FANDOM


Merhum İbrahim Bey Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Seyfi Baba
Şark için Sadi'nin önemi anlatılır. Başarı araştırmaya, araştırma başarıya aşık;azmin de lazımı emeldir.Araştırmaya emel olupda başarı olmamamsı mümkün değildir. Yeis olursa O can canana kavuşamazdı. Memleketin kaybnda bile ümitsizlik olmamalı. Harararetli çalışma ve azim olursa Allah'ın tevfiki olmaması ne mümkin.

1): 1213-1292 yılları arasında yaşamış, ve adlı şaheserleriyle tanınmış ve kendisinden çok etkilendiğini ifade ettiği şair


3'lü Tablo Sunumu Edit

Azim-Orjinal Metni
Azim-Güncel Türkçesi
Azim-İngilizce Tercüme
Sa'dî, o bizim Şark'ımızın rûhkemâli,

Bir ders-i hakîkat veriyor, işte meâli:
Sa'dî (1), o bizim Doğu'muzun kemâle ermiş ruhu,'

Bir hakikat der'
si veriyor, işte anlamı:
Sa'dî that the east of our country reached perfection its spirit,
'Teaches a truth,that means:

"Vaktiyle beş on kâfile sahrâya düzüldük;


Gündüz yürüdük hep, gece bir menzile geldik.

"Vaktiyle beş on kafile çöle düzüldük;


Gündüz yürüdük hep, gece bir konak yerine geldik.

At the right time, five or ten convoys arranged at the desert;
We walked all day,we came to a mansion at night.
Çok geçmedi, baktım, bir adam hâsir ü hâib

Koşmakta... Meğer eylemiş evlâdını gâib.
Çok geçmedi, baktım, bir adam şaşkın ve ümitsiz

Koşmakta... Meğer çocuğunu kaybetmiş.
Not long after, I looked, a man confused andhopeless
'running... in fact lost her child.
Bîçâre gidip haymelerin hepsine sormuş;

Bir taş bile görmüşse, hemen oğluna yormuş.
'Zavallı gidip çadırların hepsine sormuş;

'
Bir taş bile görmüşse, hemen oğluna yormuş.
The poor have asked to go to all the tents;
If he has seen even a stone, just interpret as his son .
Avâre peder, nerde bulursun onu! derken...

Gördüm ki ciğer-pâresinin tutmuş elinden,
Zavallı baba, nerden bulursun onu! derken...

Gördüm ki ciğer-pâresinin tutmuş elinden,
Poor Dad, where you find him! ...
saying I saw that holding beloved child's hand,
Lebrîz-i meserret geliyor bizlere doğru,

Taşmış da gözünden akıyor şimdi sürûru!
Sevinçle dolu geliyor bizlere doğru,

Taşmış da gözünden akıyor şimdi mutluluğu!
Is filled with joy to us,
righthappiness is now flowing through the eyes !
Yaklaştı şütürbâna nihayet, dedi yekten:

"Evlâdımı buldum... Nasıl amma? Onu bilsen...
Yaklaştı deveciye nihayet, dedi birden:

Çocuğumu buldum... Nasıl ama? Onu bilsen...
Approached to the cameleer finally,suddenly said:
I found my child ... But how? You knew ...
Karşımda ne görsem, “O!” dedim geçmedim aslâ.

Aldatsa da tahmînimi binlerce heyûlâ,
Karşımda ne görsem, o! dedim, geçmedim asla,

Tahminimi binlerce hayâl aldatsa da,
What I see against me, her! I said, never passed,
Mislead my guess thousands the dream of,
Azmimde fütûr eylemedim, ye'si bıraktım...

Mâdâm ki dünyâdadır elbet bulacaktım...
Azmimde gevşeklik göstermedim, ümitsizliği bıraktım...

Madem ki dünyadadır elbet bulacaktım.
At my determination not show looseness, has left despair
...Since I have found certainly if he is alive .
Kumlarda yüzüp, zulmetin a'mâkına daldım;

Hep rûh kesildim... Ne boğuldum, ne bunaldım.
Kumlarda yüzüp, karanlığın derinliklerine daldım;

Hep ruh kesildim... Ne boğuldum, ne bunaldım.
Swimming in the sand, I went down deep into the darkness;
Always tries to spirit ... Neither I drown, nor I depressed .
Tevfık-i İlâhî edip en sonra inâyet,

Gördüm gözümün nûrunu karşımda nihâyet.
Allah'ın yardımı gösterdi lütfunu en sonunda.

Gördüm gözümün nurunu karşımda nihayet.
showed the help of the grace of Godin the end.
I saw my beloved in front of me finally .'
İm'ân ile baksak oluyor işte nümâyan,

Sa'dî bize göstermede bir meslek-i irfan:
Dikkatle baksak işte açıkça görülüyor.

Sa'dî bize irfan dolu bir yol gösteriyor:
Wherever we look carefully, here is obvious.
Sa'd shows us a path full of lore :
Bir gâye-i maksûda şitâb eyleyen âdem,

Tutmuşsa bidâyette eğer azmini muhkem,
Varmak istediği bir hedefe doğru koşan adam,

Tutmuşsa başlangıçta eğer azmini sağlam,
Man running towards a goal to reach,
initially if hold his determination well-built,
Er geç bulacak sa'y ile dil-hâhını elbet.
Er geç bulacak çalışmayla gönlünün istediğini elbet.

Çünkü bu tecellîye ait olaylar dünyasında gerçekten
Sooner or later,will certainly find what your heart wants by working .
Because these events are manifestations of the world, really

Azmin de emel lâzımıdır, gayrmüfârık.
Allah'ın yardımı araştırmaya, araştırma da bu yardıma bağlıdır.

Amaç da azmin olmazsa olmaz şartıdır.
God's help to research, research depends on this help.
The aim must be the condition for determiation.

Tevfik zuhûr eylemesin sonra... Ne mümkin!
Amaç, azim ve araştırmayla birlikte bulunsun da,

Ne mümkün, Allah'ın yardımı ortaya çıkmasın sonra!
The goal with determination and Keep on researching,
What is possible,God's help appearing after !
Ba'zen iki üç haybet olur rehzen-i ümmîd...

İnsan o zaman etmelidir azmini-teşdîd.
Bazen kimi yokluklar ümitsizliğe yol açar...

İnsan işte o zaman azmini artırmalıdır.
Occasionally some shortages leads to despair...
At that time the human should increase his determination.
Ye'sin sonu yoktur, ona bir kerre düşersen

Hüsrâna düşersin; Çıkamazsın ebediyyen!
Ümitsizliğe sonu yoktur, ona bir kere düşersen,

Hüsrana düşersin; kurtulamazsın bundan!
There is no end of despair, frustration to him once
Disappointed; you cannot rescue from it!
Mahkûm olarak ye'se şu bîçâre peder de,

Evlâdını şâyed o karanlık gecelerde,
Kendini ümitsizliğe mahkûm ederek şu çaresiz baba da,

Çocuğunu eğer o karanlık gecelerde,
doomed to despair by himself on the helpless father,
if a child in those dark nights,
Vaz geçmiş olaydı aramaktan, ne bulurdu?

Elbet biri candan, biri cânandan olurdu
Vaz geçmiş olsaydı aramaktan, ne bulurdu?

Elbet biri candan, biri canandan olurdu!
If he gave up looking for,what would he find
Certainly one would have lost his life, one would have lost his beloved !
Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.