Yenişehir Wiki
Advertisement

Birinci Bölüm[]

Genel Hükümler

Amaç[]

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, er veya yedek subay adayı statüsünde silâh altına alınan yükümlülerden; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun ilgili maddelerine göre temel askerlik eğitimini müteakip Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilenlerin celp, sevk, temel askerlik eğitimi, dağıtım, özlük hakkı, sağlık, terhis, yedeklik, adlî, disiplin ve diğer işlemleri ile ilgili esasları tespit etmektir.

Kapsam[]

Madde 2- Bu Yönetmelik, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa tâbi yükümlülerden temel askerlik eğitimlerini müteakip Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev yapacak yükümlüleri ve bu yükümlülerle ilgili işlemlerden sorumlu askerî ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak[]

Madde 3- Bu Yönetmelik, 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[]

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Yükümlü: 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara göre askerlik hizmetini yerine getirecek olan her erkek T.C. vatandaşını,

Celp: Askerliklerine er veya yedek subay aday adayı olarak karar alınan yükümlülerin celp dönemlerine göre eğitim birlik, merkez ve sınıf okullarına sevk işlemini,

Yoklama kaçağı: Son yoklamada bulundukları yerdeki askerlik meclisine veyahut elçilik veya konsolosluklara özürsüz olarak, birlikte askerlik muamelesine tâbi oldukları doğumluların celp ve sevkine kadar gelmeyen yükümlüleri,

Bakaya: Askerliklerine karar alınarak, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilen celp döneminde askere sevk edilmek üzere çağrıldıkları hâlde özürsüz olarak gelmeyenler ile sevk edildikleri hâlde temel askerlik eğitimine tâbi tutulacakları birliklere kendilerine tanınan süre içerisinde, mazeretsiz katılmayanları veya geç katılanları,

Temel askerlik eğitim süresi: Yedek subay aday adayları ile erbaş ve erlere, askerliğe ve sınıflarına ait temel nitelik ve becerileri kazandırmak amacıyla, Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği süre ile birlik ve askerî kurumlarda yapılacak eğitim için geçen süreyi,

Dağıtım: Temel askerlik eğitimlerini tamamlayan yükümlülerin, geriye kalan askerlik hizmetlerini yapmak üzere Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen görev yerlerine sevkleri ile ilgili işlemleri

ifade eder.

İkinci Bölüm[]

Görev , Yetki ve Sorumluluklar[]

Genelkurmay Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 5- Genelkurmay Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) 1111 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine ve 1076 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine tâbi olup, Millî Eğitim Bakanlığının o celp döneminde belirlediği branşlar bazındaki öğretmen ihtiyacının, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ihtiyaç fazlası olan ve bu Bakanlık emrine verilmesi uygun görülen yükümlü sayısını Millî Savunma Bakanlığına ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına bildirmek,

b) 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerden, Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilmesi uygun görülenleri, 1111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen işlemlere tâbi tutulmaksızın, ihtiyaç fazlası olarak ayrılmasını sağlamak,

c) 1076 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerden, o dönem Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi uygun görülen ihtiyaç miktarının tamamının yedek subay adayı olarak ayrılmasını sağlamak,

d) Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi uygun bulunan ihtiyaç miktarının, Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile mesleği öğretmen olup henüz göreve başlamamış olanlardan karşılanamaması halinde, geri kalan ihtiyacın karşılanmasını 1111 ve 1076 sayılı Kanunların ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre çıkartılacak yönergede belirlemek,

e) Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilecek yükümlülerin, temel askerlik eğitimlerini müteakip dağıtımları yapılmak üzere, kimlik bilgileri ile mezun olduğu okul ve branşlarının Millî Savunma Bakanlığına bildirilmesini ve Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirildikleri görev yerlerine sevklerini sağlamak.


