FANDOM


Bakınız

D Türkiye'de Büyükşehir Belediyeleri ilk kez 2972 sayılı kanun ile kuruldu. 195 sayılı KHK ile. BŞB. Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı


Büyükşehir Belediyeleri
Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi
BBB Büyükşehir Belediye Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Recep Altepe
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesinin Organları
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Bursa BŞB/Genel Sekreterliği Seyfettin mersin BŞB/Genel Sekreterliği Haluk Tunçsu
BŞB/Atamalar Mersin BŞB/Atamalar
Mevzuat Belediye mevzuatı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Yeni Büyük Şehir Yasası Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
12 Kasım 2012 - 6360 sayılı kanun ; < ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2012-BŞB kanunu değişikliği üzerine eleştiriler
Büyükşehir Belediyesi Sınırlarının İl Sınırları ile Birleştiri lmesini Öngören Kanun Taslağı Çalışmaları Hakkında Kamuoyuna Duyuru
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/529) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Hakkındaki Kanunun Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
Kanunlar Belediye Hizmetleri İhtiyaç Duyulan Kanunlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 775 sayılı Gecekondu Kanunu 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 2380 sayılı Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Yönetmelikler Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde İhtiyaç Duyulan Yönetmelikler Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği İtfaiye Yönetmeliği İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Belediye Zabıta Yönetmeliği Belediye Zabıta Yönetmeliği Ek-1 Değerlendirme Formu Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle Esaslar Hakkında Yönetmelik Otopark Yönetmeliği Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelik Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliği Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçn İkmal İstasyonlarının Kurukuş,Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik Taşınabilir Mal Yönetmeliği Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamlarına İlişkin Yönetmelik Devlet Memurlarına Giyecek Yardımı Yönetmeliği Adres ve Numaraya İlişkin Yönetmelik İl Özel İdareleri,Belediyeler ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlşkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Sığınak Yönetmeliği
Büyükşehir il müftüleri Büyük Şehir ve Eski Kale Tebriz

Yenişehir ilçesi ile birlikte 42 ilçenin kurulmasına ilişkin hükümet tasarısı ve içişleri komisyon raporu :


Dönem: 23 Yasama Yılı: 2

TBMM (S. Sayısı: 117)


Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/529)Edit

T.C.

             Başbakanlık
  Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü                      26/2/2008
   Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1536/863

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18/2/2008 tarihinde kararlaştırılan "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                   Recep Tayyip Erdoğan
                                                        Başbakan

GENEL GEREKÇE Edit

İl özel idareleri, belediyeler ve köylerden oluşan mahalli idare teşkilatımızın tarihi kökleri Cumhuriyet öncesine dayanmaktadır. Demokrasimiz geliştikçe mahalli idarelerimiz de gelişmektedir. Mahalli idare birimlerimizin her biri önemli olmakla birlikte, zaman içinde belediyelerimiz diğer birimlere göre daha çok gelişmiştir. 1984 yılına kadar 1702 olan belediye sayısı, 1984 ile 1999 yılları arasında yeni kurulan 1523 adet belediye ile birlikte 3225'e ulaşmıştır.

Genelde kırsal alanda bulunan bu küçük yerleşim birimlerinde belediyelerin yerel kaynak oluşturma kapasitesi bulunmadığından, küçük belediyeler genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylara bağımlı hale gelmişlerdir. Yerel yönetimlere ayrılan pay belediyelerin nüfusuna göre dağıtıldığından, küçük belediyeler daha çok kaynak sıkıntısı çekmektedir. Kırsal kesimden kente olan göç nedeniyle bu belediyelerin nüfusları giderek düşmektedir. Nitekim, 2007 yılında yapılan adrese dayalı nüfus sayımında bazı belediyelerimizin nüfusu dramatik şekilde düşmüştür. Çok düşük nüfusa sahip yerleşimlerde nüfus ile orantılı bir idari teşkilatın oluşturulması gerekmektedir. Aksi halde hizmet sunumu için ayrılan kaynakla hizmet sunacak idari yapının giderlerinin karşılanması mümkün olmayacaktır.

Yeterli nüfus büyüklüğüne sahip olmayan belediyelerde kaynak sıkıntısı nedeniyle mali yapı bozulmakta ve borçları giderek artmaktadır. Nitekim, bu Kanunla köye dönüştürülen belediyelerin resmi kurumlara olan 80 milyon YTL borcu 2006 yılında yapılandırılmasına rağmen, aradan geçen kısa süre içinde 55 Milyon YTL daha yeni borç birikmiştir. Ayrıca bu belediyelerin İller Bankasına 65 milyon YTL borcu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu belediyelerin idari yapılarının değiştirilmesi hususunda tedbir alınmadığı takdirde bunların hizmet yerine borç üreten birer yapıya dönüşmeleri kaçınılmaz hale gelecektir.

Aynı şekilde tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı olduğu ilçe belediyesine mahalle olarak katılacak ilk kademe belediyelerinin resmi kurumlara olan 174 milyon YTL borcu 2006 yılında yapılandırılmasına rağmen, aradan geçen kısa süre içinde 128 milyon YTL daha yeni borç birikmiştir. Ayrıca bu belediyelerin İller Bankasına 23 milyon YTL borcu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu belediyelerin idari yapılarının değiştirilmesi hususunda tedbir alınmadığı takdirde bunların hizmet yerine borç üreten birer yapıya dönüşmeleri kaçınılmaz hale gelecektir.

Sürekli borçlanmalarına rağmen, bu belediyelerin temel alt yapı ihtiyaçları da karşılanmış değildir. Bu belediyelerin temel altyapı eksikliklerini gidermek üzere, 2007 yılında başlatılan ve 2008 yılında devam edecek olan BELDES (Belediye Altyapısını Destekleme) Projesi ile nüfusu 10.000'in altındaki belediyelerin, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapıları önemli ölçüde tamamlanacaktır. Ancak altyapı tesislerinin inşası yeterli olmayıp bunların sürekli bakımı ve işletilmesi de gerekmektedir. Başta su kaynakları olmak üzere, doğal kaynakların ve çevrenin korunması, katı atık yönetimi ve arıtma gibi oldukça maliyetli ve ileri teknoloji gerektiren projelerin bu belediyelerin yetersiz idari ve mali kapasiteleri ile gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi mümkün görülmemektedir.

Bu yerlerdeki idari ve teknik kapasitenin yetersizliği nedeniyle, imar ve ruhsat uygulamaları başta olmak üzere diğer belediye hizmetleri de yeterli kalitede ve mevzuata uygun olarak verilememektedir. Bu durum hem vatandaşlar hem de belediye yönetimleri açısından büyük sıkıntıya neden olmaktadır. Gelişme ve demokratikleşme sürecinde yerel yönetimlere daha çok görev ve sorumluluklar verilmesi gerekecektir. Ancak, yerel yönetim alanındaki bu dağınıklık ve yetersizlik gerçek anlamda bir yerel yönetim reformu gerçekleştirilmesini de engellemektedir. Yerel yönetimlerle ilgili kanunlar geçtiğimiz yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülürken, özellikle küçük belediyelerimizin artan sorumlulukları yerine getiremeyeceği sürekli ifade edilmiştir.

Netice olarak bu belediyelerin buralarda yaşayanlara da önemli bir katkısı bulunmamaktadır. Bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması nedeniyle hem yönetim giderlerinden önemli ölçüde tasarruf yapılacak, hem de bu kaynakların daha üst yerel yönetim ölçeği olan il özel idarelerinde toplanmasıyla, yerel yönetim hizmetlerinin daha nitelikli şekilde verilmesi mümkün olacaktır.

Bilindiği gibi, mevcut mevzuata göre belli bir nüfusun altına düşen belediyelerin kapatılması da yasal bir zorunluluktur. 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesine göre nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin, Danıştay'ın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülmesi gerekmektedir. Yapılan bu yasal düzenleme ile 5393 sayılı Kanunun öngördüğü işlemler kısaltılarak nüfusu yetersiz belediyelerin tüzel kişiliğinin kaldırılması işleminin kanunla yapılması öngörülmüştür.

Nitekim düzenlemenin Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmasının Anayasaya aykırı olmayacağı ve buna bağlı olarak özerklik şartının ortadan kalkmayacağı hususunda, Anayasa Mahkemesi'nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının iptaline ilişkin açılan dava sonucunun 29/12/2007 tarihli ve 26741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan E:2005/95 K:2007/5 sayılı gerekçeli kararında; "Anayasanın 127. maddesinin ikinci fıkrasında mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkilerinin, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği belirlenmekte, üçüncü fıkrada ise mahalli idarelerin seçimlerinin 67. maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılacağı öngörülmektedir. Buna göre, yasa koyucu, Anayasanın 67. maddesindeki koşullar çerçevesinde yapılan seçimlerle oluşan yöre halkının beş yılla sınırlı iradesini gözetecektir. Ancak, mahalli idarenin oluşumu ve nitelendirilmesi konusunda takdir yetkisini kullanabilecektir. Bu durumda, yasa koyucu mahalli idarelerin kuruluş esaslarını, maddi ve usule ilişkin çerçeveyi belirlemek koşuluyla, ölçek sorununu dikkate alarak, daha etkin ve verimli bir kamusal hizmet sağlamak amacıyla, bir belediyenin ya da köyün tüzel kişiliğini kaldırabilir, belediyeyi köye, köyü belediyeye dönüştürebilir.

5393 sayılı Yasa'nın 12. maddesinin ikinci fıkrasına göre "8 inci maddede geçen birleşme ve katılmalara, 9 uncu maddede geçen mahalle kaldırılmasına, 11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına veya bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılır." Dava konusu kural, bu maddeyle birlikte değerlendirildiğinde, tüzel kişilik sona erdirilirken Anayasanın 127. maddesinde belirtilen özerkliğin de korunduğu anlaşılmaktadır.

Belediyelerin tüzel kişilikleri kaldırılırken, yine Anayasanın 67. ve 127. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince beş yıllık seçim dönemi için ortaya çıkan yöre halkının iradesinin dönem sonuna kadar geçerliliğine dokunulmadığı gibi, yeni seçim döneminde tüzel kişiliği kaldırılan belediye halkının katılınan belediyede seçimlere katılma yoluyla bu iradesini de yeniden belirlemesine; tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen belediye halkının ise, yeni seçim döneminde yine yerinden yönetim birimi olan köy tüzel kişiliğinin organlarını oluşturmak üzere seçim hakkını kullanmasına olanak tanındığı görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle kural, "Anayasanın 2., 123. ve 127. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir." şeklinde ve kararın sonuç bölümünde de "11. maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının ilk tümcesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE" karar verildiği görülmektedir. Anayasa Mahkemesinin bu kararı, düzenlemenin bu şekilde yapılmasının Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına ve dolayısıyla Anayasaya aykırı olmayacağını göstermektedir.

Diğer taraftan idari teşkilat yapısında tasarrufa gidilmesi kaynakların verimli kullanımı için önem arz etmektedir. Bu çerçevede, kırsal alandaki küçük belediyeler bakımından yapılan idari yapı değişikliği aynı zamanda büyükşehir belediyesi olan yerler bakımından da yapılmaktadır. Bilindiği gibi, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin, Samsun ve Sakarya'da büyükşehir belediyeleri kurulurken, merkezi idare bakımından ilçe teşkilatı ihdas edilmeden ilk kademe belediyeleri kurulmuştur.

Öte yandan 5216 sayılı Kanunla, kent bütünlüğünün sağlanması ve büyük kentlerin gelişme alanlarının daha disiplinli bir yapıya kavuşması için büyükşehir belediyelerinin sınırları genişletilmiştir. Genişleme sırasında irili ufaklı çok sayıda belde belediyesi ilk kademe belediyesi olarak büyükşehire dâhil edilmiştir. Büyükşehir kapsamındaki küçük ölçekli belediyelerin yeni bir ölçek ve alan düzenlemesine tabi tutulması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, büyükşehirlerde yaşanan nüfus artışı ve sınır genişlemeleri nedeniyle, merkezi idare hizmetlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesini temin etmek üzere buralarda da bazı yeni ilçelerin de kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Tasarı ile büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerler merkezi idare hizmetleri bakımından gözden geçirilerek, yeterli büyüklüğe sahip ilk kademe belediyeleri ilçe belediyesine dönüştürülmekte, diğer ilk kademe belediyeleri ise kendisine en yakın ilçe belediyesi ile birleştirilmektedir. Ayrıca, büyükşehirlerde nüfusları bakımından çok büyük olan ilçe belediyelerinden bazı mahalle veya kısımlar ayrılarak yeni ilçeler ve dolayısıyla da belediyeler kurulmaktadır.

Tüzel kişiliği kaldırılan ilk kademe belediyelerinin personeli, taşınır ve taşınmazları, hak, alacak ve borçları katıldığı ilçe belediyesine devredilmektedir. Belediye tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüşen yerlerde ise, hizmette devamlılığın sağlanması için söz konusu belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden verilmekte olan payların 10 yıl süre ile il özel idarelerine aktarılması öngörülmektedir. Bu belediyelerin kamu kurumlarına olan borçları genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan paydan kesinti yapılarak İller Bankasınca bir yıl içinde tasfiye edilecektir. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde halen istihdam edilmekte olan 3820 memur, 5840 işçi ve 134 sözleşmeli olmak üzere toplam 9794 personelin il özel idarelerine devredilmesi öngörülmüştür. İl özel idarelerinde ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen personel o ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına vali tarafından naklen atanacaktır. Böylece bu belediyelerde çalışan personelin mağduriyeti söz konusu olmayacaktır. Ayrıca köye dönüştürülen yerlerde ve yeni belediye kurulan yerlerde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet birimlerinin kurulmasına dair esaslar getirilmektedir.


MADDE GEREKÇELERİ


Madde 1- Madde ile, ilk kuruluşlarında ilçe kurulmayan büyükşehir belediyelerinde ilçeler kurulmakta ve diğer büyükşehirlerden bazılarındaki mevcut ilçeler bölünerek daha uygun ölçekte yeni ilçeler kurulmaktadır.

Bu çerçevede, özellikle büyükşehirlerde kurulan yeni ilçeler sayesinde, merkezi idarenin hizmet sunumunda uygun idari büyüklüklerin esas alınması amaçlanmıştır. Bu çerçevede mahalli hizmetlerin yanı sıra güvenlik, eğitim, sağlık, tapu, sosyal yardım ve diğer hizmet alanları itibarıyla uygun ölçekte merkezi idare hizmet birimleri oluşturulmuştur.

Madde 2- Madde ile, büyükşehir sınırları dâhilindeki ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, idari kapasiteleri uygun olan en yakın ilçe belediyelerine dâhil edilmektedir. Kural olarak büyükşehir belediyesi sınırlarında ilk kademe belediyesi yer almamaktadır. Tüzel kişiliğinin coğrafi şartlar bakımından korunması gereken ilk kademe belediyeleri ise belde belediyesi olarak büyükşehir belediyesi sınırları dışına çıkarılmıştır.

İstanbul'daki tarihi dokunun idari bütünlüğünü temin amacıyla Eminönü İlçesi kaldırılarak Fatih İlçesine dâhil edilmiştir.

Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin adı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Büyükşehir Belediyesinin adı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirilmek suretiyle bu yerleşim yerlerinin belediye adları ile vilayet adları arasında uyum sağlanmıştır.

Ayrıca, bu maddede yapılan düzenlemelerin tabii sonucu olarak, bazı bucak merkezlerinin tüzel kişilikleri de kaldırılmıştır.

Madde 3- Madde ile, diğer mevzuatın bu Kanuna uyumu sağlanmış, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunundaki düzenlemeler birbiriyle uyumlu hale getirilmiştir. Ayrıca, 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılması suretiyle büyükşehir belediye başkanının seçiminde büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan orman köylerindeki seçmenlerin de oy kullanmasına imkan verilmiştir.

Madde ile ayrıca, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bulunduğu yerleşim birimlerinde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, ilgili belediye veya büyükşehir belediyesi ve köye dönüşen yerlerde il özel idaresi veya köylere hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu, kanalizasyon, temizlik, çöp toplama, ulaşım, itfaiye ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için gerektiğinde hizmet birimleri kurulabilmesi temin edilmiştir.

Madde ile yapılan bir diğer düzenleme de, genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfuslarının her yıl sonu itibarıyla tespitinin yasal esasa bağlanmış olmasıdır.

Geçici Madde 1- Diğer maddelerde yapılan düzenlemelerin uygulanmasında ortaya çıkabilecek hukuki ve idari sorunlara çözüm olacak biçimde geçici uygulamalar bu maddede düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, köye dönüştürülen belediyelerdeki personelin özel idarelere devredilmesi ve bu yerlerdeki hizmet sorumluluğunun özel idarelere verilmesi nedeniyle, tüzel kişiliği kaldırılan bu yerleşim yerleri için 2380 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı yıl için İçişleri Bakanlığınca bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle on yıl süreyle ilgili il özel idarelerine gönderilmeye devam edilmesi hükme bağlanmıştır.

Maddedeki düzenleme uyarınca, köye dönüştürülen belediyelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve İller Bankasına olan borçlarının bir yıl içinde tasfiyesi öngörülmüştür.

Maddede yer alan önemli bir hüküm de, köye dönüştürülen belediyelerin, kendi istekleri ve muhatap belediyenin kabulü halinde başka bir işleme gerek olmaksızın bağlı olduğu il veya ilçe belediyesine mahalle olarak katılmasına imkân verilmiş olmasıdır. Bu durumda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesindeki birleşme ve katılmaya dair esasların uygulanmasına gerek olmayacaktır.

Geçici Madde 2- Madde ile, yeni kurulan belediyelerin organlarının ilk genel mahalli idareler seçiminde yapılacağını düzenlemiştir. Keza, mahalleye veya köye dönüşen veya il ya da ilçe belediyesine katılan belediyelerin tüzel kişiliğinin de ilk genel mahalli idareler seçimine kadar devamına imkân verilmiştir. Ayrıca, yeni kurulan belediyeler teşkilatlanıncaya kadar, belediye hizmetlerinin mevcut belediyeler tarafından yerine getirilmesi de öngörülmüştür.

Maddede yer verilen bir başka düzenleme de, daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle kurulan ancak bu Kanunla köye dönüşen yerlerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilmesidir.

İdari yapılanma sonucu ortaya çıkan yeni durumun sorunsuz biçimde yönetilmesi için gerekli mekanizmalar da öngörülmüştür. Bu çerçevede bu belediyelerin malvarlıkları, hak, alacak ve borçları, mahalle olarak katıldıkları belediyeye veya ilgili il özel idaresine intikal edecek olup, mahkemelerde süren davaları ile gelecekte açılabilecek davalar için de muhatap, katıldığı belediye veya ilgili il özel idaresi olacaktır. Keza, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerden il özel idaresine veya belediyelere devredilmesi gereken personelin, ihtiyaç duyulması halinde diğer belediyelere veya merkezi idare kuruluşlarının boş kadrolarına atanmasına da imkân verilmiştir.

Maddede yer verilen başka bir hüküm de, bir belediyeden ayrılmak suretiyle yeni kurulan ilçelerin belediyeleri ile ayrıldıkları belediyeler arasındaki taşınır ve taşınmazlar ile alacak ve borçların paylaşımı nüfus oranları dikkate alınarak yapılacak olmasıdır. Böylece yeni kurulan belediyelerin hemen teşkilatlanması ve hizmet üretmesine imkân verilmesi amaçlanmıştır. Gerek paylaştırma gerekse devir ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında devir ve tasfiye komisyonlarının kurulması da bu madde hükümleri dâhilinde düzenlenmiştir.

Geçici Madde 3- Madde ile, bu Kanunla kurulan ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Madde 4- Yürürlük maddesidir.

Madde 5- Yürütme maddesidir.


İçişleri Komisyonu Raporu

   Türkiye Büyük Millet Meclisi
       İçişleri Komisyonu
        Esas No.: 1/519                                    29/2/2008
         Karar No.: 10


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 26/2/2008 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, (1/529) esas numaralı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca 26/2/2008 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz, 28/2/2008 tarihli 9 uncu toplantısında, İçişleri, Adalet ve Maliye bakanlıkları ile Türkiye Belediyeler Birliği temsilcilerinin katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.

Tasarıyla, 35 ilk kademe belediyesi ilçe belediyesine dönüştürülmekte, mahallelerin birleştirilmesi suretiyle 8 ilçe belediyesi kurulmakta, 239 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliği sona erdirilerek en yakın ilçe belediyesine mahalle olarak bağlanmakta, 9 ilk kademe belediyesi büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılarak, 8'i belde belediyesine, 1'i köye dönüştürülmekte, Eminönü ilçesi kaldırılarak Fatih ilçesine bağlanmaktadır. Keza nüfusu 2000'in altına düşen 863 belde belediyesi köye dönüştürülmektedir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmede lehte ve aleyhte düşünceler ifade edilmiştir.

