FANDOM5747 06/03/2008 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5675 30/05/2007 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5594 06/03/2007 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, BELEDİYE KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5568 26/12/2006 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN, ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR KANUN, YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5390 02/07/2005 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5216 10/07/2004 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
Bakınız

D Türkiye'de Büyükşehir Belediyeleri ilk kez 2972 sayılı kanun ile kuruldu. 195 sayılı KHK ile. BŞB. Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı


Büyükşehir Belediyeleri
Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi
BBB Büyükşehir Belediye Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Recep Altepe
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesinin Organları
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Bursa BŞB/Genel Sekreterliği Seyfettin mersin BŞB/Genel Sekreterliği Haluk Tunçsu
BŞB/Atamalar Mersin BŞB/Atamalar
Mevzuat Belediye mevzuatı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Yeni Büyük Şehir Yasası Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
12 Kasım 2012 - 6360 sayılı kanun ; < ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2012-BŞB kanunu değişikliği üzerine eleştiriler
Büyükşehir Belediyesi Sınırlarının İl Sınırları ile Birleştiri lmesini Öngören Kanun Taslağı Çalışmaları Hakkında Kamuoyuna Duyuru
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/529) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Hakkındaki Kanunun Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
Kanunlar Belediye Hizmetleri İhtiyaç Duyulan Kanunlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 775 sayılı Gecekondu Kanunu 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 2380 sayılı Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Yönetmelikler Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde İhtiyaç Duyulan Yönetmelikler Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği İtfaiye Yönetmeliği İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Belediye Zabıta Yönetmeliği Belediye Zabıta Yönetmeliği Ek-1 Değerlendirme Formu Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle Esaslar Hakkında Yönetmelik Otopark Yönetmeliği Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelik Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliği Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçn İkmal İstasyonlarının Kurukuş,Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik Taşınabilir Mal Yönetmeliği Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamlarına İlişkin Yönetmelik Devlet Memurlarına Giyecek Yardımı Yönetmeliği Adres ve Numaraya İlişkin Yönetmelik İl Özel İdareleri,Belediyeler ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlşkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Sığınak Yönetmeliği
Büyükşehir il müftüleri Büyük Şehir ve Eski Kale Tebriz

Bakınız

Şablon:Belediyebakınız - d - {{Belediyebakınız}}


5393 - 5216 - Beled - Beled suresi
Belediye - Belediye Başkanlığı
Büyük Şehir Belediye Başkanlığı

Belediye mevzuatı
5393 sayılı Belediye Kanunu
5393 sayılı Belediye Kanunun 9. maddesi Mahalle kurulması
5393 sayılı Belediye Kanununun 6. Belediye sınırları
5393 sayılı Belediye Kanunun 23. maddesi ve 2005 yılı Anayasa Mahkemesi Kararı

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Şablon:Belediye mevzuatı
Şablon:Belediye

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KURULUŞUEdit

02/09/1993 tarih 504 sayılı K.H.K. ( Kanun Hükmünde Kararname ) ile Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun Belediyeleri 3030 sayılı kanun hükümleri uygulanmak üzere Büyükşehir Belediyesine dönüştürüldü. K.H.K.' ye göre bu belediye sınırları içinde ilçeler oluşturulmayacaktır. İlçe yerine Alt Kademe adı ile belediye kurulması, kurulacak belediyelerin nüfus ölçüleri, sınırları ve isimlerinin belirlenmesi konusunda Bakanlar kurulu yetkili kılındı.

21/12/1993 tarih 93/5130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Akdeniz ( 25 mahalle ) Toroslar ( 21 Mahalle ), Yenişehir ( 18 Mahalle ) adları ile üç adet Alt Kademe Belediyesi kurulmuştur. Alt Kademe Belediye sınırları içinde kalan mahalle sayısı, isimleri ve sınırları konusunda 27/11/1992 tarih 173 sayılı Mersin Belediye Meclis Kararı ile 14/10/1993 tarih 10/3705 sayılı İçel İli İl İdare Kurulu Kararı aynen benimsenmiştir.