Millî Savunma Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları[]

Madde 6- Millî Savunma Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) 1111 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine ve 1076 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine tâbi olup, Millî Eğitim Bakanlığınca ihtiyaç duyulan öğretmen miktarını, her celp döneminden iki ay önce Genelkurmay Başkanlığına bildirmek,

b) Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile öğretmenlik yapabilecek nitelikte olan fakülte, yüksek okul, lise ve dengi okul mezunu olanların sevk evraklarında öğretmenlik durumlarını belirtir bir açıklama konulmasını sağlamak,

c) Her celp döneminde Genelkurmay Başkanlığınca Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verileceği bildirilen yükümlülerin, isim listelerini temel askerlik eğitiminin bitiminden önce Millî Eğitim Bakanlığına göndermek,

d) Temel askerlik eğitimleri sonunda, Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilen ve bu hizmetleri sırasında öğretmenlik mesleği ile usulüne göre ilişikleri kesilen 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlüler ile 1076 sayılı Kanuna tâbi olup, yedek subaylığı kaybettirecek bir nedenle ilişiği kesilenlerin durumlarını incelemek ve geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere, tertip edilecekleri birlikleri belirlemek ve bu birliklere sevklerini sağlamak.


Millî Eğitim Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları[]

Madde 7- Millî Eğitim Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Askerlik çağında olup, henüz askerlik hizmetini yapmamış bulunanlardan;

1) Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile mesleği öğretmen olup Bakanlık kadrolarında henüz öğretmen olarak görev almamış 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlülerin, ihtiyaç duyulan branş ve miktarını her celp döneminden üç ay önce Millî Savunma Bakanlığında hazır bulundurmak,

2) Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bilfiil öğretmen olarak görev yapan veya göreve yeni atanmış 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi olarak silâh altına alınacak öğretmenlere, görev yaptıkları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Ek-A örnek formu düzenletmek ve sevke tâbi oldukları celp döneminden en az iki ay öncesinden nüfusa kayıtlı bulundukları askerlik şubelerinde bulundurulmasını sağlamak. Bunlar arasında öğretmenlik mesleğinden ayrılan veya branş değiştirenlerin yeni bilgilerini de aynı şekilde kayıtlı bulundukları askerlik şubesine bildirmek,

b) Temel askerlik eğitimlerini müteakip, Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilecek yükümlülerin görevlendirilecekleri İl Millî Eğitim Müdürlüklerini belirlemek ve dağıtım listelerini temel askerlik eğitiminin bitiminden en geç bir hafta önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile eğitim gördükleri eğitim merkezi veya sınıf okulu komutanlıklarına göndererek, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığına bilgi vermek,

c) Her celp dönemi temel eğitimi müteakip, İl Millî Eğitim Müdürlükleri emrine verilen öğretmenlerin görev yaptıkları okulları gösterir listenin İl Garnizon Komutanlıklarına gönderilmesini sağlamak,

d) Temel eğitimi müteakip, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev alan yükümlülerin, kalan hizmetlerini tamamladıklarında Millî Savunma Bakanlığı ile koordine ederek terhis işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

e) Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen yükümlülerin muayene ve tedavi ile her türlü sağlık işlemlerinin yerine getirilmesini ve sevk edildikleri sağlık kuruluşlarınca askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanların, bölgelerindeki en yakın askerî hastane sağlık kurullarının vereceği karara göre, Millî Savunma Bakanlığı ile koordine ederek haklarında işlem yapılmasını sağlamak,

f) Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevli öğretmen yükümlülerden firar, hava değişimi ve izin tecavüzü, kısa süreli firar ve izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçlarını işleyenlerin suç dosyalarını, yetkili askerî mahkeme veya disiplin mahkemesine sevk edilmek üzere yükümlünün görev yaptığı yerin bağlı bulunduğu askerlik şubesine göndererek, bir nüsha suç dosyasını da bilgi maksadıyla İl Garnizon Komutanlıklarına göndermek,

g) Firar, hava değişimi ve izin tecavüzü, kısa süreli firar ve izin tecavüzü ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçlarını işleyenlerin askerî mahkeme ve disiplin mahkemelerinde yargılanmalarının yanında, işlemiş oldukları bu ve diğer suçlarla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapan diğer öğretmenlerin de tâbi olduğu Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak gerekli idarî işlemleri ayrıntılı olarak yapmak, bu işlemler neticesine göre usulüne uygun olarak öğretmenlik mesleği ile ilişiği kesilenlerin kimliklerini Millî Savunma Bakanlığına bildirmek ve bu işlemleri yapacak yetkili âmirleri bilgilendirmek,

h) Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacı bulunmayan yıllarda, o yıl her celp döneminden üç ay önce öğretmen ihtiyacının bulunmadığını Genelkurmay Başkanlığına ve Millî Savunma Bakanlığına bildirmek,

