FANDOM


Avrupa dil ödülü
Bakınız

Şablon:Avrupa Dil Ödülü - d


Avrupa Dil Ödülü
Ulusal Ajans > PROGRAMLAR > Hayatboyu Öğrenme Programı > Leonardo da Vinci Programı > Avrupa Dil Ödülü

Avrupa Dil Ödülü, 1999 yılından beri Avrupa'da yeni, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen bir ödüldür.

Amacı, dil eğitim ve öğretimi alanındaki en yeni uygulamaları, yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri teşvik etmek ve Avrupa genelinde yaygınlaştırmaktır.

Öğrencilerin yaş aralıkları ve ilgili kuruluşların türleri ve kategorileri ne olursa olsun, her türlü dil öğretimi ve öğrenimi girişimi kabul edilmektedir. Başvurular, başkanlığımız üzerinden yapılmaktadır

Bazı projelerin yeni teknolojileri kullanması bu projelere önemli ayrıcalık kazandırmamaktadır. Önemli olan bir projenin veya uygulamanın mevcut imkânlardan en iyi şekilde yararlanıyor olmasıdır

Teklif çağrısıEdit

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP)

AVRUPA DİL ÖDÜLÜ

2013 YILI TEKLİF ÇAĞRISI

22 Ekim 2012

1.TEKLİF ÇAĞRISININ AMACI

Bu Teklif Çağrısının amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı bünyesinde yürütülen Avrupa Dil Ödülü Faaliyeti çerçevesinde, dil öğretimi ve öğrenimi ile ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlayacakları başvurulara ilişkin ölçütleri saptamak, başvuruları almak, bu başvuruları değerlendirmek ve ödüle layık olanları belirlemektir.

Avrupa Dil Ödülü programına katılmak ve ödüle başvuruda bulunmak için bütün başvuruların dil öğretim ve öğrenim alanı ile ilgili olması gerekir.

AvrupaDil Ödülü, bir bütün olarak hem Avrupa’nın hem de AB üyesi ülkelerin önceliklerini içeren ve bu Teklif Çağrısında belirtilen şartları karşılayan en iyi uygulamalara verilir.

Başvurular, Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürisi tarafından değerlendirilir.

2.AVRUPA DİL ÖDÜLÜNÜN GEREKÇESİ VE KAPSAMI

Avrupa Dil Ödülü, AB vatandaşlarının ana dillerine ek olarak en az iki Avrupa dilinde yetkin kullanıcı olabilmelerine katkı sağlamak üzere AB Komisyonunca 1995 yılında başlatılmıştır.

Avrupa Dil Ödülü, Avrupa Komisyonu tarafından eşgüdümü sağlanan veüye ülkeler tarafından yürütülen bir etkinliktir. Bu faaliyet ülkemizde 2006 yılından beri yürütülmektedir.

Ödül için başvurular Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürisi tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Ulusal Jürinin verdiği karar Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının onayıyla yürürlüğe girer.

3.AVRUPA DİL ÖDÜLÜNÜN HEDEFİ

Avrupa Dil Ödülünün hedefi, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yabancı dil öğrenme ve öğretme etkinliklerini teşvik etmek ve yenilikçi iyi örneklerle bu alana katkı sağlamaktır.

Ödül, Avrupa Birliği Eğitim Programlarına katılan ülkelerde kullanılan resmi dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik her türlü örnek etkinliğe verilecektir.

4.AVRUPA DİL ÖDÜLÜ JÜRİSİ (ULUSAL JÜRİ)

Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürisi, yabancı dil eğitimi ve öğretimi alanında yetkin yedi üyeden oluşmaktadır. Ödül başvuruları jüri üyeleri tarafından hem Avrupa hem de ulusal öncelik ve ölçütlere göre değerlendirilir. Jüri üyeleri, ülke merkezli olarak yürütülecek Avrupa Dil Ödülü programı çerçevesinde gerçekleştirilecek her türlü etkinlikten sorumludur.

5.AVRUPA DİL ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

5.1.Avrupa Düzeyindeki Öncelikler

Avrupa Birliği Komisyonu her yıl program katılımcısı üye ülkeler için Avrupa ölçekli öncelikleri belirler.2013 yılı Avrupa Dil Ödülü Öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

5.1.1Yeni Teknolojilere Dayalı Dil Öğrenme(Teknoloji Temelli/Destekli Dil Öğrenme)

Teknoloji, (dil öğrenme dahil) hayatımızın pek çok alanını etkilemektedir. Bilgisayar ve/veya teknoloji tabanlı/destekli dil öğrenme, karma yöntemledil öğrenme, sanal ve uzaktan öğrenme yabancı dili en etkin biçimde öğrenmek ve öğretmek için çok faydalı araçlar haline gelmiştir. Sosyal ağların oluşturulması da, çok dilli etkileşim ve katılımı beslemede ve sınırlar ötesinden katılımı teşvik etmede olağanüstü imkanlar yaratmakta, etkileşimde bulunmak ve yabancı diller öğrenmek için ortamlar oluşturmaktadır.

