FANDOM


11/02/2000 tarihli ve 1175 sayılı Makam Onayı Ek ve Değişiklikler: 1) 30/10/2003 tarihli ve 6462 sayılı Makam Onayı

Not: Tebliğler Dergisinde yayımlanmamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM Edit

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç Edit

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Bakü Türk Anadolu Lisesi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.


Kapsam Edit

Madde 2- Bu yönetmelik Bakü Türk Anadolu Lisesinin hazırlık sınıfı kontenjanının tespiti, öğrenci başvuruları, kayıt- kabulleri, eğitim, öğretim ve yönetim ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.


Dayanak Edit

Madde 3- Bu yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Temel Kanunu'na, Azerbaycan Cumhuriyeti Emek Kanunu'na, Türkiye'nin aynı tür okullarında uygulanan yönetmeliğe ve Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim, öğretim alanında imzalanan mutabakat zabıtlarına, protokollere, iş birliği anlaşmalarına ve Daimi Komisyon Toplantı Tutanaklarına dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar Edit

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

“Bakanlık” Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığını,

“Nazırlık” Azerbaycan Cumhuriyeti Tahsil Nazırlığını,

“Büyükelçilik” Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliğini,

“Müşavirlik” Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğini,

“Okul” Bakü Türk Anadolu Lisesini,

“Hazırlık Sınıfı” Bakü Türk Anadolu Lisesinde 9'uncu sınıftan önce öğrencileri Türkiye Türkçesi ve İngilizce dillerinde dinleme, anlama, okuma, konuşma, yazma becerisi kazanmaya hazırlayan sınıfı,

“Veli” öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Edit

Kuruluş ve Amaç Edit

Kuruluş Edit

Madde 5- Bakü Türk Anadolu Lisesi ilköğretim üzerine bir yıl hazırlık sınıfı bulunan en az üç yıl lise öğrenimi veren karma bir okuldur.


Okulun Amacı Edit

Madde 6- Okulun amacı öğrencilerin;

a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,

b) Türkçe ve İngilizceyi dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır .

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Edit

Komisyon, Kontenjan Tespiti, Başvuru,Sınav ve Kayıt - Kabul

Nakil ve Sınav Komisyonu, Kontenjan Tespiti, Ön Kayıt, Edit

Madde 7- Okulun hazırlık sınıfına her yıl alınacak öğrenci kontenjanlarının tespiti ve asıl kayıtlarla doldurulamayan kontenjanlara ön kayıt yolu ile öğrenci alınması ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere Nazırlıktan ilgili bakan yardımcısı veya onun tayin edeceği bir yetkili ile Müşavir ve okul müdüründen bir komisyon oluşturulur. Bu komisyonca mahallinde yapılacak incelemede;

a) Okulun açılması ve faaliyet kaideleri hakkındaki mukavelede belirlenen esaslara göre derslik sayısı ve her dersliğe alınacak öğrenci sayısı tespit edilir.

b) Dersliklere öğrenci dağılımının 30 kişiyi geçmeyecek şekilde plânlanması esas alınır.

c) Okulun mevcut öğrencilerinin yerleştirilmesinden sonra artan dersliklerle mezun olacak öğrencilerden boşalan derslikler, hazırlık sınıfına alınacak öğrenciler için tahsis edilmek üzere, kontenjan tespitinde esas alınır.

Belirlenen kontenjan, komisyonca bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın birer örneği Müşavirliğe ve Nazırlığa gönderilir.

Sınavlara Başvuru Edit

Madde 8- Başvuru süresi, sınav şekli ve tarihi Müşavirliğin Nazırlıkla varacağı mutabakata dayalı olarak tayin ve tespit edilir. Okul müdürlüğü, Büyük elçilikten alacağı onayla bu iş ve işlemleri yürütür.

