FANDOM


[5]

Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim - d {{Mesleki eğitim}}
Şablon:Mesleki eğitim/Bursa


Meslek - Mesleki eğitim
Vocational education

Teknik - Teknik eğitim - Çıraklık eğitimi

Son konular
Kalfalık ve Ustalık Sınav Programı
Görsel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren okul sayısını 2'ye düşürdü
UMEM[1] - UMEM Beceri'10 [2]
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri

Askerlikte mesleki eğitim
Askeri kurumlarda mesleki eğitim (Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF
ESK/Kıt'a içi kurslar
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Kuruluda Milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı üye olmalıdır. İş-Kur dan sorumlu vali yrd değil. Uygulama illerde yanlış...

Kurumlar
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Ömer Açıkgöz - MYK üyesi - Baki hoca
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Mevzuatta Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü var , ama fiiliyatta yok
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(İdari personelin tamamen bayan) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(Atatürk tarafından kurulmuş, demek kız-erkek ayrı eğitim olması Atatürk tarafından murad edilmiş.
Yani Atatürk bilinenin aksine karma eğitime karşıdır.
(İdari Personel tamamen erkek)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
HEM - (Mesleki Eğititim Merkezi - MEM bağlı)
Genel Müdürlük idari personeli hizmetlilikten gelen ve genel idareden gelen şube müdürlerinden oluşmakta (genelde)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Mevzuat
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF

METEM - MEGEP - METEF
METEM olmak, MEM olmaktan daha iyi herşey yapabilir. Yani çıraklık eğitimi, turizme bağlı bölümler açabilir, yaygın mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri düzenleyebilir, iyi olur. Her genel müdürlüğe bağlı olan her alan için ayrı müdür yardımcısı yönetici olarak atanabilir. Böylece üniversite mantığında kampüsleşme olabilir. Hatta yatılı ve sosyal aktivitelerin ,salonların oluşturulabileceği bir kurum olur. Bu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden daha avantajlıdır. Müdürü de eğitim koçu gibi. Eğitim CEO su pozisyonunda hizmet verebilecek geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.

HEM'de mesleki eğitim

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması
Genelge 2014/8
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeniden Yapılandırılan Okullara Ad Verme Şablon:İstihdambakınız

Wikipedia-logo-tr
'den Askeri kurumlarda mesleki eğitim ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Yeterlik - d


Yeterlik -Yeterlilik - Ehliyyet - Selahiyyet - Kifayet
Mesleki Yeterlik
Mesleki yeterlik
Vocational sufficiency
Vocational efficiency
Vocational proficiency

proficiency. 2. competence. 3. competency. 4. ability. 5. qualıfıcatıon. 6. efficiency. 7. sufficiency. 8. qualification. 9. adequacy. 10. capacity
MYK - AYÇ - TYÇ - UYÇ
Mesleki Yeterlik Kurumu - MYK [3]
AB Bologna kriterleri Eğitim kriterleri mesleki yeterlik kriterleri getiriyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 13 sektörde toplam 250 adet Ulusal Yeterlilik yayınlanmıştır. Belgelendirme faaliyetleri 25 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından 120 Ulusal Yeterlilikte devam etmektedir.
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
MYK/Ulusal standartlar hazırlattı. 296 adet standart RG de yayınlandı.
AYÇ - Avrupa Yeterlilik Çerçeve Proğramları - AYÇP bu kriterler AB mesleki eğitim standartlarında uyum çerçevesi kapsamında Ulusal Yeterlilik Çerçeve Proğramı çıktı. Sendikalar, Üniversiteler, İşveren temsilcileri var. Ama işi yapacak olan okul müdürleri yok, gariptir.

