FANDOM


Bakınız

D Türkiye'de Büyükşehir Belediyeleri ilk kez 2972 sayılı kanun ile kuruldu. 195 sayılı KHK ile. BŞB. Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı


Büyükşehir Belediyeleri
Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi
BBB Büyükşehir Belediye Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Recep Altepe
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesinin Organları
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Bursa BŞB/Genel Sekreterliği Seyfettin mersin BŞB/Genel Sekreterliği Haluk Tunçsu
BŞB/Atamalar Mersin BŞB/Atamalar
Mevzuat Belediye mevzuatı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Yeni Büyük Şehir Yasası Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
12 Kasım 2012 - 6360 sayılı kanun ; < ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2012-BŞB kanunu değişikliği üzerine eleştiriler
Büyükşehir Belediyesi Sınırlarının İl Sınırları ile Birleştiri lmesini Öngören Kanun Taslağı Çalışmaları Hakkında Kamuoyuna Duyuru
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/529) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Hakkındaki Kanunun Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
Kanunlar Belediye Hizmetleri İhtiyaç Duyulan Kanunlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 775 sayılı Gecekondu Kanunu 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 2380 sayılı Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Yönetmelikler Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde İhtiyaç Duyulan Yönetmelikler Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği İtfaiye Yönetmeliği İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Belediye Zabıta Yönetmeliği Belediye Zabıta Yönetmeliği Ek-1 Değerlendirme Formu Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle Esaslar Hakkında Yönetmelik Otopark Yönetmeliği Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelik Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliği Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçn İkmal İstasyonlarının Kurukuş,Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik Taşınabilir Mal Yönetmeliği Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamlarına İlişkin Yönetmelik Devlet Memurlarına Giyecek Yardımı Yönetmeliği Adres ve Numaraya İlişkin Yönetmelik İl Özel İdareleri,Belediyeler ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlşkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Sığınak Yönetmeliği
Büyükşehir il müftüleri Büyük Şehir ve Eski Kale Tebriz

116 idarecinin sesi / mart - nisan / 2012

Büyük şehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Hakkındaki Kanunun

Basın AçıklamasıEdit

Büyük şehir Belediyesi Sınırlarının İl Sınırları ile Birleştirilmesini Öngören Kanun Taslağı Çalışmaları Hakkında Kamuoyuna Duyuru

13 İlde büyük şehir belediyesi kurulması ve il sınırlarının büyük şehir sınırı olarak belirlenmesi konusunu kapsayan kanun tasarısı hazırlığı yapıldığı kamuoyuna yansımıştır.Bazı Büyük şehir Belediyelerinin Sınırlarının Büyütülmesi, 13 İl’de Yeni Büyük şehir Belediyesi ve İlçe Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Ana Hatlarıyla

Aşağıdaki Hususları İçermektedir:

 • Mevcut 14 Büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırı olacak şekilde genişletilmekte,
 • Toplam il nüfusu 750.000’i aşan 13 il’de sınırları ilin mülki sınırları olacak şekilde Büyük şehir Belediyeleri kurulmakta
 • İstanbul ve Kocaeli sınırları içerisindeki orman köyleri de dâhil olmak üzere yaklaşık 16 bin köyün tüzel kişiliğine son verilip mahalleye dönüştürülmekte,
 • Büyük şehir sınırları içindeki belediyeler görev ve yetki açısından kademelendirilmekte,• Yeni büyük şehir olacak 13 ilde 23 yeni ilçe kurulmakta.
 • Yerel yönetimler alanında yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi amacıyla yerel yönetimlerle ilgili kanunlarda çeşitli değişiklikler yapılmakta,
 • İl genelindeki tüm belde belediyeleri ile köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mevcut ilçelerde ilçe belediyesine, yeni kurulan ilçelerde bu belediyelere mahalle olarak katılmakta,
 • Büyük şehir Belediyelerine dönüştürülen belediyelerin sınırları içinde en az bir yeni ilçe kurulmaktadır.Taslak Derneğimizin yetkili organlarında değerlendirilmiş olup bu çalışmanın yasalaşması halinde ortaya çıkaracağı sorunlar ve sakıncalar aşağıya özetlenmiştir.
 • Büyük şehirler sınırlarının il sınırını kapsayacak şekilde genişletilmesi il idaresi sisteminin ortadan kaldırılmasının yolunu açacaktır.
 • İl idaresi sisteminin aşındırılması taşrada “devletin tarafsızlığını ve hukukun üstünlüğünü” uygulayacak makamların zayıflamasına ve zaman içerisinde ortadan kalkmasına yol açacaktır. İl idaresi sistemin aşınması kamu düzeninin sağlanmasında güçlükler esebebiyet verecektir. Hâlbu ki İl İdaresi sistemi yerel demokrasinin sağlıklı işlemesinin en büyük teminatıdır.
 • Büyük şehir belediye sınırlarının il sınırlarına çıkarılmasıyla kendiliğinden bölgesel yönetimler ihdasedilmiş olacaktır. Yerel yönetim düzeyinde ortaya çıkan bu yapılanma bölgesel otonomiyi gündeme getirecektir.
 • Bu sistem demokratik bakımdan sakıncalar barındırmaktadır.Vatandaşın seçilmiş kişilere yakınlığı ortadan kalkacaktır. Karar mekanizmalarına vatandaşın katılımı söz konusu olmayacaktır.
 • Kocaeli ve İstanbul örnekleri ülke geneli için geçerli değildir. İstanbul ve Kocaeli’nde kentte sunulan hizmetlerin koordinasyonunu gerekli kılacak yapılanma mevcuttur. Yeni kurulacak büyük şehirlerin hiçbirinde koordinasyon gerektirecek hizmet bütünlüğünü zorunlu kılan fiziki koşullar bulunmamaktadır.
 • Tüm dünyada olduğu gibi belediyecilik anlayışı geniş kırsal alanlara hizmet vermeye uygun değildir.Yerel yönetimlerin dünyada gelişim seyrine bakıldığı zaman kırsal alanları içine alan belediyecilik anlayışının hiçbir zaman gelişmediği görülmektedir.Kırsal alanlar için hep özel yerel yönetim modelleri geliştirilmiştir.
 • Mevcut büyük şehir belediyelerinde imar uygulamaları alanında yaşanan sorunlar, gecekondulaşmanın bir türlü çözülememiş olması, sürüp giden yolsuzluk ve yozlaşma eğilimleri, şehir rantının vergilendirilememesi bu alandaki beklentinin boşa çıkabileceği kanaatini pekiştirmektedir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.