Hazırlık sınıfına, 8'inci sınıfı başardığını belgeleyenler başvurabilirler. Okulun giriş sınavına başvuru, öğrenci velilerince okul müdürlüğüne gerekli belgeler ile birlikte yazılı olarak yapılır.

Sınav ve Kayıt - Kabul Edit

Madde 9- Giriş sınavı tek basamaklı olarak 7nci maddede belirtilen komisyon tarafından yapılır. Giriş sınavında başarı göstererek okula girmeye hak kazananların isimleri ile aldıkları puanlar, okulun uygun yerlerine asılarak ilân edilir. Listenin birer örneği Nazırlığa ve Müşavirliğe gönderilir. Ayrıca, o yıl okula alınacak öğrenci kontenjanının 1/4'ü oranında öğrencinin adına ve aldıkları puan sıralamasına göre yedek öğrenci listesi düzenlenir.

Kesin kaydı okul müdürlüğünce belirlenen tarihler arasında yapılır. Kayıttan sonra açık kontenjan kalması hâlinde bu kontenjan açığı, yedek öğrenci listesindeki sıraya göre tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Edit

Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler Edit

Öğrenci Nakilleri Edit

Madde 10- Okulun hazırlık sınıfına naklen öğrenci kabul edilmez. Ancak, Türkiye'de Anadolu Liselerinin hazırlık ve ara sınıflarında öğrenim görürken velisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Azerbaycan'da resmen görevlendirilen, özel iş yeri açan ve özel iş yerinde çalışan öğrencilerin nakli , komisyonun uygun görmesi hâlinde yapılır.

Okuldan Ayrılan Öğrenciler Edit

Madde 11- Kendi istekleri ile ayrılan öğrenciler on gün içinde okullarına geri dönebilirler. Hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi içinde kayıt - kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM Edit

Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının DeğerlendirilmesiHazırlık Sınıfı ile Hazırlık Okumadan Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam Etme

Madde 12- Okulda, öğrencileri Türkiye Türkçesi ve İngilizce dillerinde dinleme- anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerisi kazanmaları için 9uncu sınıf seviyesine göre hazırlamak amacıyla hazırlık sınıfı açılır. Hazırlık sınıfının süresi bir yıldır.

Giriş sınavında başarı göstererek hazırlık sınıfına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden, okuyacakları Türkiye Türkçesi ile İngilizce dilinde 9uncu sınıftaki dersleri takip edebilecek seviyede bulunanların velileri, bu durumu kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirirler. Okul yönetimince, bu öğrenciler ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde yazılı ve sözlü olarak Türkiye Türkçesi ve İngilizce dil bilgi seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda her iki dilden en az “geçer” not alan öğrenciler başarılı sayılarak 9'uncu sınıfa devam ettirilirler. Hazırlık sınıflarında bu öğrencilerden boşalan kontenjan, yedek listede yer alan öğrencilerden puan sıralamasına göre tamamlanır.

Başarının Değerlendirilmesi Edit

Madde 13- Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarıları, bu okul için düzenlenmiş “Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre değerlendirilir. Hazırlık sınıflarında sınıf geçme durumu Türkiye Türkçesi ile İngilizce derslerindeki başarıya göre tespit edilir. Okutulan diğer derslere ait notlar sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak, öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları tespit edilirken bu notlar dikkate alınır.

Türkiye Türkçesi ve İngilizce derslerinden başarı gösterenler 9uncu sınıfa devam hakkını kazanırlar. Başarı gösteremeyenler, yeni ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı ve sözlü seviye tespit sınavına alınırlar. Bu sınavda en az (2) alan öğrenciler başarılı sayılarak 9uncu sınıfa devam ettirilirler. Başarılı olamayanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederler. İkinci öğretim yılı sonunda başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilir.

Öğrencilere, her dönem derslerinden, bu okul için düzenlenmiş “Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre, birer dönem notu verilir. Hazırlık sınıfında öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için ikinci dönemde Türkiye Türkçesi ve İngilizce dersleri dönem notlarının ayrı ayrı en az (2) alması şarttır.