Tasarının lehinde olmak üzere:

- Bu düzenlemenin, yerel yönetim reformunun önemli bir parçası ve tamamlayıcısı olduğu,

Tasarıyla,

- Çok parçalı yerel yönetim yapısına son verildiği,

- Yerel yönetimlere paralel merkezi yönetim teşkilatı/ilçeler kurulduğu,

- Eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal yardım gibi merkezi yönetimin sorumlu olduğu hizmetlerin halka daha yakın idari birimlerce sunulmasının sağlandığı,

- Yerel yönetim sayıları, uluslar arası eğilimlere uygun olarak optimal nüfus ve alan büyüklüğüne kavuşturulduğu,

- Şehirlerde yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiği,

belirtilmiştir.

Tüzel kişiliğin sona erdirilmesine yönelik çalışmalar konusunda, nüfusu 2000'in altına düşen 340 belediyenin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi için 21/12/2003 tarihli ve 5025 sayılı Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun çıkarıldığı ancak Kanunun, Cumhurbaşkanınca, Anayasa'nın 67. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiği, nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine dair Belediye Kanununun hükümlerinin ise adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin başlatılması sebebiyle uygulanamadığı, nüfus kayıt sisteminin sonuçlarına ilişkin verilerin ocak 2008'de açıklanması üzerine bu tasarrufun şimdi gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Aleyhte olmak üzere:

- Tasarının yerel yönetimleri zayıflatacağı,

- Düzenlemenin kapsamına giren yaklaşık 1.200.000 kişinin psikolojik çöküntü içinde olduğu,

- Belediyelerin kapatılmasının köyden göçü arttıracağı,

- Belediye statüsünün kazanılmış hak olduğu ve halkın rızası alınmadan belediyelerin kapatılmasının hukukun genel ilkelerine aykırı olduğu bu bağlamda referandum yapılması gerektiği,

- Ülkemizin doğal ve kültürel kaynaklarının ortaya çıkarılması ve korunmasında belediyelere ihtiyaç duyulduğu,

- Belediyelerin kapatılmasında nüfusun tek ölçüt alınmasının doğru olmadığı,

- Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin sağlıklı sonuçlar vermediği,

- Tasarıyla siyasi amaçlı tasarrufta bulunulduğu,

- Birçok Avrupa ülkesinde yerel yönetim sayısının ülkemizdekinden fazla olduğu,

ifade edilmiştir.

Teknik anlamda tasarının, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasından sonra yeteri sürenin tanınmadığı ve alt komisyona havalesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.

Komisyonumuz Tasarının tümü üzerindeki bu görüşmelerden sonra Tasarı ile gerekçesini uygun bulmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesini kabul etmiştir.

Tasarı üzerinde iki büyük klasör önerge verilmiştir. Bu aşamada görüşme usulüyle ilgili verilen bir önergeyle maddeler üzerinde konuşma süresinin beşer dakikayla sınırlandırılması, her madde için her komisyon üyesinin bir önerge verebilmesi ve önerge sahibine önergesini savunmak amacıyla beş dakika süre tanınması önerilmiştir. Önerge üzerinde lehte ve aleyhe görüş açıklanmış ve önerge oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Tasarının 1 inci maddesi üzerinde beş önerge verilmiştir. Kararlaştırılan görüşme usulü doğrultusunda aynı üyeye ait bir önerge işleme konulabildiğinden bu 5 önergenin ikisi işleme konulmuştur. Önergelerle Adana ilinde Yenikent, Gaziantep ilinde Karataş adıyla birer ilçe kurulması önerilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 2 nci maddesinde verilen önergeyle, bu maddeye ekli (42) sayılı listeden Gaziantep iline dair kısmın çıkarılması önerilmiş ancak Komisyon 2 nci maddeyi aynen kabul etmiştir.

Geçici 1 inci madde görüşmelerinde, maddenin (1) numaralı fıkrasına ekli (44) sayılı listenin 328 inci sırasında yer alan "Gaziantep-Şahinbey-Cevizli" ibaresinin listeden çıkarılması önerilmiş ancak Komisyon geçici 1 inci maddeyi aynen kabul etmiştir.

Komisyonumuz Tasarının 3 üncü, geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye dair 4 üncü ve 5 inci maddelerini de aynen kabul etmiştir.

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur.Başkan
Başkanvekili
Sözcü


Tevfik Ziyaeddin Akbulut
Feyzullah Kıyıklık
Selami Uzun


Tekirdağ
İstanbul
Sivas


 
(İmzada bulunamadı)
 


Kâtip
Üye
Üye


Ayşe Türkmenoğlu
Hulusi Güvel
Ali Küçükaydın


Konya
Adana
Adana


 
(İmzada bulunamadı)
 


Üye
Üye
Üye


Bekir Aksoy
Mehmet Cemal Öztaylan
Muhammet Rıza Yalçınkaya


Ankara
Balıkesir
Bartın


(Muhalefet şerhi ektedir)
 
(İmzada bulunamadı)


Üye
Üye
Üye


Emin Nedim Öztürk
Mehmet Erdoğan
Hasan Özdemir


Eskişehir
Gaziantep
Gaziantep


 
 
(Muhalefet şerhi ektedir)


Üye
Üye
Üye


Ali Temür
Abdulhadi Kahya
Recep Koral


Giresun
Hatay
İstanbul


Üye
Üye
Üye


Süleyman Çelebi
Mustafa Enöz
Ali Oksal


Mardin
Manisa
Mersin


 
(Muhalefet şerhi ektedir)
(İmzada bulunamadı)


Üye
Üye
Üye


M. Nuri Yaman
Recep Yıldırım
Suat Binici


Muş
Sakarya
Samsun


(Muhalefet şerhi ektedir)
 
(İmzada bulunamadı)


 
Üye
 


 
Zeyid Aslan
 


 
Tokat


MUHALEFET ŞERHİMİZDİR Edit

Bilgi çağı toplumunun katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olan yönetim anlayışı, kendisini her alanda olduğu gibi, her türlü hizmet alımında da göstermektedir.

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, sürdürülebilir gelişme ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının uygulamaya konulması gerekmektedir.

Kamu yönetiminde halkla en yakın ilişki içerisinde olan birim yerel yönetimlerdir.

Son yıllarda, gelişen teknoloji ile birlikte yerel yönetimlerde de değişimler meydana gelmiş yerel halkın istek ve ihtiyaçlarını yerine getirmek amacıyla yeni hizmet anlayışı geliştirilmeye başlanmıştır.

Tarımsal sulama, çöp toplamak, park bahçe çevre düzenlemeleri yapmak, kanalizasyon ve içme suyu gibi alt yapı sorunlarını çözmek, sağlık ve spor tesisleri kurmak, afetlerden etkilenen ailelere yardım etmek, çocuk, yaşlı, engellilerin bakılıp korunması gibi hizmetleri yerine getirmek ve buna benzer birçok sorunun çözümünde ilk akla gelen belediyelerdir.

Belediyeler bu sorunların çözümünde büyük mesafeler de almışlardır. Bu konuda sadece belde sakinlerine değil çevre köylere de bu hizmetlerin götürülmesinin gayreti içerisindedirler.

Yerel yönetimler, genel olarak sivil toplum örgütlerini harekete geçirmek için çok önemli bir araçtırlar.

Yerel yönetimler güçlendiği oranda sivil toplum kuruluşlarının girişim olanakları da artmaktadır.

Böylece demokratik gelişmede çoğulculuk akımları da güçlenmektedir.

Ülkemizin de gelişmelerin gelecek kuşakların mutlu ve refah içinde yaşayabileceği biçimde oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Bunun için hizmetlerin planlı biçimde ele alınması, kaynakların buna göre sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz genelinde 16 büyükşehir, 65 il merkezi, 850 ilçe merkezi 283 ilk kademe belediyesi, 2011 belde belediyesi olmak üzere toplam 3225 belediye bulunmaktadır.

Nüfusu bize yakın olan ülkelerden Fransa'daki belediye sayısı 36 bin 621, Türkiye'den çok daha az nüfuslu İspanya ve İtalya'da da 8 binin üzerinde belediye bulunmaktadır.

Her zaman örnek almaya çalıştığımız gelişmiş Avrupa ülkeleri ile Türkiye'deki durumu karşılaştıracak olursak, Türkiye'de yaklaşık 21 bin 850 kişiye bir belediye düşerken, Fransa'da bu rakam 1700 kişiye, İtalya'da 7 300 kişiye, İspanya'da ise 6 bin 800 kişiye bir belediye şeklindedir.

Son nüfus sayımı ile nüfusu 2.000'den aşağı düşen belediyelerimizin tüzel kişiliklerinin kaldırılması, nüfusu fazla olan bazı belediyelerin ilçe belediyesine dönüştürülmesi ve ilk kademe belediyelerinden bazılarının statülerinin değiştirilmesi ile ilgili yapılmak istenen düzenlemeler o yörede yaşayan insanlarımızda şaşkınlık ve tedirginlik yaratmıştır.

Altyapı, makine parkı, hizmet araçları ve personeliyle beldesine veya ihtiyaç duyduğunda çevre köylere de yardım götüren belediyelerimizin kaldırılışı aynı zamanda belediyenin bulunduğu çevreyi de oldukça mağdur edecektir.

Bu belediyelerimizin nüfusları azaldı diye kapatılmaları kabul edilebilir bir mazeret değildir. Bahse konu belediyelerimizin çoğu yıllar önce kurulmuş olup birer tarihi mirastır.

Ülkemizde büyük ölçüde köyden kente göç hareketi yaşanmaktadır. Kurulu olan belediyelerimiz bu göç hareketini biraz olsun frenlemektedirler.

Ülkemizde faaliyette bulunan 2011 belde belediyesinin 863 tanesinin kapanacak olması yerel yönetimlerin yerinden yönetimi ile tezatlık teşkil etmekte olup, neredeyse belde belediyelerimizin yüzde ellisi kapanmaktadır.

Kapanma ile karşı karşıya olan belediyelerimizden bir kısmının nüfusu özellikle yaz aylarında oldukça fazla olmaktadır.

Yine turizm bölgelerimizde de durum aynıdır. Turizm bölgelerimizde yaz aylarındaki belde nüfusu oldukça yoğun olmaktadır.

Yılın belirli aylarında nüfusları önemli ölçüde artan bu beldelerde belediyelerin kapanması durumunda söz konusu belediyecilik hizmetlerini kim yerine getirecektir.

Nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin kapatılmasının kentleşme merhalesi üzerindeki ve vatandaşlarımızın yaşam biçimine etkileri, bu beldelerin kendini yönetme kültüründen uzaklaştırılmasının demokrasi ile bağdaşıklığı, çalışanların hukuki durumu, beldeler envanterindeki hizmet binaların, araçlarının devredilmesinin sağlayacağı kaynak israfı hizmet maliyeti gerekçesiyle kapatma yerine diğer alternatif yönetim modellerinin tespiti, bu bölgelerin ekonomik kalkınma süreçlerini önemli derecede etkileyecek düzenlemelerin analizini yapmak ve diğer belde belediyelerinin de yaşadığı sorunların ve çözüm yollarının araştırılmasının yapılmadan böyle bir Tasarının Komisyon gündemine getirdiği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan 24 Aralık 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5272 sayılı Belediye Kanununun 11. Maddesi ile nüfusu 2000 altına düşen belediyelerin Danıştay'ın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Müşterek kararname ile köye dönüştürülmesi öngörülmüştür. Lakin aynı kanunun geçici 4. maddesi ile bu Kanunun yayınlandığı tarihte 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak köye dönüştürülme işlemi 31.12.2005 tarihine kadar ertelenmiş; bu erteleme 5272 sayılı Kanunun yerine kaim olan 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 3. maddesi ile 31.12.2006 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kısaca, hükümet, söz konusu Kanunun uygulanması konusunda çok kararlı bir tutum göstermezken; şimdi, seçimlere bir sene kala alelacele bu Tasarının Meclise getirilmesi doğru değildir.

Tasarının komisyonda görüşülmesi sırasında Türkiye'nin tamamını kapsayan, 863 belde belediyesini ortadan kaldıran, 43 yeni ilçe kuran, çeşitli belediyeleri birleştiren bir Kanun Tasarısı'nda Milletvekillerinin yörelerin istek ve talepleri komisyonda dile getirmesini sağlayacak değişiklik önergesi vermesinin kısıtlanmasının Parlamenter demokratik sistemimize ve İçtüzüğe aykırı bir uygulama olduğu açıktır. Milletvekillerinin birçok ili, ilçeyi ve beldeyi ilgilendiren bir konuda tek bir önerge verilebileceğine dair bir kısıtlama esasen Tasarı'nın görüşülmesinin sağlıklı bir zeminde yürümesini de engellemiştir. Çoğunluk iradesiyle yürütmenin güdümüne giren bir Komisyon çalışması yürütmenin yasamayı kısıtlamasıdır. Bu çerçevede bu Tasarının maddelerinin müzakeresi dahi mümkün kılınmamıştır.

Yine aynı şekilde Büyük Şehir Belediye hudutları içerisindeki bir takım Belediyelerin ilçe haline getirilmesi yeni ilçelerin kurulması ilçe hudutlarının değiştirilerek bir takım mahallelerin yeni ilçelere aktarılmasının öngörüldüğü bu Tasarıda hiçbir Ekonomik, Sosyal ve Ticari etki analizinin yapılmamış olması, yöre halkının görüş ve düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaması, İçtüzüğün 73. maddesine istinaden tasarı maddeleri ile kaldırılan, kurulan veya birleştirilen belediyelerle ilgili değişikliklerin neden yapılması gerektiğinin açıkça yazılmış olmaması sebebiyle bu değişikliklere muhalif olduğumuzu saygılarımızla bildiririz.Bekir Aksoy
Hasan Özdemir
Mustafa Enöz


Ankara
Gaziantep
Manisa


BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISINA İLİŞKİN KARŞI OY YAZISIEdit

Öncelikle söz konusu tasarı ile yapılmak istenen temel amacın beklenen bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığı, bu yasal düzenleme ile kamu yararı ve hizmet gereklerine uygunluk yerine siyasi ve şehir rantlarından yararlanmanın esas alındığı görülmektedir.

Aslında söz konusu yasal düzenlemenin gerekçesinde belirtilen küçük yerleşim birimlerindeki belediyelerin yerel kaynak oluşturmadığı, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylara bağlı kaldıkları gerekçesinin geçerli olmadığı, çünkü yeni düzenleme ile de Genel Bütçe gelirlerinin ödenmesine devam edileceği ön görüldüğünden söz konusu gerekçenin inanılır tarafı bulunmamaktadır. Daha önemlisi ise bu yasal düzenlemenin Anayasanın 90 ıncı maddesine aykırılık teşkil etmesidir.

Anayasamızın söz konusu maddesinin 5 inci fıkrasındaki düzenleme ile;

"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir" amir hükmü karşısında konu değerlendirildiğinde ülkemizin 1988 yılında imzaladığı ve 1991 yılında da 3723 Sayılı yasa ile TBMM tarafından onaylanan ve 01 Nisan 1993 yılından bu yana yürürlükte bulunan Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartlarının hükümleri karşısında söz konusu sözleşmenin yasa metni kapsamında kabul edilen önsözünde değinilen;

"Vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılma hakkının Avrupa Konseyine üye devletlerin tümünün paylaştığı demokratik ilkelerden biri olduğu"

"Bu hakkın en doğrudan kullanım alanının yerel düzeyde olduğu"

"Gerçek yetkilerle dolatılmış yerel makamların varlığının hem yetkili hem de vatandaşlara yakın bir yönetimi sağlayacağına inanılarak söz konusu düzenlemenin karşısında yerel makamların demokratik rejimin temellerinden birisi olduğu" ilkelerine, bu düzenlemeyle karşı durulduğu;

Ayrıca aynı sözleşmenin 5 inci maddesinde öngörülen Yerel Yönetim Sınırlarının Korunması kapsamında da;

"Yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın el verdiği sınırlarda ve mümkünse bir referandum yolu ile ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz" kesin hükmü gözönüne alındığında işlemler yapılırken, halka sorulmadan düzenlemenin yapılmış olması da Anayasaya ve diğer yasal düzenlemelere aykırı olduğundan çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir.

                                                    M. Nuri Yaman
                                                         Muş

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI


İlçe kurulması

MADDE 1- (1) Aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde;

1. Sofulu, Buruk, Kürkçüler, Baklalı, İncirlik ve Suluca ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ekli (1) sayılı listede belirtilen mahalleler merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere Adana İlinde Sarıçam,

2. Salbaş İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak, ekli (2) sayılı listede belirtilen mahalleler merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere Adana İlinde Çukurova,

3. Altınova, Sarayköy ve Sirkeli ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Altınova İlk Kademe Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Peçenek mahalleleri ile Sarayköy ve Sirkeli belediyeleri Pursaklar İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Pursaklar merkez olmak üzere Ankara İlinde Pursaklar,

4. Aksu, Pınarlı ve Yurtpınar ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Çalkaya İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Çalkaya merkez olmak, ekli (3) sayılı listede adları yazılı belediye ile köyler bağlanmak ve Çalkaya Belediyesinin adı Aksu olarak değiştirilmek üzere Antalya İlinde Aksu,

5. Düzlerçamı, Yeşilbayır ve Çığlık ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Döşemealtı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Döşemealtı merkez olmak ve ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Döşemealtı,

6. Varsak İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Kepez İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Kepez merkez olmak ve ekli (5) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Kepez,

7. Beldibi ve Doyran ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Konyaaltı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Konyaaltı merkez olmak ve ekli (6) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Konyaaltı,

8. Muratpaşa İlk Kademe Belediyesi merkez olmak üzere Antalya İlinde Muratpaşa,

9. Bağlar İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (7) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Bağlar,

10. Kayapınar İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (8) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Kayapınar,

11. Bağıvar ve Çarıklı ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Sur İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Sur merkez olmak, ekli (9) sayılı listede adları yazılı belediye ve köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Sur,

12. Yenişehir İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (10) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Yenişehir,

13. Kazım Karabekir İlk Kademe Beledi-yesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Palandöken Belediyesi ve ekli (11) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Erzurum İlinde Palandöken,

14. Dadaşköy ve Dumlu ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Yakutiye İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Yakutiye Belediyesi ve ekli (12) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Erzurum İlinde Yakutiye,

15. Odunpazarı İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (13) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Eskişehir İlinde Odunpazarı,

16. Çukurhisar ve Muttalip ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Tepebaşı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Tepebaşı merkez olmak ve ekli (14) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Eskişehir İlinde Tepebaşı,

17. Boğazköy, Bolluca, Durusu, Hadımköy, Haraççı ve Taşoluk ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ve ekli (15) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları Arnavutköy İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (15) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere İstanbul İlinde Arnavutköy,

18. Ekli (16) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Ataşehir,

19. Bahçeşehir İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak ekli (17) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Başakşehir,

20. Gürpınar ve Yakuplu ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ekli (18) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları Beylikdüzü İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (18) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere İstanbul İlinde Beylikdüzü,

21. Alemdağ, Ömerli ve Taşdelen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ekli (19) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları Çekmeköy İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (19) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere İstanbul İlinde Çekmeköy,

22. Kıraç İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak Esenyurt İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (20) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak üzere İstanbul İlinde Esenyurt,

23. Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ekli (21) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Sancaktepe,

24. Ekli (22) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Sultangazi,

25. Ekli (23) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir İlinde Bayraklı,

26. Ekli (24) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir İlinde Karabağlar,

27. Yeniköy, Bahçecik, Yuvacık ve Kullar ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Karşıyaka İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Karşıyaka Belediyesi ile ekli (25) sayılı listede adları yazılı mahalle kısımları merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve Karşıyaka Belediyesinin adı Başiskele olarak değiştirilmek üzere Kocaeli İlinde Başiskele,

28. Şekerpınar İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Çayırova İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Çayırova Belediyesi ve ekli (26) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere Kocaeli İlinde Çayırova,

29. Darıca İlk Kademe Belediyesi ve ekli (27) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere Kocaeli İlinde Darıca,

30. Tavşancıl İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Dilovası İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Dilovası merkez olmak ve ekli (28) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Kocaeli İlinde Dilovası,

31. Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Saraybahçe İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Saraybahçe merkez olmak, ekli (29) sayılı listede adları yazılı mahalle kısımları ile köyler bağlanmak ve Saraybahçe Belediyesinin adı İzmit olarak değiştirilmek üzere Kocaeli İlinde İzmit,

32. Uzunçiftlik, Uzuntarla, Eşme, Acısu, Maşukiye, Büyükderbent, Arslanbey, Sarımeşe ve Suadiye ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Köseköy İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Köseköy Belediyesi merkez olmak, ekli (30) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve Köseköy Belediyesinin adı Kartepe olarak değiştirilmek üzere Kocaeli İlinde Kartepe,

33. Adanalıoğlu, Arpaçsakarlar, Bahçeli, Dikilitaş, Karacailyas, Kazanlı, Yalınayak, Yenitaşkent, Bağcılar ve Huzurkent ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Akdeniz İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Akdeniz merkez olmak ve ekli (31) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Mersin İlinde Akdeniz,

34. Davultepe, Tece ve Kuyuluk ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Mezitli İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Mezitli merkez olmak ve ekli (32) sayılı listede adları yazılı belediyeler ve köyler bağlanmak üzere Mersin İlinde Mezitli,

35. Dorukkent İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Toroslar İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Toroslar merkez olmak ve ekli (33) sayılı listede adları yazılı belediyeler ve köyler bağlanmak üzere Mersin İlinde Toroslar,

36. Çiftlikköy İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Yenişehir İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Yenişehir merkez olmak ve ekli (34) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Mersin İlinde Yenişehir,

37. Güneşler İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Adapazarı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Adapazarı merkez olmak ve ekli (35) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Adapazarı,

38. Nehirkent ve Hanlı ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Arifiye İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Arifiye merkez olmak ve ekli (36) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Arifiye,

39. Bekirpaşa ve Çaybaşıyeniköy ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Erenler İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Erenler merkez olmak ve ekli (37) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Erenler,

40. Kazımpaşa ve Yazlık ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Serdivan İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Serdivan merkez olmak ve ekli (38) sayılı listede adları yazılı mahalle ve kısımlar ile köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Serdivan,

41. Atakent, Kurupelit, Altınkum, Çatalçam ve Taflan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Atakum İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Atakum merkez olmak ve ekli (39) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Samsun İlinde Atakum,

42. Canik İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (40) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Samsun İlinde Canik,

43. Gazi ve Yeşilkent ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte İlkadım İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. İlkadım merkez olmak ve ekli (41) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Samsun İlinde İlkadım,

 adlarıyla kırküç ilçe kurulmuştur.