MYK Ulusal yeterlilikler - Ulusal yeterlilik nedir?
MYK Ulusal yeterlilikler/YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI
MYK AKREDİTE EĞİTİM ÖĞRETİM
MYK BİREYLERİN BELGELENDİRİLMESİ
MYK ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)
MYK TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)
MYK/Stratejik Plan 2011-2015
Mesleki yeterlilik/Klavuz ve Formlar
MYK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi - UYÇ - Uyep.net www.uyep.net/web/tr-tr/projeçıktıları/ulusalyeterliliklerçerçevesi.aspx** Çalışma Ziyareti - UYÇ Uzmanı Edwin Mernagh - 15-17 Kasım 2011 - Ankara. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi uzmanı Edwin Mernagh, Mesleki Yeterlilik Kurumunu ...
Bologna Süreci
https://bologna.yok.gov.tr/.../9a16cce97237e81bf02f6c0db6f3d0b6..ppt** UYÇ'nin oluşturulması,; UMS ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması,; Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Sisteminin kurulup işletilmesi,; HBÖ'yi desteklemek ...
[PPT]
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) - Milli Eğitim Bakanlığı
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için .
Mesleki eğitim ve hayatboyu öğrenme neden?
Çünkü meslek erbabı daha üst eğitimlerle 3. 4. seviye ustalık belgesi almalı Mesleki eğitimde becerikli bir ustaya mühendis olabilme yolunu açmak gerekir.
Alaylılara kabiliyetine göre dikey yükselme sağlanmalıdır.
Çıraklık Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi 3. seviye sınavına girebilir. Meslek lisesini bitiren 4. seviye UYS - (Ulusal Yeterlik Sertifikası) sınavına girebilir. 6. seviye mühendis seviyesidir. 7 seviye master, Dokrora 8 seviye
Tophane TEML/İktisadi işletme
Tophane TEML/BEK (Tophane TEML MYK tarafından yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olamk istiyor. Akreditasyon seviyesindeyiz. Okulun yetkilendirilebilmesi için TÜRKAK tarafından 17024 standardında akredite edilmesi gerekir.
VOC-TEST - VOCH-TEST Merkezleri - Bursa VOCTEST [4]
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası BESOB projeyi AB projesi olarak hazırladı ve MYK dan taşeron olarak aldı. Sonuçlara ulaşamadı. MYK tarafından Akredite olamadılar. Kalite el kitabı , talimatlar , prosedürleri , formları hazırlayaadılar 180.000 euro kullandı. Sadece tekstilcilere desinatörlükte yeterlik çalışması yapıldı...
VOCHTEST merkezleri, MYK tarafından Türkiyede 25 adet yapıldı. Standartları hazırlamak ve akredite olarak tyetki almak. Tophane sadece dokuma değil, beş kuruşsuz 10 ayrı ulusal yeterlikte çalıştı. Soru bankaları hazırlandı. TÜRKAK - Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından tanınacak bir "Tüzel Kişilik" olmalı diyor. UYS - Ulusal Yeterlik Sertifikası alan gerçek kişileri çalıştıran işverenler 6111 sayılı kanunla vergi muafiyeti ve siğorta işverenpayı muafiyeti getirilmiştir.
Yetkilendirlimiş personel belgelendirme kurluşu olanlar:
İstanbul BŞB kuruluşu UGETAM kaynakçılık ve doğal gaz işinde, özel teşebbüste BELGETÜRK BS - Ankara'da İNTES inşaat
Mesleki Eğitim Merkezi
Meslekî Rehberlik
Mesleki yarışmalar
Meslek Yüksekokulu
Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Mesleki akreditasyon
Uluslararası akreditasyon
Uluslararası Akreditasyon Birliği
Uluslararası Akreditasyon Birliği/Türkiye temsilciliği
TÜRKAK temsilcisi.
Eğitimde akreditasyon - İTÜ rektörü  : Muhammed Şahin
Üniversite eğitiminde akreditasyon
Fundemantal of engeenering
Profeccianal of engeneering
Mesleki eğitim protokolleri

Sorunlar:
Kitapları yazanlar teknik eğitimde emek verenlerce yazılmadı.
Okuldaki modüllerin RG yayınlanarak Ulusal yeterlilikler paraleline getirilmeli.

Mesleki yetkinlik - Mesleki yeterlik
Mesleki kazanımlar

Mesleki eğitimde akreditasyon

Resmi kurum tarafından akreditasyon
Odalar tarafından akreditasyon

Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim kurumları - d


Mesleki eğitim kurumları

Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü

Çıraklık Eğitim Merkezi
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İŞBİRLİĞİNDE SİLAH ALTINDA BULUNAN ERBAŞ VE ERLERE YÖNELİK OKUMA YAZMA VE MESLEK KURSLARI AÇILMASINA DAİR ESASLARI BELİRLEYEN PROTOKOL

1. AMAÇ: Edit

Bu protokolün amacı; Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde her tür 

ve seviyede silah altında bulunan erbaş ve erlere yönelik okuma yazma ve meslek kursları 

düzenlenmesine dair esas ve yükümlülükleri belirlemektir. 

2. KAPSAM: Edit

Bu protokol; Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı birimlerinin 

işbirliğinde, her tür ve seviyedeki erbaş ve erlere yönelik olarak düzenlenecek okuma yazma ve 

meslek kursları hakkındaki esas ve yükümlülükleri kapsar. 

3. TANIMLAR: Edit

Bu protokolde geçen; 

a. Bakanlık ifadesi ve "MEB." kısaltması Milli Eğitim Bakanlığını,

b. "Kuvvet Komutanlıkları" Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığını, 

c. "Genel Müdürlük" Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü, 

d. "Milli Eğitim Müdürlüğü" İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerini, 

e. "Yetkili Komutanlık" Kuvvet Komutanlıklarının il ve ilçelerdeki bağlı birlikleri 

içerisindeki en yüksek rütbeli komutan olup, il veya ilçelerdeki kursların düzenlenmesinde milli 

eğitim müdürü ile gerekli planlama ve uygulamayı yapacak yetkili komutanlığı, 

f. "Başkanlık" İl Halk Eğitimi Başkanlıklarını, 

g. "Birlik Komutanlığı" bünyesinde okuma yazma bilmeyen ve meslek kurslarına

katılacak erbaş ve erler bulunan her tür ve seviyedeki askeri birlik komutanlıklarını, 

ğ. "Kurs" birlik komutanlıkları işbirliğinde düzenlenecek okuma yazma ve meslek 

kurslarını, 

h. "Kursiyer" düzenlenen kurslara katılan er ve erbaşları, 

ı. "Belge" kursları başarı ile tamamlayanlara ortaklaşa tanzim edilip verilen başarı 

belgesini, 

i. Öğretmen" düzenlenen kurslarda görevlendirilecek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli kadrolu branş öğretmenini, 

j. Uzman ve usta öğretici" kadrolu öğretmen yetersizliği durumunda ek ders ücreti 

karşılığında görevlendirilecek uzman ve usta öğretici ile silah altında bulunan ve düzenlenecek

kurslarda öğreticilik yapma şartlarını taşıyan erbaş ve erleri, 

4. İŞBİRLİĞİ ESASLARI: Edit

Milli Eğitim Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı bu protokolün amaçlarını gerçekleştirmek 

için işbirliği yapmayı kabul etmişlerdir. 

5- YETKİLİ BİRİMLER: Edit

Bu protokol hükümlerinin yürütülmesinde merkezde; Genelkurmay Başkanlığı adına

Genelkurmay Harekat Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı adına Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 

Müdürlüğü yetkili ve sorumludurlar. Taşrada ise Kuvvet Komutanlıklarının taşradaki en kıdemli 

komutanlıkları ile halk eğitimi başkanlıkları ve merkez müdürleri yetkili ve sorumludurlar. 6. GENEL ESASLAR 

a. Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bu protokolün amaçlarını 

gerçekleştirmek için işbirliği yapmayı kabul etmişlerdir. 

b. Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı ülke düzeyinde düzenlenecek kurslarla ilgili 

planlama, uygulama, denetleme, değerlendirme, rehberlik, belge tanzimi vb. iş ve işlemlerin 

yürütülmesinde ortak sorumludurlar. 

c. Kurs açılacak birlikler ile merkezler, kurs programlarının hazırlanması, kursiyer 

kayıt-kabul, araç-gereç, teçhizat, öğretmen veya usta öğretici temini, görevlendirilmesi vb. işlemler 

kursun açılacağı yere göre ve 7 nci madde de yer alan yükümlülüklere uygun olarak, ilgili birlik 

veya merkez tarafından yürütülecektir. 

ç. Kurslarla ilgili faaliyetler basın yayın kuruluşları aracılığı ile tanıtılır. Bu konu 

taraflarca karşılıklı koordine edilerek gerçekleştirilir. 

d. Kurs bitirme belgeleri resmi kurum ve kuruluşlarda geçerli, bir üst öğrenim için alt 

yapı oluşturacak şekilde düzenlenir. 

