FANDOM


Tin Alak

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Kadir
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Oku ismiyle o rabbının ki yarattı
Ya Peyğəmbər! Qur'ani-Kərimi bütün məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (bismillah deyərək) oxu!
Read: In the name of thy Lord who createth,
İnsanı bir alaktan yarattı
O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı.
Createth man from a clot.
Oku, o keremine nihayet olmıyan rabbındır
(Ya Peyğəmbər!) Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir!
Read: And thy Lord is the Most Bounteous,
Kalem ile öreten de
O Rəbbin ki, qələmlə (yazmağı) öyrətdi.
Who teacheth by the pen,
O insana bilmediği şeyleri öğretti
(O Rəbbin ki) insana bilmədiklərini öyrətdi.
Teacheth man that which be knew not.
Sakın okumamak etme, çünkü insan muhakkak tuğyan eder
Xeyr, insan azğınlıq edər,
Nay, but verily man is rebellious
Kendini müstağni görmekle
Özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün!
That he thinketh himself independent!
Her halde nihayet rabbınadır dönüş
Axı sənin axır dönüşün Rəbbinədir!
Lo! unto thy Lord is the return.
Baksan a: o nehyedene
Gördünmü o kimsəni (Əbu Cəhli) ki, mane olur
Hast thou seen him who dissuadeth
Bir kulu namaz kıldığında
Bir bəndəyə (sənə) namaz qıldığı vaxt?
A slave when he prayeth?
Baksan a o hidayet üzere giderse
Bir de görək, əgər o doğru yoldadırsa,
Hast thou seen if he (relieth) on the guidance (of Allah)
Yâhud takva ile emrederse fenâ mı?
Yaxud (xalqa Allahdan) qorxmağı əmr edirsə, (sən belə bir əməl sahibinin namaz qılmasına nə üçün mane olur, ona ibadət etməyi niyə qadağan edirsən? Bundan da rəzil iş olarmı)?!
Or enjoineth piety?
Baksan a: tekzîb eder, aksine giderse iyi mi?
(Ya Peyğəmbər!) Bir de görək, (əgər sənin namaz qılmağına mane olan kimsə Qur'anı) yalan sayır və (imandan) üz döndərirsə,
Hast thou seen if he denieth (Allah's guidance) and is froward?
Her halde Allahın görüyorduğunu bilmiyor mu?
Məgər bilmir ki, Allah (onun bütün əməllərini) görür?!
Is he then unaware that Allah seeth?
Sakın, Celâlim hakkı için eğer (akıllanıp) vaz geçmezse muhakkak sürükleyeceğiz elbet biz o alnı
Yox, yox! (Əbu Cəhl bu yaramaz əməllərinə son qoysun). Əgər son qoymasa, and olsun ki, Biz onu kəkilindən yapışıb (Cəhənnəmə) sürükləyəcəyik -
Nay, but if he cease not. We will seize him by the forelock
Yalancı, câni bir alnı
Özü də yalançı, günahkar kəkilindən!
The lying, sinful forelock
O vakıt çağırsın o kurultayını, meclisini
Qoy o özünün bütün tərəfdarlarını (köməyə) çağırsın!
Then let him call upon his henchmen!
Biz, çağıracağız zebanileri
Biz də zəbaniləri (Cəhənnəmdəki əzab mələklərini) çağıracağıq!
We will call the guards of hell.
Sakın onu dinleme de secde et ve yaklaş
Yox, yox! Sən (ey Peyğəmbər!) ona uyma! Sən ancaq (Rəbbinə) səcdə et və (Ona) yaxınlaş!
Nay! Obey not thou him. But prostrate thyself, and draw near (unto Allah).
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri