FANDOM23 NİSAN 1920 ÖNCESİEdit

Düstur: Tertip 1, Cilt 1, Sahife 814 RG: -

Düstur: Tertip 1, Cilt 1, Sahife 707 RG: 


Linkli Edit

23 NİSAN 1920 ÖNCESİ

Belge metnine erişmek için lütfen tarih üzerine tıklayınız

14.10.1861' 'Usulu Muhakemi Ticarete Dair Nizamname (İlgili maddeler)

Düstur: Tertip 1, Cilt 1, Sahife 780

RG:   -  

06.07.1868' 'Ticaret Deavi Kalemi Nizamnamesi (İlgili maddeler)

Düstur: Tertip 1, Cilt 1, Sahife 814

RG:   -  

06.05.1869' 'Şurayı Devletin Nizamnamei Dahilisi (İlgili maddeler)

Düstur: Tertip 1, Cilt 1, Sahife 707

RG:   -  

03.01.1870' 'Dersaadet ve Mülhakatı İdarei Zabıta ve Mülkiye ve Mehakimi Nizamiyesine Dair Nizamname (İlgili maddeler)

Düstur: Tertip 1, Cilt 1, Sahife 699

RG:   -  

13.02.1870' 'Divanı Ahkamı Adliyenin Nizamnamei Dahilisi (İlgili maddeler)

Düstur: Tertip 1, Cilt 1, Sahife 335

RG:   -  

13.08.1873' 'Dava Vekillerinin İmtihanlarına ve Kazananlara Şahadet Verilmesine Dair Resmi İlan

Düstur: Tertip  , Cilt  , Sahife  

RG:   -  

05.07.1874' 'Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye (Vekaletle ilgili maddeler)

Düstur: Tertip 1, Cilt 3, Sahife 126

RG:   -  

05.07.1874' 'Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye (İçindekiler)

Düstur: Tertip 1, Cilt 3, Sahife 126

RG:   -  

17.11.1875' 'Mehakimi nizamiye dava vekilleri hakkında nizamname ve ücret tarifesi 18 Şevval 1292 - 5 Teşrinisani 1291 - 17 Kasım 1875

Düstur: Tertip 1, Cilt 3, Sahife 198

RG:   -  

08.01.1876' 'Ruhsatnameli Dava Vekillerinin Eshabı Deaviden Alacakları Ücretlerin Tarifesi

Düstur: Tertip  , Cilt  , Sahife  

RG:   -  

26.06.1879' 'Dava Vekaleti Nizamının vilayatta dahi icrasına dair Adliye Nezaretinden Vilayet ile Müstakillen İdare Olunan Mutasarrıflıklara ve Mehakimi Nizamiye Rüesasına Yazılan Muharreratı Umumiye

Düstur: Tertip 1, Cilt 4, Sahife 762

RG:   -  

01.07.1880' 'Hukuk Mektebi Nizamnamesi (İlgili maddeler)

Düstur: Tertip  , Cilt  , Sahife  

RG:   -  

14.02.1884' 'Dava Vekilleri Hakkında Rumelii Şarkiye Mahsusu Kanuni Vilayettir - 18 Rebiül'ahir 1300, 14 Şubat 1884

Düstur: Tertip 1, Cilt 3, Sahife 231

RG:   -  

22.09.1884' 'Dava vekillerinin imtihanına dair nizamname Gurre Zilhicce 1301 - 10 Eylül 1300 - 22 Eylül 1884 (Gurre ayın ilk günü olarak kabul edilerek çevrim yapılmıştır)

Düstur: Tertip 1, Cilt 4, Sahife 35

RG:   -  

19.09.1886' 'Dava vekaletinin ruhsatı resmiye istihsal edenlere inhisarı hakkındaki hükmü nizamın umurun cezaiyeden maada deavide lağvı hakkında irade 20 Zilhicce 1303 - 7 Eylül 1302 - 19 Eylül 1886

Düstur: Tertip 1, Cilt 5 zeyil, Sahife 520

RG:   -  

09.10.1886' 'Maliye Nezaratine merbut hukuk müşavirile dava vekillerine ait talimat 10 Muharrem 1304, 27 Eylül 1302 - (9 Ekim 1886)

Düstur: Tertip 1, Cilt 5, Sahife 531

RG:   -  

04.01.1891' 'Girit Vilayeti Dava Vekilleri Hakkında Nizamname

Düstur: Tertip 1, Cilt 6, Sahife 1168

RG:   -  

23.02.1891' '4 Şaban 1227 tarihli Girit Usulu Muhakematı Cezaiye Kanununun Bazı Mevaddı Muaddilesi