7. YÜKÜMLÜLÜKLER: Edit

Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığının faaliyetlerin yürütülmesindeki görev ve 

yükümlülükleri şunlardır: 

a. Bakanlığın Yükümlülükleri:

(1) Düzenlenecek kurslarla ilgili kurs yeri, araç-gereç, öğretmen veya öğretici 

temini, kurs programı, materyal hazırlanmasını sağlamak, 

(2) Kurslarla ilgili yönerge, genelge ve emirleri hazırlamak ve ilgili birimlere

ulaştırmak, 

(3) Kursların düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi hususunda gerekli tüm 

önlemleri almak, 

(4) İhtiyaç halinde diğer bakanlık kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden destek 

alınması yönünde çalışmalar yapmak, 

(5) Silah altında bulunan üniversite mezunu erbaş ve erlerin ihtiyaç duyulan

alanlarda öğretici olarak görevlendirilmesi için Genelkurmay Başkanlığı işbirliğinde öğretici 

yetiştirme kursları düzenlenmesini sağlamak, 

(6) Genelkurmay Başkanlığı işbirliğinde kurs faaliyetlerini izlemek, denetlemek 

ve değerlendirmek, 

b. Genelkurmay Başkanlığının Yükümlülükleri: 

(1) Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki okuma yazma bilmeyen ve mesleki 

becerisi olmayan erlerin tespitini sağlamak, 

(2) Kuvvet Komutanlıklarının bünyesindeki erlere yönelik düzenlenecek kurs 

türleri ve kurs yerlerinin tespit ve teminini sağlamak, 

(3) İhtiyaç halinde kurslarda öğretici olarak görev yapacak erbaş ve erlerin 

belirlenip ilgili başkanlıklara bildirilmesini sağlamak, 

(4) Kurs için ihtiyaç duyulacak esas malzeme (Kurs için gerekli esas eğitim 

yardımcı malzemesi İl Halk Eğitim Başkanlıklarınca karşılanacaktır.) dışındaki eğitim yardımcı 

malzemelerinden TSK envanterinde bulunanların imkanlar ölçüsünde sağlanması için önlem 

almak. 

(5) Kursların başlama ve bitiş dönemleri ile haftalık çalışma programlarının 

hazırlanıp başkanlıklara ulaştırılmasını sağlamak, 

(6) Öğreticilik belgesi bulunan erbaş ve erlerin kurslarda görevlendirilmesi, 

öğreticilik yapabilecek şartları taşıyan erbaş ve erlerin öğretici yetiştirme kurslarına alınmaları 

yönünde bakanlıkla işbirliği yapmak, c. Başkanlıkların Yükümlülükleri: 

(1) Bölgedeki Kuvvet Komutanlıklarına bağlı birliklerin sorumlu komutanı ile 

işbirliği yapmak, 

(2) Bölgede bulunan Kuvvet Komutanlıklarına bağlı birliklerin ve sorumlu 

Komutanlıkları tarafından belirlenecek kursiyer erbaş ve erlerin mevcutları ve yetenekleri dikkate 

alınarak kursiyer miktar ve kimliklerini belirlemek, 

(3) Kurs yerini bölgedeki Kuvvet K.lıklarına bağlı birlik K.ları ile işbirliği içinde 

belirlemek ve Kurs için ihtiyaç duyulacak esas malzeme (Kurs için gerekli esas eğitim yardımcı 

malzemesi Başkanlıklarca sağlanacaktır.) dışındaki eğitim yardımcı malzemelerinden TSK. 

envanterinde bulunanları, imkanlar ölçüsünde, ilgili birlik K.lıkları ile koordine ederek temin etmek 

ve eğitime hazır hale getirmek, 

(4) Bakanlıktan gelen emirler doğrultusunda kursların planlanması, 

düzenlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi iş ve işlemlerini yürütmek, 

