Beşer İnsan,insanoğlu

Beşer (Beşere) İnsan derisinin dış yüzleri.

İnsan. Âdem. (Hem istikrâ-i tâmme ile ve fenlerin tahkikatıyla sabit olmuş ki; mahlûkat içinde en mükerrem, en ehemmiyetli beşerdir. Çünki beşer, hilkat-ı kâinattaki zâhiri esbab ve neticelerinin mabeynindeki basamakları ve teselsül eden illetlerin ve sebeplerin münâsebetlerini aklıyla keşfedip san'at-ı İlâhiyeyi ve muntazam hikmetli icadât-ı Rabbaniyenin taklidini san'atcığıyla yapmak ve ef'âl-i İlâhiyeyi anlamak için ve san'at-ı İlahiyeyi bilmek ve cüz'î ilmiyle ve san'atlarıyla anlamak için bir mizan bir mikyas, kendi cüz-i ihtiyariyle işlediği maddelerle Hâlık-ı Zülcelâl'in küllî, muhit ef'al ve sıfatlarını bilerek kâinatın en eşref ve ekrem mahlûku olduğunu isbat ediyor.Hem İslâmiyetin kâinata ve beşere ait hakikatlarının şehadetiyle, mükerrem beşer içinde, en eşref ve en âlâsı ehl-i hak ve hakikat olan ehl-i İslâmiyet, hem istikrâ-i tâmme ile, tarihlerin şehadetiyle, en mükerrem beşer içindeki en müşerref olan ehl-i hakkın içinde dahi bin mu'cizâtı ve çok yüksek ahlâkının ve İslâmiyet ve Kur'an hakikatlarının şehadetiyle en efdal, en yüksek olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dır. H.)

Bu sayfada işlenen İnsan türünün biominal adı Homo Sapiens 'tir. Diğer türler için bu bağlantıyı takip ediniz

Şablon:Taksoprimat

İnsan, dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine, alet kullanma ve üretme becerisine sahip primat türü. Biominal ismi `Homo sapiens`tir. Homo sapiens Latince "akıllı adam" veya "bilen adam" anlamına gelir. İnsan, hominoidea (insansılar) üst ailesinin hominidae (büyük insansılar) ailesine dahildir.

İnsanın biyolojik soy ağacı[düzenle | kaynağı değiştir]

├─ Bitkiler
├─ Mantarlar
├─ Protistler
├─ Bakteriler
└─ Hayvanlar

├─ Omurgasızlar
└─ Omurgalılar
├─ Kuşlar
├─ Sürüngenler
├─ Balıklar
├─ Amfibiler
└─ Memeliler
├─ Etçiller
├─ Deniz memelileri
├─ Kemirgenler
├─ Yarasalar
├─ Böcekçiller
├─ Keseliler
└─ Primatlar
├─ Önmaymunlar
├─ Maymunlar
└─ İnsansılar
├─ Gibon
├─ Şempanze
├─ Goril
├─ Orangutan
└─ İnsan

İnsanın organik evrimi[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: İnsanın organik evrimi

İlk insansı varlık[düzenle | kaynağı değiştir]

İnsanoğlunun kökeni ile ilgili çalışmalar daha çok homo türü etrafında yoğunlaşsa da sıklıkla Australopithecus vb. gibi diğer hominid ve homininleri de kapsar. Fosil kayıtlarına göre anatomik olarak çağdaş insan tanımına uyan en eski fosiller 130.000 yıl öncesine aittir ve Afrika'da bulunmuşlardır. Çağdaş tipte homo sapiens altürünün ilk ırkı olan Cro-magnon İnsanı ise zamanımızdan 50 bin yıl önce ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun evrimine dair kabul gören başlıca iki hipotez vardır. Bunlardan birincisi çağdaş insanın Afrika'da ortaya çıkıp dünyaya yayıldığını öne süren "tek orijin" hipotezi, diğeri farklı bölgelerde evrim geçirerek çağdaş insana dönüştüğünü öne süren "çoklu bölge" hipotezidir.

