Majalla/English

D Şablon:Majalla bakınız .Portal:Mecelle. Majalla. Mecelle/English [1]
AL-MAJALLA AL AHKAM AL ADALIYYAH (The Ottoman Courts Manual (Hanafi)) The Journal of The Verdicts of The Justice Mecelle/Dictionary ENG word .Mecelle/İngilizce/Düz metin Majalla 1. Sale (BUYU' 101-403 ). 2.Majalla/Book II BOOK II:Hire 404-611 . BOOK III: GUARANTEE


INTRODUCTION Definition and Classification of Turkic Jurisprudence MAXIMS OF TURKIC JURISPRUDENCE BOOK I BOOK II BOOK III BOOK IV BOOK V BOOK VI BOOK VII BOOK VIII BOOK IX BOOK X BOOK XI BOOK XII BOOK XIII BOOK XIV BOOK XV BOOK XVI
Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî Mecelle/Osmani Anadoluda hukuk bilinci

D Portal:Mecelle - Mecelle(Türkî) -Majalla (Eng) -Mecelle/English - Mejelle - המג'לה (İbranî) . MEDŽELLE (Bosnian) . Medjelle Meğelle Mecelle-'i Ahkâm-ı'Adlīye ,Majallah el-Ahkâm-ı-Adliya, مجلة الأحكام العدلية . Mecelle/Arabî - مجلةMecelle/Arabi- Mecelle/Fihrist - Mecelle/Fransızca Kodifikasyon hareketleri .MKK/Düz Metin linkli

D Şablon:Mecelle/Mukaddime . MKK. 1.Kitap:Büyu' . 2.Kitap: .3.Kitap:. 4.Kitap:.5.Kitap:. 6.Kitap:. 7.Kitap:.8.Kitap:. 9.Kitap:. 10.Kitap:Şirket 11.Kitap. 12.Kitap:. 13.Kitap:.14.Kitap:İbra 15.Kitap:Dava KBVT. 16.Kitap:Kaza Mecelle/Resimler

D . Son:Ahmet Cevdet Paşa...Son:MC/1 MC/2... MKK Mecellenin Külli Kaideleri.... KSVİ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ/Düz Metin..... Kitab-ı İkrar.... Kitab-ı Dava Kitab-ı Dava/Düz metin..... KBVT Kitab-ı Beyyinat ve Tehalif Şablon:KBVT... Kitab-ı Dava Şablon:Kitab-ı Dava.... Kitab-ı İkrar Şablon:Kitab-ı İkrar.... KBVT.... Kitab-ı Kaza Şablon:Kitab-ı Kaza Kitab-ı Kaza/Günümüz Türkçesiyle... Şablon:Kitâbü'l- vekalet Kitâbü'l-Vekâle..... KİTAB-I VEDİA züfer görüşlerine 5. kitapta yer verip tepki çekmesi üzerine mecelle'nin 6. kitabının hazırlandığı komisyondan birtakım entrikalarla uzaklaştırılır ve mecelle'nin en kötü kitabı da bu 6. kitaptır. bakarlar ki o'nsuz ellerine yüzlerine bulaştıracaklar, kendisini geri çağırırlar ve o kötü hazırlanan 6. kitap (kitab'ül vedia) toplatılır. Mecelle/Eleştiriler Mecelle/Mütealalar Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin Mecelle cemiyeti Mecelle/Eşi sözlük seçmeleri MECELLE’NİN TA’DİL EDİLEN MADDELERİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Mecelle/Günümüz Türkçesiyle İzah güzel Yetkin de çıkmış
Mecelle/Vecizeler Mecelle/BİBLİYOGRAFYA Mecelle/Hazırlanışı Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin
ESK/Mecelle ESK/Mecelle/1-100 ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı Mecelle’nin üslûbu bir kânun kitabi olarak sâheserdir. Fesâhet ve belâgatla yazilmistir. Bilhassa basindaki 99 fikih kâidesinin çogu, dilimize ezberlenmesi kolay cümleler hâlinde girmistir. Bunlarda Ahmed Cevdet Pasanin akici ve düzgün ifâdesi hissedilmektedir. Fakat o devrin Türkçesi hakkinda ve o konularda bilgisi olmayanlar Mecelle’yi kolayca anlayamazlar. Mecelle’nin basindaki küllî (genel) kâidelerin çoğu, Islâm fakihlerinden Ibn-i Nüceym’in Esbah ve’n-Nezâir adli eseriyle Mecâmi Serhi’nden alinmistir. --- Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî
Osmanlıca Mecelle Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca Osmanlıca PDF mecelle
مجلة احكام عدلى Arapçası