(5) Kursta görev yapacak öğretmen ve usta öğreticileri temin etmek, 

görevlendirme onaylarını MEB.lığı ödeneğinden olacak şekilde almak, 

(6) Yetkili komutan işbirliğinde kursların düzenlenmesi, yürütülmesi, belge 

tanzimi, belge töreni vb. iş ve işlemleri yürütmek, 

(7) Bakanlıkça çözüme kavuşturulması gereken hususları zamanında bakanlığa 

bildirmek, 

(8) İl ve ilçelerdeki yetkili komutanlarla sürekli işbirliğinde bulunmak, 

(9) Yetkili Komutanlıklar işbirliğinde düzenlenecek kurslarla ilgili eğitici personel, 

araç, gereç ve malzeme tahsisi sağlamak, 

ç. Yetkili Komutanlıkların Yükümlülükleri: 

(1) Başkanlık veya merkez müdürlüğü işbirliğinde ihtiyaç duyulan kurs türlerini 

belirlemek, 

(2) Kursun birlikler bünyesinde veya merkez bünyesinde düzenlenmesini 

belirlemek ve sağlamak, 

(3) Kursa katılacak er ve erbaşların aday kayıtlarını kurs türlerine göre yapmak 

ve merkez müdürlüğüne yazılı olarak ulaştırmak, 

(4) Kurslar için ihtiyaç duyulan esas eğitim yardımcı malzemesi dışında kalan 

ve TSK. envanterinde bulunan araç-gereç, malzeme vb. ihtiyaçların teminini mevcut imkanlar 

dahilinde sağlamak, 

(5) Kurslarda öğretici olarak görev yapabilecek er ve erbaşları tespit etmek, 

başkanlığa bildirmek, 

(6) Düzenlenecek kursların haftalık çalışma programını hazırlamak ve 

başkanlığa ulaştırmak, 

(7) Başkan veya merkez müdürü işbirliğinde açılan; Protokol kapsamındaki 

kursları izlemek, denetlemek, denetleme ve kurs sonuçlarını Başkanlıklarla birlikte değerlendirerek 

gerekli raporları hazırlamak, 

(8) Kurs sonunda başkanlık ve merkez müdürlüklerinin işbirliğinde ortak kurs 

bitirme belgesi tanzim etmek, onaylamak ve ilgililere verilmesini sağlamak, 

(9) Belge törenleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

(10) Merkezlerde kurslara devam edecek er ve erbaşların kurslara devam 

işlemlerini merkez müdürlüğü işbirliğinde düzenlemek, 

(11) Kursların askeri birlikler içerisinde düzenlenmesi durumunda başkan ve 

merkez müdürü işbirliği ile gerekli eğitim ortamını hazırlamak, 

d. Merkezlerin Yükümlülükleri: 

(1) Yetkili komutanlık işbirliğinde düzenlenecek kursların türünü ve yerini 

belirlemek, 

(2) Kurs programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, (3) Kursiyer kayıt işlemlerini yapmak, 

(4) Kurslarda görev alacak öğretmen veya usta öğrencileri belirlemek, 

görevlendirme onaylarını almak, 

(5) Kurs için gerekli eğitim ortamını hazırlamak, 

(6) Kurs belgesini tanzim etmek, Yetkili Komutanlık ve Milli Eğitim Müdürünün 

onayına sunmak, 

(7) Kursları yerinde izlemek, denetlemek ve değerlendirmek, 

(8) Gerekli bilgi, belge, rapor vb. evrakı zamanında Başkanlığa sunmak, 

(9) Kurslarda mesleki konuların yanı sıra ihtiyaç duyulan genel bilgi konularının 

da işlenmesini sağlamak, 

(10) Kursların düzenlenmesi ve yürütülmesinde karşılaşılacak güçlüklerin 

giderilmesi için yetkili komutanlıkla işbirliği yapmak, 

(11) Yetkili komutanlık işbirliğinde belge töreni düzenlemek, 

(12) Bakanlıkça gönderilecek materyallerin birliklere ulaştırılmasını sağlamak, 

(13) Yetkili Komutanlıklar işbirliğinde düzenlenecek kurslara ilgili eğitici personel, 

araç, gereç ve malzeme tahsisini sağlamak. 

