FANDOM


CELP : ( Fr,AttiranceinvitationConvocation) Bir şahidin dinlenmesini veya, bilirkişinin adlî muamelelere iştirak ettirilmesini veya tevkif edilmemiş bir suçlunun sorguya çekilmesini temin için selâhiyetli merciler tarafindan yapılan davete (celp) ve bu daveti belirlen yazıya (celpnâme) denir.

Celpnameler, posta ile veya, celp olunacak şahsın fiilî hizmette bulunan asker ise askerî makamlar marifetiyle tebliğ olunursa Celpnâme tebliğ olunduğu halde mazeretine dair kâfi delil göstermeden dâvete icabet etmeyen tanık ve bilirkişiler, mahkeme masraflarıyla birlikte hafif para cezası ile cezalandırılacağı gibi zorla getirilmelerine de karar verilebilir. (C.M.U.K. 46, 70, 132),

Meşhut Suçlarda Tanıkların Daveti : Zabıta, meşhut suçlarda kendisinin tesbit ettiği tanık, sanık ve şikâyetçiyi resen, sorgu sırasında celbi istenenleri de C. Savcısının yazılı ve şifahi emirleri üzerine hazır bulundurmağa mecburdurlar.


Şablon:Celp{{}}{{}}{{}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.