Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.312
pages

Atamaya Yetkili Amirler ve Yetkileri[]

"Atamaya yetkili amir", atama usul ve esaslarını belirleyen mevzuat hükümleriyle atama yetkisi tanınan memurları müşterek kararla veya Bakanlar Kurulu Kararı ile atanan memurlar tarafından inha eden makam olarak tanımlanmaktadır.


Atamaya yetkili amirler, her kurumun teşkilat kanunlarla belirlenmiştir.

5442 sayılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerinde;

Valilerin görüşü alınarak bakanlıkların ve tüzel kişiliğe haiz genel müdürlüklerin kendi teşkilat kanunlarına göre illere atanan ya da bakanlıklar ve tüzel kişiliğe haiz genel müdürlükler tarafından doğrudan doğruya illere atanan veya merkez teşkilatında görev yapan memurlar için Bakan,

İl merkez teşkilatına bağlı ve il idare şube başkanının inhası üzerine atanan memurlar için vali,

İlçe şube başkanlarının inhası üzerine atanan memurlar için ise kaymakam, Atamaya yetkili amirlerdir.

Disiplin amiri olarak atamaya yetkili amirler, 657 sayılı Kanunun 126 ncı maddesine göre, iki konuda yetkili kılınmıştır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirleri tarafından verilecektir.

Keza kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasının disiplin yada yüksek disiplin kurulunca red edilmesi halinde, atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Atamaya yetkili amirler, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeden önce, memurun bağlı olduğu kurumun disiplin kurulu kararını almak zorundadırlar. Başbakanlık ve bakanlık ile bağlı kuruluş merkezinde merkez disiplin kurulunun ve illerde il disiplin kurulunun görüşü alınır.

Bu kurala uyulmaksızın verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptali talebi ile cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren dava açma süresi içerisinde İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açılabilir.

Dış Linkler[]