27 Mart 1994 Genel Yerel seçimleri sonunda fiilen Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir Alt Kademe Belediyeleri oluşturularak çalışmalarına başlamıştır.

1- MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI:Edit

1.1- Büyükşehir Belediye Meclisi :Edit

Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri doğrudan seçimle belirlenmez. Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe Belediye Meclisine seçilen üyelerin seçilme sırasına göre beşte biri Büyükşehir Belediye meclisi görevini de yapar. İlçe ve ilk kademe Belediye Başkanları Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir Belediye Başkanı ise Büyükşehir Belediye Meclisinin Başkanıdır.

1.2- Büyükşehir Belediye Encümeni :Edit

Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği beş üye ile biri Genel Sekreter, biri Mali Hizmetler Birim Amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye Başkanının katılmadığı toplantılarda encümene genel sekreter başkanlık eder.

1.3- Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkanvekili :Edit

Büyükşehir Belediye Başkanı Mahalli İdareler seçiminde beş yıl süre ile seçimle gelir. Büyükşehir Belediye Başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde bu sürelerde vekalet etmek üzere Büyükşehir Meclisi Üyeleri arasında birini Başkan Vekili olarak görevlendirir. Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları Büyükşehir Belediyesi başkan vekili olamaz.

1.4-Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı :Edit

Büyükşehir Belediyesi teşkilatı Genel Sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır.

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREVLERİ :Edit

Büyükşehir Belediyesinin başlıca görevleri şunlardır;

Büyükşehir ulaşım ana planını yaptırmak ve uygulamak. Büyükşehir yatırım plan ve programını yapmak. Büyükşehir nazım imar planını yapmak ve uygulamak. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin nazım imar planına uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını onaylamak ve uygulamasını denetlemek. Büyükşehir dahilindeki meydan, bulvar, cadde ve anayolların (14 m.den geniş yollar) yapmak ve onarımını sağlamak. Çevre sağlığını sağlamak. 1. sınıf gayri sıhhi müesseselerin çalışma ruhsatlarını vermek ve denetlemek. Su, kanalizasyon, her nevi gaz, merkezi ısıtma ve toplu taşıma hizmetlerini yürütmek. Yiyecek ve içecek maddeleri için tahlil laboratuarları kurmak. Mezarlık alanları kurmak ve işletmek. Çöplerin ve sanayi atıklarının toplanma alanlarını belirlemek, değerlendirilmesi ve imhası için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek. Meydan, bulvar, cadde,yol ve sokak ile binalara numara verilmesini gerçekleştirmek. (Mersin Büyükşehir Belediyesi görevini ilk Kademe Belediyelerine devretmiştir.) Toptancı Haller ve mezbahalar yaptırmak ve işletmek. İtfaiye hizmetlerini yürütmek. İlçe - ilk kademe Belediyeleri arasındaki anlaşmazlıklarda, zabıta ve diğer belediye hizmetlerinde koordinasyonu sağlamak. Büyükşehir çapında ortak finansman ve yatırımı gerektiren hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak genç ve yetişkin özürlüler için meslek ve beceri kazandırma kursları, iş eğitim merkezleri ve yaşam evleri açmak. Ulaşım araçlarının özürlülerin kullanımına ve ulaşabilirliğine uygun olmasını sağlamak. Alt yapı hizmetlerinin eş zamanlı yapılması için kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak. Coğrafi ve kent bilgi sistemini kurmak.

3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BAŞLICA GELİRLERİ :Edit

İl Merkezinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden alınan % 5 pay Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden Alt Kademe Belediyelerine nüfusları oranında İller Bankasınca dağıtılan payların % 35'i (B.K.K. ile ) İlçe ve ilk kademe Belediyelerine ödenmesi gereken elektrik tüketim vergisinin % 50'si. Büyükşehir Belediyesince yapılan yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı. Toptancı hal gelirleri. İlçe ve ilk Kademe Belediyeleri ve MESKİ (su bedeli üzerinden) tarafından toplanan Çevre Temizlik Vergisinin % 20'si.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.