8. KURSLARIN AÇILMASI: 

a. Protokolün imzalanıp yürürlüğe girmesiyle kurslar ikinci bir emir beklenmeksizin 

açılmaya başlanır, ihtiyaç duyulan kurslar askeri birliklerin kendi bünyesinde, halk eğitimi 

merkezleri bünyesinde özel sınıflar veya halk eğitimi merkezlerinin mevcut kurslarına devam 

etmek şeklinde olmak üzere 3 şekilde açılır Askeri birliklerin içerisinde ve halk eğitimi merkezleri

bünyesinde erler için açılacak özel sınıflarda kursiyer katılım sayısı genel olarak en az 10 kişi 

olacaktır. Halk eğitimi merkezlerinin normal kursları içerisinde eğitime devam edecek er kursiyerler 

için bu sayı aranmaz. 

b. Kurslar yetkili komutanlıkların kendi bölgelerinde yapacakları ihtiyaç belirleme 

çalışmalarından sonra tespit edilir ve yazı ile kurs açılma talebi başkanlığa ya da merkez 

müdürlüğüne bildirilir. Başkan, ilgili merkez müdürü ve yetkili komutan bir araya gelerek kursun 

planlanması düzenlenmesi, yürütülmesi, araç-gereç teçhizat ihtiyacının karşılanması ve diğer 

hususları karara bağlar ve bu karar doğrultusunda işlemler yürütülür. 

c. Kurslar bakanlıkça hazırlanan programlar çerçevesinde düzenlenir, ancak ihtiyaca 

göre bölgesel uyarlama yapılabilir. Bakanlıkça programı henüz hazırlanmamış kurslar için yerel 

düzeyde program hazırlanır ve mülki amir onayı ile uygulamaya konulur. 

ç. Kurslar mesai dışı zamanlarda ve hafta sonlarında düzenlenir. Kursların çalışma 

saatleri yetkili komutanlığın teklifi, başkanlık ve merkez müdürlüğünün bu teklif doğrultusundaki 

planlamasına göre düzenlenir ve uygulanır. Bu saatler dışında kurs açılması ortaklaşa 

kararlaştırılıp gerçekleştirilir. 

d. Kurs süreleri ihtiyaç doğrultusunda azaltılıp çoğaltılabilir. Bu işlemler kurs öğretmen 

ve usta öğreticisi, merkez müdürü, başkan ve yetkili komutan işbirliğinde ayrıca ihtiyaç halinde 

çevreden temin edilecek uzmanların görüşleri doğrultusunda yapılır. Okuma yazma 1 nci ve 2 nci 

kademe kursları kendi mevzuatına göre yürütülür. 1 nci kademe okuma-yazma kurslarında 

kursiyer salt sayısı aranmaz ancak 2 nci kademe kurslarına en az 10 kursiyerin bulunması 

zorunluluğu vardır. 

e. Kurslarda öğreticilik yapacak er ve erbaşların belirlenmesi, yetiştirilmesi iş ve 

işlemleri yetkili komutanlık ve başkanlık işbirliğinde yürütülecektir.

f. Kursların kapatılması, birleştirilmesi vb. işlemler başkanlık ve  yetkili komutanlık 

kararıyla gerçekleştirilir. 

g. Kursların birliklerin dışında açılması durumunda kursiyer erlerin kurs merkezlerine 

götürülmesi ve  kurs  sonrasında birliklerine ulaştırılması iş ve  işlemlerinden birlik komutanlıkları 

sorumludurlar.

9. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR: Edit

a. Protokolde yer almayan hususlar ile uygulamada doğacak problemlerin çözümü ve 

oluşabilecek geçerli sebepler durumunda taraflardan biri diğerini toplantıya davet edebilir. Bu 

toplantı sonucunda alınan karara göre işlemler yürütülür. 

b. Bu protokol çerçevesinde yürütülen kursların yıllık değerlendirmesini yapmak, 

uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesini sağlamak, görüş alışverişinde bulunmak 

amacıyla Bakanlık Müsteşarının başkanlığında ve Kuvvet Komutanlıklarmca belirlenecek  birer 

yetkiliden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturulur. Kurul yıllık toplantısını her yıl Eylül ayı 

içerisinde yapar Kurulun sekreterya işlemleri Genel Müdürlük Halk Eğitimi Daire Başkanı 

tarafından yürütülür. 

c. Kurslar halk eğitim merkezleri ve çıraklık eğitimi merkezlerinde açılabilecektir. 

10. PROTOKOLÜN SÜRESİ:Edit

a. Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yıl sonrasında 

taraflardan herhangi bir talep gelmediği takdirde protokol süresi kendiliğinden birer yıl daha uzar.

b. Protokolün süresinden önce bitirilmesine taraflar birlikte karar verirler.

