FANDOM


Sözlükte "haktan ayrılmak, zulmetmek, haddi aşmak" anlamına gelen bâğy kelimesi, Kur'ân-ı Kerim'de, sözlük anlamının dışında Allâh'a karşı gelme ve dinin çizdiği sınırları aşma manasında ahlâkî bir terim olarak kullanılmıştır (bk. En'âm, 6/164; Nahl, 16/90; Kasâs, 28/76; Şûra, 42/27; Hucurât, 49/9). Fıkıh ıstılahında bâğy, devlet başkanına silahla karşı koymak, isyân etmek, bu kökten ismi fail olan bâğî kelimesi de isyan eden, isyankâr anlamına gelmektedir.

Kur'ân'da bâğîlerle Allâh'ın buyruğuna dönünceye kadar savaşılması emredilmektedir (Hucurât, 49/9). İslâm bilginleri, bağy suçu sabit olan isyâncılarla savaşmak gerektiğini, isyân bastırıldıktan sonra, isyân sırasında işlenen suçtan da ayrıca cezalandırılacağını ifade ederler. (İ.P.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.