FANDOM


T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı .../7/2011

SAYI :

KONU : Sosyal Yardımlar

GENELGE

2011/01

Toplumun gerek eğitim gerekse maddi olanaklara ulaşma bakımından en yoksun kesimini oluşturan yoksul vatandaşlarımıza ve çeşitli dezavantajlar nedeniyle toplumsal hayat içinde insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme olanağına sahip olmayan kesimlere yönelik yürütülen hizmetleri birleştirmek; sosyal yardımlar ile sosyal hizmetleri birlikte yürüterek bu hizmetlerin hane refahına olan etkisini azami kılmak; kadın, çocuk, genç, yaşlı bireyi kuvvetlendirmek ve dolayısıyla aileyi güçlendirmek amacıyla, 3/6/2011 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan ve 8/6/2011 tarih ve 27958 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı"kurulmuştur.

Bakanlığa verilen görevler arasında; "Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ile Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usûl ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak" yer almaktadır.

Ramazan ayı toplumumuzda, yardım duygularının zirveye ulaştığı, sevgi, saygı ve merhamet duygularının hassaslaştığı manevi bir zaman dilimi olarak algılanmaktadır. Bu doğrultuda gerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yapacakları yardımlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda;

  • 1- Yardımdan yararlananların kişiliklerini ve gururlarını rencide edici tutum ve davranışlardan şiddetle kaçınılması,
  • 2- Sadece müracaatta bulunan ihtiyaç sahiplerine değil, aynı zamanda gerçekten ihtiyaç sahibi olup da değişik sebeplerle vakıflara ya da kurum ve kuruluşlara ulaşamayan kişilere ulaşılması ve ihtiyaçlarının giderilmesine özen gösterilmesi,
  • 3- Yardımlar yapılırken reklam yapılıyormuş havası ve imajı verilmesinden özenle kaçınılması,
  • 4- Yardımların yerindelik ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
  • 5- Yapılacak yardımların sosyal devlet ilkesine, mevzuat amacına ve usul hükümlerine uygun yapılması,
  • 6- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca yapılan tüm sosyal yardımların izdihama sebebiyet verilmeden, süratli ve geciktirilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması,

Hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve herhangi bir aksaklığa sebep verilmemesi konusunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Fatma ŞAHİN Bakan

DAĞITIM  : Merkez Birimlerine 81 İl Valiliğine

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.