Mecelle Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası
Mecelle/Sadaretin Arzı ve İrade-i Seniyye
Mecelle/Mukaddime Majalla/Introduction Majalla/Part I
Mecelle'den seçme hükümler güzel medeni kanun hükümleri
Mecelle/Fransızca Mecelle/Rumca Mecelle/Boşnakça Mecelle/Osmani Mecelle/Türki Mecelle/Farisi Mecelle/Arabî Mecelle/English
• İddianame için: mütevatirin aleyhine Beyyine kabul olunmaz. Madde 73.md Hatası zahir olan zanna itibar yoktur
ŞERHLER:Mecelle şerhi Mecelle/Şerhleri MM hocası Atıf Bey şerhi - Archive org Atif bey mecelle Şerhi
Mecelle/VP Mecelle/WP Mecelle/WP Arabi
Mecelle-i Ahkam-ı Adliye
Tafsili Mecelle İcmali Mecelle İzahlı Mecelle Mecelle Taramaları
Mecal Mecal-ı şahsi Mecellat Megillah [2] Ester Esther Aşir Aşur Aysu Esau Isaiah Book of Esther [3] Ester kitabı [4]) :Hz.Muhammed as hakkında haberler vardır. İbni Kesir Peygamber olduğunu söyler.

D . Mecelle/Şerhleri Ali Haydar Efendi , Dürerül-Hukkâm (Osmanlica) Haci Resid Pasa , Rûhul-Mecelle , Mes’ud Efendi (Kayseri Müftüsü ) Mir’atül-Mecelle (Arapça ) G. Snopian (Fransiz Yazar) , Code Civil Ottoman

D. Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe İngilizce Fransızca MKK/Düz Metin . MKK/Düz Metin linkli MKK/1-25 MKK/26-50 MKK/51-75 MKK/75-100 MKK. Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi... Mecellenin külli kaideleri... Mecelle'den seçme hükümler... Majalla/ PART II... Mecelle/İlk 100 MADDE ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Türkçe kelime izahlı... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli.... ESK/Mecelle/1-100.... ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli... MKK.. Mecellenin Külli Kaideleri.... Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi

D . 50. Md şablonu güzel. MKK. MKK1 . MKK/1-25.MKK/1-30.MECELLE. MC/Mukaddime MAKALE-İ ÛLÂ; İLM-i FIKHIN TARİF VE TAKSİMİ HAKKINDADIR . Definition of Jurisprudence: MC/1 . MC/2 . MC/3 . MC/4 . MC/5 . MC/6 . MC/7 . MC/8 . MC/9 . MC/10 . MC/7 MC/8 MC/9 MC/10 MC/11 MC/12 MC/13 MC/14 MC/15 MC/16 MC/17 MC/18 MC/19 MC/20 MC/21 MC/22 MC/23 MC/24 MC/25
MAKALE-İ SANİYE; KAVÂİD-İ FIKHİYYE BEYÂNINDADIR MC/2 - Bir işden maksad ne ise hüküm ona göredir. Yani bir iş üzerine terettüb edecek hüküm ol işten maksat ne ise ona göre olur.MC. 170, 769, 1240.; TMK. 1, 2, 3, 84, 114, 125.; TBK. 18, 20, , 41, 43, 48, 82, 83.; ZGB. 2., 3.; BGB. 157, 242, 932.; TCK. 45 MC/3 - Ukûdda itibar makâsıt ve maâniyedir, elfâz ve mebâniye değildir.MC. MC/262, MC/389, MC/648.; TMK. ı, 2, 3.; TBK ı, 18,25, 26, 154, 165, 178, 505.; MH. 314, Madde 4 - Şek ile yakin zâil olmaz.MC. MC/5, MC/6, MC/7, MC/8, MC/9, MC/10, MC/11, MC/12. Madde 5 - Bir şeylin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.MC. MC/6, MC/10, MC/1685, MC/1776, MC/1777.; TMK IS Madde 6 - Kâdim kıdemi üzere zikrolunur.MC. MC/166, MC/1224, MC/1197.; MH. 48; TBK. 125 - 140. Madde 7- Zarar kadim olmaz.MC. MC/6 , MC/166, MC/1166, MC/1224; MH. 48.; TBK. 125 - 140. Madde 8 - Berâ'et-i zimmet asıldır.MC. MC/9, MC/612. Madde 9Sıfât-ı ârizada asl olan ademdir.MC/8, MC/332 Madde 10Bir zamanda sabit olan şeylin hilâfina delil olmadıkça bekâsıyla hükmolunur. MC MC/5, MC/1621, MC/1592. Madde 11 - Bir emr-i hâdisin akreb-i evkâtına izâfeti asıldır. MC MC/10, MC/5, MC/8; HUMK 299. Madde 12 - Kelâmda asl olan manây-ı hakîkîdir.MC. MC/13, MC/60, MC/61.; TMK ı, 2; TBK18. Madde 13 - Tasrih mukâbelesinde delâlete i'tibar yokdur.MC. MC/12, MC/772.; TBK. ı. 2:, HUMK. 234, Madde 14 - Mevrid-i nassda ictihâda mesâğ yoktur.MC. MC/15, MC/16, MC/167.; TMK. ı, 2; TBK 18. Madde 15 - Alâ hilâfi'l-kıyâs sâbit olan şey sâire makîsün-aleyh olamaz.MC. MC/14, MC/16. MC/1659. Madde 16 - İctihâd ile ictihâd nakz olmaz.MC. MC/14, MC/15.; TMK. 1; TCK. 44 Madde 17 - Meşakkat tesyîri celbeder.MC. MC/18, MC/19, MC/20, MC/205, MC/223, MC/396, MC/799.; TMK. 2 Madde 18 - Bir iş zîk oldukda müttesi olur.MC. MC/17. Madde 19 - Zarar ve mukâbele bi'z-zarâr yokdur.MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, 28, MC/29.; TMK. 41, 61, vd; Madde 20 - Zarar izâle olunur.MC. MC/19, MC/21, MC/22, MC/25, MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/30, MC/32, MC/998, MC/1201.; TBK 41 vd. Madde 21 - Zarûretler memnû' olan şeyleri mübah kilâr. MC. MC/22, MC/96, MC/97, MC/1007.; TBK. 52; TCK 49-50, 516/4. Madde 22 - Zarûretler kendi mikdarlarınca takdir olunur.MC.MC/21, MC/23.; TBK. 52; TCK. 49-50, 516/4 Madde 23 - Bir özür için câiz olan şey ol özrün zevâliyle bâtıl olur.MC. MC/22, MC/517. Madde 24 - Mâni' zâil oldukda memnû' avdet eder.MC. MC/19, MC/335, MC/345, MC/347, MC/372, MC/869, MC/870, MC/1647, MC/1653, MC/1654. Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52

