Yenişehir Wiki
Advertisement

D. {{Alıntı|konum=sağ|{{RNK}}|10px|30px}}
<div style="font-size:150%;">'''Büyük Punto'''</div> Şablon:Risale bakınız


RNK şablon sayfası
Arapça font problemi

Risale
Risale:Risale
Risale:Risale-i Nur
Risale: Mukaddime (Muhakemat)
Risale:Lemeat (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Makaleler (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Lemeat'tan (Kastamonu)
Risale:Teşhis-ül İllet (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Divan-ı Harb-i Örfi (Asar-ı Bediiyye)
Risale:İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz
Risale:Hakikat Çekirdekleri (Mektubat)
Risale:Hakikat Çekirdekleri (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Hakikat Çekirdekleri (2) (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Asar-ı Bediiyye)
Risale:Tarihçe-i Hayatın Zeyli (Asar-ı Bediiyye)
Risale
Risale:Hutbe-i Şamiye
Risale:Hutbe-i Şamiye (Asar-ı Bediiyye)

RNK : Risale-i Nur Külliyatı’ndan
Kuran:Kur'an .
Risale:Evrad .
Risale:33 Hadis .
Risale:Hazret-i Üstadın Tashih ve Tasarrufları Hakkında (Asar-ı Bediiyye) Risale:Vukufsuz Ehl-i Vukufa Cevap (Asar-ı Bediiyye)
Tüm risaleler :Risale:Risale-i Nur : Evrad
Büyük boy kitaplar: Sözler - Mektubat - Lem'alar - Şuâlar - Tarihçe-i Hayat - İşarat-ül İ'caz - Mesnevi-i Nuriye - Asâ-yı Musa - Barla Lahikası - Kastamonu Lahikası - Emirdağ Lahikası-1 ve Emirdağ Lahikası-2 -Sikke-i Tasdik-i Gaybi
Mesnevi-i Nuriye *İ’tizar *Mukaddime *Lem'alar Risalesi *Reşhalar *Lasiyyemalar *Katre *Hubab *Habbe *Zühre *Zerre *Şemme Risalesi *Onuncu Risale *Şule *Nokta *Münderecat Hakkında *Fihrist
Orta boy kitaplar:Muhakemat - İman ve Küfür Muvazeneleri
Küçük boy kitaplar: Âyet-ül Kübrâ - Bediüzzaman Cevap Veriyor - Divan-ı Harb-i Örfî - Elhüccet-üz Zehrâ - Ene ve Zerre Risalesi - Esma-i Sitte - Gençlik Rehberi - Hakikat Nurları - Hanımlar Rehberi - Hastalar Risalesi - Haşir Risalesi - Hizmet Rehberi - Hutbe-i Şamiye - İçtihad Risalesi - İhlas Risalesi - İhtiyarlar Risalesi - İman Hakikatleri - Konferans - Küçük Sözler - Lâtif Nükteler - Meyve Risalesi - Miftâh-ul İman - Mi'rac ve Şakk-ı Kamer Risaleleri - Mirkat-üs Sünnet - Mu'cizât-ı Ahmediye - Mu'cizât-ı Kur'aniye - Münâcât - Münazarat - Nur Aleminin Bir Anahtarı - Nur Çeşmesi - Nur'un İlk Kapısı - Otuz Üç Pencere - Rahmet ve Şefkat İlaçları - Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri - Sünuhat-Tulûat-İşârât - Sünuhat - Tulûat - İşârât Sünuhat - Tulûat - İşârât Tabiat Risalesi - Uhuvvet Risalesi - Üstad Hz.'nin Hulusi Ağabeye Gönderdiği Mektuplar - Üstad Hazretlerinin Mehmet Kayalar Ağabeye Gönderdiği Mektuplar Yirmi Üçüncü Söz - Zühret-ün Nur
Diğer risaleler ve parçalar: Âsâr-ı Bedîiyye - Tılsımlar - Sirac-ün Nur (*3. Şua (Münacat Risalesi) 25. Lem'a (Hastalar Risalesi) 25. Lem'a'nın Zeyli 17. Mektub (Çocuk Taziyenamesi) 26. Lem'a (İhtiyarlar Risalesi) 26. Lem'a'nın Zeyli 21. Mektub 4. Şua (Ayet-i Hasbiye Risalesi) 13. Lem'a (Hikmet-ül İstiaze Risalesi) 33. Mektup (Aynı Zamanda 33. Söz Pencereler Risalesi) Eski Said'in Yeni Said'e İnkılabı Zamanındaki Hazin Münacatı 12. Şua (Denizli Müdafaanamesi) 5. Şua Hasan Feyzi'nin Manzumesi)- Fihrist Risalesi - Zülfikâr - Ta'likât #Kızıl İcaz #Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Abdurrahman) #28. Mektup'un 6. Meselesi (Vehhabi meselesi) #18. Lem'a #Şualar, 14. Şua, Hata-Savab Cedveli #Maidet-ül Kur'an (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli) #Hazinet-ül Bürhan (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli) #İnna A'tayna'nın Sırrı #Gayrı Münteşir (Neşredilmemiş) Kısımlar *Gayrı Münteşir Mektuplar *Risalelerden Gayrı Münteşir Kısımlar *Barla Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Kastamonu Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Emirdağ-1 Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Emirdağ-2 Lahikasından Gayrı Münteşir Kısımlar *Denizli Hapsinden Gayrı Münteşir Kısımlar *Afyon Hapsinden Gayrı Münteşir Kısımlar #Risale:Müdafaat Üstad Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafaaları ve Resmi Makamlara Dilekçeleri *Birinci Millet Meclisinde Neşredilen Beyanname *Barla ve Isparta Hayatı (1926-1934) *Eskişehir Mahkemesi (1935) *Isparta ve Denizli Mahkemesi (1944) *Denizli Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Emirdağ Hayatı (Denizli Hapsinden Sonra) *Afyon Mahkemesi (1948 - 1949) *Afyon Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Afyon Mahkemesi Kararnamesi *Temyiz Mahkemesi *Temyiz Mahkemesi Talebe Müdafaaları *Emirdağ Hayatı (Afyon Hapsinden Sonra) *Urfa Ehl-i Vukufuna Cevap (1951) *Gençlik Rehberi Mahkemesi (1952) *Samsun Mahkemesi (1952 *Isparta Mahkemesi (1956) *Emirdağ Hayatı (Isparta Mahkemesinden Sonra) *Diğer Talebe Müdafaaları
#İşarat-ül İ'caz (A. Badıllı Tercümesi) İşarat-ül İ'caz اشارات الاعجاز فى مظانّ الايجاز İşarat-ul İ'caz KUR'AN'IN ÎCÂZ YERLERİNDEKİ İ'CÂZ İŞARETLERİ *Mütercimin İzahları *Mukaddeme *Fatiha Suresi Tefsiri *Bakara 1: Huruf-u Mukattaa *Bakara 2: Kur'anın Hidayeti ve Şüphesizliği *Bakara 3: Allaha İman - Namaz - Zekat *Bakara 4: Kitaplara ve Ahirete İman *Bakara 5: Müminlerin Hidayeti ve Felahı *Bakara 6: Küfrün Mahiyeti *Bakara 7: Kalplerin Mühürlenmesi *Bakara 8: Münafıklar Bahsi *Bakara 9-10: Münafıkların Aldatması *Bakara 11-12: Münafıkların Fesad Çıkarması *Bakara 13: Münafıkların İmanda İkiyüzlülüğü *Bakara 14-15: Münafıkların Müminlerle Alay Etmesi *Bakara 16: Hidayeti Verip Dalaleti Satın Almaları *Bakara 17-18: Münafıklar Hakkında Ateş Temsili *Bakara 19-20: Münafıklar Hakkında Yağmur Temsili *Bakara 21-22: İbadet ve Tevhid Bahsi *Bakara 23-24: Nübüvvet Bahsi *Bakara 25: Cennet Bahsi *Bakara 26-27: Temsil Bahsi *Bakara 28: Yeniden Yaratılış *Bakara 29: Yedi Kat Sema Bahsi *Bakara 30: Hilafet-i İnsaniye *Bakara 31-33: Talim-i Esma *İstikbalin Hâkim-i Mutlakı Kur'andır
#Mesnevi-i Nuriye (A. Badıllı Tercümesi) Risale-i Nur Külliyatından Mesnevî-i Nuriye (Türkçe Tercümesi) Müellifi Bediüzzaman Said-i Nursî Mütercim: Abdülkadir Badıllı Tenbih: (Mesnevî-i Nuriye) ismi, Türkçe tercümesine Hz. Üstad tarafından konulmuştur. Arapça ismi her ne kadar "El-Mesneviyy-ül Arabiyy-ün Nurî'dir. İsim, ism-i müzekker olduğundan, Mesnevî'den sonra (Nuriye) değil, (Nurî) gelmesi lâzımdır. Fakat bu sıfat Türkçe telaffuzunda ağır ve nâmüsta'mel bir sıfat olduğu gibi; "El-Mesneviyy-ül Arabî Li-r Resail-in Nuriye" yani, "Nur Risalelerinin Arabî Mesnevîsi" manasında dahi olduğu için, "Risale"nin müfredi veya Risalelerin cem'i için sıfat olarak Nuriye gelmesi lâzım olduğundan "Mesnevî-i Nuriye" ismi tam yerindedir. (Mütercim) *Takdimler, Mukaddeme, Tenbih, İhtar, İtizar *Lem'alar *Reşhalar *Lasiyyemalar *Katre *Katrenin Zeyli *Habab *Hababın Zeyli *Habbe *Habbenin Zeyli *Habbenin Zeylinin Zeyli *Zehre *Zehrenin Zeyli *Zerre *Şemme *14. Reşha *5. Ders *Şule *Şulenin Zeyli *Nur *Kızıl İcazdan Bazı Parçalar
#Rumuzat-ı Semaniye Bu risalenin sebeb-i telifi, Kur’ân’ın tercümesini Kur’ân yerinde camilerde okutmak olan dehşetli suikastına karşı bir nevi mukabeledir. Ziyade tafsilât ve lüzumsuz bahisler girmiş. Fakat o mücahidâne ve heyecanlı mukabelede kıymettar bir gaybî anahtarı hissedip meczubâne arattırmak içinde, lüzumsuz tafsilât ve zaif ve pek ince emareler dahi girmiş. Kalbime geldi ki: Yirmi Dokuzuncu Mektubun gayet ehemmiyetli ve lüzumlu ve parlak ve îcazlı olan Birinci Makamı, bu İkinci Makamın bütün kusûratını ve israfatını affettirir. Ben de kemâl-i sürurla şükrettim, o kusurları unuttum. *Birinci Parça: 28.Mektubun 7.Meselesinin Hatimesi *İkinci Parça: 28.Mektubun 8.Meselesi *Üçüncü Parça: 29.Mektubun 3.Kısmı *Dördüncü Parça: 29.Mektubun 4.Kısmı *Beşinci Parça: 29.Mektubun 8.Kısmı
#Tefekkürname: 29. Lem'a-yı Arabî #Arabî Münacat Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Otuz birinci Lem'a'nın Üçüncü Şuaı olan Risale-i Münacattan Arabi bir parçadır. Gelen âyet-i uzmanın A'zamî bir tefsiridir." dediği Arapça bir münacat. #Arabi El-Hüccet-üz Zehrâ Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Çok ehemiyetli Arabi bir risaleciktir. El hüccet-üz zehrâ risalesinden bir kısmının bir hülasasıdır" dediği Arapça bir parça. #Hizb-ül Mesnevi-ül Arabî: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Risale-i Nur'dan ehemmeyetle intişar eden Arabî Mesnevi-i Nuriye'nin içindeki kıymettar risalelerde eski Said'in yeni Said'e inkılabı zamanında dergh-ı ilahiyeye karşı münacatları, istiğfarları, tesbihatları ilm-el yakin derecesinde imanî şehadetlerinden parçalardır" dediği Arapça bir parça. #Ettefekkür-ul İmaniyyür Refi': Yirmidokuzuncu Lem'a-i Arabiye'nin İkinci Babı olarak te'lif edilmiştir. 29. Lem'a'daki kısım ve meali için 'buraya', Şualarda geçen ve bir kısmının Abdülmecid abi tarafından yapılan tercümesi için 'buraya' bakabilirsiniz. #Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Hamza) #Kur'an Hattı Risaleler #Ayet ve Hadis Mealleri
S=Risale:Sözler . SÖZLER . Birinci Söz . İkinci Söz . Üçüncü Söz . Dördüncü Söz . Beşinci Söz . Altıncı Söz . Yedinci Söz . Sekizinci Söz . Dokuzuncu Söz . Onuncu Söz . On Birinci Söz . On İkinci Söz . On Üçüncü Söz . On Dördüncü Söz . On Beşinci Söz . On Altıncı Söz . On Yedinci Söz . On Sekizinci Söz . On Dokuzuncu Söz . Yirminci Söz . Yirmi Birinci Söz . Yirmi İkinci Söz . Yirmi Üçüncü Söz . Yirmi Dördüncü Söz . Yirmi Beşinci Söz . Yirmi Altıncı Söz . Yirmi Yedinci Söz . Yirmi Sekizinci Söz . Yirmi Dokuzuncu Söz . Otuzuncu Söz . Otuz Birinci Söz . Otuz İkinci Söz . Otuz Üçüncü Söz . Lemeat . Konferans . Fihrist
M=Risale:Mektubat . MEKTUBAT . Birinci Mektup . İkinci Mektup . Üçüncü Mektup . Dördüncü Mektup . Beşinci Mektup . Altıncı Mektup . Yedinci Mektup . Sekizinci Mektup . Dokuzuncu Mektup . Onuncu Mektup . On Birinci Mektup . On İkinci Mektup . On Üçüncü Mektup . On Dördüncü Mektup . On Beşinci Mektup . On Altıncı Mektup . On Yedinci Mektup . On Sekizinci Mektup . On Dokuzuncu Mektup . Yirminci Mektup . Yirmi Birinci Mektup . Yirmi İkinci Mektup . Yirmi Üçüncü Mektup . Yirmi Dördüncü Mektup . Yirmi Beşinci Mektup . Yirmi Altıncı Mektup . Yirmi Yedinci Mektup . Yirmi Sekizinci Mektup . Yirmi Dokuzuncu Mektup . Otuzuncu Mektup . Otuz Birinci Mektup . Otuz İkinci Mektup . Otuz Üçüncü Mektup . İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz . Hakikat Çekirdekleri . Gönüller Fatihi Büyük Üstada . Fihriste-i Mektubat . Hakikat Işıkları . Dua
L=Risale:Lem'alar . LEM'ALAR . Birinci Lem'a . İkinci Lem'a . Üçüncü Lem'a . Dördüncü Lem'a . Beşinci Lem'a . Altıncı Lem'a . Yedinci Lem'a . Sekizinci Lem'a . Dokuzuncu Lem'a . Onuncu Lem'a . On Birinci Lem'a . On İkinci Lem'a . On Üçüncü Lem'a . On Dördüncü Lem'a . On Beşinci Lem'a . On Altıncı Lem'a .On Yedinci Lem'a . On Sekizinci Lem'a . On Dokuzuncu Lem'a . Yirminci Lem'a . Yirmi Birinci Lem'a . Yirmi İkinci Lem'a .Yirmi Üçüncü Lem'a . Yirmi Dördüncü Lem'a . Yirmi Beşinci Lem'a .Yirmi Altıncı Lem'a . Yirmi Yedinci Lem'a . Yirmi Sekizinci Lem'a .*Yirmi Dokuzuncu Lem'a . Otuzuncu Lem'a . Otuz Birinci Lem'a .Otuz İkinci Lem'a . Otuz Üçüncü Lem'a . Münâcat .Fihrist . Dua
Ş=Şualar .Risale:Şuâlar . ŞUÂLAR . İkinci Şuâ . Üçüncü Şuâ .Dördüncü Şuâ .Altıncı Şuâ . Yedinci Şuâ . Dokuzuncu Şuâ . On Birinci Şuâ . On İkinci Şuâ . On Üçüncü Şuâ . On Dördüncü Şuâ .Beşinci Şuâ . On Beşinci Şuâ . Birinci Şuâ . Sekizinci Şuâ *Yirmi Dokuzuncu Lem’a’dan İkinci Bab . Eddâî .Dua . İçindekiler
TH =Risale:Tarihçe-i Hayat . BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSÎ TARİHÇE-İ HAYATI . Ön Söz .Giriş . İlk Hayatı . Barla Hayatı . Eskişehir Hayatı .Kastamonu Hayatı .Denizli Hayatı .Emirdağ Hayatı - Afyon Hayatı - Isparta Hayatı - Hariç Memleketler - Bedîüzzaman ve Risale-i Nur - Dua - İçindekiler
İİ. İŞARATÜ’L-İ’CAZ . Risale:İşarat-ül İ'caz . Tenbih . İfadetü’l-Meram . Kur'an'ın Tarifi . Fatiha Suresi . Bakara Suresi 1-3. âyetler . Bakara Suresi 4-5. âyetler . Bakara Suresi 6. âyet . Bakara Suresi 7. âyet . Bakara Suresi 8. âyet - Bakara Suresi 9-10. âyetler . Bakara Suresi 11-12. âyetler . Bakara Suresi 13. âyet . Bakara Suresi 14-15. âyetler . Bakara Suresi 16. âyet . Bakara Suresi 17-20. âyetler . Bakara Suresi 21-22. âyetler . Bakara Suresi 23-24. âyetler . Bakara Suresi 25. âyet Bakara Suresi 26-27. âyetler . Bakara Suresi 28. âyet Bakara Suresi 29. âyet . Bakara Suresi 30. âyet . Bakara Suresi 31-33. âyetler . Ecnebi Feylesofların Kur’an Hakkındaki Beyanatları . Mehmed Kayalar’ın Bir Müdafaası . Dua . Fihrist
MN= MESNEVÎ-İ NURİYE . İ’tizar . Mukaddime . Lem'alar Risalesi . Reşhalar . Lasiyyemalar . Katre . Hubab . Habbe . Zühre . Zerre . Şemme Risalesi . Onuncu Risale . Şule - Nokta . Münderecat Hakkında - Fihrist
AM=ASÂ-YI MUSA: Risale:Asa-yı Musa .Mukaddimat - Asa-yı Musa’dan Birinci Kısım - Birinci Mesele - İkinci Meselenin Bir Hülâsası - Üçüncü Mesele - Dördüncü Mesele - Beşinci Mesele - Altıncı Mesele - Yedinci Mesele - Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası - Dokuzuncu Mesele - Onuncu Mesele - On Birinci Mesele - Asa-yı Musa’dan İkinci Kısım - Birinci Hüccet-i İmaniye - İkinci Hüccet-i İmaniye - Üçüncü Hüccet-i İmaniye - Dördüncü Hüccet-i İmaniye - Beşinci Hüccet-i İmaniye - Altıncı Hüccet-i İmaniye - Yedinci Hüccet-i İmaniye - Sekizinci Hüccet-i İmaniye - Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye - Onuncu Hüccet-i İmaniye - On Birinci Hüccet-i İmaniye - Fihrist
BL BARLA LÂHİKASI- Risale:Barla Lahikası - : Takdim - Yedinci Risale olan Yedinci Mesele - Mukaddime - Yirmi Yedinci Mektup ve Zeylleri - Yirmi Yedinci Mektup'un Zeyli ve İkinci Kısmı - İkinci Zeyl - Yirmi Yedinci Mektup'un Üçüncü Zeyli - Yirmi Yedinci Mektup'un Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylin Nihayetidir - Mektubat'ın Üçüncü Kısmı (1) - Mektubat'ın Üçüncü Kısmı (2) - Kastamonu ve Emirdağ'da Yazılan Mektuplar
EL-2 EMİRDAĞ LÂHİKASI – 1 .Risale:Emirdağ Lahikası-1 . Yirmi Yedinci Mektup’tan Takdim - Birinci Kısım Mektuplar - İkinci Kısım Mektuplar - Üçüncü Kısım Mektuplar
EL-2 EMİRDAĞ LÂHİKASI – 2: Risale:Emirdağ Lahikası-2 . Yirmi Yedinci Mektup’tan (Emirdağ’ında ve Isparta’da Son İkametlerinde Yazılan Mektuplardır) Giriş - Birinci Kısım Mektuplar - İkinci Kısım Mektuplar - Üçüncü Kısım Mektuplar
KL Risale:Kastamonu Lahikası. Yirmi Yedinci Mektup’tan KASTAMONU LÂHİKASI: Takdim - Lemeat'tan Önceki Mektuplar - Lemeat'tan - Lemeat'tan Sonraki Mektuplar
STG SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ *Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar-1 *Birinci Şuâ *Sekizinci Şuâ *On Sekizinci Lem'a *Yirmi Sekizinci Lem'a *Sekizinci Lem'a *Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar-2 *Dua

Arabi El-Hüccet-üz Zehrâ Risalesi[]

ﻋﺮﺑﻰ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺭﺳﺎﻟﻪﺳﻰ

ﭼﻮﻕ ﺃﻫﻤّﻴﺘﻠﻰ ﻋﺮﺑﻰ ﺑﺮ ﺭﺳﺎﻟﻪﺟﻜﺪﺭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺭﺳﺎﻟﻪﺳﻨﺪﻥ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﻨﯔ ﺑﺮ ﺧﻠﺎﺻﻪﺳﻴﺪﺭ

(Çok ehemmiyetli Arabî bir risaleciktir. El-Hüccet-üz Zehrâ risalesinden bir kısmının bir hülasasıdır)

ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ

ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻢِ ﻛﻠﺎﻣﯔ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪّﻳﻦ ﻋﻠّﺎﻣﻪﻟﺮﻳﻨﯔ، ﻗﺮﺍٓﻧﯔ ﻳﺎﭘﺪﻳﻐﻰ ﻭ ﺩﺭﺱ ﻭﻳﺮﺩﻳﮕﻰ ﮔﺒﻰ؛ ﺃﯓ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺍﺛﺒﺎﺗﻨﻪ ﭼﺎﻟﻴﺸﺪﻗﻠﺮﻯ ﻭ ﺩﺭﻳﻦ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎﺗﻠﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻛﺘﺎﺑﻠﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎﺯﺩﻗﻠﺮﻯ ﻋﻠﻢِ ﺍﻟَﻬﻰﻧﯔ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩﺳﻨﯔ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻨﯔ ﺟﺰﺋﻰ ﻭ ﻛﻠّﻰ ﻫﺮ ﺷﻴﺌﻪ ﺍﺣﺎﻃﻪﻟﺮ، ﺫﺭّﻩﺩﻥ ﺳﻴّﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭ ﺍﺛﻴﺮﺩﻥ ﺛﻮﺍﺑﺘﻪ ﻗﺪﺭ ﻫﻴﭻ ﺑﺮ ﺷﻰ ﺧﺎﺭﺟﻨﺪﻩ ﺑﻮﻟﻨﻤﺪﻳﻐﻴﺪﺭ.

ﺟﻨﺎﺏ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮّﺍﺣﻤﻴﻨﻪ ﺣﺪﺳﺰ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﺴﻮﻥ ﻛﻪ: ﺍَﻟﻠﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮْ ﻓﻴﻀﻨﺪﻥ ﮔﻠﻦ ﭼﻮﻕ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻭ ﻟﻤﻌﻪﻟﺮﺩﻥ ﻳﺎﻟﯖﺰ ﺍﻭﭺ ﻣﺮﺗﺒﻪﺳﻰ، ﺑﺮ ﺍﻳﻜﻰ ﺻﺤﻴﻔﺪﻩ ﺍﻭﭺ ﺑﻴﻮﻙ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺪﺭ ﺍﻭ ﺍﻭﭺ ﻣﺴﺌﻠﻪﻧﯔ ﻳﻮﺯﻩ ﻳﺎﻗﻴﻦ ﺣﺠّﺘﻠﺮﻳﻨﻰ ﻗﻴﺼﻪﺟﻖ ﺟﻤﻠﻪﻟﺮﻟﻪ ﻭ ﻛﻠﻤﻪﻟﺮ ﺍﻳﻠﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﺪﻭﺏ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﺯﺩﻩ ﺣﺘّﻰ ﻣﺘﻤﺮﺩّ ﻃﺒﻴﻌﻴّﻮﻧﻠﺮﻩ ﮔﻮﺳﺘﺮﻣﺶ.

ﺃﻭﺭﺍﺩﻣﺪﻩ ﺑﻦ ﺍﻭﻗﻮﺩﻳﻐﻢ ﻃﺮﺯﻯ ﻳﺎﺯﻳﻴﻮﺭﻡ. ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻮﺭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﺮﻯ، ﺍﻭ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺷﺎﺭﺗﻠﺮﻯ ﻭ ﭼﻮﻕ ﻗﻴﺼﻪ ﺭﻣﺰﻟﺮﻯ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻳﺪﻩﺟﻜﻠﺮ. (ﺍ)

ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ

Ulema-i İlm-i Kelamın ve usûl-id din allâmelerinin, Kur'anın yaptığı ve ders verdiği gibi,en ziyade isbatına çalıştıkları ve derin tedkikatla akaid kitaplarına yazdıkları ilm-i ilahinin ve iradesinin ve kudretinin cüzi ve külli her şeye ihataları zerreden seyyarata ve esirden sevabite kadar hiç bir şey haricinde bulunmadığıdır.