Çağdaş insanın ve diğer insansı maymunların ilk ortak atası kabul edilen iki ayak üzerinde duran ve gözleri ileri bakan canlının bundan yaklaşık 6.5 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Bu canlının ağaçlardan inip ayakta durmaya başlamasının nedeninin iklim değişikliğine bağlı kuraklık, yiyecek kıtlığı ve göç zorunluluğu olabileceği düşünülmektedir. İnsanı oluşturmaya başlayan organik evrim bilimsel adı olan Antopogenesis zamanımızdan yaklaşık 3,5 milyon yıl önce başlamıştır. İnsan adını hak eden başlangıç noktası ise Homo cinsinin ortaya çıkması ile olmuştur.

Çağdaş insanın soyu tükenmemiş en yakın akrabaları sıradan şempanzeler (Pan troglodytes) ve bonobolardır (cüce şempanze, Pan paniscus). Bu iki şempanze türü ve insanoğlu yaklaşık 6.5 milyon yıldır farklı bir evrim çizgisi izlemelerine rağmen tamamlanmış gen haritalarına göre aralarındaki yakınlık fare ile sıçan arasındaki yakınlıktan on kat daha fazla, akraba olmayan iki insan arasındaki yakınlıktan sadece 10 kat daha azdır. Bu iki şempanze türü ve insanın DNA'sının %98.4'ü tamamen aynıdır.[1][2][3][4]

Homo erectus[düzenle | kaynağı değiştir]

Bundan yaklaşık 1.8 milyon yıl önce dik duran Homo erectus türü ortaya çıkmıştır. Bir bataklığa yüzüstü düşmüş halde bulunan Turkana boy ismi verilen homo erectus iskeleti, günümüze kadar neredeyse tam olarak ulaştığı için homo erectuslara dair birçok bilgiye ulaşılmasını sağlamıştır. Bulgular homo erectusun oldukça iri olduğunu, avcılıkla veya leş yeyicilikle geçindiğini göstermektedir.

Homo tricapus[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Homo tricapus

Homo tricapuslar 1.5 - 1.000.000 yıl arası yaşamışlardır. Homo Sapienslere en yakın türdür. Beyin hacimleri homo erectuslara göre daha genişti ve homo erectuslardan daha iriydiler. Bu canlılar ağaçtan kendi yaptıkları mızraklarla avlanarak ve meyve toplayarak yaşamlarını sürdürüyorlardı. Homo tricapuslar çok sosyal canlılardı. Ateş yakıyor, ölülerini gömüyor, yaşadıkları mağaralarda resimler çiziyorlardı. Avladıkları hayvanların kürklerinden kıyafet yapıyorlardı. Bu canlılara ait kalıntılar kuzey Afrika, Mezopotamya ve Anadolu'da bulunmuştur.

Homo neanderthalensis[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Homo neanderthalensis

Homo sapiens ile bundan yaklaşık 250-300 bin yıl önce ortaya çıkan Neandertalin uzunca bir süre dünya üzerinde birlikte bulunduğu ve bu iki türün birbirleriyle karşılaştığına dair arkeolojik kanıtlar mevcuttur. Kimi görüşler de, bu iki türün birbirinin farklı olduğunu fark etmeden birlikte üremiş olabileceğini, dolayısıyla da günümüz insanının kökeninde Neandertaller'in de olduğunu iddia etmektedir. Nitekim Asya'da bulunan bir fosilin Neandertal ve Homo sapiens türlerinin çiftleşmesinden meydana geldiği anlaşılmıştır. Neandertalın kemik-iskelet yapısı günümüz insanından oldukça farklıdır. Neandertal insanının çene kemiğindeki mandibular kemik kanalının tipik yapısı ayırt edici bir temel özelliktir. Neandertalın soyunun nasıl tükendiği kesin olarak bilinmemektedir. Bazı teorilere göre daha zeki ve daha yetenekli olan Homo sapiens tarafından yok edilmişlerdir.

Günümüze ulaşmış birçok Neandertal fosili bulunmuştur. Bu nedenle hakkında en fazla bilgiye ulaşılmış hominid türüdür. Neandertallerin soyu yaklaşık 30.000 yıl önce tükenmiştir. Ancak küçük bir kısmının çok daha uzun süre yeryüzünde kalmış olabileceği düşünülmektedir. Belki de dünyanın her yerinde binlerce yıldır karşılaşılan koca ayak vb. folklorik öykülerin kökeninde bu hantal ve tüylü hominid vardır.

