Ay-u Güneş Pervanesi


Bir sâkiden içtim şarap arştan yüce meyhânesi

Ol sâkini mestleriyiz canlar onun peymânesi.


Aşk od’una yananların külli vücudu nur olur

Ol od bu oda benzemez hiç belirmez zebânesi.


Bizim meclis mestlerinin demleri enel-HAK olur

Ben Hallâc-ı Mansur gibi onun kemin divânesi.


Ol meclis kim bizde vardır anda ciğer kebâb olur

Ol şem’a kim bizde yanar ay-u güneş pervânesi.


Bizim şehrince yüzbin ola her guşede virânesi

Belh şehrince yüzbin ola her guşede virânesi.


Yunus bu cezbe sözlerin câhillere söylemegil

Bilmez misin câhillerin nice geçer zemânesi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.