Cenab-ı Erhamürrâhimîn'e hadsiz şükür olsun ki; AllahüEkber feyzinden gelen çok mertebe ve lem'alardan yalnız üç mertebesi bir iki sahifede üç büyük kitap kadar o üç meselenin yüze yakın hüccetlerini kısacık cümlelerle ve kelimeler ile beyan edip harika bir tarzda hatta mütemerrid tabiiyyunlara göstermiş.

Evradımda ben okuduğum tarzı yazıyorum. İnşaallah bir zaman nur kahramanları o gayet muhtasar işaretleri ve çok kısa remizleri izah ve tefsir edecekler.([1])

Said Nursi

(ﺍ) ﺁﻓﻴﻮﻥ ﺣﭙﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺳﻨﻪ ﺻﻮﯕﺮﻩ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ (ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺰّﻫﺮﺍ) ﻳﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻳﺘﻤﺴﻴﻠﻪ؛ ﺍﻳﻜﻨﺠﻰ ﻣﻘﺎﻣﻰ، ﺑﻮ ﺑﺤﺜﯔ (ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻢ، ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﯔ) ﺍﺿﺎﺡ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺪﺭ.

ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻤﺰ ﺑﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺪﻩ ﺷﻌﺎﻋﻠﺮ ٥٣٨ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﺳﻨﺪﻩ ﺷﻮﻳﻠﻪ ﺩﻳﻴﻮﺭ: (ﺍﻳﺸﺘﻪ ﻋﺮﺑﻰ ﺣﺰﺏِ ﻧﻮﺭﻯﻧﯔ ﺧﻠﺎﺻﺔ ﺍﻟﺨﻠﺎﺻﻪﺳﻨﺪﻥ ﺩﺍﺋﻤﻰ، ﺗﻔﻜّﺮﻯ ﺑﺮ ﻭﺭﺩﻡ ﻭ (ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ) ﺟﻤﻠﻪﺳﻨﯔ ﺍﻭﺗﻮﺯ ﺍﻭﭺ ﻣﺮﺗﺒﻪﺳﻨﺪﻥ ﺍﻭﭺ ﻣﺮﺗﺒﻪﻳﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﺪﻥ ﺑﻮ ﮔﻠﻦ ﻋﺮﺑﻰ ﻓﻘﺮﻩﻧﯔ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻰ ﺍﻳﭽﻨﺪﻩ ﻗﻴﺼﻪ ﺇﺷﺎﺭﺗﻠﺮﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀِ ﻋﻠﻢِ ﻛﻠﺎﻣﻰ ﻭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻋﻠﻤﺎﺳﻨﻰ ﭘﻚ ﭼﻮﻕ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﻳﺪﻥ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺇﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺕِ ﺇﻟَﻬﻴﻪﻧﯔ ﻛﺎﺋﻨﺎﺗﺪﻩﻛﻰ ﺟﻠﻮﻩﻟﺮﻳﻠﻪ، ﺍﻭﻧﻠﺮﻯ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﻳﻠﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭ ﺍﻭﻧﻠﺮﻟﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﯓ ﺑﺪﺍﻫﺘﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺘﻨﻪ ﻭ ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺘﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻳﻠﻪ ﺗﺎﻡ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﻳﺘﻤﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﺁﭼﺎﻥ ﺑﻮ ﻋﺮﺑﻰ ﻓﻘﺮﻩﺩﺭ.)

ﺻﻮﯕﺮﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻤﺰ ﻳﻨﻪ ﺷﻌﺎﻋﻠﺮﯓ ٥٣٩ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﺳﻨﺪﻩ ﻋﺮﺑﻰ ﻓﻘﺮﻩﻧﯔ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻨﻪ ﺷﻮﻳﻠﻪ ﺑﺎﺷﻠﺎﻳﻮﺭ: (ﻏﺎﻳﺖ ﻗﻴﺼﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻰ ﺍﻳﭽﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢِ ﺍﻟَﻬﻰﻳﻪ، ﺑﻮ ﭘﻚ ﺍﻫﻤّﻴﺘﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺖِ ﺍﻳﻤﺎﻧﻴﻪﻳﻪ ﻗﻴﺼﻪﺟﻖ ﺍﺷﺎﺭﺗﻠﺮ ﺍﻳﺪﻭﺏ، ﺗﻔﺼﻴﻠﺎﺗﻨﻰ ﺭﺳﺎﻟﻪٔ ﻧﻮﺭﻩ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﻪ ﺩﻳﺮﺯ.)

ﻳﻨﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻤﺰ، ﻋﺮﺑﻰ ﺭﺳﺎﻟﻪﺟﮕﻚ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻰ ﺍﻭﻟﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﯔ ﺷﻌﺎﻋﻠﺮ ٥٤٥ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﺳﻨﺪﻩﻛﻰ ﺑﺮ ﻳﺮﻧﺪﻩ ﺷﻮﻳﻠﻪ ﺩﻳﻤﺶ: ( ﺍﺧﻄﺮ: ﺭﺳﺎﻟﻪِٔ ﻧﻮﺭﯓ ﺧﻠﺎﺻﺔ ﺍﻟﺨﻠﺎﺻﻪﺳﻨﯔ ﺯﺑﺪﻩﺳﻰ ﺍﻭﻟﺎﻥ ﻋﺮﺑﻰ ﻓﻘﺮﻩﺩﻩﻛﻰ ﻛﻠﻤﻪﻟﺮﯓ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﺍﻳﺴﻪ؛ ﻗﺮﺁﻧﺪﻥ ﺗﺮﺷّﺢ ﺍﻳﺪﻥ ﺭﺳﺎﻟﻪِٔ ﻧﻮﺭﯓ ﺁﻳﺎﺕِ ﻗﺮﺁﻧﻴﻪﻧﯔ ﻟﻤﻌﺎﺗﻨﺪﻥ ﺁﻟﺪﻳﻐﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻠﺮﻩ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ "ﻋﻠﻢ" ﻭ "ﺇﺭﺍﺩﻩ"ﻳﻪ ﻭ "ﻗﺪﺭﺕ"ﻩ ﺩﺍﺋﺮ ﺩﻟﻴﻠﻠﺮﻩ ﻭ ﺣﺠّﺘﻠﺮﻩ ﺇﺷﺎﺭﺗﺪﺭ ﻛﻪ؛ ﺑﻮ ﻋﺮﺑﻰ ﻛﻠﻤﻪﻟﺮﯓ ﺇﺷﺎﺭﺕ ﺍﻳﺘﺪﻛﻠﺮﻯ ﺍﻭ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﻟﻴﻠﻠﺮ، ﺃﻫﻤّﻴﺘﻠﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻳﺪﻳﻠﻴﻴﻮﺭ. ﺩﻳﻤﻚ ﻫﺮ ﺑﺮﻯ، ﭼﻮﻕ ﺁﻳﺎﺗﯔ ﺑﺮﺭ ﺇﺷﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺮﺭ ﻧﻜﺘﻪﺳﻨﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﺘﻤﻜﺪﺭ. ﻳﻮﻗﺴﻪ ﺍﻭ ﻋﺮﺑﻰ ﻛﻠﻤﻪﻟﺮﯓ ﺗﻔﺴﻴﺮﻯ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻰ ﺩﮔﻠﺪﺭ.) ﺩﻳﻴﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻮﻳﻮﺭﻣﺸﺪﺭ.

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻮﻧﻐﻮﺭ

1. Parça[]

﴿ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﺍﻟﺮَّﺟِﻴﻢِ﴾

﴿ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ﴾

﴿ﻭَ ﻗُﻞِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﻭَﻟَﺪًﺍ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻭَﻟِﻰٌّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬُّﻝِّ ﻭَ ﻛَﺒِّﺮْﻩُ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮًﺍ ٭﴾

ﺍَﻟﻠﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗُﺪْﺭَﺓً ﻭَ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﻌِﻠْﻢٍ ﻣُﺤِﻴﻂٍ ﻟَﺎﺯِﻡٍ (٢) ﺫَﺍﺗِﻰٍّ ﻟﻠِﺬَّﺍﺕِ ﻳَﻠْﺰَﻡُ ﺍﻟْﺎَﺷْﻴَﺎﺀَ ﻟَﺎ ﻳُﻤْﻜِﻦُ ﺍَﻥْ ﻳَﻨْﻔَﻚَّ ﻋَﻨْﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍﻟْﺤُﻀُﻮﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺸُّﻬُﺪِ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻔُﻮﺫِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺣَﺎﻃَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭَﺍﻧِﻴَّﺔِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍِﺳْﺘِﻠْﺰَﺍﻡِ ﺍﻟﻮُﺟُﻮﺩِ ﻟِﻠْﻤَﻌْﻠُﻮﻣِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻧُﻮﺭِ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﺑِﻌَﺎﻟَﻢِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ٭

﴿(٢) ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻤَﺜَﻞُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ (ﻛَﻠُﺰُﻭﻡِ ﺍﻟﻀِّﻴَﺎﺀِ ﺍﻟْﻤُﺤِﻴﻂِ ﻟﻠِﺸَّﻤْﺲِ)﴾

ﻧَﻌَﻢْ ﻓَﺎﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻣَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺯُﻭﻧَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻧَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤَﻨْﻈُﻮﻣِﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﻜَﻢُ ﺍﻟْﻘَﺼْﺪِﻳَّﺔُ ﺍﻟْﻌَﺎﻣَّﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻌِﻨَﺎﻳَﺖُ ﺍﻟْﻤَﺨْﺼُﻮﺻَﺔُ ﺍﻟﺸَّﺎﻣِﻠَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻀِﻴَّﺔُ ﺍﻟْﻤَﻨْﻈُﻮﻣَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﺪَﺍﺭُ ﺍﻟْﻤُﺜْﻤِﺮَﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺟَﺎﻝُ ﺍﻟْﻤُﻌَﻴَّﻨَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺯَﺍﻕُ ﺍﻟْﻤُﻘَﻨَّﻨَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺗِّﻘَﺎﻧَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﻔَﻨَّﻨَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻫْﺘِﻤَﺎﻣَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻨَﺔُ ﻭَ ﻏَﺎﻳَﺔُ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴِﺠَﺎﻡِ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺴَﺎﻕِ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﻴَﺎﺯِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﺴُّﻬُﻮﻟَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺔِ ﺩَﺍﻟَّﺎﺕٌ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻢِ ﻋَﻠَّﺎﻡِ ﺍﻟْﻐُﻴُﻮﺏِ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ (ﺍَﻟَﺎ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻄِﻴﻒُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮُ) ٭

ﻓَﻨِﺴْﺒَﺔِ ﺩَﻟَﺎﻟَﺔِ ﺣُﺴْﻦِ ﺻَﻨْﻌَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻰ ﺷُﻌُﻮﺭِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﺍِﻟَﻰ ﻧِﺴْﺒَﺔُ ﺩَﻟَﺎﻟَﺔِ ﺣُﺴْﻦِ ﺧِﻠْﻘَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻰ ﻋِﻠْﻢِ ﺧَﺎﻟِﻖِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻛَﻨِﺴْﺒَﺔِ ﻟُﻤَﻴْﻌَﺔِ ﺯُﺟَﻴْﺠَﺔِ ﺍﻟﺬُّﺑَﻴْﺒَﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟﺪَّﻫْﻤَﺎﺀِﺍِﻟَﻰ ﺷَﻌْﺸَﻌَﺔِ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻓِﻰ ﺭَﺍﺑِﻌَﺔِ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ٭

ﻓَﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻠَﻜُﻮﺕُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺒَّﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺴَﻨْﺒِﻠَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺸَﺠِّﺮَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻄَﺮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻄَﻒِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻘَﻠِﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕِ ﺍﻟْﻬَﻮَﺍﺋِﻴَّﺔِ ﺍﻟﻨَّﺎﻗِﻠَﺔِ ﻟِﻠْﺎَﻭَﺍﻣِﺮِ ﺍﻟﺮَّﺑًّﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻮَﺍﺳِﻄَﺔِ ﻟِﻠْﻤُﺨَﺎﺑَﺮَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺻْﻮَﺍﺕِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﺑِﻠَﺎ ﺧَﻄَﺎﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻘَﺎﻟِﻴﺪُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍِﻧْﺘِﺒَﺎﻩِ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺒَّﺎﺕِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﺘَّﺴَﻨْﺒُﻞِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ٭ ﻭَﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺧِﺬٌ ﺑِﻨَﺎﺻِﻴَﺔِ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﻨِﻈَﺎﻣِﻪِ ﻭَ ﻣِﻴﺰَﺍﻧِﻪِ ﻭَ ﺗَﺼْﻮِﻳﺮِﻩِ ﻭَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻩِ ﻭَ ﺗَﻤْﻴِﻴﺰِﻩِ ﻭَ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨِﻪِ ﺍﻟْﻤَﺨْﺼُﻮﺻَﺔِ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﻣَﺎ ﻟَﺎ ﻳُﺤَﺪُّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﻠِﻄَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺸَﺎﺑِﻬَﺎﺕِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻤَﻨْﻈُﻮﻣِﻴَّﺖِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺯُﻭﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻤْﺘَﺎﺯِﻳَّﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜَﺜْﺮَﺓِ ﻭَ ﺍﻟﺴُّﺮْﻋَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺨِﻠْﻄَﺔِ ﺑِﻠَﺎ ﺳَﻬْﻮٍ ﻭَ ﻟَﺎ ﻗُﺼُﻮﺭٍ ﻭَ ﻟَﺎ ﻧُﻘْﺼَﺎﻥٍ ﺑِﺎﻟﺪَّﻭَﺍﻡِ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻴَﺎﻥِ ٭ ﻓَﺒِﺤَﻖِّ ﺷَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺤَﻘَﺎﺋِﻖِ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭَﺓِ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍُﺭْﺯُﻗْﻨَﺎ ﻛَﻤَﺎﻝَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﺎِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻚَ ﻭَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍَﻣِﻴﻦَ ٭

ﺍَﻟﻠﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪُ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣَﺎﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﺸَﺎْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﺍِﺫْ ﺗَﻨْﻈِﻴﻢُ ﺍﻟْﻤَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺕِ ﺫَﺍﺗًﺎ ﻭَ ﺻِﻔَﺔً ﻭَ ﻣَﺎﻫِﻴَّﺔً ﻭَ ﻫُﻮِﻳَّﺔً ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺍﻟْﺎِﻣْﻜَﺎﻧَﺎﺕِ ﺍﻟْﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﺤْﺪُﻭﺩَﺓِ ﻭَ ﺍﻟﻄُّﺮُﻕِ ﺍﻟْﻌَﻘِﻴﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺣْﺘِﻤَﺎﻟَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺸَﻮَّﺷَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻣْﺜَﺎﻝِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺸَﺎﺑِﻬَﺔِ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺳُﻴُﻮﻝِ ﺍﻟْﻌَﻨَﺎﺻِﺮِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺸَﺎﻛِﺴَﺔِ ﺑِﻬَﺬَﺍ ﺍﻟﻨِّﻈَﺎﻡِ ﺍﻟْﺎَﺭَﻕِّ ٭ ﻭَﺗَﻮْﺯِﻳﻨُﻬَﺎ ﺑِﻬَﺬَﺍ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﺍﻟْﺤَﺴَّﺎﺱِ ﺍﻟْﺠَﺴَّﺎﺱِ ٭ ﻭَ ﺗَﻤْﻴِﻴﺰُﻫَﺎ ﺑِﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟﺼُّﻮَﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻌَﻴُّﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻨَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺔِ ٭ ﻭَ ﺧَﻠْﻖُ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮِﻳَّﺔِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﺴِﻴﻂِ ﺍﻟْﺠَﺎﻣِﺪِ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻛَﺎﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﺑِﺠِﻬَﺎﺯَﺍﺗِﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨُّﻄْﻔَﺔِ ٭ ﻭَ ﺍﻟﻄَّﻴْﺮِ ﺑِﺠَﻮَﺍﺭِﺣِﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﻴْﻀَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮِ ﺑِﺎَﻋْﻀَﺎﺋِﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨُّﻮَﺍﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺒَّﺔِ ﺗَﺪُﻝُّ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺤَﻘَﺎﺋِﻖُ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭَﺓُ ﺑِﺎﻟْﻘَﻄْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻥَّ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﻘَﺼْﺪِﻩِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻪِ ﻭَ ﺗَﺨْﺼِﻴﺼِﻪِ ﻭَ ﺗَﺮْﺟِﻴﺤِﻪِ ﻭَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻩِ ﻭَ ﺑِﻤَﺸِﻴﺌَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻪِ ﺟَﻞَّ ﺟَﻠَﺎﻟُﻪُ ٭ ﻓَﻜَﻤَﺎ ﺍَﻥَّ ﺗَﻮَﺍﻓُﻖَ ﺍﻟْﺎَﺷْﻴَﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻓْﺮَﺍﺩِ ﻓِﻰ ﺍَﺳَﺎﺳَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻋْﻀَﺎﺀِ ﺍﻟﻨَّﻮْﻋِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺠِﻨْﺴِﻴَّﺔِ ﻳَﺪُﻝُّ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻥَّ ﺻَﻨِﻊَ ﻛُﻞِّ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻤُﺘَﻮَﺍﻓِﻘَﺎﺕِ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﺍَﺣَﺪٌ ٭ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍَﻥَّ ﺗَﻤَﺎﻳُﺰَﻫَﺎ ﺑِﺎﻟﺘَّﻌَﻴُّﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺸَﺨُّﺼَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻨَﺔِ ﻳَﺪُﻝُّ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟﺼَّﺎﻧِﻊَ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪَ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪَ ﻓَﺎﻋِﻞٌ ﻣُﺨْﺘَﺎﺭٌ (ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻣﺎَ ﻳُﺮِﻳﺪُ) ﻭَ ﻛُﻞُّ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋِﻴَّﺔٍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﺑِﻤَﺸِﻴﺌَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍﺧْﺘِﻴَﺎﺭِﻩِ ٭

ﺍَﻟﻠﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ (٣) ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗُﺪْﺭَﺓً ﻭَ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﺮُ ﻋَﻠَﻰ

﴿(٣) ﺑﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪﻧﯔ ﺗﺎﻡ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻳﮕﺮﻣﻨﺠﻰ ﻣﻜﺘﻮﺑﯔ (ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ) ﺑﺤﺴﻨﺪﻩ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻜﻤّﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩﺭ. ﻫﻢ ﻳﮕﺮﻣﻰ ﻃﻮﻗﻮﺯﻧﺠﻰ ﺳﻮﺯﯓ ﻧﻬﺎﻳﺘﻨﺪﻩ، ﻗﻴﺎﻣﺘﯔ ﻭﻗﻮﻋﻨﯔ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻭﻟﺪﻳﻐﻨﻰ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺤﺜﻨﺪﻩ ﭘﻚ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﺪﻩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﺪﻳﻠﻤﺸﺪﺭ.﴾ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺓٍ ﻣُﻄْﻠَﻘَﺔٍ ﻣُﺤِﻴﻄَﺔٍ ﺿَﺮُﻭﺭِﻳَّﺔٍ ﻧَﺎﺷِﺌَﺔٍ ﻟَﺎﺯِﻣَﺔٍ ﺫَﺍﺗِﻴَّﺔٍ ﻟﻠِﺬَّﺍﺕِ ﺍﻟْﺎَﻗْﺪَﺳِﻴَّﺔِ ٭ ﻓَﻤُﺤَﺎﻝٌ ﺗَﺪَﺍﺧُﻞُ ﺿِﺪِّﻫَﺎ ٭ ﻓَﻠَﺎ ﻣَﺮَﺍﺗِﺐَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓَﺘَﺘَﺴَﺎﻭَﻯ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻴْﻬَﺎ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕُ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡُ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺀُ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻞُّ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺋِﻰُّ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻠِّﻰُّ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻮَﺍﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮُ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎُﻥ ٭ ﺑِﺴِﺮِّ ﻣُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﻏَﺎﻳَﺔِ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﻴَﺎﺯِ ﺍﻟْﺎِﺗِّﻘَﺎﻥِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍﻟﻨُّﻮﺭَﺍﻧِﻴَّﺔِ (٤) ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻔَّﺎﻓِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻘَﺎﺑَﻠَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻮَﺍﺯَﻧَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﺜَﺎﻝِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍِﻣْﺪَﺍﺩِ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺍَﺳْﻬَﻠِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻮَﺣْﺪَﺓِ ﻭَ ﺗَﺠَﻠِّﻰ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪِﻳَّﺔِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺏِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺠَﺮُّﺩِ ﻭَ ﻣُﺒَﺎ ﻳَﻨَﺔِ ﺍﻟْﻤَﺎﻫِﻴَّﺔِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﻋَﺪَﻡِ ﺍﻟﺘَّﻘَﻴُّﺪِ ﻭَ ﻋَﺪَﻡِ ﺍﻟﺘَّﺤَﻴُّﺰِ ﻭَ ﻋَﺪَﻡِ ﺍﻟﺘَّﺠَﺰِّﻯ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍِﻧْﻘِﻠَﺎﺏِ ﺍﻟْﻌَﻮَﺍﺋِﻖِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮَﺍﻧِﻊِ ﺍِﻟَﻰ ﺣُﻜْﻢِ ﺍﻟْﻮَﺳَﺎﺋِﻞِ ﺍﻟْﻤُﺴَﻬِّﻠَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺓَ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺀَ ﻭَ ﻟْﺠُﺰْﺋِﻰَّ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻮَﺍﺓَ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻟَﻴْﺴَﺖْ ﺑِﺎَﻗَﻞَّ ﺻَﻨْﻌَﺔً ﻭَ ﺟَﺰَﺍﻟَﺔً ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺠْﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻞِّ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻠِّﻰُّ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ ٭ ﻓَﺨَﺎﻟِﻘُﻬَﺎ ﻫُﻮَ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻫَﺬِﻩِ ﺑِﺎﻟْﺤَﺪْﺱِ

﴿(٤) ﺑﻮ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴﺖ ﻭ ﺷﻔّﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺳﺮﻟﺮﻯ، ﭘﻚ ﻣﻜﻤّﻞ ﺑﺮ ﻃﺮﺯﺩﻩ ﻳﮕﺮﻣﻰ ﻃﻮﻗﻮﺯﻧﺠﻰ ﻭ ﺍﻭﻧﻨﺠﻰ ﺳﻮﺯﯓ ﻧﻬﺎﻳﺘﻠﺮﻧﺪﻩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﺪﻳﻠﻤﺶ. ﺍﻭﺭﺍﻟﺮﺩﻩ ﺍﺿﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭﺩﺭ.﴾ ﺍﻟﺸُّﻬُﻮﺩِﻯِّ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍَﻥَّ ﺍﻟْﻤُﺤَﺎﻁَ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺋِﻴَّﺎﺕِ ﻛَﺎﻟْﺎَﻣْﺜِﻠَﺔِ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺑَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺼَﻐَّﺮَﺓِ ﺍَﻭْ ﻛَﺎﺍﻧُّﻘَﻂِ ﺍﻟَﻤَﺤْﻠُﻮﺑَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻌَﺼَّﺮَﺓِ ٭ ﻓَﻠَﺎ ﺑُﺪَّ ﺍَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﺍﻟْﻤُﺤِﻴﻂُ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻠِّﻴَﺎﺕُ ﻓِﻰ ﻗَﺒْﻀَﺔِ ﺧَﺎﻟِﻖِ ﺍﻟْﻤُﺤَﺎﻁِ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺋِﻴَّﺎﺕِ ﻟِﻴُﺪْﺭِﺝَ ﻣِﺜَﺎﻟَﻬَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﻤَﻮَﺍﺯِﻳﻦِ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﺍَﻭْ ﻳُﻌَﺼِّﺮَﻫَﺎ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺑِﺪَﺳَﺎﺗِﻴﺮِ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﻛَﻤَﺎ ﺍَﻥَّ ﻗُﺮْﺍَﻥَ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺏَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺓِ ﺍﻟْﻤُﺴَﻤَّﺎﺓِ ﺑِﺎﻟْﺠَﻮْﻫَﺮِ ﺍﻟْﻔَﺮْﺩِ ﺑِﺬَﺭَّﺍﺕِ ﺍﻟْﺎَﺛِﻴﺮِ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺎَﻗَﻞَّ ﺟَﺰَﺍﻟَﺔً ﻭَ ﺧَﺎﺭِﻗِﻴَّﺔَ ﺻَﻨْﻌَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻗُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﻌَﻈَﻤَﺔِ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺏِ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﺤِﻴﻔَﺔِ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﺑِﻤِﺪَﺍﺩِ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ ﻭَ ﺍﻟﺸُّﻤُﻮﺱِ ٭ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻟَﻴْﺲَ ﻭَﺭْﺩُ ﺍﻟﺰُّﻫْﺮَﺓِ ﺑِﺎَﻗَﻞَّ ﺟَﺰَﺍﻟَﺔً ﻭَ ﺻَﻨْﻌَﺔً ﻣِﻦْ ﺩُﺭِّﻯِّ ﻧَﺠْﻢِ ﺍﻟﺰُّﻫْﺮَﺓِ ﻭَ ﻟَﺎ ﺍﻟﻨَّﻤْﻠَﺔُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻔِﻴﻠَﺔِ ﻭَ ﻟَﺎ ﺍﻟْﻤِﻜْﺮُﻭﺏُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜَﺮْﻛَﺪَﺍﻥِ ﻭَ ﻟَﺎ ﺍﻟﻨَّﺤْﻠَﺔُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺨْﻠَﺔِ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻰ ﻗُﺪْﺭَﺓِ ﺧَﺎﻟِﻖِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ٭ ﻓَﻜَﻤَﺎ ﺍَﻥَّ ﻏَﺎﻳَﺔَ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﺴُّﻬُﻮﻟَﺔِ ﻓِﻰ ﺍِﻳﺠَﺎﺩِ ﺍﻟْﺎَﺷْﻴَﺎﺀِ ﺍَﻭْﻗَﻌَﺖْ ﺍَﻫْﻞَ ﺍﻟﻀَﻠَﺎﻟَﺔِ ﻓِﻰ ﺍِﻟْﺘِﺒَﺎﺱِ ﺍﻟﺘَّﺸْﻜِﻴﻞِ ﺑِﺎﻟﺘَّﺸَﻜُّﻞِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻠْﺰِﻡِ ﻟِﻤُﺤَﺎﻟَﺎﺕٍ ﻏَﻴْﺮِ ﻣَﺤْﺪُﻭﺩَﺓٍ ﺗَﻤُﺠُّﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﻭْﻫَﺎﻡُ ٭ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍَﺛْﺒَﺘَﺖْ ﻟِﺎَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻬِﺪَﺍﻳَﺔِ ﺗَﺴَﺎﻭِﻯَ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ ﻣَﻊَ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕِ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻰ ﻗُﺪْﺭَﺓِ ﺧَﺎﻟِﻖِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ٭ ﺟَﻞَّ ﺟَﻠَﺎﻟُﻪُ ﻭَ ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍَﻛْﺒِﺮُ ٭

2. Parça[]

ﺣﺰﺏ ﻧﻮﺭﻯﻧﯔ ﺍٓﺧﺮﻧﺪﻩ (ﻋﻠﻢ) ﻣﺴﺌﻠﻪﻧﺪﻥ ﺍﻭّﻝ، ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪﻧﯔ (ﻉﺹﻡ) ﺣﺠّﺘﻠﺮﻳﻨﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻭ ﻗﻮﺗﻠﻰ ﻭ ﻗﻄﻌﻰ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺘﻠﻰ ﻭ ﻛﻠّﻰ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﺪﻩ ﺷﻮﻳﻠﻪ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻳﺘﻤﺶ.