D MKK/25-50 Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz. MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52 Madde 26 - Zarar-ı âmmı def için zarar-ı has ihtiyâr olunur. MC. MC/20, MC/27, MC/28, MC/29, MC/1325. Madde 27 - Zarar-ı eşedd zarar-ı ehaf ile izâle olunur. MC. MC/25, MC/26, MC/20, MC/902, MC/906, MC/1044, MC/1224, MC/1440.; TMK. 656, 661 vd. Madde 28 - iki fesâd te'âruz etdikde ehaffí irtikâb ile a'zamının çaresine bakılır. MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, MC/29, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 29 - Ehven-i şerreyn ihtiyâr olunur. MC. MC/21, MC/22, MC/26, MC/27, MC/28, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 30 - Def'-i mefâsid celb-i menâfi'den evlâdır. Madde 31 -Zarar bi-kadari'l-imkân def olunur. MC. MC/28, MC/29, MC/30, MC/532, MC/533.; TMK. 656 ve 661. Bu maddede bahsedilen kıyas, İslâm Huküku'nun ana kaynaklarından birisidir. Bibliyografi Ali Haydar, Mecelle şerhi, 1/67, Ömer Nasuhi, Hukûk-l İslâmiye, 1/171, vd. Zeydan, age. sil. vd. Madde 32 - Hâcet umûmî olsun husûsî olsun zarûret menzilesine tenzîl olunur. Bey ' bili-vefânın tecvîzi bu kabîldendir ki Buhara ahâlîsinde borç tekessür etdikçe görülen ihtiyaç üzerine bu mu'âmele mer'iyyü'l-icrâ olmuştur. MC. MC/21, MC/118, MC/205, MC/213, MC/396, MC/420. Madde 33 - Iztırar gayrın hakkını ibtâl etmez. Binâen-alâ-zâlik bir adam aç kalıb da birinin ekmeğini yese ba'dehû kıymetini vermesi lazım gelir. MC. MC/400, MC/1007.; TCK: 49-50/4; TBK. 52 Madde 34 - Alması memnû' olan şeyin vermesi dahi memnû' olur. TCK 64 67 MC MC/35 tbk 50 Madde 35 - İşlenmesi memnû' olan şeyin istenmesi dahi memnû' olur. TCK 64-67.; TBK 50.; MC. MC/34, MC/1818. Madde 36 - Âdet muhakkemdir. Yani hükm-i şer'iyi isbât için örf ve âdet hakem kılınır. Gerek âmm olsun ve gerek hâs olsun. MC. MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/41, MC/42, MC/43, MC/44, 45, MC/230, MC/251, MC/291, MC/450, MC/460, MC/469, MC/574, MC/575, MC/576, MC/1340, MC/1790, MC/188, MC/354, MC/495, MC/555, MC/622, MC/829.; TMK. 1/1, 590/11, 592/281, 285, 420, 423. Madde 37 - Nâsın isti'mâli bir hüccetdir ki anınla amel vâcib olur. I'MK ı; MC. MC/36, MC/168, MC/389, MC/495. Madde 38 - Âdeten mümteni' olan şey hakîkaten mümteni' gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/39, MC/40, MC/1589, MC/1629. Madde 39 - Ezmanın tegayyürü ile ahkâm'ın tagayyürü inkâr olunamaz. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/40, MC/244, MC/326, MC/596, MC/1716. Madde 40 - Âdetin delâletiyle ma'ânîy-ı hakîkî terk olunur. MC. MC/12, MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/61, MC/82, MC/912, MC/1584.; TMK ı, 2.; TBK. 18 Madde 41- Âdet ancak muttarid yâhut galip oldukda mu'teber olur. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/42, MC/240.; TMK ı Madde 42 - İ'tibâr galib-i şâyi'adır, nâdire değildir. MC. MC/41, MC/987.; TMK ı; HUMK 238 Madde 43 - Örfe ma'rûf olan şey şart kılınmış gibidir. TMK 1; TTK ı; MC. MC/36, MC/37, MC/41, MC/42, MC/461, MC/563, MC/596, MC/871 Madde 44 - Beyne't-tüccâr ma'rûf olan şey beynlerinde meşrût gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/790, MC/1463.; TMK 1/1, 2; TBK 18 Madde 45 - Örf ile ta'yîn nass ile ta'yîn gibidir, MC. MC/43, MC/44, MC/527, MC/528, MC/816, MC/1498, MC/1499.; TMK ı Madde 46 - Mâni' ve muktazi teâruz etdikde mâni' takdîm olunur. Binâen-alâ-zâlik bir adam borçlusu yedinde merhûn olan malını âhara satamaz. MC. MC/337, MC/350, MC/397, MC/96-MC/1192, MC/590-MC/1725, MC/756-MC/1192-MC/747, MC/1192-MC/1197, MC/1598-MC/1601. Madde 47 - Vücudda bir şeye tâbi' olan hükümde dahi ana tâbi' olur. tılmış olur. MC. MC/48, MC/50, MC/236, MC/903.; TMK. 619-622 Madde 48 - Tâbi' olan şeye ayrıca hüküm verilmez. Meselâ bir hayvanın karnındaki yavrusu ayrıca satılamaz. MC. MC/47, MC/216, MC/224, MC/856.; TMK. 619-622 Madde 49 - Bir şeye mâlik olan kimse ol şeyin zarûriyyâtmdan olan şeye dahi mâlik olur. Meselâ, bir hâneyi satın alan kimse ana mûsil olan tarîka dahi mâlik olur. MC. MC/232, MC/1194 Madde 50 - Asıl sâkıt oldukda fer' dahi sâkıt olur. MC. MC/81, MC/661, MC/662, MC/1527, MC/1530

