Yenişehir Wiki
Advertisement

D. Çalışılan:
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Ehl-i Kitap


Bediüzzaman/Hıdırellez.
Bediüzzaman'ın dikkat çektiği 12 çeşit istibdat

ALFABETİK
BSN/Abdulhamid II
BSN/Akademisyenler.
Bediüzzaman/Annamarie Schimmel.
BSN/Adalet.
BSN/Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birincisi Hz Muhammed'dir.
BSN/Avukatları
BSN/Bekir Berk.
BSN/Ben de savcıyım.
BSN/Boyun etmediği dört kumandan.
BSN/CHP'li Rizeli Bakan Ali Topuz.
BSN/Cüppe.
BSN/Denizli hapsi/Hakim Hesna hanım.
BSN/Deprem.
BSN/Ehl-i Kitap.
RNK/Ekolleri.
BSN/Ermeniler.
BSN/Hasan Basri Çantay
BSN/Hilal-i Ahmer Cemiyeti.
BSN/Hikmet/Ben kimim?.
BSN/Hüviyetleri.
BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız.
BSN/Kabri.
BSN/Kendi ağzından özgeçmişi.
BSN/Japon Kumandanı dostu ve Japonya'da Türk Camii
BSN/Matematik
Maidet-ül Kuran ve Hazinet-ül Bürhan
BSN/Mesnevi-i Nuriye'nin ve İşarat-ül İ'caz tefsirinin tercümesi
BSN/Mevlid
BSN/Musibet
BSN/Namaz
BSN/Nurettin Topçu
BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif
BSN/Ramazan/Yemesi içmesi
BSN/Salih Özcan
BSN/Savunma
BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi
BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor
BSN/Resimleri
BSN/Ramazan
Bediüzzaman Said Nursî/Ramazan
BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor
BSN/Saray
BSN/Sanat
BSN/Savcı/Tuuh demesi
BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi
BSN/Ses kaydı
BSN/Şarkta senin gibi başka büyük alim var mı?
BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif
Bedîüzzamân’ın Tercüme-i Hâli / Müküslü Hamza
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Turgut Özal
BSN/Varisleri

HAS TALEBELERİ:
BSN/Talebeleri
Selanikli Mehmet Kayalar
BSN/Mehmet Kayalar
BSN/Bekir Berk
BSN/Hulusi Yahyagil
BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız
Sinoplu Hasan Atıf Egemen
BSN/Atıf Egemen
BSN/Ali İhsan Tola
BSN/Mustafa Sungur
Tillolu BSN/Said Özdemir
BSN/Hüsrev Altınbaşak
BSN/Hüsrev Efendi

Diğer talebeleri
Selami Özer

BSN MAHALLERİ
Bediüzzaman/İstanbul
Bediüzzaman Said Nursi/Afyon hapsine kamyonla götürüldü

[ D]. Temyiz. Temyiz dilekçesi. BSN/Temyiz dilekçesi


Bismillahirrahmanirrahim

Temyiz Mahkemesi Riyasetine

Üçüncüsü: Mahkûmiyetime gösterdikleri bir sebep, emniyeti ihlâl ve âsâyişi bozmaktır. Pek uzak bir ihtimal ve yüzde, belki binde bir imkânla, hattâ uzak imkânatı vukuat yerinde koyup bazı mahrem risale ve hususi mektuplardan Risale-i Nur'un yüz bin kelime ve cümlelerinden kırk elli kelimesine yanlış mânâ vererek bir senet gösterip bizi ittiham ve cezalandırmak istiyorlar.

Ben de bu otuz kırk senelik hayatımı bilenleri ve Nurun binler has şakirtlerini işhad ederek derim:

İstanbul'u işgal eden İngilizlerin başkumandanı, İslâm içinde ihtilâf atıp, hattâ Şeyhülislâm ve bir kısım hocaları kandırıp birbiri aleyhine sevk ederek itilâfçı, ittihatçı fırkalarını birbiriyle uğraştırmasıyla Yunanın galebesine ve harekât-ı milliyenin mağlûbiyetine zemin hazırladığı bir sırada, İngiliz ve Yunan aleyhinde Hutuvât-ı Sitte eserimi Eşref Edip'in gayretiyle tab' ve neşretmekle o kumandanın dehşetli plânını kıran ve onun idam tehdidine karşı geri çekilmeyen ve Ankara reisleri o hizmeti için onu çağırdıkları halde Ankara'ya kaçmayan ve esarette Rusun başkumandanının idam kararına ehemmiyet vermeyen ve Otuz Bir 31 Mart hadisesi=(31) Mart hadisesinde sekiz taburu bir nutukla itaate getiren ve Divan-ı Harb-i Örfîde, mahkemedeki paşaların "Sen de mürtecisin, [[şeriat istemişsin]y" diye suallerine karşı, idama beş para kıymet vermeyip, cevaben "Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse, bütün cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciyim ve şeriatın birtek meselesine ruhumu feda etmeye hazırım" diyen ve o büyük zabitleri hayretle takdire sevk edip, idamını beklerken beraatine karar verdikleri ve tahliye olup dönerken, onlara teşekkür etmeyerek "Zâlimler için yaşasın Cehennem!" diye yolda bağıran

ve 

Ankara'da divan-ı riyasette, Afyon kararnamesinin yazdığı gibi, Mustafa Kemal hiddetle ona dedi:

"Biz seni buraya çağırdık ki, bize yüksek fikirler beyan edesin. Sen geldin, namaza dair şeyler yazdın, içimize ihtilaf verdin."