Hizb-i Nûri'nin ahirinde "ilim" meselesinden evvel Risâlet-i Muhammediyenin hüccetlerine gayet muhtasar ve kuvvetli ve kat'î ve cemiyetli ve küllî bir surette şöyle işaret etmiş.

(٥) ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﺎﺩِﻕُ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪِ ﺍﻟْﺎَﻣِﻴﻦُ

ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻇُﻬُﻮﺭِﻩِ ﺩَﻓْﻌَﺔً ﻣَﻊَ ﺍُﻣِّﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺎَﻛْﻤَﻞِ ﺩِﻳﻦٍ ﻭَ ﺍِﺳْﻠَﺎﻣِﻴَّﺔٍ ﻭَ ﺷَﺮِﻳﻌَﺔٍ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﻗْﻮَﻯ ﺍِﻳﻤَﺎﻥٍ ﻭَ ﺍِﻋْﺘِﻘَﺎﺩٍ ﻭَ ﻋِﺒَﺎﺩَﺓٍ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﻋْﻠَﻰ ﺩَﻋْﻮَﺓٍ ﻭَ ﻣُﻨَﺎﺟَﺎﺓٍ ﻭَ ﺩَﻋَﻮَﺍﺕٍ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﻋَﻢِّ ﺗَﺒْﻠِﻴﻎٍ ﻭَ ﺍَﺗَﻢِّ ﻣَﺘَﺎﻧَﺔٍ ﺧَﺎﺭِﻗَﺎﺕٍ ﻣُﺜْﻤِﺮَﺍﺕٍ ﻟَﺎ ﻣِﺜْﻞَ ﻟَﻬَﺎ ﺗَﺪُﻝُّ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﺎﻳَﺔِ ﺟِﺪِّﻳَّﺘِﻪِ ﻭَ ﺍﻋْﺘِﻤَﺎﺩِﻩِ ﻭَ ﻭُﺛُﻮﻗِﻪِ ﻭَ ﺍِﻃْﻤِﺌْﻨَﺎﻧِﻪِ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺻِﺪْﻗِﻪِ ﻭَ ﺣَﻘَّﺎﻧِﻴَّﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍِﺗِّﻔَﺎﻕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺣَﻘَﺎﺋِﻖِ ﺍَﺭْﻛَﺎﻥِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺫَﺍﺗِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ

﴿(٥) ﺑﻮ ﻣﻘﺎﻣﯔ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻜﻤّﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ، ﺑﺎﺷﺪﻩ ﺭﺳﺎﻟﻪٔ ﻧﻮﺭﯓ ﺑﺮ ﮔﻨﺸﻰ ﺍﻭﻟﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﭼﻴﻮﺯ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕِ ﺃﺣﻤﺪﻳﻪﻳﻰ (ﻉﺹﻡ) ﺣﺠﺘﻠﺮﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﺪﻥ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﺣﻤﺪﻳﻪ (ﻉﺹﻡ) ﺭﺳﺎﻟﻪﺳﻰ ﻭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻧﺴﺨﻪﻟﺮﻳﻨﯔ ٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﻟﺮﻧﺪﻩ ﮔﻮﺯﻟﺠﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺩﻳﻠﻤﺸﺪﺭ.﴾

ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﺑِﺎَﻟَﺎﻑِ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻟَﺎﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺑِﻤَﺎ ﻟَﺎ ﻳُﺤَﺪُّ ﻣِﻦْ ﺣَﻘَﺎﺋِﻘِﻪِ ﻭَ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻨِﻪِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻮْﺷَﻦِ ﺑِﻘُﺪْﺳِﻴَّﺔِ ﺍِﺷَﺎﺭَﺍﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﺭَﺳَﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺑِﻘُﻮَّﺓِ ﺩَﻟَﺎﺋِﻠِﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻀِﻰ ﺑِﺘَﻮَﺍﺗُﺮِ ﺍِﺭْﻫَﺎﺻَﺎﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﺘِﻘْﺒَﺎﻝِ ﺑِﺘَﺼْﺪِﻳﻖِ ﺍُﻟُﻮﻑِ ﺣَﺎﺩِﺛَﺎﺗِﻪِ ٭ (٦) ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻝِ ﺑِﻘُﻮَّﺓِ ﻳَﻘِﻨِﻴَّﺎﺗِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ﺑِﺪَﺭَﺟَﺔِ ﺣَﻖِّ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭ ﻭَﺍﻟْﺎَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺑِﻜَﻤِﺎﻝِ ﺍِﻳﻤَﺎﻧِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ﺑِﺪَﺭَﺟَﺔِ ﻋَﻴْﻦِ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺻْﻔِﻴَﺎﺀِ ﺑِﻘُﻮَّﺓِ ﺗَﺤْﻘِﻴﻘَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ﺑِﺪَﺭَﺟَﺔِ ﻋِﻠْﻢِ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻄَﺎﺏِ ﺑِﺘَﻄَﺎﺑُﻘِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺭِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﺑِﺎﻟْﻜَﺸْﻒِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺍﺕِ ﺑِﺎﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻣِﻨَﺔِ ﺍﻟْﻤَﺎﺿِﻴَﺔِ ﺑِﺘَﻮَﺍﺗُﺮِ ﺑَﺸَﺎﺭَﺍﺕِ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍﻫِﻦِ ﻭَ ﺍﻟْﻬَﻮَﺍﺗِﻒِ ﻭَ ﺍﻟْﻌُﺮَﻓَﺎﺀِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺩْﻭَﺍﺭِ ﺍﻟﺴَّﺎﻟِﻔِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺑِﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﺑَﺸَﺎﺭَﺍﺕِ ﺍﻟﺮُّﺳُﻞِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَﺎﺀِ ﻭَ ﺑَﺸَﻬَﺎﺩَﺗِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎﻡُ ﺑِﺮِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜُﺘُﺐِ ﺍﻟْﻤُﻘَﺪَّﺳَﺔِ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭِﻳَّﺔِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ (٧) ﺑِﻐَﺎﻳَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘَﺎﺻِﺪِ ﺍﻟْﺎِﻟَﻬِﻴَّﺔِ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔِ ﺍﻟْﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ

﴿(٦) ﺑﻮ ﻣﻘﺎﻣﻠﺮﯓ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ، ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ٤٤ ﻭ ٥٦ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﺳﻴﺪﺭ.﴾

﴿(٧) ﻳﻨﻪ ﺑﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪﻧﯔ ﺗﺎﻡ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ، ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ﺧﺎﺻّﺔً ٤٤ ﻭ ٤٥ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﻟﺮﻧﺪﻩﺩﺭﺯ.﴾ ﺑِﺴَﺒَﺐِ ﺗَﻮَﻗُّﻒِ ﺣُﺼُﻮﻝِ ﻏَﺎﻳَﺎﺕِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘَﺎﺻِﺪِ ﺍﻟْﺎِﻟَﻬِﻴَّﺔِ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﻘَﺮُّﺭِ ﺣُﺴْﻨِﻬَﺎ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻟِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺤَﻘُّﻖِ ﺣِﻜَﻢِ ﺣَﻘَﺎﺋِﻘِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻟَﺎﺳِﻴَّﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔِ ٭ ﺍِﺫْ ﻫِﻰَ ﺍﻟْﻤُﻈْﻬِﺮَﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﺪَﺍﺭُ ﺍﻟْﺎَﺗَﻢُّ ﻟَﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﻟَﻮْﻟَﺎﻫَﺎ ﻟَﺼَﺎﺭَﺕْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻠَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏُ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻤَﺎَﻧِﻰ ﺍﻟﺴَّﺮْﻣَﺪِﻳَّﺔِ ﻫَﺒَﺎﺀً ﻣَﻨْﺜُﻮﺭًﺍ ﻣُﺘَﻄَﺎﻳِﺮَﺓَ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﻧِﻰ ﻣُﺘَﺴَﺎﻗِﻄَﺔَ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻟَﺎﺕِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻣُﺤَﺎﻝٌ ﻣِﻦْ ﻭُﺟُﻮﻩٍ ﻭَ ﺟِﻬَﺎﺕٍ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺻَﺎﺣِﺐِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺧَﻠَّﺎﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﻣُﺘَﺼَﺮِّﻓِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔِ ﺑِﺎَﻓْﻌَﺎﻝِ ﺭَﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﺍِﺟْﺮَﺍﺍَﺕِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻪِ ﻛَﻔِﻌْﻞِ ﺭَﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺎِﻧْﺰَﺍﻝِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍٓﻥِ ﺍﻟْﻤُﻌْﺠِﺰِ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺎِﻇْﻬَﺎﺭِ ﺍَﻧْﻮِﺍﻉِ ﺍﻟْﻤُﻌْﺠِﺰَﺍﺕِ ﻋَﻠَﻰ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺘَﻮْﻓِﻴﻘِﻴﻪِ ﻭَ ﺣِﻤَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺣَﺎﻟَﺎﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺎِﺩَﺍﻣَﺔِ ﺩِﻳﻨِﻪِ ﻭَ ﺷَﺮِﻳﻌَﺘِﻪِ ﺑِﻜُﻞِّ ﺣَﻘَﺎﺋِﻘِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﺎِﻋْﻠَﺎﺀِ ﻣَﻘَﺎﻡِ ﺣُﺮْﻣَﺘِﻪِ ﻭَ ﺷَﺮَﻓِﻪِ ﻭَ ﺍِﻛْﺮَﺍﻣِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻴَﺎﻥِ ٭ ﻭَ ﻛَﻔِﻌْﻞِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺠَﻌْﻞِ ﺭِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﺷَﻤْﺴًﺎ ﻣَﻌْﻨَﻮِﻳَﺔً ﻟِﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺑِﺠَﻌْﻞِ ﺩِﻳﻨِﻪِ ﻓِﻬْﺮِﺳْﺘَﺔَ ﻛَﻤَﺎﻟَﺎﺕِ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ٭ ﻭَ ﺑِﺠَﻌْﻞِ ﺣَﻘِﻴﻘَﺘِﻪِ ﻣِﺮْﺍَﺓً ﺟَﺎﻣِﻌَﺔً ﻟِﺘَﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺘَﻮْﻇِﻴﻔِﻪِ ﺑِﻮَﻇَﺎﺋِﻒِ ﺿَﺮُﻭﺭِﻳَّﺔٍ ﻭَ ﻟَﺎﺯِﻣَﺔٍ ﻟِﻮُﺟُﻮﺩِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻓِﻰ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻛَﻠُﺰُﻭﻡِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺪَﺍﻟَﺔِ ﻭَ ﻛَﻀَﺮُﻭﺭَﺓِ ﻟُﺰُﻭﻡِ ﺍﻟﻀِّﻴَﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻬَﻮَﺍﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻐِﺬَﺍﺀِ ٭

ﻓَﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻧُﺸْﻬَﺪُﻙَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﺒَﺮَﺍﻫِﻴِﻦ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭَﺓِ ﺑِﺎَﻧَّﺎ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺍَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﻋَﺒْﺪُﻙَ ﻭَ ﻧَﺒِﻴُّﻚَ ﻭَ ﺻَﻔِﻴُّﻚَ ﻭَ ﺧَﻠِﻴﻠُﻚَ ﻭَ ﺟَﻤَﺎﻝُ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻭَ ﻣَﻠِﻴﻚِ ﺻُﻨْﻌِﻚَ ﻭَ ﻋَﻴْﻦِ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻚَ ﻭَ ﺷَﻤْﺲُ ﻫِﺪَﺍﻳَﺘِﻚَ ﻭَ ﻟِﺴَﺎﻥُ ﻣُﺤَﺒَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻣِﺜَﺎﻝُ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﻧُﻮﺭُ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻭَ ﺷَﺮَﻑُ ﻣَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺗِﻚَ ﻭَ ﺳِﺮَﺍﺝُ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻚَ ﻓِﻰ ﻛَﺜْﺮَﺓِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺩَﻟَّﺎﻝُ ﺳَﻠْﻄَﻨَﺔِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚِ ﻭَ ﻛَﺸَّﺎﻑُ ﻃِﻠْﺴِﻢِ ﻛَﺎﺋِﻨَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﻣُﻌَﺮِّﻑُ ﻛُﻨُﻮﺯِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ ﻭَ ﻣُﻌَﻠِّﻢُ ﻋِﺒَﺎﺩِﻙَ ﻭَ ﺗَﺮْﺟُﻤَﺎﻥُ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﻛَﺎﺋِﻨَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﻣَﺪَﺍﺭُ ﺷُﻬُﻮﺩِﻙَ ﻭَ ﺍِﺷْﻬَﺎﺩِﻙَ ﻭَ ﻣِﺮْﺍَﺓُ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِ ﻣُﺤَﺒَّﺘِﻚَ ﻟِﺠَﻤَﺎﻟِﻚَ ﻭَ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ ﻭَ ﺻَﻨْﻌَﺘِﻚَ ﻭَ ﻣَﺤَﺎﺳِﻦِ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺣَﺒِﻴﺒُﻚَ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟُﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺍَﺭْﺳَﻠْﺘَﻪُ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﺍَﺑَﺪَ ﺍﻟْﺎَﺑِﺪِﻳﻦَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍَﻧْﻔَﺎﺱِ ﺍُﻣَّﺘِﻪِ ٭

ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐُ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮِﺩ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺩَﻝَّ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻩِ ﻓِﻰ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻈَﻤَﺔِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻪِ ﻓِﻰ ﺣَﺸْﻤَﺔِ ﺳَﻠْﻄَﻨَﺔِ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘِﻪِ (ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ) ﺍﺷَّﺎﻫِﺪَﺍﺕُ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ ﻭَ ﺍﻟﺸُّﻤُﻮﺱِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻤَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻴَّﺎﺭَﺍﺕِ ﺍﻟْﻤُﺤَﺮَّﻛَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕِ ﺑِﺎﻟْﺎِﺭَﺍﺩَﺓِ ﺍﻟْﻤُﺪَﻭَّﺭَﺍﺕِ ﺍﻟْﻤُﺪَﺑَّﺮَﺍﺕِ ﺑِﺎﻟْﻤَﺸِﻴﺌَﺔِ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺼَﺮَّﻓَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﻮَﻇَّﻔَﺎﺕِ ﺑِﺎﻟْﻘَﺼْﺪِ ﺑِﺎﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺨْﺪَﻣَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻮْﻗَﺪَﺍﺕِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺤَﺎﻓَﻈَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ٭ ﻓَﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺟْﺮَﺍﻡُ ﺍﻟْﻌُﻠْﻮِﻳَّﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍﻛِﺐُ ﺍﻟﺪُّﺭِّﻳَّﺔُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭِﻳَّﺔُ ﻧَﻴِّﺮَﺍﺕُ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻦِ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﺷُﻌَﺎﻋَﺎﺕُ ﺷَﻮَﺍﻫِﺪِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻋِﺰَّﺗِﻪِ ٭

ﻓَﺎﺳْﺘَﻤِﻊْ ﺍِﻟَﻰ ﺍَﻳَﺔِ (ﺍَﻓَﻠَﻢْ ﻳَﻨْﻈُﺮُﻭﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻓَﻮْﻗَﻬُﻢْ ﻛَﻴْﻒَ ﺑَﻨَﻴْﻨَﺎﻫَﺎ ﻭَ ﺯَﻳَّﻨَّﺎﻫَﺎ) ﺛُﻢَّ ﺍﻟﻨْﻈُﺮْ ﺍِﻟَﻰ ﻭَﺟْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻛَﻴْﻒَ ﺗَﺮَﻯ ﺳُﻜُﻮﺗًﺎ ﻓِﻰ ﺳُﻜُﻮﻧًﺔٍ ﺣَﺮَﻛَﺔً ﻓِﻰ ﺣِﻜْﻤَﺔٍ ﺗَﻠَﺌْﻠُﺎً ﻓِﻰ ﺣَﺸْﻤَﺔٍ ﺗَﺒَﺴُّﻤًﺎ ﻓِﻰ ﺯِﻳﻨَﺔٍ ﻣَﻊَ ﺍِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﺍﻟْﺨِﻠْﻘَﺔِ ﻣَﻊَ ﺍِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﺍﻟﺼَّﻨْﻌَﺔِ ٭ ﺗَﺸَﻌْﺸُﻊُ ﺳِﺮَﺍﺟِﻬَﺎ ﻟِﺘَﺒْﺪِﻳﻞِ ﺍﻟْﻤَﻮَﺍﺳِﻢِ ﻭَ ﻟِﺘَﺤْﻮِﻳﻞِ ﺻَﺤَﺎﺋِﻒِ ﺍﻟْﻔُﺼُﻮﻝِ ﺍِﻟَﻰ ﻗَﻠَﻢِ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓِ ٭ ﺗَﻬَﻠْﻬُﻞُ ﻣِﺼْﺒَﺎﺣِﻬَﺎ ﻟِﺘَﻘْﻮِﻳﻢِ ﺍﻟْﺎَﻭْﻗَﺎﺕِ ﻭَ ﺗَﻌْﻴِﻴﻦِ ﺍﻟﺴِّﻨِﻴﻦَ ٭ ﺗَﻠَﺌْﻠُﺎُ ﻧُﺠُﻮﻣِﻬَﺎ ﻟِﺘَﻨْﻮِﻳﺮِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺗَﺰْﻳِﻴﻦِ ﺍﻟْﻌَﻮَﺍﻟِﻢِ ﺗُﻌْﻠِﻦُ ﻟِﺎَﻫْﻞِ ﺍﻟﻨُّﻬَﻰ ﺳَﻠْﻄَﻨَﺔً ﺑِﻠَﺎ ﺍِﻧْﺘِﻬَﺎﺀٍ ﻟِﺘَﺪْﺑِﻴﺮِ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ.

3. Parça

﴿ﺣﺰﺏ ﻧﻮﺭﻯﺩﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﻪﻳﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻳﺪﻥ ﺍﻭﺗﻮﺯ ﺍﻭﭺ ﻣﺮﺗﺒﻪﻟﺮﺩﻥ ﻳﺎﻟﯖﺰ ﺍﻭﭺ ﻣﺮﺗﺒﺪﻩﻛﻰ ﺍﻭﭺ ﺷﻬﺎﺩﺗﻰ ﻭ ﺣﺠﺘﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭﺭﺩﻣﺪﻩ ﺍﻭﻗﻮﺩﻳﻐﻢ ﻃﺮﺯﺩﻩ ﻳﺎﺯﻩﺟﻐﻢ:﴾

ﺑﺮﻧﺠﻴﺴﻰ: ﺩﺭﺩﻧﺠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪﺩﻩ

Hizb-i Nûrî'den Vücûb-u vücûd ve vahdet-i İlahiyeye şehadet eden otuz üç mertebelerden yalnız üç mertebedeki üç şehadeti ve hücceti hususi virdimde okuduğum tarzda yazacağım.