D MKK; MKK3 MKK/51-75

D. MKK/75-100. MKK/4

Majalla/English

D Şablon:Majalla bakınız .Portal:Mecelle. Majalla. Mecelle/English [5]
AL-MAJALLA AL AHKAM AL ADALIYYAH (The Ottoman Courts Manual (Hanafi)) The Journal of The Verdicts of The Justice Mecelle/Dictionary ENG word .Mecelle/İngilizce/Düz metin Majalla 1. Sale (BUYU' 101-403 ). 2.Majalla/Book II BOOK II:Hire 404-611 . BOOK III: GUARANTEE


INTRODUCTION Definition and Classification of Turkic Jurisprudence MAXIMS OF TURKIC JURISPRUDENCE BOOK I BOOK II BOOK III BOOK IV BOOK V BOOK VI BOOK VII BOOK VIII BOOK IX BOOK X BOOK XI BOOK XII BOOK XIII BOOK XIV BOOK XV BOOK XVI
Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî Mecelle/Osmani Anadoluda hukuk bilinci

Azerbaycan Cumhuriyetinin Mülk Mecellesi.jpg
C1ff688de36687d49d19f70c55f8c691.jpg

Motivasyon_Etkinliği_-_Yazar_Hayati_İnanç_ile_"Mecelle_ve_Ahmet_Cevdet_Paşa"

Motivasyon Etkinliği - Yazar Hayati İnanç ile "Mecelle ve Ahmet Cevdet Paşa"

AL-MAJALLA AL AHKAM AL ADALIYYAH

(The Ottoman Courts Manual)

BOOK XII. SETTLEMENT AND RELEASE[düzenle | kaynağı değiştir]

INTRODUCTION.

TERMS OF TURKISH JURISPRUDENCE.

● 1531. A settlement is a contract concluded by offer and acceptance, and consists of settling a dispute by mutual consent.

● 1532. A person making a settlement is called a settlor.

● 1533. The price of settlement is called the consideration.

● 1534. The subject matter of the settlement is the matter in dispute.

● 1535. A settlement is divided into three parts: The first part consists of a settlement by way of admission, that is, a settlement brought about by the admission of the defendant. The second part consists of a settlement by way of denial of the defendant. The third part consists of a settlement by way of silence, that is, a settlement brought about by the silence of the defendant consequent upon the absence of any admission or denial.

● 1536. Release consists of two parts: The first part consists of release by way of renunciation of a right. The second consists of release by admission of payment. Release by way of renunciation occurs where one person releases another person by relinquishing the whole of the claims he has against such person, or by subtracting or reducing a certain number of them. It is this form of release which is dealt with in this book. Release by admission of payment is in the nature of an admission and consists of the confession by one person that he has received what was due to him from another person.

● 1537. A special release is a release of a person from an action instituted in respect to a claim relating to some particular matter, such as a house, or farm, or some other matter.

● 1538. A general release is a release of a person from all actions.

CHAPTER I. CONCLUSION OF A CONTRACT OF SETTLEMENT AND RELEASE.

● 1539. A person making a settlement must be of sound mind. He need not have arrived at the age of puberty. Consequently, a settlement made by a lunatic, or an imbecile, or a minor of imperfect understanding is always invalid. A settlement made by a minor who has been authorised by his tutor is valid, provided that the settlement does not result in a clear loss. Thus, if a person brings an action against a minor who has been authorised, and such minor makes an admission thereto, the result is a valid settlement by way of admission. A minor who has been authorised may make a valid contract of settlement to the effect that he will give time for the satisfaction of his claim. If such minor agrees to a settlement in respect to part of his claim and is in possession of evidence to support the same, such settlement is invalid; if he is not in possession of such evidence, however, and his opponent is known to be ready to take an oath, such settlement is valid. If he brings an action to recover property from another, and makes a settlement in respect to the value of such claim, such settlement is valid. A settlement by him for an amount considerably smaller than the value of the property is invalid.