Ona karşı,

"İmandan sonra en yüksek namazdır. Namaz kılmayan hâindir, hâinin hükmü merduttur"

diye kırk elli mebusun huzurunda söyleyen ve o dehşetli kumandan ona bir nevi tarziye verip hiddetini geri aldıran ve altı vilâyet zabıtasınca ve hükûmetçe âsâyişin ihlâline dair birtek maddesi kaydedilmeyen ve yüz binlerle Nur şakirtlerinin hiçbir vukuatı görünmeyen, yalnız bir küçük talebenin, haklı bir müdafaada küçük bir vukuatından başka hiçbir şakirdinden bir cinayet işitilmeyen ve hangi hapse girmişse o mahpusları ıslah eden ve Risale-i Nur'dan yüz binler nüsha memlekette intişar etmekle beraber, menfaatten başka hiç bir zararı olmadıklarını yirmi üç senelik hayatının ve üç hükûmet ve mahkemelerin beraatler vermelerinin ve Nurun kıymetini bilen yüz bin şakirtlerinin kavlen ve fiilen tasdiklerinin şehadetiyle ispat eden ve münzevî, mücerred, garip, ihtiyar, fakir ve kendini kabir kapısında gören ve bütün kuvvet ve kanaatiyle fâni şeyleri bırakıp, eski kusuratına bir kefâret ve hayat-ı bâkiyesine bir medar arayan ve dünyanın rütbelerine hiç ehemmiyet vermeyen ve şiddet-i şefkatinden mâsumlara, ihtiyarlara zarar gelmemek için, kendisine zulüm ve tâzip edenlere beddua etmeyen bir adam hakkında,

"Bu ihtiyar münzevi âsâyişi bozar, emniyeti ihlâl eder. Ve maksadı dünya entrikalarıdır ve muhabereleri dünya içindir. Öyle ise suçludur"

diyenler ve onu pek ağır şerait altında mahkûm edenler, elbette yerden göğe kadar suçludurlar, mahkeme-i kübrâda hesabını verecekler!

Acaba bir nutukla, isyan eden sekiz taburu itaate getiren ve kırk sene evvel bir makalesiyle binler adamı kendine taraftar yapan ve mezkûr üç dehşetli kumandanlara karşı korkmayan ve dalkavukluk yapmayan ve mahkemelerde, "Başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse, zındıkaya ve dalâlete teslim-i silâh edip vatan ve millet ve İslâmiyete hıyanet etmem, hakikat-i Kur'ân'a feda olan bu başımı zâlimlere eğmem" diyen ve Emirdağı'nda beş on âhiret kardeşi ve üç dört hizmetçilerden başka kimse ile alâkadar olmayan bir adam hakkında, [[ittihamname]yde,

"Bu Said Emirdağı'nda gizli çalışmış, âsâyişe zarar vermek fikriyle orada bir kısım halkları zehirlemiş. Yirmi adam da etrafta onu medhedip hususî mektuplar yazdıkları gösteriyor ki, o adam inkılâp ve hükûmet aleyhinde gizli bir siyaset çeviriyor"

diyerek emsalsiz bir adavet ve ihanetlerle iki sene hapse sokmak

ve hapiste tecrid-i mutlakla

ve mahkemede konuşturmamakla tâzip edenler

ne derece haktan ve adaletten ve insaftan uzak düştüklerini vicdanlarına havale ediyorum.

Hiç mümkün müdür ki, böyle haddinden yüz derece ziyade teveccüh-ü âmmeye mazhar ve bir nutukla binler adamı itaate getiren ve bir makaleyle binlerle insanları İttihad-ı Muhammediye Cemiyetine iltihak ettiren ve Ayasofya Camiinde elli bin adama takdirle nutkunu dinlettiren bir adam, üç sene Emirdağı'nda çalışsın, yalnız beş on adamı kandırsın ve âhiret işini bırakıp siyaset entrikalarıyla uğraşsın, yakın olduğu kabrine nurlar yerine lüzumsuz zulmetler doldursun. Hiç kàbil midir?

Elbette şeytan dahi bunu kimseye kabul ettiremez.

Bediüzzaman Said Nursi

Şualar


Kaynak: Bana bunu diyenler mahkeme-i kübrâda hesabını verecekler!

Advertisement