FANDOM


Alevi - Bektaşi Klasikleri Seti İçeriği

1- Besmele Tefsiri 2- Makalat 3- Velayetname 4- Erkanname 5- Kitab-ı Dar 6- Dastan-ı İbrahim Edhem 7- Kitab-ı Cabbar Kulu 8- Hızırname 9- Sarayname 10- Futuvetname-i Tarikat 11- Muhammed Bin Hanefiyye Cengi 12- İlmi Cavidan 13- Dil-Guşa


Türkçe (Orijinal Dili:Türkçe)

3941 s. -- Kuşe-- Ciltsiz -- 17 x 24 cm

İstanbul, 2010

ISBN : 0000IDE326015


Kategorilere Göz Atın

İslam / Alevilik+ Favori Kategorilerime Ekle

İslam / Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar

ULUSLARARASI ALEVİ-BEKTAŞİ KLASİKLERİ SEMPOZYUMU

(Sakarya, 08-09 Kasım 2014)

Bektaşîlik ve Alevîlik Türk Tarihinin seyrinde önemli bir yer tutmaktadır. Alevî-Bektaşî inancının kökenlerini ve gelişim sürecini Orta Asya’dan İran’a, Anadolu’ya, ve nihayet Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada takip etmek mümkündür. Gelenek içerisinde hatırı sayılır bir yere sahip Hoca Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş Velî, Baba İlyas-ı Horasanî, Dede Garkın, Şücâeddin Velî gibi önde gelen şahsiyetlerin çizgisini benimseyen çok sayıda Türkmen şeyhi, âlim, pir, ozan ve yol büyükleri tarihin farklı dönemlerinde çok sayıda eser kaleme almışlar yahut bizzat kendileri pek çok eserin konusunu teşkil etmişlerdir. Buyruk, Erkânnâme, Vilâyetnâme, Menakıbnâme, Makâlat, Fütüvvetnâme, Destan vs. şeklinde yazılmış olan bu eserlerde Alevî-Bektaşî tarihinin seyri, zaman içerisinde gelenekte meydana gelen değişim-dönüşüm ve düşünce-inanç yapısı hakkında bilgi verilmektedir. Bu kaynaklara bir üst başlık olarak “Alevi-Bektaşi Klasikleri” adını vermek mümkündür. Son dönemde Alevîlik hem Türkiye’de hem dünyada en fazla çalışılan, üzerinde spekülatif yahut objektif yorumlar yapılan, bununla birlikte, klasikler üzerinde detaylı bir analiz yapılmadığı için, tarihsel süreci ve doktrinleri tam manasıyla ortaya konulamamış bir konu olma özelliğini de sürdürmektedir. Konunun tarihî, dinî, fikrî, edebî, ahlakî, siyasî ve sosyal yönlerinin Alevî-Bektaşî Klasikleri’nin detaylı tahkiki yapıldıktan sonra daha belirgin bir şekilde ortaya konulabileceği aşikârdır. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü olarak Alevî-Bektaşî klasiklerinin farklı boyutlarını ortaya koyup, konunun daha iyi bir şekilde anlaşılmasına bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla Türkiye ve dünyada Alevîlik-Bektaşîlik üzerine araştırma yapan bilim insanlarının katılımını hedefleyen, bu sayede farklı çalışma alanları ve çalışma disiplinleri arasında bilgi alışverişini mümkün kılacak “Alevi Bektaşi Klasikleri” adıyla bir sempozyum düzenlemekteyiz.


Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.