Katılma, bağlanma, sınır dışına çıkarılma ve isim değişikliği

MADDE 2- (1) Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ve ekli (42) sayılı listede adları belirtilen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak aynı listede belirtilen ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılmıştır.

(2) İstanbul İlinde Eminönü İlçesi kaldırıl-mıştır. Eminönü Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleriyle birlikte Fatih Belediyesine katılmıştır.

(3) İstanbul İlinde Kadıköy İlçe Belediyesine bağlı Atatürk Mahallesinin E-80 karayolu ile O4 karayolunun kuzeyinde kalan kısımları Ümraniye İlçe Belediyesine, Esenler İlçe Belediyesine bağlı askeri alanın güneyinden geçen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Yolunun Mahmutbey yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak, Mahmutbey yolunu takiben Gaziosmanpaşa İlçe Belediyesinin Malkoçoğlu ve İsmet Paşa mahallelerinin kesiştiği noktaya gelen hattın batısında ve Proje Yolunun kuzeyinde kalan kısmı Başakşehir İlçe Belediyesine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Yolunun güneyinde kalan kısmı Bağcılar İlçe Belediyesine katılmıştır.

(4) İstanbul İlinde Gürpınar İlk Kademe Belediyesine bağlı Pınartepe Mahallesi ve Kıraç İlk Kademe Belediyesine bağlı Çakmaklı Mahallesinin TEM-D100 bağlantı yolunun batısı Büyükçekmece İlçe Belediyesine; Çekmeköy İlk Kademe Belediyesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin Ümraniye-Şile Yolunun güneyinde kalan kısmı Ümraniye İlçe Belediyesine; Ömerli İlk Kademe Belediyesine bağlı Merkez Mahallesinin Ömerli Baraj Gölü içindeki Yarımada üzerinde bulunan Germeçli Tepesi, Akça İlyas Tepesi, Ziyaret Tepesi ve Koçullu Köyü Ziyaret Tepesi mevkilerinin Pendik İlçesine bağlı Kurtdoğmuş Köyüne ve Bahçeşehir İlk Kademe Belediyesinin 1. Kısım Mahallesinin TEM'in güneyinde ve TEM D100 bağlantı yolunun doğusunda kalan kısmı Avcılar İlçe Belediyesine katılmıştır.

(5) Erzurum İlinde Dadaşkent İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleriyle birlikte Ilıca Belediyesine katılmış ve Ilıca İlçesinin adı Aziziye olarak değiştirilmiştir. Merkez İlçeye bağlı Dereboğazı ve Yukarı-yenice köyleri Aziziye İlçesine bağlanmıştır.

(6) Ankara İlinde Bala İlçesine bağlı Karaali İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak Merkez ve Yazlık mahalleleri Gölbaşı Belediyesine; Tohumlar, Karahasanlı, Kömürcü, Evciler, Çavuşlu, Yayla ve Akarlar mahalleleri Çankaya Belediyesine; Ahmetçayırı ve Yöreli mahalleleri ise Bala Belediyesine katılmıştır.

(7) Eskişehir İlinde Sakarıılıca Belediyesi köye dönüştürülerek büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmıştır. Bursa İlinde Zeytinbağı, Göynükbelen ve Karıncalı belediyeleri, İzmir İlinde Mordoğan Belediyesi ve Samsun İlinde Çınarlık Belediyesi tüzel kişiliğini korumak suretiyle büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmıştır. Mersin İlinde Gözne ve Soğucak belediyeleri Toroslar İlçesine ve Değirmençay Belediyesi Yenişehir İlçesine bağlanarak büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmıştır.

(8)14/1/2000 tarihli ve 593 sayılı Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin adı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve 2/9/1993 tarihli ve 504 sayılı Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen İzmit Büyükşehir Belediyesinin adı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirilmiştir.

(9) Ekli (43) sayılı listede adları yazılı bucaklar ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır. Kaldırılan bucak merkezleri ve bağlı köyleri bu Kanunda belirtilen il ve ilçelere bağlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan, değiştirilen ve eklenen hükümler

MADDE 3- (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlarda ilk kademe belediyesine yapılan atıflar ilçe belediyesine yapılmış sayılır.

(2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında geçen "on gün içinde" ibaresi madde metninden çıkarılmış, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasının sonuna "Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır." cümlesi eklenmiştir.

"Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez."

(4) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4- Büyükşehir belediye başka-nının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan orman köyleri de dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırlarından oluşur."

(5) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bulunduğu yerleşim birimlerinde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, ilgili belediye veya büyükşehir belediyesi ve köye dönüşen yerlerde il özel idaresi veya köylere hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu, kanalizasyon, temizlik, çöp toplama, ulaşım, itfaiye ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirler alınır ve ihtiyaç durumuna göre bu hizmetleri yürütmek üzere hizmet birimleri kurulabilir. Büyükşehir belediye sınırları içinde açılacak hizmet birimlerini yönetmek üzere, büyükşehir belediye meclis üyeleri veya diğer belediye personeli arasından görevlendirme yapılabilir. Mahalli hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için vali veya kaymakamlar ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır."

(6) 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfusları, her yıl sonu itibarıyla İçişleri Bakanlığınca, İller Bankası ve Maliye Bakanlığına bildirilir. Belde, köy, mahalle veya bunların bazı kısımlarının bir belediyeye katılması veya birleşmesi halinde bu belediyelerin payı, katılma veya birleşmenin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yeni nüfuslarına göre hesaplanır."

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Ekli (44) sayılı listede adları yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri, ilk genel mahalli idareler seçiminden sonra geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu yerleşim yerleri için 2380 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı yıl için İçişleri Bakanlığınca bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle on yıl süreyle ilgili il özel idarelerine gönderilir.

(3) Köye dönüştürülen belediyelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve İller Bankasına olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden yıldan itibaren, 2380 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden belediyelere ayrılan toplam paydan bir yıl içinde İller Bankasınca kesilir ve on iki eşit taksit halinde alacaklı idarelere ödenir.

(4) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile bağlı olduğu il veya ilçe belediyesine mahalle olarak katılma talebinde bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan il veya ilçe belediyesinin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyeler ile katılacakları il veya ilçe belediyeleri arasındaki meskûn sahadan meskûn sahaya olan uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılınacak belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunla kurulan belediyelerin organlarının seçimi, ilk genel mahalli idareler seçimiyle birlikte yapılır. Bu Kanunla mahalleye veya köye dönüşen veya il ya da ilçe belediyesine katılan belediyelerin tüzel kişiliği, organları ve bunların hak, yetki ve görevleri ilk genel mahalli idareler seçimine kadar devam eder.

(2) Bu Kanunla kurulan belediyeler teşkilatlanıncaya kadar, belediye hizmetleri, bu yerleşim yerlerinin halen bağlı oldukları belediyeler tarafından yerine getirilir. Valiler bu hususta ilgili belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.

(3)Yeni kurulan belediyelere, 2380 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden 1/1/2009 tarihinden itibaren pay ayrılır. Ayrılan paylar, İller Bankasınca bu belediyeler adına açılacak hesapta toplanır.

(4) Bu Kanun uyarınca mahalleye veya köye dönüşen belediyelerin personel devri 5393 sayılı Belediye Kanununun 50 nci maddesine göre yapılır. Devir sebebiyle personel giderlerinde meydana gelecek artışlarda, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki sınırlamalar dikkate alınmaz. Personel devri nedeniyle ilgili il özel idaresinin veya belediyenin norm kadrosunda yapılması gereken ilave ve değişiklikler, ilgili belediye veya il özel idaresinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından altı ay içinde sonuçlandırılır. Bu belediyelerin malvarlıkları, hak, alacak ve borçları, mahalle olarak katıldıkları belediyeye veya ilgili il özel idaresine intikal eder. Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediye veya ilgili il özel idaresidir.

(5) Tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek belediyelerin her türlü yeni personel istihdamı, taşınır ve taşınmazları, iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanması katıldığı belediyenin, diğer yerlerde il özel idaresinin onayına tabidir. Bu belediyeler, mevcut personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını katılacakları belediye veya ilgili il özel idaresine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu yerlerde yeni nazım ve uygulama imar planı yapılamaz; mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklik ve yapı ruhsatı hariç her türlü imar uygulaması büyükşehir belediyesi sınırlarında büyükşehir belediyesinin, diğer yerlerde il özel idaresinin onayı ile yapılır.

(6) Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerden il özel idaresine veya belediyelere devredilmesi gereken personel, ihtiyaç duyulması halinde kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınmak kaydıyla diğer belediyelere veya vali tarafından merkezi idare kuruluşlarının taşra teşkilatının boş kadrolarına atanabilir. Bu personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrosunda en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece hiçbir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

(7) Bir belediyeden ayrılmak suretiyle yeni kurulan belediyeler ile ayrıldıkları belediyeler arasındaki taşınır ve taşınmazlar ile alacak ve borçların paylaşımı nüfus oranları dikkate alınarak yapılır.

(8) Paylaştırma, devir ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, ilgili idareler de temsil edilmek suretiyle vali tarafından belirlenecek paylaşım, devir ve tasfiye komisyonu kurulur. İhtiyaç halinde, vali tarafından bu komisyonlara yardımcı olmak üzere alt komisyonlar kurulabilir. Paylaşım, devir ve tasfiye işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar sonuçlandırılır.

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle belediye kurulan ve bu Kanuna göre yeniden köye dönüşen yerlerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunla kurulan ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (45) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

(2) Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde tamamlanır.

(3) Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.

(4) Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir.

(5) Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak ilçe kaymakamlıkları için 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin (T-2) sırasından 43 adet binek otomobil alınır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN Edit

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI


MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Tasarının geçici 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- Tasarının geçici 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- Tasarının geçici 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4- Tasarının 4 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5- Tasarının 5 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.Recep Tayyip Erdoðan
 
 
 
 


Baþbakan
 
 
 
 


Devlet Bak. ve Baþb. Yrd. V.
Devlet Bak. ve Baþb. Yrd.
Devlet Bak. ve Baþb. Yrd.
 
 


H. Yazıcı
H. Yazıcı
N. Ekren
 
 


Devlet Bakaný
Devlet Bakaný
Devlet Bakanı
 
 


M. Aydın
M. Başesgioğlu
K. Tüzmen
 
 


Devlet Bakaný
Devlet Bakaný
Devlet Bakaný
 
 


N. Çubukçu
M. Şimşek
M. S. Yazıcıoğlu
 
 


Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakaný V.
Ýçiþleri Bakaný
 
 


M. A. Şahin
F. N. Özak
B. Atalay
 
 


Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
 
 


A. Babacan
K. Unakıtan
H. Çelik
 
 


Bayındırlık ve İskân Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı V.
 
 


F. N. Özak
R. Akdağ
M. H. Güler
 
 


Tarım ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
 
 


M. M. Eker
F. Çelik
M. Z. Çağlayan
 
 


En. ve Tab. Kay. Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Çevre ve Orman Bakanı
 
 


M. H. Güler
E. Günay
V. Eroğlu(1)SAYILI LİSTE ve ilçeler göre bağlanan köy ve beldelerEdit

ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER

      Yüreğir İlçe Belediyesine bağlı

1 Ayvalı

2 Bayramhacılı

3 Çarkıpare

4 Çınarlı

5 Mehmet Akif Ersoy

6 Yıldırım Beyazıt

7 Remzi Oğuz Arık

Baklalı İlk Kademe Belediyesine bağlı

8 Küçükbaklalı

9 Büyükbaklalı

Buruk İlk Kademe Belediyesine bağlı

10 İstiklal

11 Cumhuriyet

Sofulu İlk Kademe Belediyesine bağlı

12 Esentepe

13 Orhangazi

14 Sofudede

15 Şahintepe

16 Yeşiltepe

17 Y.Sultan Selim

18 Beyceli

19 Gültepe

Kürkçüler İlk Kademe Belediyesine bağlı

20 Göztepe

21 Müminli

22 Yürekli

23 Dağcı

Suluca İlk Kademe Belediyesine bağlı

24 Karşıyaka Mahallesinin D-400 Karayolunun Kuzey kısmı

25 Acıdere Mahallesinin D-400 Karayolunun Kuzey kısmı


İncirlik İlk Kademe Belediyesine bağlı

26 Hürriyet

27 Kemalpaşa

28 Yeni Mahalle

ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Aflak Yüreğir Merkez

2 Akkuyu Yüreğir Merkez

3 Avcılar Yüreğir Yakapınar

4 Aydınyurdu Yüreğir Yakapınar

5 Bocu-Dutluca Yüreğir Merkez

6 Boynuyoğun Yüreğir Merkez

7 Boztepe Yüreğir Merkez

8 Çamlıca Yüreğir Yakapınar

9 Çarkıpare Yüreğir Merkez

10 Çaylı Yüreğir Merkez

11 Çiçekli Yüreğir Merkez

12 Çirişgediği Yüreğir Merkez

13 Eğeciuşağı Yüreğir Yakapınar

14 Gökbuket Yüreğir Merkez

15 Hakkıbeyli Yüreğir Merkez

16 Hocalı Yüreğir Merkez

17 Karaömerli Yüreğir Merkez

18 Karayusuflu Yüreğir Merkez

19 Kargakekeç Yüreğir Merkez

20 Karlık Yüreğir Merkez

21 Kaşobası Yüreğir Merkez

22 Kepeztepe Yüreğir Merkez

23 Kılbaş Yüreğir Merkez

24 Kılıçlı Yüreğir Merkez

25 Kızılkaş Yüreğir Merkez

26 Kösefakılı Yüreğir Merkez

27 Maltepe Yüreğir Merkez

28 Menekşe Yüreğir Merkez

29 Mustafalar Yüreğir Merkez

30 Sarıçam Yüreğir Merkez

31 Turunçlu Yüreğir Merkez

32 Yarımca Yüreğir Yakapınar

33 Yeniyayla Yüreğir Merkez

34 Cihadiye Yüreğir Merkez

35 Hasanbeyli Yüreğir Merkez

36 Yağızlar Yüreğir Merkez

37 Ünlüce Yüreğir Yakapınar

38 Cerenli Yüreğir Merkez
(2) SAYILI LİSTE


ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Seyhan İlçe Belediyesine bağlı

1 Beyaz Evler

2 Güzelyalı

3 Karslılar

4 Kurttepe

5 Mahfesığmaz

6 Toros

7 Belediye Evleri

8 Esentepe

9 Huzurevleri

10 Şambayat

11 100. Yıl

12 Yurt


ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Kabasakal Aladağ Merkez

2 Karahan Aladağ Merkez

3 Dörtler Karaisalı Çatalan

4 Söğütlü Karaisalı Merkez

5 Pirili Karaisalı Merkez

6 Kaşoba Karaisalı Merkez

7 Küçükçınar Karaisalı Merkez

8 Örcün Karaisalı Çatalan

9 Bozcalar Karaisalı Merkez

10 Memişli Karaisalı Çatalan

11 Fadıl Karaisalı Merkez


(3) SAYILI LİSTE


ANTALYA İLİ AKSU İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Karaöz B. Merkez Aksu

2 Alaylı Merkez Aksu

3 Güloluk Merkez Aksu

4 İhsaniye Merkez Aksu

5 Karaçallı Merkez Aksu

6 Kemerağzı Merkez Aksu

7 Kurşunlu Merkez Aksu

8 Özlü (Kundu) Merkez Aksu

9 Topallı Merkez Merkez

10 Kayadibi Merkez Aksu

11 Yeşilkaraman Merkez Aksu

12 Kumköy Serik Merkez

13 Gökdere Merkez Aksu

(4) SAYILI LİSTE


ANTALYA İLİ DÖŞEMEALTI İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Bademağacı Merkez Dağ

2 Dağbeli B.M. Merkez Dağ

3 Ekşili Merkez Döşemealtı

4 Karaveliler Merkez Döşemealtı

5 Ahırtaş Merkez Döşemealtı

6 Aşağıoba Merkez Döşemealtı

7 Bıyıklı Merkez Döşemealtı

8 Camili Merkez Döşemealtı

9 Dereli Merkez Döşemealtı

10 Ilıcaköy Merkez Döşemealtı

11 Karataş Merkez Döşemealtı

12 Kevşirler Merkez Döşemealtı

13 Killik Merkez Döşemealtı

14 Kovanlık Merkez Döşemealtı

15 Kömürcüler Merkez Döşemealtı

16 Selimiye Merkez Döşemealtı

17 Yağca Merkez Döşemealtı

18 Akkoç Merkez Dağ

(5) SAYILI LİSTE


ANTALYA İLİ KEPEZ İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Gaziler Merkez Merkez

2 Duacı Merkez Merkez

3 Çamlıca Merkez Döşemealtı

4 Kızıllı Merkez Döşemealtı

5 Kirişçiler Merkez Döşemealtı

6 Odabaşı Merkez Döşemealtı

7 Fettahlı Merkez Aksu(6) SAYILI LİSTE


ANTALYA İLİ KONYAALTI İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Çitdibi Merkez Merkez

2 Üçoluk Merkez Merkez

3 Yarbaşıçandırı Merkez Merkez

4 Akdamlar Merkez Merkez

5 Aşağıkaraman Merkez Merkez

6 Bahtılı Merkez Merkez

7 Çağlarca Merkez Merkez

8 Geyikbayırı Merkez Merkez

9 Hisarçandırı Merkez Merkez

10 Hacısekiler Merkez Merkez(7) SAYILI LİSTE


DİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Kamışpınar Merkez Pirinçlik

2 Karahanköy Merkez Pirinçlik

3 Kırkkoyun Merkez Pirinçlik

4 Oğlaklı Merkez Pirinçlik

5 Ortaören Merkez Pirinçlik

6 Övündüler Merkez Pirinçlik

7 Sakallı Merkez Pirinçlik

8 Yalankoz Merkez Pirinçlik

9 Yiğityolu Merkez Pirinçlik

10 Yukarıakdibek Merkez Pirinçlik(8) SAYILI LİSTE


DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Avcısuyu Merkez Pirinçlik

2 Baykara Merkez Merkez

3 Cumhuriyet Merkez Pirinçlik

4 Devedurağı Merkez Pirinçlik

5 Esentepe Merkez Pirinçlik

6 Güleçova Merkez Pirinçlik

7 Harmanardı Merkez Pirinçlik

8 Hatipoğlu Merkez Pirinçlik

9 Kaldırım Merkez Pirinçlik

10 Karayakup Merkez Pirinçlik

11 Keklik Merkez Pirinçlik

12 Petek Merkez Merkez

13 Sağkulak Merkez Pirinçlik

14 Taban Merkez Pirinçlik

15 Tosunlu Merkez Pirinçlik

16 Yeniözerli Merkez Pirinçlik(9) SAYILI LİSTE


      DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Özekli B. Merkez Mermer

2 Ağaçlıdere Merkez Mermer

3 Alabal Merkez Mermer

4 Alçık Merkez Mermer

5 Alibardak Merkez Mermer

6 Arpaderesi Merkez Mermer

7 Baroğlu Merkez Mermer

8 Beybulak Merkez Mermer

9 Bostanpınar Merkez Mermer

10 Büyükakören Merkez Mermer

11 Çataksu Merkez Merkez

12 Çelikli Merkez Mermer

13 Çubuklu Merkez Mermer

14 Dervişhasan Merkez Mermer

15 Doğanlı Merkez Mermer

16 Dumrul Merkez Mermer

17 Eryolu Merkez Mermer

18 Fidanlar Merkez Mermer

19 Gültepe Merkez Mermer

20 Harmanlar Merkez Mermer

21 Kapaklıpınar Merkez Merkez

22 Karacaören Merkez Mermer

23 Karaçimen Merkez Mermer

24 Karpuztepe Merkez Mermer

25 Kartaltepe Merkez Merkez

26 Kavaklıbağ Merkez Mermer

27 Kayayolu Merkez Mermer

28 Kengerli Merkez Merkez

29 Konacık Merkez Mermer

30 Koyungüden Merkez Mermer

31 Kumluçat Merkez Mermer

32 Kumrucak Merkez Mermer

33 Küçükakören Merkez Mermer

34 Mermer B.M. Merkez Mermer

35 Mermer(Mermeri) Merkez Merkez

36 Nefirtaş Merkez Mermer

37 Sağdıçlı Merkez Mermer

38 Sapanca Merkez Mermer

39 Sarılar Merkez Merkez

40 Sarıyazma Merkez Merkez

41 Sayarlar Merkez Mermer

42 Soğanlı Merkez Mermer

43 Tezgeçer Merkez Merkez

44 Yarımca Merkez Mermer

45 Yenice Merkez Mermer

46 Yenidoğan Merkez Merkez

47 Yenievler Merkez Mermer

48 Ziyaret Merkez Mermer
(10) SAYILI LİSTE


DİYARBAKIR İLİ YENİŞEHİR İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Alangör Merkez Pirinçlik

2 Bozek Merkez Merkez

3 Çakmak Merkez Merkez

4 Dikentepe Merkez Pirinçlik

5 Ekinciler Merkez Pirinçlik

6 Geyiktepe Merkez Merkez

7 Hantepe Merkez Merkez

8 Sivritepe Merkez Merkez

9 Yaytaş Merkez Merkez
(11) SAYILI LİSTE


ERZURUM İLİ PALANDÖKEN İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


NO BİRİMİN ADI


Kazım Karabekir İlk Kademe Belediyesinin güney kısmında kalan mahalleler.

