FANDOM


Takdir Belgesi Teşekkür Belgesi Hizmet Teşekkür Belgesi Ve Şilt Verilmesi Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönergenin amacı Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden olup görevinde üstün gayret ve çalışmalarıyla başarı sağlayanlar ile emekli olanlara takdir belgesi, teşekkür belgesi hizmet teşekkür belgesi ve şilt verilmesi ile ilgîli usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönerge, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez, taşra ve yurtdışı kuruluşlarda görevli bütün personeli kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

TAKDÌR, TEŞEKKÜR, HİZMET TEŞEKKÜR BELGELERİ VE ŞİLT VERİLMESİ İLE İLGÌLİ USUL VE ESASLAR

TAKDİR BELGESİ VERÌLECEKLER

Madde 3-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesi uyarıca personele aşağıda belirtilen hizmetleri sonucunda takdir belgesi verílir.

a-)24/10/1994 tarih ve 61.061.164/53 sayılı onayla iptal

b) Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayanlara, (Olağanüstü gayret ve başarı, sicil amirlerinin veya Başkanlık müfettìşlerinin gerekçeli teklifleri üzerine veya re?sen takdir belgesi verecek makamlarca tesbit edilir).

c) Amirlerinden üç defa teşekkür belgesi alanlara,

d) Başkanlığımızın görev alanına giren konularda telif veya tercüme yada derleme türünde ese vermiş ve bu eserleri Din İşleri Yüksek Kurulunca takdire layık görülenlerì,

e) Çalışmaları, inceleme ve araştırmaları sonucunda uygulamada verimlilik, yararlı yenilik, üstün etkinlik ve büyük tasarruf sağlayanlara,

f) Yurt içinde ve yurt dışında,, görev bölgesi içerisinde, yurttaşlarımız arasında birlik, beraberlik ve ahengin sağlanmasında üstün başarısı görülenlere,

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLECEKLER:

Madde 4- Personele aşağıda belirtilen hizmetleri sonucunda teşekkür belgesi verilir;

a) Görevinde emsallerine göre üstün başarı sağlayanlara,

b) Başkanlıkça tasvip edilen telif, tercüme veya derleme türünde eser vermiş olanlara,

c) Hazırladığı va?z risalesi Din İşleri Yüksek Kurulunca faydalı ve başarılı görülenlere,

ŞİLT VERİLECEKLER:

Madde 5- Başkan yardımcılarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve üyelerine, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanına, Birim Başkanlarına, Tef-tiş Kurulu üyelerine, Hukuk Müşavirlerine, İl Müftülerine ve Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirlerine bu görevlerinden emekli olduklarında Başkanlık onayı İle şilt verilir.

HİZMET TEŞEKKÜR BELGESÌ VERİLECEKLER:

Madde 6- 5? inci maddede sayılanlar dışında, kanuni hizmet süresini doldurarak istekleri üzerine veya sıhhi sebeplerle (malûlen) emekli olan Başkanlık personeline hizmet teşekkür belgesi verilir.

HİZMET TEŞEKKÜR BELGESİ VE ŞİLT VERİLMEYECEKLER

Madde 7- Emeklilik dışında teşkilatımızdan ayrılanlara; sicil yolu ile emekliye sevk edilenlere; uyarma hariç mahkumíyet veya disiplin cezası almış olanlara (cezası silinenler hariç) ve her ne sebeple olursa olsun Devlet Memurluğundan çıkarılanlara hizmet teşekkür belgesi ve şilt verilmez.

TAKDİR BELGESÌ VERECEKLER:

Madde 8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesi Uyarınca Takdir Belgesi verecekler şunlardır:

a) Diyanet İşleri Başkanı.

b) Valiler,

c) Kaymakamlar,

TEŞEKKÜR BELGESİ VERECEKLER:

Madde 9- Teşekkür Belgesi verecekler şunlardır:

a) Diyanet İşleri Başkanı,

b) Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları( kendilerine bağlı bulunan merkez teşkilatı birimleri personeline)

c) Birim Başkanları (Birimlerindeki kendilerine bağlı personele),

d) Valiler ve İl Müftüleri

e) Kaymakamlar ve İlçe Müftüleri,

f) Misyon Şefleri, Din Hizmetleri Müşavirleri ve Din Hizmetleri Ataşeleri (Bölgelerinde bulunan ve kendilerine bağlı personele).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

TAKDİR BELGESİ, TEŞEKKÜR BELGESİ, HÌZMET TEŞEKKÜR BELGESİ VE CÌLT YAZI VE ŞEKİLLERİ:

Madde 10- Takdir belgesi, teşekkür belgesi, hizmet teşekkür belgesi ve şilt yazı ve şekilleri ekte gösterilmiştir.

Şilt; bordo kadife kaplı kutu içinde 9x12 cm. ebadında formika kaide üzerinde Diyanet Ìşleri Başkanlığı ambleminin işlenmiş olduğu, kabartma yazılı motifli sarı metaldir.

Takdir Belgesi; 210x297 mm. ebadında, çerçeve işlemeli zemini Başkandık amblemli ve basılı 1. hamur kuşe kãğıttır.

Teşekkür belgesi; 210x297 mm. ebadında basılı 1. hamur kağıttır.

Hizmet Teşekkür Belgesi; 176x250 mm. ebadında, çerçeve işlemeli zeminj Başkanlık amblemli ve basılı 1. hamur kuşe kãğıttır.

Taşra ve yurt dışında verilecek takdir ve teşekkür belgelerinin şekil ve ifade biçimleri, Vadilik ve Kaymakamlıklar ile Misyon Şefliklerince belirlenir.

TAKDİR, TEŞEKKÜR VE HİZMET TEŞEKKÜR BELGELERİYLE İLGİLİ İŞLEMLER:

Madde 11- Takdir Belgesi Makamdan alınan onaydan sonra, bir nüsha olarak düzenlenir ve personelin kendisine verilir. Takdir Belgesi onayı Personel Birimindeki sicil dosyasına konulup ilgilínin siciline ve karteksine işlenir. Ayrıca Başkanlıkça takdir belgesi verílenler Diyanet Gazetesinde yayımdanır.

Teşekkür belgesi iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası personelin kendisine verilir. Bir nüshası da dosyasına konulur.

Hizmet teşekkür belgesi ve şilt verilmesi ide ilgili işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Madde 12-26 Mayıs 1986 tarih ve Ad/170/14 sayılı onayla yürürlüğe gíren ?Diyanet İşleri Başkanlığı Takdir Belgesi, Teşekkür Belgesi, Hizmet Belgesi ve Şilt Verilmesi Hakkında Yönerge? yürürlükten kaldırılmıştır.

YürürlükEdit

Madde 13- Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini Diyanet Ìşleri Başkanı yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.