FANDOM


Hepsi ikiyüz kırk mihraptır..

Sultan Bayezid Veli câmisi.Bayezid’in şehzâdelik âleminde ilk valiliği Trabzon’da, ikincisi bu Amasya şehrindedir. Buradan İstanbul’a giderek babası Fâtih Sultan Mehmed’in Üsküdar yakınında Maltepe’de vefatı üzerine müstakil pâdişah olmuştur. Amasya’da hükümet ettim diyerek, ahâlisini bütün örfî tekliflerden affedip, bu câmii yapmıştır. Pek lâtif câmidir. Uzunluğu ve enliliği yüzer ayaktır. Mihtap ve minberi, müezzinler mahfili gayet sanatlıdır. Yekpâre bir mavi kubbedir. Fakat o kadar büyük değildir. Kapı ve duvarı da –diğer salâtin câmileri gibi-kandillerle donatılacak sofası vardır. Pencerelerinde nurlu canları vardır. Tarihi Hurrem Bina, sene 893 İki adet minâresi, bir iç avlusu var. Avlunun etrafı sofalar ve çeşitli sütünlar üzerine kubbeler vardır. Ortasında sanatlı bir abdest havuzu vardır. Dış avlusu yüksek sütunlarla süslüdür. Evkafı gayet büyüktür. Kale tarafında Şamlar mahallesinde evlere yakın küçük Ağa câmii, Karşı Çekerek Nehri-Çıkrık suyu üzerinde İrem bağı gibi

Bayezid Paşa câmii, kubbesi kurşunlu, bir minâreli, baştan başa mermer döşemelidir.

Mehmed Paşa Câmii su kenarında kargir kurşunlu kubbeli ve bir minârelidir.

Hızır İlyas câmii büyük bir câmi olup, kubbesi kurşunludur.

Mahkeme Câmii Tahta örtülüdür. Birçok iskeletler, oldukları gibi bu câmideki hücre içinde tabutlarında duruyor. Minâresi tahtadır.

Fethiye câmii, kiliseden bozma ve menâresizdir.

Yörgüç Paşa câmii Yapıcısı Çelebi Sultan Mehmed Hanın veziridir.

Gökmedrese Câmii kurşunlu ve minâresizdir. Bunlardan başkaları mescitten sayılır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.