ı) 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi olup da, Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlik mesleği ile usulüne göre ilişikleri kesilen ve Millî Savunma Bakanlığınca geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere kıt'aya tertipleri yapılan öğretmenlerin birliklerine sevklerini sağlamak,

i) Temel askerlik eğitimini müteakip, Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilen yükümlülerden;

1) Görevlendirildikleri İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri emrine katılmayanların,

2) Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerin,

3) Askerliğe elverişli değildir kararlı rapor alanların ve sağlık nedeniyle hizmet süresi uzayanların,

4) Adlî ve disiplin işlemleri nedeniyle hizmet süreleri uzayanların,

kimlik bilgileri ile durumlarını açıklayıcı bilgi ve belgelerin zamana bağlı kalınmaksızın Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderilmesini sağlamak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM[]

Genel Esaslar[]

Öğretmenlik yapacak yedek subay adaylarının seçilmesi[]

Madde 8- 1076 sayılı Kanuna tâbi yedek subay aday adayı olup, askerlik şubelerince test ve mülâkat merkezlerine sevk edilenlerden, Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı fazlası olduklarından temel eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi uygun görülenlerin seçimleri Genelkurmay Başkanlığınca aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılır:

a) Askere sevkleri sırasında Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar,

b) Mesleği öğretmen olup, henüz bu göreve başlamamış olanlar,

c) Öğrenimleri itibariyle öğretmenlik yapabileceklerden istekli olanlar,

d) Öğretmen olabilecek öğrenimi görmüş olup da istekli bulunmayanlar arasından kur'a ile tespit edilenler.


Öğretmenlik yapacak erbaş veya erlerin seçim esasları[]

Madde 9- 1111 sayılı Kanuna tâbi olup askerlik şubelerince eğitim merkezlerine sevk edilenlerden, Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı fazlası olduklarından temel eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi uygun görülenlerin seçimleri Genelkurmay Başkanlığınca aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılır:

a) Askere sevkleri sırasında Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar,

b) Mesleği öğretmen olup, henüz bu göreve başlamamış olanlar,

c) Öğretmenlik yapmaya elverişli ve istekli olan yüksek okul mezunları,

d) Öğretmenlik yapmaya elverişli ve istekli olan lise ve dengi okul mezunları,

e) Öğretmenlik yapmaya elverişli bulunan ancak istekli olmayan yüksek okul mezunlarından kur'a ile tespit edilenler,

f) Öğretmenlik yapmaya elverişli bulunan ancak istekli olmayan lise ve dengi okul mezunlarından kur'a ile tespit edilenler.

Millî Eğitim Bakanlığı emrine sevk ve katılışları

Madde 10- 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlülerden, temel askerlik eğitimlerini müteakip geri kalan hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak tamamlayacak olanların görev yerlerine sevkleri ve katılışları aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Temel askerlik eğitimini tamamlayanlara istekleri halinde, yol dahil on güne kadar izin verilir ve izinleri sonunda görevlendirildikleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine katılırlar. Bu yükümlülere, Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirildikleri yere kadar olan yol masrafları 1111 sayılı Kanuna tâbi erlerde olduğu gibi sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca tahakkuk ettirilir. Ancak izinli bırakılanlara yol masrafı verilmez.

b) Temel askerlik eğitimlerini müteakip Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen yükümlülerin şahsi dosyaları, eğitim merkez komutanlıkları veya sınıf okulu komutanlıklarınca görevlendirilmiş oldukları İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

c) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince görevlendirildikleri okullara katılış yapan öğretmenlerin katılış tarihleri, görevlendirildikleri okulların bağlı oldukları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince sevk pusulasının ilgili nüshasıyla yerli askerlik şubelerine bildirilir.


Yükümlülerin iade etmek zorunda oldukları melbusat ve teçhizat[]

Madde 11- 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlülerden temel eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görevlendirilenler, eğitim merkezi veya sınıf okulu komutanlıklarınca kendilerine teslim edilmiş bulunan iç çamaşırı ve çorap hariç her türlü silâh, teçhizat, melbusat ve askerî eşyayı iade ederler.