1 Alibezirgan

2 Çeperli

3 Güllü

4 Hancığaz

5 Nenehatun

6 Sığırlı

7 Şehitler (Güney)

8 Toparlak

9 Uzunahmet

10 Yıkılgan


ERZURUM İLİ PALANDÖKEN İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Güzelyurt Merkez Merkez
(12) SAYILI LİSTE


ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


NO BİRİMİN ADI


Kazımkarabekir İlk Kademe Belediyesinin kuzey kısmında kalan mahalleler.

1 Abdurrahmanağa

2 Aşağısanayi

3 Aziziye

4 Çağlayan

5 Çayırtepe

6 Edipsomunoğlu

7 Eminkurbu

8 Evrenpaşa

9 Gaziler

10 İbrahimhakkı

11 İstasyon (Demirevler)

12 Kavak

13 Kösemehmet

14 Mecidiye

15 Soğucak

16 Şehitler (Kuzey)

17 Şükrüpaşa

18 Yukarısanayi

19 Ömernasuhibilmen

ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Akdağ Merkez Dumlu

2 Gökçeyamaç Merkez Dumlu

3 Güngörmez Merkez Dumlu

4 Güzelyayla Merkez Dumlu

5 Karagöbek Merkez Dumlu

6 Kırkgöze Merkez Dumlu

7 Köşkköy Merkez Dumlu

8 Söğütyanı Merkez Dumlu

9 Şenyurt Merkez Dumlu

10 Yeşildere Merkez Dumlu


(13) SAYILI LİSTE


ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Yürükkaracaören Merkez Merkez

2 İmişehir Merkez Merkez

3 Kanlıpınar Merkez Merkez

4 Sultandere Merkez Merkez

5 Kıravdan Merkez Merkez

6 Doğankaya Merkez Merkez

7 Akpınar Merkez Merkez

8 Sarısungur Merkez Merkez

9 Gülpınar Merkez Merkez

10 Karacaşehir Merkez Merkez

11 Eşenkara Merkez Merkez

12 Yukarıçağlan Merkez Merkez

13 Gümele Merkez Merkez

14 Karaalan Merkez Merkez

15 Uluçayır Merkez Merkez

16 Süpüren Merkez Merkez

17 Karapazar Merkez Merkez

18 Yenisofça Merkez Merkez

19 Yürükkırka Merkez Merkez

20 Akçakaya Merkez Merkez

21 Avdan Merkez Merkez

22 Kireçköyü Merkez Merkez

23 Karatepe Merkez Merkez

24 Türkmentokat Merkez Merkez

25 Harmandalı Merkez Merkez

26 Yahnikapan Merkez Merkez

27 Karaçay Merkez Merkez

28 Akkaya Merkez Merkez

29 Kargın Merkez Merkez

30 Demirli Merkez Merkez

31 Seklice Merkez Merkez

32 Çamlıca Merkez Merkez

33 Lütfiye(Aşağıkalabak)Merkez Merkez

34 Karamustafa Merkez Merkez

35 Aşağıılıca Merkez Merkez

36 Yukarıılıca Merkez Merkez

37 Ayvacık Merkez Merkez

38 Kuyucak Merkez Merkez

39 Musalar Merkez Merkez

40 Kayacık Merkez Merkez

41 Yukarıkalabak Merkez Merkez
(14) SAYILI LİSTE


ESKİŞEHİR İLİ TEPEBAŞI İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Gündüzler Merkez Merkez

2 Hekimdağ B.M. Merkez Hekimdağ

3 Avlamış Merkez Hekimdağ

4 Bektaşpınarı Merkez Hekimdağ

5 Bozdağ Merkez Hekimdağ

6 Karadere Merkez Hekimdağ

7 Sulukaraağaç Merkez Hekimdağ

8 Yarımca Merkez Hekimdağ

9 Atalantekke Merkez Hekimdağ

10 Tekeciler Merkez Hekimdağ

11 Tandır Merkez Hekimdağ

12 Atalan Merkez Hekimdağ

13 Aşağıkartal Merkez Merkez

14 Buldukpınar Merkez Merkez

15 Cumhuriyet Merkez Merkez

16 Danişment Merkez Merkez

17 Gökçekısık Merkez Merkez

18 Ahılar Merkez Merkez

19 Karaçobanpınarı Merkez Merkez

20 Karagözler Merkez Merkez

21 Kızılinler Merkez Merkez

22 Musaözü Merkez Merkez

23 Takmak Merkez Merkez

24 Turgutlar Merkez Merkez

25 Yeniakçayır Merkez Merkez

26 Yeniincesu Merkez Merkez

27 Yörükakçayır Merkez Merkez

28 Yusuflar Merkez Merkez

29 Kızılcaören Merkez Merkez

30 Mollaoğlu Merkez Merkez

31 Uludere Merkez Merkez

32 Yukarıkartal Merkez Merkez

33 Karahüyük Merkez Merkez

34 Taycılar Merkez Merkez

35 Kozlubel Merkez Merkez

36 Beyazaltın Merkez Merkez

37 Yakakayı Merkez Merkez

38 Behçetiye Merkez Merkez

39 Çalkara Merkez Merkez

40 Nemli Merkez Merkez

41 Çanakkıran Merkez Merkez
(15) SAYILI LİSTE


İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Arnavutköy İlk Kademe Belediyesine bağlı;

1 İmrahor

2 İslambey

3 Merkez

4 Yavuz Selim

Boğazköy İlk Kademe Belediyesine bağlı

5 Atatürk

6 İstiklal

7 Merkez

Bolluca İlk Kademe Belediyesine bağlı

8 Hicret

9 Mavigöl

10 Merkez

Haraççı İlk Kademe Belediyesine bağlı

11 Karlıbayır

12 Merkez

Taşoluk İlk Kademe Belediyesine bağlı

13 Adnan Menderes

14 Fatih

15 M.Fevzi Çakmak

16 Mehmet Akif Ersoy

17 Merkez

18 Çilingir

Hadımköy İlk Kademe Belediyesine bağlı

19 Sazlıbosna

20 Nakkaş

21 İstasyon

22 Hastane

23 Yeşilbayır

24 Deliklikaya

25 Ömerli

26 Dursunköy

Çatalca İlçe Belediyesine bağlı

27 Bahşayış

Durusu İlk Kademe Belediyesine bağlı

28 Cami

29 Zafer


İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Baklalı Çatalca Boyalık

2 Boyalık Çatalca Boyalık

3 Balaban Çatalca Boyalık

4 Yassıören Çatalca Boyalık

5 Karaburun Çatalca Boyalık

6 Hacımaşlı Gaziosmanpaşa Merkez

7 Yeniköy Gaziosmanpaşa Merkez

8 Tayakadın Gaziosmanpaşa Merkez

9 (Küçükçekmece İlçesi Şamlar Köyünün Sazlıdere Baraj Gölünün Kuzeyinde kalan kısmı Hacımaşlı Orman köyüne dahil edilmiştir.)(16) SAYILI LİSTE


İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Üsküdar İlçe Belediyesine bağlı

1 Fetih

2 Esatpaşa

3 Örnek

Kadıköy İlçe Belediyesine bağlı

4 Yenisahra

5 İçerenköy

6 İnönü

7 Kayışdağı

8 Barbaros

9 Küçükbakkalköy

10 Atatürk Mahallesinin O4 ve E-80 Karayolunun Güneyinde Kalan Kısmı

Ümraniye İlçe Belediyesine bağlı

11 Yeni Çamlıca

12 Mustafakemal Mahallesinin O4 Karayolunun güneyinde kalan kısmı

13 Namıkkemal Mahallesinin O4 Karayolunun güneyinde kalan kısmı Samandıra İlk Kademe Belediyesine bağlı

14 Ferhatpaşa Mahallesinin E-80 Karayolunun ve E80- D100 bağlantı yolunun güneyinde kalan kısmı

(17) SAYILI LİSTE


İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Küçükçekmece İlçe Belediyesine bağlı

1 Başakşehir

2 Kayabaşı

3 Ziya Gökalp

4 Güvercintepe

5 Altınşehir

6 Şahintepe

Esenler İlçe Belediyesine bağlı

7 Başakşehir

Küçükçekmece İlçe Belediyesine bağlı

8 Mehmet Akif Mahallesinin TEM'in kuzeyinde kalan kısmı

Bahçeşehir İlk Kademe Belediyesine bağlı

9 1. Kısım Mahallesinin O3'ün kuzeyinde kalan kısmı

10 2. Kısım Mahallesinin Hadımköy-Hoşdere/Esenyurt-Hadımköy yolunun doğusunda kalan kısmı
İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Şamlar Küçükçekmece Merkez

(Sazlıdere Baraj Gölünün Batısında, Doğusunda ve Güneyinde Kalan Kısımları)
(18) SAYILI LİSTE


İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Beylikdüzü İlk Kademe Belediyesine bağlı

1 Büyükşehir

2 Cumhuriyet

3 Sahil

4 Barış

5 Kavaklı

Gürpınar İlk Kademe Belediyesine bağlı

6 Adnan Kahveci

7 Dereağzı

9 Merkez

Yakuplu İlk Kademe Belediyesine bağlı

10 Marmara

11 Merkez


(19) SAYILI LİSTE


İSTANBUL İLİ ÇEKMEKÖY İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Çekmeköy İlk Kademe Belediyesine bağlı

1 Merkez

2 Mimar Sinan

3 Hamidiye

4 Mehmetakif Mahallesinin Ümraniye-Şile yolunun kuzeyinde kalan kısmı

5 Çamlık Mahallesinin Ümraniye-Şile yolunun kuzeyinde kalan kısmı

Taşdelen İlk Kademe Belediyesine bağlı

6 Merkez

7 Çamlık

8 Güngören

9 Kirazlıdere

10 Aydınlar

11 Soğukpınar

12 Cumhuriyet

Alemdağ İlk Kademe Belediyesine bağlı

13 Merkez

14 Nişantepe

15 Çatalmeşe

16 Ekşioğlu

Ömerli İlk Kademe Belediyesine bağlı

17 Merkez
İSTANBUL İLİ ÇEKMEKÖY İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER VE KÖY KISIMLARI


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Reşadiye Ümraniye Merkez

2 Hüseyinli Ümraniye Merkez

3 Sırapınar Ümraniye Merkez

4 Koçullu Ümraniye Merkez

5 (Kartal ilçesi Samandıra Bucağına bağlı Paşaköy'ün Ümraniye-Şile bağlantı yolunun kuzeyinde kalan kısmı)
(20) SAYILI LİSTE


İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER

Esenyurt İlk Kademe Belediyesine bağlı

1 Ardıçlı

2 Fatih

3 Mehterçeşme

4 Örnek

5 Talatpaşa

6 Yenikent

7 Cumhuriyet

8 Pınar

9 Yeşilkent

10 Merkez

11 Sanayi

12 Esenkent

13 İnönü

14 Namık Kemal

15 Saadetdere

16 İncirtepe

Kıraç İlk Kademe Belediyesine bağlı

17 Merkez

18 Namık Kemal

19 Çakmaklı TEM-D100 bağlantı yolunun doğusu

Yakuplu İlk Kademe Belediyesine bağlı

20 Güzelyurt (Haramidere)

Avcılar İlçe Belediyesine bağlı

21 Yeşilkent Mahallesinin O3 ile D100 bağlantı yolunun batısında kalan kısım

Bahçeşehir İlk Kademe Belediyesine bağlı

22 2. Kısım Mahallesinin Hadımköy-Hoşdere/Esenyurt-Hadımköy yolunun batısında ve Sanayi Mahallesinin Kuzeyinde kalan kısmı
(21) SAYILI LİSTE


İSTANBUL İLİ SANCAKTEPE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Samandıra İlk Kademe Belediyesine Bağlı

1 Abdurrahman Gazi

2 Akpınar

3 Osman Gazi

4 Veysel Karani

5 Eyüp Sultan

6 Fatih

7 Ferhatpaşa Mahallesinin E-80 karayolunun kuzeyinde kalan kısmı

Sarıgazi İlk Kademe Belediyesine bağlı

8 Meclis

9 İnönü

10 Merkez

11 Emek

12 Kemal Türkler

13 Atatürk

Yenidoğan İlk Kademe Belediyesine bağlı

14 Abdurrahman Gazi

15 Yunus Emre

16 Safa

17 Osman Gazi

18 Mevlana

19 Merve

Çekmeköy İlk Kademe Belediyesine bağlı

20 Çamlık Mahallesinin Ümraniye-Şile bağlantı yolunun güneyinde kalan kısmı
İSTANBUL İLİ SANCAKTEPE İLÇESİNE BAĞLANAN KÖY KISIMLARI

1- Kartal İlçesi Samandıra Bucağına bağlı Paşaköy Köyün Ümraniye-Şile bağlantı yolunun güneyinde kalan kısmı (Köy Merkezi)

2- Pendik İlçesine bağlı Kurtdoğmuş Köyünün Ömerli Barajının kuzeybatısında kalan kısmı

Kartal İlçesi Samandıra Bucağına bağlı Paşaköy Köyüne dahil edilmiştir.
(22) SAYILI LİSTE


İSTANBUL İLİ SULTANGAZİ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Gaziosmanpaşa İlçe Belediyesine bağlı

1 Sultançiftliği

2 50. Yıl

3 Uğur Mumcu

4 İsmet Paşa

5 Cumhuriyet

6 Cebeci

7 Malkoçoğlu

8 Habipler

9 Zübeyde Hanım

10 Gazi

11 Esentepe

12 75. Yıl

13 Yunus Emre

14 Kazım Karabekir Mahallesinin TEM otoyolunun kuzeyinde kalan kısmı


Eyüp İlçe Belediyesine bağlı

15 Yayla

Esenler İlçe Belediyesine bağlı

16 Habipler (Habipler güneybatı bağlantı yolu Esenler Pafta 7-243 parselin kuzeydoğu ucundan başlayarak kuzey yönünde devam eden plan yolunu takiben Habipler İSKİ tesislerinin batısından kuzeye doğru 6164 parselin güney uç noktası birleşimi ile kuzey batı yönünde devam ederek 6163 parselin batısı sınır olmak üzere kuzeybatıya devam eden plan yolunun 1867 adanın batı köşesi ve Canan Sokak ile kesiştiği nokta, bu noktadan plan yolunu kuzeybatı yönünde takiben Eski Edirne Asfaltı ile Arnavutköy-Habipler yolunun kesiştiği nokta olarak planlanan plan yolunun doğusunda kalan kısım.)(23) SAYILI LİSTE


İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Karşıyaka İlçe Belediyesine bağlı

1 75. Yıl

2 Adalet

3 Alpaslan

4 Bayraklı

5 Cengiz Han

6 Çay

7 Çiçek

8 Doğançay

9 Emek

10 Fuat Edip Baksi

11 Gümüş Pala

12 Muhittin Erener

13 Manavkuyu

14 Mansuroğlu

15 Osman Gazi

16 Onur

17 Org. Nafiz Gürman

18 Postacılar

19 R.Şevketince

20 Soğukkuyu

21 Tepekule

22 Turan

23 Yamanlar
(24) SAYILI LİSTE


İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Konak İlçe Belediyesine bağlı

1 Abdi İpekçi

2 Adnan Süvari

3 Ali Fuat Cebesoy

4 Ali Fuat Erdem

5 Arap Hasan

6 Aşık Veysel

7 Aydın

8 Bahar

9 Bahçelievler

10 Bahriye Üçok

11 Barış

12 Basın Sitesi

13 Bozyaka

14 Cennetoğlu

15 Cennetçeşme

16 Çalıkuşu

17 Devrim

18 Doğanay

19 Esenlik

20 Esentepe

21 Esenyalı

22 Fahrettin Altay

23 Gazi

24 Gn Asım Gündüz

25 Gn.Kazım Özalp

26 Gülyaka

27 Günaltay

28 İhsan Alyanak

29 Karabağlar

30 Kazım karabekir

31 Kibar

32 Limontepe

33 Maliyeciler

34 Metin Oktay

35 Muammer Akar

36 Osman Aksüner

37 Özgür

38 Peker

39 Poligon

40 Refet Bele

41 Reis

42 Salih Omurtak

43 Sarıyer

44 Selvili

45 Sevgi

46 Şehitler

47 Tahsin Yazıcı

48 Uğur Mumcu

49 Umut

50 Uzundere

51 Üçkuyular

52 Vatan

53 Yunus Emre

54 Yurtoğlu

55 Yzb Şerafettin
İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Kavacık Konak Merkez

2 Tırazlı Konak Merkez
(25) SAYILI LİSTE


KOCAELİ İLİ BAŞİSKELE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLE KISIMLARI


1 Kullar İlk Kademe Belediyesine bağlı Ovacık, Vezirçitliği, Karadenizliler ve Mahmutpaşa Mahallelerinin Yahyakaptan Kavşağından başlayarak Başiskele Kavşağına kadar, D -130 Devlet Karayolunun doğusunda kalan kısımları,
KOCAELİ İLİ BAŞİSKELE İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Servetiye Karşı Merkez Bahçecik

2 Servetiye Cami Merkez Bahçecik

3 Kazandere Merkez Bahçecik

4 Aksığın Merkez Bahçecik

5 Tepecik Merkez Bahçecik

6 Serindere Merkez Bahçecik

7 Camidüzü Merkez Bahçecik

8 Doğantepe Merkez Merkez(26) SAYILI LİSTE


KOCAELİ İLİ ÇAYIROVA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Gebze İlçe Belediyesine bağlı Yenimahalle ve Çayırova Mahallelerinin (D-100 Devlet Karayolunun kuzeyinde kalan kısımları)


(27) SAYILI LİSTE


KOCAELİ İLİ DARICA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Gebze İlçe Belediyesine bağlı,