Bu yenilikçi öğrenme ve öğretme sisteminin yapması gereken geleneksel sistemin verdiği ilham ve motivasyonu, çevrimiçi ya da uzaktan öğrenmenin esnekliği ile birleştirmek, öğrencilerin, “ekranın diğer tarafındaki” öğretmenleriyle bilgisayar aracılığıyla etkileşime girerek ve aynı anda eğlenerek yabancı dil öğrenen günümüz öğrencilerinin erişebileceği, motivasyon artırıcı dersler oluşturmak olmalıdır

5.1.2.Çokdilli Sınıflar

Çokdilli sınıf olgusunun önemi sürekli artmaktadır. Bu sınıflar farklı ülkelerden gelen ve aynı ana dili paylaşmayan öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğreniciler değişik diller konuşan ve dolayısıyla davranışları ve kültürleri çok farklı olabilen öğrencilerden oluşmaktadır. Bu durum problem yaratabilir ama aynı zamanda karşılaştırma ve tartışma için bir odak oluşturabilir. Çok dilli sınıflarda çok daha fazla hedef dil kullanımı gerekli olabilir, çünkü hem sınıf içinde hem de sınıf dışında normal etkileşimlerinde öğrencilerin kullanacağı tek ortak dil bu hedef dildir.

İşte öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları zor görev de budur: öğretmenler bu farklılığı önemsemeli ve saygı duymalı, aynı zamanda da öğretme tekniklerini öğrencilere hedef dilde mümkün olan en iyi iletişim ve dil bilgisi becerilerini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmalı ve uyarlamalıdırlar.

5.2. Ulusal Öncelikler

Avrupa Dil Ödülü verilecek etkinlik alanları ile ilgili 2013 yılı ulusal öncelikleri şunlardır:

•Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

•Çokdillilik Politikasına Uygun Dil Öğretimi

•Dil Öğretmenlerine Yönelik Hizmet-Öncesi ve Hizmet-İçi Eğitim

•Özel Öğrenim Gereksinimleri Olan Dezavantajlı Kitlelere Yönelik Dil öğretimi

•İçeriğin Hedef Dilde Öğretimi

•Yeni Bir Toplumda Dil Öğrenme

•İş Dünyasında Özel Amaçlı Dil Öğretimi

• Yeni Teknolojilere Dayalı Dil Öğrenme/(Teknoloji Temelli/Destekli Dil Öğrenme)

•Çokdilli Sınıflarda Dil Öğrenme

5.3. Proje Değerlendirme Ölçütleri

Proje başvuruları değerlendirilirken aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.

1.Ayrıntılı ve özenli hazırlanması,

2.Öğrenme-öğretme sürecine katkısı,

3.Çağdaş dil öğrenme ve öğretme yöntemlerine dayalı olması,

4.Öğrenenleri güdülemesi,

5.Yaratıcı ve özgün olması,

6.İyi uygulama örneği olması,

7.Avrupa boyutuna sahip olması (diğer ülkelerdeki eğitim kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve AB ülkelerinde uygulanabilirliği, daha çok sayıda Avrupa dilinin öğretilmesi, kültürler arası iletişim gibi),

8.Avrupa Birliğinin çokdillilik politikası ile tutarlı olması (Avrupa Dil Portfolyosunun / Europass’ın uygulanması,),

9.Yeni bir topluma katılan bireylerin topluma uyumlarına katkı sağlaması,

10.İş yaşamındaki bireylerin dil gelişimine katkı sağlaması.

6.UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ

6.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru sahipleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1.Başvuru sahipleri profesyonel düzeyde dil öğretimi ile ilgili olmalıdır.

2.Başvuru sahipleri, dil öğrenme ve öğretme alanında deneyime sahip olduklarını, yeni yöntem ve teknikleri, etkinlikleri, proje ve uygulamaları yabancı dil öğrenme ve öğretme sürecine katarak kullandıklarını kanıtlamalıdır.

3.Başvuru sahipleri, gönderdikleri başvurunun içinde yer alan projeyi/uygulamayı en az bir (1) yarıyıl uygulamış olmalıdır.

4.Başvuru sahipleri, cinsiyet çeşitliliği, engelli kişilerin kaynaştırılması, ırkçılık ve yabancı korkusunun önüne geçilmesi, sosyal ve ekonomik istikrarın teşvik edilmesi gibi konularda olumlu tutum sahibi olmalıdır.