● 1540. A valid settlement of an action brought by a minor may be made by his tutor provided that such settlement does not result in clear loss to the minor. If there is a clear loss, the settlement is invalid. Consequently, if a person brings an action for the recovery of a certain amount of money from a minor and the father of such minor has made a settlement upon the terms that payment shall be made from the property of the minor, such settlement is valid, provided that the plaintiff is in possession of evidence in support of his claim. If the plaintiff is not in possession of such evidence, the settlement is invalid. Should money be due to a minor from another person and the father make a settlement by deducting a part thereof, such settlement is invalid if evidence exists in support of the sum due. If no such evidence exists, however, and the person is known to be willing to take an oath, the settlement is valid. A settlement made by a tutor in respect of a sum due to the minor, in consideration of property equivalent to the value of the claim, is valid. But if such consideration involves flagrant misrepresentation, the settlement is invalid.

● 1541. A release by a minor, a lunatic or an imbecile is absolutely invalid.

● 1542. A power of attorney to carry on litigation does not imply a power of attorney to make a settlement. Consequently, if a person is appointed agent to bring an action against another person and such person settles the action without obtaining the permission of his principal, such settlement is invalid.

● 1543. If any person appoints any other person his agent to settle an action and the agent accordingly makes a settlement, the principal is bound by such settlement. The agent is in no way responsible for any claim made in connection therewith, unless he has made himself a guarantor therefor, in which case he is liable. Moreover, if an agent makes a settlement by way of admission to the effect that he will give property for property, and makes such settlement in his own name, such agent becomes liable for any claim made in connection therewith, that is to say, the amount covered by the settlement may be recovered from the agent, the latter preserving the right of recourse against his principal.yvT

Examples:-

(1). An agent, acting in accordance with the term of his power of attorney, makes a settlement for a certain amount of money. The principal and not the agent will be obliged to pay such sum. But if an agent arranges a settlement for a certain sum of money and he guarantees such sum, the money in that case is recoverable from the agent, who has a right of recourse against his principal.

(2). In the event of a settlement being made by way of admission upon the terms that property shall be exchanged for property, the agent inducing the other party to settle with him in respect to which the settlement is made may be recovered from the agent, who has a right of recourse against the principal, owing to the transaction being in the nature of a sale.

● 1544. If a third person who is not authorised thereunto, that is to say, who acts without permission,intervenes in an action between two persons and makes a settlement with one of them, such settlement is valid in the following cases, but the unauthorised person is held to have acted on his own initiative: if such person guarantees the sum covered by settlement; if he allows the sum covered by the settlement to attach to his own property; if he allows the sum covered by the settlement to attach to certain specific money or goods present at the time; or if he makes a settlement for a certain sum of money and delivers that sum of money. In the latter case, should such party intervening fail to deliver the sum of money covered by the settlement, such settlement is dependent upon the adoption of the transaction by the defendant. The settlement is valid if adopted by the defendant, who must then pay the sum covered by such settlement. If he does not do so, the settlement is null and void, the action remaining undisturbed.

CHAPTER II. THE CONSIDERATION AND SUBJECT MATTER OF THE SETTLEMENT.

● 1545. If the consideration of the settlement is some specific object, such object is considered as an article which has been sold. If it is a debt, it is considered to be the price. Consequently, anything which may be the subject of sale or the price thereof in a contract of sale, may also be the consideration for a settlement.

● 1546. The consideration of the settlement must be the property of the person making the settlement. Consequently, if the person making the settlement offers some other person's property as the consideration for the settlement, such settlement is invalid.