1. Sırasöğütler,

2 İstasyon, Abdi İpekçi ve Çayırova Mahallelerinin Tren Yolunun güneyinde kalan kısımları ile Eskihisar Feribot yolunun batısında kısımları,


(28) SAYILI LİSTE


KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Çerkeşli Gebze Merkez

2 Köseler Gebze Mollafeneri

3 Tepecik Gebze Mollafeneri

4 Demirciler Gebze Mollafeneri


(29) SAYILI LİSTE


KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLE KISIMLARI


1 Kullar İlk Kademe Belediyesine bağlı Ovacık, Vezirçiftliği, Karadenizliler ve Mahmutpaşa Mahallelerinin Yahyakaptan Kavşağından başlayarak Başiskele Kavşağına kadar, D-130 Devlet Karayolunun batısında kalan kısımları,


KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Akpınar Merkez Merkez

2 Kulfallı Merkez Merkez

3 Arızlı Merkez Merkez

4 Kabaoğlu Merkez Merkez

5 Ortaburun Merkez Akmeşe

6 Hasancıklar Merkez Akmeşe

7 Karaabdülbaki Merkez Akmeşe

8 Bayraktar Merkez Merkez

9 Gedikli Merkez Derbent

10 Zeytinburnu Merkez Derbent

11 Sapakpınar Merkez Akmeşe

12 Sultaniye Merkez Akmeşe

13 Sülaymaniye Merkez Akmeşe

14 Mecidiye Merkez Akmeşe

15 Yenice Merkez Akmeşe

16 Çavuşoğlu Merkez Akmeşe

17 Ambarcı Merkez Akmeşe

18 Güvercinlik Merkez Akmeşe

19 Bağlıca Merkez Akmeşe

20 Düğmeciler Merkez Akmeşe

21 Kadriye Merkez Akmeşe

22 Balören Merkez Merkez

23 Arpalık İhsaniye Merkez Merkez

24 Kozluca Merkez Merkez

25 Dağköy Merkez Merkez

26 Emirhan Merkez Merkez

27 Biberoğlu Merkez Merkez

28 Eseler Merkez Merkez

29 Durhasan Merkez Merkez

30 Çayırköy Merkez Merkez

31 Yassıbağ Merkez Merkez

32 Çubuklu Osmaniye Merkez Merkez

33 Orhaniye Merkez Merkez

34 Kısalar Merkez Merkez

35 Sekbanlı Merkez Merkez

36 Sepetçi Merkez Merkez

37 Gökçeören Merkez Merkez

38 Çubuklubala Merkez Merkez

39 Nebihoca Merkez Merkez

40 Kaynarca Merkez Merkez

41 Hakaniye Merkez Merkez

42 Böğürgen Merkez Merkez

43 Süverler Merkez Merkez

44 Kulmahmut Merkez Merkez

45 Fethiye Merkez Merkez

46 Şahinler Merkez Merkez

47 Çağırgan Merkez Merkez

48 Bulduk Merkez Merkez

49 Kurtdere Merkez Akmeşe


(30) SAYILI LİSTE


KOCAELİ İLİ KARTEPE İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Sultaniye Merkez Merkez

2 Pazarçayırı Merkez Merkez

3 Örnekköy Merkez Bahçecik

4 Karatepe Merkez Merkez

5 Balaban Merkez Derbent

6 Nusretiye Merkez Derbent

7 Şirinsulhiye Merkez Derbent

8 Avluburun Merkez Derbent

9 Eşme Ahmediye Merkez Derbent

10 Ketenciler Merkez Derbent


(31) SAYILI LİSTE


MERSİN İLİ AKDENİZ İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Camili Merkez Merkez

2 Esenli Merkez Merkez

3 Yanpar Merkez Merkez

4 Hebilli Merkez Merkez

5 İğdir Merkez Merkez

6 Puğkaracadağ Merkez Merkez

7 Parmakkurdu Merkez Merkez

8 Yeşilova Merkez Merkez

(32) SAYILI LİSTE


MERSİN İLİ MEZİTLİ İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER
 NO        BİRİMİN ADI      İLÇESİ                 BUCAĞI


1. Fındıkpınarı B. Merkez Kuzucubelen

2. Tepeköy B. Merkez Kuzucubelen

3. Bozön Merkez Merkez

4. Cemilli Merkez Merkez

5. Çevlik Merkez Merkez

6. Doğançay Merkez Kuzucubelen

7. KuzucubelenB.M Merkez Kuzucubelen

8. Pelitkoyağı Merkez Kuzucubelen

9. Akarca Merkez Kuzucubelen

10. Demirışık Merkez Kuzucubelen

11. Kocayer Merkez Kuzucubelen

12. Kuzucu Merkez Kuzucubelen

13. Sarılar Merkez Kuzucubelen

14. Takanlı Merkez Kuzucubelen

15. Tolköy Merkez Kuzucubelen

16. Yüksekoluk Merkez Arslanköy

17. Zeybekler Merkez Kuzucubelen

18. Doğulu Erdemli Elvanlı

(33) SAYILI LİSTE


MERSİN İLİ TOROSLAR İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Arslanköy B.M.B. Merkez Arslanköy

2 Ayvagediği B. Merkez Gözne

3 Güzelyayla B. Merkez Merkez

4 Alanyalı Merkez Merkez

5 Atlılar Merkez Merkez

6 Bekiralanı Merkez Gözne

7 Çağlarca Merkez Arslanköy

8 Çandır Merkez Gözne

9 Değirmendere Merkez Gözne

10 Değnek Merkez Arslanköy

11 Doruklu Merkez Merkez

12 Horozlu Merkez Gözne

13 Kavaklıpınar Merkez Arslanköy

14 Kızılkaya Merkez Gözne

15 Kurudere Merkez Arslanköy

16 Şahinpınarı Merkez Gözne

17 Tırtar Merkez Arslanköy

18 Yavca Merkez Arslanköy

19 Yeniköy Merkez Merkez

20 Aladağ Merkez Merkez

21 Çamlıdere Merkez Merkez

22 Çelebili Merkez Merkez

23 Çopurlu Merkez Merkez

24 Dalakdere Merkez Merkez

25 Darısekisi Merkez Gözne

26 Evrenli Merkez Merkez

27 Kayrakkeşli Merkez Merkez

28 Kepirli Merkez Merkez

29 Kerimler Merkez Merkez

30 Korucular Merkez Merkez

31 Musalı Merkez Gözne

32 Resul Merkez Merkez

33 Hamzabeyli Merkez Merkez

34 Işıktepe Merkez Merkez

(34) SAYILI LİSTE


MERSİN İLİ YENİŞEHİR İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


13 Çavak Merkez Merkez

16 Çukurkeşlik Merkez Merkez

18 Emirler Merkez Merkez

19 Karahacılı Merkez Merkez

20 Kocahamzalı Merkez Merkez

22 İnsu Merkez Merkez

24 Turunçlu Merkez Kuzucubelen

25 Uzunkaş Merkez Kuzucubelen

(35) SAYILI LİSTE


SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Abalı Merkez Merkez

2 Bileciler Merkez Merkez

3 Budaklar Merkez Merkez

4 Demirbey Merkez Merkez

5 Hacılar Merkez Merkez

6 İlyaslar Merkez Merkez

7 Kavaklıorman Merkez Merkez

8 Kömürlük Merkez Merkez

9 Poyrazlar Merkez Merkez

10 Solaklar Merkez Merkez

11 Turnadere Merkez Merkez

12 Yeşilyurt Merkez Merkez

13 Çağlayan Merkez Merkez

14 Aşırlar Merkez Merkez

15 Büyükhataplı Merkez Merkez

16 Küçükahtaplı Merkez Merkez

17 Elmalı Merkez Merkez

18 Işıklar Merkez Merkez

19 Karadere Merkez Merkez

20 Karadavutlu Merkez Merkez

21 Kayrancık Merkez Merkez

22 Kışla Merkez Merkez

23 Nasuhlar Merkez Merkez

24 Örentepe Merkez Merkez

25 Salmanlı Merkez Merkez

26 Köprübaşı Merkez Merkez(36) SAYILI LİSTE


SAKARYA İLİ ARİFİYE İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESi BUCAĞI


1 Ahmediye Merkez Merkez

2 Yukarıkirazca Merkez Merkez

3 Çınardibi Merkez Merkez

4 Adliye Merkez Merkez

5 Kemaliye Merkez Merkez

(37) SAYILI LİSTE


SAKARYA İLİ ERENLER İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESi BUCAĞI
1 Değirmendere Merkez Merkez

2 Ekinli Merkez Merkez

3 Kayalarmemduhiye Merkez Merkez

4 Kayalarreşitbey Merkez Merkez

5 Küçükesence Merkez Merkez

6 Yazılı Merkez Merkez
(38) SAYILI LİSTE


SAKARYA İLİ SERDİVAN İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLE VE KISIMLAR


Adapazarı ilk kademe belediyesine bağlı


1 Beşköprü

2 Çarkderesinin, Gökçeören ile Sarıçark Suyunun birleştiği noktanın batısında kalan kısım
SAKARYA İLİ SERDİVAN İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESi BUCAĞI


1 Çubuklu Merkez Kazımpaşa

2 Aşağıdereköy Merkez Merkez

3 Beşevler Merkez Kazımpaşa

4 Dağyoncalı Merkez Kazımpaşa

5 Kızılcıklı Merkez Kazımpaşa

6 Kuruçeşme Merkez Kazımpaşa

7 Meşeli Merkez Kazımpaşa

8 Selahiye Merkez Kazımpaşa

9 Uzunköy Merkez Kazımpaşa

10 Yukarıdereköy Merkez Kazımpaşa

(39) SAYILI LİSTE


SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Kamalı Merkez Merkez

2 Kesilli Merkez Merkez

3 Sarayköy Merkez Merkez

4 Akalan Merkez Merkez

5 Çatmaoluk Merkez Merkez

6 Kulacadağ Merkez Merkez

7 Sarıyusuf Merkez Merkez

8 Çamlıyazı Merkez Merkez

9 Sarıtaş Merkez Merkez

10 Köseli Merkez Merkez

11 Karaoyumca Merkez Merkez

12 Meyvalı Merkez Merkez

13 Yukarıaksu Merkez Merkez

14 Sarıışık Merkez Merkez

15 Aksu Merkez Merkez

16 Karakavuk Merkez Taflan

17 Aslandamı Merkez Merkez

18 Elmaçukuru Merkez Merkez

19 Erikli Merkez Merkez

20 Güney Merkez Merkez

21 Kabadüz Merkez Merkez

22 Karagüney Merkez Taflan

23 Kurugökçe Merkez Taflan

24 Şenyurt Merkez Merkez

25 Özören Merkez Taflan

26 Yeşiltepe Merkez Taflan(40) SAYILI LİSTE


SAMSUN İLİ CANİK İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Devgeriş Merkez Merkez

2 Teknepınar Merkez Merkez

3 Düvecik Merkez Merkez

4 Gaziköy Merkez Merkez

5 Dereler Merkez Merkez

6 Şirinköy Merkez Merkez

7 Gürgenyatak Merkez Merkez

8 Gültepe Merkez Merkez

9 Kozlu Merkez Merkez

10 Kaşyayla Merkez Merkez

11 Sarıbıyık Merkez Çayırkent

12 Muratlı Merkez Çayırkent

13 Toygar Merkez Merkez

14 Kestanepınar Merkez Çayırkent

15 Avluca Merkez Merkez

16 Gökçepınar B.M. Merkez Çayırkent

17 Yeniköy Merkez Merkez

18 Demirci Merkez Merkez

19 Kızıloğlak Merkez Merkez

20 Başkonak Merkez Merkez

21 Gölalan Merkez Çayırkent

22 Tekkiraz Merkez Çayırkent

23 Başalan Merkez Çayırkent

24 İmamlar Merkez Çayırkent

25 Düzardıç Merkez Çayırkent

26 Düzeren Merkez Çayırkent

27 Üçpınar Merkez Çayırkent

28 Hilaltepe Merkez Çayırkent

29 Kaleboğazı Merkez Merkez

30 Tuzaklı Merkez Çayırkent

31 Yaylaköy Merkez Çayırkent

32 Çağlayan Merkez Çayırkent

33 Gecehan Merkez Çayırkent

34 Uluçayır Merkez Çayırkent

35 Çamalan Merkez Çayırkent

36 Fındıcak Merkez Çayırkent

37 Gödekli Merkez Çayırkent

38 Hacınaipli Merkez Çayırkent

39 Yeşilpınar Merkez Çayırkent

40 Ambarpınar Merkez Çayırkent
(41) SAYILI LİSTE


SAMSUN İLİ İLKADIM İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER


NO BİRİMİN ADI İLÇESİ BUCAĞI


1 Çandır Merkez Merkez

2 Aşağıavdan Merkez Merkez

3 Avdan Merkez Merkez

4 Çelikalan Merkez Merkez

5 Bilmece Merkez Merkez

6 Çivril Merkez Merkez

7 Çatkaya Merkez Merkez

8 Kapaklı Merkez Merkez

9 Gürgendağ Merkez Merkez

10 Akgöl Merkez Merkez

11 Çanakçı Merkez Merkez

12 Devgeriş Merkez Merkez

13 Teknepınar Merkez Merkez

14 Düvecik Merkez Merkez

15 Gaziköy Merkez Merkez

16 Dereler Merkez Merkez

17 Şirinköy Merkez Merkez

18 Gürgenyatak Merkez Merkez

19 Gültepe Merkez Merkez

20 Kozlu Merkez Merkez

21 Kaşyayla Merkez Merkez

22 Sarıbıyık Merkez Çayırkent

23 Muratlı Merkez Çayırkent

24 Toygar Merkez Merkez

25 Kestanepınar Merkez Çayırkent

26 Avluca Merkez Merkez

27 Gökçepınar Merkez Çayırkent

28 Yeniköy Merkez Merkez

29 Demirci Merkez Merkez

30 Kızıloğlak Merkez Merkez

31 Başkonak Merkez Merkez

32 Gölalan Merkez Çayırkent

33 Tekkiraz Merkez Çayırkent

34 Başalan Merkez Çayırkent

35 İmamlar Merkez Çayırkent

36 Düzardıç Merkez Çayırkent

37 Düzeren Merkez Çayırkent

38 Üçpınar Merkez Çayırkent

39 Hilaltepe Merkez Çayırkent

40 Kaleboğazı Merkez Merkez

41 Tuzaklı Merkez Çayırkent

42 Yaylaköy Merkez Çayırkent

43 Çağlayan Merkez Çayırkent

44 Gecehan Merkez Çayırkent

45 Uluçayır Merkez Çayırkent

46 Çamalan Merkez Çayırkent

47 Fındıcak Merkez Çayırkent

48 Gödekli Merkez Çayırkent

49 Hacınaipli Merkez Çayırkent

50 Yeşilpınar Merkez Çayırkent

51 Ambarpınar Merkez Çayırkent(42) SAYILI LİSTE

ADANA


İLK KADEME BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ


1- Karayusuflu Seyhan

2- Küçükdikili Seyhan

3- Abdioğlu Yüreğir

4- Doğankent Yüreğir

5- Havutlu - Yüreğir

6- Solaklı Yüreğir

7- Yunusoğlu Yüreğir

8- Geçitli Yüreğir

9- Yakapınar Yüreğir

10- Çatalan Karaisalı


ANKARA


İLK KADEME BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ
1. Çanıllı Ayaş

