D. Musibet. Musîbet. مسيبة Savb kökünden yani midem bastıran yağmur kelimesinden türemiştir. Musibetler. MUSÎBET. Musibet-i âmme. Musibetlerin dili. Musibetlere BSN/Musibet. Bir musibet bin nasihatten yeğdir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun İstirca Yakın kavramlar Dert. Bela. Afet. Dabbet-ül arz. DABBETÜL ARZ. DABBE. Dabbe Dabbetü’l Arz Dabbetutü'l–arz. Dabbetü'l–arz Zelzele risalesi Deprem risalesi 13.Söz. 14.Söz. 3/152 Sonra Allah sizi müptela kılmak için onlardan çevirdi

{{}}

D. Çalışılan:
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Ehl-i Kitap


Bediüzzaman/Hıdırellez. Bediüzzaman'ın dikkat çektiği 12 çeşit istibdat ALFABETİK BSN/Akademisyenler. Bediüzzaman/Annamarie Schimmel. BSN/Adalet. BSN/Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birincisi Hz Muhammed'dir. BSN/Bekir Berk. BSN/Ben de savcıyım. BSN/Boyun etmediği dört kumandan. BSN/CHP'li Rizeli Bakan Ali Topuz. BSN/Cüppe. BSN/Denizli hapsi/Hakim Hesna hanım. BSN/Deprem. BSN/Ehl-i Kitap. RNK/Ekolleri. BSN/Hilal-i Ahmer Cemiyeti. BSN/Hikmet/Ben kimim?. BSN/Hüviyetleri. BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız. BSN/Kabri. BSN/Kendi ağzından özgeçmişi. BSN/Japon Kumandanı dostu ve Japonya'da Türk CamiiBSN/MatematikMaidet-ül Kuran ve Hazinet-ül BürhanBSN/Mesnevi-i Nuriye'nin ve İşarat-ül İ'caz tefsirinin tercümesiBSN/MevlidBSN/MusibetBSN/NamazBSN/Nurettin TopçuBSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerifBSN/Ramazan/Yemesi içmesiBSN/SavunmaBSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendiBSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyorBSN/ResimleriBSN/RamazanBediüzzaman Said Nursî/RamazanBSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyorBSN/SarayBSN/SanatBSN/Savcı/Tuuh demesiBSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendiBSN/Ses kaydıBSN/Şarkta senin gibi başka büyük alim var mı?BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerifBedîüzzamân’ın Tercüme-i Hâli / Müküslü HamzaBSN/Temyiz dilekçesiBSN/Turgut ÖzalBSN/VarisleriHAS TALEBELERİ: BSN/Talebeleri• Selanikli Mehmet KayalarBSN/Mehmet KayalarBSN/Bekir BerkBSN/Hulusi YahyagilBSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız Sinoplu Hasan Atıf EgemenBSN/Atıf EgemenBSN/Mustafa Sungur• Tillolu BSN/Said ÖzdemirBSN/Hüsrev AltınbaşakBSN/Hüsrev Efendi• Diğer talebeleri Selami ÖzerBSN MAHALLERİ Bediüzzaman/İstanbulBediüzzaman Said Nursi/Afyon hapsine kamyonla götürüldü

Bediüzzaman Said Nursî, musibetlerle hakkında Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur'un değişik yerlerinde izah ve açıklamalarda bulunmuştur.

Musibetlerle ilgili Risale-i Nur penceresinden bazı önemli suallerin önemli hakikatleri ihtiva eden cevapları... Bâzı eşhâsın hatâsından gelen bu musîbet, bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?

Çok zâhirî musîbetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur. Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir.

İ’lem eyyühe’l-aziz!

Mer’ayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musâb olan bir koyun, lisan-ı haliyle, “Biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faydamızı düşünür. Madem onun rızası yoktur, dönelim” diye kendisi döner, sürü de döner.

Ey nefis! Sen o koyundan fazla âsi ve dâll değilsin. Kaderden sana atılan bir musîbet taşına mâruz kaldığın zaman, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” söyle ve merci-i hakikîye dön, imana gel, mükedder olma. O seni senden daha ziyade düşünür.

Mesnevî-i Nuriye, Habbe, s. 102

Birinci Mesele: Asıl musîbet ve muzır musîbet, dine gelen musîbettir. Musîbet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir.

Fakat dinî olmayan musîbetler, hakikat noktasında musîbet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir. Nasıl ki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar o taştan hissederler ki, zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnunâne dönerler. Öyle de, çok zâhirî musîbetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur. Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musîbetin hastalık olan nevi, sabıkan geçtiği gibi, o kısım, musîbet değil, belki bir iltifat-ı Rabbânîdir, bir tathirdir.

Rivayette vardır ki, “Ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor; sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor.” Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm, münâcâtında, istirahat-i nefis için duâ etmemiş. Belki zikr-i lisanî ve tefekkür-ü kalbîye mâni olduğu zaman, ubudiyet için şifa talep eylemiş. Biz, o münâcatla birinci maksadımız, günahlardan gelen mânevî, ruhî yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddî hastalıklar için, ubudiyete mâni olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat muterizâne, müştekiyâne bir surette değil, belki mütezellilâne ve istimdatkârâne iltica edilmeli. Madem Onun rububiyetine razıyız; o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lâzım. Kazâ ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda ah, of edip şekvâ etmek, bir nevi kaderi tenkittir, rahîmiyetini ithamdır. Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar. Rahmeti itham eden, rahmetten mahrum kalır. Kırılmış elle intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezyid ediyor; öyle de, musîbete giriftar olan adam, itirazkârâne şekvâ ve merakla onu karşılamak, musibeti ikileştiriyor.

Lem’alar, İkinci Lem’a, s. 27

Üçüncü suâl: Bâzı eşhâsın hatâsından gelen bu musîbet, bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?

Elcevap: Umumi musîbet, ekseriyetin hatâsından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zâlim eşhâsın harekâtına fiilen veya iltizâmen veya iltihâken taraftar olmasıyla, mânen iştirak eder, musîbet-i âmmeye sebebiyet verir.

(…..)

Mâdem, mazlûm zâlim ile beraber musîbete düşmek, hikmet-i İlâhiyece lâzım geliyor; acaba o bîçare mazlûmların rahmet ve adâletten hisseleri nedir?

Bu suâle karşı cevaben denildi ki: O musîbetteki gazab ve hiddet içinde, onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü, o mâsumların fânî malları, onların hakkında sadaka olup, bâkî bir mal hükmüne geçtiği gibi, fânî hayatları dahi bir bâkî hayatı kazandıracak derecede, bir nevi şehâdet hükmünde olarak, nisbeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azabdan büyük ve dâimî bir kazancı kazandıran bu zelzele, onlar hakkında, aynı gazab içinde bir rahmettir.

Sözler, On Dördüncü Sözün Zeyli, s. 158

Okumak için tıklayınız:

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi 'musibetler' için ne diyor?

Şablon:Musibet

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.