● 1547. If it is necessary to take and give delivery of either the consideration of the settlement or the subject matter thereof, such thing must be clearly defined. If not, it need not be clearly defined.yvT •

Examples:-

(1). A brings an action against B with regard to a house in the possession of B. B brings an action against A with regard to a garden in the possession of A. Both agree to a settlement of their actions without defining the nature of the dispute.

(2). A brings an action against B with regard to a house without defining the nature of the dispute, and they come to a settlement on the terms that the defendant shall pay the plaintiff a certain sum of money and the plaintiff shall drop the action. The settlement is valid. But if a settlement is made whereby the plaintiff gives the defendant a certain sum of money and the defendant in consideration thereof gives up his claim, such settlement is invalid.

CHAPTER III. THE SUBJECT MATTER OF THE SETTLEMENT.

SECTION I: SETTLEMENT IN RESPECT TO SPECIFIC PROPERTY.

● 1548. If a settlement by way of admission is made with regard to property in an action relating to specific property, such settlement is in the nature of a sale, and there is an option for defect, an option of inspection, and a contractual option, and, in the event of either the subject matter or the consideration of the settlement being real property, a right of pre-emption attaches thereto. If the whole or part of the subject matter of the settlement is seized by someone who is entitled thereto, the plaintiff may recover the amount of the consideration from the defendant, that is to say, either the whole or a portion thereof. If the whole of the consideration of the settlement or part thereof is seized by someone who is entitled thereto, the plaintiff may recover from the defendant the subject matter of the settlement, that is to say, the whole or part thereof.yvT Example:- A brings an action against B claiming a house from him. B admits that the house belongs to A and the two partners agree to a settlement for a certain sum of money. The house is considered to have been sold to the defendant, and, as stated above, the transaction is treated as though it were a sale.

● 1549. If a settlement by way of admission is made in an action with regard to property in respect to the usufruct thereof, such settlement is in the nature of hire and is treated as though it were a contract of hire.yvT

Example:- A brings an action against B claiming a garden from him. B makes a settlement with A on terms that A is to live in this house for a certain period. A is considered to have taken the house on hire in exchange for the garden in respect to such period.

● 1550. A settlement by way of denial or silence amounts to receiving satisfaction in the case of the plaintiff, and abstention from swearing the oath by the defendant, whereby the point at issue is decided. Consequently, a right of pre-emption attaches to real property which is the consideration for a settlement, but does not attach to real property which is the subject matter of the settlement. If any person who is entitled thereto seizes the whole or part of such real property, the plaintiff must return to the defendant the amount of the consideration for the settlement, that is to say, the whole or a portion thereof, and may bring an action against the person who claims to be so entitled. If either the whole or part of the consideration is seized by someone entitled thereto, the plaintiff may again bring an action in respect thereto.

● 1551. If any person brings an action to recover any specific property, as, for example, a garden, and agrees to a settlement in respect to a portion thereof and releases the defendant in respect to the remainder of the action, such person is considered to have received a part of his claim and to have foregone the rest, that is to say, to have relinquished his right to bring an action in respect of the remainder.

SECTION II. SETTLEMENT WITH REGARD TO DEBT AND OTHER MATTERS.

● 1552. If any person effects a settlement with any other person in respect to a portion of a claim that he has against such person, the person effecting the settlement is considered to have received payment of part of the claim and to have foregone his right to the balance, that is to say, to have released such person from the remainder.

● 1553. If any person effects a settlement whereby a debt repayable forthwith is converted into a debt repayable at some future date, he is considered to have relinquished his right to payment forthwith.

● 1554. If any person effects a settlement whereby a debt repayable in sound coin may be repaid in base coin, such person is considered to have relinquished his right to payment in sound coin.

● 1555. A settlement may validly be effected in actions relating to the right of taking water, the right of pre-emption and the right of way, whereby a payment is made in order to avoid swearing an oath.

CHAPTER IV. FUNDAMENTAL CONDITIONS GOVERNING SETTLEMENT AND RELEASE.

SECTION I. FUNDAMENTAL CONDITIONS GOVERNING SETTLEMENT.

● 1556. When the settlement is complete, one of the two parties may not go back therefrom. BY agreeing to the settlement, the plaintiff becomes entitled to the consideration for the settlement. He no longer possess any right to bring an action. The defendant may not claim the return of the consideration for the settlement from him.