Birincisi: Dördüncü Mertebede;

ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺩَﻝَّ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻩِ ﻓِﻰ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻪِ ﻭَ ﻋَﻞَ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺭَﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﻓِﻰ ﻣَﺤَﺎﺳِﻦِ ﺭَﺣِﻴﻤِﻴَّﺘِﻪِ (ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ) (٨) ﺍﻟﺸَّﺎﻫِﺪَﺓُ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺩِﻥِ ﺍﻟْﻤُﺪَّﺧَﺮَﺍﺕِ ﺑِﻠْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻟِﻠْﺤَﺎﺟَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺴَﻨْﺒِﻠَﺔِ ﻟِﻠْﺎَﻗْﻮَﺍﺕِ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕٍ ﻫِﻰَ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﺜْﻤِﺮَﺍﺕُ ﻟِﻠْﺎَﺭْﺯَﺍﻕِ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕٍ ﻫِﻰَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮَﺍﻧَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺼَﻮَّﺭَﺍﺕُ ﺑِﺎﻟﺘَّﺸَﺨُّﺼَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺎﻳِﺰَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺪَﺑِّﺮَﺍﺕُ ﺑِﻠَﻄَﺎﺋِﻒِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻌِﺒَﺎﻳَﺔِ ٭ ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎﻥَ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺣَﺪِﻳﻘَﺔَ ﺍَﺭْﺿِﻪِ ٭ ﻣَﺸْﻬَﺮَ ﺻَﻨْﻌَﺘِﻪِ ٭ ﻣَﺤْﺸَﺮَ ﻓِﻄْﺮَﺗِﻪِ ٭ ﻣَﻈْﻬَﺮَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻪِ ٭ ﻣَﺪَﺍﺭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻣَﺰْﻫَﺮَ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻣَﺰْﺭَﻉَ ﺟَﻨَّﺘِﻪِ ٭ ﻣَﻤَﺮَّ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ٭ ﻣَﺴِﻴﺮَ ﺍﻟْﻘَﺎﻓِﻠَﺎﺕِ ٭ ﻣَﺴِﻴﻞَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕِ

﴿(٨) ﺑﻮ ﺃﺭﺽ ﺑﺤﺜﻰ، ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻧﺴﺨﻪﻟﺮﻳﻨﯔ ٨١-٩١-٠٢ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﻟﺮﻧﺪﻩ ﭘﻚ ﻣﻜﻤّﻞ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﺪﻩ ﻭ ﻋﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﺪﻩ ﻳﮕﺮﻣﻰ ﺍﻛﻴﻨﺠﻰ ﭘﻨﺠﺮﻩﺩﻩ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭﺩﺭ.﴾ ٭ ﻣَﻜِﻴﻞَ ﺍﻟْﻤَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺕِ ٭ ﻓَﺠَﻤِﻴﻊُ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻘَﺎﻓِﻠَﺎﺕِ ﺍﻟﺬَّﺍﻫِﺒَﺎﺕِ ﺍﻟﺰَّﺍﺋِﻠَﺎﺕِ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺕُ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﺟَﻞَّ ﺟَﻠَﺎﻟُﻪُ٭ ﺧَﻮَﺍﺭِﻕُ ﺻُﻨْﻌِﻪِ ٭ ﻫَﺪَﺍﻳَﺎﺀُ ﺟُﻮﺩِﻩِ ٭ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻦِ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ٭ ﺑَﺸَﺎﺋِﺮُ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧِﻪِ ﻓِﻰ ﺩَﺍﺭِ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ٭ ﻓَﺘَﺒَﺴُّﻢُ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺯِﻳﻨَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ ٭ ﻭَ ﺗَﻬَﺰُّﺝُ ﺍﻟْﺎَﻣْﻄَﺎﺭِ ﻋَﻠَﻰ ﺧُﺪُﻭﺩِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ٭ ﻭَ ﺗَﺴَﺠُّﻊُ ﺍﻟْﺎَﻃْﻴَﺎﺭِ ﻓِﻰ ﻧَﺴَﺎﺋِﻢِ ﺍﻟْﺎَﺳْﺤَﺎﺭِ ٭ ﻭَ ﺗَﺮَﺣُّﻢُ ﺍﻟْﻮَﺍﻟِﺪَﺍﺕِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﻃْﻔَﺎﻝِ ﺍﻟﺼِّﻐَﺎﺭِ ٭ ﻭَ ﺗَﺰَﻳُّﻦُ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻥِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺗَﺒَﺮُّﺝُ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ - ﻣَﺎ ﻫِﻰَ ﺍِﻟَّﺎ ﺗَﻌَﺮُّﻑُ ﺻَﺎﻧِﻊٍ ﻭَﺩُﻭﺩٍ ٭ ﻭَ ﺗَﻮَﺩُّﺩُ ﺧَﺎﻟِﻖٍ ﺭَﺣْﻤَﻦٍ ٭ ﻭَ ﺗَﺮَﺣُّﻢُ ﻣُﻨْﻌِﻢٍ ﺣَﻨَّﺎﻥٍ ٭ ﻭَ ﺗَﺤَﻨُّﻦُ ﻣُﺤْﺴِﻦٍ ﻣَﻨَّﺎﻥٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟﺮُّﻭﺡِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮَﺍﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻠَﻚِ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﺎﻥِّ ﺑِﺎﻟْﺤُﺠَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺮْﻫَﺎﻥِ ﺑَﻞْ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻴَﺎﻥِ ٭

4. Parça[]

ﺍﻳﻜﻨﺠﻴﺴﻰ : ﻳﺪﻧﺠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪﺩﻩ

İkincisi: Yedinci Mertebede;

(٩) ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺩَﻝَّ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻩِ ﻓِﻰ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﻋَﻞ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﻧُﻘُﻮﺵِ ﻋَﺠَﺎﺋِﺐِ ﺻَﻨْﻌَﺘِﻪِ ﻓِﻰ ﻟَﻄَﺎﺋِﻒِ ﺩَﻗَﺎﺋِﻖِ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ

﴿(٩) ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ٢٣-٢٤-٢٥ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﻟﺮﻧﺪﻩ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻜﻤّﻞ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭﺩﺭ.﴾ ﺍِﺟْﻤَﺎﻉُ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﻭَ ﺍَﺻْﻨَﺎﻑِ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﺍﻟﺸَّﺎﻫِﺪَﺍﺕِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻭْﺭَﺍﻕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ ﺍﻟْﻤَﻮْﺯُﻭﻧَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤَﻨْﻈُﻮﻣَﺎﺕِ ﺍﻟْﻔَﺼِﻴﺤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺒَﻠِﻴﻐَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺸِﺪَﺍﺕِ ﻟِﻤَﺪَﺍﺋِﺢِ ﺻَﺎﻧِﻌِﻬَﺎ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺣَﻘِﻴﻘَﺔِ ﺗَﺒَﺎﺭُﺯُ ﺍِﺭَﺍﺩَﺓِ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﻨَﺎﻥِ ﺑِﺎِﻫْﺪَﺍﺋِﻬَﺎ ﺍِﻟَﻰ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻣَﻊَ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨَﺎﺗِﻬَﺎ ﺑِﻠَﻄَﺎﺋِﻒِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻌِﻨَﺎﻳَﺔِ ﻟِﺠَﻠْﺐِ ﺍَﻧْﻈَﺎﺭِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﺑِﺎﻟﺬَّﻭْﻕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺷْﺘِﻴَﺎﻕِ ﺍِﻟَﻴْﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺣَﻘِﻴﻘَﺔِ ﺍﻟﺘَﺼْﻮِﻳﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﺑِﻴﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻤْﻴِﻴﺰِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺰْﻳِﻴﻦِ ﻭَ ﺍﻟﺰَّﺭْﻉِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺸْﺮِ ٭ ﻟَﺎﺳِﻴَّﻤَﺎ ﺑِﻄَﻴَﺮَﺍﻥِ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭِ ﺑِﺎَﺟْﻨِﺤَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺷْﻌَﺎﺭِ ﺑِﺪَﻗَﺎﺋِﻖِ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺭَﺍﺩَﺓِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻓَﻴْﺢِ ﺻُﻮَﺭِﻫَﺎ ﺍﻟْﻤُﺘَﺒَﺎﻳِﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﺤْﺪُﻭﺩَﺓَ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﻴَﺎﺯِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﺑِﻤَﺮِّ ﺍﻟْﻔُﺼُﻮﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮَﺍﺳِﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻣَﺎﻥِ ﺑِﻠَﺎ ﺳَﻬْﻮٍ ﻭَﻟَﺎ ﻧِﺴْﻴَﺎﻥٍ ﻣِﻦْ ﺑُﺬُﻭﺭَﺍﺕٍ ﻭَ ﻧُﻮَﺍﺗَﺎﺕٍ ﻭَ ﺣَﺒَّﺎﺕٍ ﻣُﺘَﻤَﺎﺛِﻠَﺎﺕٍ ﻭَ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻄَﺎﺕٍ ﻭَ ﻣُﺨْﺘَﺮَﻋَﺎﺕٍ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﺩَّﺓٍ ﺑَﺴِﻴﻄَﺔٍ ﻭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌَﺪَﻡِ ٭ ﻓَﺠَﻤِﻴﻊُ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻮْﺟُﻮﺩِﻳَّﺔِ ﺧَﻠَّﺎﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻮُﺿُﻮﺡِ ﻭَ ﺍﻟﻈُّﻬُﻮﺭِ ﻭَ ﺑِﻐَﺎﻳَﺔِ ﺍﻟﺼَّﺮَﺍﺣَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻧْﻔِﺘَﺎﺡِ ﺍَﻛْﻤَﺎﻣِﻬَﺎ ﻭَ ﺍﻧْﻜِﺸَﺎﻑِ ﺍَﺯﻫَﺎﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﺗَﺰَﺍﻳُﺪِ ﺍَﻭْﺭَﺍﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﻜَﺎﻣُﻞِ ﺍَﺛْﻤَﺎﺭِﻫَﺎ ﺑِﺎَﻓْﻮَﺍﻩِ ﻣُﺰَﻳَّﻨَﺎﺕِ ﺍَﺯَﺍﻫِﻴﺮِﻫَﺎ ﻭَ ﺍَﻛْﻤَﺎﻣِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﻣُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕِ ﺳَﻨَﺎﺑِﻠِﻬَﺎ ﻭَ ﻋَﻨَﺎﻗِﻴﺪِﻫَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻣَﻨْﻈُﻮﻣَﺎﺕِ ﺣَﺒَّﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺍﺗِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﺤُﺮُﻭﻑِ ﻭَ ﻧُﻘَﻂِ ﻣَﻮْﺯُﻭﻧَﺎﺕِ ﻧُﻮَﺍﺗَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺑُﺬُﻭﺭِﻫَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﻤَﻌَﺎﻧِﻰ ﻣُﺼَﻨَّﻌَﺎﺕِ ﻧِﻈَﺎﻣِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﻣِﻴﺰَﺍﻧِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺗَﻨْﻈِﻴﻤِﻬﺎَ ﻓِﻰ ﺗَﻮْﺯِﻳﻨِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺗَﻤْﻴِﻴﺰِﻫَﺎ ﻓِﻰ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺻَﻨْﻌَﺘِﻬَﺎ ﻓَﻰ ﺻِﺒْﻐَﺘِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺟِﻬَﺎﺯَﺍﺗِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺍﺧْﺘِﻠَﺎﻑِ ﻟُﺤُﻮﻣِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺯِﻳﻨَﺘِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﻧُﻘُﻮﺷِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﻃُﻌُﻮﻣِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺭَﻭَﺍﺋِﺤِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺍَﻟْﻮَﺍﻧِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺍَﺷْﻜَﺎﻟِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺎﻳِﺰَﺍﺕِ ٭ ﺍﻟْﻮَﺍﺻِﻔَﺎﺕِ ﻟِﺘَﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺻِﻔَﺎﺕِ ﺧَﻠَّﺎﻗِﻬَﺎ ٭ ﺍﻟْﻤُﻔَﺴِّﺮَﺍﺕِ ﻟِﺠَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺀِ ﻣُﺪَﺑِّﺮِﻫَﺎ٭ ﺍﻟْﻤُﻌَﺮِّﻓَﺎﺕِ ﻟِﺘَﻮَﺩُّﺩَﺍﺕِ ﻭَ ﺗَﻌَﺮُّﻓَﺎﺕِ ﻣُﺼَﻮِّﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﻣُﺰَﻳِّﻨِﻬَﺎ ٭ ﻟَﺎﺳِﻴَّﻤَﺎ ﺗَﻌْﺮِﻳﻔُﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﻮْﺻِﻴﻔُﻬَﺎ ﻟِﺨَﻠَّﺎﻗِﻬَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺘَﻘَﻄَّﺮُ ﻣِﻦْ ﻇَﺮَﺍﻓَﺔِ ﻋُﻴُﻮﻥِ ﺍَﺯَﺍﻫِﻴﺮِﻫَﺎ ﻭَ ﻳَﺘَﺮَﺷَّﺢُ ﻣِﻦْ ﻃَﺮَﺍﻭَﺓِ ﺍَﺳْﻨَﺎﻥِ ﺳَﻨَﺎﺑِﻠِﻬَﺎ ﻭَ ﻳَﺘَﺤَﻠَّﺐُ ﻣِﻦْ ﻋُﺴَﻴْﻠَﺔِ ﺷِﻔَﺎﻩِ ﺍَﺛْﻤَﺎﺭِﻫَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﻄَﺮَﺍﺕِ ﺭَﺷَﺤَﺎﺕِ ﻟَﻤَﻌَﺎﺕِ ﺟَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺗَﻮَﺩُّﺩَﺍﺕِ ﺗَﻌَﺮُّﻓَﺎﺕِ ﺧَﻠَّﺎﻗِﻬَﺎ ﺍِﻟَﻰ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻪِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻣَﺎ ﺍَﻧْﻮَﺭَ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧُﻪُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍَﺑْﻬَﺮَﻩُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍَﺯْﻫَﺮَﻩُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍَﺣْﺴَﻨَﻪُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍَﺑْﻴَﻨَﻪُ ٭ (١٠) ﻧَﻌَﻢْ ﻓَﻤَﺎ ﺍﻟْﺤُﺒُﻮﺏُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭُ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺕُ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ٭ ﺧَﻮَﺍﺭِﻕُ ﺍﻟﺼَّﻨْﻌَﺔِ ٭ ﻫَﺪَﺍﻳَﺎ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔَ ٭ ﺧُﻠَﺎﺻَﺎﺕُ ﺍﻟْﺎَﻃْﻌِﻤَﺔِ ٭ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻦُ ﺍﻟْﻮَﺣْﺪَﺓِ ٭ ﺑَﺸَﺎﺋِﺮُ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ﻓِﻰ ﺩَﺍﺭِﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ٭ ﺷَﻮَﺍﻫِﺪُ ﺻَﺎﺩِﻗَﺔٌ ﺑِﺎَﻥَّ ﺧَﻠَّﺎﻗَﻬَﺎ ﻗَﺪْ ﻭَﺳِﻊَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﺎﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﺑِﻴﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺼُّﻨْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺼْﻮِﻳﺮِ ٭ ﻓَﺎﻟﺸَّﻤْﺲُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻛَﺎﺍﺳِّﺮَﺍﺝِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﺑِﻴﺮِ ﻟَﺎ ﺗَﺜْﻘُﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻛَﺎﻟﺜَّﻤَﺎﺭِ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼُّﻨْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺼْﻮِﻳﺮِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻔَﻀَﺎﺀِ ﻛَﺎﻟْﺒَﻴْﻀَﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎِﻳﺠَﺎﺩِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﻭِﻳﺮِ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴُّﻬُﻮﻟَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻴُﺴْﺮِ ٭

5. Parça[]

ﺍﭼﻮﻧﺠﻴﺴﻰ : ﺍﻭﻥ ﺳﻜﺰﻧﺠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪﺩﻩ

Üçüncüsü: On sekizinci Mertebede;

(١١) ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐُ ﻭُﺟُﻮﺩُﻩُ ﺍﻟْﻤُﻤْﺘَﻨِﻊُ ﻧَﻈِﻴﺮُﻩُ ﺍﻟْﻤُﻤْﻜِﻦُ ﻛُﻞُّ ﻣَﺎ ﺳِﻮَﺍﻩُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺩَﻝَّ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻩِ ﻓِﻰ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻪِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏُ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﺍﻟْﻤُﺠَﺴَّﻢُ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥُ ﺍﻟْﺠِﺴْﻤَﺎﻧِﻰُّ ﺍﻟْﻤُﻌَﻈَّﻢُ ﻭَ

﴿(١٠) ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ٧٧-٧٨ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﻟﺮﻧﺪﻩ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭﺩﺭ.﴾

﴿(١١) ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ٥٧ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﺴﻨﺪﻥ ٦٥ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﺳﻨﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﻜﻤّﻞ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭ.﴾ ﺍﻟْﻘَﺼْﺮُ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻦُ ﺍﻟْﻤُﻨَﻈَّﻢُ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻠَﺪُ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞُ ﺍﻟْﻤُﺤْﺘَﺸَﻢُ ﺑِﺎِﺟْﻤَﺎﻉِ ﺍَﺑْﻮَﺍﺑِﻪِ ﻭَ ﺻُﺤُﻔِﻪِ ﻭَ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺳُﻮَﺭِﻩِ ﻭَ ﺟُﻤَﻠِﻪِ ﻭَ ﻛَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺣُﺮُﻭﻓِﻪِ ﻭَ ﻧُﻘَﻄِﻪِ ﻭَ ﺟِﻬَﺎﺯَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﻣُﺸْﺘَﻤِﻠَﺎﺗِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﺐِ ﻭُﺟُﻮﺩِ ﺧَﺎﻟِﻘِﻪِ ﻭَ ﺻَﻨِﻌِﻪِ ﺑَﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻭَﺍﺭِﺩَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺻَﺮْﻓِﻴَّﺎﺗِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺗَﺠَﺪُّﺩَﺍﺕِ ﻣُﺸْﺘَﻤِﻠَﺎﺗِﻬَﺎ ﺑِﻠﻠْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ( ﺍﻟْﺤُﺪُﻭﺙِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﻜَﺎﻥِ) ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻐَﻴُّﺮِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺳَﻜَﻨَﺘِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﺘَّﻐْﻴِﻴﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺼْﻮِﻳﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﺑِﻴﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﻭِﻳﺮِ ﺑِﺎﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﺴَﻜَﻨَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﺘَّﻌَﺎﻭُﻥِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺠَﺎﻭُﺏِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺴَﺎﻧُﺪِ ﺑِﺎﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍَﺟْﺰَﺍﺋِﻬَﺎ ٭

(١٢) ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎﻥَ ﻣَﻦْ ﺍَﺳَّﺲَ ﺑُﻨْﻴَﺎﻥَ ﺷَﺠَﺮَﺓِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺑِﺎُﺻُﻮﻝِ ﻣَﺸِﻴﺌَﺘِﻪِ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﻓَﺼَّﻠَﻬَﺎ ﺑِﺪَﺳَﺎﺗِﻴﺮِﻗَﻀَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﻗَﺪَﺭِﻩِ ٭ ﻭَ ﻧَﻈَّﻤَﻬَﺎ ﺑِﻘَﻮَﺍﻧِﻴﻦِ ﻋَﺎﺩَﺗِﻪِ ﻭَ ﺳُﻨَّﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺯَﻳَّﻨَﻬَﺎ ﺑِﻨَﻮَﺍﻣِﻴﺲِ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﻧَﻮَّﺭَﻫَﺎ ﺑِﺨُﺼُﻮﺻِﻴَّﺎﺕِ ﺟَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ﺑِﺎﻟْﺎِﻣْﺪَﺍﺩِ ﻟِﻀُﻌَﻔَﺎﺀِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺷَﺎﺫَّﺍﺕِ ﻗَﻮَﺍﻧِﻴﻨِﻪِ ٭ ﻓَﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺟْﺮَﺍﻡُ ﺍﻟْﻌُﻠْﻮِﻳَّﺔُ ﺍﻟْﻤُﺘَﺤَﺮِّﻛَﺔُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭِﻳَّﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕُ ﺍﻟْﻤُﺘَﺠَﺪِّﺩَﺍﺕُ

﴿(١٢) ﭘﻨﺠﺮﻩﻟﺮ ﺭﺳﺎﻟﻪﺳﻨﯔ ﻣﻘﺪّﻣﻪﺳﻨﺪﻩ ﭘﻚ ﻣﻜﻤّﻞ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﺍﻳﺪﻳﻠﻤﺸﺪﺭ.﴾ ﺍﻟْﺎَﺭْﺿِﻴَّﺔُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺕُ ﻗُﺪْﺭَﺓِ ﺧَﻠَّﺎﻕٍ ﻗَﺪِﻳﺮٍ ﻋَﻠِﻴﻢٍ ﺑِﺎﻟْﻘَﻄْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﺑَﻞْ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ٭ ﻭَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕُ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮَﺍﻧَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺼَﻨَّﻌَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﻨَﻈَّﻤَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻨَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﻤَﻴِّﺰَﺍﺕُ ﺍﻟْﻤُﺪَﺑَّﺮَﺍﺕُ ﺍﻟْﻤَﻨْﺜُﻮﺭَﺍﺕُ ﺍﻟْﻤَﻨْﺸُﻮﺭَﺍﺕُ ﻓِﻰ ﺣَﺪِﻳﻘَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺧَﻮَﺍﺭِﻕُ ﺻَﻨْﻌَﺔِ ﺻَﺎﻧِﻊٍ ﺣَﻜِﻴﻢٍ ﻛَﺮِﻳﻢٍ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ﻣُﺮَﺏٍّ ﻣُﺪَﺑِّﺮٍ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻄْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭ ﻭَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﺘَﺰَﻳِّﻨَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﺘَﺒَﺴِّﻤَﺔُ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠَﺎﺕُ ﻋَﻠَﻰ ﺭُﺅُﺱِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﻭَ ﻓِﻰ ﺍَﻳَﺎﺩِﻯ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﺍِﻟَﻰ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻫَﺪَﺍﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﺔِ ﺭَﺣْﻤَﺎﻥٍ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ﺑِﺎﻟْﺤَﺪْﺱِ ﺍﻟﺸُّﻬُﻮﺩِﻯِّ ﺑَﻞْ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﺑِﻠَﺎ ﺷَﻚٍّ ﻭَ ﻟَﺎ ﺭَﻳْﺐٍ ٭ ﺗَﺸْﻬَﺪُ ﻫَﺎﺗِﻴﻚَ ﺍﻟْﺎَﺟْﺮَﺍﻡُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭِﻳَّﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺿِﻴَّﺔُ ﻭَ ﺗُﻨَﺎﺩِﻯ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻧَﺎﺕُ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕُ ﻭَ ﺗُﻌْﻠِﻦُ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭُ ﺑِﺎَﻥَّ ﺧَﻠَّﺎﻕَ ﻫَﺎﺗِﻴﻚَ ﻭَ ﻣُﺼَﻮِّﺭَ ﺗِﻠْﻚَ ﻭَ ﻭَﺍﻫِﺐَ ﻫَﺬِﻩِ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﻭَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ٭ ﺗَﺘَﺴَﺎﻭَﻯ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻰ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻪِ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕُ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡُ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺘَﻨَﺎﻫِﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼِّﻐَﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺋِﻴَّﺔِ ﻭَ ﻏَﻴْﺮُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻨَﺎﻫِﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻮُﺳْﻌَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻠِّﻴَﺔِ ٭ ﻓَﻜُﻞُّ ﺍﻟْﻮُﻗُﻮﻋَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤَﺎﺿِﻴَﺔِ ﻭَ ﻏَﺮَﺍﺋِﺒِﻬَﺎ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺕُ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟﺼَّﺎﻧِﻊِ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ ٭ ﺗَﺸْﻬَﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻧَّﻪُ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺍﻟْﺎِﻣْﻜَﺎﻧَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎِﺳْﺘِﻘْﺒَﺎﻟِﻴَّﺔِ ﻭَ ﻋَﺠَﺎﺋِﺒِﻬَﺎ ﺑِﺘِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓِ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺗَﺘَﺴَﺎﻭَﻯ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻴْﻬَﺎ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻴَّﺎﺭَﺍﺕُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ٭

(١٣) ﻧَﻌَﻢْ ﺫَﺍﻙَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢُ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢُ ﺍﻟﺼَّﻐِﻴﺮُ ﻛِﻠَﺎﻫُﻤَﺎ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﻥِ ﻟِﻘُﺪْﺭَﺗِﻪِ ﻣَﻜْﺘُﻮﺑَﺎﻥِ ﺑِﻘَﺪَﺭِﻩِ ٭ ﺍِﺑْﺪَﺍﻋُﻪُ ﻟِﺬَﺍﻙَ ﺑِﺘَﺠَﻠَّﻰ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘِﻪِ ﺻَﻴَّﺮَﻩُ ﻣَﺴْﺠِﺪًﺍ ٭ ﺍِﻳﺠَﺎﺩُﻩُ ﻟِﻬَﺬَﺍ ﺑِﺎﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﺻَﻴَّﺮَﻩُ ﺳَﺎﺟِﺪًﺍ ٭ ﺍِﻧْﺸَﺎﺋُﻪُ ﻟِﺬَﺍﻙَ ﻣَﺰْﺭَﻋَﺔَ ﺍﻟْﻤَﺤْﺼُﻮﻟَﺎﺕِ ﺻَﻴَّﺮَ ﺫَﺍﻙَ ﻣُﻠْﻜًﺎ ٭ ﺑِﻨَﺎﺋُﻪُ ﻟِﻬَﺬَﺍ ﺑِﺎﺫَّﻭْﻕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺣْﺘِﻴَﺎﺝِ ﺻَﻴَّﺮَﻩُ ﻣَﻤْﻠُﻮﻛًﺎ ٭ ﺻَﻨْﻌَﺘُﻪُ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﺗَﺰَﺍﻫَﺮَﺕْ ﺧِﻄَﺎﺑًﺎ ٭ ﻗُﺪْﺭَﺗُﻪُ ﻓِﻰ ﺫَﺍﻙَ ﺗُﻈْﻬِﺮُ ﺣَﺸْﻤَﺘَﻪُ ﺗُﺒْﺮِﺯُ ﺟَﻠَﺎﻟَﻪُ ٭ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺗَﻨْﻈِﻢُ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻪُ ﺗَﺼِﻒُ ﺟَﻤَﺎﻟَﻪُ ٭ ﺣَﺸْﻤَﺘُﻪُ ﻓِﻰ ﺫَﺍﻙَ ﺗَﺸْﻬَﺪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﻔَﺮْﺩُ ﻟَﺎ ﺿِﺪَّ ﻭَ ﻟَﺎ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻭَ ﻟَﺎ ﻧَﻈِﻴﺮَ ﻟَﻪُ ٭ ﻧِﻌْﻤَﺘُﻪُ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺗُﻌْﻠِﻦُ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺍﻟﺼَّﻤَﺪُ ﻟَﺎ ﻧِﺪَّ ﻭَ ﻟَﺎ ﻣُﻌِﻴﻦَ ﻭَ ﻟَﺎ ﻭَﺯِﻳﺮَ ﻟَﻪُ ٭ ﺳِﻜَّﺘُﻪُ ﻓِﻰ ﺫَﺍﻙَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜُﻞِّ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺟْﺰَﺍﺀِ ﺳُﻜُﻮﺗًﺎ ﺣَﺮَﻛَﺔً ٭ ﺧَﺎﺗَﻤُﻪُ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠِﺴْﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻀَﺎﺀِ ﺣُﺠَﻴْﺮَﺓً ﺫَﺭَّﺓً ٭