Neandertaller fosillerinde yapılan çalışmalar parmaklarının kalın ve hantal olduğunu göstermektedir. Bu çağdaş insan kadar ince el işleri yapamadığının kanıtıdır. Neandertaller toplu halde yaşamış sosyal yaratıklardır. Sakat kalanlara bakmış, ölülerini gömmüşlerdir. Çok fazla fosil bulunmasının nedeni ölülerini gömmüş olmalarıdır.

İnsan davranışları[düzenle | kaynağı değiştir]

Cinsellik[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: İnsan cinselliği

Erkek cinselliği ve kadın cinselliği iki alt alan olmak üzere cinsel davranışı konu alan cinsel yönelim, cinsel kimlik, cinsel sapkınlıklar, cinsel suçlar,cinsel organları, cinsel ilişkiyi, ruhsal-cinsel gelişim (psikoseksüel gelişim) evrelerini, cinsel yolla bulaşan hastalıkları içeren bir şemsiye kavramdır.

Pornografi[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Pornografi

Pornografi cinsel anlamda tahrik etme amacıyla insan vücudunu veya cinselliğin mahremini yansıtmaktır. Pornografik görüntülere düşkünlük, erkeklerde, kadınlardan daha yaygındır. Yapılan araştırmalar, erkeklerin "giyinik" insan resimlerine bakmak için ufak bir miktar para ödemeye razı olduğunu, kadınların ise ancak para karşılığında resimlere bakmaya razı olduklarını ortaya çıkarmıştır.[5]

Maymun ve insansı maymunların da pornografiye insana benzer tepkiler verdiği ortaya çıkmıştır. Erkek maymunlar, kendilerine gösterilen resimler arasında en çok karşı cinsin poposuna ve gruptaki baskın erkeğin yüzüne ilgi göstermişlerdir.[5]

Suç[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Suç

Genel olarak "yasaklanan" veya "cezalandırılan" davranışlara denir.

Kültür[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Kültür

Bir grubun, cemaatin (topluluğun), toplumun oluşturduğu ayırt edici değerleri, normları ve maddi mallarıdır. Kültür, insanın toplumsal birliğinin en ayırıcı özelliklerinden birisidir. Kültür birikimli ilerlemekle birlikte, çok yavaş bir değişim geçirir. Gelenek, örf ve adetler her an görebileceğimiz yapılardır. İnsan davranış kodlarını veya davranış örüntülerini oluşturur.

İnsanlar, dünyayı anlamak ve denetlemek için bilim ve teknolojiyi geliştirdiler. İnançlar, efsaneler, gelenekler, değerler ve toplumsal kurallar insanın hayatında önemli bir etken olan kültürü oluştururlar.

İnsan Vücudu[düzenle | kaynağı değiştir]

İnsan, alet kullanabilmesini sağlayan, kolların serbest olduğu dik bir vücuda sahiptir. Beyni soyut düşünme, anlam verme, konuşma ve kendini gözleyebilme yeteneklerine sahiptir. Alet kullanabilmesi ve zihninin özellikleriyle insan diğer canlılardan ayrılır. Doğayı anlayabilir, denetimi altına alabilir ve kendi amaçları doğrultusunda doğanın güçlerini kullanabilir.

Irklar[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Irk

Maddesel yapısı[düzenle | kaynağı değiştir]

İnsan vücudun bileşenleri (60 kg lık örnek üzerinden)[6]
Madde Ağırlık Atom % oranı
Oksijen 38.8 kg % 25.5 
Karbon 10.9 kg % 9.5 
Hidrojen 6.0 kg % 63.0 
Nitrojen 1.9 kg % 1.4 
Diğer 2.4 kg % 0.6 

İnsanın gelişim evreleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Bebeklik | Çocukluk | Ergenlik | Yetişkinlik | Hamilelik /Yaşlılık

 • Bebeklik (0-3 yaş)
 • Çocukluk (3-12 yaş)
 • Ergenlik (12-21 yaş)
 • Yetişkinlik (21-65 yaş)
 • Yaşlılık (65 yaş ve üzeri) [kaynak belirtilmeli]

İnsan Psikolojisi[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Psikoloji

İnsan zihninin temel özelliği bilinçtir. Bilinç ile birlikte, kendini gözleyebilme, zamanı algılayabilme ve özgür irade insanda bulunan özel niteliklerdir. Psikoloji bilimsel bakış açısı ile insan zihnini incelerken, dinler değer yargıları ile insanı inceler. Yapılan davranışın iyi veya kötü olması ile ilgilenir.