● 1557. In the event of the death of one of the two contracting parties, the heirs may not cancel the settlement.

● 1558. If the settlement takes the form of giving something in satisfaction, the two parties thereto may cancel and rescind the settlement of their own accord. If the settlement does not take such form, but consists of giving up certain rights any cancellation thereof is invalid. (See Article 51.)

● 1559. If a contract of settlement is concluded whereby a payment is made in order to avoid swearing an oath, the plaintiff is considered to have relinquished his right of bringing an action, and he cannot have the defendant put on his oath.

● 1560. If the consideration for the settlement is destroyed in whole or part before it has been handed over to the plaintiff, and such consideration is a thing which is specified, it is considered to be in the nature of a thing seized by someone entitled thereto. That is to say, if a settlement is made by way of admission, the plaintiff may claim the whole or part of the subject matter of the settlement from the defendant. If the settlement is made by way of denial or silence, the plaintiff may proceed with his action. (See Articles 1548 and 1550.) If the consideration for the settlement is a debt that is to say, consists of things which are not specified, such as so many piastres, the settlement is not thereby affected, and the plaintiff is entitled to receive from the defendant an amount equivalent to the portion lost.

SECTION II. FUNDAMENTAL CONDITIONS GOVERNING RELEASE.

● 1561. If any person states that he has no claim against or dispute with some other person, or that he is not entitled to anything from him, or that he has finished or given up a claim he had against him, or that he is no longer entitled to anything from him, or that he has received complete satisfaction from him, he is considered to have released such person.

● 1562. If any person releases any other person from any obligation, such obligation ceases to exist and he can no longer make any claim in connection therewith. ( See Article 51.)

● 1563. A release does not extend to anything happening in future. That is to say, if one person releases another, any rights antecedent to the release cease to exist. Such person may, however, bring an action with regard to rights which accrue after the release.

● 1564. If any person releases any other person from an action relating to a particular matter, such release is a special release and no action will be heard with regard to that matter. He may, however, bring an action with regard to any other matter.yvT Example:- A releases B from an action with regard to a house. No action will be heard concerning such house. An action, however, will be heard relating to a farm and similar matters.

● 1565. If any person states that he has released any other person from all actions or that he has no claim in respect to him, such release is general, and he may not bring an action in respect to any right which accrued prior to the release, to the extent that no action relating to a right accruing by reason of a contract of guarantee will be heard. Thus, if a person brings an action alleging that another person was surety for some third person, the action will not be heard. Nor may such person allege that some other person was surety for some person prior to that person's release. (See Article 662.)

● 1566. If a person sells property to some other person and receives the price and releases the purchaser from all actions relating to the thing sold, and the purchaser likewise releases the vendor from all actions with regard to the price and a document is drawn up between them on these lines, and the thing sold is seized by someone entitled thereto, the release ceases to be of any effect and the purchaser may claim the return of the price from the vendor. (See Article 52.)

● 1567. The persons who are released must be known and designated. Consequently, if any person states that he has released all persons who are in his debt or that he has no claim upon any person whatsoever,such release is invalid. But if he states that he has released the people of a certain place and people of such place and the number thereof are definitely known, the release is valid.

● 1568. A release is not dependent upon acceptance. but if the release is disclaimed it is of no effect. Thus, if one person releases another there is no need for the latter to accept. But if at the meeting where the release is made, such person states that he refuses to accept the release, such release is of no effect. If a person disclaims a release after having accepted it, it is of no effect. Again, if a person in whose favour a transfer of debt has been made releases the transferee, or a creditor releases a surety, or the transferee, or the surety disclaims the release, such release continues to be effective.

● 1569. A person who is dead may validly be released from his debts.

● 1570. If a person releases one of his heirs from his debts during the course of a mortal sickness, such release in not valid and executory. If he releases a person who is not his heir from his debts, however, such release is effective as regards a third of his property.

● 1571. If a person whose estate is overwhelmed by debts releases a person who is indebted to him during the course of a mortal sickness, such release is invalid and not executory.

PROMULGATED BY ROYAL IRADAH, 6TH SHUAL, 1291.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.