2. Sinanlı Ayaş

3. Kesikköprü Bala

4. Yukarıçavundur Çubuk

5. Esenboğa Çubuk

6. Hasanoğlan Elmadağ

7. Yeşildere Elmadağ

8. Bezirhane Gölbaşı

9. Karagedik Gölbaşı

10. Oyaca Gölbaşı

11. Selametli Gölbaşı

12. Bağlum Keçiören

13. Kutludüğün Mamak

14. Lalahan Mamak

15. Yenikent Sincan

16. Temelli Sincan


BURSA


İLK KADEME BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ


1- Çalı Nilüfer

2- Kayapa Nilüfer

3- Görükle Nilüfer

4- Hasanağa Nilüfer

5- Akçalar Nilüfer

6- Gölyazı Nilüfer

7- Emek Osmangazi

8- Demirtaş Osmangazi

9- Ovaakça Osmangazi

10- Kirazlı Osmangazi

11- Barakfaki Kestel

12- Güzelyalı Mudanya

13- Kurşunlu Gemlik

14- Umurbey Gemlik

15- Küçükkumla Gemlik


GAZİANTEP


İLK KADEME BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ


1- Burç Şahinbey

2- Aktoprak Şehitkamil

3- Arıl Şehitkamil

4- Yeşildere Oğuzeli

5- Büyükşahinbey Oğuzeli
İSTANBUL


İLK KADEME BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ


1.Çavuşbaşı Beykoz

2.Mimar Sinan Büyükçekmece

3.Tepecik Büyükçekmece

4.Kumburgaz Büyükçekmece

5.Celaliye Kamiloba Büyükçekmece

6.Muratbey Büyükçekmece


7.Binkılıç Çatalca

8.Çiftlikköy Çatalca

9.Karacaköy Çatalca

10. Bahçeköy Sarıyer

11. Büyükçavuşlu Silivri

12. Çanta Silivri

13. Değirmenköy Silivri

14. Gümüşyaka Silivri

15. Ortaköy Silivri

16. Kavaklı Silivri

17. Selimpaşa Silivri

18. Ağva Şile

19. Akfırat Tuzla

20. Orhanlı Tuzla

21. Göktürk Eyüp


İZMİR


İLK KADEME BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ


1- Helvacı Aliağa

2- Çanlı Bayındır

3- Çırpı Bayındır

4- Kaynaklar Buca

5- Harmandalı Çiğli

6- Sasalı Çiğli

7- Bağarası Foça

8- Gerenköy Foça

9- Yenifoça Foça

10- Sarnıç Gaziemir

11- Yelki Güzelbahçe

12- Armutlu Kemalpaşa

13- Bağyurdu Kemalpaşa

14- Ören Kemalpaşa

15- Ulucak Kemalpaşa

16- Yukarıkızılca Kemalpaşa

17- Tekeli Menderes

18- Görece Menderes

19- Değirmendere Menderes

20- Oğlananası Menderes

21- Gümüldür Menderes

22- Özdere Menderes


23- Asarlık Menemen

24- Emiralem Menemen

25- Maltepe Menemen

26- Türkelli Menemen

27- Koyundere Menemen

28- Seyrek Menemen

29- Ulukent Menemen

30- Karakuyu Torbalı

31- Çaybaşı Torbalı

32- Subaşı Torbalı

33- Yazıbaşı Torbalı

34- Pancar Torbalı

35- Ayrancılar Torbalı

36- Ürkmez Seferihisar

37- Doğanbey Seferihisar


KAYSERİ


İLK KADEME BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ


1- Erkilet Kocasinan

2- Kuşçu Kocasinan

3- Güneşli Kocasinan

4- Ebiç Kocasinan

5- Mahzemin Kocasinan

6- Kıranardı Melikgazi

7- Hisarcık Melikgazi

8- Gesi Melikgazi

9- Mimarsinan Melikgazi

10- Turan Melikgazi

11- Gürpınar Melikgazi

12- Büyükbürüngüz Melikgazi

13- Zincidere Talas

14- Erciyes Talas

15- Başakpınar Talas

16- Kuruköprü Talas

17- Kepez Talas

18- Kızılören İncesu

19- Süksün İncesu
KOCAELİ

İLK KADEME BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ


1- Akçat Karamürsel

2- Dereköy Karamürsel

3- Ereğli Karamürsel

4- Kızderbent Karamürsel

5- Yalakdere Karamürsel

6- Değirmendere Gölcük

7- Halıdere Gölcük

8- Hisareyn Gölcük

9- İhsaniye Gölcük

10- Ulaşlı Gölcük

11- Yazlık Gölcük

12- Hereke Körfez

13- Kirazlıyalı Körfez


KONYA


İLK KADEME BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ


1- Çarıklar Meram

2- Karadiğin Meram

3- Kaşınhanı Meram

4- Yükselen Selçuklu


SAKARYA


İLK KADEME BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ


1- Küçücek Akyazı

2- Yeşilyurt Hendek

3- Kırkpınar Sapanca

4- Kurtköy Sapanca

SAMSUN


İLK KADEME BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ


1- Aşağıçinik Tekkeköy

2- Büyüklü Tekkeköy

3- Kutlukent Tekkeköy


(43) SAYILI LİSTE


KALDIRILAN BUCAKLAR İLİ


1-Çakırlar Bucağı Antalya

2-Piriçlik Bucağı Diyarbakır

3-Kemerburgaz İstanbul
ADANA

BUCAK MERKEZİNİN ADI İLÇESİ


1- Çatalan B.M.B Karaisalı

2- Doğankent B.M.B Yüreğir

3- Yakapınar B.M.B Yüreğir


                                    ANKARA

1-Karaali B.M.B Bala

2-Sirkeli B.M.B Çubuk

3-Bağlum B.M.B Keçiören

4-Yenikent B.M.B Sincan


                                    ANTALYA

1-Dağ(Dağbeli) B.M. Döşemealtı


                                    BURSA

1-Demirtaş B.M.B Osmangazi

2-Çalı B.M.B Nilüfer

3-Görükle B.M.B Nilüfer

4-Zeytinbağı B.M.B Mudanya


DİYARBAKIR

1-Mermer BM . Sur


                                    ERZURUM


1-Dumlu B.M .B Yakutiye

                                    ESKİŞEHİR


1-Hekimdağ B.M. Tepebaşı

                                    GAZİANTEP

1- Burç BM.B. Şahinbey
İSTANBUL


1-Hadımköy(Boyalık) B.M.B. Arnavutköy

2-Karacaköy B.M.B. Çatalca

3-Samandıra B.M.B Sancaktepe

4-Ağva BM.B. Şile

5-Mahmutbey B.M. Bağcılar

6-Mahmutşevketpaşa B.M. Beykoz

7-Sinekli B.M. Silivri

8-Teke B.M. Şile

9-Yeşilvadi B.M. Şile


                                    İZMİR


1-Çırpı B.M.B . Bayındır

2-Yenifoça B.M.B. Foça

3-Değirmendere B.M.B. Menderes

4-Emiralem B.M.B. Menemen


                                    KAYSERİ


1-Erkilet B.M .B Kocasinan

2-Güneşli B.M.B Kocasinan

3-Gesi B.M.B Melikgazi


                                    KOCAELİ


2-Değirmendere B.M.B. Gölcük

3-Yalakdere B.M.B. Karamürsel

4-Hereke B.M.B. Körfez

5-Akmeşe B.M.B. İzmit

6-Bahçecik B.M.B. Başiskele

7-Büyükderbent(Derbent) B.M.B. Kartepe

8-Mollafeneri B.M. Gebze

9-Akçaova B.M. Kandıra

10-Kaymaz B.M. Kandıra


                                    MERSİN


1-Kazanlı B.M.B. Akdeniz

2-Arslanköy B.M.B. Toroslar

3-Kuzucubelen B.M. Yenişehir


SAKARYA


1-Kazımpaşa B.M.B. Serdivan


                                    SAMSUN


1-Taflan B.M.B Atakum

2- Gökçepınar(Çayırkent) B.M. Canik

(44) SAYILI LİSTE
S.NO

İLİ
İLÇESİ
BELEDİYESİ

 
ADANA
ALADAĞ
AKÖREN 

 
ADANA
CEYHAN
BİRKENT 

 
ADANA
CEYHAN
HAMDİLLİ 

 
ADANA
CEYHAN
KURTKULAĞI 

 
ADANA
CEYHAN
SAĞKAYA 

 
ADANA
KOZAN
GAZİ 

 
ADANA
KOZAN
HACIBEYLİ 

 
ADANA
TUFANBEYLİ
BOZGÜNEY 

 
ADANA
YUMURTALIK
KALDIRIM 

 
ADANA
YUMURTALIK
YEŞİLKÖY 

 
ADANA
YUMURTALIK
ZEYTİNBELİ 

 
ADANA
YÜREĞİR
ÇELEMLİ 

 
ADIYAMAN
BESNİ
KÖSECELİ 

 
ADIYAMAN
BESNİ
SUGÖZÜ 

 
ADIYAMAN
MERKEZ
YAYLAKONAK 

 
AFYONKARAHİSAR
BAŞMAKÇI
YAKA 

 
AFYONKARAHİSAR
BOLVADİN
BÜYÜKKARABAĞ 

 
AFYONKARAHİSAR
BOLVADİN
ÖZBURUN 

 
AFYONKARAHİSAR
ÇAY
AKKONAK 

 
AFYONKARAHİSAR
ÇAY
DERESİNEK 

 
AFYONKARAHİSAR
ÇAY
EBER 

 
AFYONKARAHİSAR
ÇAY
KARAMIK 

 
AFYONKARAHİSAR
ÇAY
KOÇBEYLİ 

 
AFYONKARAHİSAR
DAZKIRI
YÜREĞİL 

 
AFYONKARAHİSAR
DİNAR
ÇİÇEKTEPE 

 
AFYONKARAHİSAR
DİNAR
DOĞANLI 

 
AFYONKARAHİSAR
DİNAR
KADILAR 

 
AFYONKARAHİSAR
DİNAR
KINIK 

 
AFYONKARAHİSAR
DİNAR
ULUKÖY 

 
AFYONKARAHİSAR
DİNAR
YIPRAK 

 
AFYONKARAHİSAR
EMİRDAĞ
ADAYAZI 

 
AFYONKARAHİSAR
EMİRDAĞ
AŞAĞIPİRİBEYLİ 

 
AFYONKARAHİSAR
EMİRDAĞ
BADEMLİ 

 
AFYONKARAHİSAR
İHSANİYE
AYAZİNİ 

 
AFYONKARAHİSAR
İHSANİYE
GAZLIGÖLAKÖREN 

 
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
BALLIK 

 
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
BAŞAĞAÇ 

 
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
KARADİREK 

 
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
KIZIK 

 
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
KUSURA 

 
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
MENTEŞ 

 
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
ÖRENKAYA 

 
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
SORKUN 

 
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
YAVAŞLAR 

 
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
GÜNEY 

 
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
KÜÇÜKHÜYÜK 

 
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
NUH 

 
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
SAVRAN 

 
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
TOKUŞLAR 

 
AFYONKARAHİSAR
SULTANDAĞI
KARAPINAR 

 
AFYONKARAHİSAR
SULTANDAĞI
KIRCA 

 
AFYONKARAHİSAR
SULTANDAĞI
ÜÇKUYU 

 
AFYONKARAHİSAR
ŞUHUT
ATLIHİSAR 

 
AFYONKARAHİSAR
ŞUHUT
EFE 

 
AFYONKARAHİSAR
ŞUHUT
KARACAÖREN 

 
AFYONKARAHİSAR
ŞUHUT
KAYABELEN 

 
AĞRI
ELEŞKİRT
YAYLADÜZÜ 

 
AKSARAY
AĞAÇÖREN
CAMİLİ 

 
AKSARAY
GÜLAĞAÇ
BEKARLAR 

 
AKSARAY
GÜLAĞAÇ
SARATLI 

 
AKSARAY
GÜLAĞAÇ
SOFULAR 

 
AKSARAY
GÜZELYURT
ILISU 

 
AKSARAY
MERKEZ
ACIPINAR 

 
AKSARAY
MERKEZ
AKÇAKENT 

 
AKSARAY
MERKEZ
ARMUTLU 

 
AKSARAY
MERKEZ
DOĞANTARLA 

 
AKSARAY
MERKEZ
SARAYHAN 

 
AKSARAY
MERKEZ
SEVİNÇLİ 

 
AKSARAY
MERKEZ
ULUKIŞLA 

 
AKSARAY
MERKEZ
YUVA 

 
AKSARAY
ORTAKÖY
BOZKIR 

 
AKSARAY
ORTAKÖY
ÇİFTEVİ 

 
AKSARAY
ORTAKÖY
DEVEDAMI 

 
AKSARAY
ORTAKÖY
OZANCIK 

 
AKSARAY
SARIYAHŞİ
BOĞAZKÖY 

 
AMASYA
GÖYNÜCEK
DAMLAÇİMEN 

 
AMASYA
GÖYNÜCEK
GEDİKSARAY 

 
AMASYA
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞ 

 
AMASYA
MERKEZ
AYDINCA 

 
AMASYA
MERKEZ
DOĞANTEPE 

 
AMASYA
MERKEZ
UYGUR 

 
AMASYA
MERKEZ
YASSIÇAL 

 
AMASYA
MERZİFON
KAYADÜZÜ 

 
AMASYA
SULUOVA
ERASLAN 

 
AMASYA
TAŞOVA
AKINOĞLU 

 
AMASYA
TAŞOVA
ALPASLAN 

 
AMASYA
TAŞOVA
BALLIDERE 

 
AMASYA
TAŞOVA
BELEVİ 

 
AMASYA
TAŞOVA
BORABOY 

 
AMASYA
TAŞOVA
ÇAYDİBİ 

 
AMASYA
TAŞOVA
DESTEK 

 
AMASYA
TAŞOVA
ESENÇAY 

 
AMASYA
TAŞOVA
ÖZBARAKLI 

 
AMASYA
TAŞOVA
ULUKÖY 

 
ANKARA
AYAŞ
OLTAN 

 
ANKARA
BEYPAZARI
KIRBAŞI 

 
ANKARA
BEYPAZARI
URUŞ 

 
ANKARA
ÇAMLIDERE
PEÇENEK 

 
ANKARA
GÜDÜL
ÇAĞA 

 
ANKARA
GÜDÜL
SORGUN 

 
ANKARA
GÜDÜL
YEŞİLÖZ 

 
ANKARA
HAYMANA
BUMSUZ 

 
ANKARA
HAYMANA
ÇALIŞ 

 
ANKARA
HAYMANA
YURTBEYLİ 

 
ANKARA
KIZILCAHAMAM
ÇELTİKCİ 

 
ANKARA
NALLIHAN
SARIYAR 

 
ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ÇALÖREN 

 
ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR
DEVEKOVAN 

 
ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR
GÜLHÜYÜK 

 
ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR
KACARLI 

 
ANTALYA
AKSEKİ
BADEMLİ 

 
ANTALYA
AKSEKİ
CEVİZLİ 

 
ANTALYA
AKSEKİ
GÜÇLÜKÖY 

 
ANTALYA
AKSEKİ
KUYUCAK 

 
ANTALYA
AKSEKİ
SÜLEYMANİYE 

 
ANTALYA
AKSEKİ
YARPUZ 

 
ANTALYA
ALANYA
EMİŞBELENİ 

 
ANTALYA
ALANYA
GÜZELBAĞ 

 
ANTALYA
ELMALI
AKÇAY 

 
ANTALYA
GÜNDOĞMUŞ
KÖPRÜLÜ 

 
ANTALYA
GÜNDOĞMUŞ
ORTAKÖY 

 
ANTALYA
GÜNDOĞMUŞ
SENİR 

 
ANTALYA
İBRADI
ORMANA 

 
ANTALYA
KAŞ
GÖMBE 

 
ANTALYA
KORKUTELİ
BOZOVA 

 
ANTALYA
KORKUTELİ
BÜYÜKKÖY 

 
ANTALYA
KORKUTELİ
ÇOMAKLI 

 
ANTALYA
KORKUTELİ
YEŞİLYAYLA 

 
ANTALYA
MERKEZ
BADEMAĞACI 

 
ANTALYA
MERKEZ
DAĞBELİ 

 
ANTALYA
MERKEZ
EKŞİLİ 

 
ANTALYA
MERKEZ
KARAVELİLER 

 
ANTALYA
SERİK
ABDURRAHMANLAR 

 
ANTALYA
SERİK
BELKIS 

 
ARDAHAN
ÇILDIR
AŞIKŞENLİK 

 
ARDAHAN
HANAK
ORTAKENT 

 
ARTVİN
MURGUL
DAMAR 

 
ARTVİN
ŞAVŞAT
MEYDANCIK 

 
ARTVİN
YUSUFELİ
KILIÇKAYA 

 
AYDIN
GERMENCİK
MURSALLI 

 
AYDIN
KARACASU
ATAEYMİR 

 
AYDIN
KARACASU
GEYRE 

 
AYDIN
KARACASU
YENİCE 

 
AYDIN
KOÇARLI
BIYIKLI 

 
AYDIN
KOÇARLI
YENİKÖY 

 
AYDIN
KUYUCAK
BAŞARAN 

 
AYDIN
KUYUCAK
KURTULUŞ 

 
AYDIN
NAZİLLİ
ARSLANLI 

 
AYDIN
NAZİLLİ
PİRLİBEY 

 
AYDIN
SULTANHİSAR
SALAVATLI 

 
BALIKESİR
BALYA
ILICA 

 
BALIKESİR
GÖMEÇ
KARAAĞAÇ 

 
BALIKESİR
MANYAS
KIZIKSA 

 
BALIKESİR
SINDIRGI
GÖLCÜK 

 
BALIKESİR
SINDIRGI
YAYLABAYIR 

 
BATMAN
GERCÜŞ
HİSAR 

 
BATMAN
SASON
YÜCEBAĞ 

 
BAYBURT
DEMİRÖZÜ
BEŞPINAR 

 
BAYBURT
MERKEZ
AKŞAR 

 
BAYBURT
MERKEZ
ARPALI 

 
BAYBURT
MERKEZ
ÇAYIRYOLU 

 
BAYBURT
MERKEZ
KONURSU 

 
BİLECİK
BOZÜYÜK
CİHANGAZİ 

 
BİLECİK
İNHİSAR
TARPAK 

 
BİLECİK
SÖĞÜT
KÜRE 

 
BİNGÖL
GENÇ
ÇAYTEPE 

 
BİTLİS
HİZAN
KOLLUDERE 

 
BOLU
MENGEN
PAZARKÖY 

 
BOLU
MUDURNU
TAŞKESTİ 

 
BURDUR
AĞLASUN
ÇANAKLI 

 
BURDUR
AĞLASUN
YEŞİLBAŞKÖY 

 
BURDUR
BUCAK
ÇAMLIK 

 
BURDUR
BUCAK
GÜNDOĞDU 

 
BURDUR
BUCAK
KIZILKAYA 

 
BURDUR
BUCAK
ÜRKÜTLÜ 

 
BURDUR
ÇAVDIR
BAYIR 

 
BURDUR
ÇAVDIR
KOZAĞACI 

 
BURDUR