1076 sayılı Kanuna tâbi öğretmen yükümlülerin hizmet süresi ve ilişiklerinin kesilmesi

Madde 12- Temel askerlik eğitimlerini müteakip Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1076 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerin hizmet süreleri, emsali yedek subayların hizmet süresi kadar olup, bu süre askerlik şubelerinden sevk tarihinden itibaren başlar.

Bunlardan görevleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişikleri kesilenlerin hizmet süresi, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hizmet süresi kadar olup, kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıt'alara sevk edilir ve bunlara ödenmekte olan aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar kesilir.


1111 sayılı Kanuna tâbi öğretmen yükümlülerin hizmet süresi ve ilişiklerinin kesilmesi[]

Madde 13- Temel askerlik eğitimlerini müteakip, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerin hizmet süresi, aynı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen hizmet süresi kadar olup, bu süre askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlar.

Bu görevleri sırasında öğretmenlikle ilişiği kesilenler geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere kıt'alara sevk edilir ve bunların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta oldukları maaşları kesilir.


Özlük hakları[]

Madde 14- Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev alacak 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlülerin özlük hakları aşağıda belirtilmiştir:

a) 1076 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerden, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev yapmak üzere ayrılanlara, fiilen öğretmenlik görevine başladıkları tarihten itibaren 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir ve bu yükümlülerin aylıklarından Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı kesilir. Bunlara öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.

b) 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerden;

1) Askerlik hizmetine başlamadan önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olanlar ile Devlet memuru olarak çalışanların önceki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşları, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir.

2) Daha önce memuriyet görevinde bulunmayanların, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren 657 sayılı Kanun hükümlerine göre intibakları yapılır ve maaşları Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir.

c) Bu Yönetmelik hükümlerine göre öğretmen olarak görev alanlar hakkında sicil raporu düzenlenmez.


Sağlık işlemleri[]

Madde 15- 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlülerden, temel askerlik eğitimlerini müteakip Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilen öğretmenlerin her türlü sağlık işlemleri, emsali olan diğer öğretmenlerde olduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülür. Garnizon/Merkez Komutanlıklarınca bu yükümlülerin askerî tabip, revir, hastane ve benzeri kuruluşlara sevkleri yapılmaz.


Hizmetten sayılan tedavi ve istirahat süreleri[]

Madde 16- Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlülerin, hastanelerde teşhis ve tedavi için yatmak suretiyle geçirdikleri süreler hariç olmak üzere, istirahat ve hava değişimlerinin toplam olarak en fazla üç ayı askerlik hizmetinden sayılır.

Askerliğe elverişli olmayanlar hakkında yapılacak işlemler

Madde 17- Millî Eğitim Bakanlığı emrinde çalıştıkları süre içerisinde muayene ve tedavilerinden askerliğe elverişli olmadığı sonucuna varılanlar, görev süresince toplam üç aydan fazla istirahat ve hava değişimi alanlar ile askerliğe elverişli olmadığını beyan ederek başvuruda bulunanlar, bölgelerindeki İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince bu belgeleriyle birlikte, haklarında karar verilmek üzere en yakın askerî hastaneye sevk edilir.

Muayeneleri sonucu haklarında askerliğe elverişli değildir kararı verilenler, görevli oldukları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince izinli sayılırlar. Raporu onay makamlarınca onaylanıp İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilenler raporlarının geldiği tarih itibariyle, emsallerinin terhis tarihine kadar raporu onaydan gelmeyenler emsalleri ile birlikte terhis edilir.


Raporlara itiraz[]

Madde 18- Yükümlüler, haklarında verilen askerliğe elverişlidir veya askerliğe elverişli değildir şeklindeki raporlara, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde bağlı bulunduğu kuruma dilekçe ile başvurarak itiraz edebilir. İtiraz dilekçesi ile raporu, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. Bakanlık tarafından da yükümlünün dilekçesi ve raporu Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bu Başkanlık, yükümlünün başvuru dilekçesi ve raporunu inceleyerek kontrol muayenesinin yapılacağı hastaneyi belirledikten sonra Millî Eğitim Bakanlığına bildirir.

