Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.753
pages

ÂLEMÛN (ÂLEMÎN) (Âlem. C.) Âlemler.

ÂLEM

Bütün cihan. Kâinat.

  • Dünya.
  • Her sey.
  • Cemaat.
  • Halk.
  • Cemiyet. Dehr.
  • Hususi hal ve keyfiyet.
  • Bir günes ile ona tâbi olan ve etrafinda devreden seyyarelerin teskil ettigi dâire. (Cenab-i Haktan gayri mahlukata Âlem denmesi, mucidi olan Zât-i Ecelle ve A'lâ Hazretlerini bilmege delâlette vesile olduguna mebnidir. L.R.)(Semâvatta binler âlem var. Yildizlarin bir kismi her biri birer âlem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat, birer âlemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir âlemdir.( $) tâbiri ise, "Dogrudan dogruya, her âlem, Cenâb-i Hakkin rububiyyeti ile idâre ve terbiye ve tedbir edilir" demektir. M.)

ÂLEM âlem Alem

Bütün cihan/kâinat. dünya. her şey. cemaat. halk. cemiyet, dehr. hususi hal ve keyfiyet.

Alâmet ve nişan koymak anlamındaki a-l-m kökünden türemiş olan âlem, yaratıcının varlığına delalet eden, onun bilinmesini sağlayan şeye denir. Âlem terimi maddî ve manevî bütün varlıkları kapsar, tabiat âlemi, akıl âlemi, İslâm âlemi gibi. Kur'ân-ı Kerim'de âlem kavramının çoğulu olan âlemîn kelimesi birçok yerde kâinat ve insan topluluklarını ifâde etmek için kullanılmıştır. Rabbu'l-âlemîn tabiri ise, Allah'ın canlı ve cansız tüm varlıkların sahibi olduğunu ifade eder.

Ehl-i Sünnet kelâmcılarına göre âlem cevher ve arazlardan oluşmuştur. Cevher; kendi başına boşlukta yer tutan ve arazları taşıyan şey demektir. Araz ise varlığı ancak kendisini taşıyan başka bir varlıkla bilinebilen, kendi başına boşlukta yer tutamayan, renk, koku, oluşum gibi durum ve özellikleri belirtir. Sürekli değişime uğrayan arazların ezelî olması düşünülmediği gibi arazları taşıyan cevher ve arazlardan oluşmuş âlem de ezelî değildir; sonradan yaratılmıştır. Âemi yoktan var eden de Allah'tır. (F.K.)

A'lem Daha iyi bilen. En iyi bilen. Yarık dudaklı. Alâmetli, belirtili. Âlem Bütün cihan. Kâinat. Dünya. Her şey. Cemaat. Halk. Cemiyet. Dehr. Hususi hal ve keyfiyet. Bir güneş ile ona tâbi olan ve etrafında devreden seyyarelerin teşkil ettiği dâire. (Cenab-ı Haktan gayrı mahlukata Âlem denmesi, mucidi olan Zât-ı Ecelle ve A'lâ Hazretlerini bilmeğe delâlette vesile olduğuna mebnidir. L.R.) (Semâvatta binler âlem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer âlem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat, birer âlemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir âlemdir. ( Alem Bayrak. Nişan, işâret. Özel isim. Mc: Yüksek dağ. Büyük âlim. Üst dudakta olan yarık.

ÂLEM Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:

Elbette Allahü teâlânın bu âlemlere hiç ihtiyâcı yoktur. (Ankebût sûresi: 6)

Bütün varlıklar, Allahü teâlânın varlığına alâmet (delîl) olduğu, O'nun varlığını gösterdiği için, mahlûkların (yaratılmışların) hepsine "Âlem" denmiştir. Varlıkların aynı cinsten olanlarının her birine de, âlem, meselâ, insanlar âlemi, melekler âlemi, hayvanlar âlemi, cansız maddeler âlemi denir. (Teftâzânî, Seyyid Şerîf Cürcânî, Senâullah Pânî Pütî)

Âlem sonradan yaratılmıştır. Çünkü devamlı değişikliğe uğramaktadır. Böyle her değişen şey sonradan var edilmiştir. Âlem de devâmlı değiştiği için, o da sonradan yaratılmıştır. (Reyhâvî)

Cisimlerin, maddelerin, durmadan değişmeleri, birbirlerinden meydana gelmeleri sonsuz olarak gelmiş değildir. Yâni âleme, böyle gelmiş, böyle gider denilemez. Bu değişmelerin bir başlangıcı vardır. Değişmelerin bir başlangıcı var demek, âlemin var oluşunun bir başlangıcı var demektir. Yâni âlem yok iken, hepsi yoktan yaratılmış ve yine yok olacaklardır demektir. Âlemi yoktan yaratan ise, hep var olan, hiç değişmeden, sonsuz var olan Allahü teâlâdır. (Ahmed Âsım Efendi)

Mihneti kendine zevk etmektir âlemde hüner,

Gam ve neşe insanda, böyle gelir böyle gider.