6. Parça[]

﴿(١٣) ﺑﻮ ﺑﺤﺚ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻜﻤّﻞ ﺑﺮ ﻃﺮﺯﺩﻩ ﻳﮕﺮﻣﻨﺠﻰ ﻣﻜﺘﻮﺑﯔ ﺍﻳﻜﻨﺠﻰ ﻣﻘﺎﻣﻨﯔ (ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ) ﻣﺮﺗﺒﺴﻨﺪﻩ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻰ ﻭﺍﺭﺩﺭ.﴾

(١٤) ﻓَﻤَﺎ ﺣَﻘِﻴﻘَﺔُ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻛُﻠًّﺎ ﻭَ ﺍَﺟْﺰَﺍﺀً ﻭَ ﺻَﺤَﺎﺋِﻒِ ﻭَ ﻃَﺒَﻘَﺎﺕٍ ﻭَ ﻣَﺎ ﺣَﻘَﺎﺋِﻖُ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕِ ﻛُﻠِّﻴًّﺎ ﻭَ ﺟُﺰْﺋِﻴًّﺎ ﻭَ ﻭُﺟُﻮﺩًﺍ ﻭَ ﺑَﻘَﺎﺀً ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻇِﻠَﺎﻝُ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِﻩِ ﻭَ ﺍَﺛَﺎﺭُ ﺍَﻓْﻌَﺎﻟِﻪِ ﻭَ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉُ ﻧُﻘُﻮﺵِ ﺟَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻪِ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﺧُﻄُﻮﻁُ ﻗَﻠَﻢِ ﻗَﻀَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﻗَﺪَﺭِﻩِ ﻭَ ﺗَﻨْﻈِﻴﻤِﻪِ ﻭَ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮِﻩِ ﺑِﻌِﻠْﻢٍ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺔٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﻧُﻘُﻮﺵُ ﺑَﺮْﻛَﺎﺭِ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﺗَﺼْﻮِﻳﺮِﻩِ ﻭَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻩِ ﺑِﺼُﻨْﻊٍ ﻭَ ﻋِﻨَﺎﻳَﺔٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨَﺎﺕُ ﻳَﺪِ ﺑَﻴْﻀَﺎﺀِ ﺻُﻨْﻌِﻪِ ﻭَ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻭَ ﺗَﺤْﺴِﻴﻨِﻪِ ﻭَ ﺗَﻨْﻮِﻳﺮِﻩِ ﺑِﻠُﻄْﻒٍ ﻭَ ﻛَﺮَﻡٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍَﺯَﺍﻫِﻴﺮُ ﻋَﻴْﻦِ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ﻭَ ﻛَﺮَﻣِﻪِ ﻭَ ﺗَﻮَﺩُّﺩِﻩِ ﻭَ ﺗَﻌَﺮُّﻓِﻪِ ﺑِﻘَﺼْﺪِ ﺭَﺣْﻤَﺔٍ ﻭَ ﻧِﻌْﻤَﺔٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕُ ﻓَﻴَّﺎﺽُ ﻋَﻴْﻦِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﺗَﺮَﺣُّﻤِﻪِ ﻭَ ﺗَﺤَﻨُّﻨِﻪِ ﺑِﺘَﻈَﺎﻫُﺮِ ﺟَﻤَﺎﻝٍ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻝٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻟَﻤَﻌَﺎﺕُ ﺟَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺟَﻤَﺎﻝِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﻣُﺤَﺒَّﺘِﻪِ ﻭَ ﺭَﺣِﻴﻤِﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻣُﺮُﻭﺭِ ﺍﻟْﻤَﺮَﺍﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻟﺪَّﻭَﺍﺋِﺮِ ﻣَﻊَ ﺩَﻭَﺍﻡِ ﺗَﺠَﻠِّﻰ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﺮَﺍﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻈَﺎﻫِﺮِ ٭

ﻧَﻌَﻢْ ﺗَﻔَﺎﻧِﻰ ﺍﻟْﻤِﺮْﺍَﺓِ ﻭَ ﺯَﻭَﺍﻝُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕِ (ﻣَﻊَ ﺍﻟﺘَّﺠَﻠِّﻰ ﺍﻟﺪَّﺍﺋِﻢِ ﻣَﻊَ

﴿(١٤) ﺑﻮ ﻣﺮﺗﺒﻨﯔ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭ ﺗﺮﺟﻢﺳﻰ، ﺍﻭﺗﻮﺯ ﺍﻳﻜﻨﺠﻰ ﺳﻮﺯﯓ ﺍﻳﻜﻨﺠﻰ ﻭ ﺍﭼﻨﺠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻨﺪﻩ ﻣﻜﻤّﻞ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭ.﴾

ﺍﻟْﻔَﻴْﺾِ ﺍﻟْﻤُﻠَﺎﺯِﻡِ) ﻣِﻦْ ﺍَﻇْﻬَﺮِ ﺍﻟﻈَّﻮَﺍﻫِﺮِ ﻣِﻦْ ﺍَﺑْﻬَﺮِ ﺍﻟْﺒَﻮَﺍﻫِﺮِ ﺍَﻥَّ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝَ ﺍﻇَّﺎﻫِﺮَ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻝَ ﺍﻟْﺒَﺎﻫِﺮَ ﻟَﻴْﺴَﺎ ﻣُﻠْﻚَ ﺍﻟْﻤَﻈَﺎﻫِﺮِ ﻣِﻦْ ﺍَﻓْﺼَﺢِ ﺗِﺒْﻴَﺎﻥٍ ﻣِﻦْ ﺍَﻭْﺿَﺢِ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻤُﺠَﺮَّﺩِ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻤُﺴَﺮْﻣَﺪِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ﺍﻟْﻤُﺠَﺪَّﺩِ ﻟِﻠْﻮَﺍﺟِﺐِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﻟِﻠْﻮَﺍﺣِﺪِ ﺍﻟْﻮَﺩُﻭﺩِ ٭

(١٥) ﻧَﻌَﻢْ ﻓَﺎﻟْﺎَﺛَﺮُ ﺍﻟْﻤُﺼَﻨَّﻊُ ﺍﻟْﻤُﻨَﻈَّﻢُ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞُ ﻳَﺪُﻝُّ ﺑِﺎﻟْﻘَﻄْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻔِﻌْﻞِ ﺍﻟْﺎِﺧْﺘِﻴَﺎﺭِﻯِّ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﺳْﻢِ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﻔِﻌْﻞُ ﺍﻟْﺎِﺧْﺘِﻴَﺎﺭِﻯُّ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻢِ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞِ ﻳَﺪُﻝُّ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺼِّﻔَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻠَﺔِ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺸَّﺄْﻥِ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞِ ٭ ﺛُﻢَّ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟﺸَّﺄْﻥُ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﺎﺑِﻠِﻴَّﺔُ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻠَﺔُ ﻳَﺪُﻝُّ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَ ﻋَﻴْﻦِ ﺍﻟْﺤَﻘِﻴﻘَﺔِ ﺑِﺎﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﻭَ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﻋَﻠَﻰ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﺬَّﺍﺕِ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻠِﻴﻖُ ﺑِﺎﻟﺬَّﺍﺕِ ﻓَﻬُﻮَ ﺣَﻖُّ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭

7. Parça[]

(١٦) ﺗَﻠَﺌْﻠُﺄُ ﺍﻟﻀِّﻴَﺎﺀِ ﻣِﻦْ ﺗَﻨْﻮِﻳﺮِﻙَ ﺗَﺸْﻬِﻴﺮِﻙَ

ﺗَﻤَﻮُّﺝُ ﺍﻟْﺎَﻋْﺼَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺗَﺼْﺮِﻳﻔِﻚَ ﺗَﻮْﻇِﻴﻔِﻚَ

﴿(١٥) ﭘﻨﺠﺮﻩﻟﺮ ﺭﺳﺎﻟﻪﺳﻨﯔ ﺍﻭﻥ ﺳﻜﺰﻧﺠﻰ ﭘﻨﺠﺮﻩﺳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭ.﴾

﴿(١٦) ﻳﮕﺮﻣﻨﺠﻰ ﭘﻨﺠﺮﻩﺩﻩ ﻣﻜﻤّﻞ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭ.﴾

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﻋْﻈَﻢَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧَﻚَ

ﺗَﻔَﺠُّﺮُ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺗَﺪْﺧِﻴﺮِﻙَ ﺗَﺴْﺨِﻴﺮِﻙَ

ﺗَﺰَﻳُّﻦُ ﺍﻟْﺎَﺣْﺠَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻙَ ﺗَﺼْﻮِﻳﺮِﻙَ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﺑْﺪَﻉَ ﺣِﻜْﻤَﺘَﻚَ

ﺗَﺒَﺴُّﻢُ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨِﻚَ ﺗَﺤْﺴِﻴﻨِﻚَ

ﺗَﺒَﺮُّﺝُ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺍِﻧْﻌَﺎﻣِﻚَ ﺍِﻛْﺮَﺍﻣِﻚَ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﺻَﻨْﻌَﺘَﻚَ

ﺗَﺴَﺠُّﻊُ ﺍﻟْﺎَﻃْﻴَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺍِﻧْﻄَﺎﻗِﻚَ ﺍِﺭْﻓَﺎﻗِﻚَ

ﺗَﻬَﺰُّﺝُ ﺍﻟْﺎَﻣْﻄَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺍِﻧْﺰَﺍﻟِﻚَ ﺍِﻓْﻀَﺎﻟِﻚَ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﻭْﺳَﻊَ ﺭَﺣْﻤَﺘَﻚَ

ﺗَﺤَﺮُّﻙُ ﺍﻟْﺎَﻗْﻤَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮِﻙَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻙَ ﺗَﻨْﻮِﻳﺮِﻙَ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﻧْﻮَﺭَ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﺑْﻬَﺮَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧَﻚَ

Işığın parıldaması Senin nurlandırman ve teşhir etmendendir. Fırtınanın dalgalanması Senin yönlendirmen ve görevlendirmendendir. Sen her noksandan münezzehsin; ne büyüktür saltanatın!

Nehirlerin fışkırması Senin depolayıp emre boyun eğdirmendendir. Taşların süsleri Senin tedbirin ve şekillendirmendendir. Sen her noksandan münezzehsin; ne eşsizdir Senin hikmetin!

Çiçeklerin tebessümü Senin süsleyip güzelleştirmendendir. Meyvelerin süslenmesi Senin in’âmın ve ikramındandır. Sen her noksandan münezzehsin; ne güzeldir Senin san’atın!

Kuşların cıvıldaşması Senin konuşturman ve yakınlaştırmandandır. Damlaların şıpıltısı Senin indirmen ve fazlındandır. Sen her noksandan münezzehsin; ne geniştir Senin rahmetin!

Ayların seyretmesi Senin takdirin ve tedbirinle, Senin döndürmen ve aydınlatmandandır. Sen her noksandan münezzehsin; ne aydınlatıcıdır delilin, ne engindir saltanatın!


Arabi tam metin[]

Arabi El-Hüccet-üz Zehrâ Risalesi[]

ﻋﺮﺑﻰ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺭﺳﺎﻟﻪﺳﻰ

ﭼﻮﻕ ﺃﻫﻤّﻴﺘﻠﻰ ﻋﺮﺑﻰ ﺑﺮ ﺭﺳﺎﻟﻪﺟﻜﺪﺭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺭﺳﺎﻟﻪﺳﻨﺪﻥ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﻨﯔ ﺑﺮ ﺧﻠﺎﺻﻪﺳﻴﺪﺭ

(Çok ehemmiyetli Arabî bir risaleciktir. El-Hüccet-üz Zehrâ risalesinden bir kısmının bir hülasasıdır)

ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ

ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻢِ ﻛﻠﺎﻣﯔ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪّﻳﻦ ﻋﻠّﺎﻣﻪﻟﺮﻳﻨﯔ، ﻗﺮﺍٓﻧﯔ ﻳﺎﭘﺪﻳﻐﻰ ﻭ ﺩﺭﺱ ﻭﻳﺮﺩﻳﮕﻰ ﮔﺒﻰ؛ ﺃﯓ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺍﺛﺒﺎﺗﻨﻪ ﭼﺎﻟﻴﺸﺪﻗﻠﺮﻯ ﻭ ﺩﺭﻳﻦ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎﺗﻠﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻛﺘﺎﺑﻠﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎﺯﺩﻗﻠﺮﻯ ﻋﻠﻢِ ﺍﻟَﻬﻰﻧﯔ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩﺳﻨﯔ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻨﯔ ﺟﺰﺋﻰ ﻭ ﻛﻠّﻰ ﻫﺮ ﺷﻴﺌﻪ ﺍﺣﺎﻃﻪﻟﺮ، ﺫﺭّﻩﺩﻥ ﺳﻴّﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭ ﺍﺛﻴﺮﺩﻥ ﺛﻮﺍﺑﺘﻪ ﻗﺪﺭ ﻫﻴﭻ ﺑﺮ ﺷﻰ ﺧﺎﺭﺟﻨﺪﻩ ﺑﻮﻟﻨﻤﺪﻳﻐﻴﺪﺭ.

ﺟﻨﺎﺏ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮّﺍﺣﻤﻴﻨﻪ ﺣﺪﺳﺰ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﺴﻮﻥ ﻛﻪ: ﺍَﻟﻠﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮْ ﻓﻴﻀﻨﺪﻥ ﮔﻠﻦ ﭼﻮﻕ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻭ ﻟﻤﻌﻪﻟﺮﺩﻥ ﻳﺎﻟﯖﺰ ﺍﻭﭺ ﻣﺮﺗﺒﻪﺳﻰ، ﺑﺮ ﺍﻳﻜﻰ ﺻﺤﻴﻔﺪﻩ ﺍﻭﭺ ﺑﻴﻮﻙ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺪﺭ ﺍﻭ ﺍﻭﭺ ﻣﺴﺌﻠﻪﻧﯔ ﻳﻮﺯﻩ ﻳﺎﻗﻴﻦ ﺣﺠّﺘﻠﺮﻳﻨﻰ ﻗﻴﺼﻪﺟﻖ ﺟﻤﻠﻪﻟﺮﻟﻪ ﻭ ﻛﻠﻤﻪﻟﺮ ﺍﻳﻠﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﺪﻭﺏ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﺯﺩﻩ ﺣﺘّﻰ ﻣﺘﻤﺮﺩّ ﻃﺒﻴﻌﻴّﻮﻧﻠﺮﻩ ﮔﻮﺳﺘﺮﻣﺶ.

ﺃﻭﺭﺍﺩﻣﺪﻩ ﺑﻦ ﺍﻭﻗﻮﺩﻳﻐﻢ ﻃﺮﺯﻯ ﻳﺎﺯﻳﻴﻮﺭﻡ. ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻮﺭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﺮﻯ، ﺍﻭ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺷﺎﺭﺗﻠﺮﻯ ﻭ ﭼﻮﻕ ﻗﻴﺼﻪ ﺭﻣﺰﻟﺮﻯ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻳﺪﻩﺟﻜﻠﺮ. (ﺍ)

ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ

(ﺍ) ﺁﻓﻴﻮﻥ ﺣﭙﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺳﻨﻪ ﺻﻮﯕﺮﻩ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ (ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺰّﻫﺮﺍ) ﻳﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻳﺘﻤﺴﻴﻠﻪ؛ ﺍﻳﻜﻨﺠﻰ ﻣﻘﺎﻣﻰ، ﺑﻮ ﺑﺤﺜﯔ (ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻢ، ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﯔ) ﺍﺿﺎﺡ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺪﺭ.

ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻤﺰ ﺑﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺪﻩ ﺷﻌﺎﻋﻠﺮ ٥٣٨ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﺳﻨﺪﻩ ﺷﻮﻳﻠﻪ ﺩﻳﻴﻮﺭ: (ﺍﻳﺸﺘﻪ ﻋﺮﺑﻰ ﺣﺰﺏِ ﻧﻮﺭﻯﻧﯔ ﺧﻠﺎﺻﺔ ﺍﻟﺨﻠﺎﺻﻪﺳﻨﺪﻥ ﺩﺍﺋﻤﻰ، ﺗﻔﻜّﺮﻯ ﺑﺮ ﻭﺭﺩﻡ ﻭ (ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ) ﺟﻤﻠﻪﺳﻨﯔ ﺍﻭﺗﻮﺯ ﺍﻭﭺ ﻣﺮﺗﺒﻪﺳﻨﺪﻥ ﺍﻭﭺ ﻣﺮﺗﺒﻪﻳﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﺪﻥ ﺑﻮ ﮔﻠﻦ ﻋﺮﺑﻰ ﻓﻘﺮﻩﻧﯔ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻰ ﺍﻳﭽﻨﺪﻩ ﻗﻴﺼﻪ ﺇﺷﺎﺭﺗﻠﺮﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀِ ﻋﻠﻢِ ﻛﻠﺎﻣﻰ ﻭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻋﻠﻤﺎﺳﻨﻰ ﭘﻚ ﭼﻮﻕ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﻳﺪﻥ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺇﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺕِ ﺇﻟَﻬﻴﻪﻧﯔ ﻛﺎﺋﻨﺎﺗﺪﻩﻛﻰ ﺟﻠﻮﻩﻟﺮﻳﻠﻪ، ﺍﻭﻧﻠﺮﻯ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﻳﻠﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭ ﺍﻭﻧﻠﺮﻟﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﯓ ﺑﺪﺍﻫﺘﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺘﻨﻪ ﻭ ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺘﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻳﻠﻪ ﺗﺎﻡ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﻳﺘﻤﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﺁﭼﺎﻥ ﺑﻮ ﻋﺮﺑﻰ ﻓﻘﺮﻩﺩﺭ.)

ﺻﻮﯕﺮﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻤﺰ ﻳﻨﻪ ﺷﻌﺎﻋﻠﺮﯓ ٥٣٩ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﺳﻨﺪﻩ ﻋﺮﺑﻰ ﻓﻘﺮﻩﻧﯔ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻨﻪ ﺷﻮﻳﻠﻪ ﺑﺎﺷﻠﺎﻳﻮﺭ: (ﻏﺎﻳﺖ ﻗﻴﺼﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻰ ﺍﻳﭽﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢِ ﺍﻟَﻬﻰﻳﻪ، ﺑﻮ ﭘﻚ ﺍﻫﻤّﻴﺘﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺖِ ﺍﻳﻤﺎﻧﻴﻪﻳﻪ ﻗﻴﺼﻪﺟﻖ ﺍﺷﺎﺭﺗﻠﺮ ﺍﻳﺪﻭﺏ، ﺗﻔﺼﻴﻠﺎﺗﻨﻰ ﺭﺳﺎﻟﻪٔ ﻧﻮﺭﻩ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﻪ ﺩﻳﺮﺯ.)

ﻳﻨﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻤﺰ، ﻋﺮﺑﻰ ﺭﺳﺎﻟﻪﺟﮕﻚ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻰ ﺍﻭﻟﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﯔ ﺷﻌﺎﻋﻠﺮ ٥٤٥ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﺳﻨﺪﻩﻛﻰ ﺑﺮ ﻳﺮﻧﺪﻩ ﺷﻮﻳﻠﻪ ﺩﻳﻤﺶ: ( ﺍﺧﻄﺮ: ﺭﺳﺎﻟﻪِٔ ﻧﻮﺭﯓ ﺧﻠﺎﺻﺔ ﺍﻟﺨﻠﺎﺻﻪﺳﻨﯔ ﺯﺑﺪﻩﺳﻰ ﺍﻭﻟﺎﻥ ﻋﺮﺑﻰ ﻓﻘﺮﻩﺩﻩﻛﻰ ﻛﻠﻤﻪﻟﺮﯓ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﺍﻳﺴﻪ؛ ﻗﺮﺁﻧﺪﻥ ﺗﺮﺷّﺢ ﺍﻳﺪﻥ ﺭﺳﺎﻟﻪِٔ ﻧﻮﺭﯓ ﺁﻳﺎﺕِ ﻗﺮﺁﻧﻴﻪﻧﯔ ﻟﻤﻌﺎﺗﻨﺪﻥ ﺁﻟﺪﻳﻐﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻠﺮﻩ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ "ﻋﻠﻢ" ﻭ "ﺇﺭﺍﺩﻩ"ﻳﻪ ﻭ "ﻗﺪﺭﺕ"ﻩ ﺩﺍﺋﺮ ﺩﻟﻴﻠﻠﺮﻩ ﻭ ﺣﺠّﺘﻠﺮﻩ ﺇﺷﺎﺭﺗﺪﺭ ﻛﻪ؛ ﺑﻮ ﻋﺮﺑﻰ ﻛﻠﻤﻪﻟﺮﯓ ﺇﺷﺎﺭﺕ ﺍﻳﺘﺪﻛﻠﺮﻯ ﺍﻭ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﻟﻴﻠﻠﺮ، ﺃﻫﻤّﻴﺘﻠﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻳﺪﻳﻠﻴﻴﻮﺭ. ﺩﻳﻤﻚ ﻫﺮ ﺑﺮﻯ، ﭼﻮﻕ ﺁﻳﺎﺗﯔ ﺑﺮﺭ ﺇﺷﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺮﺭ ﻧﻜﺘﻪﺳﻨﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﺘﻤﻜﺪﺭ. ﻳﻮﻗﺴﻪ ﺍﻭ ﻋﺮﺑﻰ ﻛﻠﻤﻪﻟﺮﯓ ﺗﻔﺴﻴﺮﻯ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻰ ﺩﮔﻠﺪﺭ.) ﺩﻳﻴﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻮﻳﻮﺭﻣﺸﺪﺭ.