5.Proje kuruma özgü (in- house) olmalıdır. İntihal durumu söz konusu olmamalıdır. Proje fikri veya yapısı özgün olmalıdır.

6.Telif Hakları başkasına ait olan sistem, uygulama, yaklaşım, yöntem veteknikleri içeren başvurular gönderilmemelidir..

7.Ödül verilmiş projelerle tekrar başvuru yapılmamalıdır.

6.2. Biçimsel Ölçütler

Sadece doğru ve tam olarak doldurulmuş ve son başvuru tarihine kadar (04 Mart 2013) postaya verilmiş olan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurular Resmi Başvuru Formu kullanılarak ve imzalı olarak gönderilmeli ve başvuru formunun tüm sayfaları paraflanmalıdır. Ayrıca Başvuru Formu CD formatında da sunulmalıdır. Bu ölçüte uymayan başvurular değerlendirilme sürecine alınmayacaktır.

Bununla birlikte, başvurunun yapıldığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (www.ua.gov.tr/ado) gerekli gördüğü durumda etkinlikle ilgili ek bilgi isteyebilir.

7.ÖDÜL VERME SÜRECİ

Avrupa Dil Ödülü, Ulusal Jüri üyelerince yapılan değerlendirme süreci sonunda uygun bulunan proje sahibi kurumlara verilir.Ödül, “Avrupa Dil Günü” olan 26 Eylül 2013 tarihinde düzenlenecek bir Ödül Töreni ile verilir.

8.BAŞVURU İŞLEMLERİ

8.1.Son Başvuru Tarihi:

2013 Yılı Avrupa Dil Ödülü projelerini son gönderme tarihi 04 Mart 2013’tür.

8.2.Başvurunun Gönderilmesi

Başvurular, doğru ve tam olarak doldurulmuş, imzalanmış, tüm sayfaları paraflanmış olarak 04 Mart 2013 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Başvurular ekleriyle birlikte 1 (bir) aslı ve 2 (iki) sureti olmak üzere üç nüsha olarak sunulmalıdır.

Tekliflerin uygunluğu değerlendirilirken sadece matbu başvurular dikkate alınacaktır.

Kurallara uygun olarak yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

8.3.Başvuru Formu

Teklifleri göndermek için kullanılacak 2013 yılı başvuru formu www.ua.gov.tr/ado internet adresinden temin edilebilir. 

Başvuru formu için tıklayınız.

8.4.Başvuru Adresi

Proje Teklifleri aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

2013 YILI AVRUPA DİL ÖDÜLÜ BAŞVURUSU

Başvuran Kurum: ....................................

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Hayatboyu Öğrenme Programı Genel Koordinatörlüğü

Avrupa Dil Ödülü Faaliyeti

Mevlana Bulvarı No. 181 TR06520

Balgat /ANKARA

9.DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı son başvuru tarihinden itibaren Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürisi ile birlikte bu Teklif Çağrısına uygun olarak alınan her başvurunun değerlendirme işlemini gerçekleştirir. Uygun görülen başvuru sahibi kurumlara yerinde izleme ve değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirilir. Bu ziyaretlerden sonra yapılan değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen projeler seçilir.

10. ÖZEL AÇIKLAMALAR

Avrupa Dil Ödülüne layık görülen projelere/uygulamalara, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca düzenlenen ve AB Komisyonunun Eğitimden sorumlu Komisyon Üyesi ile AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülkemizde uygulanmasından sorumlu Bakan tarafından imzalanmış bir belge (sertifika) verilir.

Avrupa Dil Ödülü alan kurumlar bu ödülü sadece eğitim alanında ve özellikle de yabancı dil eğitimi alanındaki amaçlar için kullanabilirler.

Avrupa Dil Ödülü 2013 Başvuru Formu


MüracaatlarEdit

Avrupa Dil Ödülü için son başvuru tarihi 16 Nisan 2010'dur.

Başvurular, doğru ve tam olarak doldurulmuş, imzalanmış olarak aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Başvurular 1(bir) aslı ve 2 (iki) sureti olmak üzere üç nüsha olarak sunulmalıdır.

Tekliflerin uygunluğu değerlendirilirken sadece basılı nüsha dikkate alınacaktır.

Kurallara uygun olarak yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dış linklerEdit

Leonardo da Vinci*LdV Programına Nereden Başlamalıyım

 

İlgili HaberlerEdit

01 Şubat 2013 Cuma

23 Ocak 2013 Çarşamba

04 Ocak 2013 Cuma Diğer Haberler

İlgili Duyuru ve EtkinliklerEdit

03 Ocak 2013-06 Şubat 2013

27 Aralık 2012-01 Şubat 2013

27 Aralık 2012-31 Ocak 2013 Diğer Duyuru ve Etkinlikler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.