Düstur: Tertip 1, Cilt 6, Sahife 1193

RG:   -  

01.06.1892' 'Girit Ceziresi Mehakimine Mahsus Usulu Muhkematı Hukukiye Kanununun Bazı Maddelerini Tadilen Kaleme Alınan Mevaddı Kanuniye

Düstur: Tertip 1, Cilt 6, Sahife 1223

RG:   -  

03.03.1909' 'Dava Vekilleri Hakkında Kanunu Muvakkat

Düstur: Tertip 2, Cilt 1, Sahife 751

RG:   - 341

28.11.1909' 'Adliye müfettişlerinin vezaif ve derecei salâhiyetlerini mübeyyin talimat (16 zilkade 1327 – 16 teşrinisani 1325 – 28 Kasım 1909)

Düstur: Tertip 2, Cilt 2, Sahife 33

RG:   -  

22.07.1911' 'Maliye Nezaretine merbut hukuk müşavirlerile dava vekillerine mütedair 27 eylül 1302 tarihli talimatnamenin 17° maddesine müzeyyel fıkra

Düstur: Tertip 2, Cilt 3, Sahife 693

RG:   -  

11.04.1913' 'Sulh Hakimleri Kanunu (ilgili madde)

Düstur: Tertip  , Cilt  , Sahife  

RG:   -  

30.09.1913' 'Mehakimi sulhiye vazifesini ifa ile mükellef mehakim ve devairde alınacak harçlar hakkında 29 eylül l302 tarihli harç tarifesinde müzeyyel kanunu muvakkat

Düstur: Tertip 2, Cilt 5, Sahife 775

RG:   -  

27.10.1913' 'Kâtibiadil (Noterler) kanunu muvakkati (27 zilkade 1331 ve 15 teşrinievvel 1329 ve 27 Ekim1913)

Düstur: Tertip 2, Cilt 5, Sahife 843

RG:   -  

1920 sonrasıEdit

23 NİSAN 1920 ve SONRASI

Belge metnine erişmek için lütfen tarih üzerine tıklayınız

03.05.2012 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 03.05.2012 - 28281

02.05.2012 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 02.05.2012 - 28280

31.12.2011 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2012 Yılı Tarifesi

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 31.12.2011 - 28159

28.12.2011 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 28.12.2011 - 28156

21.12.2011 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (yenisi ya da değişikliği yayınlanana kadar 21.12.2011 ve sonrasında geçerlidir)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 21.12.2011 - 28149

13.12.2011 Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği (2011)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 13.12.2011 - 28141

10.06.2011 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 10.06.2011 - 27960

13.02.2011 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (md.195)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 25.02.2011 - 27857

31.12.2010 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2011 Yılı Tarifesi

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 31.12.2010 - 27802

03.12.2010 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (yenisi ya da değişikliği yayınlanana kadar 04.12.2010 ve sonrasında geçerlidir)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 03.12.2010 - 27774

30.11.2010 Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2010

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 30.11.2010 - 27771

07.09.2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 07.09.2010 - 27695

02.09.2010 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (md.11, 6. fıkra kaldırıldı)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 02.09.2010 - 27690

04.06.2010 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (Değişiklik md.11'de)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 04.06.2010 - 27601

31.12.2009 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2010 Yılı Tarifesi

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 31.12.2009 - 27449

24.12.2009 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (yenisi ya da değişikliği yayınlanana kadar 24.12.2009 ve sonrasında geçerlidir)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 24.12.2009 - 27442

28.10.2009 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 28.10.2009 - 27390

14.08.2009 Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2009)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 14.08.2009 - 27319

03.07.2009 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (35. maddesiyle 1136. sayılı kanunun 168. maddesine ekleme yapılmıştır)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 03.07.2009 - 27277

27.06.2009 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 27.06.2009 - 27271

13.06.2009 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 13.06.2009 - 27257

09.06.2009 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 09.06.2009 - 27253

09.06.2009 Türkiye Barolar Birliği Hakem Kurulu Yönetmeliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 09.06.2009 - 27253

28.02.2009 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (1136 sayılı yasanın 65 ve Geçici 22. maddelerinde değişiklik içermektedir)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 28.02.2009 - 27155

31.12.2008 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2009 Tarifesi

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

RG: 31.12.2008 - 27097

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.