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻮﻧﻐﻮﺭ

﴿ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﺍﻟﺮَّﺟِﻴﻢِ﴾

﴿ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ﴾

﴿ﻭَ ﻗُﻞِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﻭَﻟَﺪًﺍ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻭَﻟِﻰٌّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬُّﻝِّ ﻭَ ﻛَﺒِّﺮْﻩُ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮًﺍ ٭﴾

ﺍَﻟﻠﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗُﺪْﺭَﺓً ﻭَ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﻌِﻠْﻢٍ ﻣُﺤِﻴﻂٍ ﻟَﺎﺯِﻡٍ (٢) ﺫَﺍﺗِﻰٍّ ﻟﻠِﺬَّﺍﺕِ ﻳَﻠْﺰَﻡُ ﺍﻟْﺎَﺷْﻴَﺎﺀَ ﻟَﺎ ﻳُﻤْﻜِﻦُ ﺍَﻥْ ﻳَﻨْﻔَﻚَّ ﻋَﻨْﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍﻟْﺤُﻀُﻮﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺸُّﻬُﺪِ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻔُﻮﺫِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺣَﺎﻃَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭَﺍﻧِﻴَّﺔِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍِﺳْﺘِﻠْﺰَﺍﻡِ ﺍﻟﻮُﺟُﻮﺩِ ﻟِﻠْﻤَﻌْﻠُﻮﻣِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻧُﻮﺭِ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﺑِﻌَﺎﻟَﻢِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ٭

﴿(٢) ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻤَﺜَﻞُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ (ﻛَﻠُﺰُﻭﻡِ ﺍﻟﻀِّﻴَﺎﺀِ ﺍﻟْﻤُﺤِﻴﻂِ ﻟﻠِﺸَّﻤْﺲِ)﴾

ﻧَﻌَﻢْ ﻓَﺎﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻣَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺯُﻭﻧَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻧَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤَﻨْﻈُﻮﻣِﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﻜَﻢُ ﺍﻟْﻘَﺼْﺪِﻳَّﺔُ ﺍﻟْﻌَﺎﻣَّﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻌِﻨَﺎﻳَﺖُ ﺍﻟْﻤَﺨْﺼُﻮﺻَﺔُ ﺍﻟﺸَّﺎﻣِﻠَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻀِﻴَّﺔُ ﺍﻟْﻤَﻨْﻈُﻮﻣَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﺪَﺍﺭُ ﺍﻟْﻤُﺜْﻤِﺮَﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺟَﺎﻝُ ﺍﻟْﻤُﻌَﻴَّﻨَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺯَﺍﻕُ ﺍﻟْﻤُﻘَﻨَّﻨَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺗِّﻘَﺎﻧَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﻔَﻨَّﻨَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻫْﺘِﻤَﺎﻣَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻨَﺔُ ﻭَ ﻏَﺎﻳَﺔُ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴِﺠَﺎﻡِ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺴَﺎﻕِ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﻴَﺎﺯِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﺴُّﻬُﻮﻟَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺔِ ﺩَﺍﻟَّﺎﺕٌ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻢِ ﻋَﻠَّﺎﻡِ ﺍﻟْﻐُﻴُﻮﺏِ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ (ﺍَﻟَﺎ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻄِﻴﻒُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮُ) ٭

ﻓَﻨِﺴْﺒَﺔِ ﺩَﻟَﺎﻟَﺔِ ﺣُﺴْﻦِ ﺻَﻨْﻌَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻰ ﺷُﻌُﻮﺭِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﺍِﻟَﻰ ﻧِﺴْﺒَﺔُ ﺩَﻟَﺎﻟَﺔِ ﺣُﺴْﻦِ ﺧِﻠْﻘَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻰ ﻋِﻠْﻢِ ﺧَﺎﻟِﻖِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻛَﻨِﺴْﺒَﺔِ ﻟُﻤَﻴْﻌَﺔِ ﺯُﺟَﻴْﺠَﺔِ ﺍﻟﺬُّﺑَﻴْﺒَﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟﺪَّﻫْﻤَﺎﺀِﺍِﻟَﻰ ﺷَﻌْﺸَﻌَﺔِ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻓِﻰ ﺭَﺍﺑِﻌَﺔِ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ٭

ﻓَﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻠَﻜُﻮﺕُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺒَّﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺴَﻨْﺒِﻠَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺸَﺠِّﺮَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻄَﺮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻄَﻒِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻘَﻠِﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕِ ﺍﻟْﻬَﻮَﺍﺋِﻴَّﺔِ ﺍﻟﻨَّﺎﻗِﻠَﺔِ ﻟِﻠْﺎَﻭَﺍﻣِﺮِ ﺍﻟﺮَّﺑًّﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻮَﺍﺳِﻄَﺔِ ﻟِﻠْﻤُﺨَﺎﺑَﺮَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺻْﻮَﺍﺕِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﺑِﻠَﺎ ﺧَﻄَﺎﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻘَﺎﻟِﻴﺪُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍِﻧْﺘِﺒَﺎﻩِ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺒَّﺎﺕِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﺘَّﺴَﻨْﺒُﻞِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ٭ ﻭَﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺧِﺬٌ ﺑِﻨَﺎﺻِﻴَﺔِ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﻨِﻈَﺎﻣِﻪِ ﻭَ ﻣِﻴﺰَﺍﻧِﻪِ ﻭَ ﺗَﺼْﻮِﻳﺮِﻩِ ﻭَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻩِ ﻭَ ﺗَﻤْﻴِﻴﺰِﻩِ ﻭَ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨِﻪِ ﺍﻟْﻤَﺨْﺼُﻮﺻَﺔِ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﻣَﺎ ﻟَﺎ ﻳُﺤَﺪُّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﻠِﻄَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺸَﺎﺑِﻬَﺎﺕِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻤَﻨْﻈُﻮﻣِﻴَّﺖِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺯُﻭﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻤْﺘَﺎﺯِﻳَّﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜَﺜْﺮَﺓِ ﻭَ ﺍﻟﺴُّﺮْﻋَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺨِﻠْﻄَﺔِ ﺑِﻠَﺎ ﺳَﻬْﻮٍ ﻭَ ﻟَﺎ ﻗُﺼُﻮﺭٍ ﻭَ ﻟَﺎ ﻧُﻘْﺼَﺎﻥٍ ﺑِﺎﻟﺪَّﻭَﺍﻡِ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻴَﺎﻥِ ٭ ﻓَﺒِﺤَﻖِّ ﺷَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺤَﻘَﺎﺋِﻖِ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭَﺓِ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍُﺭْﺯُﻗْﻨَﺎ ﻛَﻤَﺎﻝَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﺎِﺣَﺎﻃَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻚَ ﻭَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍَﻣِﻴﻦَ ٭

ﺍَﻟﻠﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪُ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣَﺎﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﺸَﺎْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﺍِﺫْ ﺗَﻨْﻈِﻴﻢُ ﺍﻟْﻤَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺕِ ﺫَﺍﺗًﺎ ﻭَ ﺻِﻔَﺔً ﻭَ ﻣَﺎﻫِﻴَّﺔً ﻭَ ﻫُﻮِﻳَّﺔً ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺍﻟْﺎِﻣْﻜَﺎﻧَﺎﺕِ ﺍﻟْﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﺤْﺪُﻭﺩَﺓِ ﻭَ ﺍﻟﻄُّﺮُﻕِ ﺍﻟْﻌَﻘِﻴﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺣْﺘِﻤَﺎﻟَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺸَﻮَّﺷَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻣْﺜَﺎﻝِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺸَﺎﺑِﻬَﺔِ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺳُﻴُﻮﻝِ ﺍﻟْﻌَﻨَﺎﺻِﺮِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺸَﺎﻛِﺴَﺔِ ﺑِﻬَﺬَﺍ ﺍﻟﻨِّﻈَﺎﻡِ ﺍﻟْﺎَﺭَﻕِّ ٭ ﻭَﺗَﻮْﺯِﻳﻨُﻬَﺎ ﺑِﻬَﺬَﺍ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﺍﻟْﺤَﺴَّﺎﺱِ ﺍﻟْﺠَﺴَّﺎﺱِ ٭ ﻭَ ﺗَﻤْﻴِﻴﺰُﻫَﺎ ﺑِﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟﺼُّﻮَﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻌَﻴُّﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻨَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺔِ ٭ ﻭَ ﺧَﻠْﻖُ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮِﻳَّﺔِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﺴِﻴﻂِ ﺍﻟْﺠَﺎﻣِﺪِ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻛَﺎﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﺑِﺠِﻬَﺎﺯَﺍﺗِﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨُّﻄْﻔَﺔِ ٭ ﻭَ ﺍﻟﻄَّﻴْﺮِ ﺑِﺠَﻮَﺍﺭِﺣِﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﻴْﻀَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮِ ﺑِﺎَﻋْﻀَﺎﺋِﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨُّﻮَﺍﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺒَّﺔِ ﺗَﺪُﻝُّ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺤَﻘَﺎﺋِﻖُ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭَﺓُ ﺑِﺎﻟْﻘَﻄْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻥَّ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﻘَﺼْﺪِﻩِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻪِ ﻭَ ﺗَﺨْﺼِﻴﺼِﻪِ ﻭَ ﺗَﺮْﺟِﻴﺤِﻪِ ﻭَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻩِ ﻭَ ﺑِﻤَﺸِﻴﺌَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍِﺭَﺍﺩَﺗِﻪِ ﺟَﻞَّ ﺟَﻠَﺎﻟُﻪُ ٭ ﻓَﻜَﻤَﺎ ﺍَﻥَّ ﺗَﻮَﺍﻓُﻖَ ﺍﻟْﺎَﺷْﻴَﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻓْﺮَﺍﺩِ ﻓِﻰ ﺍَﺳَﺎﺳَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻋْﻀَﺎﺀِ ﺍﻟﻨَّﻮْﻋِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺠِﻨْﺴِﻴَّﺔِ ﻳَﺪُﻝُّ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻥَّ ﺻَﻨِﻊَ ﻛُﻞِّ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻤُﺘَﻮَﺍﻓِﻘَﺎﺕِ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﺍَﺣَﺪٌ ٭ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍَﻥَّ ﺗَﻤَﺎﻳُﺰَﻫَﺎ ﺑِﺎﻟﺘَّﻌَﻴُّﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺸَﺨُّﺼَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻨَﺔِ ﻳَﺪُﻝُّ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟﺼَّﺎﻧِﻊَ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪَ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪَ ﻓَﺎﻋِﻞٌ ﻣُﺨْﺘَﺎﺭٌ (ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻣﺎَ ﻳُﺮِﻳﺪُ) ﻭَ ﻛُﻞُّ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋِﻴَّﺔٍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﺑِﻤَﺸِﻴﺌَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍﺧْﺘِﻴَﺎﺭِﻩِ ٭

ﺍَﻟﻠﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ (٣) ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗُﺪْﺭَﺓً ﻭَ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﺮُ ﻋَﻠَﻰ

﴿(٣) ﺑﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪﻧﯔ ﺗﺎﻡ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻳﮕﺮﻣﻨﺠﻰ ﻣﻜﺘﻮﺑﯔ (ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ) ﺑﺤﺴﻨﺪﻩ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻜﻤّﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩﺭ. ﻫﻢ ﻳﮕﺮﻣﻰ ﻃﻮﻗﻮﺯﻧﺠﻰ ﺳﻮﺯﯓ ﻧﻬﺎﻳﺘﻨﺪﻩ، ﻗﻴﺎﻣﺘﯔ ﻭﻗﻮﻋﻨﯔ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻭﻟﺪﻳﻐﻨﻰ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺤﺜﻨﺪﻩ ﭘﻚ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﺪﻩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﺪﻳﻠﻤﺸﺪﺭ.﴾ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺓٍ ﻣُﻄْﻠَﻘَﺔٍ ﻣُﺤِﻴﻄَﺔٍ ﺿَﺮُﻭﺭِﻳَّﺔٍ ﻧَﺎﺷِﺌَﺔٍ ﻟَﺎﺯِﻣَﺔٍ ﺫَﺍﺗِﻴَّﺔٍ ﻟﻠِﺬَّﺍﺕِ ﺍﻟْﺎَﻗْﺪَﺳِﻴَّﺔِ ٭ ﻓَﻤُﺤَﺎﻝٌ ﺗَﺪَﺍﺧُﻞُ ﺿِﺪِّﻫَﺎ ٭ ﻓَﻠَﺎ ﻣَﺮَﺍﺗِﺐَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓَﺘَﺘَﺴَﺎﻭَﻯ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻴْﻬَﺎ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕُ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡُ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺀُ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻞُّ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺋِﻰُّ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻠِّﻰُّ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻮَﺍﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮُ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎُﻥ ٭ ﺑِﺴِﺮِّ ﻣُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﻏَﺎﻳَﺔِ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﻴَﺎﺯِ ﺍﻟْﺎِﺗِّﻘَﺎﻥِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍﻟﻨُّﻮﺭَﺍﻧِﻴَّﺔِ (٤) ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻔَّﺎﻓِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻘَﺎﺑَﻠَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻮَﺍﺯَﻧَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﺜَﺎﻝِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍِﻣْﺪَﺍﺩِ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺍَﺳْﻬَﻠِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻮَﺣْﺪَﺓِ ﻭَ ﺗَﺠَﻠِّﻰ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪِﻳَّﺔِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺏِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺠَﺮُّﺩِ ﻭَ ﻣُﺒَﺎ ﻳَﻨَﺔِ ﺍﻟْﻤَﺎﻫِﻴَّﺔِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﻋَﺪَﻡِ ﺍﻟﺘَّﻘَﻴُّﺪِ ﻭَ ﻋَﺪَﻡِ ﺍﻟﺘَّﺤَﻴُّﺰِ ﻭَ ﻋَﺪَﻡِ ﺍﻟﺘَّﺠَﺰِّﻯ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍِﻧْﻘِﻠَﺎﺏِ ﺍﻟْﻌَﻮَﺍﺋِﻖِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮَﺍﻧِﻊِ ﺍِﻟَﻰ ﺣُﻜْﻢِ ﺍﻟْﻮَﺳَﺎﺋِﻞِ ﺍﻟْﻤُﺴَﻬِّﻠَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺓَ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺀَ ﻭَ ﻟْﺠُﺰْﺋِﻰَّ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻮَﺍﺓَ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻟَﻴْﺴَﺖْ ﺑِﺎَﻗَﻞَّ ﺻَﻨْﻌَﺔً ﻭَ ﺟَﺰَﺍﻟَﺔً ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺠْﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻞِّ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻠِّﻰُّ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ ٭ ﻓَﺨَﺎﻟِﻘُﻬَﺎ ﻫُﻮَ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻫَﺬِﻩِ ﺑِﺎﻟْﺤَﺪْﺱِ

﴿(٤) ﺑﻮ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴﺖ ﻭ ﺷﻔّﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺳﺮﻟﺮﻯ، ﭘﻚ ﻣﻜﻤّﻞ ﺑﺮ ﻃﺮﺯﺩﻩ ﻳﮕﺮﻣﻰ ﻃﻮﻗﻮﺯﻧﺠﻰ ﻭ ﺍﻭﻧﻨﺠﻰ ﺳﻮﺯﯓ ﻧﻬﺎﻳﺘﻠﺮﻧﺪﻩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﺪﻳﻠﻤﺶ. ﺍﻭﺭﺍﻟﺮﺩﻩ ﺍﺿﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭﺩﺭ.﴾ ﺍﻟﺸُّﻬُﻮﺩِﻯِّ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﺍَﻥَّ ﺍﻟْﻤُﺤَﺎﻁَ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺋِﻴَّﺎﺕِ ﻛَﺎﻟْﺎَﻣْﺜِﻠَﺔِ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺑَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺼَﻐَّﺮَﺓِ ﺍَﻭْ ﻛَﺎﺍﻧُّﻘَﻂِ ﺍﻟَﻤَﺤْﻠُﻮﺑَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻌَﺼَّﺮَﺓِ ٭ ﻓَﻠَﺎ ﺑُﺪَّ ﺍَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﺍﻟْﻤُﺤِﻴﻂُ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻠِّﻴَﺎﺕُ ﻓِﻰ ﻗَﺒْﻀَﺔِ ﺧَﺎﻟِﻖِ ﺍﻟْﻤُﺤَﺎﻁِ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺋِﻴَّﺎﺕِ ﻟِﻴُﺪْﺭِﺝَ ﻣِﺜَﺎﻟَﻬَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﻤَﻮَﺍﺯِﻳﻦِ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﺍَﻭْ ﻳُﻌَﺼِّﺮَﻫَﺎ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺑِﺪَﺳَﺎﺗِﻴﺮِ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺴِﺮِّ ﻛَﻤَﺎ ﺍَﻥَّ ﻗُﺮْﺍَﻥَ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺏَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺓِ ﺍﻟْﻤُﺴَﻤَّﺎﺓِ ﺑِﺎﻟْﺠَﻮْﻫَﺮِ ﺍﻟْﻔَﺮْﺩِ ﺑِﺬَﺭَّﺍﺕِ ﺍﻟْﺎَﺛِﻴﺮِ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺎَﻗَﻞَّ ﺟَﺰَﺍﻟَﺔً ﻭَ ﺧَﺎﺭِﻗِﻴَّﺔَ ﺻَﻨْﻌَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻗُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﻌَﻈَﻤَﺔِ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺏِ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﺤِﻴﻔَﺔِ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﺑِﻤِﺪَﺍﺩِ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ ﻭَ ﺍﻟﺸُّﻤُﻮﺱِ ٭ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻟَﻴْﺲَ ﻭَﺭْﺩُ ﺍﻟﺰُّﻫْﺮَﺓِ ﺑِﺎَﻗَﻞَّ ﺟَﺰَﺍﻟَﺔً ﻭَ ﺻَﻨْﻌَﺔً ﻣِﻦْ ﺩُﺭِّﻯِّ ﻧَﺠْﻢِ ﺍﻟﺰُّﻫْﺮَﺓِ ﻭَ ﻟَﺎ ﺍﻟﻨَّﻤْﻠَﺔُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻔِﻴﻠَﺔِ ﻭَ ﻟَﺎ ﺍﻟْﻤِﻜْﺮُﻭﺏُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜَﺮْﻛَﺪَﺍﻥِ ﻭَ ﻟَﺎ ﺍﻟﻨَّﺤْﻠَﺔُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺨْﻠَﺔِ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻰ ﻗُﺪْﺭَﺓِ ﺧَﺎﻟِﻖِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ٭ ﻓَﻜَﻤَﺎ ﺍَﻥَّ ﻏَﺎﻳَﺔَ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﺴُّﻬُﻮﻟَﺔِ ﻓِﻰ ﺍِﻳﺠَﺎﺩِ ﺍﻟْﺎَﺷْﻴَﺎﺀِ ﺍَﻭْﻗَﻌَﺖْ ﺍَﻫْﻞَ ﺍﻟﻀَﻠَﺎﻟَﺔِ ﻓِﻰ ﺍِﻟْﺘِﺒَﺎﺱِ ﺍﻟﺘَّﺸْﻜِﻴﻞِ ﺑِﺎﻟﺘَّﺸَﻜُّﻞِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻠْﺰِﻡِ ﻟِﻤُﺤَﺎﻟَﺎﺕٍ ﻏَﻴْﺮِ ﻣَﺤْﺪُﻭﺩَﺓٍ ﺗَﻤُﺠُّﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﻭْﻫَﺎﻡُ ٭ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍَﺛْﺒَﺘَﺖْ ﻟِﺎَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻬِﺪَﺍﻳَﺔِ ﺗَﺴَﺎﻭِﻯَ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ ﻣَﻊَ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕِ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻰ ﻗُﺪْﺭَﺓِ ﺧَﺎﻟِﻖِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ٭ ﺟَﻞَّ ﺟَﻠَﺎﻟُﻪُ ﻭَ ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍَﻛْﺒِﺮُ ٭

ﺣﺰﺏ ﻧﻮﺭﻯﻧﯔ ﺍٓﺧﺮﻧﺪﻩ (ﻋﻠﻢ) ﻣﺴﺌﻠﻪﻧﺪﻥ ﺍﻭّﻝ، ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪﻧﯔ (ﻉﺹﻡ) ﺣﺠّﺘﻠﺮﻳﻨﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻭ ﻗﻮﺗﻠﻰ ﻭ ﻗﻄﻌﻰ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺘﻠﻰ ﻭ ﻛﻠّﻰ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﺪﻩ ﺷﻮﻳﻠﻪ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻳﺘﻤﺶ.

(٥) ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﺎﺩِﻕُ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪِ ﺍﻟْﺎَﻣِﻴﻦُ

ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻇُﻬُﻮﺭِﻩِ ﺩَﻓْﻌَﺔً ﻣَﻊَ ﺍُﻣِّﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺎَﻛْﻤَﻞِ ﺩِﻳﻦٍ ﻭَ ﺍِﺳْﻠَﺎﻣِﻴَّﺔٍ ﻭَ ﺷَﺮِﻳﻌَﺔٍ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﻗْﻮَﻯ ﺍِﻳﻤَﺎﻥٍ ﻭَ ﺍِﻋْﺘِﻘَﺎﺩٍ ﻭَ ﻋِﺒَﺎﺩَﺓٍ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﻋْﻠَﻰ ﺩَﻋْﻮَﺓٍ ﻭَ ﻣُﻨَﺎﺟَﺎﺓٍ ﻭَ ﺩَﻋَﻮَﺍﺕٍ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﻋَﻢِّ ﺗَﺒْﻠِﻴﻎٍ ﻭَ ﺍَﺗَﻢِّ ﻣَﺘَﺎﻧَﺔٍ ﺧَﺎﺭِﻗَﺎﺕٍ ﻣُﺜْﻤِﺮَﺍﺕٍ ﻟَﺎ ﻣِﺜْﻞَ ﻟَﻬَﺎ ﺗَﺪُﻝُّ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﺎﻳَﺔِ ﺟِﺪِّﻳَّﺘِﻪِ ﻭَ ﺍﻋْﺘِﻤَﺎﺩِﻩِ ﻭَ ﻭُﺛُﻮﻗِﻪِ ﻭَ ﺍِﻃْﻤِﺌْﻨَﺎﻧِﻪِ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺻِﺪْﻗِﻪِ ﻭَ ﺣَﻘَّﺎﻧِﻴَّﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍِﺗِّﻔَﺎﻕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺣَﻘَﺎﺋِﻖِ ﺍَﺭْﻛَﺎﻥِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺫَﺍﺗِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ

﴿(٥) ﺑﻮ ﻣﻘﺎﻣﯔ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻜﻤّﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﻗﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ، ﺑﺎﺷﺪﻩ ﺭﺳﺎﻟﻪٔ ﻧﻮﺭﯓ ﺑﺮ ﮔﻨﺸﻰ ﺍﻭﻟﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﭼﻴﻮﺯ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕِ ﺃﺣﻤﺪﻳﻪﻳﻰ (ﻉﺹﻡ) ﺣﺠﺘﻠﺮﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﺪﻥ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﺣﻤﺪﻳﻪ (ﻉﺹﻡ) ﺭﺳﺎﻟﻪﺳﻰ ﻭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻧﺴﺨﻪﻟﺮﻳﻨﯔ ٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﻟﺮﻧﺪﻩ ﮔﻮﺯﻟﺠﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺩﻳﻠﻤﺸﺪﺭ.﴾

ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﺑِﺎَﻟَﺎﻑِ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻟَﺎﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺑِﻤَﺎ ﻟَﺎ ﻳُﺤَﺪُّ ﻣِﻦْ ﺣَﻘَﺎﺋِﻘِﻪِ ﻭَ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻨِﻪِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻮْﺷَﻦِ ﺑِﻘُﺪْﺳِﻴَّﺔِ ﺍِﺷَﺎﺭَﺍﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﺭَﺳَﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺑِﻘُﻮَّﺓِ ﺩَﻟَﺎﺋِﻠِﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻀِﻰ ﺑِﺘَﻮَﺍﺗُﺮِ ﺍِﺭْﻫَﺎﺻَﺎﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﺘِﻘْﺒَﺎﻝِ ﺑِﺘَﺼْﺪِﻳﻖِ ﺍُﻟُﻮﻑِ ﺣَﺎﺩِﺛَﺎﺗِﻪِ ٭ (٦) ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻝِ ﺑِﻘُﻮَّﺓِ ﻳَﻘِﻨِﻴَّﺎﺗِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ﺑِﺪَﺭَﺟَﺔِ ﺣَﻖِّ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭ ﻭَﺍﻟْﺎَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺑِﻜَﻤِﺎﻝِ ﺍِﻳﻤَﺎﻧِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ﺑِﺪَﺭَﺟَﺔِ ﻋَﻴْﻦِ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺻْﻔِﻴَﺎﺀِ ﺑِﻘُﻮَّﺓِ ﺗَﺤْﻘِﻴﻘَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ﺑِﺪَﺭَﺟَﺔِ ﻋِﻠْﻢِ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻄَﺎﺏِ ﺑِﺘَﻄَﺎﺑُﻘِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺭِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﺑِﺎﻟْﻜَﺸْﻒِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺍﺕِ ﺑِﺎﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻣِﻨَﺔِ ﺍﻟْﻤَﺎﺿِﻴَﺔِ ﺑِﺘَﻮَﺍﺗُﺮِ ﺑَﺸَﺎﺭَﺍﺕِ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍﻫِﻦِ ﻭَ ﺍﻟْﻬَﻮَﺍﺗِﻒِ ﻭَ ﺍﻟْﻌُﺮَﻓَﺎﺀِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺩْﻭَﺍﺭِ ﺍﻟﺴَّﺎﻟِﻔِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺑِﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﺑَﺸَﺎﺭَﺍﺕِ ﺍﻟﺮُّﺳُﻞِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَﺎﺀِ ﻭَ ﺑَﺸَﻬَﺎﺩَﺗِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻠﺎﻡُ ﺑِﺮِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜُﺘُﺐِ ﺍﻟْﻤُﻘَﺪَّﺳَﺔِ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭِﻳَّﺔِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ (٧) ﺑِﻐَﺎﻳَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘَﺎﺻِﺪِ ﺍﻟْﺎِﻟَﻬِﻴَّﺔِ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔِ ﺍﻟْﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ

﴿(٦) ﺑﻮ ﻣﻘﺎﻣﻠﺮﯓ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ، ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ٤٤ ﻭ ٥٦ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﺳﻴﺪﺭ.﴾

﴿(٧) ﻳﻨﻪ ﺑﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪﻧﯔ ﺗﺎﻡ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ، ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ﺧﺎﺻّﺔً ٤٤ ﻭ ٤٥ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﻟﺮﻧﺪﻩﺩﺭﺯ.﴾ ﺑِﺴَﺒَﺐِ ﺗَﻮَﻗُّﻒِ ﺣُﺼُﻮﻝِ ﻏَﺎﻳَﺎﺕِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘَﺎﺻِﺪِ ﺍﻟْﺎِﻟَﻬِﻴَّﺔِ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﻘَﺮُّﺭِ ﺣُﺴْﻨِﻬَﺎ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻟِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺤَﻘُّﻖِ ﺣِﻜَﻢِ ﺣَﻘَﺎﺋِﻘِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻟَﺎﺳِﻴَّﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔِ ٭ ﺍِﺫْ ﻫِﻰَ ﺍﻟْﻤُﻈْﻬِﺮَﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﺪَﺍﺭُ ﺍﻟْﺎَﺗَﻢُّ ﻟَﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﻟَﻮْﻟَﺎﻫَﺎ ﻟَﺼَﺎﺭَﺕْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻠَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏُ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻤَﺎَﻧِﻰ ﺍﻟﺴَّﺮْﻣَﺪِﻳَّﺔِ ﻫَﺒَﺎﺀً ﻣَﻨْﺜُﻮﺭًﺍ ﻣُﺘَﻄَﺎﻳِﺮَﺓَ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﻧِﻰ ﻣُﺘَﺴَﺎﻗِﻄَﺔَ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻟَﺎﺕِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻣُﺤَﺎﻝٌ ﻣِﻦْ ﻭُﺟُﻮﻩٍ ﻭَ ﺟِﻬَﺎﺕٍ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺻَﺎﺣِﺐِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺧَﻠَّﺎﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﻣُﺘَﺼَﺮِّﻓِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔِ ﺑِﺎَﻓْﻌَﺎﻝِ ﺭَﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﺍِﺟْﺮَﺍﺍَﺕِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻪِ ﻛَﻔِﻌْﻞِ ﺭَﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺎِﻧْﺰَﺍﻝِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍٓﻥِ ﺍﻟْﻤُﻌْﺠِﺰِ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺎِﻇْﻬَﺎﺭِ ﺍَﻧْﻮِﺍﻉِ ﺍﻟْﻤُﻌْﺠِﺰَﺍﺕِ ﻋَﻠَﻰ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺘَﻮْﻓِﻴﻘِﻴﻪِ ﻭَ ﺣِﻤَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺣَﺎﻟَﺎﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺎِﺩَﺍﻣَﺔِ ﺩِﻳﻨِﻪِ ﻭَ ﺷَﺮِﻳﻌَﺘِﻪِ ﺑِﻜُﻞِّ ﺣَﻘَﺎﺋِﻘِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﺎِﻋْﻠَﺎﺀِ ﻣَﻘَﺎﻡِ ﺣُﺮْﻣَﺘِﻪِ ﻭَ ﺷَﺮَﻓِﻪِ ﻭَ ﺍِﻛْﺮَﺍﻣِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻴَﺎﻥِ ٭ ﻭَ ﻛَﻔِﻌْﻞِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺠَﻌْﻞِ ﺭِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﺷَﻤْﺴًﺎ ﻣَﻌْﻨَﻮِﻳَﺔً ﻟِﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺑِﺠَﻌْﻞِ ﺩِﻳﻨِﻪِ ﻓِﻬْﺮِﺳْﺘَﺔَ ﻛَﻤَﺎﻟَﺎﺕِ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ٭ ﻭَ ﺑِﺠَﻌْﻞِ ﺣَﻘِﻴﻘَﺘِﻪِ ﻣِﺮْﺍَﺓً ﺟَﺎﻣِﻌَﺔً ﻟِﺘَﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺑِﺘَﻮْﻇِﻴﻔِﻪِ ﺑِﻮَﻇَﺎﺋِﻒِ ﺿَﺮُﻭﺭِﻳَّﺔٍ ﻭَ ﻟَﺎﺯِﻣَﺔٍ ﻟِﻮُﺟُﻮﺩِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻓِﻰ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻛَﻠُﺰُﻭﻡِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺪَﺍﻟَﺔِ ﻭَ ﻛَﻀَﺮُﻭﺭَﺓِ ﻟُﺰُﻭﻡِ ﺍﻟﻀِّﻴَﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻬَﻮَﺍﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻐِﺬَﺍﺀِ ٭

ﻓَﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻧُﺸْﻬَﺪُﻙَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﺒَﺮَﺍﻫِﻴِﻦ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭَﺓِ ﺑِﺎَﻧَّﺎ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺍَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﻋَﺒْﺪُﻙَ ﻭَ ﻧَﺒِﻴُّﻚَ ﻭَ ﺻَﻔِﻴُّﻚَ ﻭَ ﺧَﻠِﻴﻠُﻚَ ﻭَ ﺟَﻤَﺎﻝُ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻭَ ﻣَﻠِﻴﻚِ ﺻُﻨْﻌِﻚَ ﻭَ ﻋَﻴْﻦِ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻚَ ﻭَ ﺷَﻤْﺲُ ﻫِﺪَﺍﻳَﺘِﻚَ ﻭَ ﻟِﺴَﺎﻥُ ﻣُﺤَﺒَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻣِﺜَﺎﻝُ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﻧُﻮﺭُ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻭَ ﺷَﺮَﻑُ ﻣَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺗِﻚَ ﻭَ ﺳِﺮَﺍﺝُ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻚَ ﻓِﻰ ﻛَﺜْﺮَﺓِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺩَﻟَّﺎﻝُ ﺳَﻠْﻄَﻨَﺔِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚِ ﻭَ ﻛَﺸَّﺎﻑُ ﻃِﻠْﺴِﻢِ ﻛَﺎﺋِﻨَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﻣُﻌَﺮِّﻑُ ﻛُﻨُﻮﺯِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ ﻭَ ﻣُﻌَﻠِّﻢُ ﻋِﺒَﺎﺩِﻙَ ﻭَ ﺗَﺮْﺟُﻤَﺎﻥُ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﻛَﺎﺋِﻨَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﻣَﺪَﺍﺭُ ﺷُﻬُﻮﺩِﻙَ ﻭَ ﺍِﺷْﻬَﺎﺩِﻙَ ﻭَ ﻣِﺮْﺍَﺓُ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِ ﻣُﺤَﺒَّﺘِﻚَ ﻟِﺠَﻤَﺎﻟِﻚَ ﻭَ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ ﻭَ ﺻَﻨْﻌَﺘِﻚَ ﻭَ ﻣَﺤَﺎﺳِﻦِ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺣَﺒِﻴﺒُﻚَ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟُﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺍَﺭْﺳَﻠْﺘَﻪُ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﺍَﺑَﺪَ ﺍﻟْﺎَﺑِﺪِﻳﻦَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍَﻧْﻔَﺎﺱِ ﺍُﻣَّﺘِﻪِ ٭

ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐُ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮِﺩ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺩَﻝَّ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻩِ ﻓِﻰ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻈَﻤَﺔِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻪِ ﻓِﻰ ﺣَﺸْﻤَﺔِ ﺳَﻠْﻄَﻨَﺔِ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘِﻪِ (ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ) ﺍﺷَّﺎﻫِﺪَﺍﺕُ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ ﻭَ ﺍﻟﺸُّﻤُﻮﺱِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻤَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻴَّﺎﺭَﺍﺕِ ﺍﻟْﻤُﺤَﺮَّﻛَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕِ ﺑِﺎﻟْﺎِﺭَﺍﺩَﺓِ ﺍﻟْﻤُﺪَﻭَّﺭَﺍﺕِ ﺍﻟْﻤُﺪَﺑَّﺮَﺍﺕِ ﺑِﺎﻟْﻤَﺸِﻴﺌَﺔِ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺼَﺮَّﻓَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﻮَﻇَّﻔَﺎﺕِ ﺑِﺎﻟْﻘَﺼْﺪِ ﺑِﺎﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺨْﺪَﻣَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻮْﻗَﺪَﺍﺕِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺤَﺎﻓَﻈَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ٭ ﻓَﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺟْﺮَﺍﻡُ ﺍﻟْﻌُﻠْﻮِﻳَّﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍﻛِﺐُ ﺍﻟﺪُّﺭِّﻳَّﺔُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭِﻳَّﺔُ ﻧَﻴِّﺮَﺍﺕُ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻦِ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﺷُﻌَﺎﻋَﺎﺕُ ﺷَﻮَﺍﻫِﺪِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻋِﺰَّﺗِﻪِ ٭

ﻓَﺎﺳْﺘَﻤِﻊْ ﺍِﻟَﻰ ﺍَﻳَﺔِ (ﺍَﻓَﻠَﻢْ ﻳَﻨْﻈُﺮُﻭﺍ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻓَﻮْﻗَﻬُﻢْ ﻛَﻴْﻒَ ﺑَﻨَﻴْﻨَﺎﻫَﺎ ﻭَ ﺯَﻳَّﻨَّﺎﻫَﺎ) ﺛُﻢَّ ﺍﻟﻨْﻈُﺮْ ﺍِﻟَﻰ ﻭَﺟْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻛَﻴْﻒَ ﺗَﺮَﻯ ﺳُﻜُﻮﺗًﺎ ﻓِﻰ ﺳُﻜُﻮﻧًﺔٍ ﺣَﺮَﻛَﺔً ﻓِﻰ ﺣِﻜْﻤَﺔٍ ﺗَﻠَﺌْﻠُﺎً ﻓِﻰ ﺣَﺸْﻤَﺔٍ ﺗَﺒَﺴُّﻤًﺎ ﻓِﻰ ﺯِﻳﻨَﺔٍ ﻣَﻊَ ﺍِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﺍﻟْﺨِﻠْﻘَﺔِ ﻣَﻊَ ﺍِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﺍﻟﺼَّﻨْﻌَﺔِ ٭ ﺗَﺸَﻌْﺸُﻊُ ﺳِﺮَﺍﺟِﻬَﺎ ﻟِﺘَﺒْﺪِﻳﻞِ ﺍﻟْﻤَﻮَﺍﺳِﻢِ ﻭَ ﻟِﺘَﺤْﻮِﻳﻞِ ﺻَﺤَﺎﺋِﻒِ ﺍﻟْﻔُﺼُﻮﻝِ ﺍِﻟَﻰ ﻗَﻠَﻢِ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓِ ٭ ﺗَﻬَﻠْﻬُﻞُ ﻣِﺼْﺒَﺎﺣِﻬَﺎ ﻟِﺘَﻘْﻮِﻳﻢِ ﺍﻟْﺎَﻭْﻗَﺎﺕِ ﻭَ ﺗَﻌْﻴِﻴﻦِ ﺍﻟﺴِّﻨِﻴﻦَ ٭ ﺗَﻠَﺌْﻠُﺎُ ﻧُﺠُﻮﻣِﻬَﺎ ﻟِﺘَﻨْﻮِﻳﺮِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺗَﺰْﻳِﻴﻦِ ﺍﻟْﻌَﻮَﺍﻟِﻢِ ﺗُﻌْﻠِﻦُ ﻟِﺎَﻫْﻞِ ﺍﻟﻨُّﻬَﻰ ﺳَﻠْﻄَﻨَﺔً ﺑِﻠَﺎ ﺍِﻧْﺘِﻬَﺎﺀٍ ﻟِﺘَﺪْﺑِﻴﺮِ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ. ﴿ﺣﺰﺏ ﻧﻮﺭﻯﺩﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﻪﻳﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻳﺪﻥ ﺍﻭﺗﻮﺯ ﺍﻭﭺ ﻣﺮﺗﺒﻪﻟﺮﺩﻥ ﻳﺎﻟﯖﺰ ﺍﻭﭺ ﻣﺮﺗﺒﺪﻩﻛﻰ ﺍﻭﭺ ﺷﻬﺎﺩﺗﻰ ﻭ ﺣﺠﺘﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭﺭﺩﻣﺪﻩ ﺍﻭﻗﻮﺩﻳﻐﻢ ﻃﺮﺯﺩﻩ ﻳﺎﺯﻩﺟﻐﻢ:﴾

ﺑﺮﻧﺠﻴﺴﻰ: ﺩﺭﺩﻧﺠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪﺩﻩ

ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺩَﻝَّ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻩِ ﻓِﻰ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻪِ ﻭَ ﻋَﻞَ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺭَﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﻓِﻰ ﻣَﺤَﺎﺳِﻦِ ﺭَﺣِﻴﻤِﻴَّﺘِﻪِ (ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ) (٨) ﺍﻟﺸَّﺎﻫِﺪَﺓُ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺩِﻥِ ﺍﻟْﻤُﺪَّﺧَﺮَﺍﺕِ ﺑِﻠْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻟِﻠْﺤَﺎﺟَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺴَﻨْﺒِﻠَﺔِ ﻟِﻠْﺎَﻗْﻮَﺍﺕِ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕٍ ﻫِﻰَ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﺜْﻤِﺮَﺍﺕُ ﻟِﻠْﺎَﺭْﺯَﺍﻕِ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕٍ ﻫِﻰَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮَﺍﻧَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺼَﻮَّﺭَﺍﺕُ ﺑِﺎﻟﺘَّﺸَﺨُّﺼَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺎﻳِﺰَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺪَﺑِّﺮَﺍﺕُ ﺑِﻠَﻄَﺎﺋِﻒِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻌِﺒَﺎﻳَﺔِ ٭ ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎﻥَ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺣَﺪِﻳﻘَﺔَ ﺍَﺭْﺿِﻪِ ٭ ﻣَﺸْﻬَﺮَ ﺻَﻨْﻌَﺘِﻪِ ٭ ﻣَﺤْﺸَﺮَ ﻓِﻄْﺮَﺗِﻪِ ٭ ﻣَﻈْﻬَﺮَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻪِ ٭ ﻣَﺪَﺍﺭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻣَﺰْﻫَﺮَ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻣَﺰْﺭَﻉَ ﺟَﻨَّﺘِﻪِ ٭ ﻣَﻤَﺮَّ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ٭ ﻣَﺴِﻴﺮَ ﺍﻟْﻘَﺎﻓِﻠَﺎﺕِ ٭ ﻣَﺴِﻴﻞَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕِ

﴿(٨) ﺑﻮ ﺃﺭﺽ ﺑﺤﺜﻰ، ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻧﺴﺨﻪﻟﺮﻳﻨﯔ ٨١-٩١-٠٢ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﻟﺮﻧﺪﻩ ﭘﻚ ﻣﻜﻤّﻞ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﺪﻩ ﻭ ﻋﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﺪﻩ ﻳﮕﺮﻣﻰ ﺍﻛﻴﻨﺠﻰ ﭘﻨﺠﺮﻩﺩﻩ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭﺩﺭ.﴾ ٭ ﻣَﻜِﻴﻞَ ﺍﻟْﻤَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺕِ ٭ ﻓَﺠَﻤِﻴﻊُ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻘَﺎﻓِﻠَﺎﺕِ ﺍﻟﺬَّﺍﻫِﺒَﺎﺕِ ﺍﻟﺰَّﺍﺋِﻠَﺎﺕِ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺕُ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﺟَﻞَّ ﺟَﻠَﺎﻟُﻪُ٭ ﺧَﻮَﺍﺭِﻕُ ﺻُﻨْﻌِﻪِ ٭ ﻫَﺪَﺍﻳَﺎﺀُ ﺟُﻮﺩِﻩِ ٭ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻦِ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ٭ ﺑَﺸَﺎﺋِﺮُ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧِﻪِ ﻓِﻰ ﺩَﺍﺭِ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ٭ ﻓَﺘَﺒَﺴُّﻢُ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺯِﻳﻨَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ ٭ ﻭَ ﺗَﻬَﺰُّﺝُ ﺍﻟْﺎَﻣْﻄَﺎﺭِ ﻋَﻠَﻰ ﺧُﺪُﻭﺩِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ٭ ﻭَ ﺗَﺴَﺠُّﻊُ ﺍﻟْﺎَﻃْﻴَﺎﺭِ ﻓِﻰ ﻧَﺴَﺎﺋِﻢِ ﺍﻟْﺎَﺳْﺤَﺎﺭِ ٭ ﻭَ ﺗَﺮَﺣُّﻢُ ﺍﻟْﻮَﺍﻟِﺪَﺍﺕِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﻃْﻔَﺎﻝِ ﺍﻟﺼِّﻐَﺎﺭِ ٭ ﻭَ ﺗَﺰَﻳُّﻦُ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻥِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺗَﺒَﺮُّﺝُ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ - ﻣَﺎ ﻫِﻰَ ﺍِﻟَّﺎ ﺗَﻌَﺮُّﻑُ ﺻَﺎﻧِﻊٍ ﻭَﺩُﻭﺩٍ ٭ ﻭَ ﺗَﻮَﺩُّﺩُ ﺧَﺎﻟِﻖٍ ﺭَﺣْﻤَﻦٍ ٭ ﻭَ ﺗَﺮَﺣُّﻢُ ﻣُﻨْﻌِﻢٍ ﺣَﻨَّﺎﻥٍ ٭ ﻭَ ﺗَﺤَﻨُّﻦُ ﻣُﺤْﺴِﻦٍ ﻣَﻨَّﺎﻥٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟﺮُّﻭﺡِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮَﺍﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻠَﻚِ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﺎﻥِّ ﺑِﺎﻟْﺤُﺠَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺮْﻫَﺎﻥِ ﺑَﻞْ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻴَﺎﻥِ ٭

ﺍﻳﻜﻨﺠﻴﺴﻰ : ﻳﺪﻧﺠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪﺩﻩ

(٩) ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺩَﻝَّ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻩِ ﻓِﻰ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﻋَﻞ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﻧُﻘُﻮﺵِ ﻋَﺠَﺎﺋِﺐِ ﺻَﻨْﻌَﺘِﻪِ ﻓِﻰ ﻟَﻄَﺎﺋِﻒِ ﺩَﻗَﺎﺋِﻖِ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ

﴿(٩) ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ٢٣-٢٤-٢٥ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﻟﺮﻧﺪﻩ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻜﻤّﻞ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭﺩﺭ.﴾ ﺍِﺟْﻤَﺎﻉُ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﻭَ ﺍَﺻْﻨَﺎﻑِ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﺍﻟﺸَّﺎﻫِﺪَﺍﺕِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻭْﺭَﺍﻕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ ﺍﻟْﻤَﻮْﺯُﻭﻧَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤَﻨْﻈُﻮﻣَﺎﺕِ ﺍﻟْﻔَﺼِﻴﺤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺒَﻠِﻴﻐَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺸِﺪَﺍﺕِ ﻟِﻤَﺪَﺍﺋِﺢِ ﺻَﺎﻧِﻌِﻬَﺎ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺣَﻘِﻴﻘَﺔِ ﺗَﺒَﺎﺭُﺯُ ﺍِﺭَﺍﺩَﺓِ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﻨَﺎﻥِ ﺑِﺎِﻫْﺪَﺍﺋِﻬَﺎ ﺍِﻟَﻰ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻣَﻊَ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨَﺎﺗِﻬَﺎ ﺑِﻠَﻄَﺎﺋِﻒِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻌِﻨَﺎﻳَﺔِ ﻟِﺠَﻠْﺐِ ﺍَﻧْﻈَﺎﺭِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﺑِﺎﻟﺬَّﻭْﻕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺷْﺘِﻴَﺎﻕِ ﺍِﻟَﻴْﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺣَﻘِﻴﻘَﺔِ ﺍﻟﺘَﺼْﻮِﻳﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﺑِﻴﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻤْﻴِﻴﺰِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺰْﻳِﻴﻦِ ﻭَ ﺍﻟﺰَّﺭْﻉِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺸْﺮِ ٭ ﻟَﺎﺳِﻴَّﻤَﺎ ﺑِﻄَﻴَﺮَﺍﻥِ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭِ ﺑِﺎَﺟْﻨِﺤَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺷْﻌَﺎﺭِ ﺑِﺪَﻗَﺎﺋِﻖِ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺭَﺍﺩَﺓِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻓَﻴْﺢِ ﺻُﻮَﺭِﻫَﺎ ﺍﻟْﻤُﺘَﺒَﺎﻳِﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﺤْﺪُﻭﺩَﺓَ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﻴَﺎﺯِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﺑِﻤَﺮِّ ﺍﻟْﻔُﺼُﻮﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮَﺍﺳِﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻣَﺎﻥِ ﺑِﻠَﺎ ﺳَﻬْﻮٍ ﻭَﻟَﺎ ﻧِﺴْﻴَﺎﻥٍ ﻣِﻦْ ﺑُﺬُﻭﺭَﺍﺕٍ ﻭَ ﻧُﻮَﺍﺗَﺎﺕٍ ﻭَ ﺣَﺒَّﺎﺕٍ ﻣُﺘَﻤَﺎﺛِﻠَﺎﺕٍ ﻭَ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻄَﺎﺕٍ ﻭَ ﻣُﺨْﺘَﺮَﻋَﺎﺕٍ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﺩَّﺓٍ ﺑَﺴِﻴﻄَﺔٍ ﻭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌَﺪَﻡِ ٭ ﻓَﺠَﻤِﻴﻊُ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻮْﺟُﻮﺩِﻳَّﺔِ ﺧَﻠَّﺎﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻮُﺿُﻮﺡِ ﻭَ ﺍﻟﻈُّﻬُﻮﺭِ ﻭَ ﺑِﻐَﺎﻳَﺔِ ﺍﻟﺼَّﺮَﺍﺣَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻧْﻔِﺘَﺎﺡِ ﺍَﻛْﻤَﺎﻣِﻬَﺎ ﻭَ ﺍﻧْﻜِﺸَﺎﻑِ ﺍَﺯﻫَﺎﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﺗَﺰَﺍﻳُﺪِ ﺍَﻭْﺭَﺍﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﻜَﺎﻣُﻞِ ﺍَﺛْﻤَﺎﺭِﻫَﺎ ﺑِﺎَﻓْﻮَﺍﻩِ ﻣُﺰَﻳَّﻨَﺎﺕِ ﺍَﺯَﺍﻫِﻴﺮِﻫَﺎ ﻭَ ﺍَﻛْﻤَﺎﻣِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﻣُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕِ ﺳَﻨَﺎﺑِﻠِﻬَﺎ ﻭَ ﻋَﻨَﺎﻗِﻴﺪِﻫَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻣَﻨْﻈُﻮﻣَﺎﺕِ ﺣَﺒَّﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺍﺗِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﺤُﺮُﻭﻑِ ﻭَ ﻧُﻘَﻂِ ﻣَﻮْﺯُﻭﻧَﺎﺕِ ﻧُﻮَﺍﺗَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺑُﺬُﻭﺭِﻫَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﻤَﻌَﺎﻧِﻰ ﻣُﺼَﻨَّﻌَﺎﺕِ ﻧِﻈَﺎﻣِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﻣِﻴﺰَﺍﻧِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺗَﻨْﻈِﻴﻤِﻬﺎَ ﻓِﻰ ﺗَﻮْﺯِﻳﻨِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺗَﻤْﻴِﻴﺰِﻫَﺎ ﻓِﻰ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺻَﻨْﻌَﺘِﻬَﺎ ﻓَﻰ ﺻِﺒْﻐَﺘِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺟِﻬَﺎﺯَﺍﺗِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺍﺧْﺘِﻠَﺎﻑِ ﻟُﺤُﻮﻣِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺯِﻳﻨَﺘِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﻧُﻘُﻮﺷِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﻃُﻌُﻮﻣِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺭَﻭَﺍﺋِﺤِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺍَﻟْﻮَﺍﻧِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺍَﺷْﻜَﺎﻟِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺎﻳِﺰَﺍﺕِ ٭ ﺍﻟْﻮَﺍﺻِﻔَﺎﺕِ ﻟِﺘَﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺻِﻔَﺎﺕِ ﺧَﻠَّﺎﻗِﻬَﺎ ٭ ﺍﻟْﻤُﻔَﺴِّﺮَﺍﺕِ ﻟِﺠَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺀِ ﻣُﺪَﺑِّﺮِﻫَﺎ٭ ﺍﻟْﻤُﻌَﺮِّﻓَﺎﺕِ ﻟِﺘَﻮَﺩُّﺩَﺍﺕِ ﻭَ ﺗَﻌَﺮُّﻓَﺎﺕِ ﻣُﺼَﻮِّﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﻣُﺰَﻳِّﻨِﻬَﺎ ٭ ﻟَﺎﺳِﻴَّﻤَﺎ ﺗَﻌْﺮِﻳﻔُﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﻮْﺻِﻴﻔُﻬَﺎ ﻟِﺨَﻠَّﺎﻗِﻬَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺘَﻘَﻄَّﺮُ ﻣِﻦْ ﻇَﺮَﺍﻓَﺔِ ﻋُﻴُﻮﻥِ ﺍَﺯَﺍﻫِﻴﺮِﻫَﺎ ﻭَ ﻳَﺘَﺮَﺷَّﺢُ ﻣِﻦْ ﻃَﺮَﺍﻭَﺓِ ﺍَﺳْﻨَﺎﻥِ ﺳَﻨَﺎﺑِﻠِﻬَﺎ ﻭَ ﻳَﺘَﺤَﻠَّﺐُ ﻣِﻦْ ﻋُﺴَﻴْﻠَﺔِ ﺷِﻔَﺎﻩِ ﺍَﺛْﻤَﺎﺭِﻫَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﻄَﺮَﺍﺕِ ﺭَﺷَﺤَﺎﺕِ ﻟَﻤَﻌَﺎﺕِ ﺟَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺗَﻮَﺩُّﺩَﺍﺕِ ﺗَﻌَﺮُّﻓَﺎﺕِ ﺧَﻠَّﺎﻗِﻬَﺎ ﺍِﻟَﻰ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻪِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻣَﺎ ﺍَﻧْﻮَﺭَ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧُﻪُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍَﺑْﻬَﺮَﻩُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍَﺯْﻫَﺮَﻩُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍَﺣْﺴَﻨَﻪُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍَﺑْﻴَﻨَﻪُ ٭ (١٠) ﻧَﻌَﻢْ ﻓَﻤَﺎ ﺍﻟْﺤُﺒُﻮﺏُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭُ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭُ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺕُ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ٭ ﺧَﻮَﺍﺭِﻕُ ﺍﻟﺼَّﻨْﻌَﺔِ ٭ ﻫَﺪَﺍﻳَﺎ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔَ ٭ ﺧُﻠَﺎﺻَﺎﺕُ ﺍﻟْﺎَﻃْﻌِﻤَﺔِ ٭ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻦُ ﺍﻟْﻮَﺣْﺪَﺓِ ٭ ﺑَﺸَﺎﺋِﺮُ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ﻓِﻰ ﺩَﺍﺭِﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ٭ ﺷَﻮَﺍﻫِﺪُ ﺻَﺎﺩِﻗَﺔٌ ﺑِﺎَﻥَّ ﺧَﻠَّﺎﻗَﻬَﺎ ﻗَﺪْ ﻭَﺳِﻊَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑِﺎﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﺑِﻴﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺼُّﻨْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺼْﻮِﻳﺮِ ٭ ﻓَﺎﻟﺸَّﻤْﺲُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻛَﺎﺍﺳِّﺮَﺍﺝِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﺑِﻴﺮِ ﻟَﺎ ﺗَﺜْﻘُﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡُ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻛَﺎﻟﺜَّﻤَﺎﺭِ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼُّﻨْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺼْﻮِﻳﺮِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻔَﻀَﺎﺀِ ﻛَﺎﻟْﺒَﻴْﻀَﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎِﻳﺠَﺎﺩِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﻭِﻳﺮِ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴُّﻬُﻮﻟَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻴُﺴْﺮِ ٭

ﺍﭼﻮﻧﺠﻴﺴﻰ : ﺍﻭﻥ ﺳﻜﺰﻧﺠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪﺩﻩ

(١١) ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐُ ﻭُﺟُﻮﺩُﻩُ ﺍﻟْﻤُﻤْﺘَﻨِﻊُ ﻧَﻈِﻴﺮُﻩُ ﺍﻟْﻤُﻤْﻜِﻦُ ﻛُﻞُّ ﻣَﺎ ﺳِﻮَﺍﻩُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺩَﻝَّ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻩِ ﻓِﻰ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻪِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏُ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﺍﻟْﻤُﺠَﺴَّﻢُ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥُ ﺍﻟْﺠِﺴْﻤَﺎﻧِﻰُّ ﺍﻟْﻤُﻌَﻈَّﻢُ ﻭَ

﴿(١٠) ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ٧٧-٧٨ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﻟﺮﻧﺪﻩ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭﺩﺭ.﴾

﴿(١١) ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﯔ ٥٧ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﺴﻨﺪﻥ ٦٥ ﻧﺠﻰ ﺻﺤﻴﻔﻪﺳﻨﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﻜﻤّﻞ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭ.﴾ ﺍﻟْﻘَﺼْﺮُ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻦُ ﺍﻟْﻤُﻨَﻈَّﻢُ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻠَﺪُ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞُ ﺍﻟْﻤُﺤْﺘَﺸَﻢُ ﺑِﺎِﺟْﻤَﺎﻉِ ﺍَﺑْﻮَﺍﺑِﻪِ ﻭَ ﺻُﺤُﻔِﻪِ ﻭَ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺳُﻮَﺭِﻩِ ﻭَ ﺟُﻤَﻠِﻪِ ﻭَ ﻛَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺣُﺮُﻭﻓِﻪِ ﻭَ ﻧُﻘَﻄِﻪِ ﻭَ ﺟِﻬَﺎﺯَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﻣُﺸْﺘَﻤِﻠَﺎﺗِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﺐِ ﻭُﺟُﻮﺩِ ﺧَﺎﻟِﻘِﻪِ ﻭَ ﺻَﻨِﻌِﻪِ ﺑَﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻭَﺍﺭِﺩَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺻَﺮْﻓِﻴَّﺎﺗِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺗَﺠَﺪُّﺩَﺍﺕِ ﻣُﺸْﺘَﻤِﻠَﺎﺗِﻬَﺎ ﺑِﻠﻠْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ( ﺍﻟْﺤُﺪُﻭﺙِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﻜَﺎﻥِ) ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻐَﻴُّﺮِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺳَﻜَﻨَﺘِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﺘَّﻐْﻴِﻴﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺼْﻮِﻳﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﺑِﻴﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﻭِﻳﺮِ ﺑِﺎﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﺴَﻜَﻨَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﺘَّﻌَﺎﻭُﻥِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺠَﺎﻭُﺏِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺴَﺎﻧُﺪِ ﺑِﺎﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍَﺟْﺰَﺍﺋِﻬَﺎ ٭

(١٢) ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎﻥَ ﻣَﻦْ ﺍَﺳَّﺲَ ﺑُﻨْﻴَﺎﻥَ ﺷَﺠَﺮَﺓِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺍَﻳَّﺎﻡٍ ﺑِﺎُﺻُﻮﻝِ ﻣَﺸِﻴﺌَﺘِﻪِ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﻓَﺼَّﻠَﻬَﺎ ﺑِﺪَﺳَﺎﺗِﻴﺮِﻗَﻀَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﻗَﺪَﺭِﻩِ ٭ ﻭَ ﻧَﻈَّﻤَﻬَﺎ ﺑِﻘَﻮَﺍﻧِﻴﻦِ ﻋَﺎﺩَﺗِﻪِ ﻭَ ﺳُﻨَّﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺯَﻳَّﻨَﻬَﺎ ﺑِﻨَﻮَﺍﻣِﻴﺲِ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﻧَﻮَّﺭَﻫَﺎ ﺑِﺨُﺼُﻮﺻِﻴَّﺎﺕِ ﺟَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ﺑِﺎﻟْﺎِﻣْﺪَﺍﺩِ ﻟِﻀُﻌَﻔَﺎﺀِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺷَﺎﺫَّﺍﺕِ ﻗَﻮَﺍﻧِﻴﻨِﻪِ ٭ ﻓَﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺟْﺮَﺍﻡُ ﺍﻟْﻌُﻠْﻮِﻳَّﺔُ ﺍﻟْﻤُﺘَﺤَﺮِّﻛَﺔُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭِﻳَّﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕُ ﺍﻟْﻤُﺘَﺠَﺪِّﺩَﺍﺕُ

﴿(١٢) ﭘﻨﺠﺮﻩﻟﺮ ﺭﺳﺎﻟﻪﺳﻨﯔ ﻣﻘﺪّﻣﻪﺳﻨﺪﻩ ﭘﻚ ﻣﻜﻤّﻞ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﺍﻳﺪﻳﻠﻤﺸﺪﺭ.﴾ ﺍﻟْﺎَﺭْﺿِﻴَّﺔُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺕُ ﻗُﺪْﺭَﺓِ ﺧَﻠَّﺎﻕٍ ﻗَﺪِﻳﺮٍ ﻋَﻠِﻴﻢٍ ﺑِﺎﻟْﻘَﻄْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﺑَﻞْ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ٭ ﻭَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕُ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮَﺍﻧَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺼَﻨَّﻌَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﻨَﻈَّﻤَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻨَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﻤَﻴِّﺰَﺍﺕُ ﺍﻟْﻤُﺪَﺑَّﺮَﺍﺕُ ﺍﻟْﻤَﻨْﺜُﻮﺭَﺍﺕُ ﺍﻟْﻤَﻨْﺸُﻮﺭَﺍﺕُ ﻓِﻰ ﺣَﺪِﻳﻘَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺧَﻮَﺍﺭِﻕُ ﺻَﻨْﻌَﺔِ ﺻَﺎﻧِﻊٍ ﺣَﻜِﻴﻢٍ ﻛَﺮِﻳﻢٍ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ﻣُﺮَﺏٍّ ﻣُﺪَﺑِّﺮٍ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻄْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭ ﻭَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﺘَﺰَﻳِّﻨَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﺘَﺒَﺴِّﻤَﺔُ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠَﺎﺕُ ﻋَﻠَﻰ ﺭُﺅُﺱِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﻭَ ﻓِﻰ ﺍَﻳَﺎﺩِﻯ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﺍِﻟَﻰ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻫَﺪَﺍﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﺔِ ﺭَﺣْﻤَﺎﻥٍ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ﺑِﺎﻟْﺤَﺪْﺱِ ﺍﻟﺸُّﻬُﻮﺩِﻯِّ ﺑَﻞْ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﺑِﻠَﺎ ﺷَﻚٍّ ﻭَ ﻟَﺎ ﺭَﻳْﺐٍ ٭ ﺗَﺸْﻬَﺪُ ﻫَﺎﺗِﻴﻚَ ﺍﻟْﺎَﺟْﺮَﺍﻡُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭِﻳَّﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺿِﻴَّﺔُ ﻭَ ﺗُﻨَﺎﺩِﻯ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻧَﺎﺕُ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕُ ﻭَ ﺗُﻌْﻠِﻦُ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭُ ﺑِﺎَﻥَّ ﺧَﻠَّﺎﻕَ ﻫَﺎﺗِﻴﻚَ ﻭَ ﻣُﺼَﻮِّﺭَ ﺗِﻠْﻚَ ﻭَ ﻭَﺍﻫِﺐَ ﻫَﺬِﻩِ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﻭَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ٭ ﺗَﺘَﺴَﺎﻭَﻯ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻰ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻪِ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕُ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡُ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺘَﻨَﺎﻫِﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼِّﻐَﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﺰْﺋِﻴَّﺔِ ﻭَ ﻏَﻴْﺮُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻨَﺎﻫِﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻮُﺳْﻌَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻠِّﻴَﺔِ ٭ ﻓَﻜُﻞُّ ﺍﻟْﻮُﻗُﻮﻋَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤَﺎﺿِﻴَﺔِ ﻭَ ﻏَﺮَﺍﺋِﺒِﻬَﺎ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺕُ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟﺼَّﺎﻧِﻊِ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ ٭ ﺗَﺸْﻬَﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻧَّﻪُ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺍﻟْﺎِﻣْﻜَﺎﻧَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎِﺳْﺘِﻘْﺒَﺎﻟِﻴَّﺔِ ﻭَ ﻋَﺠَﺎﺋِﺒِﻬَﺎ ﺑِﺘِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓِ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺗَﺘَﺴَﺎﻭَﻯ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻴْﻬَﺎ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻴَّﺎﺭَﺍﺕُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ٭

(١٣) ﻧَﻌَﻢْ ﺫَﺍﻙَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢُ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢُ ﺍﻟﺼَّﻐِﻴﺮُ ﻛِﻠَﺎﻫُﻤَﺎ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﻥِ ﻟِﻘُﺪْﺭَﺗِﻪِ ﻣَﻜْﺘُﻮﺑَﺎﻥِ ﺑِﻘَﺪَﺭِﻩِ ٭ ﺍِﺑْﺪَﺍﻋُﻪُ ﻟِﺬَﺍﻙَ ﺑِﺘَﺠَﻠَّﻰ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘِﻪِ ﺻَﻴَّﺮَﻩُ ﻣَﺴْﺠِﺪًﺍ ٭ ﺍِﻳﺠَﺎﺩُﻩُ ﻟِﻬَﺬَﺍ ﺑِﺎﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﺻَﻴَّﺮَﻩُ ﺳَﺎﺟِﺪًﺍ ٭ ﺍِﻧْﺸَﺎﺋُﻪُ ﻟِﺬَﺍﻙَ ﻣَﺰْﺭَﻋَﺔَ ﺍﻟْﻤَﺤْﺼُﻮﻟَﺎﺕِ ﺻَﻴَّﺮَ ﺫَﺍﻙَ ﻣُﻠْﻜًﺎ ٭ ﺑِﻨَﺎﺋُﻪُ ﻟِﻬَﺬَﺍ ﺑِﺎﺫَّﻭْﻕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺣْﺘِﻴَﺎﺝِ ﺻَﻴَّﺮَﻩُ ﻣَﻤْﻠُﻮﻛًﺎ ٭ ﺻَﻨْﻌَﺘُﻪُ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﺗَﺰَﺍﻫَﺮَﺕْ ﺧِﻄَﺎﺑًﺎ ٭ ﻗُﺪْﺭَﺗُﻪُ ﻓِﻰ ﺫَﺍﻙَ ﺗُﻈْﻬِﺮُ ﺣَﺸْﻤَﺘَﻪُ ﺗُﺒْﺮِﺯُ ﺟَﻠَﺎﻟَﻪُ ٭ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺗَﻨْﻈِﻢُ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻪُ ﺗَﺼِﻒُ ﺟَﻤَﺎﻟَﻪُ ٭ ﺣَﺸْﻤَﺘُﻪُ ﻓِﻰ ﺫَﺍﻙَ ﺗَﺸْﻬَﺪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﻔَﺮْﺩُ ﻟَﺎ ﺿِﺪَّ ﻭَ ﻟَﺎ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻭَ ﻟَﺎ ﻧَﻈِﻴﺮَ ﻟَﻪُ ٭ ﻧِﻌْﻤَﺘُﻪُ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺗُﻌْﻠِﻦُ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺍﻟﺼَّﻤَﺪُ ﻟَﺎ ﻧِﺪَّ ﻭَ ﻟَﺎ ﻣُﻌِﻴﻦَ ﻭَ ﻟَﺎ ﻭَﺯِﻳﺮَ ﻟَﻪُ ٭ ﺳِﻜَّﺘُﻪُ ﻓِﻰ ﺫَﺍﻙَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜُﻞِّ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺟْﺰَﺍﺀِ ﺳُﻜُﻮﺗًﺎ ﺣَﺮَﻛَﺔً ٭ ﺧَﺎﺗَﻤُﻪُ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠِﺴْﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻀَﺎﺀِ ﺣُﺠَﻴْﺮَﺓً ﺫَﺭَّﺓً ٭

﴿(١٣) ﺑﻮ ﺑﺤﺚ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻜﻤّﻞ ﺑﺮ ﻃﺮﺯﺩﻩ ﻳﮕﺮﻣﻨﺠﻰ ﻣﻜﺘﻮﺑﯔ ﺍﻳﻜﻨﺠﻰ ﻣﻘﺎﻣﻨﯔ (ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ) ﻣﺮﺗﺒﺴﻨﺪﻩ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪﺳﻰ ﻭﺍﺭﺩﺭ.﴾

(١٤) ﻓَﻤَﺎ ﺣَﻘِﻴﻘَﺔُ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻛُﻠًّﺎ ﻭَ ﺍَﺟْﺰَﺍﺀً ﻭَ ﺻَﺤَﺎﺋِﻒِ ﻭَ ﻃَﺒَﻘَﺎﺕٍ ﻭَ ﻣَﺎ ﺣَﻘَﺎﺋِﻖُ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕِ ﻛُﻠِّﻴًّﺎ ﻭَ ﺟُﺰْﺋِﻴًّﺎ ﻭَ ﻭُﺟُﻮﺩًﺍ ﻭَ ﺑَﻘَﺎﺀً ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻇِﻠَﺎﻝُ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِﻩِ ﻭَ ﺍَﺛَﺎﺭُ ﺍَﻓْﻌَﺎﻟِﻪِ ﻭَ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉُ ﻧُﻘُﻮﺵِ ﺟَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻪِ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﺧُﻄُﻮﻁُ ﻗَﻠَﻢِ ﻗَﻀَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﻗَﺪَﺭِﻩِ ﻭَ ﺗَﻨْﻈِﻴﻤِﻪِ ﻭَ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮِﻩِ ﺑِﻌِﻠْﻢٍ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺔٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﻧُﻘُﻮﺵُ ﺑَﺮْﻛَﺎﺭِ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﺗَﺼْﻮِﻳﺮِﻩِ ﻭَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻩِ ﺑِﺼُﻨْﻊٍ ﻭَ ﻋِﻨَﺎﻳَﺔٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨَﺎﺕُ ﻳَﺪِ ﺑَﻴْﻀَﺎﺀِ ﺻُﻨْﻌِﻪِ ﻭَ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻭَ ﺗَﺤْﺴِﻴﻨِﻪِ ﻭَ ﺗَﻨْﻮِﻳﺮِﻩِ ﺑِﻠُﻄْﻒٍ ﻭَ ﻛَﺮَﻡٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍَﺯَﺍﻫِﻴﺮُ ﻋَﻴْﻦِ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ﻭَ ﻛَﺮَﻣِﻪِ ﻭَ ﺗَﻮَﺩُّﺩِﻩِ ﻭَ ﺗَﻌَﺮُّﻓِﻪِ ﺑِﻘَﺼْﺪِ ﺭَﺣْﻤَﺔٍ ﻭَ ﻧِﻌْﻤَﺔٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕُ ﻓَﻴَّﺎﺽُ ﻋَﻴْﻦِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﺗَﺮَﺣُّﻤِﻪِ ﻭَ ﺗَﺤَﻨُّﻨِﻪِ ﺑِﺘَﻈَﺎﻫُﺮِ ﺟَﻤَﺎﻝٍ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻝٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻟَﻤَﻌَﺎﺕُ ﺟَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺟَﻤَﺎﻝِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﻣُﺤَﺒَّﺘِﻪِ ﻭَ ﺭَﺣِﻴﻤِﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻣُﺮُﻭﺭِ ﺍﻟْﻤَﺮَﺍﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻟﺪَّﻭَﺍﺋِﺮِ ﻣَﻊَ ﺩَﻭَﺍﻡِ ﺗَﺠَﻠِّﻰ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﺮَﺍﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻈَﺎﻫِﺮِ ٭

ﻧَﻌَﻢْ ﺗَﻔَﺎﻧِﻰ ﺍﻟْﻤِﺮْﺍَﺓِ ﻭَ ﺯَﻭَﺍﻝُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕِ (ﻣَﻊَ ﺍﻟﺘَّﺠَﻠِّﻰ ﺍﻟﺪَّﺍﺋِﻢِ ﻣَﻊَ

﴿(١٤) ﺑﻮ ﻣﺮﺗﺒﻨﯔ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭ ﺗﺮﺟﻢﺳﻰ، ﺍﻭﺗﻮﺯ ﺍﻳﻜﻨﺠﻰ ﺳﻮﺯﯓ ﺍﻳﻜﻨﺠﻰ ﻭ ﺍﭼﻨﺠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻨﺪﻩ ﻣﻜﻤّﻞ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭ.﴾

ﺍﻟْﻔَﻴْﺾِ ﺍﻟْﻤُﻠَﺎﺯِﻡِ) ﻣِﻦْ ﺍَﻇْﻬَﺮِ ﺍﻟﻈَّﻮَﺍﻫِﺮِ ﻣِﻦْ ﺍَﺑْﻬَﺮِ ﺍﻟْﺒَﻮَﺍﻫِﺮِ ﺍَﻥَّ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝَ ﺍﻇَّﺎﻫِﺮَ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻝَ ﺍﻟْﺒَﺎﻫِﺮَ ﻟَﻴْﺴَﺎ ﻣُﻠْﻚَ ﺍﻟْﻤَﻈَﺎﻫِﺮِ ﻣِﻦْ ﺍَﻓْﺼَﺢِ ﺗِﺒْﻴَﺎﻥٍ ﻣِﻦْ ﺍَﻭْﺿَﺢِ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻤُﺠَﺮَّﺩِ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻤُﺴَﺮْﻣَﺪِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ﺍﻟْﻤُﺠَﺪَّﺩِ ﻟِﻠْﻮَﺍﺟِﺐِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﻟِﻠْﻮَﺍﺣِﺪِ ﺍﻟْﻮَﺩُﻭﺩِ ٭

(١٥) ﻧَﻌَﻢْ ﻓَﺎﻟْﺎَﺛَﺮُ ﺍﻟْﻤُﺼَﻨَّﻊُ ﺍﻟْﻤُﻨَﻈَّﻢُ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞُ ﻳَﺪُﻝُّ ﺑِﺎﻟْﻘَﻄْﻊِ ﻭَ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻔِﻌْﻞِ ﺍﻟْﺎِﺧْﺘِﻴَﺎﺭِﻯِّ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﺳْﻢِ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﻔِﻌْﻞُ ﺍﻟْﺎِﺧْﺘِﻴَﺎﺭِﻯُّ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻢِ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞِ ﻳَﺪُﻝُّ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺼِّﻔَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻠَﺔِ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺸَّﺄْﻥِ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻞِ ٭ ﺛُﻢَّ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟﺸَّﺄْﻥُ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﺎﺑِﻠِﻴَّﺔُ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻠَﺔُ ﻳَﺪُﻝُّ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَ ﻋَﻴْﻦِ ﺍﻟْﺤَﻘِﻴﻘَﺔِ ﺑِﺎﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﻭَ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﻋَﻠَﻰ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﺬَّﺍﺕِ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻠِﻴﻖُ ﺑِﺎﻟﺬَّﺍﺕِ ﻓَﻬُﻮَ ﺣَﻖُّ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭

(١٦) ﺗَﻠَﺌْﻠُﺄُ ﺍﻟﻀِّﻴَﺎﺀِ ﻣِﻦْ ﺗَﻨْﻮِﻳﺮِﻙَ ﺗَﺸْﻬِﻴﺮِﻙَ

ﺗَﻤَﻮُّﺝُ ﺍﻟْﺎَﻋْﺼَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺗَﺼْﺮِﻳﻔِﻚَ ﺗَﻮْﻇِﻴﻔِﻚَ

﴿(١٥) ﭘﻨﺠﺮﻩﻟﺮ ﺭﺳﺎﻟﻪﺳﻨﯔ ﺍﻭﻥ ﺳﻜﺰﻧﺠﻰ ﭘﻨﺠﺮﻩﺳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭ.﴾

﴿(١٦) ﻳﮕﺮﻣﻨﺠﻰ ﭘﻨﺠﺮﻩﺩﻩ ﻣﻜﻤّﻞ ﺍﻳﻀﺎﺣﻰ ﻭﺍﺭ.﴾

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﻋْﻈَﻢَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧَﻚَ

ﺗَﻔَﺠُّﺮُ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺗَﺪْﺧِﻴﺮِﻙَ ﺗَﺴْﺨِﻴﺮِﻙَ

ﺗَﺰَﻳُّﻦُ ﺍﻟْﺎَﺣْﺠَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻙَ ﺗَﺼْﻮِﻳﺮِﻙَ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﺑْﺪَﻉَ ﺣِﻜْﻤَﺘَﻚَ

ﺗَﺒَﺴُّﻢُ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨِﻚَ ﺗَﺤْﺴِﻴﻨِﻚَ

ﺗَﺒَﺮُّﺝُ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺍِﻧْﻌَﺎﻣِﻚَ ﺍِﻛْﺮَﺍﻣِﻚَ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﺻَﻨْﻌَﺘَﻚَ

ﺗَﺴَﺠُّﻊُ ﺍﻟْﺎَﻃْﻴَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺍِﻧْﻄَﺎﻗِﻚَ ﺍِﺭْﻓَﺎﻗِﻚَ

ﺗَﻬَﺰُّﺝُ ﺍﻟْﺎَﻣْﻄَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺍِﻧْﺰَﺍﻟِﻚَ ﺍِﻓْﻀَﺎﻟِﻚَ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﻭْﺳَﻊَ ﺭَﺣْﻤَﺘَﻚَ

ﺗَﺤَﺮُّﻙُ ﺍﻟْﺎَﻗْﻤَﺎﺭِ ﻣِﻦْ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮِﻙَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻙَ ﺗَﻨْﻮِﻳﺮِﻙَ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﻧْﻮَﺭَ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﺑْﻬَﺮَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧَﻚَ

  1. Daha sonra bizzat Hz. Üstad tarafından izahlı ve Türkçe olarak kaleme alınıp, 15.Şua olarak Şualar kitabına eklenmiştir. mS
Advertisement