GÖLHİSAR
İBECİK 

 
BURDUR
GÖLHİSAR
YUSUFÇA 

 
BURDUR
MERKEZ
BÜĞDÜZ 

 
BURDUR
MERKEZ
KOZLUCA 

 
BURDUR
TEFENNİ
BEYKÖY 

 
BURDUR
TEFENNİ
HASANPAŞA 

 
BURDUR
YEŞİLOVA
SALDA 

 
BURSA
BÜYÜKORHAN
KINIK 

 
BURSA
MUSTAFAKEMALPAŞA
OVAAZATLI 

 
BURSA
ORHANGAZİ
NARLICA 

 
BURSA
ORHANGAZİ
SÖLÖZ 

 
BURSA
ORHANGAZİ
YENİSÖLÖZ 

 
ÇANAKKALE
AYVACIK
GÜLPINAR 

 
ÇANAKKALE
BİGA
BALIKLIÇEŞME 

 
ÇANAKKALE
BİGA
KOZÇEŞME 

 
ÇANAKKALE
BİGA
YENİÇİFTLİK 

 
ÇANAKKALE
GELİBOLU
KAVAKKÖY 

 
ÇANAKKALE
MERKEZ
KUMKALE 

 
ÇANAKKALE
YENİCE
AKÇAKOYUN 

 
ÇANAKKALE
YENİCE
PAZARKÖY 

 
ÇANKIRI
ATKARACALAR
ÇARDAKLI 

 
ÇANKIRI
ÇERKEŞ
SAÇAK 

 
ÇANKIRI
ILGAZ
YEŞİLDUMLUPINAR 

 
ÇANKIRI
KURŞUNLU
ÇAVUNDUR 

 
ÇANKIRI
KURŞUNLU
DUMANLI 

 
ÇANKIRI
KURŞUNLU
HACIMUSLU 

 
ÇANKIRI
KURŞUNLU
SİVRİCEK 

 
ÇANKIRI
KURŞUNLU
TAŞKARACALAR 

 
ÇANKIRI
MERKEZ
ÜNÜR 

 
ÇANKIRI
ORTA
DODURGA 

 
ÇANKIRI
ORTA
ELMALI 

 
ÇANKIRI
ORTA
KALFAT 

 
ÇANKIRI
ORTA
ÖZLÜ 

 
ÇANKIRI
ORTA
YAYLAKENT 

 
ÇANKIRI
ŞABANÖZÜ
GÜMERDİĞİN 

 
ÇANKIRI
ŞABANÖZÜ
GÜRPINAR 

 
ÇANKIRI
YAPRAKLI
İKİZÖREN 

 
ÇANKIRI
YAPRAKLI
YUKARIÖZ 

 
ÇANKIRI
YAPRAKLI
YÜKLÜ 

 
ÇORUM
ALACA
ALACAHÖYÜK 

 
ÇORUM
ALACA
BÜYÜKHIRKA 

 
ÇORUM
ALACA
ÇOPRAŞIK 

 
ÇORUM
BAYAT
ESKİALİBEY 

 
ÇORUM
BAYAT
KUNDUZLU 

 
ÇORUM
BOĞAZKALE
EVCİ 

 
ÇORUM
BOĞAZKALE
EVREN 

 
ÇORUM
DODURGA
ALPAGUT 

 
ÇORUM
KARGI
HACIHAMZA 

 
ÇORUM
LAÇİN
ÇAMLICA 

 
ÇORUM
LAÇİN
NARLI 

 
ÇORUM
MECİTÖZÜ
ELVANÇELEBİ 

 
ÇORUM
MERKEZ
DÜVENCİ 

 
ÇORUM
MERKEZ
KONAKLI 

 
ÇORUM
MERKEZ
SEYDİM 

 
ÇORUM
OSMANCIK
BAŞPINAR 

 
ÇORUM
SUNGURLU
DEMİRŞEYH 

 
ÇORUM
SUNGURLU
KALEDERE 

 
ÇORUM
SUNGURLU
KAVŞUT 

 
ÇORUM
SUNGURLU
TUĞLU 

 
ÇORUM
SUNGURLU
YÖRÜKLÜ 

 
DENİZLİ
ACIPAYAM
DARIVEREN 

 
DENİZLİ
ACIPAYAM
DODURGALAR 

 
DENİZLİ
ACIPAYAM
GÖLCÜK 

 
DENİZLİ
ACIPAYAM
KELEKÇİ 

 
DENİZLİ
ACIPAYAM
KUMAFŞARI 

 
DENİZLİ
ACIPAYAM
YASSIHÜYÜK 

 
DENİZLİ
ACIPAYAM
YEŞİLDERE 

 
DENİZLİ
ACIPAYAM
YUMRUTAŞ 

 
DENİZLİ
AKKÖY
GÖLEMEZLİ 

 
DENİZLİ
BAKLAN
BOĞAZİÇİ 

 
DENİZLİ
BAKLAN
DAĞAL 

 
DENİZLİ
BEKİLLİ
KUTLUBEY 

 
DENİZLİ
ÇAL
BELEVİ 

 
DENİZLİ
ÇAL
DENİZLER 

 
DENİZLİ
ÇAL
HANÇALAR 

 
DENİZLİ
ÇAL
İSABEY 

 
DENİZLİ
ÇAL
ORTAKÖY 

 
DENİZLİ
ÇAL
SELCEN 

 
DENİZLİ
ÇARDAK
BEYLERLİ 

 
DENİZLİ
ÇARDAK
GEMİŞ 

 
DENİZLİ
GÜNEY
EZİLER 

 
DENİZLİ
HONAZ
KARAÇAY 

 
DENİZLİ
HONAZ
KIZILYER 

 
DENİZLİ
KALE
GÖLBAŞI 

 
DENİZLİ
KALE
KARAKÖY 

 
DENİZLİ
MERKEZ
AŞAĞIŞAMLI 

 
DENİZLİ
MERKEZ
CANKURTARAN 

 
DENİZLİ
MERKEZ
KORUCUK 

 
DENİZLİ
SARAYKÖY
AHMETLİ 

 
DENİZLİ
SARAYKÖY
DUACILI 

 
DENİZLİ
SARAYKÖY
SIĞMA 

 
DENİZLİ
SARAYKÖY
TOSUNLAR 

 
DENİZLİ
TAVAS
BAHARLAR 

 
DENİZLİ
TAVAS
ÇAĞIRGAN 

 
DENİZLİ
TAVAS
GARİPKÖY 

 
DENİZLİ
TAVAS
KIZILCA 

 
DENİZLİ
TAVAS
PINARLAR 

 
DENİZLİ
TAVAS
SOLMAZ 

 
DENİZLİ
TAVAS
ULUKENT 

 
DİYARBAKIR
ÇERMİK
YUKARIŞEYHLER 

 
DİYARBAKIR
KULP
AĞAÇLI 

 
DİYARBAKIR
SİLVAN
BAYRAMBAŞI 

 
EDİRNE
İPSALA
HACI 

 
EDİRNE
İPSALA
İBRİKTEPE 

 
EDİRNE
İPSALA
KOCAHIDIR 

 
EDİRNE
İPSALA
SULTAN 

 
EDİRNE
KEŞAN
ÇAMLICA 

 
EDİRNE
KEŞAN
MECİDİYE 

 
EDİRNE
KEŞAN
PAŞAYİĞİT 

 
EDİRNE
KEŞAN
YENİMUHACİR 

 
EDİRNE
UZUNKÖPRÜ
ÇÖPKÖY 

 
EDİRNE
UZUNKÖPRÜ
KURTBEY 

 
EDİRNE
UZUNKÖPRÜ
YENİKÖY 

 
ELAZIĞ
KOVANCILAR
ÇAKIRKAŞ 

 
ELAZIĞ
KOVANCILAR
YARIMCA 

 
ELAZIĞ
MERKEZ
HANKENDİ 

 
ELAZIĞ
MERKEZ
İÇME 

 
ELAZIĞ
PALU
BALTAŞI 

 
ERZİNCAN
MERKEZ
BAHÇELİKÖY 

 
ERZİNCAN
MERKEZ
ÇAĞLAYAN 

 
ERZİNCAN
MERKEZ
DÖRTLER 

 
ERZİNCAN
MERKEZ
ULUKÖY 

 
ERZİNCAN
MERKEZ
YAYLABAŞI 

 
ERZİNCAN
TERCAN
ALTUNKENT 

 
ERZİNCAN
TERCAN
MERCAN 

 
ERZİNCAN
ÜZÜMLÜ
ALTINBAŞAK 

 
ERZİNCAN
ÜZÜMLÜ
BAYIRBAĞ 

 
ERZİNCAN
ÜZÜMLÜ
KARAKAYA 

 
ERZURUM
AŞKALE
KANDİLLİ 

 
ERZURUM
AŞKALE
YENİKÖY 

 
ERZURUM
ÇAT
YAVİ 

 
ERZURUM
HINIS
HALİLÇAVUŞ 

 
ERZURUM
İSPİR
ÇAMLIKAYA 

 
ERZURUM
İSPİR
MADENKÖPRÜBAŞI 

 
ERZURUM
NARMAN
ŞEKERLİ 

 
ERZURUM
PASİNLER
ALVAR 

 
ERZURUM
TORTUM
PEHLİVANLI 

 
ESKİŞEHİR
ALPU
OSMANİYE 

 
ESKİŞEHİR
GÜNYÜZÜ
GÜMÜŞKONAK 

 
ESKİŞEHİR
GÜNYÜZÜ
KAYAKENT 

 
ESKİŞEHİR
MERKEZ
GÜNDÜZLER 

 
ESKİŞEHİR
MİHALGAZİ
ALPAGUT 

 
ESKİŞEHİR
MİHALICÇIK
DİNEK 

 
ESKİŞEHİR
MİHALICÇIK
YUNUSEMRE 

 
ESKİŞEHİR
SARICAKAYA
LAÇİN 

 
ESKİŞEHİR
SEYİTGAZİ
DOĞANÇAYIR 

 
ESKİŞEHİR
SİVRİHİSAR
DÜMREK 

 
ESKİŞEHİR
SİVRİHİSAR
KAYMAZ 

 
ESKİŞEHİR
SİVRİHİSAR
NASRETTİN HOCA 

 
GAZİANTEP
NİZİP
TATLICAK 

 
GAZİANTEP
ŞAHİNBEY
CEVİZLİ 

 
GİRESUN
BULANCAK
KOVANLIK 

 
GİRESUN
ÇANAKÇI
KARABÖRK 

 
GİRESUN
GÖRELE
AYDINLAR 

 
GİRESUN
GÖRELE
KIRIKLI 

 
GİRESUN
GÖRELE
KÖPRÜBAŞI 

 
GİRESUN
KEŞAP
KARABULDUK 

 
GİRESUN
MERKEZ
DUROĞLU 

 
GÜMÜŞHANE
KÖSE
SALYAZI 

 
GÜMÜŞHANE
MERKEZ
ARZULAR 

 
GÜMÜŞHANE
MERKEZ
TEKKE 

 
HATAY
HASSA
SÖĞÜT 

 
HATAY
YAYLADAĞI
KIŞLAK 

 
HATAY
YAYLADAĞI
YEDİTEPE 

 
ISPARTA
AKSU
YAKAAFŞAR 

 
ISPARTA
ATABEY
İSLAMKÖY 

 
ISPARTA
EĞİRDİR
BARLA 

 
ISPARTA
EĞİRDİR
GÖKÇEHÖYÜK 

 
ISPARTA
EĞİRDİR
PAZARKÖY 

 
ISPARTA
GÖNEN
GÜNEYKENT 

 
ISPARTA
KEÇİBORLU
AYDOĞMUŞ 

 
ISPARTA
KEÇİBORLU
İNCESU 

 
ISPARTA
MERKEZ
BÜYÜKGÖKÇELİ 

 
ISPARTA
SENİRKENT
ULUĞBEY 

 
ISPARTA
SENİRKENT
YASSIÖREN 

 
ISPARTA
SÜTÇÜLER
AYVALIPINAR 

 
ISPARTA
SÜTÇÜLER
KASIMLAR 

 
ISPARTA
SÜTÇÜLER
KESME 

 
ISPARTA
ŞARKİKARAAĞAÇ
GÖKSÖĞÜT 

 
ISPARTA
YALVAÇ
KÖRKÜLER 

 
ISPARTA
YALVAÇ
KUMDANLI 

 
ISPARTA
YALVAÇ
KUYUCAK 

 
ISPARTA
YALVAÇ
ÖZGÜNEY 

 
ISPARTA
YALVAÇ
SÜCÜLLÜ 

 
ISPARTA
YALVAÇ
YUKARIKAŞIKARA 

 
İZMİR
BAYINDIR
ZEYTİNOVA 

 
İZMİR
BERGAMA
AYASKENT 

 
İZMİR
BERGAMA
YENİKENT 

 
İZMİR
ÖDEMİŞ
BOZDAĞ 

 
İZMİR
ÖDEMİŞ
ÇAYLI 

 
İZMİR
ÖDEMİŞ
KAYAKÖY 

 
İZMİR
ÖDEMİŞ
KONAKLI 

 
KAHRAMANMARAŞ
AFŞİN
ALEMDAR 

 
KAHRAMANMARAŞ
AFŞİN
BAKRAÇ 

 
KAHRAMANMARAŞ
AFŞİN
DAĞLICA 

 
KAHRAMANMARAŞ
AFŞİN
ESENCE 

 
KAHRAMANMARAŞ
ELBİSTAN
AKBAYIR 

 
KAHRAMANMARAŞ
GÖKSUN
BOZHÜYÜK 

 
KAHRAMANMARAŞ
GÖKSUN
ÇARDAK 

 
KAHRAMANMARAŞ
GÖKSUN
TAŞOLUK 

 
KAHRAMANMARAŞ
MERKEZ
KARADERE 

 
KARAMAN
MERKEZ
KILBASAN 

 
KARAMAN
MERKEZ
KİSECİK 

 
KARAMAN
MERKEZ
TAŞKALE 

 
KARAMAN
MERKEZ
YEŞİLDERE 

 
KARAMAN
MERKEZ
YOLLARBAŞI 

 
KARS
ARPAÇAY
KOÇKÖYÜ 

 
KASTAMONU
TOSYA
ORTALICA 

 
KAYSERİ
AKKIŞLA
GÖMÜRGEN 

 
KAYSERİ
AKKIŞLA
KULULU 

 
KAYSERİ
BÜNYAN
BÜYÜKTUZHİSAR 

 
KAYSERİ
BÜNYAN
ELBAŞI 

 
KAYSERİ
BÜNYAN
KOYUNABDAL 

 
KAYSERİ
BÜNYAN
YENİ SÜKSÜN 

 
KAYSERİ
DEVELİ
GAZİ 

 
KAYSERİ
DEVELİ
ŞIHLI 

 
KAYSERİ
DEVELİ
ZİLE 

 
KAYSERİ
FELAHİYE
BÜYÜK TORAMAN 

 
KAYSERİ
FELAHİYE
KAYAPINAR 

 
KAYSERİ
KOCASİNAN
AMARAT 

 
KAYSERİ
KOCASİNAN
DÜVER 

 
KAYSERİ
KOCASİNAN
HİMMETDEDE 

 
KAYSERİ
ÖZVATAN
KÜPELİ 

 
KAYSERİ
PINARBAŞI
KAYNAR 

 
KAYSERİ
PINARBAŞI
PAZARÖREN 

 
KAYSERİ
SARIOĞLAN
ALAMETTİN 

 
KAYSERİ
SARIOĞLAN
GAZİLER 

 
KAYSERİ
SARIOĞLAN
KARAÖZÜ 

 
KAYSERİ
SARIZ
YEŞİLKENT 

 
KAYSERİ
TOMARZA
EMİRUŞAĞI 

 
KIRIKKALE
BAHŞİLİ
KARAAHMETLİ 

 
KIRIKKALE
BALIŞEYH
KOÇUBABA 

 
KIRIKKALE
BALIŞEYH
KULAKSIZ 

 
KIRIKKALE
DELİCE
BÜYÜKAFŞAR 

 
KIRIKKALE
DELİCE
BÜYÜKYAĞLI 

 
KIRIKKALE
KESKİN
CERİTMÜMİNLİ 

 
KIRIKKALE
KESKİN
KONUR 

 
KIRIKKALE
KESKİN
KÖPRÜKÖY 

 
KIRIKKALE
MERKEZ
AHİLİ 

 
KIRIKKALE
MERKEZ
ÇULLU 

 
KIRIKKALE
MERKEZ
HASANDEDE 

 
KIRIKKALE
SULAKYURT
GÜZELYURT 

 
KIRIKKALE
SULAKYURT
HAMZALI 

 
KIRIKKALE
YAHŞİHAN
IRMAK 

 
KIRIKKALE
YAHŞİHAN
KILIÇLAR 

 
KIRKLARELİ
BABAESKİ
KARAHALİL 

 
KIRKLARELİ
BABAESKİ
SİNANLI 

 
KIRKLARELİ
LÜLEBURGAZ
SAKIZKÖY 

 
KIRKLARELİ
PINARHİSAR
YENİCE 

 
KIRŞEHİR
AKÇAKENT
MAHSENLİ 

 
KIRŞEHİR
AKPINAR
AŞAĞIHOMURLU 

 
KIRŞEHİR
AKPINAR
BÜYÜKABDİUŞAĞI 

 
KIRŞEHİR
AKPINAR
KÖŞKER 

 
KIRŞEHİR
BOZTEPE
KARACAÖREN 

 
KIRŞEHİR
ÇİÇEKDAĞI
BOĞAZEVCİ 

 
KIRŞEHİR
KAMAN
BAŞKÖY 

 
KIRŞEHİR
KAMAN
ÇAĞIRKAN 

 
KIRŞEHİR
KAMAN
HAMİT 

 
KIRŞEHİR
KAMAN
İSAHOCALI 

 
KIRŞEHİR
KAMAN
KARGINYENİCE 

 
KIRŞEHİR
KAMAN
ÖMERHACILI 

 
KIRŞEHİR
KAMAN
SAVCILIBÜYÜKOBA 

 
KIRŞEHİR
KAMAN
YELEK 

 
KIRŞEHİR
MERKEZ
ÇAYAĞZI 

 
KIRŞEHİR
MERKEZ
DULKADİRLİ 

 
KIRŞEHİR
MERKEZ
KARAHIDIR 

 
KIRŞEHİR
MERKEZ
TOKLÜMEN 

 
KIRŞEHİR
MERKEZ
ULUPINAR 

 
KİLİS
MERKEZ
YAVUZLU 

 
KONYA
AKÖREN
AVDAN 

 
KONYA
AKÖREN
KAYASU 

 
KONYA
AKŞEHİR
ATAKENT 

 
KONYA
AKŞEHİR
ENGİLİ 

 
KONYA
AKŞEHİR
GÖLÇAYIR 

 
KONYA
AKŞEHİR
REİS 

 
KONYA
AKŞEHİR
YAZLA 

 
KONYA
BEYŞEHİR
ADAKÖY 

 
KONYA
BEYŞEHİR
AKÇABELEN 

 
KONYA
BEYŞEHİR
BAYAFŞAR 

 
KONYA
BEYŞEHİR
EMEN 

 
KONYA
BEYŞEHİR
ESENCE 

 
KONYA
BEYŞEHİR
GÖKÇİMEN 

 
KONYA
BEYŞEHİR
GÖLYAKA 

 
KONYA
BEYŞEHİR
KAYABAŞI 

 
KONYA
BEYŞEHİR
KURUCAOVA 

 
KONYA
BEYŞEHİR
SEVİNDİK 

 
KONYA
BEYŞEHİR
ÜSTÜNLER 

 
KONYA
BEYŞEHİR
YENİDOĞAN 

 
KONYA
BEYŞEHİR
YEŞİLDAĞ 

 
KONYA
BOZKIR
ÇAĞLAYAN 

 
KONYA
BOZKIR
DEREİÇİ 

 
KONYA
BOZKIR
DEREKÖY 

 
KONYA
BOZKIR
HAMZALAR 

 
KONYA
BOZKIR
HARMANPINAR 

 
KONYA
BOZKIR
HİSARLIK 

 
KONYA
BOZKIR
SORKUN 

 
KONYA
BOZKIR
SÖĞÜT 

 
KONYA
BOZKIR
ÜÇPINAR 

 
KONYA
CİHANBEYLİ
BÜYÜKBEŞKAVAK 

 
KONYA
CİHANBEYLİ
İNSUYU 

 
KONYA
CİHANBEYLİ
KELHASAN 

 
KONYA
ÇELTİK
KÜÇÜKHASAN 

 
KONYA
ÇUMRA
APA 

 
KONYA
ÇUMRA
ARIKÖREN 

 
KONYA
ÇUMRA
DİNEK 

 
KONYA
ÇUMRA
GÜVERCİNLİK 

 
KONYA
ÇUMRA
TÜRKMENCAMİLİ 

 
KONYA
ÇUMRA
YENİSU 

 
KONYA
DERBENT
ÇİFTLİKÖZÜ 

 
KONYA
DEREBUCAK
GENCEK 

 
KONYA
DEREBUCAK
PINARBAŞI 

 
KONYA
DEREBUCAK
YUKARIKAYALAR 

 
KONYA
DOĞANHİSAR
AYASLAR 

 
KONYA
DOĞANHİSAR
ÇINAROBA 

 
KONYA
DOĞANHİSAR
DEŞTİĞİN 

 
KONYA
DOĞANHİSAR
KARAAĞA 

 
KONYA
DOĞANHİSAR
KOÇAŞ 

 
KONYA
DOĞANHİSAR
KONAKKALE 

 
KONYA
DOĞANHİSAR
YENİCE 

 
KONYA
EMİRGAZİ
IŞIKLAR 

 
KONYA
EREĞLİ
KUTÖREN 

 
KONYA
EREĞLİ
SAZGEÇİT 

 
KONYA
GÜNEYSINIR
ALANÖZÜ 

 
KONYA
GÜNEYSINIR
AYDOĞMUŞ 

 
KONYA
HADİM
BADEMLİ 

 
KONYA
HADİM
BAĞBAŞI 

 
KONYA
HADİM
BOLAT 

 
KONYA
HADİM
GÖYNÜKKIŞLA 

 
KONYA
HADİM
YALINÇEVRE 

 
KONYA
HÜYÜK
BURUNSUZ 

 
KONYA
HÜYÜK
ÇAMLICA 

 
KONYA
HÜYÜK
ÇAVUŞ 

 
KONYA
HÜYÜK
GÖÇERİ 

 
KONYA
HÜYÜK
İLMEN 

 
KONYA
HÜYÜK
İMRENLER 

 
KONYA
HÜYÜK
KIRELİ 

 
KONYA
HÜYÜK
KÖŞK 

 
KONYA
HÜYÜK
MUTLU 

 
KONYA
ILGIN
BALKI 

 
KONYA
ILGIN
BEYKONAK 

 
KONYA
ILGIN
ÇAVUŞÇUGÖL 

 
KONYA
ILGIN
GÖKÇEYURT 

 
KONYA
KADINHANI
BAŞKUYU 

 
KONYA
KARATAY
HAYIROĞLU 

 
KONYA
KARATAY
YARMA 

 
KONYA
KULU
CELEP 

 
KONYA
KULU
KARACADAĞ 

 
KONYA
KULU
KIRKPINAR 

 
KONYA
KULU
TUZYAKA 

 
KONYA
MERAM
HATUNSARAY 

 
KONYA
MERAM
İNLİCE 

 
KONYA
MERAM
KAVAK 

 
KONYA
MERAM
KIZILÖREN 

 
KONYA
MERAM
SAĞLIK 

 
KONYA
SARAYÖNÜ
BAŞHÜYÜK 

 
KONYA
SARAYÖNÜ
ÇEŞMELİSEBİL 

 
KONYA
SARAYÖNÜ
GÖZLÜ 

 
KONYA
SARAYÖNÜ
KADIOĞLU 

 
KONYA
SARAYÖNÜ
KURŞUNLU 

 
KONYA
SELÇUKLU
BAŞARAKAVAK 

 
KONYA
SELÇUKLU
SIZMA 

 
KONYA
SEYDİŞEHİR
AKÇALAR 

 
KONYA
SEYDİŞEHİR
BOSTANDERE 

 
KONYA
SEYDİŞEHİR
ÇAVUŞ 

 
KONYA
SEYDİŞEHİR
KESECİK 

 
KONYA
SEYDİŞEHİR
KETENLİ 

 
KONYA
TAŞKENT
AFŞAR 

 
KONYA
TAŞKENT
BOLAY 

 
KONYA
TAŞKENT
ÇETMİ 

 
KONYA
TAŞKENT
ILICAPINAR 

 
KONYA
YUNAK
KOÇYAZI 

 
KONYA
YUNAK
PİRİBEYLİ 

 
KONYA
YUNAK
SARAY 

 
KONYA
YUNAK
SÜLÜKLÜ 

 
KONYA
YUNAK
TURGUT 

 
KÜTAHYA
ALTINTAŞ
ÇAYIRBAŞI 

 
KÜTAHYA
ALTINTAŞ
ZAFERTEPEÇALKÖY 

 
KÜTAHYA
ÇAVDARHİSAR
HACIKEBİR 

 
KÜTAHYA
EMET
AYDINCIK 

 
KÜTAHYA
EMET
ÇERTE 

 
KÜTAHYA
EMET
EĞRİGÖZ 

 
KÜTAHYA
EMET
GÜNLÜCE 

 
KÜTAHYA
EMET
ÖRENCİK 

 
KÜTAHYA
EMET
YENİCE 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
AKÇAALAN 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
ALTINKENT 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
CEBRAİL 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
ERDOĞMUŞ 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
FIRDAN 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
GÜMELE 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
GÜRLEK 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
KAYAKÖY 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
ÜZÜMLÜ 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
YENİKENT 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
YEŞİLÇAY 