Akıl[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Akıl

İnsan aklının temeli bilinçtir. Bu bilinç insanın kendisi ve çevresi ile ilişkisini düzenlemesini sağlar.İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellik olarak bilinci kabul edebiliriz. İnsan ayrıca özgür iradeye ve zaman bilincine de sahiptir.

İnsanın Gelişmiş Özellikleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Dil[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Dil aileleri

Dil veya lisan, insanların düşündüklerini ve hissettiklerini bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşmadır.Dilin bir diğer anlamı; konuşma yazma biçimi olarak adlandırılar

Din[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Din

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar bütününe verilen isimdir. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Din tarihine bakıldığında, birçok farklı kültür, topluluk ve bireyde din kavramının farklı biçimlere sahip olduğu görülür. Arapça kökenli bir sözcük olan din sözcüğü, köken itibariyle "yol, hüküm, mükafat" gibi anlamlara sahiptir.

İnsanoğlu çok eski çağlardan beri doğaüstü olana ilgi göstermiş, kendini tüm insan ırkı içerisinde yalnız hissetmiş ve tanrı veya tanrılara sığınma ihtiyacı duymuştur.

İnsan bir varlık arayışı içerisindedir. Bu arayış geçmişten günümüze değin gelmektedir. Bu arayış neticesinde varlıklarını anlamlandıracak çeşitli somut ve soyut olgulardan yararlanarak kabul ettikleri değerler doğrultusunda birçok inanç sistemi geliştirmişlerdir. Bunlar arasında metaya, canlıya, doğaya veya 5 duyu ile tesbit edilemeyen (akıl ve hissiyat ile buldukları) yaratıcı-yaratıcıların varlığına inanmak en temel olanlarıdır.

İnsan mutlak yok olmayı kabul etmemektedir. Birçok dinin temasında varlığın bir şekilde biçim, form, boyut değiştirererk devamı inancı vardır. Yaratıcının olmadığnı kabul eden bireylerde bile bir şekilde varlığın enerji olarak devam ettiği düşüncesi vardır. Bu dürtü tüm insanlarda mevcuttur. Bu da insanın varlık arayışının bir başka yönüdür ve dine yönelten bir özelliğidir.

Yaratılış[düzenle | kaynağı değiştir]

Birçok dinde insanın yüce bir varlık tarafından bugünkü halinde yaratıldığı inanışı mevcuttur. İbrahimi dinlerde insan ırkının, ilk insan olduğuna inanılan Adem ve onun kaburgasından yaratılan eşi Havva'dan türediğine inanılır.

Toplum[düzenle | kaynağı değiştir]

İnsanlar, gelişmiş sosyal yapılar kurmuşlardır. Bu yapılar duruma göre aynı amaca yönelik birlik veya rakip olabilirler. Aile en temel sosyal yapı sayılabilir. Güvenlik ve adalet için devletler kurmuşlardır. Aynı dili konuşanlar milletleri oluşturmuşlardır.

Kaynakça[düzenle | kaynağı değiştir]

Dipnotlar[düzenle | kaynağı değiştir]

 1. Frans de Waal, Bonobo. Berkeley: University of California Press, 1997. ISBN 0-520-20535-9 [1]
 2. Britten RJ (2002). "Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 5%, counting indels". Proc Natl Acad Sci U S A 99 (21): 13633-5. PMID 12368483. http://www.pnas.org/cgi/content/full/99/21/13633. 
 3. Wildman D, Uddin M, Liu G, Grossman L, Goodman M (2003). "Implications of natural selection in shaping 99.4% nonsynonymous DNA identity between humans and chimpanzees: enlarging genus Homo.". Proc Natl Acad Sci U S A 100 (12): 7181-8. PMID 12766228. http://www.pnas.org/cgi/content/full/100/12/7181. 
 4. Ruvolo M (1997). "Molecular phylogeny of the hominoids: inferences from multiple independent DNA sequence data sets.". Mol Biol Evol 14 (3): 248-65. PMID 9066793. http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/reprint/14/3/248. 
 5. 5,0 5,1 Faye Flam, The Philadelphia Inquirer (26 Kasım 2007)
 6. Page 3 in Chemical storylines. Author: George Burton. Edition 2, illustrated. Publisher: Heinemann, 2000. ISBN 0-435-63119-5, 9780435631192. Length: 312 pages