11. YÜRÜRLÜK: Edit

İş bu protokol orijinal iki örnek olarak düzenlenmiş ve 08/02/2000 tarihinde imzalanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Edip BAŞER 

Orgeneral '  Metin BOSTANCIOGLU 

Gnkur.ll nci Başkanı  Milli Eğitim Bakanı 

EKLER Edit

LAHİKA-1 (Açılabilecek Kurslar) 

LAHİKA-2 (Kursları Başarıyla Tamamlayan Personele Verilecek Belge örneği) 

AÇILABİLECEK KURSLAREdit

SIRA NO KURSUN ADI 

1. Konfeksiyon (Hazır Giyim) 

2.  Ayakkabı imalat ve Onarımcılığı

3. Karo-Fayans Döşeme Kursu 

4. Granit Montaj Elemanı Yetiştirme Kursu

5.  Sıva, Boya, Badana Kursu 

6.  Betonarme Demirciliği 

7.  Duvarcılık Kursu 

8.  Metal işleri 

9. Ağaç işleri 

10. Oto Boyacılığı 

11. Mobilya Döşemeciliği 

12. Oto Elektrikçiliği 

13. Bobinajcılık 

14. Mekanik Taşıyıcılar (Asansörcülük vb.) Kursu 

15. Kalıpçılık Kursu 

16. Mobilya iskeletçiliği 17. Saç işleri Kursu 

18.  Kuaförlük 

19. Ev Mefruşatı Dikimi Kursu 

20. Enstrüman Yapım ve Onarımı Kursu 

21. Kalorifer Ateşçiliği Kursu 

22. Daktilo Kursu 

23. Bilgisayar Kursu 

24. Sıhhi Tesisatçılık Kursu 

25. Elektrik Tesisatçılığı Kursu 

26. Radyo Televizyon Tamirciliği Kursu 

27. Motor Bakım ve Onarım Kursu 

28. Sürveyan Kursu 

29. Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Onarım Kursu

30. Taşçılık Kursu 

31. Fırıncılık Kursu 

32. Aşçılık Kursu 

33. Oto Döşemeciliği Kursu 

34. Ciltçilik ve Kitap Onarımcılığı Kursu 

35. Ev, Büro ve Kurum Temizliği Kursu 

36. Ağaç Oymacılığı Kursu 

37. Turistik Eşya Yapımcılığı Kursu 

38. Sabun Yapımı Kursu 

39. Çorapçılık 

40. İş Makineleri Kullanım (Operatörlük) Kursu 

41. Sedef Kakmacılığı Kursu 

42. Değerli Taş işlemeciliği Kursu 

43. Fotoğrafçılık Kursu 

44. Ev Pansiyonculuğu Kursu 

45. Kuru Temizlemecilik Kursu 

46. Hasır Bilezik Kursu 

47. Yorgancılık Kursu 

48. Doğalgaz Tesisatçılığı Kursu 

49. Çadır, Tente ve Yelken Dikiş Elemanı Yetiştirme Kursu 

50. Ağaç Mobilya Cilacısı Yetiştirme Kursu 

51. Hasır Mobilya Yapımı Kursu 

52. Oto Lastik Onarımcılığı Kursu 

53. Bisiklet, Motosiklet Bakım ve Onarımcılığı Kursu 

54. Süpürge, Fırça ve Sepet Yapımı Kursu 

55. Çinicilik Kursu 

56. Vitray Kursu 

57. Alçıpan Kursu 

58. Bakır işlemeciliği Kursu 

59. Alüminyum (Rölyef) işlemeciliği Kursu 

60. Tesviyecilik Kursu 

61. Saat Tamirciliği Kursu 

62. Kağıt Yapı Kursu 

63. Deri Konfeksiyon Kursu 

64. Terzilik Kursu 

65. Elektronik Yazı Makinesi Kullanım Kursu 

66. Bilgisayar Bakım ve Onarımcılığı Kursu 

67. Mum Yapımı Kursu 

68. Ambalajcı Yetiştirme Kursu 

69. Motorlu Taşıt Sürücü Kursları 

70. Yabancı Dil Kursları 

71. Okuma Yazma 1 nci ve 2 nci Kademe Kursları 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.