 
KÜTAHYA
GEDİZ
YUNUSLAR 

 
KÜTAHYA
HİSARCIK
DEREKÖY 

 
KÜTAHYA
HİSARCIK
HASANLAR 

 
KÜTAHYA
HİSARCIK
KARBASAN 

 
KÜTAHYA
HİSARCIK
ŞEYHLER 

 
KÜTAHYA
MERKEZ
KIZILCAÖREN 

 
KÜTAHYA
PAZARLAR
SOFULAR 

 
KÜTAHYA
PAZARLAR
YAKUPLAR 

 
KÜTAHYA
SİMAV
BAHTILLI 

 
KÜTAHYA
SİMAV
ÇAYSİMAV 

 
KÜTAHYA
SİMAV
DEMİRCİ 

 
KÜTAHYA
SİMAV
GÜMÜŞSU 

 
KÜTAHYA
SİMAV
HİSARBEY 

 
KÜTAHYA
SİMAV
KALKAN 

 
KÜTAHYA
SİMAV
KARACAHİSAR 

 
KÜTAHYA
SİMAV
KESTEL 

 
KÜTAHYA
SİMAV
ÖREYLER 

 
KÜTAHYA
SİMAV
ŞENKÖY 

 
KÜTAHYA
SİMAV
YAYKIN 

 
KÜTAHYA
SİMAV
YEMİŞLİ 

 
KÜTAHYA
SİMAV
YENİKÖY 

 
KÜTAHYA
SİMAV
YEŞİLDERE 

 
KÜTAHYA
SİMAV
YEŞİLKÖY 

 
KÜTAHYA
ŞAPHANE
KARAMANCA 

 
KÜTAHYA
ŞAPHANE
ÜÇBAŞ 

 
KÜTAHYA
TAVŞANLI
ALİKÖY 

 
KÜTAHYA
TAVŞANLI
BALIKÖY 

 
KÜTAHYA
TAVŞANLI
GÜRAĞAÇ 

 
MALATYA
AKÇADAĞ
KOZLUCA 

 
MALATYA
BATTALGAZİ
HASIRCILAR 

 
MALATYA
DARENDE
AĞILBAŞI 

 
MALATYA
DARENDE
ILICA 

 
MALATYA
DARENDE
YENİCE 

 
MALATYA
DOĞANŞEHİR
SÖĞÜT 

 
MALATYA
DOĞANYOL
GÖKÇE 

 
MALATYA
HEKİMHAN
HASANÇELEBİ 

 
MALATYA
HEKİMHAN
İPEKYOLU 

 
MALATYA
HEKİMHAN
KOCAÖZÜ 

 
MALATYA
KULUNCAK
SOFULAR 

 
MALATYA
MERKEZ
BEYDAĞI 

 
MALATYA
MERKEZ
ERENLİ 

 
MALATYA
PÜTÜRGE
NOHUTLU 

 
MALATYA
PÜTÜRGE
TEPEHAN 

 
MANİSA
AHMETLİ
GÖKKAYA 

 
MANİSA
ALAŞEHİR
KEMALİYE 

 
MANİSA
ALAŞEHİR
PİYADELER 

 
MANİSA
DEMİRCİ
DURHASAN 

 
MANİSA
DEMİRCİ
İCİKLER 

 
MANİSA
DEMİRCİ
MAHMUTLAR 

 
MANİSA
GÖRDES
ÇİÇEKLİ 

 
MANİSA
GÖRDES
KAYACIK 

 
MANİSA
KULA
SANDAL 

 
MANİSA
MERKEZ
HACIHALİLLER 

 
MANİSA
MERKEZ
HAMZABEYLİ 

 
MANİSA
MERKEZ
SANCAKLIİĞDECİK 

 
MANİSA
MERKEZ
SELİMŞAHLAR 

 
MANİSA
MERKEZ
ÜÇPINAR 

 
MANİSA
MERKEZ
YAĞCILAR 

 
MANİSA
MERKEZ
YENİKÖY 

 
MANİSA
SALİHLİ
MERSİNLİ 

 
MANİSA
SALİHLİ
POYRAZDAMLARI 

 
MANİSA
SARUHANLI
ALİBEYLİ 

 
MANİSA
SARUHANLI
GÖKÇE 

 
MANİSA
SARUHANLI
GÜMÜLCELİ 

 
MANİSA
SARUHANLI
İSHAKÇELEBİ 

 
MANİSA
SARUHANLI
KUMKUYUCAK 

 
MANİSA
SARUHANLI
NURİYE 

 
MANİSA
SOMA
YAĞCILI 

 
MERSİN
GÜLNAR
BÜYÜKECELİ 

 
MERSİN
SİLİFKE
UZUNCABURÇ 

 
MUĞLA
KAVAKLIDERE
ÇAMLIBEL 

 
MUĞLA
KAVAKLIDERE
ÇAYBOYU 

 
MUĞLA
MARMARİS
TURUNÇ 

 
MUĞLA
MİLAS
BAFA 

 
MUĞLA
YATAĞAN
BENCİK 

 
MUĞLA
YATAĞAN
BOZÜYÜK 

 
MUĞLA
YATAĞAN
YEŞİLBAĞCILAR 

 
NEVŞEHİR
ACIGÖL
İNALLI 

 
NEVŞEHİR
ACIGÖL
KURUGÖL 

 
NEVŞEHİR
AVANOS
AKARCA 

 
NEVŞEHİR
AVANOS
GÖYNÜK 

 
NEVŞEHİR
AVANOS
MAHMAT 

 
NEVŞEHİR
AVANOS
SARILAR 

 
NEVŞEHİR
AVANOS
TOPAKLI 

 
NEVŞEHİR
DERİNKUYU
SUVERMEZ 

 
NEVŞEHİR
GÜLŞEHİR
ABUUŞAĞI 

 
NEVŞEHİR
GÜLŞEHİR
GÜMÜŞKENT 

 
NEVŞEHİR
GÜLŞEHİR
OVAÖREN 

 
NEVŞEHİR
HACIBEKTAŞ
KARABURNA 

 
NEVŞEHİR
HACIBEKTAŞ
KIZILAĞIL 

 
NEVŞEHİR
KOZAKLI
KALECİK 

 
NEVŞEHİR
KOZAKLI
KANLICA 

 
NEVŞEHİR
KOZAKLI
KARAHASANLI 

 
NEVŞEHİR
KOZAKLI
KARASENİR 

 
NEVŞEHİR
MERKEZ
GÖREME 

 
NEVŞEHİR
ÜRGÜP
AKSALUR 

 
NEVŞEHİR
ÜRGÜP
MUSTAFAPAŞA 

 
NİĞDE
ALTUNHİSAR
ÇÖMLEKÇİ 

 
NİĞDE
ALTUNHİSAR
ULUKIŞLA 

 
NİĞDE
ALTUNHİSAR
YEŞİLYURT 

 
NİĞDE
BOR
KIZILCA 

 
NİĞDE
ÇAMARDI
BADEMDERE 

 
NİĞDE
ÇİFTLİK
KİTRELİ 

 
NİĞDE
MERKEZ
AYDINYURT 

 
NİĞDE
MERKEZ
ÇAVDARLI 

 
NİĞDE
MERKEZ
DİKİLİTAŞ 

 
NİĞDE
MERKEZ
ELMALI 

 
NİĞDE
MERKEZ
HACIBEYLİ 

 
NİĞDE
MERKEZ
İÇMELİ 

 
NİĞDE
MERKEZ
KAYIRLI 

 
NİĞDE
MERKEZ
KOYUNLU 

 
NİĞDE
MERKEZ
OVACIK 

 
NİĞDE
ULUKIŞLA
AKTOPRAK 

 
NİĞDE
ULUKIŞLA
ÇİFTEHAN 

 
NİĞDE
ULUKIŞLA
YENİYILDIZ 

 
ORDU
AYBASTI
PELİTÖZÜ 

 
ORDU
FATSA
GEYİKÇELİ 

 
ORDU
FATSA
İSLAMDAĞ 

 
ORDU
FATSA
KÖSEBUCAĞI 

 
ORDU
FATSA
YALIKÖY 

 
ORDU
GÖLKÖY
ALANYURT 

 
ORDU
GÖLKÖY
KARAHASAN 

 
ORDU
GÜRGENTEPE
DİREKLİ 

 
ORDU
GÜRGENTEPE
ESKİKÖY 

 
ORDU
İKİZCE
KAYNARTAŞ 

 
ORDU
KABADÜZ
YOKUŞDİBİ 

 
ORDU
MESUDİYE
TOPÇAM 

 
ORDU
MESUDİYE
ÜÇYOL 

 
ORDU
MESUDİYE
YEŞİLCE 

 
ORDU
PERŞEMBE
KIRLI 

 
ORDU
ÜNYE
HANYANI 

 
ORDU
ÜNYE
YENİKENT 

 
ORDU
ÜNYE
YEŞİLKENT 

 
OSMANİYE
MERKEZ
KIRMITLI 

 
OSMANİYE
SUMBAS
ALİBEYLİ 

 
OSMANİYE
SUMBAS
MEHMETLİ 

 
RİZE
İKİZDERE
GÜNEYCE 

 
RİZE
KALKANDERE
YOLBAŞI 

 
SAKARYA
FERİZLİ
GÖLKENT 

 
SAKARYA
KARASU
DARIÇAYIRI 

 
SAKARYA
KARASU
YUVALIDERE 

 
SAKARYA
KOCAALİ
LAHNA 

 
SAMSUN
BAFRA
İKİZPINAR 

 
SAMSUN
BAFRA
KOLAY 

 
SAMSUN
HAVZA
BEKDİĞİN 

 
SAMSUN
HAVZA
ILICA 

 
SAMSUN
TERME
AMBARTEPE 

 
SAMSUN
TERME
GÖLYAZI 

 
SAMSUN
TERME
KOCAMAN 

 
SAMSUN
TERME
SÖĞÜTLÜ 

 
SİNOP
GERZE
YENİKENT 

 
SİNOP
TÜRKELİ
GÜZELKENT 

 
SİVAS
ALTINYAYLA
DELİİLYAS 

 
SİVAS
ALTINYAYLA
KALE 

 
SİVAS
GEMEREK
ÇEPNİ 

 
SİVAS
GEMEREK
EĞERCİ 

 
SİVAS
GEMEREK
İNKIŞLA 

 
SİVAS
GÜRÜN
SUÇATI 

 
SİVAS
KANGAL
HAVUZ 

 
SİVAS
MERKEZ
GÜMÜŞDERE 

 
SİVAS
SUŞEHRİ
ÇATALOLUK 

 
SİVAS
ŞARKIŞLA
AKÇAKIŞLA 

 
SİVAS
ULAŞ
BAHARÖZÜ 

 
SİVAS
ULAŞ
YENİKARAHİSAR 

 
SİVAS
YILDIZELİ
KALIN 

 
SİVAS
YILDIZELİ
KAVAK 

 
SİVAS
YILDIZELİ
KÜMBET 

 
SİVAS
YILDIZELİ
ŞEYHHALİL 

 
SİVAS
ZARA
ŞEREFİYE 

 
ŞANLIURFA
VİRANŞEHİR
EYÜPNEBİ 

 
ŞIRNAK
GÜÇLÜKONAK
FINDIK 

 
TEKİRDAĞ
ÇORLU
YENİCE 

 
TEKİRDAĞ
HAYRABOLU
ŞALGAMLI 

 
TEKİRDAĞ
MALKARA
BALABANCIK 

 
TEKİRDAĞ
MALKARA
KOZYÖRÜK 

 
TEKİRDAĞ
MERKEZ
BANARLI 

 
TEKİRDAĞ
MERKEZ
KUMBAĞ 

 
TOKAT
ALMUS
AKARÇAY 

 
TOKAT
ALMUS
ATAKÖY 

 
TOKAT
ALMUS
BAĞTAŞI 

 
TOKAT
ALMUS
CİHET 

 
TOKAT
ALMUS
DİKİLİ 

 
TOKAT
ALMUS
GÖLGELİ 

 
TOKAT
ALMUS
GÖRÜMLÜ 

 
TOKAT
ALMUS
KINIK 

 
TOKAT
ARTOVA
ÇELİKLİ 

 
TOKAT
BAŞÇİFTLİK
HATİPLİ 

 
TOKAT
BAŞÇİFTLİK
KARACAÖREN 

 
TOKAT
ERBAA
AKÇA 

 
TOKAT
ERBAA
DEĞİRMENLİ 

 
TOKAT
ERBAA
KOÇAK 

 
TOKAT
ERBAA
TANOBA 

 
TOKAT
ERBAA
ÜZÜMLÜ 

 
TOKAT
MERKEZ
AKBELEN 

 
TOKAT
MERKEZ
AVLUNLAR 

 
TOKAT
MERKEZ
BÜYÜKYILDIZ 

 
TOKAT
MERKEZ
KEMALPAŞA 

 
TOKAT
MERKEZ
YAĞMURLU 

 
TOKAT
NİKSAR
GÖKÇELİ 

 
TOKAT
NİKSAR
GÜNEBAKAN 

 
TOKAT
NİKSAR
GÜRÇEŞME 

 
TOKAT
NİKSAR
KUYUCAK 

 
TOKAT
NİKSAR
ÖZALAN 

 
TOKAT
NİKSAR
SERENLİ 

 
TOKAT
PAZAR
DEREKÖY 

 
TOKAT
REŞADİYE
BÜŞÜRÜM 

 
TOKAT
REŞADİYE
CİMİTEKKE 

 
TOKAT
REŞADİYE
ÇEVRECİK 

 
TOKAT
REŞADİYE
DEMİRCİLİ 

 
TOKAT
REŞADİYE
KIZILCAÖREN 

 
TOKAT
REŞADİYE
KUZBAĞI 

 
TOKAT
REŞADİYE
NEBİŞEYH 

 
TOKAT
REŞADİYE
SOĞUKPINAR 

 
TOKAT
REŞADİYE
YOLÜSTÜ 

 
TOKAT
TURHAL
ÇAYLI 

 
TOKAT
TURHAL
KAT 

 
TOKAT
TURHAL
ULUTEPE 

 
TOKAT
TURHAL
YAZITEPE 

 
TOKAT
YEŞİLYURT
ÇIKRIK 

 
TOKAT
YEŞİLYURT
KUŞÇU 

 
TOKAT
ZİLE
GÜZELBEYLİ 

 
TOKAT
ZİLE
YALINYAZI 

 
TOKAT
ZİLE
YILDIZTEPE 

 
TRABZON
AKÇAABAT
ADACIK 

 
TRABZON
AKÇAABAT
ŞİNİK 

 
TRABZON
ARAKLI
ÇANKAYA 

 
TRABZON
ARSİN
ATAYURT 

 
TRABZON
ARSİN
FINDIKLI 

 
TRABZON
BEŞİKDÜZÜ
TÜRKELLİ 

 
TRABZON
BEŞİKDÜZÜ
YEŞİLKÖY 

 
TRABZON
ÇAYKARA
ATAKÖY 

 
TRABZON
ÇAYKARA
TAŞKIRAN 

 
TRABZON
ÇAYKARA
UZUNGÖL 

 
TRABZON
DÜZKÖY
AYKUT 

 
TRABZON
HAYRAT
BALABAN 

 
TRABZON
HAYRAT
GÜLDEREN 

 
TRABZON
MERKEZ
GÜRBULAK 

 
TRABZON
MERKEZ
YEŞİLOVA 

 
TRABZON
OF
BALLICA 

 
TRABZON
OF
CUMAPAZARI 

 
TRABZON
OF
ESKİPAZAR 

 
TRABZON
OF
GÜRPINAR 

 
TRABZON
SÜRMENE
ÇAMBURNU 

 
TRABZON
TONYA
İSKENDERLİ 

 
TUNCELİ
MAZGİRT
DARIKENT 

 
UŞAK
BANAZ
BÜYÜKOTURAK 

 
UŞAK
EŞME
AHMETLER 

 
UŞAK
EŞME
GÜLLÜ 

 
UŞAK
KARAHALLI
KARBASAN 

 
UŞAK
MERKEZ
GÜRE 

 
UŞAK
SİVASLI
AĞAÇBEYLİ 

 
UŞAK
ULUBEY
AVGAN 

 
UŞAK
ULUBEY
HASKÖY 

 
UŞAK
ULUBEY
KIŞLA 

 
UŞAK
ULUBEY
OMURCA 

 
YALOVA
ÇINARCIK
KOCADERE 

 
YOZGAT
AYDINCIK
BAŞTÜRK 

 
YOZGAT
AYDINCIK
KÖSRELİK 

 
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
ÇAKMAK 

 
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
ÇALAPVERDİ 

 
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
DEVECİPINAR 

 
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
OVAKENT 

 
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
ÖZLER 

 
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
SIRÇALI 

 
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
UZUNLU 

 
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
YENİPAZAR 

 
YOZGAT
ÇANDIR
BÜYÜKKIŞLA 

 
YOZGAT
ÇAYIRALAN
EVCİLER 

 
YOZGAT
ÇEKEREK
BAYINDIRHÜYÜK 

 
YOZGAT
ÇEKEREK
BAZLAMBAÇ 

 
YOZGAT
ÇEKEREK
BEYYURDU 

 
YOZGAT
ÇEKEREK
ÖZÜKAVAK 

 
YOZGAT
MERKEZ
ÇADIRARDIÇ 

 
YOZGAT
MERKEZ
ESENLİ 

 
YOZGAT
MERKEZ
OSMANPAŞA 

 
YOZGAT
SARAYKENT
ÇİÇEKLİ 

 
YOZGAT
SARAYKENT
DEDEFAKILI 

 
YOZGAT
SORGUN
AHMETFAKILI 

 
YOZGAT
SORGUN
GEDİKHASANLI 

 
YOZGAT
SORGUN
GÜLŞEHRİ 

 
YOZGAT
SORGUN
KARAKIZ 

 
YOZGAT
ŞEFAATLİ
KUZAYCA 

 
YOZGAT
ŞEFAATLİ
PAŞAKÖY 

 
YOZGAT
ŞEFAATLİ
SARIKENT 

 
YOZGAT
YENİFAKILI
BEKTAŞLI 

 
YOZGAT
YERKÖY
SEKİLİ 

 
ZONGULDAK
DEVREK
ÖZBAĞI 

 
ZONGULDAK
EREĞLİ
ÇAYLIOĞLU 

 
ZONGULDAK
EREĞLİ
ÖĞBERLER 

 
ZONGULDAK
GÖKÇEBEY
HACIMUSA 

 
ZONGULDAK
MERKEZ
SİVRİLER


(45) SAYILI LİSTE


      KURUMU   : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
      TEŞKİLATI  : TAŞRA


İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
                                          Serbest      Tutulan
                                          Kadro       Kadro

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam

MİAH Kaymakam 1 43 43

EHS İlçe Emniyet Müd. 1 43 43

GİH Yazı İş.Müd. 1 43 43

GİH Siv.Sav.Müd. 1 43 43

GİH Nüfus Müdürü 1 43 43

GİH Şef 4 86 86

GİH Siv.Sav.Memuru 8 43 43

GİH Ver.Haz.Kont.İşlt. 4 43 43

GİH Ver.Haz.Kont.İşlt. 5 43 43

GİH Şoför 12 43 43

YH Teknisyen Yard. 12 43 43

YH Hizmetli 12 86 86

YH Kaloriferci 12 43 43

YH Dağıtıcı 12 43 43


            TOPLAM                      688                688

KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI

      TEŞKİLATI  : TAŞRA
                  İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
                                          Serbest      Tutulan                                                     Kadro       Kadro

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam


GİH Mal Müdürü 1 43 43

GİH Şef 4 43 43

GİH Memur 8 129 129

GİH Veznedar 8 43 43

YH Hizmetli 12 43 43

YH Kaloriferci 12 43 43

GİH Şoför 12 43 43


            TOPLAM                      387                387
KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

      TEŞKİLATI  : TAŞRA

                  İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                                          Serbest      Tutulan
                                          Kadro       Kadro

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam


GİH İlçe Milli Eğt.Müd. 1 43 43

GİH Şube Müdürü 2 129 129

GİH Şef 4 43 43

GİH Memur 8 86 86

YH Hizmetli 12 129 129

GİH Şoför 12 43 43


            TOPLAM                      473                473

KURUMU : SAĞLIK BAKANLIĞI

      TEŞKİLATI  : TAŞRA

                  İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
                                          Serbest      Tutulan
                                          Kadro       Kadro

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam


SH Tabip 7 129 129

SH Hemşire 9 215 215 SH Ebe 10 215 215

SH Sağlık Memuru 11 86 86

GİH Memur 12 43 43

YH Hizmetli 12 43 43

GİH Şoför 12 43 43


            TOPLAM                       774                774

KURUMU : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

      TEŞKİLATI  : TAŞRA
                  İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
                                          Serbest      Tutulan
                                          Kadro       Kadro

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam


GİH Tapu Sicil Müdürü 1 43 43

GİH Şef 4 43 43

GİH Sicil Memuru 12 43 43

GİH Sicil Katibi 12 43 43

YH Hizmetli 12 43 43

            TOPLAM                       215               215


      KURUMU   : GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
      TEŞKİLATI  : TAŞRA

                  İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                                          Serbest      Tutulan
                                          Kadro       Kadro

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam


GİH İlçe Genç.ve Spor Md. 1 43 43

GİH Memur 12 43 43

YH Teknisyen Yard. 12 43 43


            TOPLAM                      129                129


      KURUMU   : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
      TEŞKİLATI  : TAŞRA
                  İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
                                          Serbest      Tutulan
                                          Kadro       Kadro

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam


GİH İlçe Müftüsü 1 43 43

GİH Memur 12 86 86

YH Hizmetli 12 43 43

GİH Şoför 12 43 43


            TOPLAM                      215                215
      KURUMU   : TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
      TEŞKİLATI  : TAŞRA

                  İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                                          Serbest      Tutulan
                                          Kadro       Kadro

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam


GİH İlçe Müdürü 1 43 43

TH Mühendis 1 43 43

SH Veteriner Hekim 1 43 43

GİH Memur 12 86 86

YH Hizmetli 12 43 43

GİH Şoför 12 43 43


            TOPLAM                      301                301
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER Edit

Tasarıya ekli listeler İçişleri Komisyonunca aynen kabul edilmiştir.
-- 3/10/2009 12:36:00 PM tarihinde KARTAL tarafından Yenişehir İlçesi adresine gönderildiCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.