FANDOMBAZI KANUNLARLA TANINMlŞ OLAN GÜMRÜK

MUAFiYETLERİNİN KALDIRILMASI HAKKlNDA KANUN

Kanun Numarası : 3283

Kabul Tarihi : 6/5/1986

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/5/1986 Sayı : 19106

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa : 196

Madde 1 – Kuruluş kanunları veya başka kanunlar ile kamu kurum ve kuruluşları

(belediyeler dahil), kamu iktisadi teşebbüsleri, bunların bağlı ortaklıkları ve müesseseleri ile

özel kuruluşlar ve gerçek veya tüzelkişilere tanınan ithalde alınan her türlü vergi, resim ve

harç muafiyeti hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı, 14/1/1982 tarihli ve

2581 sayılı, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı kanunlar hakkında birinci fıkra hükmü

uygulanmaz.

27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı, 28/7/1967 tarihli ve

933 sayılı kanunlarla, muafiyet kapsam ve şartlarının tayininde Bakanlar Kuruluna yetki

veren diğer kanun hükümleri saklıdır.

Madde 2 – Birinci maddede belirtilen, kurum, kuruluş, teşebbüs, bağlı ortaklık ve

müesseseler için gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet

tanımaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar gümrüklere gelmiş, dış

krediye bağlanmış, müsaade belgesi veya ithal müsaadesi alınmış, mal bedeli transfer edilmiş

bulunan ithal mallarına bu Kanun uygulanmaz.

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletlerarası

anlaşmalar ve resmi dış kredi anlaşmalarına istinaden çıkarılan kanunlar, 1 inci maddenin

birinci fıkrası hükmünün dışındadır.

Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.