Kontrol muayenesi sonunda da, ilk raporda yazılı karar verilir ise, yükümlü hakkındaki rapor kesinleşir. Değişik bir karar alınırsa yükümlü, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca belirlenecek hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastanenin verdiği karar yükümlü bakımından kesindir. Yükümlü bu karara itiraz edemez. Ancak, Sağlık Dairesi Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde, her aşamada, yükümlüyü raporuyla birlikte Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kuruluna sevk edebilir. Bu kurulun verdiği karar kesindir, itiraz edilemez.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM[]

Adlî ve Disiplin İşlemleri[]

Yargıya tâbi işlemlerde usul ve esaslar[]

Madde 19- Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlüler hakkında;

a) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununda yer alan yoklama kaçağı, bakaya, geç iltihak suretiyle bakaya kalmak, firar, hava değişimi ve izin tecavüzü suçlarından birini işlemeleri halinde, Askerî Ceza Kanunu ile 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu,

b) 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda yer alan kısa süreli firar ve izin tecavüzü suçlarından birini işlemeleri halinde de bu Kanun hükümleri,

uygulanır.

Bu suçlardan herhangi birinin işlenmesi halinde, yükümlünün görevlendirildiği İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce, sanığın kimliği ve isnad olunan suçla ilgili ifadesinin tespit edilip bu suçun delillerini gösterir bir vak'a raporu düzenlenerek; suç evrakı, fiilin mahiyetine göre yetkili askerî mahkeme veya disiplin mahkemesini bünyesinde bulunduran kıt'a komutanı veya askerî kurum amirine sevk edilmek üzere, yükümlünün görev yaptığı yerin bağlı bulunduğu askerlik şubesine gönderilir. Bir nüsha suç dosyası da bilgi maksadıyla İl Garnizon Komutanlığına gönderilir.

Firar, hava değişimi ve izin tecavüzü, kısa süreli firar ve izin tecavüzü ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçlarını işleyenlerin askerî mahkemeler ve disiplin mahkemelerinde yargılanmalarının yanında, işlemiş oldukları bu ve diğer suçlarla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapan diğer öğretmenlerin de tâbi olduğu Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak gerekli idarî işlemler ayrıntılı olarak yapılır. Bu işlemler neticesine göre usulüne uygun olarak öğretmenlik mesleği ile ilişiği kesilenlerin kimlikleri Millî Savunma Bakanlığına bildirilir ve bu işlemleri yapacak yetkili amirler bilgilendirilir.

Nezdinde askerî mahkeme veya disiplin mahkemesi kurulu bulunan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmirince; suçun mahiyetine göre 353 sayılı Kanun veya 477 sayılı Kanunda öngörülen esas ve usullere göre işlem yapılır. Bu maddeye göre yükümlüler hakkında düzenlenecek suç dosyalarının tanzim şekli, Millî Savunma Bakanlığınca Millî Eğitim Bakanlığına bildirilir.

Sanığın askerî mahkeme veya disiplin mahkemesince tutuklanması halinde, görev yaptığı yerdeki İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve askerlik şubesi ile yerli askerlik şubesi bu durumdan haberdar edilir.

Bunlar hakkında askerî mahkemeler, disiplin mahkemeleri, askerî savcılar ve nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum amirlerince verilip kesinleşen karar ve hükümler, hakkında adlî soruşturma yapılan yükümlünün görevli bulunduğu yerdeki İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve askerlik şubesi ile yerli kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilir.


Askerî yargıya tâbi suçlarda uygulanacak kanunlar[]

Madde 20- Temel askerlik eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilen 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlüler hakkında askerî yargıya tâbi suçlardan dolayı verilen karar ve hükümlere karşı itiraz ve temyiz ile bu fiiller nedeniyle hükmolunan cezaların infazında, işin mahiyetine göre 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.


Adlî yargı ve disiplin işlemlerinde uygulanacak esaslar[]

Madde 21- Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen yükümlüler tarafından işlenen cürüm ve kabahatler ile bu şahısların disiplini bozan diğer fiillerinin kovuşturulmasında, genel hükümler ile görevlendirildikleri Bakanlığın tâbi olduğu usul ve esaslara göre durumlarına uygun işlem yapılır. Yükümlüler hakkında soruşturma yapan Cumhuriyet Savcılıkları ve adliye mahkemelerince verilip kesinleşen karar ve hükümler, hakkında adlî soruşturma yapılan yükümlünün görevli bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM[]

Çeşitli ve Son Hükümler[]

Yükümlülerin görevlendirilecekleri okullar[]

Madde 22- Temel askerlik eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilen öğretmen yükümlüler, bu Bakanlığın uygun gördüğü yerlerde görevlendirilir. Bu yükümlülerden daha önce Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevli olanlar, ihtiyaç halinde önceki görev yerlerine verilebilir.