Hazırlık sınıfındaki derslerin yıl sonu notları, diploma notunun tespitinde dikkate alınmaz.

Okulun 9uncu, 10uncu ve 11inci sınıflarında yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçilebilmesi için;

a) Yılsonu başarı ortalamasının en az 3.00,

b) 10uncu ve 11inci sınıflarda alan derslerinden başarısız ders veya dersleri olanların ayrıca alan derslerine ait yıl sonu ağırlık ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM Edit

Öğretim Programları ve Hazırlık Sınıfı Öğretim Programına Ait Esaslar Edit

Öğretim Programları Edit

Madde 14- Okulda, Bakanlık ve Nazırlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Matematik ve fen derslerinin öğretimi İngilizce yapılır. Ancak, bu dersleri İngilizce okutacak öğretmen bulunmaması durumunda bu derslerin öğretimi Türkiye Türkçesi veya Azerbaycan Türkçesi ile de yapılabilir.

Hazırlık Sınıfı Programı ile İlgili Esaslar Edit

Madde 15- Hazırlık sınıfı öğretim programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a) Öğrenciler öğrendikleri Türkiye Türkçesi ve İngilizce dillerinde dinleme-anlama, okuma- anlama, konuşma ve yazma becerileri yönlerinden ilgili öğretim programlarında belirlenen hedeflere uygun olarak hazırlanır.

b) Türkiye Türkçesi haftada en az 10, İngilizce en az 20 saat okutulur.

c) Hazırlık sınıfında okutulan Türkiye Türkçesi dersinde öğrencilerin dinleme, anlama, okuma-anlama konuşma ve yazma becerilerini geliştirecek çalışmalara ağırlık verilir. Dersin iki saati yazma (kompozisyon) çalışmalarına ayrılabilir. Dilbilgisi konuları, ilgili derslerde yeri ve sırası geldikçe metinler üzerinde işlenir. Derslerde, öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak, onları Türk Edebiyatından seçilmiş metinleri doğru okumalarını, anlamalarını ve Türkiye Türkçesi'ni düzgün konuşmalarını gerçekleştirecek faaliyetlere yer verilir.

Türkiye Türkçesi dersi, bir notla değerlendirilir. Ancak, bu ders öğrencilerin durumu ve okulun imkânlarına göre birden fazla öğretmen tarafından da okutulabilir. Ders birden fazla öğretmen tarafından okutuluyorsa, dönem notu ağırlıklı ortalama ile belirlenir

.d) Hazırlık sınıfının ikinci döneminde İngilizce okutulacak dersler, bilgi vermekten çok öğrencilerin bu dersleri kolaylıkla takip etmelerini sağlayacak terimleri öğretmek amacını taşır. Bu dersler, okulun imkânlarına göre İngilizce veya İngilizce öğretmenlerince okutulacak derslerin öğretmenlerince verilir. İngilizce dersi ile öğretimi İngilizce yapılan dersler yalnız bir notla değerlendirilir. Eğer bu dersler ayrı ayrı öğretmenler tarafından okutuluyorsa, dönem notu ağırlıklı ortalama ile verilir.

e) Türkiye Türkçesi ve İngilizce derslerinde okuma, konuşma, imlâ ve kompozisyona ayrılacak saatlerin düzenlenmesi hazırlık sınıfı Türkçe ve İngilizce öğretmenlerince yapılır. Bu öğretmenler, ders yılı başında bu iki ders için düzenleyecekleri çalışma programına göre faaliyet gösterirler. Programlar bir raporla ve okutulacak kitaplarla birlikte okul müdürlüğünün onayına sunulur.

YEDİNCİ BÖLÜM Edit

Bölüm Başkanı, Koordinatör Müdür Yardımcısı Edit

Bölüm Başkanı Edit

Madde 16- Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen bulunduğu takdirde, zümre öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretmen, okul müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır.

Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim ve öğretim niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

a) Ders öğretmenleri ile okul yönetimi arasında koordinasyonu sağlar.

b) Zümre öğretmenleri ile yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki işbirliğini geliştirir.

d)Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler.

e) Zümre başkanları ile yakın işbirliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları arasında işbirliği yapılmasını sağlar. Öğretim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.

g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları, ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.

Koordinatör Müdür Yardımcısı Edit

Madde 17- Okul müdürünün teklifi, Nazırlığın onayı ile okulda görevli Azerbaycan uyruklu öğretmenlerden birisi koordinatör müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Koordinatör müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Azerbaycan uyruklu öğretmenlerin eğitim-öğretim alanında okul yönetimi ile ilişkilerini düzenler, müşterek toplantılar tertip eder, ders programlarının sürekli geliştirilmesi için çareler arar, gerekli teklifleri yapar, bu amaçla bütün öğretmenlerin katılacağı toplantıların yapılmasını teklif eder.

b) Türkiye Türkçesi ve İngilizce okutulan derslerin öğretmenleriyle yakın işbirliği yaparak bu derslerin zümre öğretmenleri toplantılarına katılır, alınan kararları Azerbaycanlı öğretmenlerden oluşan zümre öğretmenleri toplantılarına intikal ettirir, konuların ve çalışmaların birbirine paralel yürümesine yardımcı olur.

c) Okul Azerbaycanlı öğretmenlerin öğretmenler kurulunu takip edebilmelerini ve kurul tutanaklarının okunup imzalanmasını sağlar.

d) Azerbaycan uyruklu öğretmenlerle ilgili disiplin işlemlerinde okul müdürüne yardımcı olur, bu amaçla okulda uygulanan kanun, tüzük, yönetmelik, öğretim programları ve diğer mevzuat hakkında Azerbaycan uyruklu öğretmenlere bilgi vererek onların bu esaslara uyması için gerekli duyuruları yapar.

e) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM Edit

Çeşitli Hükümler Edit

Öğretmenler Edit

Madde 18- Okulda, Bakanlıkça görevlendirilen öğretmenler, branşları ile ilgili derslerin dışında okulun şartlarına göre, müdürlüğün uygun gördüğü dersleri de okutmakla yükümlüdürler. Azerbaycan uyruklu öğretmenlerin okuldaki ders görevi, okul müdürlüğünün teklifi ve Nazırlığın onayı ile belirlenir. Azerbaycan uyruklu öğretmenlere, ihtiyaç duyulması hâlinde nöbet ve diğer yönetim görevleri de verilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM Edit

Yürürlük Hükümleri Edit

Hüküm Bulunmayan Hâller Edit

Madde 19- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, taraf ülkelerin orta öğretim kurumlarında uygulanan diğer ilgili mevzuat esaslarına uyulur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Edit

Madde 20- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile uygulamada olan Bakü Türk Anadolu Lisesi Özel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılır.

Geçici Madde 1- 1999 - 2000 öğretim yılı itibarıyla M.E. Sabir adına 174 sayılı okulun kapatılarak yeni öğrenci alımı yapılmaması nedeniyle bu okulda öğrenim gören ilköğretim okulu öğrencileri mevcut eğitim sistemine ve öğretim programlarına uygun olarak eğitim-öğretimlerini tamamlarlar. Bu öğrencilere Azerbaycan'ın ilgili mevzuatına uygun olarak Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürlüğünce hazırlanan diploma verilir

Yürürlük Edit

Madde 21- Bu yönetmeliğin 13üncü maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki hükümler 1999–2000 öğretim yılında 9'uncu sınıfta öğrenim gören öğrencilerden başlamak üzere kademeli olarak, diğer hükümler ise yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme Edit

Madde 22- Bu yönetmelik hükümlerini, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı adına Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Azerbaycan Cumhuriyeti Tahsil Nazırlığı birlikte yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.