İnşikak Suresi/1-25-İnşikak Suresi/Elmalı/1-25 Büruc Suresi/1-22 Tarık Suresi/1-17-Tarık Suresi/Elmalı/1-17
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
O Semai zatilbüruca
Burçlar sahibi gökyüzüne,
By the heaven, holding mansions of the stars,
Ve o yevmi mev'uda
Vaad olunan o güne,
And by the Promised Day.
Ve şâhide ve meşhûda kasem olsun
Şahitlik edene ve edilene andolsun ki,
And by the witness and that whereunto he beareth testimony,
Tel'ıyn edildi sahibleri o uhdudun
Kahroldu o hendeğin sahipleri,
(Self) destroyed were the owners of the ditch
O çıralı ateşin
O çıralı ateşin,
Of the fuel fed fire,
O vakıt ki üzerine oturmuştular
Hani o ateşin başına oturmuşlar,
When they sat by it,
Mü'minlere yaptıklarına karşı şâhid de oluyorlardı
Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
And were themselves the witnesses of what they did to the believers.
Onlardan kızdıkları da yalnız azîz, hamîd olan Allaha iyman etmeleri idi
Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah'a iman etmeleri idi.
They had naught against them save that they believed in Allah, the Mighty, the Owner of Praise,
Ki bütün Semavât ve Arz mülkü onundur ve Allah, her şey'e şâhiddir
O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir.
Him unto Whom belongeth the Sovereignty off the heavens and the earth; and Allah is of all things the Witness.
O kimseler ki mü'minîn ve mü'minâta fitne yapmışlar, sonra da tevbe etmemişlerdir muhakkak artık onlara Cehennem azâbı var ve onlara yangın azâbı vardır
İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.
Lo! they who persecute believing men and believing women and repent not, theirs verily will be the doom of hell, and theirs the doom of burning.
O kimseler ki iyman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, muhakkak onlara altından ırmaklar akar Cennetler var, işte o büyük kurtuluş dur
İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş odur.
Lo! those who believe and do good works, theirs will be Gardens underneath which rivers flow. That is the Great Success.
Hakîkat rabbının tutuşu şediddir
Kuşkusuz Rabbinin yakalaması serttir.
Lo! the punishment of thy Lord is stern.
Çünkü o hem mübdî hem muîddir
Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir.
Lo! He it is Who produceth, then reproduceth,
Onunla beraber gafurdur, çok sevgili (vedud) dur
Bununla beraber çok bağışlayandır, çok sevendir.
And He is the Forgiving, the loving,
Arşın sahibi, şanlı (mecîd) dir
Arş'ın sahibidir, yücedir.
Lord of the Throne of Glory,
Dilediğini yapar (fa'alün limâ yürîd) dir
Dilediğini yapandır.
Doer of what He will.
Geldi ya, sana kıssası o orduların (o cünudun)
O orduların kıssası sana geldi mi?
Hath there come unto thee the story of the hosts
Fir'avnin ve Semudün
Yani Firavun ve Semud'un?
Of Pharaoh and (the tribe of) Thamud?
Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibe
Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.
Nay, but those who disbelieve live in denial
Halbuki Allah arkalarından kuşatmış
Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.
And Allah, all unseen, surroundeth them.
Fakat o şanlı bir Kur'andır
Hayır o şerefli bir Kur'ân'dır.
Nay, but it is a glorious Qur’an
Bir Levhı mahfuzda
Levh-i Mahfuz'dadır.
On a guarded tablet.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.