Görevlendirme işlemleri[]

Madde 23- Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilen yükümlüler, askerlik hizmet süreleri içerisinde ihtiyaç durumuna bağlı olarak yer değiştirme suretiyle görevlendirilmeye tâbi tutulabilir. Bu şekilde yer değiştirmeye tâbi tutulanların görev yerleri, kayıtlı oldukları askerlik şubeleri ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına bildirilir. Bunların sürekli ve geçici görev yollukları usulüne uygun olarak Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir.


Yasaklar[]

Madde 24- Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen yükümlüler, bu görevleri süresince resmî elbise giyemez, iaşe edilmez, hizmetlerinin devamı süresince derneklere üye olamaz ve siyasi faaliyetlerde bulunamaz.


Yükümlülük süresinden sayılmayacak haller[]

Madde 25- Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilen 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlülerin izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzü, firar veya izinsiz olarak görevden ayrı kaldıkları müddetler, disiplin mahkemeleri dâhil olmak üzere mahkemelerce verilen cezalarının infazında geçen süreler ve hava değişimi sürelerinin toplam üç aydan fazlası askerlik hizmetinden sayılmaz.


Yükümlülere verilecek izin süreleri[]

Madde 26- 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi olup temel askerlik eğitimlerini müteakip Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilen yükümlülere verilecek yurt içi ve yurt dışı izinlerinde aynı Bakanlıkta görevli diğer öğretmenlere uygulanan usul ve esaslar uygulanır. Ancak bunlara aylıksız izin verilmez.

Terhis işlemleri[]

Madde 27- 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi olup, temel askerlik eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerden;

a) 1076 sayılı Kanuna tâbi olan yükümlüler, bu Kanunda belirtilen hizmet sürelerinin sonunda, emrinde görevli oldukları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince beş nüsha terhis belgesi tanzim edilerek asteğmen olarak terhis edilir.

1) Bu yükümlülerin asteğmenliğe nasıp kararnameleri, terhis tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca önceden hazırlanarak çıkarttırılır ve asteğmenliğe nasıpları yapılanların kimlikleri ilgili İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine bildirilir.

2) Terhis belgeleri, yükümlünün görev yaptığı yerdeki İl/İlçe Millî Eğitim Müdürleri tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanmak suretiyle bir nüshası hizmetinin sonunda yükümlüye verilir, diğer üç nüshası şahsi dosyalarıyla birlikte kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine gönderilir.

3) 1076 sayılı Kanuna tâbi bu yükümlülerin terhis belgelerinin birer nüshası terhis oldukları yılı takip eden yılın ilk ayı içerisinde askerlik dairesi başkanlıklarınca topluca Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesi Başkanlığına gönderilir.

b) 1111 sayılı Kanuna tâbi olan yükümlüler, bu Kanunda belirtilen hizmet sürelerinin sonunda, emrinde görevli oldukları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince dört nüsha terhis belgesi tanzim edilerek terhis edilirler. Terhis belgeleri, yükümlünün görev yaptığı yerdeki İl/İlçe Millî Eğitim Müdürleri tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanmak suretiyle bir nüshası hizmetinin sonunda yükümlüye verilir, diğer iki nüshası şahsi dosyalarıyla birlikte kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine gönderilir.

Yedeğe alma[]

Madde 28- Temel askerlik eğitimlerini müteakip, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev yaparak terhis edilen 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlüler, terhislerinde askerlik şubelerince yedek kaynağa alınır.

Yönergede belirlenecek hususlar[]

Madde 29- Temel askerlik eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak verilecek yükümlülerin seçimi, eğitim süre ve yerleri ile görevlendirildikleri yerlere sevkleri Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik[]

Madde 30- 19/12/1987 tarihli ve 19669 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Emrine Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük[]

Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[]

Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakanları yürütür

İç linkler[]

Dış linkler[]

Advertisement