreheads!The world changed now, is there a opportunity standing apart!

Even you dent from cities and go to rural areas and deserts .Prensent time is living together

If you don’t want to die and don’t want to disappear,You don’t attack to İslam saying “That unity should decompose! “

When you move away from faith, you don’t from community.Hear, there is a certain provision and there is not square to protest to break!

“Moving away from community means to move away from God”Rising primarity atheistic to faith degree,

What is desolating, person of it have already been desolating.You watch how became one body nations your around!

You take heed how showing a regular unity!Do you want to die, whatelse! But I am afraid your work is done;

Did you think health and death your right when you are under yoke?Your halter is which of hands, you are of their now;

Load shouldering as a animal, if you want from your presence!There is squeezing, moaning, lying, groveling. These are menstrual;

Death is last happiness when you are under yoke.I wish you say “I am a person” . Who deceived? And why he deceived?

No, you are person as long as freedom and right are protected.Today this freedom and right want a compatible working from us:

What are three four foreheads? Sweat flow from forehead of a land.İstanbul 3 October 1918

جهان آلت أوست اولوركن٬سىره باقدك٬أوىله طوردكده٬

بو كون بر سرسرى٬بر دربدر سك كندى ىوردكده!

حيات البته حقك٬لكناىتدىر هاىقىروب احقاق؛

صاغىردر قبهلر٬برسس طويار:دعواى استحقاق

بو مىلىارلرجه دعو ادن كه اىكلر طاغلر٬انكىنلر؛

اوطورمش٬آغﻻيان آواره بر مظلومى كىم دىكلر؟

امكلركن٬صبى طورىله٬طوپراقلرده سن حاﻻ٬

بشر طوغرولمش٬اىتمش٬برده باقدك٬جوى استﻻ

يانارطاغلر اوچورمش٬گذديرر بيننده دنيانك؛

جهنملر باتيرمش٬يوذدورورقلبنده دريانك؛

أشر أعماقى٬ايزلر كشف ايدر ادوار خلقتدن؛

دهشر آفاقى٬برشيلرسزر أسرار قدرتدن؛

زمينمحكومى اولمشدر٬زمان محكومى اولمقده؛

او٬هيهات٬ايسته يورحاكم كسيلمك بعد مطلقده

طبيعت بيك چليك بازويه صاحپكن٬جيليز بر قول٬

نه قاهر سلطنت سورمكده٬گل بر باق ده٬حيران اول

خايير٬برقول دكل٬بينلرجه٬ميليونلجه قوللردر٬

يك آهنك اولمش٬ايشلر٬چونكوبرلشمكده مضطردر:

بوكون فردىمساعنك نه در محصولى؟هپ خسران؛

برر بيحوده ياشدر داملايان تك تك الينلردن

جهان ارتيق ده كيشمش، انفرادك وارمى امكا نى،

كوچوب معموره لردن بويلا سه ك حتىبيابانى؟

ياشانماز بويله تك تك، دور حاضر: دور جمعيت

گبرمك ايسته مزسه ك، يوقسه اضمحلال ايچين نيت،

شو وحدت تارمار اولسون دييوب صالدير مه اسلامه؛

اوزاقلاشسه كده ايماندن، جماعتدن اوزاقلاشمه

ايشيت، بر حكم قطعىواركه استينافه يوق ميدان

جماعتدن اوزاقلاشمق، اوزاقلاشمقدر اللهدن

نهدرايمان قدر يوكسلتهرك برالچاقالحادى،

پريشان ايله مك زاتا پريشان اولش احادى؟

ناصيل يكپاره ملتلر وار اطرافكده بر سيرايت؟

ناصيل توحيد اهنك ايليورلر، عبرت ال، عبرت

گبرمك ايسته يورسه ك، باشقه! لكن، قورقارم، ياندك؛

ياسن محكوم ايكن، صاغلق، اولوم حقكميدر صاندك؟

زمامك هانكى، اللردهيسه، ارتيق، اونلركسك سن؛

بهيمى بر تحمل، وارلغكدن حصه ايستر سه ك

اولوم دنياده محكومينه اك صوك بر سعادتدر

ديسه ك بيك كره انسانم! قانان كيم هم نيچين قانسين؟

خايير، حريتك، حقك مصون اولدقجه انسانسك

بوحريت، بوحق بزدن بو كون اهنك سعى ايستر

نه در اوچ دورت الين؟ بريوردك النندن بوشانسين تر


برر بيحوده ياشدر داملايان تك تك الينلردن

جهان ارتيق ده كيشمش، انفرادك وارمى امكا نى،

كوچوب معموره لردن بويلا سه ك حتىبيابانى؟

ياشانماز بويله تك تك، دور حاضر: دور جمعيت

گبرمك ايسته مزسه ك، يوقسه اضمحلال ايچين نيت،

شو وحدت تارمار اولسون دييوب صالدير مه اسلامه؛

اوزاقلاشسه كده ايماندن، جماعتدن اوزاقلاشمه

ايشيت، بر حكم قطعىواركه استينافه يوق ميدان

جماعتدن اوزاقلاشمق، اوزاقلاشمقدر اللهدن

نهدرايمان قدر يوكسلتهرك برالچاقالحادى،

پريشان ايله مك زاتا پريشان اولش احادى؟

ناصيل يكپاره ملتلر وار اطرافكده بر سيرايت؟

ناصيل توحيد اهنك ايليورلر، عبرت ال، عبرت

گبرمك ايسته يورسه ك، باشقه! لكن، قورقارم، ياندك؛

ياسن محكوم ايكن، صاغلق، اولوم حقكميدر صاندك؟

زمامك هانكى، اللردهيسه، ارتيق، اونلركسك سن؛

بهيمى بر تحمل، وارلغكدن حصه ايستر سه ك

اولوم دنياده محكومينه اك صوك بر سعادتدر

ديسه ك بيك كره انسانم! قانان كيم هم نيچين قانسين؟

خايير، حريتك، حقك مصون اولدقجه انسانسك

بوحريت، بوحق بزدن بو كون اهنك سعى ايستر

نه در اوچ دورت الين؟ بر يوردك النندن بوشانسين تر


Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin Osmanlicasi


آلينلر ترله ملى

جهان آلت أوست اولوركن٬سىره باقدك٬أوىله طوردكده٬

بو كون بر سرسرى٬بر دربدر سك كندى ىوردكده!

حيات البته حقك٬لكناىتدىر هاىقىروب احقاق؛

صاغىردر قبهلر٬برسس طويار:دعواى استحقاق

بو مىلىارلرجه دعو ادن كه اىكلر طاغلر٬انكىنلر؛

اوطورمش٬آغﻻيان آواره بر مظلومى كىم دىكلر؟

امكلركن٬صبى طورىله٬طوپراقلرده سن حاﻻ٬

بشر طوغرولمش٬اىتمش٬برده باقدك٬جوى استﻻ

يانارطاغلر اوچورمش٬گذديرر بيننده دنيانك؛

جهنملر باتيرمش٬يوذدورورقلبنده دريانك؛

أشر أعماقى٬ايزلر كشف ايدر ادوار خلقتدن؛

دهشر آفاقى٬برشيلرسزر أسرار قدرتدن؛

زمينمحكومى اولمشدر٬زمان محكومى اولمقده؛

او٬هيهات٬ايسته يورحاكم كسيلمك بعد مطلقده

طبيعت بيك چليك بازويه صاحپكن٬جيليز بر قول٬

نه قاهر سلطنت سورمكده٬گل بر باق ده٬حيران اول

خايير٬برقول دكل٬بينلرجه٬ميليونلجه قوللردر٬

يك آهنك اولمش٬ايشلر٬چونكوبرلشمكده مضطردر:

بوكون فردىمساعنك نه در محصولى؟هپ خسران؛

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.