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :

Commons'da Beşeri ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

VikiSözlük'te Beşeri ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

VikiTür'de Beşeri ile ilgili tür rehberi bulunmaktadır.

VikiSöz'de Beşeri ile ilgili özlü sözler bulunmaktadır.af:Mens am:የሰው ልጅ an:Homo sapiens ar:إنسان arc:ܒܪ ܐܢܫܐ ast:Homo sapiens ay:Jaqi az:İnsan bar:Mensch bat-smg:Žmuogos be:Чалавек be-x-old:Чалавек bg:Човек bn:মানুষ bo:འགྲོ་བ་མི། br:Den bs:Čovjek ca:Humà cs:Člověk moudrý cv:Тăнлă çын cy:Bod dynol da:Menneske de:Mensch el:Άνθρωπος en:Human eo:Homo es:Homo sapiens et:Inimene eu:Gizaki ext:Homo Sapiens fa:انسان fi:Ihminen fiu-vro:Inemine fr:Homo sapiens frp:Homan frr:Minsk fy:Minske ga:Duine gan:人 gl:Ser humano glk:آدم gn:Yvypóra gu:મનુષ્ય ha:Yan-adam hak:Ngìn-lui he:אדם hi:मनुष्य hif:Insaan hr:Čovjek ht:Homo sapiens hu:Ember hy:Մարդ բանական ia:Esser human id:Manusia ig:Mádu io:Homo is:Maður it:Homo sapiens iu:ᐄᒃ/iik ja:人間 jbo:remna jv:Menungsa ka:ადამიანი kg:Muntu kk:Адам kn:ಮಾನವ ko:사람 koi:Морт ksh:Minsh ku:Mirov kv:Морт kw:Tus la:Homo sapiens lbe:Инсан li:Mins lij:Ëse uman ln:Moto lt:Žmogus ltg:Cylvāks lv:Cilvēks map-bms:Tokoh mg:Olombelona mhr:Айдеме mk:Човек ml:മനുഷ്യൻ mn:Хүн mr:मानव ms:Manusia mt:Bniedem mwl:Homo sapiens my:လူ nah:Tlācatl nds:Homo sapiens nds-nl:Mense ne:मानव शरीर nl:Mens nn:Menneske no:Menneske nov:Homo sapiens oc:Homo sapiens os:Адæймаг pl:Człowiek rozumny pms:Òm pnb:انسان ps:انسان pt:Homo sapiens qu:Runa ro:Om roa-rup:Homo sapiens ru:Человек разумный rue:Чоловік розумный sa:मनुष्यः sah:Киhи scn:Umanu sco:Body sh:Čovjek simple:Human sk:Človek rozumný sl:Človek so:Biniaadan sq:Njeriu sr:Човек su:Manusa sv:Människa sw:Binadamu szl:Czowjek ta:மனிதர் te:మానవుడు tg:Одам th:มนุษย์ tl:Tao uk:Людина розумна ur:انسان uz:Odam vec:Homo sapiens vi:Loài người vls:Mens wa:Djin (biyolodjeye) war:Tawo yi:מענטש yo:Ọmọnìyàn zh:人 zh-min-nan:Lâng zh-yue:人


[düzenle | kaynağı değiştir]

[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] İnsanoğlu, insan

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken


[düzenle | kaynağı değiştir]

[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] insan
[2] insanlık

Write.svg Yazılışlar

بشر

Nuvola apps bookcase.svg Köken

Nuvola apps bookcase.svg Köken


Crystal Clear app Community Help.png Atasözleri

Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür
İnsan beşer, kuldur şaşar

ku:beşer pt:beşer

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.