(Seâdet-i Ebediyye)

Âlem-i Emr

Âlem-i emrde sırayla; kalb, rûh, sır, hafî, ahfâ denilen beş latîfe (makam, mertebe) vardır. (Ahmed Fârûk-i Serhendî)

Âlem-i halkın ötesi, âlem-i emrdir. (İmâm-ı Rabbânî)

Âlem-i emr bâzı bakımlardan âlem-i halktan üstün ise de, küllî fazîlet yâni her bakımdan üstünlük âlem-i halktadır. (İmâm-ı Rabbânî) Âlem-i Kebîr (Büyük Âlem) Âlem-i kebîrdeki mahlûkların en şereflisi ve en büyüğüArş'dır. (İmâm-ı Rabbânî) Âlem-i Mânâ Peygamber efendimizi âlem-i mânâda görmek büyük bir devlet, büyük bir nîmettir. Nitekim hiç bir kâfir, hiç bir zındık, hiç bir mürted, hiç bir sûretle Peygamber aleyhissalâtü vesselâmı âlem-i mânâda göremez. Zîrâ münâsebetleri yoktur. (Abdülhakîm-i Arvâsî)

Âlim ve sâlih bir zât olan Yûsuf bin Hüseyin'i mânâ âleminde gördüler. Allahü teâlâ sana ne muâmele yaptı, dediler. Rahmetiyle muâmele etti. Ne ile dediler. Hiç bir zaman ciddî söze şaka karıştırmadığım için, dedi. (İmâm-ı Gazâlî)

2. Âlem-i emr. (Bkz. Âlem-i Emr) Âlem-i Melekût İlimlerin hepsi his yolları ile değildir. Bir kısmı da âlem-i melekûta âittir. Bu dünyâ için yaratılmış olan hisler, âlem-i melekûtun bilinmesine perde olurlar. Onlardan kurtulmadıkça aslâ o âleme yol bulunmaz. (İmâm-ı Gazâlî) Âlem-i Misâl Âlem-i misâl, âlem-i şehâdet gibi vardır. Vehim ve hayâl değildir. Âlem-i misâl bütün âlemlerin (yaratılmışların) en genişidir. Âlemlerin hepsinde bulunan her şeyin âlem-i misâlde bir sûreti, bir görünüşü vardır. Akla hayâle gelen şeylerin, mânâların bu âlemde bir sûreti, görünüşü vardır. (İmâm-ı Rabbânî) Âlem-i Sagîr 2. Hazret-i Ali ve çocuklarını sevenler ve onların yolunda gidenler. Bunlar diğer Eshâb-ı kirâmın da hepsini severler. Ehl-i sünnet müslümanları böyledir.

3. Bu isimden faydalanarak diğer müslümanları kendi inançlarına çekmek isteyen Eshâb-ı kirâm düşmanı kimseler.

Hurûfî denilen bozuk kimseler, temiz müslüman olan hakîkî Alevîleri aldatmak için kendilerine Alevî diyorlar. Bu güzel ismi maske olarak kullanıyorlar. (Yeni Rehber Ansiklopedisi)

Disambig.svg Bakınız: alem, a'lem

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Evren
[2] (mecaz) Eğlence, eğlenti
[3] Hayvan veya bitkilerin bütünü
[4] Dünya, yeryüzü
[5] İnsanlar, halk (ahali)
[6] Hayatın bir devri

Nuvola apps bookcase.svg Köken

Nuvola apps bookcase.svg Köken

Lupa.png Zamir[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Herkes, başkaları, yabancılar, elgün


Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


  • Azerice: [[aləm#Azerice|aləm]] (az)
  • Şablon:Krc: [[alam#Şablon:Krc|alam]] (krc)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Bir meslek, bir iş, ayrı bir nitelikte olan toplantı veya durum
[2] dünya
[3] evren

Write.svg Yazılışlar

عالم

Nuvola apps bookcase2.png Örnekler

[1] "Gidelim Göksu'ya, bir âlem-i ab eyleyelim."

Nuvola apps bookcase.svg Köken

Nuvola apps bookcase.svg Köken

Blue & gray people.png Sözcük Birliktelikleri

[1] âlem-i ab
Advertisement